Page 1

M agazi N.1 M ozi pirateclub

2010.f ebruár

l o V

Gol den Gl obe -vi sszat eki nt és

Webol dalbem ut at ó -NDC. hu

Port ré

-Cl i ntEast wood

Baki vadászat -Pókem ber

A hónap fi lmje Azeddi gil egdr ágábbf i l m


Af me g mo n d 贸s z a v a i . . .

P i r a t e C l u bMO V I E S

1


T a r t a l o m 01 02 03 06 08 1 1

21 23 27 29 31 33 35 37 39 41 42 43 45 46 47 48 49 51 52

P i r a t e C l u bMO V I E S Af őmegmondószavai Tar t al om 2010benvár hat ónagyobbf i l mek-1.r ész Fi l mhí r ekanagyvi l ágból Por t r é-Cl i ntEast wood Kr i t i kusszemmel -Ar eményr abj ai -Der ül tégbőlszer el em -Spancser ek -At úl vi l ágszül öt t e -2012 Hani ncsi dődf i l mr e:Nézzsor ozat ot ! -Gl ee -Dext er Ahónapf i l mj e-Avat ar Január iösszesí t et tbevét el ekésnézet t ség Febr uár imozi pr emi er Febr uár iBl uRaymegj el enések Febr uár iDVDmegj el enések DVDaj ánl ó AGol denGl obet ör t énet e,vi sszat eki nt és Pi r at eCl ubMOVI ESmi ni OSCAR+Ar anyMál na Nézzünkszétanet en… -NDC. hu A2009l egj obbf i l mj eéssor ozat aszavazásvéger edménye Jólmegmondom megi ntavagybucmacbi l l ent yűzet etr agad 1 1év ,1 1hónap,1 1ani máci ósf i l m Pr oéskont r a Baki vadászat-Pókember Techni kai / El ekt r oni ka Fi l mszeml ebehar angozó Fal i új ság Pi r at eCl ubMOVI EScsapat a,vi cc

2

C e s c 1 8


2 0 1 0 b e nv á r h a t ón a g y o b bf i l me k-1 . r é s z

P i r a t e C l u bMO V I E S

Any ol c v anasév ek ben f el nőt tember t ár s ai nk s z ámár ak ul t i k us j el ent ős égűf i l m r emak ej ébenegy Al konyatamer i k ai k i s f i úaz édes any j áv al Kí nába Napf ogyat kozás k öl t öz i kahol egyi dős Kar at eKöl yök madi kr és z benBel l ánakv ál as z mes t er t ől s aj át í t hat j aelAhar t a n i a k e l l a b a r á t j a é s a s z e r e l me ak ungf uműv és z et ét .Kí v ánc s i anv ár j uk ,hogyaf ol y t at ák öz öt t ,Ek öz benSeat t l ebens z ör ny ű s ok ból i sk és z ül er emak e. gy i l k os s ágok t ör t énnek . mel y ek Rendez t e:Har al dZwar t mö g ö t t a d é l i á l l a mo k b ó l é r k e z e t t Sz er epl ők :J ac k i eChan,J adenSmi t h, ,T ar aj i P.Hens on. v ámpí r s er egets ej t i k ,Bel l ár a pedi g Egy bér gy i l k os új Vi c t or i ai sv adás z i k . megbí z at ás tk ap, v i s z onta c él s z e- Rendez t e:Dav i dSl ade mél y k or ánt s em Sz er epl ők :Kr i s t enSt ewar t mi ndennapi : a Rober tPat t i ns on,T ay l orLaut ner . s aj átex f el es égét k éne el t enni el áb al ól . Ak c i ódús TheBount y rom antikus k omédi a v ár hat ó a Bol ondok ar any a r endez őj ét ől r emél het ől egannál él v ez het őbbs z í nv onal on. Rendez t e:AndyT ennant ,Sz er epl ők :J enni f erAnni s t on, Ger ar dBut l er ,Nat al i eMor al es Mi ut ánazApádr aüt ökúj abbf ol y t at ás átJ ayRoac hmár nem v ál l al t a,ez ér ta r endez őc s er év elol dot t ák meg a Foc k erés By r nes c s al ád babas z ül et és is z t or i j át ,ami r emél j ük ,nem megya s z í nv onalr ov ás ár a.Kí v ánc s i an v ár j ukamagy arc í met . Rendez t e:Paul Wi t z Sz er epl ők :BenSt i l l er ,Rober tDeNi r o,J es s i c aAl ba

Li t t l eFocker s

Lewi s Car r ol kl asszi kus mesekönyve már s ok s z or k el t él et r e a f i l mvásznon, Sh r ekavége,f usselvél e deTi m Bur t on Al i cecsodaor szágban fantáziájával Azöl dOgr enegy edi kbev et és énekt ör t éneétmég mi ndi g homál yf edi ,v i s z ontaz k i egés z í t v emos tt ény l egak öny v hözmél t óadap- t z t os , hogy s z i nk r onhangok on k í v ül a t ác i ók és z ül het .Azőr ül tk al aposf i gur áj aJ ohnny bi el j es er edet i al k ot ógár da k i c s er él ődöt t , Depppelez út t alnagy obb s z er ephez j ut hataz t v endéhs z i nk r ons z er epbenf el t űni kSi rPaul eddi gi ek nél . Rendez t e:Ti m Bur t on Mc Car t ney . Rendez t e: Mi k e Mi t c hel l Sz er epl ők :J ohnnyDepp,Mi aWas i k ows k a

3

C e s c 1 8


2 0 1 0 b e nv á r h a t ón a g y o b bf i l me k-1 . r é s z

Cent ur i on

P i r a t e C l u bMO V I E S

ABar l angr endez őj eez út t alaRómaiBi r o- Az 1981es v ér c i k if ant as y dal om k or ábar epí t i mi nk etv i s s z a,ahol egy r emak ej s z i nt én gör ög mar ok ny ir ómai l égi ós az el l ens éges mi t ol ógi ár a épí t , t ehát v onal ak mögöt tt al ál j a magát , mi ut án Per s z eus z el i ndul , hogy s er egük etmegt i z edel t ék a ger i l l at ámadá- k i s z abadí t s a Andr oméda s ok .Vér es t ör t énel miak c i óf i l m v ár hat ó. her c egnőt a f ogs ágból , k öz ben pedi g megk üz d Rendez t e:Nei l l Mar s hal l , t öbbekk öz öt taMedúz áv al Sz er epl ők :Mi c hael Fas s bender , és a Kr ák ennel . 70 mi l l i ó Domi ni cWes t ,Ol gaKur y l enk o dol l ár os l át v ány os s ág az Av at ars z t ár j áv al . Rendez t e:Loui sLet er r i er Sz er epl ők :Li am Nees on, Sam Wor t hi ngt on,Ral pf Fi nnes .

Ti t ánokhar ca BenAf f l ec kmás odi kr endez és ébenmára f ős z er epet i s magár a v ál l al t a. Doug Mac Ray r égit ol v aja s z ak mában,és k ét dol goti st i s z t áz ni ak éne:ér z el mei tegy bank ár l ányf el é,ak i tegy i kr abl ás k ori s mer t megv al ami ntl ek éner áz ni aany omában l i hegőFBI t .

TheTown

Rendez ő:BenAf f l ec k Sz er epl ők :BenAf f l ec k ,Bl ak eLi v el y ,Chr i s Cooper

Zöl dZóna Egyamer i k aiügy nökv es z él y esf el adatel é nézmi ut án azál c áj ac s ődöt tmond,és í gy k el l t ömegpus z í t ó f egy v er ekut ánk ut at ni aegy el l ens éges or s z ágba.Paul Gr eengr as sésMat tDamon a Bour ne moz i kut án i s mét ügy nök ös di tj át s z anak . Rendez t e:Paul Gr eengr as s Sz er epl ők :Mat tDamon, J as onI s aac s

ez det benr endhaKev i n Smi t h Ak ó Robi n Hoodel s ő moz i j a,gy z t or i ( Hot t i ngham ami nek as b í r ó l e t t v o l n a ak öf or gat ókönyvét nem ő í r t a,de zéppontban) i s s z aal ak ul t j óv al Acoupl eofdi cks az R-es beso- v ev és bé i z gal mas r ol ás mi at t ez k omány osRobi n i smoc s k oss z áj úl es z . At öt énetv ér bel i buddy hagy ör t énet t é,ami t mov i ek étz s ar ur ól ,ak i kegyel l opot tbas e-Hoodt Robi nHood ndös s z e a bal l k ár y t átk er es nekésbel ek ev er ednekegy mi f ős z er epl őésar endez ős z emél y emi at tnem el pénz mos óügy l et be. egyl egy i nt és s el .Rendez t e:Ri dl eySc ot t , Rendez t e:Kev i nSmi t h,Sz er epl ők :Br uc e S z e r e p l ő k : R u s s e l C r o w e , Ma t t h e w Ma c f ady en Wi l l i s ,SeannW.Sc ot t

4

C e s c 1 8


2 0 1 0 b e nv á r h a t ón a g y o b bf i l me k-1 . r é s z

TheSpyNextDoor

P i r a t e C l u bMO V I E S

Thomas Cr av en ( MelGi bs on) gy i l k os s ági ny omoz ó, mi k or l ány átház a el őt tl el öv i k mi ndenk iaz thi s z i ,hogy ő v ol ta c él pont . Cr av en meg ak ar j a t al ál ni a gy i l k os ok at , ahogy egy r emél y ebbr eásegy r et öbb dol gott udmegal ánymúl t j ár ól , egy ös s z ees k üv és r ei sr ábuk k an.A pr oduk c i ó al apj a egy 1985öshatr és z esBBCmi ni s or oz at .Mar t i nCampbel lr endez t e as or oz at otésaf i l meti s .J anuár 29énmut at j ákbe. Rendez t e:Mar t i nCampbel l Sz er epl ők :Mel Gi bs on,Ray Wi ns t one,DannyHus t on

J ac k i eChanegyk i v ál óügy nök ötal ak í t , ak i ta s z oms z éd nő megk érs z épen ar r a,hogyv i gy áz z onegyk i c s i tagy er ek ei r e.A f el adat k öz el s em ol y an egy s z er ű, némi s z er enc s ét l enk edés Edgeof ut áns egí t s égülhí vegy k étk émk üt y üt , Dar kness ami v el egy s z er űbbabébi s z i t t er k edés . Rendez t e:Br i anLev ant i l mk öz éppont j ábanegyc s apatr abl ó( I dr i sEl ba,Paul Sz er epl ők :J ac k i eChan,Al i naFol ey , Af Wal k er , T . I . ,Chr i sBr own,Hay denChr i s t ens enésMi c hael AmberVal l et t a,Madel i neCar r ol l Eal y ) ál l , ak i k mi ndi gt ök él et es en haj t j ák v égr ea bűnt et t ei k et ,nem hagy nakny omotmagukut án.Mégegy ut ol s ó bal hét ak ar nakv éghez v i nni ,ami tha sikeresen haj t anakv égr e, ThebookofEl i s ok k al t öbb El i( Denz elWas hi ngt on)apos z t apo- pénzhez k al i pt i k us Amer i k án v ág k er es z t ül , j ut nának , mi nt nál av anegyol y ank öny v ,amel ymeg- eddi gbár mi k or . ment het i az ember i s éget . Er r e a Taker s k öny v r ev i s z ontpál y áz naknéhány an, Rendez t e: de nem ol y an k önny ű megs z er ez ni J ohnLues s enhop Sz er epl ők :ZoeSal dana,Mat tDi l l on az tEl i t ól . Gar yOl dmanl es zaf őnegat í vf i gur a,1972benmut at t ákbe Mi l aKuni sak öt el ez őj óc s ajésRayChar l es Br ons on St ev ens oni sf elf ogt űnni .Al ber tésf ős z er epl és év el a Al l enHughes( Apok ol ból ,Ves z él y esMes t er gy i l k os ( J eges el emek )r endez t ékapr oduk c i ót ,ame-l ehel etc í meni sf ut ot t ) l y etj anuár15énk ül denekamoz i k ba. ak c i óf i l met . Br ons on Rendez t e:Al ber tHughes egy Ar t hur Bi s hop Sz er epl ők :Denz el Was hi ngt on,Gar y nev űbér gy i l k os tal ak í Ol dman,Mi l aKuni s ,Ev anJ ones t ot t ,ak ia l egj obb a

TheMechani c s z ak mában. Egy i kál doz at ánakaf i af el nézaf i c k ór aésugy anol y anná Rendez t e:Si monWes t Sz er epl ők : s z er et nev ál ni ,mi ntBi s hop,ak i v égül t aní t v ány ául f ogadj a. J as onSt at ham,BenFos t er

5

C e s c 1 8


F i l mh í r e kan a g y v i l á g b ó l

P i r a t e C l u bMO V I E S

J önaGagyimami3 Azel sőkétGagyimamiut ánszámí t hat t unkr á,hogyast údi ól e f og mégegybőr thúzniazFBI osát vál t ozóművészr ől . Hamar osani ndulahar madi kr észf or gat ása,ápr i l i sközepét ől kezdődnekaf el vét el ek,JohnWhi t esel lamásodi kf el vonás r endezőj edi r i gál hat j aaf ol yt at ást ,RandiMayem Si nger( Toot h Fai r y)hozt aösszeaf or gat ókönyvet .Mar t i nLawr encevi sszat ér . At ör t énet r őleddi gsemmi tnem ár ul t akel ,denem nehézki t al ál ni , hogyaszí nészi smétf el öl t imagár aamázsásnagymamiki nézet ét .174mi l l i ódol l ár tt er mel t2000benazel sőr ész,af ol yt at áscsak 138mi l l i ódol l ár t kasszí r ozot t .Lawr encei déncsakaHal ál ost emet ésf el dol gozásbanf ogj aéget ni magát .

AZombi el andí r óidol goznakaG. I .J oemás odi kr és zén

Mi ut ánaG. I .Joej ólt el j esí t et tamozi pénzt ár aknálaPar amountf ej eseir ából i nt ot t ak af ol yt at ásr a.Márl ei sszer ződt et t ekegyf or gat ókönyví r ót ,akihozzá i sl át ot ta munkához.Maki der ül t ,hogynem egy ,hanem mi ndj ár tket t enf ogl al at oskodnaka szkr i pt en,Rhet tReeseésPaulWer ni ck,aZombi el and í r óit ehet i kmaj dl east údi ó f ej eseiel émunkáj ukgyümöl csét .

BenSt i l l erésRober tdeNi r oúj r aegyüt tf or gat

El őszörvol tazApádr aüt ök,maj d j öt taVej edr eüt ökésmostj öna Köl kei dr eüt ök?Bi zt osanval ami hasonl ószel l emescí mmelf ognak el őr ukkol niazal kot ók.Beckur ék gyer mekál dásnaknéznekel ébe, ugyani sPamel ánaki kr eil esznek. BenSt i l l er ,Rober tDeNi r o,Ter i Pol o,Bar br aSt r ei sand,OwenWi l sonvi sszat ér .Dust i nHof f mant nem l át hat j uk,aszí nésznem ör ül t , hogycsakr övi di dei gl ennej el en avásznon.Jessi caAl baegygyógyszer gyárképvi sel őj étf ogj aal akí t ani apr odukci óban,Har veyKei t elpedi gegyvál l al kozótj át szi k,akiSt i l l er nekdol gozi k. Laur aDer ni sf el t űni kaví gj át ékban.

6


F i l mh í r e kan a g y v i l á g b ó l

P i r a t e C l u bMO V I E S

Tr ans f or mer s3.–Máj us bankezdődi kaf or gat ás

Mi chaelBayaTr ansf or mer shar madi kr észeel őt tegy l azapi henőtakar tt ar t ani ,i l l et veegyki sebbköl t ségvet ésű pr odukci ótl ef or gat ni ,ám végülmégi sr ábeszél t east údi ó, hogyOpt i musékhar madi kkal andj al egyenakövet kező munkáj a.Shi aLaBeoufi smétj el enl eszésMeganFoxi s vi sszat ér ,af or gat ókönyvönpedi gEhr enKr ugerügyködi k, amimégni ncskész,ám af or gat ásmáj usbanelf ogkezdődni .Egyel őr ekér déses,hogy3Dbenkészül eela" nagymű" .Maj dmegl át j uk!

Új abb Hal ál osi r ambanr és zekvár hat óak Agyengénszer epl őHal ál osi r amban: Toki óihaj szaut áni smétsi ker ül tvi sszacsábí t aniazel sőr észnégyf őszer epl őj étanegyedi kf el vonásr a,amiaf r anchi sel egsi ker esebbdar abj ávái svál t .A bemut at óut ánszóbaker ül tazöt ödi k r ész.PaulWal kermégt aval yt avasszal ár ul t ael ,hogyőésDi eseli sbennel esz af ol yt at ásban,at ör t énetpedi gBr azi l i ábanf ogj át szódni ,deazót anem sokszi vár got tkiaf r anchi seházat áj ár ól . Vi nDi eselt ör t emegacsendet ,aFacebookj ánszel l őzt et et tmegpárdol got .

Póker mber4.-j önar eboot Sokt ököl ésvol taPókember4f or gat ókönyvekör ül .Sam Rai mi nekazut ol sóvál t ozatnem t et szet t ,aSonypedi gúj f or gat ókönyví r ótál l í t ot tr áaszkr i pt r e.Emi at tpedi ga f or gat ássem t udot tvol nael i ndul nii dőbenésaki t űzöt t bemut at ói scsúszot tvol na.VégülRai mibedobt aa t ör ül közőt ,aSonybej el ent et t ehogyar endezőel hagyt aaf edél zet et ,mi velnem t udt avol naösszehoznia pr odukci ótj övőmáj usr aésnem t udt avol nakr eat í van el készí t eniaf i l met .Denem csakRai mi ,hanem azegész szí nészgár da,TobeyMagui r et őlkezdve,Ki r st en Dunst onátmi ndenkit ávozhat ot taki j ár at on,ugyani sa Sonyúgydönt öt tnem l esznegyedi kf i l m,hel yet t eúj r ai ndí t j ákazegészf r anchi set egymási kt ehet ségesr endezővelésújszí nészeketszer ződt et nekl e.Af or gat ókönyvönJamesVander bi l tügyködi k,ar endezőki l ét emégnem i smer t .

7


P o r t r é

P i r a t e C l u bMO V I E S

Cl i ntEas t wood

Azi gaziwest er nhős

#Gol denGl obedí j ( 1971)–Henr i et t adí j #Amer i k ai Moz i dí j ( 1980) #Peopl e' sChoi c eAwar ds( 1981,1984) #Peopl e' sChoi c eAwar ds( 1985,1987) #Peopl e' sChoi c eAwar ds( 1988) #Gol denGl obedí j ( 1988) -Cec i l B.deMi l l edí j #Os c ar dí j ( 1994)-I r v i ngG.Thal ber geml ék dí j

#KennedyCent er dí j ( 2000)-él et műdí j #Ak i r aKur os awadí j ( 2001) #Feder i c oFel l i ni Gol dMedal dí j ( 2003) #ASCAPFi l m ésT el ev í z i ósZeneDí j ( 2004) #BAFTA/ LAdí j ( 2006)-Br i t anni adí j #J ac kVal ent i Humani t ár i us dí j ( 2007) #Fr anc i aBec s ül et r end( 2007)-l ov agi f ok oz at

8


P o r t r é

Af i at alEast wood

P i r a t e C l u bMO V I E S

A Mal pas os pany ol ulr os s zl épés t ,f él r el épés tj el ent ,ar r aut al v a,hogy ami k orEas t woodel v ál l al t aazel s őnév t el enembers z er epet ,ak k oraz ügy nök eaz tmondt anek i ,hogyezegybal l épésak ar r i er j es z empont j ából .Ami k orat r i l ógi anagys i k erl et tésEas t woodel hat ár oz t a,hogys aj át pr oduk c i ósc égetal apí t ,ezazel nev ez ésmegf el el őeni r oni k us nakt űnt .

Cl i ntEas t wood már k öl y ök k or ában s z er el embe es et ta dz s es s z el ,l emez ek ethal l gat ot t ,aut odi dak t amódonz ongor áz niés ének el ni t anul t ,el hi v at ot t anc s apk odt aabi l l ent y űk et .Sohanem v ál t hi v at ás osz enés s z é,mégi smegk apt aaz t ,ami r ec s akegydz s es s z z enés zv ágy hat .1997benmeghí v ás tk apot tadz s es s zMek k áj ak éntmél t ánhí r es s év ál tCar negi eHal l ba.Amél y enbar áz dál tar c ú, ős zgent l emanodal épet tami k r of onhoz ,f i nomanmegi gaz í t ot t ak i f o gás t al anny ak k endőj ét ,maj dak öv et k ez ős z av ak k al k onf er ál t af el a nagyes emény t :„ Höl gy ei m ésur ai m,anev em Cl i ntEas t woodés i mádom adz s es s z t . ” .Udv ar i as anbi c c ent et taz enek arf el é,maj d z ongor áhozül tésnek i k ez det t :megos z t v aj át s z ot ts aj áts z er z emény ek et( Pl ayMi s t yf orMe,Cl audi a’ sTheme…)ésk l as s z i k us ok at ( RoundMi dni ght ,T ak eFi v e…) .Ezv ol tazEas t wood: Af t erHour s ,a Ni ghtofJ az zs how. Rendez ők éntész enés z k éntegy ar ánts ok att et tadz s es s z néps z er űs í t és éér t ,az enés z ekpedi gör ömmelk apc s ol ódt akbea k öz ösmunk ák ba.Eas t woodegyí z benaz tny i l at k oz t a,hogys oha Fi at al on azel méj étésa nem l es zk épesmél t ómódonk i f ej ez niésv i s s z aadnimi ndaz t ,ami t t est éti sedzet t e adz s es s z t ől k apot t . Eas t woodot1986banmegv ál as z t ot t ákak al i f or ni ai Car mel by t heSea( amel yegygaz dag,k i c s i v ár osésműv és zk öz ös s égaMont er eyf él s z i get en4000l ak os s al )pol gár mes t er ének .Fr us z t r ál t aa c ar mel ipol i t i k us okk öz öt tt apas z t al tbür ok r ác i a,ez ér tegyk i sk öl t s égv et és ű,al ak os s ágiésazüz l et i k öz ös s ég k öz öt t ir ok on k apc s ol at ok atk i hangs úl y oz ók ampánny alazut ol s ó pi l l anat ban el i ndul v aa v ál as z t ás on,as z av az at ok72, 5%átmegs z er ez v ek étév r eel ny er t eahav i200dol l ár osf i z et és s elj ár ó t i s z t s éget . Eas t woodr egi s z t r ál tr epubl i k ánusKal i f or ni ában.Támogat t aRi c har dNi x on1968ask ampány át .Ő magátl i ber ál i s nakv al l j a,f i l oz óf i áj a:

„ Mi ndenkihagyj abékénamási kat . ”

9


P i r a t e C l u bMO V I E S

a–Mar gar etRut hRunner–2006ban, -Édesanyj

97év esk or ábanhal tmeg. -Nev énekegy i kanagr ammáj a:" Ol dWes tAc t i on" . -Vi s s z at ér őhí r es z t el és ,hogyEas t woodazangol k omi k usSt anLaur el f i a.Eznem i gaz ,bárar c v onás ai késhaj v i s el et ükf el ül et eshas onl ós ága,ésa t ény ,hogyEas t woodegynapons z ül et et tLaur el f i áv al ,bi z t os í t j a,hogyezal egendaf el buk k anj on. -AVi s s z aaj öv őbeI I I .c í műf i l mbenaf ős z er epl ő,Mar t yMc Fl yaCl i ntEas t woodnev etv es z i f elar égiv adny ugat onj át s z ódóf i l mben.Sőt ,Mar t yegyv as dar abothas z nálgol y óv édőmel l ény k ént ,ami k orBuf or ddalpár baj oz i k( amás odi kr és zal apj ánezmárel őr es ej t het ő,ak k or ugy ani sBi f ff ür dőz ésk öz benazEgymar ék ny i dol l ár ér tc í műf i l metnéz i ) . -St ephenKi ngt öbbi nt er j úbani sel mondt a, v al ami nt aASet ét T or onyk öny v ekel ő-ésut ós z av ai bani sl eí r t a,hogyanéps z er űf ant as y / s c i f i / wes t er nc i k l usf őhős ét( Rol andDes c hai n,más név enGi l eádi Rol and,aHar c os )t öbbekk öz öt tCl i ntEas t woodi hl et t e. Az ti sel mondt a,hogy Rol anddal egyol y ank ar ak án, bús k omorf ér f i t s z ándék oz ot t megt es t es í t eni , mi nt azEas t wood név t el enember eaAj ó,ar os s zésac s úfc í műf i l mben. -Al egendásr eggaedobos ,LeePer r y1969benk és z í t et tegydal t ,mel y nekaCl i ntEas t wood c í metadt a. -A Gor i l l azv i r t uál i segy üt t es nekk étk apc s ol ódó dal ai sv an:a Gor i l l azal bumon a Cl i nt Eas t wood,aDemonDay sal bumonpedi gaDi r t yHar r yc í mű. -Eas t wood–bárk i ber net i k usf or mában–af ők ar ak t er e( s of őr )aNi t r oel nev ez és űs z ámí t ógépesj át ék nak , mel y et aPs y gnos i sadot t k i 1990benCommodor e, Ami gaésAt ar i STs z ámí t ógépek r e. -Egy1980asév ekbel is v éd heav ymet alegy üt t esut ána nev ez t e elmagát :The Cl i nt Eas t woodEx per i enc e( ACl i ntEas t woodÉl mény ???) . -ACommand&Conquer : Yur i ' sRev engeel nev ez és űs z ámí t ógépesj át ék banamás odi ks z öv et s égi k ül det és ben( ami Hol l y woodbanz aj l i k )r és z t v ev őegy i kk ar ak t er tFl i ntWes t woodnak hí v j ák .( Ak ar ak t ernev eaj át ék otk i adóWes t woodSt udi osnev év el i sös s z ek apc s ol ódi k . ) -ASer i ousSam: TheSec ondEnc ount ers z ámí t ógépesj át ék bans z i nt énegynév f er dí t ésj el eni kmeg:„ Eas tCl i nt woodI nt éz et ,mel y etegyhí r esf i l mc s i l l agr ól nev ez t ekel ” . -A Fal l out2 s z ámí t ógépes j át ék ban a nagy f őnök ötFr ank Hor r i gannek hí v j ák ,amel y Eas t woodk ar ak t er énekanev eaCél k er es z t benc í műf i l mben. -A néps z er űr eggae z enés z és l emez l ov as ,D. J .Rober tBr ammeri s has z nál t a a Cl i nt Eas t woodnev et . -Eas t wood v ol tazal apv et ői hl et őj e a Mar v elComi c sk épr egény k i adónakdol goz ó St an Leenek ,ami k ormegal k ot t a a hí r es Xmen c s apatt agj átegy i k mut áns k ar ak t er ét ,a Roz s omák ot ,mel yamagy arf or dí t ás banak i s s éf él r ev ez et őFar k asnev etk apt a. -A Count er St r i k e néps z er űl öv öl döz ős j át ék ban a gy ak or l ot tt ér k épés zk és z í t hetegy de_wes t woodel nev ez és űt ér k épet , amel yaAj ó, ar os s zésac s úf z enéj ét j át s s z ami ndenk ör el ej én.

1 0


K r i t i k u ss z e mme l

P i r a t e C l u bMO V I E S

Akimegnézi ,aztr abulej t i ! Nem vi t ás,hogy1994nagyévevol tazamer i kai f i l mgyár t ásnak. Ha Fr ank Dar abont bör t öndr ámáj a,A r emény r abj ai nem pont abban az esz t endőben ker ül bemut at ásr a, két ségkí vül ar anybet űkkelker ülbeasz akmanagykönyvébe.A For r estGumpésaPonyvar egényár nyékábólaz onbanaz ót asem si ker ül tki t ör ni e,annakel l enér e,hogy nem akár mi l yen f i l mr őlbesz él ünk.A hétOscar -és kétGol denGl obej el öl ésönmagáér tbesz él . Ak iol v as t aaMont eCr i s t ogr óf j át ,i s mer ősal aphel y z et t elt al ál k oz hat ,ám a r endez ő nem Al ex ander Dumas ,hanem St ephen Ki ng k öny v ét-pont os abban nov el l áj át-v ál as z t ot t aaf or gat ók öny val apj ául .Ahor r or műf aj ának k or onáz at l an k i r ál y a s z ámt al an í r ás áv al ar at ot tv i l ágs i k er t ,demi ntt udj uk ,egyk öny vl apj ai nél et e k el t et tt ör t énetamoz i v ás z nonhal ál r av aní t él v e-ésez t nem c s ak Ki ng es et ében mondhat j uk el .A k épz el et s z ár ny al ás a,a s z av akál t alk el t et that ásgy ak or l at i l ag v i s s z aadhat at l an,ak iez tennekel l enér e megpr óbál j a, k eményf ábav ágj aaf ej s z éj ét .Nos ,Dar abontúgyl át s z i k t udt ami tc s i nál .Pr ec í z ,gondosmunk áv al ,k étk i t űnős z í nés s z elésr emek ülmegv ál as z t ot ts t ábj áv al mi ndeni dőkegy i kl egj obbKi ngadapt ác i ój áthoz t aös s z e. A t ör t énet f ős z er epl őj e egy bank ár ,AndyDuf r es ne ( Ti m Robbi ns ) , ak i-ár t at l anulel í t él v e-él et f ogy t i gl ani bör t önbünt et és el et öl t és ev éget tk er üla Mai neál l ambel i Shaws hankbör t önbe. A v i l ág,amiot tv árr á,nem nek iv al ó. Ár mány k odó, k or r upt bör t öni gaz gat ó, k egy et l en bör t önőr ök , homos z ex uál i s r abt ár s akv es z i kk ör ül ,ahol c s akegy v al ami j el ent het nek i megv ál t ás t : a r emény .Ez tt al ál j a meg bar át j a,Red ( Mor gan Fr eeman) s z emél y ében ( és f or dí t v a) ,ésezél t et ias i v árf al akk öz öt t t öl t öt tmi ndenper c ében.Anéz ős z eme el őt tt ök él et es en k i r aj z ol ódó, ember t el en k ör ül mény ekk öz öt tmegedz ődv e r áébr ed,bol dogul ás ac s akak k orbi z t os í t ot t ,habei l l es z k edi k ,el f ogadj as or s aeddi gi al ak ul ás át ,z ok s z ónél k ül t űr i azőtér tmegal áz t at ás tés nem ál t at j amagáthol mi r omant i k usf ogal mak k al ,mi ntt ör v ény es s ég,ár t at l ans ág,av agys z abadul ás . Adóügy it anác s ai v alhamarabör t önmegbec s ül tl ak óik öz éemel k edi k ,k i v í v ot thel y z et eésReddel ápol tős z i nt ebar át s ágapedi gar r as ar k al l j a,hogyabör t önbenv ál j onmi ndenháj j al megk entbűnöz őv é -mi k öz benmégagy anút l annéz ői sugy anaz tazár t at l an,c s endes ,önz et l enel í t él t etl át j abenne.

1 1

h c s 2 3


K r i t i k u ss z e mme l

P i r a t e C l u bMO V I E S

Ér z és ei naz onbannem f ogazi dőv as f oga,mi ntahogyar c v onás ai ns em,de az él v ez het ős ég hat ár v onal ai n bel ül mar adv at al án s z emethuny hat unk e par ány i bak i tf el f edez v én. Annál i si nk ább,mer tahi het et l en r és z l et es s éggelmegí r tf or gat ók öny v ,a nagy s z er űen k i dol goz ot tk ar ak t er ek , ThomasNewmanz enéj eésahi t el es en v i s s z aadot tk ör ny ez etál t almegt er emt et t ,a f al ak k öz öt t ur al k odó r i deg, ny omot t hangul at t el j es en magáv al r agadj a-has t í l s z er űekak ar unkl enni : r abulej t i-a néz őt .A r abokmonot on él et ének Andy s t i k l i j ei( ak öny v t ár ,a r ögt önz öt t k omol y z enei el őadás a) , k ul t úr át ,műv el t s égett er j es z t őmagának c i óiv et nekc s akv éget ,éshac s akegyr öpk epi l l anat r ai s ,de s z i nt ef el s z abadí t j ák ,k i s z ak í t j ákt ár s ai tebbőlak es er űv al ós ágból ,f el v i l l ant v ael őt t ükazél ets z éps égei t ,ör ömei t ,él t et ődar abk ái t . Val ahány s z orez tt es z i ,amis z í v ünk eti st úl ár adó mel egs éggelt öl t iel ,hogy az t án v égülmegl epő f or dul at t alés r obbanás s z er űk at ar z i s s alk í s ér v e adj on c s at t anós v ál as z tt et t ei nek mi ér t j ér e.Ti m Robbi nsésMor ganFr eemanegy más tmúl j af el ül ,a dr ámaif el üt és tpedi gut óbbinar r ác i ój at es z imég ny omat ék os abbá.Amel ank ól i k us ,ny omas z t ó,ám c s eppets em unal masj el enet ekmér t ani pont os s ággal v annak ös s z ef űz v e, t el j es k er ek egés s z é f or mál v a az es emény ek l ánc ol at át ,t udat os an al ak í t v aér z és ei nk et ,beny omás ai nk at ,gondol at ai nk at ,ésl as s ac s k ánr áébr es z t v eaf i l ml ény egimondani v al ój ár a,mögöt t es t ar t al már a A hi tés a k i t ar t ás t anmes éj ek or os z t ál y t ólf ügget l enülbár k i nekaj ánl hat ó, ak imagár a mar ad,k i l át ás t al annakér z ihel y z et étv agy c s ak egy s z er űen egy k i c s i telak argondol k odni .Ne f el edj ük :k al i t k ába z ár v ai sl ehet ünk s z abadok ,mi nt ahogy l át s z ól ag s z abadon i sl ehet ünk r abok .Raj t unk múl i k .Hapedi gas z abads águnki soda,ar eménymég ai abj r y n é m e mi ndi gv el ünk v an.Mer ta r emény j ó dol og,t al án a Ar l egj obb.Ésaj ódol goks os em hal nakmeg. 10 :9/ Cí m:Ar eményr abj ai Gy ár t ás i év :2009 Gy ár t ó:Cas t l eRoc kEnt er t ai nment For gal maz ó:Budapes tFi l m J át ék i dő:142per c Rendez ő:Fr ankDar abont ,Í r ó:St ephenKi ng Sz er epl ők :Ti m Robbi ns ,Mor ganFr eeman,BobGunt on

1 2

ág l Képivi 9/ : 10 et n é t r ö T 10 s:9/ á t a h 10 10/ Hang : k é t á j nészi Szí 10 s:9/ á g 50 á V :46/ n e s e Össz

h c s 2 3


K r i t i k u ss z e mme l

P i r a t e C l u bMO V I E S Ci t r ombahar apni Ér dekesegyf i l m aDer ül tégbőlsz er el em.A cí m,a sz er epl őgár da,azegészpr odukci ótkör ül l engőmi l i ő egy l az a,könnyed sz ór akoz ást í gér őr omant i kus ví gj át ékr a enged követ kez t et ni ,a t ör t énetvi sz ont dr ámaif el üt éstpr óbálér z ékel t et ni .A bajcsak az , hogyúgyi st eni gaz ábólegyi ksem si ker ül t .

Br andon Camp f or gat ók öny v í r ó el s ő f i l mj ér e v al ós z í nűl egc s akőf ogmégév ekmúl t áni seml ék ez ni , ak k ori sc s ak a debüt ál ás v éget t .Én s pec i els z í v em s z er i ntr ögt ön eli sf el ej t eném,ha l ehet ne,de néhány hét i g még bi z t os an nem s i k er ül ,l egal ább addi g,amí g nem l át okegyhas onl óanf él r es i k l ot tt uc at f i l met .Azöt l et , agy ás zf el dol goz ás ának ,s z er et t ei nkel v es z t és énekmegf i l mes í t és e al apv et ően t el j es en hel y én v an,az pedi g, hogys z er el mis z ál l alf űs z er ez v et ál al j ák ,t ök él et esal ap l ehet ne egy el gondol k odt at ó,k omol y ,ám hel y enk ént mégi smegmos ol y ogt at ó,s z ór ak oz t at óéss z í v hezs z ól ó t ör t énet k i k er ek í t és éhez . Cs ak hogy a móds z er ek , ami k hezaf i l m al k ot ói ny úl nak ,s or r amondj ákbeazunal mas tésaper c ekl as s úmúl ás áv al egy enesar ány banl omboz z ákl ef i gy el münk etést as z í t anakmi nk et at el j esér dek t el ens égs z ak adék af el é.Ac í m pedi gt el j esmér t ék benf él r ev ez et ő–amagy ar( Der ül t égből s z er el em)ésazer edet i ( Lov ehappens )egy ar ánt . Márak ez dési sk ül önöshas onl at t al él ,ami k orazél etk es er űs égei t ,nehéz s égei tegyc i t r ommal v onj ák pár huz amba,ami be v agy bel ehar apunk ,v agy l i monádétk és z í t ünk bel ől e.Két s égk í v ül ér z ék el het ő,hogymi benál lemeél et f i l oz óf i as z í neésv i s s z áj a,azös s z ev et ésaz onbanmégi s c s ak s ánt í t .Mer tbárBur k eRy an( Aar onEc k har t )al i monádétv ál as z t j a,mégi s c s akc i t r omr ak ár hoz t at i k ,a beül őnéz őkt öbbs égév el egy et emben. Af el es égétaut óbal es et ben el v es z t ő Bur k e hár om év e pr óbált úl l épnia t r agédi aok oz t as ok k on,l át s z ól agt el j es s i k er r el-s z ós z er i ntér t v e.Ügy nök e s egí t s égév elbef ut ot tbes t s el l er tj el ent etmegaf áj dal om f el dol goz ás ár ól ésa gy or s t ov ábbl épés l ehet s éges l épés ei r ől ,s or r at ar t j a az önér t ék el ő k ur z us ok at ,s z emi nár i umr óls z emi nár i umr aj ár v ahi r det ii géj ét ,őmagaaz onbanc s akk í v ül r ől mut at k oz i kél et v i dám, di nami k us ,er ej et el j ébenl év őf ér f i ember nek .T er ápi áj áv alönmagár a nem hat ,éppel l enk ez ől eg.Bel ülgy öt r ődi k , s z env ed,pr óbál j aat ör t ént ekel l enér ei segy enes ben t ar t aniél et ét ,mi k öz ben após áv al( Mar t i n Sheen)j ók atv i t at k oz i k ,Seat t l eben pedi g megi s mer k edi k El oi s ez al( J enni f erAni s t on) ,a báj os v i r ágár us l ánny al .

1 3

h c s 2 3


K r i t i k u ss z e mme l

P i r a t e C l u bMO V I E S

As z er el mis z álf el buk k anás ai t t megi st ör t éni k ,k i bont ak oz ás a az onbank i s s édöc ögős ,hol ot t ezj el ent het néapoz i t í vv égk i c s engés hez v ez et ő út on v al ó el s ő l épés ek et . Bur k e bot l adoz ás a az egés z dr amat ur gi ár aát r agad:f őhős ünkl el k i ek ben er ős i s meg nem i s , s z er el mes i s meg nem i s , El oi s eel l enk ez i ki smegnem i s –mi k öz benaf i l m dr ámai smeg nem i s ,r omant i k usi smegnem i s .Ez a c s apongás l egal ább anny i r az av ar ó,mi ntazegy más ut án el puf f ogt at ot t f r áz i s ok al k al maz ás a,aj el enet ekpedi g néholanny i r aer ől t et et t ek ,mi nt Bur k emos ol y apác i ens eiel őt t .Aar onEc k har tal ehet ős égek hezmér t enj ólk i dombor í t j aaf ős z er epl ő f i gur áj ánakmagabi z t os ,s z i mpat i k usésabs z ol úts z er et het őol dal át ,af el es égétel v es z t ő,s z er et őf ér j k ar ak t er ét ,mi k öz benegy f aj t ak et t ős s égett er emt v ef ol y amat os ans z ánal mat ,s aj nál at otésel l ens z env etébr es z tmás i kénj e,ak épmut at ó,s i k er éhesps z i c hot er apeut ai r ánt .Mi ndaz onál t al as z í nés z i t el j es í t ménny el s em l ehet ünkmar adék t al anul el égedet t ek ,s emmi pl us z ,ami k i c s i tk i z ök k ent het néanéz őt azunal mashét k öz napok ból ,ésJ enni f erAni s t oni sc s akaJ óbar át ok bóli s mer tar c átmut at j a,hol ot t s z er epes ok k al f el k és z ül t ebb,ér et t ebbj át ék oti smegengedne–s őt ,k öv et el ne. Bár ös s z es s égében nem mondhat j uk el ,hogy t el j es en es emény t el en l enne,a Der ül tégből s z er el emt őlnem ér demess ok atv ár ni .Ami tny új t ,egyegy s z er űl i monádé,k ev ésös s z et ev őv el ,k i c s i t s okc i t r ommal ,deanny i r aaz ér tnem s av any úan,mi nthac i t r ombahar apnánk .

Gy ár t ás i év :2009 Gy ár t ó:Uni v er s al Pi c t ur es For gal maz ó:Budapes tFi l m J át ék i dő:109per c Haz ai bemut at ó:2009.dec ember31 Rendez ő:Br andonCamp Sz er epl ők :J enni f erAni s t on,Aar onEc k har t ,Mar t i nSheen

1 4

em el szer l ő b g é t űl Der 10 :4/ g á l i v i Kép 10 :4/ et n é t r ö T 10 s:5/ á t a h 10 Hang k:4/ é t á j i nész Szí 10 s:5/ á g 50 á V :22/ n e s e Össz

h c s 2 3


K r i t i k u ss z e mme l

P i r a t e C l u bMO V I E S

Tut ispandi A sz ámol at l anulgyár t ot tnőkneksz ól óf i l mekből ,sor oz at okból ,ví gj át ékokbólmáral aposanmegi smer het t ükanői l él ekl egmél yebbr ej t el mei t ,bel epi l l ant hat t unkmagányos, ki besz él ős,vagyéppenpasi f ogósmi ndennapj ai kba.Ez út t ali sut óbbi r ólvansz ó,ám mer őbenmásmegvi l ágí t ásban. JohnHambur gví gj át ékaki z ár ól agpasi kr ólsz ól ,nem csak pasi knak. Az ts z ögez z ükl emégal egel ej én,hogynem egyát l agos v í gj át ék r ól bes z él ünk .Ami af őc í m ut ánk öv et k ez i k ,azegyer k öl c s t el en,s z ók i mondó,mi ndenl ehet s égess z óv i c c etmegl ov agol ó,a k öz öns éges s ég és az ős z i nt es ég j egy ében megí r t f or gat ók öny v r eal apul ók öz öns égf i l m.Ezper s z eegy f aj t aműf aj i s aj át os s ág,amia k omédi ák t úl ny omó t öbbs égér ei gaz ,a Spanc s er ekaz onbanmás .Túl l őac él on,azév ek ,év t i z edek ál t almegal k ot ot tv i r t uál i s hat ár ok on,és el l ent mondás tnem t űr őenper c r ől per c r e,f i l mk oc k ár ól f i l mk oc k ár adobál óz i ka magy arny el vber k ei nbel ül per i f ér i ár as z or ul t ,i dőnk éntt al ál ó,ol y k orv i s z ontmegl ehet ős endur v as z av ak k al ,ami khal l at ár anem mi ndenk ir eagálugy anúgy .Emi at tpedi gs enk inem mar adk öz ömbös :ak i amás odi kper cut áni st ov ábbnéz i ,el égedet t enál lmaj df elas z ék ből ,ak i nélv i s z ontmárany i t ó j el enetk i v er i abi z t os í t ék ot ,annakaz taj ánl j uk ,már i sál l í t s al eal ej át s z ót ,mi el őt tmégagus z t us t al annakv él tpár bes z édekt ény l eges enmegz av ar j ákny ugal mát .Hogymi r ől i sbes z él ünk ? Ar r ól ,hogyamáreml í t et tmás odi kper c ut án k i der ül , Pet er ( Paul Rudd) ,a s i k er es i ngat l anügy nök egy hét en hány s z or ny al j a k if r i s s en megk ér t meny as s z ony át( Ras hi daJ ones ) ,v agy hogyholésmi l y enk ör ül mény ekk öz öt t k er ül ts orazi f j ú párel s ős z er et k ez és ér e. Pet er egy ébk ént r endes s r ác , ak i nekazégv i l ágons emmi gondj ani nc s –i l l et v ec s aknem v ol t ,mí gmegnem k ér t e gy öny ör ű bar át nőj ek ez ét .Ek k or ugy ani sv ár at l an pr obl émáv al t al ál j a s z emben magát :ős z i nt ej óbar áthí j án ugy ani s ni nc s megf el el ő nás z nagy j el öl t j e.Nek i ál lhát„ s pandi z ni ” ,az az s panr andi z ni , de k i z ár ól ag l az a bandáz ás ,bul i z ás v agy munk a ut áni pi ameghí v ásf or máj ában.Ami k orugy ani sv ac s or áv alpr óbál k oz i k ,hamar„ ny el v etk apagi gáj ába” . Ez ut án v i s z ontt al ál k oz i k„ ál maipas i j áv al ” ,Sy dney v el( J as on Segel ) ,ak i v elanny i r a egy húr on pendül nek ,hogyPet er nekmégaház as s ágai sv es z él y bek er ül … Báraf i l m nem s i k er ül tmi ndenbent ök él et es r e,anéholk i s s éer ől t et et tpoénokk öz öt ts z ép s z ámmal ak adnakj ók or anev et és r ei nger l őgy öngy s z emeki s ,az„ ezazi ngat l ans em f i ngat l an”s pec i el s z ál l ói géneki sbei l l ene,dea„ s emmi pi henő,új abbpuhanő”s em ut ol s ó.

1 5

h c s 2 3


K r i t i k u ss z e mme l

P i r a t e C l u bMO V I E S

Ez ek r eazügy esk öl t emény ek r ebüs z k e l eheta s t áb,mi ntahogy a s z i nk r on k és z í t őii s – Gr ét s yt anárúregés z en bi z t os anel égedet t enc s et t i nt ener áj uk . A humor t ul aj donk éppen k öz pont i s z er epett öl tbe,az ti s mondhat nánk , nem i s PaulRudd és J as on Segela f ős z er epl ő, hanem a r ek es z i z mok at megmoz gat óf er get egespoénár adat .A s z í nés z ek ,at ör t énet ,az ene,av ágás mi ndmi nd c s ak más odhegedűs ,ami k megf el el ően k i egés z í t i ka f i l metk í s ér ő nev et és tésbi z t os í t j ák ,hogyanéz őnek s emmi ben s el egy en hi ány ér z et e.Ami pedi gameghök k ent ő,k endőz et l ens z ók i mondás ti l l et i ,t er més z et es en l ehet nem egy et ér t eni f el t űnően ny er s al k al maz ás áv al ,azv i s z ontt ény :af i l mbens z er epl őös s z esf el mer ül őt abut émaazél etnél k ül öz het et l enr és z e,ábr áz ol ás uk ,i gaz s ágal apj ukc s eppets em el f er dí t et t( l egf el j ebbmegj el enés üks z ok at l an) , a f es z engés ,v et í t és pedi g ol y k or a v al ós ágbani st ény l egf el es l eges–anél k ül i smi ndenk i t i s z t ábanv anadol gok k al . Ez ta t er més z et es s égetpr óbál t ák meg az al k ot ók a f i l m l egnagy obb üt ők ár t y áj ak ént k i has z nál ni , és ez az ami ér t– mi ntmáreml í t et t ük– nem egy s z ok v ány osv í gj át ékv árr ánk .Hanem pont os an 105 per c ny it ar t al mas k i k apc s ol ódás .

Spanc s er ek( ILov eYou,Man) Sz í nes ,magy ar ul bes z él őamer i k ai v í gj át ék Gy ár t ás i év :2009 Gy ár t ó:Dr eamwor k s For gal maz ó:UI PDunaFi l m J át ék i dő:105per c Haz ai bemut at ó:2009.ápr i l i s23. Hi v at al oswebol dal :www. i l ov ey ouman. c om Rendez ő:J ohnHambur g For gat ók öny v í r ó:J ohnHambur g Sz er epl ők :PaulRudd,Ras hi daJ ones ,J as onSegel Car l aGal l o,J onFav r eau,J ai mePr es s l y

1 6

ek er Spancs 10 :7/ g á l i v i Kép 10 :6/ et n é t r ö T 10 s:8/ á t a h 10 Hang k:8/ é t á j i nész Szí 10 s:8/ á g 50 á V :37/ n e s e Össz

h c s 2 3


K r i t i k u ss z e mme l

P i r a t e C l u bMO V I E S

At úl vi l ágszül öt t e/ Theunbor n/ Műf aj :hor r or,Kor hat ár:18+,hos s z :84per c .Magy ar f i l mbemut at ó2009.már c i us26ánv ol t . Sz er epl ők : Odet t e Yus t man ( Cas ey Bel don) , Gar y Ol dman( RabbiSendak ) ,Cam Gi gandet( Mar kHar di gan) ,Meagan Good ( Romy ) ,J ane Al ex ander( Sof i Koz ma) ,I dr i sEl ba( Ar t hurWy ndham) Egy hor r orf i l m,amigar ant ál t an ál mat l an éj s z ak ák at ok oz . Röv i denel ős z örat ar t al omr ól :Egyhal ot tl el k ét néhaanny i r amegf er t őz i agonos z ,hogynem j ut hatbea menny or s z ágba.Ör ök ösbol y ongás r av ank ár hoz t at v aa v i l ágokhat ár aik öz öt t ,ésk ét s égbees v ek er es iazúj t es t et ,ami bebek öl t öz het .Éseznéhat ény l egs i k er ül nek i .Cas eyBel lgy űl öl t eazany j át ,ami ér tk i s gy er mek k éntmagár ahagy t a.Ám ami k ormegmagy ar áz hat at l an es emény ek t ör t énnek ak k orCas ey megér t imi ér ti s hagy t amagár aazany j a.Köny ör t el enál mokk í noz z ák és ami k or f el ébr ed egy gy öt r ődő s z el l em k í s ér t i . Kény t el enazegy et l enol y ans pi r i t i s z t áhozf or dul ni ,Sendak hoz ,ak i v égetv et hetennekazegés z nek . Sendakegyl ény r el el ,ak ik épesbár k i t ,v agybár mi tmegs z ál l niésmi nden al ak v ál t ás k oregy r e er ős ebbl es z .Azát okújél et r ek el ,Cas eyegy et l enes él y eat úl él és r eazl ehet ,hal ez ár j aat úl v i l ági át j ár ót ,ak i tazny i t ot tmeg,ak i s ohanem s z ül et et tmeg. Af i l m mi ndenf el v ez et ésnél k ülc s apbel eal ec s óba,f utal ány k aapar k banésmár i smögöt t eot t s et t enk edi kas át ánik i néz et űöt ödi k es ,ak ial eány z ót bec s al ogat j aaboz ót os ba,ebbőll át ni ,hogyal eány mégél et ébennem l át ot thor r orf i l met .Al egt öbbnéz ő ek k ort ak ar j a ela s z emét ,mer tál t al ában dur v as ág s z ok ot tj önni ,deezes et benaf i úmárs ehol ,v i s z ont hal ot tembr i óv anabok or ban,ar émül et t őlal eány z ó r ögv es tf el ébr edazál mából .Ez ta84per c esf i l m al at t 84s z erl át hat j uk ,mer tmi ndenv ér es ,bor z ongat ó

l át v ány ut án r ögt ön f el ébr ed a l ány az ál mából .Ar endez őol y anf i l mek bőlmer í t , mi ntpél dáulaz Ör dögűz ő,a Körés a t áv ol k el et if i l mek .Deas okk i ol l óz ot töt l et s ehogys em ak arös s z eál niegyegés s z é. Egy s z er r e s ok mi ndent z údí t anak a néz őr e,amimárnagy on r ont j aaf i l m él v ez het ős égét .

1 7

S z e r g e j 7 7


K r i t i k u ss z e mme l

P i r a t e C l u bMO V I E S

Af i l mben v i s z ontk ev és a v érésabél ,el l enbens oka z ör ej ,a s emmi bőlf el buk k anó r ém,s z el l em,gy er ek és i gy t ov ább. Fők ént i nk ábbaz enér ement ekk i a f i l mben, hogy í gy t egy ék f él el met es s é, v i s z ont a c s el ek mény tnagy onhamar ös s z edobt ák .Néhav i s z ont nagy on v i c c es t ud l ennia t úl v i l ág s z ül öt t e,ol y k or a Sout h Par k ban s ok k al nagy obb s i k er tar at na az adot tj el enet .

As z í nés z ek ets el eheti gaz ánk omol y an v enni ,Odet t eYus t mans emegi j edni ,s e s z env edninem t ud hi t el es en.Kez dő hor r or f i l m néz ők nekbi z t osnagyél mény l es z maj daf i l m,de a r ut i nos ak nak c s al ódás tf ogmaj dok oz ni . Ös s z egez v e el mondhat j uk ,hogyal eány z ógy öny ör ű benne,dev i s z ontmagaaf i l mc s el ek mény e r et t ent ően és ment het et l enül unal mas . Némi ér t et l enk edés i s és z r ev ehet ő a f i l mben, ami k or már nagy onpar ódi ábai l l őaj el enet ,

pr óbál j ákmárer ől t et et t enr et t enet es ebbét ennia j el enet etgus z t us t al annaks z ántbeaz onos í t hat at l andol gok k al .Af i l mk i c s i tol y an,mi nt haGoy era f or gat ók öny vpapí r r av et és ek öz benaj el ent ős ebb s z el l emes hor r or ok at és az ör dögűz őt néz t e v ol na.Mel l é pedi g Lov ec r af tös s z es tol v as ot t v ol nak i k apc s ol ódás nak .Amiel s őr ej ólhangz i k , ám a v éger edmény gy enge k öz epes :s z épen f ény k épez et t ,di namuk us anf el épí t et tmoz i ,unal omi gi s mer tf or dul at ok k al .

1 8

e t öt szül g á l i v l ú At 10 :8/ g á l i v i Kép 10 :5/ et n é t r ö T 10 s:9/ á t a h 10 Hang k:6/ é t á j i nész Szí 10 s:7/ á g 50 á V :35/ n e s e Össz

S z e r g e j 7 7


K r i t i k u ss z e mme l

P i r a t e C l u bMO V I E S

Val aholol vast am mégaf i l m megj el enésekor ,hogyEmmer i ch márr égót aelakar j apuszt í t aniavi l ágot .Szer i nt em ezmásképp van,Emmer i chcél j aéppavi l ágésazember i ségmegment ése. Az,hogyközben át r endezia kont i nenseket ,ésel t ör l ia Föl d szí nér ől amai i smer tci vi l i záci ór aut al ój el ek90%át ,azmárcsak j ár ul ékosveszt eség.Ési gen,er r őlvanszó( haval akinem l át t a vol naat r ai l er eket ) ,el puszt í t ,l er ombol ,összer oppnat ,el ár aszt . Ezek t ör t énnek a f i l m hár omnegyed r észében.Emmer i chnek márvanegykat aszt r óf af i l mj e,ugyebár( Hol naput án-Theday af t ert omor r ow) ,dea2012ezenj óvalt úl t esz.Lát ványban.Mer t , kér em szépenhöl gyei m ésur ai m,ol yanl át ványbanvanr észünk, hogyki esi kaszemünk.I gazábóleztl ehetmondaniaf i l m egyet l ener ősségének,deabbanki emel kedő.Ol yanszi nt endönt r ombavár osokatéspuszt í telmi l l i ókat ,hogyör öm nézni ,ésén nem vagyokazat ömeggyi l kosal kat .Deneszal adj unkennyi r e el őr e. At ör t énetot ti ndul ,hogypárk ut at ó2009benegynagy oner ős napk i t ör ésut ánf el f edez i ,hogyezv al amik at as z t r óf ál i sk öv et k ez mény ek k elj ár ,ésaFöl dmagj ahev ül és neki ndul t .Ez ut án k i c s i tugr ál gat unkazi dőben,és2012r eér v emárs emmi s i nc s s emmis i nc sar endj én,f öl dmoz gás ok ez er r el megi l y es mi k . Af i l mt öbbs z ál on mes él ,í gyt öbbekk öz öt tmegi s mer j ük af őhős t( J ohnCus ac k )ésc s al ádj át ,a f ek et eel nök ötésc s apat át ,t ov ábbáa f ek et emeghi ndut udós t ,ak i kf el f edez i k azes emény ek et . Ez ut án megt udj uk , hogyav i l ágv ez et őiegyt er v v elál l t ak el ő, ami v el az ember i s ég egy k i s hány ada megmenek ül het ,de ahhoz , hogy ez en k i s ember hal maz k öz é bek er ül j ,j el ent ősel l ens z ol gál t at ás tk el l bi z t os í t s ,ami tc s ak nagy on k ev es ek t udnakmegt enni .Röv i denenny i . Ehhezj önhoz z áaz ,hogyCus ac késc s al ádj ani nc sr aj t aamegmenek ül őkl i s t áj án,der áj ön,hogy hov ák el l menj enekaz ok ,ak i khos s z úésny ugal masél et r ev ágy nakez ér tc s al ádj áv al át v ágav i l ágon, hogyői sf el k er ül j ön.

1 9

I z p r i n c e


K r i t i k u ss z e mme l

P i r a t e C l u bMO V I E S

I gaz ábólaz tk el l ,hogymondj am,Emmer i c hc s apat ánakel f ogy ot tapénz eaCGIésanéps z er űs í t és ut án( ami mel l es l egnagy onj óv ol t ) ,mer taműf aj ti sr os s z ul hat ár oz t ákmeg.Mer teznek em k at as z t r óf af i l m hel y et tegyk al andv í gj át ék r oadmov i ek ombónakhat ot t ,apok al i pt i k usbeüt és s el .Egy egyj el enet nél hangos anr öhögésv ol t ,mer tbárazí r ókas t or y tel bal t áz t ák ,al k ot t akpárol y anegy s or os t ,hogy v i s s z agondol v ar áj ukmos ti sc s akmos ol y gok .

deaf i l mnekmi nus z pont .AzUSA el nök éneks z er epében DannyGl ov ers em s z er epel tr os s z ul ,de ha v al aha Amer i k ának enny i r e l el k i i s mer et es és mor ál i s ank or r ek tel nök el es z ,meges z em ak al apom. Ahangésk épabs z ol útr endbenv ol t ,mi ntmárf enti s í r t am,ez a f i l m i gaz án nagy er ős s ége.Oper at őr i munk ael égs éges ,néhol nagy onr ángat t ákak amer át , det űr het ő. Ahos s z ús ágmárk r i t i z ál hat ó,mi v el a2012 maj dnem k étésf élór ás .EzegyAmadeus nálok é,de i t tmárs okv ol t ,ésell ehet et tv ol nahagy ninéhány s z ál atar öv i dí t ésv éget t . Ös s z es s égébenk i j el ent het em,hogybárnem l es zév f i l mj e,ésnem i st ar t oz i kazal apf i l mekt ábor ába,s őt néholi geni deges í t őésunal mas ,ez taz ér tl át nik el l .A Föl dpus z t ul ás átmi ndenk épp.Agy atk ik el lk apc s ol ni és t el j es en f i gy el men k í v űlhagy niegy egy bar oms ágot .Sz ódáv al ésegy s z er néz v eel megy .

2 0

2012 10 :9/ g á l i v i Kép 10 :2/ et n é t r ö T 10 s:9/ á t a h 10 Hang k:2/ é t á j i nész Szí 10 s:7/ á g 50 á V :29/ n e s e Össz

I z p r i n c e


H an i n c si d ő df i l mr e : N é z zs o r o z a t o t !

P i r a t e C l u bMO V I E S

Gl ee-Eztegyél et enátkel lj át szani ! Twi l i ght ,Hi ghSc hoolMus i c al .Gondol om mi ndenk i neki s mer ős enc s engezak étnév .Az el múl tév ekl egnagy obbt i ni bál v ányf i l mj ei ,ami k benegyak öz ös :ac s aj okj ópas i k atnéz het nek ,apas i kpedi gk ev és bébombáz óhöl gy emény ek et .Saj nosez ek benaf i l mek benat ör t éneti nk ábbhas onl í tegyBar át okk öz t s z i nt űv onal r ami nt s em egy" k omol y abb"műr e.Ez ta bek ez dés taz ér tí r t am,mer tmi ndeznem t al ál hat ómegaGl eeben.Sz er enc s énk r e. " AGl eeegyk öz épi s k ol ai k ór us r óls z ól ,mel y etegy i deal i s t a t anár pr óbál ös s z ehoz ni a s ul i ban,hogyí gyv al ós í t has s a meg s aj át ál mai t .A s z t or i s z ál ai ba bel es z öv ődi ka t anár i k art anár unknagys z eműpl át ói hódol ój áv al , a mer ev i gaz gat óv al ,at i pi k ust es i t anár r al( sv el eegy üt taf oc i c s apat t al )ésapompoml ány oküber t apl ó edz őj év el ( J ane Ly nc h. Zs eni ál i s . ) , bel es z öv ő- di k hős ünk c s al ádi él et e nem s emmi f i r ma f el es égév el és per s z eot tv annakazének k ar os hat okadi ák oks or ai ból . " / s or oz at j unk i e. hu/

Azi s mer t et őal apj áns enk i neks em es et tl eazál l agondol om.I gaz ábólni nc si sennélt öbbr ől s z ó,az onbanas or oz atl egf őbber ej eazopt i mi z mus banr ej l i k .Az ts ugal l j anek ünk ,hogy mi ndi gv ank i út ,k i t udunkl ábal ni mi ndenből . Az enes egí t . Ak ár menny i r ei ss z omor úegyr és z , t udj uk ,hogyj ór af ogf or dul ni ,éshabeütas z er enc s e,ak k ornem er es z t .Mos ol y gunk ,egy üt t dal ol unkadi ák ok k al ,egy üt ts í r unk ,mi ndentegy üt tt es z ünk .Mer tegy t ől egy i gmegk edv el t ük ők et .Egy et l enegyel l ens z env esembers i nc sazegés zs or oz at ban,mi ndenk imegt al ál hat j aa r ál egj obbanhas onl í t ót .Ak ór us bai smár márs z él s ős éges enk ül önböz őember ek ets i k er ül t bev ál ogat ni ,ak i ks z épl as s anmegk edv el i kegy más tés . . .at öbbi mar adj ont i t ok . Amás i kf ős z ál atnem s z er et ném f el f edni , mar adj on nek t ek i s v al ami megl epet és . Ös s z ef ogl al v a:het i 45per c k i k apc s ol ódás r at ök él et es , k önny enk i r agadebből az el k or c s os ul tv i l ágból .Ésez , ez ek benanehézi dők benel ég nagys z ó.J ós z ór ak oz ás t ! Remél em,mégt al ál k oz unk !

2 1


H an i n c si d ő df i l mr e : N é z zs o r o z a t o t !

P i r a t e C l u bMO V I E S

Úgy nev ez et tbel s őmonol ógt es z i i z gal mas s á al égk ör t ,ami ntf őhős ünk k omment ál j a az él et ét ,agondol at ai t ,at ör t énés ek et .Nagy on hamaraz onk apj ukmagunk at ,hogyamegs z ok ot tér z és ,hogy „ Na,gy er ünk ,mi k or k apj ák már el ! ” át c s ap a „ Na, gy er ünk , nehogy márel k apj ák ! ” ba.Mi v elmára 4. év ad megy ,nem hi s z em,hogy nagy t i t k ot ár ul okel ,hogyha el mondom,nem k apt ák mégel !Per s z eál l tmárnagy onk öz elhoz z á, s őt ,hi t t ükmárs ok s z or ,hogyi nnenmárni nc s k i út ,dev égül mégi sc s akmegús s z a!


Ah ó n a pf i l mj e

P i r a t e C l u bMO V I E S

Av al óst ör t énel mies emény enal apul óTi t ani cut áns z er et et tv ol nat el j es enel r ugas z k odniav al ós ágt ól Camer on.“Azi l y ent éműj úf i l mekér dek el t ekal egi nk ábbegés zél et emben-mondt aar endez ő -Egés z enahet v enesév ekk öz epét őlk ez dv e,ami k orel s őí z bení r ogat t am f or gat ók öny v ek et .Ol y an s z t or i k att al ál t am k i ,mel y ekt el ev ol t akűr j ár műv ek k elési degenl ény ek k el .Bek el l ,hogyv al l j am némel y i ki l y enl ényazAv at ar bani shel y etk apot t , i gaz az ót a k el l et t r aj t a módos í t ani v al ami c s k ét .Nál am eznem s z i k r ak ér dés e,én f ol y t onagy al oni l y endol gok on,í gymi k orel j ut ok odái g, hogy el k és z í t het ek egy f i l met ,c s ak f ogom as ok év esj egy z et ei metazadot tt émár ól ös s z er ak os gat om azel emek et ,ak t ual i z ál om az egés z et ,ésmár i sk és zas z t or i .AzAv at ar náli s í gyt ör t ént . ” Azel ők és z ül et imunk ál at ok2005.már c i us ában k ez dődt ek .Könny enl ehethogyazAv at armi ndeni dőkl egdr ágábbf i l mj el et t .Bi z ony osf or r ás ok s z er i nt f él mi l l i ár d dol l ár ba k er ül t a f i l m. Ves z él y esj át ék otűzaTwent i et hCent ur yFox ,

2 3

C e s c 1 8


Ah ó n a pf i l mj e

P i r a t e C l u bMO V I E S

J amesCamer onésc s apat a,báradi r ek t orúr az ér tmegs z el l őz t et et tat áv ol it er v ek r őli s .Egy r i por t ermegk ér dez t et ől e,hogy f r anc hi s eben gondol k odi k e,mi r eő:“ Abs z ol út e!Vi c c el ?Kül önben hogy an f i z et nénk k i mi ndez t ?” Af i l met2007. ápr i l i s 16án k ez dt ék f or gat ni , méghoz z á az ak k ormég t el j es en i s mer et l en aus z t r ál Sam Wor t hi ngt on f ős z er epl és év el . Wor t hi ngt on í gy eml ék s z i kv i s s z a:“ Nem v ol t v es z í t eni v al óm,nem v ol tegy ál t al án s emmi m. Bemenet em,mi ndez tmegi smondt am J i mnek , ésk ér dez t em,hogymi k ork ez dünk .Per s z e,ez mégnem v ol tel ég,maj dnem hathónapi ghar c ol t am ez ér tas z er epér t .Az t ánJ i mmelegy üt t har c ol t unk maj dnem új abb f élév i g,hogy a s t údi oi sbel emenj en,hogyek k or ak öl t s égv et és űf i l ms z t ár j ai s mer et l enl ehes s en. Ney t i r iPoc ahont as s z er űk ar ak t er e k i f ej ez et t enf ont osv ol tCamer onnak . Azv ol tv el eac él j a, hogymegal k os s a at ök él et es f ant áz i anőt .Az tak ar t a, hogybel es z er es s eneka f ér f i ak ,s őt ak ármegi sk í v ánj ákőt .“ Márak ez detk ez det énk i j el ent et t em,hogyl egy enek c i c k ói .Nem ak ar t am,hogy el t er el j ékaf i gy el met ,deaz ér tl egy enekot t .Van egyapr ós ni t ti s ,ahol k i l át s z anak a mel l bi mbói , ám ez t v al ós z í nűl egmaj dc s akaDVDr epa-k ol hat j ukf el ,i gaz i gy űj t ők i adásl es z ”

A f i l m r övi d t ör t énet e

J ak e Sul l y ,a k or ábbit enger és z gy al ogosegyf öl diüt k öz et benmegs ér ül t ésder ék t óll ef el émegi sbénul t .Ki v ál as z t j ák őt ,hogy v egy en r és z taz Av at ar pr ogr amban, mel y nek s egí t s égév elúj r at ud maj dj ár ni .J ak ea Pandor ár aut az i k ,er r eazős er dők k el bor í t ot ti degenhol dr a.aholhi het et l en él et f or mák al ak ul t ak k i : némel y i k gy öny ör ű,némel y i kr et t enet es .I t tél nekana’ v i k ,ez ekak ék bőr ű,hár om mét ermagashumanoi dl ény ek ,ak i k f i z i k ai l agf ej l et t ebbeknál unk ,mimégpr i mi t í v nekmi nős í t et t ükők et .An’ v i kegés z enazember i bet ol ak odás i ghar móni ábanél t ekv i l águk k al ám ahogyazemberegy r ebel j ebbmer és z k edi kaPandor az ugai ba,ana’ v i kúgydönt enek ,har c ba s z ál l nakv el ünk ,ésmegv édi kt er ül et ük et .

2 4

C e s c 1 8


Ah ó n a pf i l mj e

P i r a t e C l u bMO V I E S

Mi v elaz ember ek k épt el enek bel él egez niaPandor al ev egőj ét ,ez ér tl ét r ehoz t akegymes t er s éges emberna’ v ihi br i det , ez ekl ennénekazAv at ar ok .Az av at ar ok él ő, l él egz őt es t ek , mel y ek etember ek i r ány í t anak egy új f aj t at ec hnol ógi áv al .A Pandor a bol y gón av at ar t es t ének s egí t s égév el .J ak ei s mét ér t ék ű“ ember r é”v ál hat .Fel der í t ésk öz ben t al ál k oz i kNey t i r i v el , a gy öny ör ű és har c i as na’ v i l ánny al ,ak i bel as s an,debi z t os anbel ei ss z er et .J ak eí gyk étt űzk öz öt tt al ál j amagát :aFöl dés aPandor ak épv i s el ői s ür get i k ,hogydönt s eel ,mel y i kol dal onál l maj dazepi k usc s at ában,amel yegy egés zv i l ágs or s ár ól f ogdönt eni . . .

Ar endez ő:J amesCamer on

Sz ül et et t :1954. augus z t us16. As t áb f or gat ot tHawai i on, Legs i k er es ebbf i l mj e:Ti t ani c ak al i f or ni aiPl ay a Vi s t án, Dí j ak :3Os c ar dí j a z ú j z é l a n d i We l l i n g t o nEddi gif i l mj ei :Pi r anha2-Repül őgy i l es beni s . k os ok( 1981) ,T er mi nát or-ahal ál os z t ó banésLosAngel As t údi óf el v ét el ek s z i nt én ( 1984) ,Abol y gónev e:Hal ál ( 1986) , We l l i n g t o n b a n k é s z ü l t e k , a Amél y s égt i t k a( 1989) ,T er mi nát or2-Az r ük k gy ár t ó c ég í t él etnapj a( 1991) ,Tr ueLi es-Kétt űz WETA t é g i s z e a l a t t . A 1 6 6 p e r c es k öz öt t( 1994) ,Ti t ani c( 1997) ,Av at ar f i l m egy ébk ént 40%ban ( 2009) ős z er epl ős 60%ban f oKöv et k ez ő f i l mt er v ek : Bat t l e Angelél t o r e a l i s z t i k u s c o mp u t e r ( 2013) ,TheDi v e,T er mi nat or5,Fant as ani mác i ó. Camer on nem t i cVoy age,For bi ddenPl anet t i t k ol ts z ándék ai sazv ol t , hogyel k ápr áz t as s aak öz öns égét .“ Sz er et em,haegyk öz öns égl epet éz i kazül és enal át ot t ak t ól .I mádom s z ét r obbant ani anéz őkf ej ét .Es z mél et l env i z uál i s ,f i z i k ai ol y anér z ésl es z ,mi nt hamegmás z nát okegyhegy c s úc s ot-ésér z el mi ut az ásál l el őt t et ek ”

2 5

C e s c 1 8


Ah ó n a pf i l mj e

P i r a t e C l u bMO V I E S

Szer epl ők l y ) Sam Wor t hi ngt on(JakeSul Sz ül et et t :1976.augus z t us2. Eddi gif i l ms z er epei :Bak anc s t ánc ,Har t hábor új a,Moc s k osj át ék ok ,Egy enes be j öv ünk , Ci gány k er ék , A nagy ment őak c i ó,A f enev ad,T er mi nát or-A megv ál t ás ,Av at ar

Si gour neyWeaver ( Dr .Gr ac eAugus t i ne)

Továbbiszer epl ők:

Sz ül et et t :1949.ok t óber8. Eddi ginagy obb f i l m s z er epei :A bol y gó nev e:Hal ál ,Gor i l l ákak ödben,J égv i har , Ny ol ct anú,Af al u,Av at ar

ZoeSal dana( Ney t i r i ) St ephenLang( Mi l esQuar i t c h) Gi ov anni Ri bi s i ( Sel f r i dge) Magyar or szágésazAvat ar1hónappala Mi c hel l eRodr i guez( Tr udy ) J oel Moor e( Nor m Spel l man) mo zibemut at ásut án. . . CCHPounder( Moha) Di l eepRao( Dr .MaxPat el ) AzAv at arc í műf i l mf ant as z t i k uss i k er tar at ot thaz ánk ban.Dec ember 17i bemut at ój a ót a a mi nden i dők l egnagy obb bev ét el ei tt ar t al maz óf i l mekl i s t áj ánazel s őhel y r el épet t7911 18550Ftbev ét el év el .Úgyt űni kJ ames Camer ont ény l egnem t úl z ot t ,ami k orav i l ágk i r ál y ánaknev ez et emagát .AzAv at arazEgy es ül tÁl l amok bani smármaj dnem mi ndenmoz i sr ek or dotmegdönt öt t ,ésami tmégnem,az tazel őr ej el z és ek s z er i ntaj öv őhét enf ogj aésúgyv ál i kmaj dmi ndeni dőkl egs i k er es ebbf i l mj év éat enger ent úl on, l et as z í t v aez z elaTi t ani cc í műal k ot ás t ,mel ys z i nt énJ amesCamer onr endez őmunk áj a. Adec ember 17i bemut at óót ahaz ánk banös s z es en561967env ál t ot t akj egy et .( 2010.j anuár1 1)

f or r ás :v ox . hu

2 6

C e s c 1 8


J a n u á r in é z e t t s é gé sb e v é t e l e k . . .

P i r a t e C l u bMO V I E S

2 7


J a n u á r in é z e t t s é gé sb e v é t e l e k . . .

P i r a t e C l u bMO V I E S

2 8


F e b r u á r imo z i p r e mi e r

P i r a t e C l u bMO V I E S

Ki l enc( Ni ne)

Gui doCont i ni( Dani elDay Lewi s )egynagynéps z er űs égnekör v endő,k öz épk or úf i l mr endez ő,ak is z er enc s ét l ens égér es z ak maiésmagánél et iv ál s ágba k er ül .Él et étc s akt ov ábbnehez í t ias oknő,ak i k k elk ör ülv anv év e:af el es ége, Lui s a( Mar i on Cot i l l ar d) ,a s z er et őj e Car l a( Penel ope Cr uz ) ,k edv enc s z í nés z nőj eésmúz s áj a,Cl audi aNar di( Ni c ol eKi dman) ,j el mez t er v ez őj eés bi z al mas a,Li l i ane La Fl eur( J udiDenc h) ,a f i at al ,amer i k aidi v at új s ágí r ó, St ephani eNec r ophur os( Kat eHuds on) ,apr os t i t uál t ,ak i tf i at al k or ábóli s mer , Sar aghi na( St ac y“ Fer gi e”Fer gus on)ésper s z eédes any j a,aMamma( Sophi a Lor en) . Af i l m az1982es ,az onosc í műBr oadwaydar abal apj ánk és z ül t ,mel y etpedi g Fel l i niNy ol césf élc í műr emek műv ei hl et et t .A mus i c alr endez és étpedi ga Chi c agov al bef ut ot tRobMar s hal l r endez t e Sz er epl ők :Dani elDay Lewi s ,Mar i onCot t i l ar d,Penel opeCr uz ,Cat her i ne Zet aJ ones ,Kat e Huds on,Ni c ol e Ki dman,Sophi a Lor en,J udi Denc h,St ac y“ Fer gi e”Fer gus on

r á u r b e F 4 0

Kapi t al i zmus:Szer et em! ( Capi t al i sm:ALoveSt or y)

Mi c haelMoor e,a k r i t i k aihangv ét el ük r őli s mer tdok ument umf i l mek l el k es k és z í t őj eez út t ali s métnagy onak t uál i st émátv ál as z t ot t :a2008bank i al ak ul t , ési genk omol l y áf aj ul tgaz das ági v ál s ágot . Moor eazEgy es ül tÁl l amok atk ör bej ár v ak er es iav ál s ágk i v ál t óok ai t ,hogyk i t ehet őf el el ős s émi ndez ér t .Néhányamer i k ainagy v ál l al at ,ak i kbár mi tk épes ek megt ennia mags abb pr of i t ér t ? Es et l eg az amer i k ail ak os s ág,ak i kf ol y t on hi t el bev er i kmaguk at ,mer ts os em t udj ákmenny i azel ég?Vagymagaak api t al i z mus ,mel ynem t udhat ár ts z abni ak ül önböz őgaz das ági f ol y amat ok nak ?

F e b r u á r 1 1

Azár ul ószí v ( Tel l Tal e)

ARi dl eySc ot tésT onySc ot tpr oduc er if el ügy el et emel l et tk és z ül őf i l mk öz éppont t j ábanT er r y( J os hLuc as )ál l ,ak i tf el es égeév ek k elez el őt tel hagy ot t ,és egy edülgondos k odi kk i s l ány uk r ól .Küz del mesél et e–s úl y oss z í v el égt el ens égbens z env ed–úgyt űni k ,f or dul ópont hozér k ez i k ,ami k ors i k er ess z í v át ül t et és en es i kát ,ésas z er el em i smegt al ál j a,egygy öny ör űdok t or nőv el( LenaHeadey ) k er ülr omant i k usv i s z ony ba.Ek k ork ez dődnekaf ej f áj ás ok .Maj dk öv et k ez neka v i z i ók . Azúj s z í vpedi gegy r eör ül t ebbüt embenk ez del v er ni ,egés z enaddi g,mí g T er r yel nem i ndul ,hogymegk er es s edonor j agy i l k os át … Sz er epl ők :J os hLuc as,LenaHeadey ,Br i anCox ,Beat r i c eMi l l er ,Ul r i c hThoms en,Pabl oSc hr ei ber

Továbbif i l mek( Febr uár1 1)

Far k as ember( TheWol f man) ,Val ent i nnap( Val ent i ne’ sDay ) , Odaazi gaz s ág! ,Más okv agy unk( Al l eAnder en)

2 9

C e s c 1 8


F e b r u á r imo z i p r e mi e r

P i r a t e C l u bMO V I E S El ikönyve( TheBookofEl i )

Egymagány oshősv ándor olapus z t as ágbanapos z t apok al i pt i k usAmer i k ában. Ő av édel mez őj eas z entk öny v nek ,ami ak ul c sazember i s égmegment és éhez . Remek s z er epos z t ás s al k és z ül ő dr áma A Pok ol ból ( Fr om Hel l ) r endez őpár os át ól ,aHughesf i v ér ek t ől . Sz er epl ők :Denz elWas hi ngt on,Gar y Ol dman,Mi l a Kuni s ,Ray St ev ens on, J enni f erBeal s ,Ev anJ ones

r á u r b e F 5 2

Haj r áBl i ss!( Whi pI t )

A“ Whi pI t ”Dr ew Bar r y mor emoz i f i l mesr endez őidebüt ál ás a,ahogy az tt ől ev ár hat t uk ,k önny eds z ór ak oz ás tí gér őc s aj os f i l metf ogunk l át ni .Bl i s s( El l en Page)édes any j a( Mar c i a Gay Har den) ,az egy k or is z éps égk i r ál y nő mi ndener ej év el az onv an,hogyl ány af ej éni s ot tc s i l l ogj on a s z ámár a mi ndent j el ent ő k or ona.Bl i s s nekaz onbanmást er v ei v annak : nek iagör k or c s ol y áz ásj el ent iazk i hí v ás tés azél et et … ©f i l mt r ai l er . hu Sz er epl ők : Dr ew Bar r y mor e,Mar c i a Gay Har den,Kr i s t enWi i g,J ul i et t eLewi s ,ZoeBel l , El l enPage,Dani el St er n

Agor a

Er ős ebbl ehet eas z er el em ahi t nél ?AzAl ej andr oAmenábar( Abel s őt enger ) f or gat ók öny v ébőlésr endez és ébenmoz i k bak er ül őt ör t éneta4.s z áz adi Al ex andr i ában j át s z ódi k és egy r abs z ol ga ( Max Mi nghel l a) ,v al ami ntgaz dáj a ( Rac helWei s z )k öz öt t is z er el em ál lak öz éppont j ában.AnőaPl at ónif i l oz óf i a t aní t ój aésat ei s t a,mí gaf ér f iazéppenf el emel k edők er es z t ény s éghí v e.© f i l mt r ai l er . hu Sz er epl ők :Rac helWei s z ,Max Mi nghel l a,Os c arI s aac ,As hr afBar hom, Mi c hael Lons dal e,Ruper tEv ans ,Homay ounEr s hadi

Tet r o

Fr anc i sFor dCoppol al egúj abbf i l mj énekf őhős e,Benni e,17év es ,f i at al ésnai v . Bát y j a márt öbb mi ntegyév t i z ede el t űnt ,a c s al ád pedi gk er es és ek öz ben el ős z ör Buenos Ai r es be emi gr ál , maj d édes apj uk z enei s i k er ei nek k ös z önhet őenNewYor k banf ol y t at j ákak er es és t .A“ nagyt al ál k oz ás ”i si t tt ör t éni kmeg,az onbanBenni enekc s al ódni ak el l :bát y j a,T et r ok i s z ámí t hat al anés bús k omorf el nőt tl et t–k öl t ők éntt enget iazél et ét .Benni emegpr óbál j af el él es z t eni bennear égel t emet et tmúl t at ,dec s akt i t k ok atéss ér el mek ett al ál . Sz er epl ők : Vi nc entGal l o,Al denEhr enr ei c h,Mar i belVer dú,Car menMaur a, Kl ausMar i aBr andauer

3 0

C e s c 1 8


F e b r u á r iB l u R a yme g j e l e n é s e k

P i r a t e C l u bMO V I E S

f or r ás :x pr es s . hu

3 1


F e b r u á r iB l u R a yme g j e l e n é s e k

P i r a t e C l u bMO V I E S

f or r ás :x pr es s . hu

3 2


F e b r u á r iD V Dme g j e l e n é s e k

P i r a t e C l u bMO V I E S

f or r ás :x pr es s . hu

3 3


F e b r u á r iD V Dme g j e l e n é s e k

P i r a t e C l u bMO V I E S

f or r ás :x pr es s . hu


D V Da j á n l ó

P i r a t e C l u bMO V I E S Tenger r e,t at a!/ Outt osea/ Kétör eg,r av as zúr i ember ,v as t agpénz t ár c áj úmagány oshöl gy ek et k és z ülbehál óz niagy or smeggaz dagodásc ál j ából .Egyi ngy enes l ux us haj ó ut az ás ba c s öppennek , méghoz z á Char l i e bogar as s ógor ai sv el ük t ar t .Az t án j önnek a gal i bák ,a haj ók api t ány a k i bí r hat at l an.Ki der ül ,hogyt ánc par t ner k éntk er ül t ekahaj ór a,de v i s z ontnem éppat ánc par k et tör dögei .Ér demest eháts z i nt énmegnéz ni ,gar ant ál t anj ós z ór ak oz ás banl es zr és z ed. s z í nes ,amer i k ai v í gj át ék ,109per c ,1997 Fős z er epben:Wal t erMat t hau,J ac kLemmon DVDmegj el enés :2010. 02. 10.

Fel !/ Up/ A Di s ney Pi x aral k ot ás a a 78 év es l égbal l on k er es k edő,Car l Fr edr i c k s enél et el egnagy obbk al andj ár óls z ól .Úgydönt ,v al ór a v ál t j a néhais z er et et tf el es ége ál mai tés el ut az i k Dél Amer i k a l egnagy obbv í z es és éhez ,demí godael j ut ,addi gt öbbf él ei z gal mask al andban l es zr és z e.Egynagy on j óls i k er ül tani mác i ós mes ébenl es zr és z eannak ,ak i megnéz i . Sz í nes ,amer i k ai ani mác i ósf i l m,96per c ,2009 Fős z er epben:Edwar dAs ner ,Chr i s t opherPl ummer DVDmegj el enés :2010. 02. 24.

Di l idokiki üt ve/ Shr i nk/

Mit ör t éni kha,az azember ,ak iál t al ában más ok att ar tegy ben, egy s z erc s akúgyér z i ,s z ét es őbenv an?Tör t énet ünk benadok ia v i l ágl eghí r es ebbs z í nés z ei tk ez el i ,ak i kbel ef ár adt akar aj ongói k t úl z ot tt ámadás ai ba.Bárj ólk er es ,de nem t al ál j a hel y éta s ok f r us z t r ác i ók öz epet t e.El s ő es et k éntegyz űr öst i nédz s er tk ap a ny ak ába,ezapac i ensv i s z ontegyegés z enújél et s z eml él et t elál l el ő,amiadok i naki sf el k el t iazér dek l ődés tésbel ek ez dal ányés s aj átmagak ez el és ébe. Amer i k ai dr áma,104per c ,2009 Fős z er epben:Kev i nSpac ey ,J oeNunez ,Mar kWebber DVDmegj el enés :2010. 02. 1 1.

3 5

S z e r g e j 7 7


D V Da j á n l ó

P i r a t e C l u bMO V I E S Al konyat/ Twi l i ght /

A St epheni e Mey erv i l ágs i k er űk öny v ébőlk és z ül tf i l mk öt et l en, v ar áz s l at osmódonmes él ielat i l t ot ts z er el em ör ökt ör t énet ét .Az al k ony atmoder n,l át v ány oséss z env edél y esRómeóésJ úl i at ör t énetat i l t ot ts z er el emr ől :v ámpí réshal andós z er el mér ől .At ör t énet f ős z er epl őj eegyk ül öncl ány ,Bel l e,ak imás i kv ár os bak öl t öz és e ut ánmegi s mer k edi kaj ók épűEdv ar ddal .Sz env edél y eséss z ok at l ank apc s ol atal ak ulk ik öz öt t ük ,ám af i úr ólk i der ül ,hogyv ámpí r , ak i c s akál l at i v ér tf ogy as z t .Deal ány naks i k er ül el őhoz ni bel ől eaz ös z t önök et .Ráadás ulaf i úel l ens égeii sf el buk k annak .Ak ii z gal mas ,t ar t al masf i l mr ev ágy i k ,annaknagy ont udom aj ánl ani . Sz í nes ,r omant i k us ,amer i k ai t hr i l l er ,120per c ,2008 Fős z er epben:Kr i s t enSt ewar t ,Rober tPat t i ns on DVDmegj el enés :2008. 1 1. 20.

Kí sér t et j ár ásConnect i cut ban / Thehaunt i ngi nConnect i cut /

Az1987esmegt ör t éntes emény ek enal apul ór émi s z t őhor r or ,egymi t s em s ej t ő amer i k ai c s al ád t er més z et f el et t i ,s öt ét er ők k el v al ó t al ál k oz ás átt ár j ael énk .Nemc s akbi z ar r ,hogyaházegy k orr av at al oz ó v ol t ,der áadás ulanéhait ul aj donosl át nokf i aJ ohnv i s s z at érésaz ár t at l an,ezeddi gi s mer et l en,bos s z ant ók í s ér t és s els új t j a.Egyúj abb i z gal mashor r orf i l metl át hat unk . Sz í nes ,amer i k ai hor r or ,102per c ,2009 Fős z er epben:Vi r gi ni aMads en,Ky l eGal l ner ,Mar t i nDonov an DVDmegj el enés :2010. 01. 19.

Bazir osszVal ent i nnap/ Ihat eVal ent i nesday/ Egyr omant i k usv í gj át ékaBaz i nagygör ögl agz i al k ot ói t ól .Amanhat t aniv i r ágbol tt ul aj donos ,Genev i ev eGer ni ers aj át oséss z i gor úr andi s z abál y ok atk öv et ,ös s z es en5al k al ommalt al ál k oz i k1f ér f i v al ,hogy el k er ül j eazes et l egk i al ak ul ók öt ődés t . Ami k oraj ók épű,k edv esGr eg Gat l i nmegv es z i ak öz el i ét t er met ,az onnal megt et s z enekegy más nak . T al ál k oz ni k ez denekésaz5.r andev úut ánGenev i ev er áj ön,mégs em j ó a maga k i t al ál t as z abál y .Egyf er get egesr omant i k usv í gj át ék ot l át hat unk ,hamegnéz z ük . Sz í nes ,amer i k ai r omant i k usv í gj át ék ,98per c ,2009 Fős z er epben:Ni aVar dal os ,J ohnCor bet t DVDmegj el enés :2010. 02. 04.

3 6

S z e r g e j 7 7


G o l d e nG l o b ev i s s z a t e k i n t é s

P i r a t e C l u bMO V I E S

AGol denGl obe t ör t énet e

3 7


G o l d e nG l o b ev i s s z a t e k i n t é s

P i r a t e C l u bMO V I E S

AGol denGl obe 2010.évinyer t esei

3 8


P i r a t e C l u bMO V I E Smi n i O S C A R+A r a n yMá l n a

Pi r a t e c l ubFi l mdí j

3 9

P i r a t e C l u bMO V I E S


P i r a t e C l u bMO V I E Smi n i O S C A R+A r a n yMá l n a

Pi r a t e c l ubFi l mdí j -Aj el öl t ekl i s t áj a-

4 0

P i r a t e C l u bMO V I E S


N é z z ü n ks z é tan e t e n . . .

P i r a t e C l u bMO V I E S

ht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. hu ht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. hu ht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. hu ht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. hu ht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. hu ht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. hu ht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. hu ht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. hu ht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. hu ht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. hu ht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. hu ht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. hu ht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. hu ht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. hu ht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. hu ht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. hu ht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. hu ht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. hu ht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. hu ht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. hu ht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. hu ht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. hu ht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. hu ht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. hu ht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. hu ht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. hu ht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. hu ht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. hu ht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. hu ht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. hu ht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. hu ht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. hu ht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. hu ht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. hu ht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. hu ht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. hu ht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. hu ht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. hu ht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. hu ht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. hu ht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. hu ht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. hu ht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. hu ht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. hu ht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. hu ht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. hu ht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. hu ht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. hu ht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. hu ht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. hu ht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. hu ht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. hu ht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. huht t p: //www. ndc. hu

4 1


A2 0 0 9l e g j o b bf i l mj eé ss o r o z a t as z a v a z á sv é g e r e d mé n y e

P i r a t e C l u bMO V I E S

1. Avat ar[295][ 20. 16%] 2.TheHangov er-Más napos ok[195][ 13. 33%] 3.Tr ans f or mer s :TheRev engeOfTheFal l en-Tr ans f or mer s : Abuk ot t akbos s z új a[101][ 6. 90%] 4.I ngl our i ousBas t er ds-Bec s t el enBr i gant y k[97][ 6. 63%] 5.XMenOr i gi ns :Wol v er i ne-XMenk ez det ek :Far k as[86][ 5. 88%] 6.2012[76][ 5. 19%] 7.Di s t r i c t9[69][ 4. 72%] 8.St arTr ek[59][ 4. 03%] 9.Knowi ng-Képl et[58][ 3. 96%] 10.I c eAge:Dawnoft heDi nos aur s-J égk or s z ak3. : Adí nókhaj nal a[56][ 3. 83%] 1 1.TheTwi l i ghtSaga:NewMoon-Al k ony at :Új hol d[56][ 3. 83%] 12.T er mi nat or :Sal v at i on-T er mi nat or :Megv ál t ás[55][ 3. 76%] 13.Zombi el and[50][ 3. 42%] 14.Fas t AndFur i ous-Hal ál osi r am [50][ 3. 42%] 15.LawAbi di ngCi t i z en-Tör v ény t i s z t el őpol gár[39][ 2. 67%] 16.Wat c hmen-Azőr z ők[37][ 2. 53%] 17.Publ i cenemi es-Köz el l ens égek[27][ 1. 85%] 18.Val k y r i e-Val k űr[26][ 1. 78%] 19.Gamer-J át ékav égs ők i g[24][ 1. 64%]

1.HouseMD-Dr .House[188][ 16. 05%] 2.ShowderKl ub[127][ 10. 85%] 3.Pr i s onBr eak-As z ök és[109][ 9. 31%] 4.Los t-El t űnt ek[81][ 6. 92%] 5.HowImeety ourmot her-Í gyj ár t am any át ok k al [77][ 6. 58%] 6.Her oes-Hős ök[73][ 6. 23%] 7.Super nat ur al -Odaát[71][ 6. 06%] 8.CSI :Mi ami -CSI :Mi ami hel y s z í nel ők[61][ 5. 21%] 9.TwoandaHal fMen-Kétpas i -megegyk i c s i [53][ 4. 53%] 10.Dex t er[43][ 3. 67%] 1 1.24[43][ 3. 67%] 12.St ar gat eUni v er s e-Cs i l l agk apu[40][ 3. 42%] 13.My t hbus t er s-Ál l í t ól ag[33][ 2. 82%] 14.Fl as hFor war d-Aj öv őeml ék ei [31][ 2. 65%] 15.CSI :Cr i meSc eneI nv es t i gat i on-CSI : Ahel y s z í nel ők[31][ 2. 65%] 16.Sc r ubs-Dok i k[29][ 2. 48%] 17.TheVampi r eDi ar i es[26][ 2. 22%] 18.TheBi gBangTheor y-Agy menők[22][ 1. 88%] 19.Cal i f or ni c at i on-Kal i f or gi a[17][ 1. 45%] 20.V[16][ 1. 37%]

4 2


P i r a t e C l u bMO V I E S

Nem i sol y anr égen,a2000esév ekel s őf el ébenk apt am meg él et em el s ő dv dj ét ,na meg per s z e hoz z áal ej át s z óti s . Sz ül et és napom v ol t ,bont ogat t am i sa c s omagol ás tez er r el , maj dl át t am:„ Gl adi át or ” .Ki ny i t om a t ok ot ,néz em,néz em, s z al ag s ehol ,c s év él ős ehol .J a, per s z e, dv d!Any uk ám egy s z er űenbementegyk er es k edel mi üz l et egy s égbe,l ek apt aa pol c r ól ,haz ahoz t a.Még mi ndi g megv an ( dupl al emez es ) , er edet idoboz ban méghoz z á,r aj t a az ár áv al :5999 Ft .Na mondom,s z épk i ss umma,megi sbec s ül t em r endes en.Mi k or bej öt t ekadv dk ,ésk ez dt ekk i s z or ul niav hsk az et t ák ,as z ak i k mondt ák ,nem ak épéshangmi nős égj av ul ás átf i z et j ükmegamagas abbár ban,hanem azez ent úl k apot tex t r as z ol gál t at ás ok at .Mer tat ec hni k af ej l ődés eal apv et ődol og,ak or r alj ár .Ami ér ti l y ens ok pénz tk ér nek ,azadv dkex t r áj a:t öbbhangs áv ,al t er nat í vbef ej ez és ,s ok f él ef el i r at ,k i s f i l mek ,aj ánl ók , i nt er j úk ,megegy ébok os s ágok . Gondol t am magamban,k l as s z ,enny imi ndentmegk apni .Végi gi snéz t em mi ndetegynagyt ál pat t ogat ot tk uk or i c áv al azöl emben. Naésmos t ans ágmegj el ent ekanagy f el bont ás úf i l mekv al amik ékl éz er esl emez en,v agymi c s oda. Fai n… J ó magas ár ak on.Nem f ai n… Kez det ek k orj öt t ek i s az ok os mondat ok ,hogy a j obb mi nős égetbi z onymegk el lf i z et ni .Az t ánez ekgy or s aneli shal k ul t ak ,mer tmegi ntmegj el ent ekaz i gaz is z ak ér t ők .At öbbl et s z ol gál t at ás ér tk el lanny i tf i z et ni .Aha!Demiat öbbl et s z ol gál t at ás ??Ak ép éshangmi nős égj av ul ás aak or r alj árugy ebár .Többl et s z ol gál t at ásas okex t r a,a2l emez ,awer k f i l mek ,megaMar inénit ér dek al ác s a! Semmi v els em k apunks z i nt et öbbetegyBl ueRayl emez en, mi nts z űkegyév t i z edeegyhagy omány osdv dn.Többf i l mnekut ánaj ár t am,s okl emez tmegv i z s gál t am,t apas z t al at ok atgy űj t öt t em.Ak k ormianagydol ogebben?Per s z e,agy ár t ók / k i adókát v ágnak mi nk etk egy et l enül as i madv dk k el ! Néz z üki smeg… 1,Gl adi át or–BRDi s c–2009:dupl al emez ,j ós okhangs áv ,ez erf el i r at ,bőv í t et tv ál t oz at ,wer k f i l mek , k i s f i l mek ,i nt er j úk ,el őz et es ek ,s t b.Ár a:8990Ft . 2,Gl adi át or–Dv d–2003:dupl al emez ,s okhangs áv ,ez erf el i r at ,bőv í t et tv ál t oz at ,wer k f i l mek , k i s f i l mek ,i nt er j úk ,el őz et es ek ,s t b.Ár a:5999Ft . 3,Gl adi át or–Dv d–2009:egyl emez ,k étegés zhangs áv ,egyf el i r at .Ár a:5990Ft . Nadek ér em!Mi ti sl át unk ?Hanem néz z ükak or unk atk í s ér őt ec hni k aif ej l ődés t ,ak k orugy anaz t k apj ukmos t ,mi ntk apt uk67év e,c s akper s z emos tdr ágább! As i madv dtpedi ganny i r al ef ar agt ák , hogys z i nt es emmi ni nc sr aj t a,azár amégi sv ál t oz at l an.Namos t ,pi ac gaz das ági de,v agyoda,j öv edel mi hel y z eti de,v agyoda,azor s z ágs z ar banv an,azát l agj öv edel em nagy onal ac s ony .Képz el j ünk elegyát l agosember t ,át l agosj öv edel emmel ,ak inagy ons z er et iaf i l mek et–ésnem i s mer iami v i l águnk at . Cs akaz ér t ,hogyugy anaz tmegk apj a,ami tmegk apot tr égebben,s z er ez z enbeBR Di s c et ,hoz z á l ej át s z ót ,megt v t ,mer tanor máldv dk enmárs emmi ts em k ap.Naná,hogyer r eni nc spénz e… Bi z t os ,hogyaz ér tf i z et ünkt öbbetmos t ,mer tt öbbl et s z ol gál t at ás tk apunk ?I gen,c s aknem úgy , ahogyel k épz el j ük .Anor máldv dr őll el opt akmi ndent ,ami tc s akl ehet et t .Í gyper s z ec s i l l i v i l l ik ép mut at k oz i kak ék bar át unk nál . Sok k alt öbbet k aps z mos t ,s ok k alt öbbet i sf i z et s z ér t e.

4 3


P i r a t e C l u bMO V I E S

Aha,c s ak hogy nem i s ol y an r égen k ev es ebb pénz ér tugy anez tmegk apt am.J ó,l ehetj önni i nf l ác i óv al ,megár f ol y ammal ,meghas onl ók k al ,deal apv et őennem ez z elv anabaj .Hanem az z al , hogyát v er nekmi nk et :„ márenny imi ndennem f érr ánor máldv dr e” ,„ nem l ehetmegol daniez tmeg az t ” … Fur c s a,s z űkegyév t i z edemegl ehet et t .Nem mi ndenk i k épesapénz éből megf i z et ni aBRDi s cár át , nem mi ndenk i t udhoz z ál ej át s z ótv enni ,megnagy f el bont ás út v t .Deagy ár t ók / f or gal maz ókgy ak or l at i l agv agyr ák ény s z er í t i kar aj ongót ,v agynem ny új t anaks z ámár as emmi t . Ezv an,ami tr égenr át udt akt enniegydv dr e,manem bí r j ák ,s őtmégl ei sf ar agnakbel ől e.Pedi ga bev ét elnagy obbr és z emégmi ndi ganor máldv dkel adás ábólj önbe,nem aBR l emez ek éből .Ha c s aknegy edétv i s s z ak apnás okdv df i l m az ok bólas z ol gál t at ás ok ból ,amir égen„ k i j ár t ”nek i ,még t öbbi sf ogy nabel ől e. Deí gy ?As emmi ér tf i z es s ekanny i t ?Hdt v m ni nc s ,BRl ej át s z óm ni nc s ,BRl emez r enem f ut j a,s i ma dv dr emégegy enl őr ei gen.Az onbanmi nekv egy em meg,has z i nt es emmi ts em k apokér t e? Á,k ös s z ,nem!I nk ábbl et öl t öm magamnakmi ndenr és z étk ül ön,ami tf ont os nakt al ál ok .Legy ár t om a magam k i sdv dj éts z i nt énf r ank ómi nős égben,s aj átbor í t óv al ésc í mk év el ,at ol v aj bandamegel húz hatas uny i ba! Amagam ál t al gy ár t ot tdv dk ből gar ant ál t ant öbbf ogy na,mi ntak er es k edel mi f or gal ombanl év ők ből . Sok k al t öbbetér ne,éss ok k al k ev es ebbek er ül ne… Enny i …

Per s z eegyi deál i sv i l ágbanmi ndenmásl enne.Képz el j ükc s akel ,mi ndenk i nekl enneel égpénz e ar r a,ami tmegs z er et nev enni .Ot t hont ömk el egév elál l nánakanagy f el bont ás út v k ,al egs z uper ebb l ej át s z ók ,adv dk ,aBRl emez ek ,adí s z doboz ok ,megegy ébk ül önl eges s égek . Nai gen,ak k ornem l ennénekwar ezol dal aks em,i l l et v e,hal ennéneki s ,c s akmoz i sv er z ókk er ül nénekmegos z t ás r a.Vagyt al ánaz oks em?Mer tugy eel v i l eg,ak k ormármoz i j egy r ei sf ut j ami ndenk i nek . Sőt ,hat ov ábbmegy ünk ,ak k ormárs em ennekac i k k nek ,s em azegés zmagaz i nnaknem l enne s emmi l y enl át j ogos ul t s ágas em.Deébr edj ünkf el ,v árav al ós ág! Ni nc spénz ünki l y es mi r e,s ok ak nakmégas z áml ák r as i nc s . I nnent ől k étl ehet ős égünkv an: 1,Megv es s z ükaz tav ac k ot ,ami tk er es k edel mi f or gal ombanr ánk s óz nakaBRl emez ekmel l et t , v agy 2,I t tv agy unkaf ór umon,éspr óbál j ukk i s z ol gál ni egy más tésmagunk ataz z al ,ami tazer r ehi v at ot t ak nem haj l andóak / k épes ekmegt enni . Par as z t v ak í t ás . . .Ezv an. . .

4 4


1 1é v , 1 1h ó n a p , 1 1a n i má c i ó sf i l m

P i r a t e C l u bMO V I E S

1 1é v, 1 1hóna p, 1 1a ni má c i ósf i l m -Es ze ve s ze t tbi r odal om -

Pontegy i knapnéz t em megk b.negy eds z er r e,ésugy anúgyt et s z et t ,mi ntel s őr e. Sz er i nt em nagy ons z ór ak oz t at óésv i c c es ,l ek öt i azember t .Poénosj el enetut ánpoénosj el enetj ön. Nek em nagy onbej öt tésahogyut ánanéz t em f ór umok on,20ból t al ánegyv al ak i k r i t i z ál t a. Ez enk í v ül bár k i bár mi tmond,éns i mánodaadnám agy er ek emnek ,hogynéz z emeg,hi s z ens emmi dur v adol ogni nc sbenne.Sek ár omk odás ,s egy i l k ol ás z ás ,s őtebbenmégál doz ats i nc s ,c s akpór ul j ár t“ gonos znéni ” .Ak imel l es l egav égér ear any osk i s ál l at t áv ál i k( c s akmegnes z ól al j on) .T anul s ág i sl ev onhat óbel ől e,agy er ekc s akaz tl át j a,hogyak ibek épz el t ,gonos zésönz ő,azúgy i smi ndi g megs z í v j aésőhúz z aar öv i debbet .Megper s z eaz ti smegt anul j a,hogynem s z abadv es z ek edni , i nk ábbt ar t s unkös s z e,mer taz z almi ndi gt öbbr emegy ünk ,pontahogyKuz k oésújbar át j aahaz aút s or án. Semmir os s z atnem t udokel mondanir ól a,t al ánc s akanny i t ,hogyaz ér tenny i r ec s úny a„ gonos z néni t ”r i t k ánl át ni mes ében. Énnagy onaj ánl om mi ndenk if i gy el mébe,l egy enazf el nőt tv agygy er ek .Vi s z onts z ül ők nekmi ndenk éppaj ánl om,hogyagy er ek ük k el néz es s ékmeg,ugy ani sar r aamás f él ór ár at ut i l ev anr ól aagond. Ésmégt anul hati sbel ől e.

4 5


P r oé sK o n t r a

P i r a t e C l u bMO V I E S

El öl j ár óbanmegj egyzem,hogyénaf el i r at osf i l meknézői nekat ábor ábat ar t ozom. Ki csi tboncol gassuk,hogymel yi kmi ér ti sj ó,i l l et ver ossz! Ami szi nkr onszí nészei nkavi l ágél mezőnyébet ar t oznak.Renget egf i l met ,sor ozat otamagyar okadj ákvi sszaal eghi t el esebben.Vegyükpél dául ahí r es,„ mi ndenki i smer i ” kat egór i ábat ar t ozóDal l ast . A357epi zódotmegél tszér i aegyi kl egi smer t ebbszer epj őj e " Jockey"Ewi ng( Lar r yHagman)aztnyi l at kozt a,hogyamagyarszi nkr onhangj aazegyi k, hanem al egj obbavi l ágon.Ezazel i smer ésKr áni t zLaj osmunkáj átdí csér i .Azonban, hogyegyel l enpél dával i sél j ek,aTr ansf or mer scí műf i l mbenazaut obot oker edet i hangj áhozképestal eszi nkr oni zál tel éggénem passzolaf i l m vi l ágába.Hi ábaaj ól i smer t hang,haakar akt er hezegycseppetsem passzol . Amozi zásél ményételt udj avenni ,haf ol yamat osancsakaper gőszövegcsí kokr a f i gyel ünk,ésamozgócsel ekményből mondhat ni ki zár j uksaj átmagunkat .Vaj onmegér i ? Abbóla szempont bóli gen,hogy az akcent usok megmar adnak val ódimi vol t ukban. Hi szenpél dául ,haegyor oszemberbeszél angol ul ,vagyegyhazai szi nkr onszí nészpr óbál kozi kazor oszakcent ussal ,azt el j esenmás.Amagyarver zi ómár márkomi kusnak hangzi k,méghaegykomol yf i l mr őlvani sszó.Í gykönnyenveszí tér t ékébőlazal kot ás. Er r epél dának,nagysci f i f al ókegyi kkedvencsor ozat ából ,aCsi l l agkapumásodi kszér i áj ában,azAt l ant i szbanszer epl őRadekZel enkáteml í t het ném.Akiazamer i kaivet í t ést követ t eésamagyarver zí óbai sbel el eset t ,azt udj ami r őlbeszél ek. Eddi g csakazangol ulbeszél őf i l mekr őleset tszó.Tel j esen másvél eménnyel vagyokmáréni spl .aB13:Ul t i mát um f r anci anyel vével ,anémetcsodaf i l mekkelvagya márki ej t het et l ennevűor oszal kot ásokkal .Köszönöm,demegvár om amagyarver zi ót ! Mi tt együnk,hamégi sasaj átanyanyel vünkönt ár sal góember ekhezvagyunkhozzászokva?Szer i nt em ebbenazeset bennézzünkmagyarf i l meket !Hi szenmi ndi gazer edet ial egj obb,l egyenazakárkar ór a,már kásr uhadar ab,vagynet ánegyf i l m. ti sj el entaz,hogyPr oésKont r a?Egybi zonyost émávalkapcsol at bankétf élmegszól al (jeleneMi set bení r ásban) .Egymássalel l ent ét esál l í t ásokatmondanak,aztmegi ndokol j ákésavégénaz ol vasóbeskat ul yázzasaj átmagátazegyi kt ábor ba,annakal apj án,hogymel yi ketvél ii gazabbnak. Ter mészet esenmi ndakétf él nekl eheti gaza,mel yamat emat i kaszi nt j énel képzel het et l en,mondj uk azmárnem ki zár óvagy . . . bl abl abl a.Pél da:Énaztál l í t om,hogyj óababl eves,mer thüvel yesésaz nem l ehetr ossz,ami benahüvel yel őf or dul( l ásdakci óf i l mekbenhasznál tpi szt ol ybólaf öl dr eeső t öl t ényhüvel yhangj a,vagyazer ot i kusf i l mekbenszer epl őf i at alhöl gyek) .Teaztál l í t od,hogyababl evesr ossz,mer tut ánagal ambokater eszt getazember ,smi ntt udj uk:azál l at kí nzáscsúnyadol og. Tehát :APr oKont r adol ogt el j esenszubj ekt í v .

4 6


B a k i v a d á s z a t

P i r a t e C l u bMO V I E S

Pók emberbak i k 01 Ami k orPet erPar k eras z obáj ábanl öv öl döz ia hál ók at ,ak k orr ál őal ámpár a ésmagamögé r ánt j aésös s z et ör i k ,pármás odper c elk és őbb beny i tanagy mamáj a,deak k oral ámpamár épenas z ek r ény env an. 02 Ami k oraz öl dgobl i nl edobj aak abi nt ,ami bena gy er ek ekv annak ,ak k ormi ndengy er eküv öl t , deahát t ér benál l óf ér f i unot tf ej j el ál l ,ésmegs e s z ól al . 03 Ami k orMar yJ anetel k ez di kk öv et ni ,ak k or el ős z örk et t env annak ,maj dpármás odper c c el k és őbbas i k át or banmárnégy en.Os z t ódás s al s z apor odnak ? 04 Maj d megér k ez i ka s i k át or ba Pók emberés el k ez denek v er ek edni ,k et t őf őtbel edob az abl ak ba,amik ii st ör i k ,nem s ok k alk és őbb, ami k orak amer aúj r aazabl ak otmut at j a,már ni nc sbet ör v e.T al ánönj av í t ó? 05 Ami k or Pók ember t er v ez ia r uháj át , ak k or egy s z erabal k ez év el ,más i kk amer anéz et ben aj obbk ez év el r aj z ol .Ügy esas r ácnagy on. 06 Ami k orazi r odábabet öraZöl dGobl i n,ak k or Pók emberazal ak onk í v üll ógésahát t er ében egy épül et l át hat ó, mi ut án el gáz os í t ot t ák Pók ember tel k ez dz uhanni ,ez tegy más i k k amer a mut at j a,v i s z onti t ts emmi f él e épül et nem l át hat óami ol y anmagas anl et tv ol na,mi nt ami ahát t er ébenl át s z ódot t . 07 Ami k orazégőház ból Pók emberk i s z abadí t j aa k i s babát ,ak k orj óll át hat ó,hogy a k i s baba, ami bebev anbugy ol ál v a,az ons emmik or om, v agy k os z ni nc s ,pedi g ami k oraz abl ak on k i ugr i kv el e,hat al masaf üs t ,égazegés zház .

08 Azebédl őben,ami k orPar k err ál őat ál c ár a, az onal i gv anv al amenny ik uk or i c a,deami k or Thomps on hát ár a r ánt j a a t ál c át , ak k or megl epőens okk uk or i c ak er ül ahát ár a. 09 Mi ut ánanagy mamáj átl er áz t a,ut ánaak amer a mut at j aas z obáj átésmi ndenál l apók hál óban. El őt t e nem v ol ts emmipók hál óas z obában, c s aknéhy áns z ál . 10 Azét t er embenPet erPar k eras z t al amel l et tv an egynar anc s l éf ol t ,ami nMar yJ aneel c s ús z i k , k i c s i v elk és őbb,ami k orPar k erel hagy j a az ét t er metanar anc s l épac amárni nc sot t . 1 1 Ami k orPar k erf utazi s k ol abus zut án,ak k or l át s z i k ,hogyabus zel őt tni nc ss emmis eaz út on,de ami k orf el s z ál la bus z r a,ak k ora s z él v édőn,hak i néz ünkl át hat j uk ,hogyot tál l egyj ár mű. 12 Ami k orPet erbes z él getaz aut óban Bennel , ak k orj ól l át hat ó,hogyPet ermögöt tahát t ér ben bok r ok ,ésv i r ágokv annak ,ám ami k ork i s z ál l azaut óból ,ak k ormi ndennöv ényel t űni k . 13 Ami k orPók emberc i v i l k éntr áj ön,hogy t ud más z niaf al on,ak k orapul c s i j aaf alf el él óg, l ás s ukbe,f üggől egesf al oneznehez ent ör t énnemeg. 14 At ál c aabalv ál l átt al ál t aelThomps onnak ,de ami k orf el ál l ,azét elaj obbv ál l ánv an.Vándor l ó,él et r ek el tét el ? 15 Av égs őc s at ábanPók emberor r aal at tésaz ál l ai sv ér es ,de ez néha el t űni k maj d új r a megj el eni k .

4 7

C e s c 1 8


T e c h n i k a /E l e k t r o n i k a

P i r a t e C l u bMO V I E S

C E S2 0 1 0( C o n s u me rE l e c t r o n i c sS h o w) a z a z

S z ó r a k o z t a t óE l e k t r o n i k a iK i á l l í t á s2 0 1 0

4 8


4 1 . Ma g y a rF i l ms z e ml e-b e h a r a n g o z ó

P i r a t e C l u bMO V I E S

2010.f ebur ár2aés8ak öz öt tr endez i k mega41.Magy arFi l ms z eml ét ,mel y nek i déni saPal ac eMOM Par késazUr áni a Nemz et iFi l ms z í nházadot t hont .As z eml ér eös s z es en36j át ék f i l m,134k i s j át ék f i l m, 169 dok ument umf i l m, 35 t udomány os i s mer et t er j es z t őf i l m és 10 t év éf i l mj el ent k ez et t ,mel y ből356al k ot ás k er ül t a v er s eny pr ogr amba. Amagasnev ez és is z ámr av al ót ek i nt et t el i dén i s el őz s űr i kt et t ek j av as l at ot a v er s eny pr ogr am k i al ak í t ás ár a, mel y nek k er et ébenadönt és ekal apj án16j át ék f i l m, 33 k i s j át ék f i l m, 30 dok ument umf i l m és 7 t udomány os i s mer et t er j es z t ők er ülv et í t és r e.A t év éf i l m k at egór i ában mi nden v er s eny be nev ez et tf i l m bek er ül tapr ogr amba. Any i t óünneps égr ef ebr uár2ánaPal ac eMOM Par k bank er üls or ,azi deis z eml eny i t óf i l mj eJ anc s ó Mi k l ós :Odaazi gaz s ágc í műal k ot ás al es z .Adí j k i os z t ógál áv alegy bek öt öt tz ár óünneps égetf ebr uár 8ánaSpor t max2.Spor t ,s z abadi dő-ésr endez v ény k öz pont banr endez i k . Amegs z ok ot t ólel t ér őenez út t alaz ár óünneps égk er et ei nbel üladj ákátazÉl et műdí j ak ati s .A41. Magy arFi l ms z eml eÉl et műdí j as ai :Rév és zGi t t af ény megadó,NagyAnnas z í nés z nő,Sz obos z l ay Pét erani mác i ósf i l mr endez ő,Zs ombol y aiJ ánosoper at őr r endez ő,Pás z t orJ óz s efgy ár t ás v ez et őés Dj ok oRos i čs z í nés z . A 41.Magy arFi l ms z eml ev i dék i v et í t és ei2010.j anuár29énKes z t hel y en k ez dődnek .A t ov ábbi v i dék i v et í t és ek Gy öngy ös ön, Ves z pr émbenésBal as s agy ar mat on a s z eml e ny i t ónapj át megel őz ően z aj l anak . A magy ar s z í nés z t ár s adal om j el est agj ai tl át hat j ukmaj d a 41. Magy arFi l ms z eml ev ás z nán.Új s z er epbenl épel énkNagy Kál óz y Es z t er ,Cs ány iSándor ,FürAni k ó ésMác s aiPál ,Kov át sAdél ,Nagy Zs ol t ,Der z s iJ ános és Kov ác s Pat r í c i a, St ohlAndr ás , Lás z l ó Zs ol t , Lengy elT amás , Es z eny i Eni k ő,Gát iKat i ,DobóKat aésKer nAndr ás .Hogyk iny ermaj dk öz ül ük„ l egj obbal ak í t ásdí j át ” ,az t f ebr uár8án,as z eml ez ár ónapj ánj el ent i beaz s űr i . Af i l ms z eml étGar asDez s őny i t j amegaPal ac eMOM Par k ban.Amegny i t ór endhagy ól es z ,mer t az napes t et öbbt er embeni sl ev et í t i kJ anc s óMi k l ósOdaazi gaz s ágc í műmoz i j át . ( Azuj s z o. c om bes z ámol ój aal apj án)

4 9


4 1 . Ma g y a rF i l ms z e ml e-b e h a r a n g o z 贸

P i r a t e C l u bMO V I E S

5 0


F a l i ú j s á g

P i r a t e C l u bMO V I E S

5 1


Zár s zó

P i r a t e C l u bMO V I E S

Al apí t v a:2009 Ahol mi ndezk i adás r ak er ül :Pi r at eCl ub/Mov i es Ak i kannóez ent ör t ékaf ej ük :t 17t ,buc mac Kös z önetac s apat nak ! Főmegmondó:t 17t Ki s megmondó/ di z áj nf el el ős :Ces c 18 ATuTi s egí t ő:buc mac Ak i kmi ndez tel t űr t ék :Sz er gej 77,Far s i papa,hc s 23,hank oc k Meghí v ot tnagy ok os ok :I z pr i nc e,Dar k er boy ,doni k e Web:pc moz i magai n. uw. hu EMai l :uj s agi r o@c i t r omai l . hu

Ut ol j ár aakkorvol tdol gom nővel ,ami korbel ül r őli smegt eki nt et t em a Szabadságszobr ot .( WoodyAl l en)

5 2

PirateClub MoziMagazin 2010 Februar  
PirateClub MoziMagazin 2010 Februar  

Mozi, Film, Sorozat...

Advertisement