Page 1


l’em

presa

Pirmant Serveis és una empresa de manteniment i conservació d’edificis, i estudis i projectes de controls ambientals especialitzada en l’externalització de les funcions que no són pròpies de la seva activitat, anomenat també Outsourcing. Gestionem les seves instal·lacions per a què es pugui dedicar a la seva activitat.

La millora en la gestió de les seves instal·lacions i la flexibilitat dels nostres plans de manteniment són els principals motius pels quals les empreses decideixen externalitzar els seus serveis, aconseguint així un millor control dels seus costos. Pirmant Serveis crea Plans de Manteniment adaptats a les necessitats de cala client, necessaris per optimitzar recursos, l’organització i el control de les instal·lacions. La flexibilitat dels plans de manteniment que oferim és màxima, utilitzant una fórmula molt senzilla: TN + CR = PLA DE MANTENIMENT PERSONALITZAT

on TN = Technical Needs (necessitats de les instal·lacions) i on CR = Client Resource (Recursos del client)

A continuació, detallem els serveis que creiem més interessants per a la seva empresa.


man teni ment d’ofi cines

> SERVEI DE LEGALITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS Tramitació de Butlletins i Certificats Oficials: - Electricitat - Gas - Aigua - Climatització > MANTENIMENT PREVENTIU I CORRECTIU DE LES INSTAL·LACIONS Millora del confort ambiental dels edificis: - Climatització fred i calor - Electricitat - Fontaneria - Calefacció i calderes - Il·luminació - Serralleria - Cristalleria - Portes automàtiques > ENERGIES RENOVABLES - Solar: Fotovoltàica - Solar: Tèrmica - Energia Eòlica


con serva ció d’edi ficis

> ARQUITECTURA I INFORMES ESTRUCTURALS - Inspecció Técnica Edificis (ITE) - Certificats d’elements de seguretat dels elements exteriors - Seguiment del Llibre del Edifici - Dictàmens i peritacions - Cèdules d’habitabilitat > INTERIORISME - Tramitació de llicències d’obra - Aixecament de planells - Obra Civil: - Obra, falsos sostres - Paviments - Fontaneria - Electricitat - Fusteria - Climatització - Pintura - Mobiliari de cuina i sanitari - Decoració


con serva con ci贸tac te

Bruc, 120 (local) 08009 | Barcelona T. 93 207 31 49 F. 93 207 62 08 pirmant@pirmant.com www.pirmant.com

Pirmant Serveis  

Informació empresa Pirmant Serveis

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you