Page 1

projekti

Targalt internetis aastaraamat

juuni 2012–mai 2013 www.targaltinternetis.ee


projekti

Targalt internetis aastaraamat juuni 2012–mai 2013

Kaasrahastatud Euroopa Liidu poolt.

Lastekaitse Liit Š 2013


Eessõna

Interneti, digitaalsete kommunikatsiooni vahendite ning erinevate e-teenuste kasutamine on saanud meile iseenesestmõistetavaks. Interneti kaudu saame hõlpsasti suhelda lähedaste, sõprade ja tuttavatega sõltumata sellest, millises Euroopa riigis või kaugemalgi viibime. Seega saab aina olulisemaks, et nii lastel kui ka täiskasvanutel oleksid oskused digitaalses keskkonnas edukalt ja turvaliselt toime tulla. Eriti oluline on tegutseda selle nimel, et lastel oleksid teadmised ja oskused interneti keskkonnas edukalt ja turvaliselt tegutseda, ning nad leiaksid sealt enda jaoks arendavat, meeldivat ja põnevat sisu.

Kontakt: Malle Hallimäe, projekti koordinaator ja vihjeliini projektijuht MTÜ Lastekaitse Liit malle@lastekaitseliit.ee Triin Kangur, teavitustöö projektijuht Tiigrihüppe Sihtasutus triin@tiigrihype.ee Külli Friedemann, abiliini projektijuht MTÜ Eesti Abikeskused

Eesti liitus Euroopa Liidu programmiga Safer Internet 2010. aasta septembris projektiga „Targalt internetis (Safer Internet Centre in Estonia - Smartly on the Web)“. Projekti eesmärgiks on edendada laste ja noorte turvalist ja teadlikku internetikasutust ning suurendada lapsevanemate teadmisi, kuidas oma lapse head internetikasutust toetada. Käesolev trükis annab ülevaate jätkuprojekti tegevustest perioodil juuni 2012 - mai 2013, mida viivad koostöös ellu MTÜ Lastekaitse Liit, Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse Digihariduse Innovatsioonikeskus Tiigrihüpe (endine Tiigrihüppe Sihtasutus), MTÜ Eesti Abikeskused ja Politsei ja Piirivalveamet. Head lugemist!

kylli@1220.ee Anu Baum, Politsei ja Piirivalveameti poolne projektijuht

Targalt internetis projekti meeskond

Anu.Baum@politsei.ee

5


Projekt „Targalt internetis” Safer Internet Centre in Estonia II

Projekti missioon on laste ja lapsevanemate targem internetikasutus ning ebaseadusliku sisuga materjalide leviku

Õppe- ja teavitusmaterjalid on kättesaadavad projekti veebilehel www.targaltinternetis.ee

piiramine internetis. Projekti esimene etapp lõppes 2012. aasta mai lõpus. Kokkuvõttega projekti esimese etapi tegevustest ja tulemustest saab tutvuda projekti veebilehel: www.targaltinternetis.ee/projektist/projekti-lopparuanne

Jätkuprojekti tegevusi viib ellu 4 organisatsiooni: • Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse Digihariduse innovatsiooni keskus Tiigrihüpe (endine Tiigrihüppe Sihtasutus) juhib koolitus- ja teavitustööd;

Jätkuprojekt alustas tööd juunis 2012 ning lõpeb septembris 2014. Projekti elluviimist kaasrahastab 75% ulatuses Euroopa Komisjoni programm Safer Internet.

• MTÜ Lastekaitse Liit tagab vihjeliini töö ning osaleb koolitus- ja teavitustöös; • MTÜ Eesti Abikeskused (haldab lasteabitelefoni 116111) nõustab lapsi ja lapsevanemaid interneti ja digitaalmeediavahendite kasutamises ettetulevate probleemide korral ning osaleb ka teavitustöös;

Projekti raames: • Politsei- ja Piirivalveamet osaleb vastavalt oma kompetentsusele kõigis tegevustes; • toimuvad koolitused ja seminarid lastele, lapsevanematele, õpetajatele ja sotsiaaltöötajatele ning teavitusüritused laiemale avalikkusele;

• projekti üldkoordinaator on MTÜ Lastekaitse Liit.

• koostatakse koolitus- ja teavitusmaterjale lastele, õpetajatele ja lapsevanematele; • korraldatakse õpilaste omaloomingukonkursse;

Projekti juures tegutsevad Noortepaneel ja Nõuandev kogu, mille kaudu toetavad huvirühmade esindajad oma kogemuste ja teadmistega projekti elluviimist.

• lasteabitelefon 116111 (www.lasteabi.ee) pakub nõu ja infot lastele ja lapsevanematele interneti turvalise kasutamise kohta telefoni teel ning MSN (kasutaja info@lasteabi.ee ) ja chat lahenduste kaudu; • töötab veebipõhine teavitusliin www.vihjeliin.ee, mis võimaldab internetikasutajal anda teavet sellistest veebikeskkondadest, mis sisaldavad laste seksuaalset enesemääramisõigust rikkuvat materjali. Vihjeliinile võib saata ka teateid internetis levivast muust lastele ebasobiva sisuga materjalist; • tehakse koostööd eri huvigruppidega Eestis ja Euroopas, osaletakse INHOPE-i ja INSAFE-i koostöövõrgustikes.

6

7


Siseriiklik koostöö

Noortepaneel Jätkuprojekti esimesel aastal toimus kaks Nõuandva

väljatöötamiseks, et avalikkust enam teavitada sellest,

Projekti Noortepaneel abistab projekti meeskonda

kogu kohtumist:

neilt saab nõu ja abi interneti kasutamisega seotud kü-

noortele ja lastele mõeldud ürituste ja tegevuste pla-

Projekti juures töötab Nõuandev kogu, mille liikmed

• Esimene kohtumine toimus 6. detsembril 2012 Polit-

simustes.

neerimisel ja organiseerimisel. Liikmed jagavad oma

panustavad oma teadmiste ja kogemustega projekti

sei- ja Piirivalveametis. Kohtumisel tutvustasid projekti

Nõuandva kogu liikmesorganisatsioone kaasatakse

vaatepunkte ja arvamusi internetiturvalisuse problee-

eesmärkide edukasse saavutamisse.

meeskonnaliikmed jätkuprojekti tegevusi. Lisaks andis

projekti erinevatesse tegevustesse, näiteks koolituste-

mide kohta, millega noored igapäevast kokku puutu-

A. Baum ülevaate Üleilmse liidu loomisest laste sek-

gevusse ja Turvalise Interneti päeva üritustesse, mis

vad ning annavad ideid kuidas kõige paremini nende

suaalse ärakasutamise vastu, mille raames hakkavad

on täpsemalt kirjeldatud teavitustöö peatükis.

eakaaslaste teadlikkust tõsta. Noortepaneeli liikmed

Nõuandev kogu

Nõuandvas kogus on esindatud:

aitavad kaasa mitmetel üritustel, tutvustavad projekti

48 riiki, sh Eesti, koos võitlema Interneti kaudu toimuva

8

• Haridus- ja Teadusministeerium

laste seksuaalse kuritarvitamise vastu. Seejärel toimus

Lisaks koostööle Nõuandva kogu liikmetega, tehakse

ja internetiturvalisust oma eakaaslastele ning saavad

• Justiitsministeerium

arutelu 2013. aasta Turvalise Interneti päeva temaatika

koostööd ka teiste organisatsioonidega, millest mõned

ka ise koolituste läbiviimiseks teadmisi projekti raames

• Riigi Infosüsteemide Amet

„suhtle viisakalt“ (Connect with respect) käsitlemisest

olulisemad näited:

korraldatavatel Noortepaneeli koolitustel ja seminari-

• AS EMT

Eestis. Arutati Turvalise Interneti päeva konverentsi

• Projekti „Targalt Internetis“ juhtkomitee liikmed osa-

del.

• Microsoft Estonia OÜ

fookust temaatikas õigused ja kohustused internetis,

lesid „Targalt Internetis“ infoboksiga Eesti Infotehnoloo-

• Tartu Ülikool

samuti kampaania ning ajakirja Märka Last temaatilise

gia ja Telekommunikatsiooni Liidu ning BCS Koolitused

2012.aasta sügisest koosneb Noortepaneel 14 noorest

• Eesti Lastevanemate Liit

eriväljaande sisu ning võimalikke meediakanaleid.

poolt korraldatud konverentsil „See on turvaline IT“,

vanuses 11-17 erinevatest Eesti paikadest.

• Eesti Koolipsühholoogide Ühing

• Teine kohtumine toimus 4. aprillil 2013 sotsiaalminis-

mis toimus 23.-24.10. Rakveres ja Jõhvis ning 04.01.

• Tallinna Informaatika ainesektsioon

teeriumis. Kohtumisel tutvustati projekti „Targalt Inter-

Tallinnas.

• Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit

netis“ raames toimunud ning kavandatavaid tegevusi,

• Projekti meeskonnaliikmed on panustanud BCS Koo-

• Rate.ee (Serenda Invest OÜ)

samuti Insafe võrgustiku Tallinna koolitusseminaril aru-

litused ja VAT Teatri ühisprojekti „Teater Internetist“ val-

• Tartu Laste Tugikeskus

tatut. Vahetati infot erinevate organisatsioonide poolt

mimisse, konsulteerides teemade ja sisu osas. Teatrit

• Tallinna Ülikool

läbiviidavatest temaatilistest tegevustest ja üritustest.

hakatakse etendama alates oktoobrist 2013.

• Andmekaitse Inspektsioon

Arutati Euroopa positiivse sisu loomise konkursi korral-

• Projekti raames tehakse koostööd Audentese erakoo-

• Sotsiaalministeerium

damist Eestis, mille eesmärk on toota lastele vanuses

li ning Juku Mängumaaga, et pakkuda lasteaaialastele

• Digihariduse Innovatsioonikeskus Tiigrihüpe (endine

4-12 eakohast ja huvitavat materjali. S. Liivrand And-

võimalust osaleda „Targalt Internetis“ koolitustel.

• Tiigrihüppe Sihtasutus)

mekaitseinspektsioonist tutvustas Juhist kaamerate

• Projekti tegevused on osa Justiitsministeeriumi „Vä-

• Politsei- ja Piirivalveamet

kasutamise kohta, mis aitab lahti mõtestada, kuidas

givalla vähendamise arengukava 2010-2014“ raken-

• MTÜ Eesti Abikeskused

kaameraid kasutada nii, et see oleks kooskõlas isi-

dusplaani tegevustest ning projekt viib ellu Sotsiaalmi-

• MTÜ Lastekaitse Liit

kuandmete kaitse seaduse nõuetega. Sellele järgnes

nisteeriumi „Laste ja perede arengukavas 2012-2020“

• Projekti Noortepaneel

arutelu Lasteabitelefoni 116 111 kampaania sõnumi

sätestatud ülesandeid.

9


Rahvusvaheline koostöö Noortepaneeli uued liikmed on: Dalia ja Kirke Harkujärve Põhikoolist

õppepäevadel koolides kasutada. Lisaks pingelistele

Seminaride vahelisel ajal toimub liikmete aktiivne suht-

õpi- ja töötundidele mängiti lõbusaid ühismänge ning

lemine kinnise Facebooki Noortepaneeli grupi kaudu. Septembris 2010 ühines Eesti rahvusvahelise Euroo-

esitleti oma laulu- ja tantsuoskust.

Georg ja Gleb Jõhvi Gümnaasiumist

INSAFE võrgustik

Seminaridel omandatud oskused on rakendatud ka

pa turvalise interneti teavituskeskusi ühendava Insafe

juba praktikasse. Noortepaneeli liikmed on läbi viinud

võrgustikuga (www.saferinternet.org). Insafe võrgustik

Ksenija ja Vlad Ehte Humanitaargümnaasiumist

• Uue Noortepaneeli esimene seminar toimus 18.-

mitmeid Internetiturvalisuse töötubasid noorematele

edendab laste ja noorte turvalist ja vastutustundlikku

Einar ja Lauri Jäneda Koolist

19.01.2013 Nelijärvel. Arutati noorte õiguste ja kohus-

õpilastele oma koolis.

Interneti ning mobiiltelefoni kasutamist.

Lee Marion Tallinna Pelgulinna Gümnaasiumist

tuste üle internetis, millele järgnes videoklipi „Õigused

Liina ja Sirelin Pärnu-Jaagupi Gümnaasiumist

ja kohustused Internetis“ filmimine. Klipiga on võimalik

Jätkuprojekti esimesel aastal panustati aktiivselt Insafe

Meeri Peetri Koolist

tutvuda veebiaadressil: http://www.targaltinternetis.ee/

võrgustiku töösse ning osaleti järgnevatel Insafe võr-

Marek Tallinna Lilleküla Gümnaasiumist.

noortepaneel/. Eelmise Noortepaneeli liikmed jagasid

gustiku kohtumistel:

oma kogemusi töötubade läbiviimisest noorematele

• 26.-28.09.2012 toimus Insafe koolitusseminar Buda-

Eelmise Noortepaneeli liikmed löövad kaasa uute liik-

lastele. Lisaks arutati Turvalise Interneti päeva konve-

pestis, kus arutati Turvalise Interneti päeva temaatika

mete nõuandjate ja mentoritena ning toetavad projekti

rentsi noortele mõeldud töötoa ülesehitust ja selles kä-

(õigused ja kohustused internetis) käsitlemist liikmes-

meeskonda erinevatel üritustel ja koolitustel.

sitletavaid teemasid. Peale ajurünnakuid said noored

riikides. Toimusid paneeldiskussioonid Noortepaneeli

uisutada ja suusatada.

tegevustest, nõuandva kogu töömudelitest ning mõju

Juta Kohtla-Järve Ühisgümnaasiumist

hindamisest. Lisaks käsitleti mobiilse Interneti ning mobiili aplikatsioonide temaatikat. Eesti turvalise Inter-

• Noortepaneeli teine koosseis valiti 25.-27.10.2012 Kloogaranna noortelaagris toimunud Targalt Internetis

• 19.-20.04.2013 toimus Noortepaneeli teine seminar

neti keskus osales teavitusmaterjalide võistlusel online

projekti noorteseminaril, kus osalesid üheksast koolist

Padisel. Seminaril tutvustati noortele Andmekaitse Ins-

mänguga „Nastix seikleb Internetis“.

üle Eesti 26 aktiivse õpilase vanuses 10-16 aastat koos

pektsiooni Kaamerate kasutamise juhendit ning Nuku-

• 11.-12.12.2012 toimus Insafe regionaalne temaatili-

oma juhendajatega. Seminari jooksul toimusid projekti

filmi Lastestuudio animaatorid viisid läbi animatsiooni

ne töökohtumine Brüsselis, millest võtsid osa Soome,

koolitajate eestvedamisel erinevad temaatilised õpitoad

töötoa, mille raames valmis 5 lühianimatsiooni pildista-

Rootsi, Taani, Hollandi, Norra, Islandi, Vene, Leedu,

ning prooviti läbi tunnikavad 10-12 ja 13-16 aastastele

mise reeglitest. Töötati välja ettepanekud Lasteabitele-

Läti ja Eesti turvalise Interneti teavituskeskuste esin-

lastele, mille jooksul noored väljendasid aktiivselt oma

foni 116111 kampaania sõnumite osas, samuti arutati

dajad ja kus arutati teavituskeskuste, Noortepaneelide,

arvamusi. Noored valmistasid grupitöödena 4 õpetlik-

Targalt Internetis suvelaagri programmi ja õpitubade

abiliinide ja vihjeliinide tööd ning jagati infot erinevatest

ku video- ja fotolugu, kuidas Internetis riske vältida ja

sisu. Peale seminari said noored ennast seikluspargis

materjalidest ning parimatest praktikatest.

hästi toime tulla. Neid õppematerjale saavad koolitajad

proovile panna. 07.01.2013 toimus Insafe võrgustiku esindajate visiit Tallinnasse kohtumaks „Targalt Internetis“ projekti

10

11


meeskonnaga arutamaks projekti teavitustegevusi

• 23.-25.04.2013 osalesid Eesti vihjeliini esindajad

Euroopa konkurss „Nutikas nett – parim hariduslik

ning planeerimaks Insafe võrgustiku koolitusseminari

INHOPE aastakoosolekul Riias. Kohtumisel tutvusta-

digisisu 4-12 aastastele lastele“

Tallinnas.

sid 5 riigi vihjeliinid põhjalikult oma tööd, nende hulgas ka Eesti. Ettekandes anti ülevaade Eesti seadusandlu-

15.05.2013 kuulutati välja Euroopa konkurss „Nuti-

• 12.-14.03.2013 toimus Tallinnas Meriton Conference

sest, vihjeliini töö põhimõtetest, statistikast ning sise-

kas nett- parim hariduslik digisisu 4-12 aastatele las-

& Spa Hotellis kolmepäevane Insafe võrgustiku koo-

riiklikust ja rahvusvahelisest koostööst. Lisaks arutati

tele“, mille eesmärgiks on innustada interaktiivsete

litusseminar. Tallinna seminaril osales 80 spetsialisti

kohtumisel koostööd Interpoli ja Europoliga ning tut-

materjalide loomist ning esile tuua juba olemasole-

üle kogu Euroopa. Seminari esimene päev keskendus

riikide elanikele. Näiteks teavitusmaterjal lapsevane-

vustati INHOPE võrgustiku strateegiat ning uut andme-

vaid materjale, mis pakuvad lastele ja noortele või-

digitaalse kompetentsi temaatikale. Arutati erinevate

matele „Fotod“.

baasi.

malusi veebis õppida, mängida ja avastada. Esita-

riikide kogemust ning ühise mudeli väljatöötamise või-

da võib erinevad materjale: alates veebilehtedest,

malikkust. Eesti poolt tegi ettekande M. Laanpere Tallinna Ülikoolist, kes andis ülevaate, kuidas Eesti üldha-

INHOPE võrgustik

riduskoolide õppekava näeb ette digitaalse pädevuse

blogidest ja videotest kuni mobiilirakenduste ja tah-

võrgustike töögruppide töös ning online koosolekutel ja

velarvutimängudeni, mis pakuvad lastele loovaid, in-

aruteludel.

teraktiivseid, meelelahutuslikke ja hariduslikke tege-

arendamist ning õpetajakoolitustest tõstmaks õpeta-

INHOPE võrgustik on rahvusvaheline Internetipõhis-

vusi. Töid saab esitada kuni 30. septembrini 2013.

jate digitaalset pädevust. Kohtumise teisel päeval tut-

te vihjeliinide assotsiatsioon. Võrgustiku missioon on

Projekti „Targalt internetis“ meeskonna koordineerimi-

vustati ning arutati Euroopa Komisjoni uue programmi

toetada ja edendada vihjeliinide tööd võitluses ebasea-

Connecting European Facility eesmärke, teenuste toe-

dusliku materjali leviku tõkestamisel internetis. Võrgus-

tamist ning nende eeldatud mõju. Abiliinide esindajad

tikku kuuluvad hetkel 44 vihjeliini 38 riigist üle maailma

18.-19.10.2012 toimus Brüsselis Euroopa Komisjoni

ja avalikkuse poolt parimad neljas kategoorias Eestis

arutasid, kuidas töötab jututubade ja sotsiaalvõrgusti-

www.inhope.org . Eesti vihjeliin sai INHOPE võrgustiku

korraldatud Turvalise Interneti Foorum (Safer Internet

ning iga kategooria võitja läheb edasi võistlema üle-eu-

ke modereerimine ning kuidas saaksid moderaatorid

eelliikmelisuse 2012. aasta novembris.

Forum), mis kandis pealkirja - Koostöö loomaks las-

roopalisse vooru. Rohkem infot konkursi kohta leiate

tele ja noortele paremat Internetti. Foorumil osalesid

konkursi veebilehelt www.bestcontentaward.eu , kus vastav info on toodud iga osaleva riigi keeles.

ning abiliini töötajad teha omavahel enam koostööd.

12

Lisaks eelnevatele kohtumistele osaletakse ka INHOPE

Turvalise Interneti foorum

sel kuulutati konkurss välja Eestis. Parimate väljaselgitamine toimub kahes voorus. Esmalt selgitatakse žürii

Osalejatel oli võimalus osa võtta Interneti turvalise

Eesti vihjeliin, mida opereerib MTÜ Lastekaitse Liit, pa-

Euroopa riikide turvalise interneti teavituskeskuste,

kasutamise teemalistest koolitustundidest Jakob Wes-

nustas aruandlusperioodil aktiivselt INHOPE võrgusti-

abiliinide ja vihjeliinide ning lisaks internetiteenuste

tholmi Gümnaasiumis ning külastada Lasteabitelefoni

ku töösse ning vihjeliini esindajad osalesid järgnevatel

pakkujate ning teiste huvigruppide esindajad. Toimusid

116111.

INHOPE kohtumistel:

temaatilised töötoad: positiivse online kogemuse toeta-

Osalemine Euroopa Komisjoni „Koolide e-turvalisuse märk“ (eSafety label for Schools) väljatöötamises

• 20.-22.11.2012 osalesid Eesti vihjeliini esindajad

mine, loovus ja kriitiline mõtlemine, hakkama saamise

Lisaks eelnevatele kohtumistele osaletakse ka Insafe

INHOPE aastakoosolekul Amsterdamis ning tegid et-

strateegiad, online sisu klassifikatsioon, tehnoloogia

võrgustiku töögruppides ning online koosolekutes ja

tekande Eesti vihjeliini tööst ja statistikast. Kohtumisel

mõju inimestele ja ühiskonnale. Foorumist võtsid osa

aruteludes.

sai Eesti vihjeliin INHOPE võrgustiku täisliikmeks.

ka iga riigi Noortepaneeli liige ning õpetaja/lapseva-

Digihariduse Innovatsioonikeskus Tiigrihüpe on aktiiv-

• 22.-23.01.2013osales

esindaja

nem. Õpetajad vahetasid kogemusi digitaalsete info- ja

selt osalenud „Koolide e-turvalisuse märgi“ väljatööta-

Targalt Internetis projekti raames on tõlgitud mitmeid

INHOPE võrgustiku monitoorijate koolitusseminaril

kommunikatsioonivahendite kasutamisest õppetöös,

mises. Eesti 30 kooli hindavad e-turvalisuse standar-

Euroopa riikide teavituskeskuste poolt välja antud õp-

Amsterdamis. Seminaril arutati tehnilisi võimalusi vih-

Noortepaneel vahetas omavahel kogemusi Internetika-

deid. Portaali eestikeelne versioon saab olema kätte-

pematerjale, samuti on Eesti materjale tõlgitud erine-

jeliinide töö efektiivsemaks muutmiseks, samuti eri rii-

sutamisest ning esitasid oma mõtteid ja arvamusi ka

saadav juulis 2013.

vatesse keeltesse ning tehtud kättesaadavaks teiste

kide seadusandlust ning töötingimusi.

täiskasvanute foorumil.

Eesti

vihjeliini

13


Teavitustöö

Konverents „Minu jalajälg internetis“, 7.veebruar 2013, Tartu

Koolitajate koolitus

„Targalt Internetis” koolipäevad üle Eesti

Septembris 2012 toimus koolitusekspertide koosolek,

Perioodil oktoober 2012 – mai 2013 viisid projekti koo-

mille eesmärk oli üle vaadata projekti eelmise perioodi

litajad läbi 146 koolituspäeva 93 üldhariduskoolis ja 30

koolitusmaterajlid, täpsustada edasised koolitusvaja-

lasteaias üle Eesti, 23 kooli neist külastati kahel korral,

dused ning meetodid koolitus- ja teavitustööks.

et kõik soovijad saaksid temaatilistel üritustel osaleda.

Ekspertide töö tulemusena koostati koolitusprogram-

Koolituspäeva raames toimusid töötoad lastele ja õpi-

mid nii uutele koolitajatele kui ka projekti eelneval pe-

lastele, kus eale vastavalt räägiti ja arutleti Interneti ning

rioodil tööd alustanud koolitajatele.

digitaalsete kommunikatsioonivahendite turvalisest kasutamisest, käitumisest ja suhtlemisest nii virtuaalses

INHOPE-i aastakoosolek, aprill 2013, Riia

Perioodil september 2012 – mai 2013 toimus koolitaja-

kui ka reaalses keskkonnas. Koolituspäevadel osalesid

tele neli koolitust:

lapsed ja noored vanuses 6-15 aastat, eraldi loengud

• 9. septembril Tallinnas toimunud koolitusel tutvusta-

ja töötoad toimusid lapsevanematele, õpetajatele ja

ti projekti koolitajatele täiendatud koolitusprogramme

koolitöötajatele. Kokku osales koolituspäevadel 18 064

ning toimus arutelu, millised on sobivaimad meetodid

last, õpilast, õpetajat ja lapsevanemat.

teemade käsitlemiseks õpilaste, õpetajate ja lapsevanematega; • 10.-12. oktoobril toimusid koolituspäevad projektiga

2012/2013 õppeaastal läbiviidud „Targalt

liitunud 25 uuele koolitajale. Viimasel päeval toimus ka

Internetis” koolipäevad

täiendkoolitussessioon projektiga eelmisel perioodil liitunud koolitajatele;

Üldhariduskoolid:

• 23. novembril toimus Tiigrihüppe õpetajate ja koolita-

Noortepaneeli seminar Nelijärvel, jaanuar 2013

Noortepaneeli seminar Kloogaranna noortelaagris, oktoober 2012

jate sügisfestivali raames töötuba projekti koolitajatele

Kohtla-Järve Slaavi Põhikool

tutvustamaks Targalt Internetis koolitusprogrammi uusi

Tapa Vene Gümnaasium

teemapakette;

Valga Põhikool

• neljas koolitus toimus 25.-26.mail Junsi Puhkekesku-

Valga Põhikool

ses. Koolituse keskseks teemaks oli laste arengupsüh-

Torma vald Jõgevamaa

holoogia ning laste ja noorte käitumine internetis.

Lasnamäe Põhikool

15


16

Antsla gümnaasium

Maarja-Magdaleena

Tõrva Gümnaasium

Tartu Forseliuse gümnaasium

Põltsamaa Ühisgümnaasium

Karksi Nuia Kool

Forseliuse gümnaasium

Jakob Westholmi Gümnaasium

Võru Kreutzwaldi Gümnaasium

Lasteaed Pillerpall

Ämari Põhikool

Sindi Gümnaasium

Rapla Vesiroosi Gümnaasium

Veskitammi Lasteaed

Saarepeedi kool

Surju Põhikool

Ilmatsalu gümnaasium

Lasteaed Kullatera

Ülenurme Gümnaasium

Tallinna Ranniku Gümnaasium

Kõrveküla Kool

Mardi Lasteaed

Ülenurme Gümnaasium

Tallinna Tondi Põhikool

Suure-Jaani Gümnaasium

Lauliku Lasteaed

Maardu Gümnaasium

Tallinna Laagna Lasteaed- Põhikool

Tamsalu Gümnaasium

Liivamäe Lasteaed

Viljandi Jakobsoni Kool

Sillaotsa Kool

Tallinna Muusikakeskkool

Lasteaed Karikakar

Tallinna 37.Keskkool

Tallinna 32. Keskkool

Esku-Kamari Kool

Vaida Lasteaed

Loo Keskkool

Tallinna Lilleküla Gümnaasium

Märjamaa Gümnaasium

Lasteaed Mooniõied

Viimsi Keskkool

Häädemeeste keskkool

Uulu põhikool

Luha Lasteaed

Kuldre Põhikool

Sillamäe Kannuka Kool

Märjamaa Gümnaasium

Kivila Lasteaed

Pühajärve

Lasnamäe Gümnaasium

Vändra Gümnaasium

Alasniidu Lasteaed

Koeru Keskkool

Maardu Gümnaasium

Võru Kesklinna Gümnaasium

Lasteaed Kiikhobu

Koeru keskkool

Rõngu Keskkool

Tallinna 53. Keskkool

Lasteaed Kullatera

Koeru keskkooli

Raatuse Gümnaasium

Erakool Intellekt

Lasteaed Suitsupääsupesad

Tabasalu Ühisgümnaasium

Viira kool

Kärla Põhikool

Lasteaed Linnupesa

Viljandi Kesklinna Kool

Valga Gümnaasium

Lümanda Põhikool Lasteaed

Lasteaed Pallipõnn

Lustivere Põhikool

Keeni põhikool

Olustvere Põhikool

Tallinna Mardi Lasteaed

Viljandi Jakobsoni Kool

Kose-Uuemõisa

Rakvere Eragümnaasium

Kristiine Lasteaed

Jakobsoni kool

Oru Põhikool

Mutionu Lasteaed

Paide Ühisgümnaasium

Lasnamäe Vene Gümnaasium

Lasteaed Rõõmupesa

Paide Ühisgümnaasium

Saku Gümnaasium

Pallipõnni Lasteaed

Vaimastvere Põhikool

Võhma Gümnaasium

Tallinna 26.Lasteaed

Laiuse Põhikool

Esku Kamari Lasteaed

Lasteaed Naba

Põltsamaa Gumnaasium

Esku Kamari Kool

Kasekese Lasteaed

Põltsamaa Gumnaasium

Suigu Lasteaed-algkool

Nurmenuku Lasteaed

O.Lutsu Palamuse Gümnaasium

Ilmatsalu Põhikool

Jüri Lasteaed Tõruke

O.Lutsu Palamuse Gümnaasium

Hummuli põhikool

Laagna Lasteaed Rukkilill

Põltsamaa Gümnaasium

Väike-Maarja Gümnaasium

Kostivere Lasteaed

Viljandi Kesklinna kool

August Kitzbergi Gümnaasium

Rannamõisa Lasteaed

Halliste Põhikool

Paikuse Põhikool

Lasteaiad:

17


Politsei ja Pirivalveameti veebikonstaablid viisid samuti

Töötoad lastele ja noortele

koolides läbi loenguid õpilastele ja lapsevanematele.

• „Suhtlemine võrgustikes” ja „Kontod ja keskkonnad” - paketid 5.-6. klassile, mille vahel kool võib

Koolitused õpetajatele ja lapsevanematele

Loengutes räägiti turvalisest ja vastutustundlikust käitu-

Interaktiivse töötoa sissejuhatuses antakse lühiüle-

valida või tellida mõlemad paketid.

misest internetis ning kiusamiskäitumise enneatmisest

vaade Interneti ajaloost, kasutusvõimalustest ja riski-

Paketis „Suhtlemine võrgustikes” keskendutakse väga

Õpetajate programmis tutvustati õppematerjale, mida

dest ning tutvustatakse projekti partnerorganisatsioo-

isiklikule delikaatsele teemale – privaatsusele. Mis on

tunnis õpilastega kasutada; jagati näpunäiteid, kuidas

nide, sh Abiliini - lasteabitelefon 116 111 - tegevusi ja

privaatne, mis on isiklik? Mida võib ja mida ei peaks

erinevaid teemasid käsitleda; kuidas ära tunda küber-

Koolid, kus toimusid loengud põhikooliastme

projekti veebilehte www.targaltinternetis.ee .

maailmaga jagama. Räägime ka Internetisõpradest ja

kiusamist ning kuidas õpilastele toeks olla. Praktilises

õpilastele

Seejärel keskendutakse kooli/lasteaia sihtrühma poolt

aina enam levivast küberkiusamisest.

töötoas avati Internetiturvalisuse teemaga soetud

eelnevalt valitud teema(de)le.

„Kontod ja keskkonnad” on pakett, mille läbides oskab

erinevaid tahke ning julgustati õpetajaid ka ise lastega

Vastavalt laste vanusele ja rühma suurusele oli

noor eristada ideeliselt hariduslikke keskkondi suhtlus-

neil teemadel rääkima.

Elva Gümnaasium

võimalus valida alljärgnevaid teemasid:

võrgustikest. Noor teab ja mõistab, et Internetti posti-

Põlva Ühisgümnaasium

ja kiusamisjuhtumitele reageerimisest.

Tallinna Reaalkool

• „Tere Internet” - eelkoolile ja 1. klassile mõeldud

tatud teave jääb sinna igaveseks ja sellega kaasneb

Lapsevanematele tutvustati pooleteise tunnise interak-

Tartu Tamme Gümnaasium (õpilased ja õpetajad)

mänguline pakett, mille tulemusel laps mõistab, et

vastutus.

tiivse loengu jooksul peamisi Internetiohte ja Eesti ja

Tartu Kivilinna Gümnaasium

ta ei ole Internetis üksi. Laps teab temale mõistlikku

Euroopa kogemusi, kuidas oma lapsele kõige paremal

Haanja Põhikool

arvuti- ja konsoolimängu kasutamise aega. Räägime

• „Lahe veeb!” ja „Pornograafia ja seks Internetis”

Veeriku Kool

ka turvalisusest ja hea käitumise reeglitest nii tava- kui

– paketid 7.-9. klassile, mille vahel võib kool valida või

Tartu Katoliiklik Kool

internetimaailmas.

tellida mõlemad paketid.

Koolitused toimusid nii eesti kui ka vene keeles ning

Tallina Inglise Kolledž

• „Minu salapäevik” - 2.-3.klassile mõeldud töötuba

„Lahe veeb” on pakett, mille sihtgrupiks on eelkõige

olid koolidele/lasteaedadele tasuta.

Narva Soldino Gümnaasium

paroolide ja kasutajakontode loomisest ja hoidmisest.

poisid, kes internetis aega peamiselt muusika, filmide

Targalt Internetis koolitajate kontaktid leiab projekti

Mustamäe 1.Lasteaed-algkool

Tunni lõpuks mõistavad õpilased konto ja parooli

ja mängudega sisustavad. Koolitaja tutvustab erinevaid

veebilehel:

olemust ning vajalikkust. Lapsed oskavad moodustada

võimalusi, kuidas Internetis leiduvat põnevat kraami

http://www.targaltinternetis.ee/opetajatele/koolitused/

keerulist, kuid hästi meeles seisvat salasõna.

legaalselt alla laadida. Veel pööratakse tähelepanu

• „MINA internetis” ja „Filmi, pildista, lae alla” -

arvutikaitsele, räägitakse küberründest ja pahavarast.

e-kursus õpetajatele

paketid 3.- 4.klassile, kus keskendutakse lapse MINA-

• „Pornograafia ja seks Internetis” paketi läbinud

Tiigrihüppe Sihtasutuse poolt koostatud 20-tunnise e-

(1. kursuse tudengid)

pildile ning keskkondadele, mida laps igapäevaselt

õpilane teab, et teise inimese jäädvustamine ja piltide/

õppekursuse läbisid aprillis 2013 16 õpetajat.

Palivere Põhikool (lapasevanemad ja õpetajad)

kasutab. Räägime ka, mida ja kuidas on mõistlik enda

videote loata levitamine on keelatud. Noor mõistab, et

Kursuse jooksul käsitleti järgnevaid teemasid: arvuti-

Põlva konstaablijaoskond

kohta Internetis avaldada;

pornosaitidel kujutatu on vulgaarne ega vasta tegelik-

kaitse, suhtlemine sotsiaalvõrgustikes, ohud internetis

Elva Gümnaasium (lapsevanemad ja õpetajad)

„Filmi, pildista, lae alla!” on pakett, mille eesmärk on

kusele. Mööda ei minda ka küberkiusamisest. Õpilased

- juhtumid Eestis ja mujal. Praktikult-praktikule meetodil

teavitada õpilasi kaaslaste jäädvustamisega seotud

mõistavad, et alates 14-aastaseks saamisest on neid

nõustasid õpetajad üksteist, kuidas eelnimetatud

reeglitest ja headest tavadest. Õpilased mõistavad, et

võimalik oma tegude eest kriminaalvastutusele võtta.

teemasid klassiruumis käsitleda. Iga läbitud teema

Loengud täisakasvanutele Informaatika ja Arvtustehnika Instituut

Valga politseijaoskond

lõppes kodutööga, kus õpetajad pidid omandatud tead-

mitte kõik, mis Internetis „vabalt saadaval” on, ei pruugi alati olla seaduslik või omastamiseks lubatud.

viisil abiks-toeks-eeskujuks olla.

Põhikooliõpilastele mõeldud töötoa maht on 45 või 2x

misi õpilastega testima.

45 minutit, olenevalt valitud paketist. Eelkoolile ning algklassidele mõeldud töötoa kestvus on 45 minutit. 18

19


Õpilastööde konkurss „Minu õigused ja kohustused Internetis”

Turvalise Interneti päeva 2013 tähistamine

Artiklite autorid olid spetsialistid ja õpetajad, aga ka

Võrgupeod (LAN-pary)

lapsevanem ja gümnaasiumiõpilane. Artiklid ilmusid nii eesti kui ka vene keeles (ru.delfi.ee).

Võrgupidu on kogunemine, kus mitu arvutit ühenda-

Turvalise Interneti päeva, mis sel aastal oli 5.veebruaril,

Artiklid on leitavad ka projekti veebilehelt uudiste

takse selle toimumise kestel suureks kohtvõrguks

läbi üle-eestilise õpilastööde konkursi „Minu õigused ja

tähistamiseks korraldati projekti raames kahe nädala

rubriigi alt;

(inglise keeles Local Area Network). Tavaliselt tehakse

kohustused Internetis“. Konkursile olid oodatud veebi-

jooksul mitmeid üritusi:

• Tartus, 7. veebruaril toimunud konverents „Minu

seda omavahel mitmikmängude mängimiseks.

jalajälg Internetis“ keskendus teemale, kuidas noored

Projekti raames korraldati aprillis 2013 Viljandi Kutse-

Perioodil detsember 2012 – jaanuar 2013 viis Tiigrihüpe

põhised, interaktiivsed plakatid, mis kirjeldaksid laste ja • välikampaania Tallinna ja Tartu 69 bussipeatuses

Internetiavarustes oma õigusi ja kohustusi mõistavad

koolis, Viljandi Jakobsoni Koolis, Viljandi Maagümnaa-

Osavõtt konkursist oli aktiivne, kokku laekus üle 100

ajavahemikul 28. jaanuar-10. veebruar. Bussipeatuste

ning kasutavad; missuguse jalajälje nad endast sinna

siumis ja Kose Gümnaasiumis võrgupeod eesmärgiga

võistlustöö. Konkursitöödes väljendusid väga loovalt

noorte arusaama õigustest ja kohustustest Internetis.

tablool esitatud plakati „Respekt!“ sõnumi kaudu kutsuti

jätavad. Kas noored tajuvad vastutust, mis kaasneb

juhtida laste ja noorte tähelepanu turvalisele käitumi-

laste ja noorte arusaamad ja teadmised, millised on

lapsi ja noori Internetis kaaslasi ja teisi inimesi austa-

teabe avaliku jagamisega? Konverentsil esinesid

sele Internetis.

nende õigused ja kohustused Internetis tegutsemisel.

Võrgupidudel osales kokku 216 5.-9. klassi õpilast.

valt käituma;

ettekandega Priit Hõbemägi Tallinna Ülikoolist, Andra

Oma töödes olid autorid leidlikult kombineerinud tehni-

• nõuannete edastamine laste turvalise Internetikasu-

Siibak Tartu Ülikoolist, Anto Veldre Riigi Infosüsteemide

lisi ja kujunduslike lahendusi. Mitmed autorid olid selle

tamise toetamiseks Tallinna ja Harjumaa lapsevanema-

Ametist ja Tiiu Meres Tallinna Perekeskusest, Ette-

tarbeks loonud ka vastavasisulisi videoid.

tele ajalehe „Postimeees“ vahel 6.veebruaril ilmunud

kannetele järgnesid töötoad .Konverentsi osavõtjad õpetajad,

noorsootöötajad,

e-turvalisuse päev

plakati kaudu;

olid

Parimad selgitati välja kolmes vanusekategoorias.

• jaanuaris saadeti kõigile üldhariduskoolidele A3

nooorsoopolitseinkud, üliõpilased ja õpilased, kokku

sotsiaaltöötajad, 27. mail 2013 toimus Kosel Viikingite külas turvalisuse

Osaleda võis individuaaselt ja kuni 3-liikmeliste grup-

formaadis plakat „Respekt“, mille kaudu edastati õpilas-

225 osalejat.

päev „Teeme head“ 4-10-aastastele lastele. Päeva

pidena.

tele sõnum, mis kutsus lapsi ja noori internetis kaaslasi

jooksul oli lastel võimalus osaleda mitmetes toredates

ja teisi inimesi austavalt käituma;

töötubades, mida korraldasid projekti koolitajad.

Nooremas vanuseastmes (I-IV klass) osutus võitjaks

• Rahvusringhäälingu telekanalil ETV ja kommertska-

Töötubades toimusid arutelud ja tegevused Interneti

Melani Klaanberg Võru Kreutzwaldi Gümnaasiumist,

nalitel TV3 ning Fox näidati ajavahemikul 4.-10.veeb-

ja digitaalsete kommunikatsioonivahendite (arvuti,

keskmises vanuseastmes (V-VIII klass) saavutas

ruar videoklippi „Suhtle viisakalt ka internetis“ (Connect

mobiil, tahvelarvuti) turvalise ja positiivse kasutamise

esikoha Haanja Kooli võistkond, kuhu kuulusid Janeli

with Respect“, mis toodeti rahvusvahelise koostöövõr-

teemadel. E-turvalisuse töötubades osales 370 last.

Kõva, Karolin Jõgeva ja Ragne-Raili Lillipuu ning

gustiku Insafe poolt (Eesti on selle liige);

vanemas vanuseastmes saavutasid esikoha Eleri Jorro

• koostöös online portaaliga Delfi.ee oli perioodil 31.

ja Piret Rummi Võru Kesklinna Gümnaasiumist.

jaanuar-14. veebruar portaalis üleval projekti „Targalt Internetis“ eriplokk, milles esitati 11 temaatilist artiklit.

• „Targalt Internetis“ koolipäevad Eesti eri piirkon-

Parimad plakatid on kättesaadaval projekti veebilehel

Artiklid käsitlesid suhtlemist ja käitumist virtuaalses

dades. Koolipäevade läbiviimisel osalesid ka projekti

www.targaltinternetis.ee

keskkonnas ning kutsusid kaasa mõtlema, millise jälje

Noortepaneeli liikmed, kes aitasid oma koolides läbi

me endast Internetis jätame, millist infot on mõistlik

viia teavitusüriusi noorematele õpilastele (Jäneda Kool,

jagada avalikult, milline on hea ja mõistlik suhtlus Inter-

Pärnu-Jaagupi Gümnaasium, Harkujärve Kool, Peetri

netis, kuidas käituda, kui midagi on valesti läinud, kust

Põhikool).

abi saada, kui satutakse halva kohtlemise ohvriks jne.

20

21


Õppe- ja teavitusmaterjalid Veebipõhine mäng „Nastix seikleb Internetis”

Üle-euroopaline konkurss „Nutikas nett – parim

klassi- ja koolikollektiivina. Konkursitööde hindamisel

hariduslik digisisu 4-12-aastastele lastele”

arvestatakse sisu eakohasust, kasutajasõbralikkust ja

(Best Content for Kids European Award)

atraktiivsust. Esitada võib erinevad materjale: alates

Arvuti ja Interneti turvalise kasutamise

Tiigrihüppe Sihtasutuse tellimusel eelmisel aastal val-

veebilehtedest, blogidest ja videotest kuni mobiiliraken-

tutvustamine

minud veebimängu täiendati sel aastal. Mäng on mõel-

Tunnikavad õpetajatele

lastele

interaktiivseid

duste ja tahvelarvutimängudeni, mis pakuvad lastele

Tunnikava on mõeldud töötoa läbiviimiseks koolieeliku-

dud peamiselt 9-14-aastastele lastele turvalise Interne-

materjale, mis pakuvad lastele ja noortele võimalusi

loovaid, interaktiivseid, meelelahutuslikke ja haridus-

tele ja 1.-2.klassi lastele ning keskendub neljale põhi-

tikasutuse õppimiseks.

veebis õppida, mängida, avastada ja leiutada kuulutati

likke tegevusi. Töid saab esitada kuni 30. septembrini

teemale: kuidas kasutada arvutit ja Internetti; netikett

välja 9.mail. Konkurss toimub Insafe võrgustiku koordi-

2013 konkursi veebilehel http://www.bestcontentaward.

ehk viisakas Internetikäitumine; privaatsus ning soovi-

Mängu peategelane, Nastix, on tuntud IT-koomiksi

neerimisel Euroopa Komisjoni Turvalise interneti prog-

eu/get-involved oleva vastava kategooria vormi kaudu.

tused, kuidas end ja oma arvutit hoida.

BadBlock tegelane, kes alustas seiklemist Eesti Eksp-

Tunnikava on leitav projekti veebilehelt http://www.

ressi veergudel 2000.aastal. Ta on karvane ja tahuma-

Üle-euroopaline konkurss loomaks

rammi raames. Konkursist võtab osa 28 Euroopa riiki. Eestis kuulutati konkurss projekti raames välja 15.mail.

Parimate väljaselgitamine toimub kahes voorus. Esmalt

targaltinternetis.ee/wp-content/uploads/2011/10/Tunni-

tu IT-mees, kes tunneb arvuteid ja Internetti läbi ja lõh-

Osalema oodatakse nii täiskasvanuid kui kuni 18-

selgitatakse žürii ja avalikkuse poolt parimad neljas

kava_Laps-internetis_Eelkool_II-klass.pdf

ki, kuid võib päriselus hätta jääda. Nüüd õpetab Nastix

aastaseid noori. Täiskasvanud võistlevad kahes kate-

kategoorias Eestis ning iga kategooria võitja läheb

Samuti on see saadaval portaali Koolielu.ee õppema-

lapsi, et nad saaksid arvuti ja Internetiga sõbraks ning

goorias: professionaalid, kes oma igapäevatöös tege-

edasi võistlema üle-euroopalisse vooru. Eesti parimad

terjalide varamus.

oskaksid hoiduda seal varitsevatest ohtudest.

levad veebisisu loomisega või ostavad selleks teenust

tehakse teatavaks novembris 2013 toimuval auhinna-

sisse (nt ettevõtted), ja täiskasvanud, kes teevad seda

tseremoonial ning Euroopa auhinna võitjad kuuluta-

„Lahe veeb“ on tunnikava pakett 7.-9. klassi õpilaste-

oma igapäevatöö kõrvalt (nt õpetajad, noorsootöötajad

takse välja 2014. aasta Turvalise Interneti päeval 11.

le, tutvustamaks erinevaid võimalusi, kuidas Internetis

jne). Lapsed ja noored saavad osaleda kahes kategoo-

veebruaril.

leiduvat põnevat kraami legaalselt alla laadida. Veel

rias: individuaalselt või kuni 3-liikmelise grupina, ning

pööratakse tähelepanu arvutikaitsele, räägitakse küberründest ja pahavarast. „Pornograafia ja seks Internetis“ on tunnikava pakett 7.-9. klassi õpilastele. mille läbinud noor mõistab, et pornosaitidel kujutatu on vulgaarne ega vasta tegelikkusele. Mööda ei minda ka küberkiusamisest. Õpilased mõistavad, et alates 14-aastaseks saamisest on neid võimalik oma tegude eest kriminaalvastutusele võtta.

22

23


Nastixiga koos saavad mängijad selgeks: mida ja

tähelepanu pöörama uue kasutajakonto loomisel.

Veebipõhised plakatid „Minu õigused ja

kuidas oleks mõistlik endast Internetis teistele esit-

Viirusteküüsi langenud Nastixi arvuti ravitakse koos

kohustused Internetis”

leda; mis üldse on privaatsus ja kuidas seda mõis-

terveks ning hättasattunud mobiilikasutaja saab samuti

Õpilastööde konkursi “Minu õigused ja kohustused”

ta Interneti kontekstis; koos õpitakse looma ja ära

abi. Eraldi minimängud on loodud küberkiusamise ning

raames loodud veebipõhised interaktiivsed plakatid.

tundma turvalist parooli ning uuritakse, millele peaks

sotsiaalvõrgustikes suhtlemise teemal.

Parimad tööd on kättesaadavad projekti

veebilehel

www.targaltinternetis.ee Mängu saab mängida eesti ja vene keeles projekti veebilehel: http://www.targaltinternetis.ee/lastele/veebimang-nastix-seikleb-internetis/ http://www.targaltinternetis.ee/lastele/veebimang-nastix-seikleb-internetis/?lang=ru

Video „Minu õigused ja kohustused Internetis”

Plakat „Respekt”

Videos räägivad projekti Noortepaneeli liikmed, mil-

Plakat kutsub lapsi ja noori Internetis mõistlikult ning

lised on nende arvates õigused Interneti kasutamisel

kaaslasi ja teisi inimesi austavalt käituma ja suhtlema.

ja miline vastutus oma õiguste kasutamisega kaaÕppemäng „Testides päriselu õpilasena”

sas käib. Video leiab projekti veebilehelt: http://www.

“Testides päriselu” on strateegiamäng, mille jooksul

targaltinternetis.ee/noortepaneel/

tuleb mängijatel (mängida saab ka üksinda) leida lahendusi päriselu ja virtuaalelu erinevates situatsioonides, et mängus väljapääsuni jõuda. Mäng on mõeldud noortele alates 12.eluaastat. Mäng on paberformaadis, mille ülesanded on esitatud 10 leheküljel.

Mängu saab välja printimiseks alla laadida projekti veebilehelt: http://www.targaltinternetis.ee/wp-content/ uploads/2012/02/Testides-p%C3%A4riselu%C3%B5pilasena.prn_.pdf Voldik „Petuskeemid” Voldik on abimaterjaliks lapsevanematele ja annab ülevaate Internetis enam levinud petuskeemidest ning Plakat „Targalt internetis”

nõuandeid, kuidas oma last netipettuste eest kaitsta.

Plakatil on nõuanded lastele ja noortele turvaliseks ja

Voldiku saab alla laadida projekti veebilehelt: http://

viisakaks käitumiseks Internetis.

www.targaltinternetis.ee/wp-content/uploads/2013/06/ Abiks-lapsevanemale.-Petuskeemid.pdf

24

25


Infovoldik projektist

Temaatilised artiklid

Projekti veebileht

Voldik annab ülevaate projekti eesmärkidest, tegevus-

Turvalise Interneti päeva tähistamiseks sel aastal, oli

Projekti veebileht www.targaltinternetis.ee annab üle-

test ja projekti ellu viivatest organisatsioonidest.

perioodil 31. jaanuar-14. veebruar veebiportaalis Delfi.

vaate projekti eesmärkidest ja tegevustest. Veebilehe

ee üleval projekti Targalt Internetis eriplokk, mille raa-

uudiste ja ürituste rubriigi kaudu saab pidevalt infot,

mes ilmus nii eesti kui ka vene keeles 11 temaatilist

mis projekti raames toimub; lisaks kajastatakse olulisi

artiklit, mis käsitlesid vastustustundlikku käitumist ja

teematilisi sündmusi ja arutelusid. Projekti veebilehel

suhtlemist Internetis. Artiklid on leitavad nii eesti kui ka

on rubriigid lastele, noortele, õpetajatele ja lapsevane-

vene keeles projekti veebilehe uudiste rubriigis:

matele, mis sisaldavad projekti raames loodud info- ja

http://www.targaltinternetis.ee/category/uudised/

õppematerjale. Veebileht on eesti, vene ja inglise kee-

http://www.targaltinternetis.ee/category/uudised/

les.

?lang=ru

Infovoldik vihjeliinist Infovoldik annab ülevaate vihjeliini eesmärgist ja tegevusest. Voldik on eesti ja vene keeles.

Projekti esimese perioodi lõpparuanne Trükis sisaldab infot projekti “Targalt internetis” esimese perioodi jooksul toimunud tegevusest ja välja antud õppe- ja teavitusmaterjalidest. Trükis on eesti ja inglise keeles. Trükis on leitav projekti veebilehelt eesti keeles http:// www.targaltinternetis.ee/projektist/projekti-lopparuanne/ ja inglise keeles http://www.targaltinternetis.ee/projektist/projekti-lopparuanne/?lang=en

26

27


3% Laste seksuaalne ärakasutamine

Vihjeliin

55% Erootiline ja pornograafiline sisu 18+ 36% Muu

Interneti kiire areng ja levik on loonud meile kõigile uusi

Kuidas vihjeliin tegutseb

on karistatav. Samas on sellise materjali valmista-

Siseriiklik ja rahvusvaheline koostöö

ja kasulikke võimalusi, kuid kahjuks on enam kui kahe

Vihjeliinile tulnud teave käideldakse vastava kooli-

mises kasutatud laps ohver, kelle tervist ja väärikust

Laste seksuaalse ärakasutamise vastane töö nõuab

miljardi interneti kasutaja hulgas inimesi, kelle tegevus

tuse saanud Lastekaitse Liidu töötaja poolt võimalikult

on julmalt ärakasutatud. Kui selline materjal veebi üles

erinevaid meetmeid ning tihedat siseriiklikku- ja rahvus-

võrgus on ebasobiv või ohtlik lastele. Nii näiteks kasu-

kiiresti, kuid mitte hiljem kui 60 tunni jooksul teabe

riputatuna ringleb, siis toimub selle lapse seksuaalne

vahelist koostööd. MTÜ Lastekaitse Liit teeb laste

tatakse ülemaailmset arvutivõrku laste seksuaalset

saabumisest. Vihjeliin kontrollib vaid avalikel veebi-

ärakasutamine ikka ja jälle. Samuti esineb risk, et laste

seksuaalset ärakasutamist esitava materjali leviku

ärakasutamist sisaldava materjali hoiustamiseks ja

lehtedel olevat materjali. Isikute vahelises suhtlusvõr-

seksuaalset enesemääramisõigust rikkuvaid materjale

tõkestamisel tihedat koostööd Politsei ja Piirivalveame-

levitamiseks. Internet ei tunne riigipiire ning ühes riigis

gustikus või sisselogimist eeldavas keskkonnas asuvat

oma ebaterve kire ja fantaasia rahuldamiseks kasutav

tiga ning sellekohane vastastikune kokkulepe sõlmiti

loodud ja üleslaaditud materjal levib üle maailma.

materjali ei kontrollita ning selline teave edastatakse

täiskasvanu võib oma käitumise üle kanda fantaasiast

25. mail 2011.

politseile.

reaalsusesse. Seetõttu on oluline tõkestada laste

Vihjeliin on MTÜ Lastekaitse Liit poolt pakutav veebi-

seksuaalse enesemääramise õigust rikkuvate materja-

MTÜ Lastekaitse Liit teeb koostööd ka teiste õiguskait-

lide levikut internetis.

seasutuste, internetiteenuse pakkujate ning erinevate

põhine tasuta teenus www.vihjeliin.ee, mis võimaldab

Saadud teates sisalduv veebilehe aadress avatakse

internetikasutajal anda teavet sellest, kui ta märkab

ja selle sisu hinnatakse vastavalt Eestis kehtivatele

veebis keskkonda, mis sisaldab laste seksuaalset

seadustele. Kui veebilehe sisu on ebaseaduslik, siis

enesemääramisõigust rikkuvat materjali. Vihjeliini töö

edastatakse vastav teave sellest Politsei- ja Piirivalve-

Statistika

Eesti vihjeliin liitus 2011. aasta novembris rahvusvahe-

eesmärk on kaasa aidata taoliste materjalide eemalda-

ametile. Kui veebilehe haldaja asub väljaspool Eestit,

Perioodil juuni 2012 – mai 2013 edastati vihjeliini

lise võrgustikuga INHOPE, ning sai selle täisliikmeks

misele internetist. Eesti seaduste kohaselt on keelatud

siis edastatakse teave vastava riigi vihjeliinile (kui see

veebilehe kaudu 449 teadet, millest 14 sisaldas viidet

aasta hiljem – novembris 2012. INHOPE võrgustik

sellise teose (pildi, video jne) valmistamine ja levita-

vastavas riigis tegutseb) ja/või õiguskaitseasutustele.

veebilehele, mis sisaldas ebaseaduslikku sisu (laste

www.inhope.org loodi 1999.aastal ning ühendab hetkel

seksuaalne ärakasutamine).

44 vihjeliini 38 riigist üle maailma. Võrgustik edendab

mine, mis kujutab nooremat kui kaheksateistaastast

mittetulundusühingutega.

pornograafilises või nooremat kui neljateistaastast

28

ja toetab eri riikide vihjeliinide koostööd võitluses laste

pornograafilises või erootilises situatsioonis. Samas

Miks on vihjeliini tegevus oluline?

Alates vihjeliini avamisest veebruaris 2011 kuni mai

seksuaalset ärakasutamist esitavate materjalide leviku

on vihjeliinile oodatud teated ka muust alaealiste õigusi

Lastekaitse Liidu tegevuse eesmärgiks on aidata

2013 on vihjeliini veebilehekaudu saabunud 1738

tõkestamisel internetis.

rikkuvast või ebasobivast materjalist. Teabe saab edas-

kaasa laste õiguste tagamisele. Laste seksuaalset

teadet, millest 204 sisaldas viidet veebilehele, mis

tada ilma teavitaja isikuandmeid lisamata. Veebileht on

enesemääramisõigust rikkuva materjali valmistamine,

esitas laste seksuaalset ärakasutamist esitavat mater-

kolmes keeles: eesti, inglise ja vene keeles.

hoiustamine ja levitamine on ebaseaduslik ning see

jali.

29


Abiliin 116111 Riiklik ja rahvusvaheline koostöö

Üleriigiline tasuta ööpäevaringne lasteabitelefon 116

2010. aasta septembris ühines lasteabitelefon projek-

Abitelefon on pakkunud nõusta-

111 alustas tööd 1. jaanuaril 2009. Teenuse eesmärk

tiga “Targalt Internetis” ja 2011. aasta märtsist alates

mist lastele, vanematele ja teistele

on anda igaühele võimalus teatada lapsest, kes on

pakub nõustamist ja abi interneti turvalisuse küsi-

asjassepuutuvatele

sihtgruppidele

Abitelefoni teeb tihedat koostööd Eesti Politsei- ja Pii-

hädas, suunata see info vastavale spetsialistile ja

mustes.

interneti turvalise kasutamise küsi-

rivalveametiga ning teiste institutsioonidega vastavalt

mustes, sh kuidas arvutisõltuvust

nende eesmärkidele ja võimalustele (Andmekaitse ins-

pakkuda vajadusel lastele ja teistele inimestele esmast

ära tunda, kuidas ohjata lapse arvutikasutamist, kuidas

sotsiaalset ja kriisinõustamist.

pektsioon jt).

käituda arvutisõltuvuse korral, identiteedivargus interSellest ajast alates pakutakse uusi nõustamisvorme:

neti sotsiaalvõrgustiku kontodelt, laste ja vanemate

Euroopa tasandil on abiliini spetsialistid võtnud osa

ebavõrdne kompetentsus interneti kasutamisel. Samuti

INSAFE võrgustiku üritustest, samuti teistest seotud

on nõustatatud lapsevanemaid, kuidas laps kasutaks

valdkondadega üritustest. Abitelefon tutvus 2012. aas-

on-line nõustamine veebilehel www.lasteabi.ee 9.00-21.00

internetti turvaliselt, soovitused toimetulekuks sek-

tal abiliinide tööga teistes riikides, sh Poola, Itaalia,

on-line nõustamine Skype’is (kasutajanimi Lasteabi_116111) 9.00-21.00

suaalse alatooniga ettepanekutele Internetis, soovitu-

Holland, Portugal ja Belgia.

sed küberkiusamise korral jne.

Teema

30

Ligikaudne maht abiliini töökoormusest %

Meediaalane harimine (sh tehnilised nõuanded, rämpspost, soovitused, kuidas käsitleda kahjulikku sisu)

8

Soovimatud on-line kontaktid (suhtlus tundmatute või ebasoovitavate isikutega)

7

Sõltuvus

5

Küberkiusamine (kas internetikeskkonnas või mobiiltelefoni kaudu)

23

Seksuaalne ahistamine

4

Ahvatlemine (täiskasvanud lähenevad lastele ja noorukitele kavatsusega luua seksuaalsuhted)

12

Privaatsus (identiteedivargus, isikuandmete turvalisus, isiklike piltide loata kasutamine)

10

Võimalik kahjulik sisu (vägivald, pornograafia, rassiviha, söömishäired, suitsiid, enesevigastamine)

22

Telefoni/internetikulud

8

Muud

1

Abitelefon 116111 on avaldanud üleriigilise levikuga

Koolitus ja teavitus

ajalehes kaks arvamusartiklit antud teemadel, samuti

2012. aasta lõpul viidi läbi seminar koolikiusamise tee-

viinud läbi erinevaid teavitusüritusi. Numbriteadlikkuse

madel, kus osales 34 Saaremaa kooliõpetajat. 2013.

tõstmise eesmärgil on numbrit 116111 tutvustatud nii

aasta kevadel koolitati 116111 nõustajaid küberkiusa-

kaubanduskeskustes, sotsiaalmeedias ja erinevates

mise teemadel, läbi viidi kaks kovisiooni nõustajatele.

veebiväljannetes. Lasteabitelefon 1116111 on läbi viinud 2012 aasta lõpus meediakampaania numbri 116111 tutvustamiseks. 2013. aastal viiakse läbi kampaania seotuna Interneti turvalisusega. Sotsiaalmeedias oleme läbi viinud erinevaid teavitusi, kasutajate arv on kasvanud Facebook lehel „Et ükski laps ei jääks abita“ 998lt 3890le. Lehe eesmärk on jagada lastega seotud uudiseid.

31


32

33

Targalt internetis aastaraamat juuni 2012 - mai 2013  

Ülevaade projekti tegevustest ja saavutatud tulemustest