Page 1

BÆREDYGTIG ISOLERING Med tanke på de næste generationer


SPU Isolering RIGTIG ISOLERING Distribueres i Danmark, Grønland og Færøerne af PIRCO ApS PIRCO, Kirstinehøj 56a, lejl. 3, DK2770 Kastrup +45 2112 1213 / pirco@pirco.dk / www.pirco.dk Juli 2011

SPU Isolering RIGTIG ISOLERING Produceret i Finland siden 1977 SPU Oy, Sillanpäänkatu 20, FI38710 Kankaanpää +358 207 786 700 / spu@spu.fi / www.spu.fi

1


Bæredygtighed er et begreb mange bruger uden at tænke over hvad det egentlig betyder. For at et materiale er bæredygtigt må det ikke have negativ indvirkning på miljøet under såvel produktion, bearbejdning, i samspil med andre produkter, i brug og ved genbrug.

De materialer vi bruger og omgiver os med i hverdagen, har stor indflydelse på vores trivsel og sundhed. Materialerne påvirker os under tilblivelsen og bearbejdningen til det færdige produkt. Og de påvirker os i brugen af materialerne og når vi skal skaffe os af med dem. SPU Oy i Finland som producere SPU Isolering af polyuretan, arbejder hele tiden med at forbedre livscyklussen for SPU Isolering hen imod at blive til et fuldstændigt bæredygtigt isoleringsprodukt. Gennem et professionelt samarbejde med VTT Technical Research Centre i Finland har SPU Systems foretaget en livscyklusanalyse på SPU Isolering, fra råstofprodukt til produktion af isolering, indbygning i bygninger, demontering under nedrivning og til genanvendelse. Formålet med livscyklusanalysen er at kunne fremvise en øko-profil på SPU Isolering der præcist fortæller hvilken indvirkning SPU Isolering har på miljøet og menneskene. Denne analyse blev foretaget helt tilbage i 1998 og følges nu op af et program der skal certificere SPU Isolering efter ISO 14001.

Hovedformålet med den internationale miljøstandard ISO 14001, er at være en støtte til virksomhedens arbejde med at kortlægge og forebygge miljøproblemer. Standarden består af fem grundelementer;   

miljøpolitik planlægning indførelse og drift kontrol og forebyggende handlinger ledelsesgennemgang

Dette er blåt én blandt flere tiltag i en fortløbende proces hen imod at gøre SPU Isolering bæredygtigt efter designprincipperne i Cradle to Cradle, som SPU Oy og førende forskningsinstitutter arbejder med i Finland. Derudover er SPU Oy en del af RYM Oy, der er det strategiske centrum for videnskab, teknologi og udvikling af bæredygtighed i byggeriet i Finland. Det er en Venture for intellektuel kapital, der opererer i ejendoms- og byggebranchen. Bag RYM Oy står den finske stat og en række offentlige institutioner og private virksomheder.

SPU Isolering – Et bæredygtigt produkt

Livscyklusanalyse baseret på ISO 14040 og ISO 14041 Produktion SPU Isolering produceres med energi fra vind- og vandkraft. Funktion Den lave varmeledningsevne bidrager til et minimalt forbrug af materialer i den samlede bygnings-konstruktion. Anvendelse af SPU Isolering bidrager i sig selv til et lavere varmeforbrug i bygningerne. Genbrug SPU Isolering afmonteret fra en bygning kan genbruges til varme eller ny isolering. Isoleringen kan knuses til fint pulver der kan genbruges til fremstilling af ny isolering. Forbrænding SPU Isolering kan brændes til produktion af fjernvarme. Energiindholdet i produktet er 38 MJ. Pakke genbrug Plast-membraner der anvendes til transportindpakning kan leveres til plastgenanvendelse. Paller af træ kan brændes til produktion af fjernvarme.

2


SPU Isolering - Øko-profil

Øko-profilen af råmaterialet polyuretan præsenteres i tabel 1 der er baseret på Reference 1. I fremstillingsprocessen af polyuretan, forekommer to eller flere flydende råvarer der blandes sammen. Den endelige polymer (og produkt) er normalt produceret i et enkelt produktionsanlæg, og ikke i anlæg, der producerer forstadier af polyuretan. De kvaliteter og blandingsforhold for polyuretan er skræddersyet til de specifikke produkt- og produktionsprocesser. Forstadier af polyuretan er polyoler og di-isocyanater. Di-isocyanater er diphenylmethan-di-isocyanat (MDI), der anvendes i produktionen til konstruktions-isolering. Andre stoffer, såsom katalysatorer, overfladeaktive stoffer og pigmenter, er nødvendig i produktionen af polyuretanprodukter foruden polyoler og MDI. Normalt er livscyklusdata for disse forbindelser ikke tilgængelig, men den andel af stofferne i spørgsmålet er normalt kun 1-2%. Set ud fra livscyklus-data er brandhæmmende midler og drivmidler mere problematisk, fordi de er afhængigt af produktet, og deres vægtforhold kan være 2 - 20%. Der er også en mangel på livscyklus oplysninger om disse. Øko-profilen i tabel 1 er en typisk polyuretan, der anvendes i byggematerialer eller produkter, hvor drivmiddel er pentan. Øko-profilen indgår også i produktion af polyol, MDI og pentan samt den gennemsnitlige transport. Profilen omfatter også energiforbruget og emissioner i at erhverve materialet og energiråstoffer til alle de komponenter, nævnt. De miljømæssige belastninger forårsaget af produktionen af brændstof, der anvendes til transport er også inkluderet. 1Boustead, I. 1997. Ecoprofiles of the European plastic industry. Betænkning 9: Polyuretan procedure (TDI, MDI, polyoler) (Anden udgave). 64 s. Tabel 1. Eco-profil råvarer og drivmiddel af PUR pr et kilo PUR. Energiressourcer Emissioner til luft - Vedvarende MJ 1,1 - CO2 kg 3,4 - Ikke-vedvarende MJ 99 - CO g 2,8 - Samlet - NOx g 16 MJ 100 - SO2 g 15 - HCl g 0,18 Råvarer ressourcer - NH3 g 0,12 - Vedvarende kg 0.047 - CxHy / VOC (andre) g 3,7 - Ikke-vedvarende kg 3,2 - CH4 g 19 - Vand - Partikler g 5,9 kg 358 - Tungmetaller

Emissioner til vand - COD g 4,6 - BOD g 0,75 - Na + g 290 - Cl-g 511 - SO42-g 4,7 - Ca 2 + g 50 - CO3 2 - g 0,87 - Faste stoffer i vand g 24

Fast affald - Affald g 410

I øko-profilen refererer vedvarende energi til den producerede energi ved hjælp af vandkraft og biobrændsel. Biobrændstoffer er for eksempel, træbaserede brændsler og biogas. I denne undersøgelse, refererer ikke-vedvarende energi til fossile brændsler som kul, naturgas, brændsel baseret på råolie, og tørv. Brugen af ikke-vedvarende råstoffer refererer til den samlede samlet brug af naturlige, ikke-vedvarende råstoffer og råvarer af energi. Kulstof-hydrid-emissioner (CxHy / VOC) i øko-profiler indeholder ikke metanudslip. For emissionen af tungmetaller, er følgende inkluderet: Arsen, Kviksølv, Cadmium, Chrom og Bly. Øko-profilen af et produkt er beregnet ved at multiplicere øko-profilen af en råvare ved forbruget af råvarer, og derefter tilføje resultat-emissionerne forårsaget af brug af energi i produktionen, de ressourcer plus procesemissioner. Energiforbruget og procesemissioner af produktionen er vist i tabel 2. Øko-profil produktet er vist i tabel 3. Nogle parametre er udeladt af tabellen (se tabel 2). Resultatet af tabel 3 er beregnet ved hjælp af nationale el-profil 2 som øko-profilen for det elektriske strømforbrug under fremstillingen af produktet. Ifølge fabrikanten, er vindkraft dog anvendt til fremstilling af produktet (afviklingsprocedure med strømudbyder). Særskilt øko-profil eksisterer for vindkraft. I tabel 4, øko-profil af produktet er beregnet ved hjælp af forbrugt værdi for vindkraft i stedet for den primære værdi, og ved at antage, at strømmen er emissionsfri 3. Forskellen mellem resultaterne i tabel 3 og 4 er mindre, fordi produktionen tegner sig for en lille del af den samlede belastning og samlede ressourcer. Tabel 2. Energiforbrug og procesemissioner til fremstilling af produktet, samt gennemsnit transporttiden for produktet. Energiforbrug i produktionsprocessen - Elektrisk strøm 0,33 kWh / kg (vindkraft) Procesemissioner - Pentan ca. 5 g / kg Bearbejdningstab på ca. 2 g / kg Transportafstanden og køretøj - 220 km med lastbil 2 Øko-profil til el og fjernvarme i 1998 ved hjælp af fordelingsmetode. VTT byggeteknik. De miljømæssige effekter og LCA estimater af udstyr og systemer til bygningsteknik. 1 De nationale gennemsnit er altid brugt som øko-profil til elektrisk strøm, til udarbejdelsen af RT Miljøvaredeklarationer (se The Building Information Foundation RTS www.rts.fi) i Beregningen af andre byggevarer. Tabel 3. Øko-profil af polyuretan-plader (resultatet beregnes ved hjælp af gennemsnit for elektricitet) Energiressourcer Materiale resoiurces Emissioner til luft Emissioner til vand - Vedvarende MJ 1,7 - Vedvarende kg 0.047 - CO2 kg 3,4 - COD g 4,6 - Ikke-vedvarende MJ 100 - Ikke-vedvarende kg 3,2 - CO g 2,9 - BOD g 0,75 - Vand kg 360 - NOx g 16 - SO2 g 15 - CxHy / VOC g 8,7 - CH4 g 20 - Partikler g 6,0 - Tungmetaller mg -

Fast affald - Affald g 410

Tabel 4. Øko-profil af polyuretan-plader (resultatet opgjort under forudsætning af at den elektriske strøm anvendes til fremstillingen, er vedvarende energi). Materiale resoiurces Emissioner til luft Emissioner til vand Fast affald Energi resoiurces - Vedvarende MJ 2,3 - Vedvarende kg 0.047 - CO2 kg 3,4 - COD g 4,6 - Affald - Ikke-vedvarende MJ 99 - Ikke-vedvarende kg 3,2 - CO g 2,8 - BOD g 0,75 g 410 - Vand kg 360 - NOx g 16 - SO2 g 15 - CxHy / VOC g 8,7 - CH4 g 19 - Partikler g 5,9 - Tungmetaller mg Miljødeklaration for polyuretan-plader Miljødeklarationen for polyuretan-plader er i overensstemmelse med RT Environmental Erklæring format. Resultatet er beregnet på grundlag af resultaterne i tabel 4.

3


Den klode vi mennesker lever på er ikke en uudtømmelig kilde af ressourcer, som vi bare kan bruge løs af. Vores forbrug har konsekvenser for alle fremtidige generationer og en af de værste sønner er afbrænding af ressourcer som ikke naturligt genskabes.

SPU Isolering er fremstillet på basis af poly-uretan og polyisocyanurat. Til denne fremstilling anvendes energi, lige som der anvendes energi til fremstilling af råstoffer, transport og til indbygning af SPU Isolering i bygninger. SPU Oy har sammen med Building Information Foundation og VTT Technical Research Centre i Finland, udarbejdet en øko-profil på SPU Isolering. Øko-profilen på polyuretanpladerne er baseret på de miljømæssige konsekvenser af fremstillingen af råvarer og drivgas samt de oplysninger, som fabrikanten med hensyn til energi og materiale, som forbruges i fremstillingen af produktet, processens emissioner og gennemsnitlig transport af produktet. Øko-profilen dækker produktion af polyol, MDI og pentan samt gennemsnitlige transportomkostninger. Profilen omfatter også energiforbrug og emissioner fra at erhverve alle de ovennævnte materialer til komponenter og råvarer til energi. Også de miljømæssige konsekvenser af produktionen af brændstof, der anvendes til transport er inkluderet.

SPU Oy anvender vindkraft til produktion af SPU Isolering. Særskilt øko-profil er beregnet for vindkraft. Her er den elektriske strømproduktion ikke medregnet og den energi antages at være vedvarende og emissionsfri. Effekten på det endelige resultat ville være sådan, at mængden af drivhusgasser, forurening og ikke-vedvarende energi vil stige med ca. 1 procent, hvis beregningen blev foretaget i henhold til national gennemsnitlig effekt under hensyntagen til elektrisk strømproduktion.

SPU Isolering – Et gennem testet produkt

På modstående side ses en dansk oversættelse af Økoprofilen som SPU Oy, Building Information Foundation og VTT Technical Research Centre i Finland fik udarbejdet i februar 2001.

Målsætningen med arbejdet var at vurdere en øko-profil af SPU Oy's polyuretan-produkter og til at udarbejde en miljødeklaration for produktet. De input der er anvendt er data om de miljømæssige virkninger af råvarer, oplysninger fra fabrikanten om energi- og materiellekrav til fremstilling af produktet, samt emissioner der genereres under fremstillingen og transport af produktet.

4


SPU Isolering – CE-mærkning

Cellestruktur

Varmeledningsevne EN ISO 10456 EN 13165 den regningsmæssige værdi af λDesigner Rapporterede værdi af λ=D

Densitet Vandoptagelse EN 12087 Vanddamp - uden overtræksisolatorer Trykstyrke EN 826 Trækstyrke EN 1607 Varmeudvidelse

Reaktion på brand i henhold til EN 13501-1, EN 13823, EN ISO 11925-2

Varmebestandighed - standard produkter - tænding Radon permeabilitet - SPU AL / SPU P (diffusion coating)

SPU isolering, PIR Standard-produkter

SPU isolering, PUR Industrielle specialprodukter

Lukkede celler, over 90% λD = 0,023 W/mK Med diffusionstæt belægning SPU AL, SPU AL SR, SPU P, SPU Ventti-lita, SPU SaunaSatu

Lukkede celler, over 90%

λD = 0,022 W/mK Med diffusionstæt belægning SPU SP λD = 0,025 W/mK Uden diffusionstæt belægning og tykkelse ≥80mm λD = 0,026W/mK Uden diffusionstæt belægning og tykkelse ≤80mm 32-38 kg/m3 ≤ 1,5 vol. -%

λD = 0,024 W/mK Med diffusionstæt belægning λD = 0,026 W/mK Uden diffusionstæt belægning og tykkelse ≥80mm λD = 0,027W/mK Uden diffusionstæt belægning og tykkelse ≤80mm

32-80 kg/m3 ≤ 1,5 vol. -%

0,1 til 1,2 x 10-12 kg/MSPA

0,1 til 1,2 x 10-12 kg/MSPA

≥ 100 kPa ≥ 230 kPa 5-8 x 10-5/°C B-s1,d0 med 9mm gipspladebelægning, SPU Anselmi C-s2,d0 med 50µm diffusionstæt aluminiumsfolie D-s2,d0 uden beklædning, SPU H E-s2,d0 med diffusionstæt aluminiumsfolie, SPU AL F-s2,d0 med diffusionstæt plast-/papir-folie, SPU P

≥ 100 kPa ≥ 230 kPa 5-8 x 10-5/°C

E, aluminiumsfolie F, papirlaminat

-40 til +100ºC, korttid 250°C over 400°C, flamme omkring 300ºC

-40 til +100ºC, korttid 250°C over 400°C, flamme omkring 300ºC

≈ 0%

≈ 0%

Udarbejdet af SPU Systems under uvildig tredjepartskontrol fra VTT Expert Services Ltd i Finland

5


Energiforbruget i bygninger udgør ca. 40 procent af det samlede danske energiforbrug, hvilket gør varmeisolering i nye og eksisterende bygninger til et meget centralt indsatsområde på vejen mod uafhængighed af fossile brændsler.

SPU Isolering har en meget lav varmeledningsevne målt i forhold til andre konventionelle isoleringsmaterialer. Derfor kan SPU Isolering klare de høje krav til varmeisolering med meget mindre isoleringstykkelse. Det gør den samlede konstruktion slank og sparer materialer. SPU Isolering er diffusionstæt og belagt med en folie, så særskilt vind- og dampspærre er ikke påkrævet. Det betyder at arbejdsgangen med SPU Isolering er simpel hvilket minimerer risiko for fejl i byggeriet. SPU Isolering er let at arbejde med. Den stive isoleringsplade bearbejdes let med kniv eller håndsav. Når isoleringen installeres samles pladerne med fer og not, til en hel tæt isoleret flade. I samlinger og mod tilstødende bygningsdele tætnes med formbart skum, der sikre at samlingerne forbliver luft- og damptætte. SPU Isolering er formstabil, krymper ikke og påvirkes ikke af fugt, skimmel og mug.

SPU Isolering afgiver ingen skadelige dampe og er et af de første isoleringstyper der kan klassificeres M1. SPU Isolering er CE-mærket og overholder brandkravene til isolering (klasse B materiale) på D-s2,d2, ved at være brandklassificeret D-s2,d0. I tilfælde af brænd forkuller SPU Isolering i overfladen og forhindre branden i at sprede sig. Med gipsbeklædning er SPU Isolering brandklassifiseret til B-s1,d0.

SPU Isolering – Et kvalitetsprodukt

SPU Isolering med lambdaværdi på λD = 0,025W/mK; 

SPU H

SPU Isolering med lambdaværdi på λD = 0,023W/mK;  

SPU SPU SPU SPU

AL P Vintti-lita Sauna-Satu

SPU Isolering forventes at have minimum levetid på 100 til 150 år indbygget i stabile bygningskonstruktioner.

SPU Isolering med lambdaværdi på λD = 0,022W/mK;

Isoleringens unikke egenskaber er gentagne gange blevet dokumenteret af uafhængige undersøgelser foretaget af Tampere University of Technology (TUT) og Det Tekniske Forskningscenter Finland (VTT). Derfor kan SPU Systems Oy give 10 års produktgaranti på SPU Isolering.

SPU Isolering med lambdaværdi på λD = 0,007W/mK;

SPU SP

SPU XT

På modsatte side ses et produktdatablad på SPU Isolering.

6


SPU Isolering - Brand

Når SPU Isolering påvirkes af flammer, sker der en karbonisering af isoleringen som hindre spredningen af branden. Sikkerhed kommer først. Det primære mål for brandsikkerhed er at sikre at mennesker ikke kommer til skade - med andre ord, at redde liv. Brandsikkerheden. Technical Research Centre i Finland VTT har foretaget en række sammenlignelige undersøgelse af brandsikring med isolering af stenuld og SPU Isolering i et kvistværelse, der er publiceret i rapporten RTE1929/00b dateret den 29. december 2000 (1). Ifølge rapporten, er brandsikringen af de sammenlignede rum af nøjagtigt samme niveau. Brandbelastningen af det stenuldsisolerede rum er lidt større end en det SPU-isolerede rum på grund af den større mængde af træ, men i praksis er forskellene er små. De miljømæssige virkninger, der opstår under en brand (forbrændingsgasser), forårsager ikke en trussel mod miljøet i begge tilfælde. Brandbelastningen fra løsøre. Resultatet af undersøgelsen er overraskende, fordi det indikerer, at i en brandsituation, vil brandbelastningen fra løsøre alene være nok til at skabe en livstruende situation. I begge tilfælde spreder kulilte og giftig gas, der genereres ved en brand i parcelhuse, frit langs den nemmeste rute gennem døre, ventilation og huller i skillevægge, og er den primære årsag til tab af menneskeliv. Sekundære årsager til død er mangel på ilt og varme. Vigtigheden af brandalarmer og overfladematerialer. Den mest effektive måde at forbedre brandsikkerheden er at have en tilstrækkelig mængde af fungerende brandalarmer! I år 2000 i Finland blev cirka 500 reddet som et direkte resultat af brandalarmer (Finnish National Rescue Association Spek). Et studie (Jussi Rahikainen, MSc, Suvator Oy, og Olavi Keski-Rahkonen, MSc, VTT: Fire dødsfald i Finland fra 1988 til 1977) viser, at i tillæg til brandalarmer, kan brandsikring af parcelhuse forbedres ved at vælge væg- og loftoverfladematerialer, der har så lav antændelighed som muligt (fx gipsplader, SPU Anselmi).

7


SPU Isolering har langt bedre værdier end de konventionelle isoleringstyper når vi taler om varmeledningsevne, lambda-værdi eller diffusionstæthed. Men når vi taler om brandmodstand, bliver det mere kompliceret.

I Bygningsreglementet er der ikke specificeret detaljekrav om termisk isolering og brand. For bygningstyper, der er omfattet af BR10, bygningsreglementet, med undtagelse af enfamiliehuse, er der angivet retningslinjer i ”Eksempelsamling om brandsikring af byggeri”. For enfamiliehuse er der i Bygningsreglementet BR10 bilag 5, specificeret regler for anvendelse af isoleringsmaterialer. I ”Eksempelsamling om brandsikring af byggeri” skelner man mellem isoleringsmaterialer som opfylder kravene til klasse D-s2,d2 (klasse B materiale) og de isoleringsmaterialer som ikke opfylder kravene. Ifølge ”Eksempelsamling om brandsikring af byggeri” kan PIR-isolering som ikke opfylder kravene uden videre anvendes i følgende bygningsdele med følgende betingelser: Anvendes ovenpå en etageadskillelse, som er mindst bygningsdel REI 60 A2-s1,d0 - BS bygningsdel 60. Anvendes i vægge, hvis isoleringsmaterialet på begge sider af en lodret bygningsdel er afdækket med mindst bygningsdel klasse REI/EI 30 A2-s1,d0 - BS bygningsdel 30 Anvendes i tagkonstruktioner, såfremt den underliggende del af tagkonstruktionen er mindst klasse REI/EI 30 - BD bygningsdel 30.

 Anvendes i terrændæk og i krybekælderdæk. For bygninger hvor gulv i øverste etage ligger højst 9,6 meter over terræn gælder følgende supplerende retningslinjer: Isoleringsmaterialet afdækkes med mindst beklædning klasse K10 Bs1,d0 (klasse 1 beklædning) langs begge sider af en lodret bygningsdel og langs undersiden af en vandret eller skråtstillet bygningsdel, såfremt der ikke er hulrum mellem isoleringen og beklædningen. Hvis der er hulrum skal isoleringen dækkes af en mindst bygningsdel 30 (BD bygningsdel 30). Bestemmelserne for enfamiliehuse er angivet i Bygningsreglementet BR10 bilag 5 og er de samme som beskrevet i ovenstående punkter. Det skal oplyses, at der til en beklædning klasse K10 B-s1,d0 (klasse 1 beklædning) stilles krav til materialet, materialets isoleringsevne samt hvorledes materialet er fastgjort til underlaget. En regnskærm uden på ydervæg og med ventileret bagvedliggende hulrum kan ikke udgøre en beklædning klasse K10 B-s1,d0 (klasse 1 beklædning) eller en konstruktion REI/EI 30 (BD konstruktion 30) eller en konstruktion REI/EI 30 A2s1,d0 (BS konstruktion 30).

SPU Isolering – Brandforhold

For PIR-isolering, der opfylder kravet til materiale klasse D-s2,d2 vil der alene være de begrænsninger for anvendelsen, der i det konkrete forhold gælder for alle andre materialer med den brandmæssige klassifikation D-s2,d2. I situationer hvor man skal øge konstruktionens brandmodstand uden at øge konstruktionens tykkelse væsentligt, kan man med fordel anvende ubrandbare tynde beklædninger som eternitplader, gipsplader, puds eller trykfast mineraluld. SPU Isolering vil i nær fremtid kunne fås med en folieoverflade der brandklassificere produktet som C-s2,d0. Der er allerede nu udført tests der klassificere SPU Isolering som C, men produktet er endnu ikke som helhed færdigudviklet. SPU Anselmi med 9mm gipsplade påhæftet fra fabrik, kan klassificeres som B. SPU Isolering er i sig selv klassificeret som D-s2,d0 så det er overfladebelægningen der afgøre hvilken brandmodstand produktet har.

8


SPU Isolering - Sikkerhedsdatablad

SPU Insulation Varmeisolerende polyisosyanurat-isoleringsplader (PIR) til bygninger SPU Isolering anvendes til varmeisolering af bygninger. Anvendelsesområde

Produktbeskrivelse Egenskaber

Produktdata Tekniske Data

Anvendelsesområder: Isolering i terrændæk af beton Udvendig isolering af kælderydervægge med jordtryk Udvendig isolering af fundamenter og sokler med jordtryk Udvendig facadeisolering Hulmursisolering Indvendig facadeisolering Isolering indbygget i sandwich-elementer af beton Isolering indbygget i bygningskomponenter Primær isolering i lette facadeelementer Primær isolering i lette dækelementer Isolering af tunge dækelementer Efterisolering af eksisterende bygningskonstruktioner Sauna-isolering I alle tilfælde med det formål at opnå fuldstændig diffusionstæt og isoleret flade Polyisosyanurat-isoleringsplader (PIR) Polyuretan-isoleringsplader (PUR) Industriprodukter Indeholder den miljøvenlig isolerende luftart n-pentan og iso-pentan Nem tilpasning med håndværktøj Vind- og diffusionstæt med foliebeklædning Formstabil over lang tid Ydelsesstabil over lang tid Lav varmeledningsevne Ingen fugtabsorption

Emne: Farve: Densitet: Antændelig: Opløselig i vand: Opløselig i organiske opløsningsmidler:

UV-bestråling: Temperaturbestandighed: Anvendelsestemperatur: Varmeledningsevne: Afgasning: Sundhedsskadelighed:

Stive isoleringsplader Lys gul 32 til 40kg/m³ Ved ~ +300°C Ikke opløselig Er modstandsdygtig over for normale organiske opløsningsmidler som anvendes i lim og tætningsmaterialer. Nedbrydes ved påvirkning af UV-lys (sollys) Stabil over tid inden for -40°C til +100°C og stabil i kortere tid i temperatur på +250°C. Isoleringspladerne er stabile under normale forhold og indbygges under normale forhold. Forskellige produkter fra 0,022W/mK til 0,027W/mK Afgiver ingen sundhedsskadelige gasser og afgiver ingen lugt til omgivelserne under montage og efter indbygning. Er fysiologisk ufarlig Forsættes på næste side

9


SPU Isolering - Sikkerhedsdatablad

Brugervejledning

Indbygning:

Skader på overflader:

Skader på isolering:

Affald:

Udførelse

Bearbejdning:

Montage:

Pladesamlinger: Tætning/fuger:

Rengøring

Rengøring efter arbejde: Rengøring af isolering:

Opbevaring og holdbarhed

Opbevaring:

Sikkerhed

Holdbarhed på lager: Holdbarhed, indbygget: Ved brand:

Bearbejdning:

Isoleringsprodukterne skal anvendes iht. disses anvendelsesbeskrivelser. Samlinger skal være diffusionstætte og forseglede med PIRCO Montageskum. I vådrum skal pladesamlinger ekstra forsegles med almindeligt alutape. Fugeovergange mod tilstødende bygningsdele skal være udskummet og diffusionstætte og skal forsegles med PIRCO Montageskum. Overfladefolier skal være intakte. Overfladefolier med mindre skader (1x6cm) kan repareres med almindelig alutape. Ved større brud eller manglende overfladefolie skal isoleringspladen kasseres. Skadet isolering skal bortskæres. Ved store skader bør isoleringspladen kasseres. Forsøg ikke at reparer med montageskum, håndskum e.lig. Isoleringsaffaldet er ufarligt og kan genbruges til fabrikation af ny isolering eller kan brændes med andet industriaffald i forbrændingsanlæg til fjernvarmeproduktion. Affald bør bortskaffes i overensstemmelse med lokale love og regler. Håndbearbejdning med skarp hobbykniv eller håndsav. Mekanisk bearbejdning med rundsav, båndsav, boremaskine eller overfræser. Mekanisk fastgørelse med slagdybler Mekanisk fastgørelse med skruer Limmontage med polyuretan-skumlim Limmontage med cementlim Samles med PIRCO Montageskum Fuger mellem isoleringsplader skal lukkes med PIRCO Montageskum Fuger mellem isoleringsplader og tilstødende bygningsdele skal lukkes med PIRCO Montageskum Savsmulder og skærestøv skal fjernes med støvsuger med pose. Snavset og støvet isolering rengøres håndkost og støvsuger med pose. Skal opbevares tørt, liggende på plant underlag og beskyttet mod sollys. Ingen tidsbegrænsning 100 til 150 år Ved forbrænding kan dannes kuldioxid (CO2), kulilte (CO), nitrogenoxider, ammoniak og små mængder af klor og fosforforbindelser. Ved over +600°C dan nes små mængder hydrogen-syanid (HCN). Brandfolk bør anvende luftforsynet åndedrætsværn og beskyttelsesdragt. Ved mekanisk bearbejdning af isoleringspladerne bør man bære støvmaske og øjenbeskyttelse.

10


SPU Home Insulation

SPU Sauna-Satu

SPU Anselmi

11


SPU Home Insulation. Er en serie produkter udviklet til gør-det-selv-isolering i sommerhuse, parcelhuse, villaer og lejligheder. SPU Home Insulation kan også anvendes af professionelle til energirenovering og efterisolering af eksisterende bygninger.

SPU Sauna-Satu er særdeles velegnet til isolering af saunavægge og -lofter. De små pladestørrelser gør det let at arbejde med opbygningen af saunaen fx i mindre værelser eller kælderrum hvor man ønsker at etablere en sauna. SPU Sauna-Satu er beklædt med en aluminiumsfolie der har den fordel at den reflekterer store dele af strålevarmen tilbage i saunaen, så man minimere energiforbruget. Isoleringen er vand- og damptæt og skal forsegles med fugeskum mod tilstødende bygningsdele. Kræver ikke særskilt dampspærre men slagfast beklædning. Vådrumsmembraner og fliser monteres direkte på SPU Sauna-Satu. Dimension: 600x1200mm Tykkelser: 30mm Lambda: λD = 0,023W/mK Fer og not: Fer og not på alle sider. Coatning: Aluminiumfolie på 2 sider.

SPU Anselmi til udførelse af indvendig efterisolering og er særdeles effektiv ved renoveringsopgaver. SPU Anselmi leveres med en gipsplade påklæbet, så isolering og beklædning kan udføres i én arbejdsgang. SPU Anselmi kan anvendes på ydervægge, på vægge mod kolde rum, lofter og skråvægge. Isoleringen skal forsegles med fugeskum mod tilstødende bygningsdele. Kræver ikke særskilt dampspærre eller lægteskelet. 2. lag gips monteres ved limning af gipspladen direkte på SPU Anselmi.

SPU Isolering – Til privat og professionelt

SPU Home Insulation leveres i pladestørrelser som er nemme at håndtere. Med SPU Home Insulation er der tænkt videre i processen efter isoleringsarbejdet. Derfor leveres isoleringspladerne med en overflade som man kan arbejde videre på.

Dimension: 600x2600mm Tykkelser: 40/70mm (heraf 30 og 60mm isolering) Lambda: λD = 0,027W/mK Fer og not: Fer og not på langsider, lige kant på korte sider. Coatning: 9mm gipsplade på forsiden og papirfolie på bagsiden.

12


SPU Home Insulation

SPU Wilhelmi

SPU Vintti-lita

13


SPU Home Insulation. Er en serie produkter udviklet til ”gør-det-selv-isolering” i sommerhuse, parcelhuse, villaer og lejligheder. SPU Home Insulation kan også anvendes af professionelle til energirenovering og efterisolering af eksisterende bygninger.

SPU Wilhelmi til indvendig efterisolering af gulve og er særdeles effektiv til isolering af

fx betongulve i kældre eller på trægulve i rum hvor man har et koldt gulv. I SPU Wilhelmi er der indbygget dampspærre, så du behøver bare at montere isoleringspladen direkte på gulvet, så er der efterisoleret, tætnet og udlagt undergulv i én arbejdsgang, færdigt til montering af tæpper eller andre typer af overgulve. SPU Wilhelmi skal have fuldt vederlag og kræver at gulvet er lige og uden pukler, så man kan montere isoleringspladerne med helt tætte samlinger. Hvis gulvet er ujævnt anbefales det at spartle eller høvle gulvet inden montering af SPU Wilhelmi. Nyt trægulv kan lægges direkte på SPU Wilhelmi eller med trinlydsdæmpning. Dimension: 600x2600mm Tykkelser: 40/70mm (heraf 30 og 60mm isolering) Lambda: λD = 0,027W/mK Fer og not: Fer og not på langsider, lige kant på korte sider. Coatning: 9mm spånplade forpå og papirfolie på bagsiden.

SPU Vintti-lita til efterisolering af tagkonstruktioner og lofter indefra. Ved tagkonstruktioner bør efterlades 25mm fri ventilation på oversiden af isoleringen. Efterisolering af spær på undersiden kan med fordel afsluttes indvendigt med type SPU Anselmi med gipsplade. 160mm Vintti-lita og 70mm Anselmi svare til 300mm mineraluld mellem spær og underlægter. Du slipper også for at skulle lave dampspærre.

SPU Isolering – Til privat og professionelt

SPU Home Insulation kan ofte kombineres med SPU Standard Insulation, for at opnå netop den bedste kombination af flere lag isolering til den givende situation.

Ønsker man derimod en konstruktion hvor man har mulighed for at trække installationer mellem isoleringen og den færdige beklædning, kan man med fordel anvende SPU AL i stedet for SPU Anselmi som det inderste isoleringslag. SPU AL fås i mange tykkelser fra 30 til 200mm og er coatede med en folie der kan gøre det ud for dampspærre. Udenpå SPU AL monteres forskalling således installationerne frit kan fastgøres uden at bryde isoleringen og dampspærren. Dimension: 1200x2600mm (70mm kan leveres i 600x2600mm) Tykkelser: 70/90/120/160mm Lambda: λD = 0,023W/mK Fer og not: Fer og not på langsider, lige kant på korte sider. Coatning: Plastfolie på 2 sider

14


SPU Standard Insulation

SPU AL S (Standard)

SPU AL SR

(Der kommer nyt billede af SPU AL SR med lige kant.)

15


SPU Standard Insulation. Er en serie standardprodukter udviklet til professionel isolering af nye bygninger. SPU Standard Insulation kan også anvendes i kombination med SPU Home Insulation hvor dette er en fordel for processen og den enkelte konstruktion.

SPU AL S er en alsidig type isoleringsplade til isolering i nye bygninger og til renovering. Kan anvendes som hulmursisolering, isolering mellem spær og bjælker, i skillevægge og lette facadevægger. Dimension: 1200x2400mm (180, 190 og 200mm leveres i 900x2400mm plader) (600x2400mm kan leveres på bestilling til hulmursisolering) Tykkelser: 30 til 200mm Fer og not: 15mm fer og notgang Coatning: Aluminiumfolie på 2 sider λD = 0,023W/mK, diffusionstæt λD = 0,027W/mK, med tykkelse på ≤ 30 mm

SPU AL SR en alsidig type isolering som SPU AL S, men med lige kanter uden fer og not til isolering i nye bygninger og til renovering. Kan anvendes som isolering i mellem konstruktioner eller som flerlagsisolering i mange typer konstruktioner.

SPU Isolering – Til professionelt byggeri

Dimension: 1200x2400mm (180, 190 og 200mm leveres i 900x2400mm plader) Tykkelser: 30 til 200mm (Kan leveres i tykkelser op til 400mm) Fer og not: Pladen er med lige kanter. Coatning: Aluminiumfolie på 2 sider λD = 0,023W/mK diffusionstæt λD = 0,027W/mK, med tykkelse på ≤ 30mm

Med fer og not eller med lige kanter, alt efter lige netop den pågældende konstruktion som skal isoleres.

Typen SPU AL er den mest alsidige isoleringstype. Den fås i næsten alle tykkelser fra 30 til 400mm i et interval på 10mm.

16


SPU Standard Insulation

SPU SP

SPU SG

(Der kommer nyt billede af SPU SG)

17


SPU Standard Insulation. Er en serie standardprodukter udviklet til professionel isolering af nye bygninger. SPU Standard Insulation kan også anvendes i kombination med SPU Home Insulation hvor dette er en fordel for processen og den enkelte konstruktion.

SPU SP er med en lambdaværdi på kun 0,022W/mK specielt velegnet til passivhuse og 0-energihuse. Den forbedrede lambda-værdi sparer hele 10mm på den samlede konstruktionstykkelse til et passivhus der opnås med bare 230mm SPU SP Isolering. Den kan anvendes som hulmurs-isolering, isolering mellem spær og bjælker, i skillevægge og lette facadevægge. Dimension: 1200x2400mm Tykkelser: 50 / 100 / 150mm. Andre tykkelser efter aftale. Kan leveres som sammenlimede elementer i op til tykkelser på 400mm. Lambda: λD = 0,022W/mK Fer og not: 15mm fer og notgang Coatning: Aluminiumfolie på 2 sider.

SPU SG er udviklet til udvendig facadeisolering med puds. Den gode isoleringsevne gør at man slipper for de meget tykke mure man ellers oplever ved efterisolering med andre isoleringstyper. Derudover er SPU Isolering brandgodkendt som klasse-B-materiale, så det kan anvendes til etagebyggeri med facadepudsløsning.

SPU Isolering – Til professionelt byggeri

Hvor facaden, sokkel eller fundamentet har kontakt med jord og har jordtryk skal man anvende isoleringstypen SPU P.

Hvor facaden, sokkel eller fundamentet har kontakt med jord og jordtryk skal man anvende isoleringstypen SPU P.

Den ru side af SPU SG skal primes umiddelbart efter opsætning. Isoleringen skal være pudset inden 3 måneder fra opsætning. Isoleringen skal oplagres på paller i originalindpakningen.

Udvendig facadeisolering kan også udføres med SPU AL S med overflade af folie der virker som damp- og vindspærre. SPU AL S skal efterfølgende beklædes med en let beklædning.

Alle 3 isoleringstyper SPU AL S, SPU SG og SPU P kan leveres i tykkelser der lever op til isoleringskravene i 2015 og 2020.

Dimension: 1200x2400mm Tykkelser: 30 til 200mm Fer og not: 15mm fer og notgang. Coatning: Ingen coatning og er ikke diffusionstæt. λD = 0,025 W/mK, med tæt beklædning (puds) λD = 0,027 W/mK, med tykkelse på ≤30 mm

18


SPU Standard Insulation

SPU P

SPU XT

19


SPU Standard Insulation. Er en serie standardprodukter udviklet til professionel isolering af nye bygninger. SPU Standard Insulation kan også anvendes i kombination med SPU Home Insulation hvor dette er en fordel for processen og den enkelte konstruktion.

SPU P er velegnet til betonkonstruktioner. Fx kan de med fordel anvendes som varmeisolering i betonkonstruktioner som sandwich-elementer, fundamenter, terrændæk, til flydende gulve eller kælderydervægge. SPU P kan modstå tryk fra jorden uden at blive komprimeret og de absorberer ikke fugt. Dimension: 600x2400mm (200*mm er i 900x2400mm andre størrelser efter aftale) Tykkelser: 30 til 200mm. Kan leveres som sammenlimede elementer i op til tykkelser på 400mm. Lambda: λD = 0,023W/mK Fer og not: Pladen er med lige kanter. Coatning: Plastfolie på 2 sider.

SPU XT er et superprodukt med en kombination af beskyttende polyuretanisolering omkring en vakuumisolering. Specielt udviklet til meget tynde bygningskonstruktioner og er specielt god til at løse problemer med isolering af indbyggede søjler og bjælker. Pladen kan ikke bearbejdes, må kun anvendes som hele plader og skal monteres med lim. Specielstørrelser kan bestilles. Pris er afhængig af projektets størrelse. Dimension: 600x1000 / 600x2000mm Tykkelser: 20 til 200mm Lambda: λD = 0,007W/mK til 0,019W/mK Kanter: Lige kant på alle sider. Coatning: Aluminiumfolie på 2 sider.

SPU Isolering – Til professionelt byggeri

Både SPU P og SPU XT er dyre isoleringstyper i forhold til de mest kendte og anvendte konventionelle isoleringstyper målt pr. m². Men med deres lave lambda-værdi kan de slanke konstruktionerne væsentligt og dermed bringe omkostningerne ned på den samlede bygningskonstruktion. SPU XT er det produkt man anvender hvor isolering og design skal spille sammen i en gennemtænkt løsning.

20


SPU Family Home Insulation

SPU Wall Board

SPU Roof Board

21


SPU Family Home Insulation. Standardprodukter udviklet til isolering af mindre huse, kolonihavehuse, garagere, sommerhuse og parcelhuse. SPU Family Home Insulation kan indgå i konstruktioner som 1-lags løsning eller i kombination med andre typer isolering.

SPU Wall Board er velegnet isolering af lette vægge og søjlekonstruktioner af træ, stål eller beton. Dimension: 590x2600mm Tykkelser: 130 / 170mm. Lambda: λD = 0,023W/mK Fer og not: Speciel fer og not på alle sider. Coatning: Aluminiumfolie på 2 sider.

SPU Roof Board er velegnet til isolering af helt nye tagkonstruktioner hvor spær placeres med passende afstand efter standardmål på SPU Roof Board. Dimension: 890 / 1190 x 2800mm (eller efter nærmere aftale) Tykkelser: 170mm Lambda: λD = 0,023W/mK Fer og not: Speciel fer og not på alle sider. Coatning: Aluminiumfolie på 2 sider.

SPU Isolering – Til professionelt byggeri

SPU Family Home Insulation er hurtig at montere, men kræver flerlagsløsning når der skal isoleres op til lavenergibyggeri.

22


SPU Passiv House Element

SPU Passiv Roof

SPU Passiv Roof

23


SPU Passiv House Element. Præfabrikerede sandwichelement udviklet til hurtig opførelse og lukning af passivhuse og lavenergihuse. Elementet er selvbærende og præisoleret til den ønskede u-værdi inden levering og montering på byggeriet.

SPU Passiv Roof er færdige præfabrikerede tag-elementer. Elementerne er opbygget med en ubrudt smal kerne af SPU Isolering så elementet er helt uden kuldebro, hvilket giver en fremragende U-værdi på den samlede konstruktion. På overog underside af isoleringen er elementet beklædt med OSBplader, hvorpå der er monteret afstivende regler. Elementet er i sig selv lufttæt og når de samles med montageskum, lever den samlede tagkonstruktion nemt op til tæthedskravet for passivhuse. Dimension: 2400x9000mm, standartlængde. Tykkelser: 240mm, U-værdi 0,09W/m²K 320mm, U-værdi 0,07W/m²K Lambda: λD = 0,024W/mK

SPU Passive Roof løsning, omfatter hele den lukkede og bærende tagkonstruktion. Løsningen består af et sandwichelement af 2 OSBplader med SPU Isolering imellem. Elementet er afstivet på fladerne med træregler der også tjener som afstandslægter for ventilation af tagbeklædningen på udvendig side og som installationsføring og underlag for lofter på indvendig side.

SPU Isolering – Til professionelt byggeri

PIRCO kan levere alle standard-detaljeløsninger der er påkrævet for projektering og montering af SPU Passiv Roof. Detaljetegninger kan leveres som pdf eller dwg.

Skjult tagrendeløsning kan indbygges i elementet. SPU Passive Roof er hurtig at montere og sparer megen tid og omkostninger. Konstruktionsløsningen i SPU Passiv Roof er spinkel i forhold til andre passive løsninger, idet elementet er helt uden kuldebroer. SPU Passive Roof er et tagelement designet specielt til opførelse af passivog lavenergihuse. Ud over sin gode varmeisolering og lufttæthed, er SPU Passive Roof hurtig at montere. I praksis er det muligt at afslutte et tag på et parcelhus, med undtagelse af tagdækningen, på en enkelt dag.

24


SPU Industry Insulation

SPU Wall Block

SPU H

25


SPU Industry Insulation. En række produkter som udvikles i samarbejde med fabrikanter af præfabrikerede bygningselementer, enkeltkomponenter og byggematerialer. Produkterne udvikles og tilpasses med henblik på at kunne indgå direkte i produktionen.

SPU Wall Block til indstøbning i præisolerede letbetonblokke til fx fundamenter, sokler og kælderydervægge. Dimension: 200x600mm Tykkelser: 100 / 160 / 200mm Lambda: λD = 0,026W/mK Styrke: 120-150 kPa

SPU H til indstøbning i præisolerede sandwichelementer af beton.

SPU Isolering – Til industrielt byggeri

Dimension: 1200x2600mm Tykkelser: 30 til 400mm Lambda: λD = 0,025W/mK, tykkelser på ≥80mm og 0,027W/mK, tykkelser på ≤80mm. Kompressionsstyrke: Kort tid 100kPa (målt til 150kPa) Lang tid 20 til 40kPa (afhængig af testmetode)

SPU Systems arbejder tæt sammen med industrien om at udvikle produkter som kan indgå i færdige præfabrikerede bygningselementer. PIRCO forsætter dette arbejde med industrien i Danmark og henter ekspertviden fra Finland på områder som videreudvikler dansk byggeri energieffektivt.

26


PRICO Skumprodukter

750ml PIRCO Montageskum Pro Basic

1000ml PIRCO Montageskum Pro Mega

500ml PIRCO Pro Gun Cleaner

750ml PIRCO Fixskum

750ml PIRCO Montageskum Private Basic

(Der kommer nye billeder af PIRCO Skumprodukter)

27


PIRCO forhandler en række miljøvenlige skum- og limprodukter af høj kvalitet, som er udviklet til at sikre en fuldstændig tæt montage af SPU Isolering.

PIRCO Montageskum Pro Basic Til tætning mellem SPU Isolering og tilstødende bygningsdele. Til samling af SPU Isoleringsplader. Anvendes i temperaturer på mellem -10 og +30°C. PIRCO Montageskum Pro Mega Til tætning mellem SPU Isolering og tilstødende bygningsdele. Til samling af SPU Isoleringsplader. 30% mere skum. Anvendes i temperaturer på mellem -10 og 30°C. PIRCO Pro Gun Cleaner Til rensning af PIRCO PRO Gun. Kan anvendes til afrensning af PUR-skum. PIRCO Fixskum Til montering af SPU Isoleringsplader på ikke skruefaste underlag. Anvendes i temperaturer på mellem +5 og +30°C. PIRCO Montageskum Private Basic Til tætning mellem SPU Isolering og tilstødende bygningsdele. Til samling af SPU Isoleringsplader. Anvendes i temperaturer på mellem +5 og +35°C. Håndskum til private opgaver. Pistolrør til påføring af skum og engangshandsker medfølger i låget.

PIRCO Handy Gun (10 stk. pr. pose) Engangs-plastdysser til små arbejdsopgaver. PIRCO Pro Gun Et professionelt stykke værktøj til store arbejdsopgaver. Kan renses med PIRCO Universal Cleaner.

PIRCO Skumprodukter – Til privat og professionelt

Med skumprodukterne fra PIRCO er du sikret en tæt og holdbar isolering. PIRCO anbefaler, ikke at skumme fugerne mere ud end til et niveau, hvor det ekspanderende skum ikke skal skæres væk. Opskåret skum er åbent i cellerne, hvorimod intakt skum med afhærdet overflade er diffusionstæt. Hvis du montere et ekstra lag isolering indvendigt på konstruktionen, kan du blåt skære skummet væk, da det ekstra lag isolering fungere som dampspærre. PIRCO Montageskum er et 1komponent polyuretanskum (PUR) der hæfter fortræffeligt på de fleste materialer. Skal beskyttes mod UV-lys. Lambda-værdien på PIRCO Montageskum er, λD=0,027 til 0,030W/mK PIRCO Montageskum er miljøvenlig og indeholder ikke CFC, HFC eller HCFC drivmidler. Bør opbevares køligt ved temperaturer på ca. +10°C.

28


PRICO Skumprodukter - Sikkerhedsdatablad

PIRCO Montageskum Ekspanderende freonfri universal pistolskum Anvendelsesområde

Produktbeskrivelse Egenskaber

Side 1/3

PIRCO Montageskum anvendes til isolering, lukning og fyldning af vanskeligt tilgængelige revner og hulrum for at fuge, isolere eller udfylde. PIRCO Montageskum er en universalskum og har et meget bredt anvendelsesområde: Tætning af samlinger mellem SPU Isoleringsplader Tætning mellem SPU Isoleringsplader og tilstødende bygningsdele Isoleringsfugning ved vinduer og døre Udfyldning af mellemrum ved præfabrikerede bygningselementer Tætning om installationsgennemføringer Tætning og samling i brønde og kloakker Opretning af f.eks. bundremme I alle tilfælde med det formål af tætne, samle og isolere. PIRCO Montageskum er en 1-komponent professionel pistol polyuretanskum (PUR). PIRCO Montageskum leveres i dåser à 750ml og 1000ml i farven lysegul.

  

Miljøvenligt drivmiddel – CFC-fri Hurtig hærdende – hurtig skærbar Overmalbar Stort skumudbytte Præcis og kontrolleret påføring

Universal anvendelse: Isoleringsskum Brøndskumning Karmskumning Præcisionsskumning Produktdata Tekniske Data

Brugervejledning

29

Type: Skumudbytte: Klæbefri efter: Skærbar efter: Hærdetid: Brandklasse: Temperaturbestandighed: Anvendelsestemperatur: Varmeledningsevne: Vandoptagelse:

1-komponent PU-skum Ca. 28 liter Ca. 10 min. * Ca. 30 min. * Ca. 24 timer * B3 (DIN 4102) ÷40ºC til +80ºC +5ºC til +35ºC Ca. 0,03 W/mºC Ca. 0,3% vol.

* ved +20ºC og 50% R.F. Temperatur og fugtindhold: Påføringstemperatur +5ºC til +35ºC (Pro -10°C til +3 5°C) PIRCO Montageskum, skal efter udhærdning beskyttes mod påvirkning fra direkte sollys, idet solens UV-stråler nedbryder skummet. Tildækning/beskyttelse kan ske med trælister, fugemasse eller lign. Vær opmærksom på, at ophærdningen sker ved optagelse af vanddamp fra luften. Skumudbyttet og udhærdningshastigheden afhænger at temperatur og relativ luftfugtighed på brugsstedet. Alle overstående angivelser er således baseret på en temperatur på +20ºC og relativ fugtighed på 50%. Ved andre temperaturer/ luftfugtighed kan skumudbyttet ændres – særligt ved lav relativ fugtighed må påregnes nedsat skumvolumen


PRICO Skumprodukter - Sikkerhedsdatablad

Side 2/3 Udførelse

Forberedelse af overfladerne: For at opnå god vedhæftning skal overfladerne være rene, sunde, fri for fedt, olie, støv og eventuelt løse partikler. Overfladerne kan eventuelt fugtes med vand for at opnå et større skumvolumen og hurtigere udhærdning. Emnet må dog ikke drive af vand ved opfugtning, og der må ikke fugtes ved temperaturer under frysepunktet. Vedhæftningsforhold: PIRCO Montageskum har generelt god vedhæftning til alle byggematerialer, dog ikke plastmaterialer, som polypropylen. Anvendelse: Dåsen skal rystes kraftigt for at sikre ensartetheden af produktet. Plastbeskyttelseshætten fjernes fra ventilen og dåsen skrues på pistolen. NB! Der skal altid være en dåse på pistolen – medmindre pistolen er renset fuldstændigt. Påføring af skum sker herefter ved hjælp af aftrækkeren, med hvilken man også kan justere mængden. Ved hjælp af den runde stilleskrue kan man indstille pistolen til altid at give den samme skummængde. Anvendes skummet ikke kan man lade dåsen sidde på pistolen (i op til ca. 1 døgn). For at anvende resten af dåsens indhold kan man rense pistolddysens spids med en kniv og anvende resterende skum. Udfør først et forsøg på arbejdsstedet for at bestemme mængden af frisk skum, som udfylder hulrummet optimalt. I hulrum omkring dør- og vindueskarme bør konstruktionerne sikres mod udbøjning eller bevægelser. Ved brug af produktet i hulrum, som er vanskeligt tilgængelige, skal der tages hensyn til efterekspansionen. Sådanne hulrum bør derfor opskummes i etaper, så utilsigtede deformationer undgås ved efterekspansionen af skummet. Udlægges PIRCO Montageskum ved ringe luftfugtighed eller lave temperaturer (ikke under +5ºC og med Winter-produkter ikke under -10°C ), kan overfladerne forbehandles med damp eller varmt vand. PIRCO Montageskum bør være mindst +10ºC (NB! Dåsen må ikke opvarmes med åben ild). Umiddelbart efter udlægning kan skummet stænkes med varmt vand for at øge skumudbyttet til maksimum. Ophærdnet, overskydende skum bortskæres med en kniv. Ved brøndskumning anvendes følgende fremgangsmåde: Skummet udskummes jævnt på brøndringen. Ved større brøndringe anbefales det at udskumme 2 skumstrenge på betonringen. Ringene samles herefter indenfor 15 minutter. Brøndringene må ikke vippe under montagen, da strukturen i skummet herved ødelægges.

30


PRICO Skumprodukter - Sikkerhedsdatablad

Side 3/3 Rengøring

Opbevaring og holdbarhed

Sikkerhed

PIRCO Pro Gun renses ved at gennemskylle denne med PIRCO Universal Cleaner, hvorved skum i pistolen fjernes. Monter pistolen på PIRCO Universal Cleaner dåsen, gennemskyl pistolen ved at trykke på aftrækkeren, hold en pause og lad væsken virke 1-2 minutter og gentag gennemskylningen. For at sikre pistolen længst mulig levetid, lad da rensevæsken være monteret på pistolen indtil næste anvendelse. Pas på kun at påføre PIRCO Montageskum, hvor det skal indføres, idet skum efter udhærdning kun kan fjernes mekanisk. Frisk skum fjernes med rensevæske. Holdbarheden ved tør kølig og opretstående opbevaring i ubrudt emballage er 13 måneder fra produktionsdato. Dåserne skal altid opbevares opretstående. Indeholder: 4,4’-methylendiphenyldiisocyanat Faresymboler: Xn Sundhedsskadelig F+ Yderst brandfarlig R-42/43 Kan give overfølsomhed ved indånding og ved kontakt med huden R-36/37/38 Irriterer øjnene, åndedrætsorganerne og huden Kodenummer: 1-3 (1993) Personligt beskyttelsesudstyr for kodenummererede produkter: Handsker. Særlige bestemmelser: Produktet er omfattet af AT’s bekg. nr. 292 af 26. april 2001 om arbejde med stoffer og materialer, bilag III Arbejde med epoxyharpikser og isocyanater. Produktet kræver særlig uddannelse.

Bemærk: ”Enhver oplysning om eller forslag til brug af PIRCO’s produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet I god tro efter vore egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for PIRCO ApS ud over, hvad der matte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til PIRCO’s generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet.”

31


Dine noter

32


33


34


PIRCO, Kirstinehøj 56a, lejl. 3, DK2770 Kastrup +45 2112 1213 / pirco@pirco.dk / www.pirco.dk

PIRCO - Produktkatalog  

Bæredygtig isolering fra PIRCO. Produktkatalog

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you