Page 1

Side 1 af 3

Sikkerhedsdatablad

PIRCO Fixskum Den 1. august 2011 Version, 1 Forhandler i Danmark PIRCO ApS Kirstinehøj 56a, lejl. 3, DK2770 Kastrup +45 2112 1213 www.pirco.dk pirco@pirco.dk Producent Krimelte Ltd 13619 Tallinn, Suur-Paala 10, Estonia Tel. +372605 93 00 Sammensætning / oplysning om indholdsstoffer CAS-nr. Kemisk navn Indhold Max. 9016-87-9 Diphenylmethan 40 % -4’,4’- diisocyant 74-98-6 75-28-5 115-10-6

Propan Isobutan Dimethylether

4 8 4

% % %

Klassificering Symbol R-phrase Xn 20 36/37/38 42/43 F+ 12 F+ 12 F+ 12

Mulige farer Indånding: Dampene vil irritere hals og lunger, kunne give alvorlige skader i luftvejene og forårsage allergiske reaktioner i følsomme områder på kroppen. Øjne: Irriterer øjnene. Hud: Lejlighedsvis kontakt kan give hudallergi. Drivmiddelet er brandfarlige. Førstehjælp Ved indånding: Ved kontakt med øjnene: Ved hudkontakt: Ved indtagelse:

Ved udsættelse for dampe, flyttes patienten fra risikoen for yderligere eksponering. Søg lægehjælp. Skyl det påvirkede øje med rigeligt vand. Søg lægehjælp Tøj der er forurenet med produktet skal fjernes med det samme. Vask forurenet hud med vand og sæbe. Fremkald ikke opkastning, giv aldrig vand til en bevidstløs person. Søg lægehjælp.

PIRCO ApS · Kirstinehøj 56a, lejl. 3 · 2770 Kastrup · +45 2112 1213 · pirco@pirco.dk · www.pirco.dk


Side 2 af 3

Brandbekæmpelse Passende slukningsmidler: Uegnede slukningsmidler: Særlige værnemidler: Særlige eksponeringsfarer:

Vandtåge, tørt slukningsmiddel, skum, CO kuldioxid. Ingen I tilfælde af brand, brug åndedrætsudstyr. Hvis aerosol-dåsen udsættes for varme, vil der opstå et højt tryk med risiko for eksplosion. Udsættes produktet for ild vil der udvikles dampe i høje giftige koncentrationer. Eksplosive drivmiddelsluftblandinger kan dannes.

Udslip ved uheld Personlige forholdsregler: Se punkt ”Mulige fare”. Miljømæssige forholdsregler: Spild kan absorberes af sand eller klude og skal opbevares i egnet beholder, eller kan tillades at skummet størkner. Håndtering og opbevaring Håndtering:

Opbevaring:

Sørg for god ventilation. Ingen rygning eller åben ild. Gør brug af beskyttelsesbriller og handsker. Under arbejdet bør overvejes om indholdet af den brandfarlige gas i drivmiddel, kan give problemer. Opbevares køligt, tørt og godt ventileret og i oprejst position. Opbevares uden for direkte sollys.

Personlige værnemidler Anvend kun produktet i gode ventilerede rum. Under arbejdet, gør brug af beskyttende beskyttelsesbriller og handsker. Fysisk og kemiske egenskaber Udseende Aerosol Lugt Karakteristisk pH Ikke relevant Kogepunkt Over 100 C Flammepunkt Under -20 C Selvantændelse Over 100 C Eksplosionsgrænser Lav: 2% vol., høj: 10% vol.. Damptryk 5 Bar / +20 C 10 Bar / +50 C Relativ massefylde 1,1 g / mL / +20 C Viskositet Ca. 500 cP / +20 C Opløselighed Ikke i vand, god i acetone Stabilitet og reaktivitet Forhold at undgå: Farlige reaktioner:

Beholderen er under tryk, må ikke udsættes for varme. I tilfælde af brand kan produktet skabe ætsende og farlige gasser.

Toksikologiske oplysninger LD 50: Ikke oplyst. Drivmiddel kan fortrænge ilt i luften. Vejrtrækning af dampene isocyanat kan forårsage astma allergi. Miljøoplysninger Produktet må ikke komme i åbne afløb og kloaker.

PIRCO ApS · Kirstinehøj 56a, lejl. 3 · 2770 Kastrup · +45 2112 1213 · pirco@pirco.dk · www.pirco.dk


Side 3 af 3

Bortskaffelse Nationale og lokale regler for bortskaffelse af aerosoldåser og kemikalier, skal følges. Transport oplysninger FN-nr: 1950 RID / ADR brændbare aerosol klasse 2/5F IMO Aerosol Klasse 2 Oplysninger om regulering SYMBOL: Sundhedsskadelig (Xn) Yderst brandfarlige (F +) Består af isocyanat. Se efter info fra producenten. R12 Yderst brandfarlig. R20 Farlig ved indånding. R36/37/38 Irriterer øjnene, åndedrætsorganerne og huden. R42/43 Kan give overfølsomhed ved indånding og ved kontakt med huden. S2 Opbevares utilgængeligt for børn S9 Emballagen skal opbevares på et godt ventileret sted. S16 Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt. S 23 Undgå indånding af gas / dampe. S33 Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet. S36/37. Bær passende beskyttelsesdragt og handsker S45 Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende, søg omgående læge (vis etiketten hvor det er muligt). S51 Må kun bruges på steder med god ventilation. Andre oplysninger -

PIRCO ApS · Kirstinehøj 56a, lejl. 3 · 2770 Kastrup · +45 2112 1213 · pirco@pirco.dk · www.pirco.dk

PIRCO Fixskum Sikkerhedsdatablad  

Sikkerhedsdatablad