Page 1

ธ สถิตในดวงใจราษฎร์ วารสารครูราชบุรี ๑ RATCHABURI 1 E-MAGAZINE วารสารการศึกษาออนไลน์ สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑

ฉบับเดือน ต.ค.—พ.ย. 59


2

ผอ.พบเพือ่ นครู เมือ่ พวกเราได้ยนิ ข่าวในหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยเมือ่ วันที่ 13 ตุลาคม 2559 ทีผ่ ่านมา นับเป็ นช่วง ทีห่ วั ใจของปวงชนชาวไทยแตกสลายและถือเป็นการสูญเสียครัง้ ยิง่ ใหญ่ทส่ี ุดของแผ่นดินไทย ประชาชนต่างร่าไห้ต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั พระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช ในพระ บรมโกศ พวกเราเหล่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา ราชบุร ี เขต 1 กราบแทบฝ่าพระบาท ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย น้อมราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายความ อาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลเดช ทัง้ ได้ทากิจกรรมต่างๆเพื่อน้อมราลึกถึงพระมหา กรุณาธิคุณ ภารกิจทีส่ าคัญของพวกเราอีกประการหนึ่ง ในฐานะเป็นผูป้ ฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้การศึกษาของเด็กไทยซึง่ เป็ นหัวใจของการพัฒนาชาติ ควรจะต้องทุ่มเททัง้ กาลังกายกาลังสติปญั ญาเพื่อให้เกิดผลดี ถือเป็ นการตอบแทน พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านผูท้ รงเป็นครูแห่งแผ่นดิน ต่อปวงชนชาวไทย หาทีส่ ุดมิได้ และอีกในไม่กว่ี นั ข้างหน้า การทดสอบระดับชาติซง่ึ มีความสาคัญอันเป็นผลแห่งความสาเร็จของการศึกษาก็จะมีขน้ึ หวังว่าพวกเรา คงจะปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างเต็มความสามารถ ทีจ่ ะช่วยกันยกระดับคุณภาพการศึกษา ตามตัวชีว้ ดั ด้วยความ โปร่งใส สุจริต ยุตธิ รรม ต่อหน้าที่ ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจติ ร


3

พระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และกิจกรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.รบ.1 ในการถวายความอาลัย


4 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช (5 ธันวาคม พ.ศ. 2470 — 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559) เป็ นพระมหากษัตริยล์ าดับทีเ่ ก้าแห่งราชวงศ์จกั รีเสด็จสูพ่ ระราช สมบัตติ งั ้ แต่วนั ที่ 9 มิถุนายน 2489 เป็ นพระมหากษัตริยไ์ ทยผูเ้ สวยราชย์ยาวนานทีส่ ดุ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช เสด็จพระราชสมภพในราชสกุล มหิดลอันเป็ นสายหนึ่งในราชวงศ์จกั รี ณ โรงพยาบาลเมาต์ออเบิรน์ เมืองเคมบริดจ์ รัฐ แมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา เมือ่ วันจันทร์ เดือนอ้าย ขึน้ 12 ค่า ปี เถาะ นพศก จุล ศักราช 1289 ตรงกับวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2470 ซึง่ เหตุทพ่ี ระราชสมภพใน สหรัฐอเมริกา เนื่องจากพระบรมราชชนกและพระบรมราชชนนีกาลังทรงศึกษาวิชาการ อยู่ทน่ี นั ่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดชเป็ นพระโอรสองค์ทส่ี ามในสมเด็จเจ้า ฟ้ามหิดลอดุลเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์ (สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในกาลต่อมา) และหม่อมสังวาลย์ มหิดล ณ อยุธยา (สกุลเดิม ตะละภัฎ, สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในกาลต่อมา) มีพระนามเมื่อแรก ประสูตอิ นั ปรากฏในสูตบิ ตั รว่า เบบี สงขลา (อังกฤษ: Baby Songkla) ต่อมา คือ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภูมพิ ลอดุลเดช เมื่อได้รบั พระราชทานนาม มีพระเชษฐ ภคินีและสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช 2 พระองค์ คือ สมเด็จพระเจ้าพีน่ างเธอ เจ้าฟ้า กัลยาณิวฒ ั นา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหา อานันทมหิดล ซึง่ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงออกพระนามเรียกพระองค์ เป็ นการลาลองว่า "เล็ก" การศึกษา พ.ศ. 2475 เมื่อเจริญพระชนมายุได้สพ่ี รรษา เสด็จเข้าศึกษาทีโ่ รงเรียนมาแตร์เดอี วิทยาลัยจนถึงเดือนพฤษภาคม 2476 จึงเสด็จพระราชดาเนินไปประทับ ณ เมืองโล ซาน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ พร้อมด้วยพระบรมราชชนนีพระเชษฐภคินีและสมเด็จ พระบรมเชษฐาธิราชเพื่อการศึกษาและพระพลานามัยของสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช จากนัน้ ทรงเข้าศึกษาต่อชัน้ ประถมศึกษา ณ โรงเรียนเมียร์มองต์ เมืองโลซาน ในเดือน กันยายน พ.ศ. 2477 ทรงศึกษาวิชาภาษาฝรังเศส ่ ภาษาเยอรมัน และ ภาษาอังกฤษ แล้วทรงเข้าชัน้ มัธยมศึกษา ณ เอกอลนูแวลเดอลาซุอสิ รอม็องด์ (École Nouvelle de la Suisse Romande) เมืองชายี-ซูร-์ โลซาน(Chailly-surLausanne)

พระบาทสมเด็จพระปรมิน


นทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

5 เมื่อพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอานันทมหิดล สมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช เสด็จขึน้ ครองราช สมบัตเิ ป็ นพระมหากษัตริยร์ ชั กาลที่ 8 แห่งราชวงศ์จกั รี พระองค์กไ็ ด้รบั การสถาปนาฐานันดร ศักดิเป็ ์ น "สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภูมพิ ลอดุลเดช" เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2478 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2481 พระองค์ได้โดยเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หวั อานันทมหิดลเสด็จ นิวตั ประเทศไทยเป็ นเวลา 2 เดือน โดยประทับทีพ่ ระตาหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวัง ดุสติ จากนัน้ เสด็จกลับไปศึกษาต่อทีส่ วิตเซอร์แลนด์จนถึง พ.ศ. 2488 ทรงรับประกาศนียบัตร ทางอักษรศาสตร์จากโรงเรียนฌีมนาซกลาซิกก็องตอนาลเดอโลซาน (Gymnase Classique Cantonal de Lausanne) แล้วทรงเข้าศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยโล ซาน แผนกวิทยาศาสตร์ โดยเสด็จนิวตั ประเทศไทยเป็ นครัง้ ทีส่ อง ประทับ ณ พระทีน่ งบรม ั่ พิมานในพระบรมมหาราชวัง วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลเสด็จสวรรคต อย่างกระทันหัน ณ พระทีน่ งบรมพิ ั่ มาน ภายในพระบรมมหาราชวัง ในวันเดียวกัน รัฐสภาลงมติ เป็ นเอกฉันท์อญ ั เชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ภูมพิ ลอดุลยเดชขึน้ ทรงราชย์สบื ราชสันตติ วงศ์ต่อไป แต่เนื่องจากยังมีพระราชกิจด้านการศึกษา จึงเสด็จพระราชดาเนินไปศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยแห่งเดิม แต่เปลีย่ นสาขาจากวิทยาศาสตร์ เป็ นสังคมศาสตร์ นิตศิ าสตร์ และ รัฐศาสตร์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เสด็จฯ ออกผนวชเป็ นเวลา 15 วัน ระหว่างวันที่ 22 ตุลาคม–5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2499 ณ วัดพระศรีรตั นศาสดาราม โดยมีสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวง วชิรญาณวงศ์ เป็ นพระอุปชั ฌาย์ ทรงได้รบั ฉายาว่า ภูมพิ โลภิกขุ หลังจากนัน้ พระองค์เสด็จฯ ั้ ไปประทับจาพรรษา ณ พระตาหนักปนหยา วัดบวรนิเวศวิหาร ระหว่างทีผ่ นวชนัน้ พระองค์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ ์ พระบรมราชินี เป็ นผูส้ าเร็จราชการแทน พระองค์ ด้วยเหตุน้ี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั จึงได้โปรดเกล้าฯ ให้เฉลิมพระนามาภิไธยเป็ น สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ ์ พระบรมราชินีนาถ ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม ปี เดียวกัน พระราชกรณี ยกิ จ พ.ศ. 2503 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ฟ้ืนฟูพระราชพิธพี ชื มงคลจรดพระนังคัลแรกนา ขวัญขึน้ มาใหม่หลังจากทีไ่ ด้เลิกร้างไปตัง้ แต่ พ.ศ. 2479ทรงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยแขนง อื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็ นภาษาไทย ประวัตศิ าสตร์ไทย สถาปตั ยกรรม จิตรกรรมนาฏศิลป์ การดนตรี และศิลปะอื่น ๆ เช่น โปรดเกล้าฯ ให้กรมศิลปากรจัดทาโน้ตเพลงไทยตามระบบสากลและ จัดพิมพ์ขน้ึ ด้วยพระราชทรัพย์สว่ นพระองค์ โปรดเกล้าฯ ให้อาจารย์และนิสติ คณะ วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิจยั หาระดับเฉลีย่ มาตรฐานของเครื่องดนตรีไทย


6 ทรงสนับสนุนให้มกี ารจัดตัง้ สมาคมดนตรีแห่งประเทศไทย

ไม่ให้เกษตรกรยึดติดกับพืชผลทางการเกษตรเพียงอย่างเดียว ด้านวรรณศิลป์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระราชนิพนธ์ แต่เกษตรกรควรมีรายได้จากกิจกรรมอื่นด้วย เพื่อจะได้ พึง่ ตนเองได้ในระดับหนึ่ง บทความ แปลหนังสือ เช่น นายอินทร์ผปู้ ิ ดทองหลังพระ ติโต พระมหาชนก และพระมหาชนก ฉบับการ์ตูน เรื่อง ทองแดง เป็น พระราชนิพนธ์เกีย่ วกับคุณทองแดง สุนขั ทรงเลีย้ ง เป็ นต้น ด้านการพัฒนาชนบท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดชทรงพัฒนา ชนบทในรูปโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ มีจุดประสงค์ คือ การพัฒนาบทเพื่อให้ราษฎรในชนบทได้มคี วามเป็ นอยู่ ตลอดจนสามารถประกอบอาชีพเลีย้ งครอบครัวให้ดขี น้ึ แนว ด้านการแพทย์ โครงการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ในระยะแรกล้วนแต่ เป็ นโครงการด้านสาธารณสุข ในการเสด็จพระราชดาเนินไปทรง เยีย่ มราษฏรตามท้องทีต่ ่าง ๆ จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มี

พระราชดาริทส่ี าคัญในเรื่องการพัฒนาชนบท คือมีพระราช ประสงค์ช่วยให้ชาวชนบทสามารถช่วยเหลือพึง่ ตนเองได้ โดย การสร้างพืน้ ฐานหลักทีจ่ าเป็ นต่อการผลิตให้แก่ราษฎรเหล่านัน้ ทรงส่งเสริมให้ชาวชนบทมีความรูใ้ นการประกอบอาชีพตามแต่ ละท้องถิน่ นอกจากนี้ยงั ทรงหาทางนาเอาวิทยาการสมัยใหม่มา คณะแพทย์ทป่ี ระกอบด้วยผูเ้ ชีย่ วชาญในแต่ละสาขาจาก ั ประยุกต์กบั ภูมปิ ญญาชาวบ้ าน โรงพยาบาลต่าง ๆ และล้วนเป็ นอาสาสมัคร โดยเสด็จพระราช ด้านการเกษตรและชลประทาน ดาเนิน พร้อมด้วยเวชภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์พร้อมให้การ ในด้านการเกษตร จะทรงเน้นการค้นคว้า ทดลอง และวิจยั หา รักษาพยาบาลราษฎรผูป้ ว่ ยไข้ พันธุพ์ ชื ใหม่ ๆ ตลอดจนการศึกษาแมลงศัตรูพชื และพันธุส์ ตั ว์ ต่าง ๆ ทีเ่ หมาะสมกับสภาพท้องถิน่ นัน้ ๆ ซึง่ แต่ละโครงการจะ เน้นให้สามารถนาไปปฏิบตั ไิ ด้จริง นอกจากนี้ ยังทรงพยายาม

นอกจากนัน้ ยังมีโครงการทันตกรรมพระราชทานซึง่ เป็ น พระราชดาริให้ทนั ตแพทย์อาสาสมัครเดินทางออกไปช่วยเหลือ บาบัดโรคเกีย่ วกับฟนั ตลอดจนสอนการรักษาอนามัยของปาก


7 และฟนั โดยไม่คดิ มูลค่า นอกจากนัน้ หน่วยแพทย์หลวงยังจัด เจ้าหน้าทีอ่ อกเดินทางไปรักษาราษฎรผูป้ ว่ ยเจ็บ ตามหมูบ่ า้ นที่ อยู่ห่างไกลออกไปอีกด้วย ด้านการศึกษา

มูลนิธโิ ครงการหลวง ก่อตัง้ เมื่อ พ.ศ. 2512 เพื่อส่งเสริมการปลูก พืชเมืองหนาวแก่ชาวเขา เพื่อเป็ นการหารายได้ทดแทนการปลูก ฝิ่น

โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา ก่อตัง้ เมื่อ พ.ศ. 2504 มี อานันทมหิดล เพื่อเป็ นการถวายพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จ วัตถุประสงค์ในการดาเนินงาน เพื่อศึกษา ทดลองและวิจยั หา ั ย่ วกับงานทางด้านการเกษตรต่าง ๆ เช่น การ พระเจ้าอยูห่ วั อานันทมหิดล สนับสนุนทางด้านคัดเลือกบัณฑิตใน วิธแี ก้ไขปญหาเกี สาขาวิชาต่าง ๆ ไปศึกษาต่อต่างประเทศ โดยพระองค์ออกทุนให้ ปลูกข้าว การเลีย้ งโคนม การเพาะพันธุป์ ลานิล และอื่น ๆ อีก ตลอดจนดูแลเกีย่ วกับความเป็ นอยู่ในต่างประเทศนัน้ ๆ อีกด้วย มากมาย ส่วนในประเทศทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รฐั บาลเป็ น โครงการแก้มลิง ก่อตัง้ ขึน้ เมื่อ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2538 เพื่อ ผูด้ าเนินการจัดการบริหารทางการศึกษา แบบให้เปล่าตัง้ แต่ แก้ปญั หาอุทกภัย หลังเกิดอุทกภัยในประเทศไทย พ.ศ. ระดับชัน้ ประถมศึกษา จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2538 โดยให้จดั หาสถานทีเ่ ก็บกักน้าตามจุดต่าง ๆ ใน ในลักษณะทัง้ อยู่ประจาและไปกลับ แบ่งเป็ น โรงเรียนศึกษา กรุงเทพมหานคร เพื่อรองรับน้าฝนไว้ชวคราว ั่ เมื่อถึงเวลาที่ พระองค์โปรดเกล้าฯ ให้จดั ตัง้ มูลนิธิ

คลองพอจะระบายน้าได้จงึ ค่อยระบายน้าจากส่วนทีก่ กั เก็บไว้ ออกไป ั โครงการฝนหลวง ก่อตัง้ เมื่อ พ.ศ. 2512 เพื่อแก้ปญหาเดื อดร้อน ทุกข์ยากของราษฎรและเกษตรกรทีข่ าดแคลนน้าอุปโภคบริโภค และการเกษตร

สงเคราะห์ จานวน 26 โรงเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ จานวน 14 โรงเรียน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดชได้ทรงจัดตัง้ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริจานวนมาก ตัวอย่าง โครงการทีส่ าคัญ เช่นมูลนิธชิ ยั พัฒนา ก่อตัง้ เมื่อ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2531 เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานตามโครงการอัน เนื่องมาจากพระราชดาริ และโครงการพัฒนาอื่น ๆ เพื่อ ช่วยเหลือประชาชนในด้านเศรษฐกิจ และสังคมให้มคี ุณภาพชีวติ ทีด่ ขี น้ึ และสามารถพึง่ พาตนเองได้

โครงการสารานุกรมไทยสาหรับเยาวชน มีฉบับปกติ 37 เล่ม ฉบับเสริมการเรียนรู้ 19 เล่ม เริม่ พิมพ์ครัง้ แรกในพ.ศ. 2516 เป็น สารานุกรมไทยแบบเป็ นชุด เน้นความรูท้ เ่ี กิดขึน้ และใช้อยูใ่ น ประเทศไทย แต่ละเล่มรวบรวมเนื้อเรื่องจากหลากหลาย สาขาวิชา เนื้อหาของเรื่องต่าง ๆ เรียบเรียงให้เหมาะสมกับเด็ก รุ่นเล็ก เด็กรุ่นกลาง และเด็กรุ่นใหญ่ โครงการแกล้งดิน เพื่อแก้ปญั หาดินเปรีย้ ว หรือดินเป็ นกรด โดย มีการขังน้าไว้ในพืน้ ทีจ่ นกระทังเกิ ่ ดปฏิกริ ยิ าเคมีทาให้ดนิ เปรีย้ ว จัด จนถึงทีส่ ดุ แล้วจึงระบายน้าออกและปรับสภาพฟื้นฟูดนิ ด้วย ปูนขาว จนกระทังดิ ่ นมีสภาพดีพอทีจ่ ะใช้ในการเพาะปลูกได้ กังหันชัยพัฒนา สร้างต้นแบบได้ครัง้ แรกในปี พ.ศ. 2532 เป็ น กังหันน้าเพื่อบาบัดน้าเสียด้วยวิธกี ารเติมอากาศ พระสมเด็จจิตรลดา หรือ พระกาลังแผ่นดิน เป็ นพระเครื่อง ที่


8 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงสร้างด้วยพระองค์เอง พระราชทานแก่ทหาร ตารวจ ข้าราชการ และพลเรือน ในช่วง ระหว่าง พ.ศ. 2508 - 2513 มีทงั ้ สิน้ ประมาณ 2,500 องค์

พระเกียรติคุณในฐานะทีท่ รงเป็นนักอนุรกั ษ์ดนิ และน้า (30 ตุลาคม พ.ศ. 2536)

ผูอ้ านวยการบริหารของยูเอ็นดีซพี ี (UNDCP) แห่ง รางวัล สหประชาชาติ ทูลเกล้าฯ ถวาย "เหรียญทองคาสดุดพี ระเกียรติ ้ ั พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช ทรงได้รบั การ คุณด้านการปองกันแก้ไขปญหายาเสพติด" (12 ธันวาคม พ.ศ. 2537) ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลและเกียรติยศต่าง ๆ มากมาย ทัง้ จาก บุคคลและคณะบุคคลในประเทศและต่างประเทศ อันเนื่องมาจาก องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ทูลเกล้าฯ พระราชกรณียกิจและพระราชอัธยาศัยในการแสวงหาความรู้ ที่ ถวาย "เหรียญสดุดพี ระเกียรติคณ ุ ในด้านการพัฒนาการ สาคัญเป็ นต้นว่าประธานรัฐสภายุโรปและสมาชิกร่วมกัน เกษตร" (6 ธันวาคม พ.ศ. 2539) ทูลเกล้าฯ ถวาย "เหรียญรัฐสภายุโรป" (19 กรกฎาคม พ.ศ. สานักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ทูลเกล้าฯ ถวาย 2519) "รางวัลความสาเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์" จากการทีไ่ ด้ทรง ประธานคณะกรรมาธิการเพื่อสันติภาพของสมาคมอธิการบดี อุทศิ กาลังพระวรกายและทรงพระวิรยิ ะอุตสาหะในการปฏิบตั พิ ระ ระหว่างประเทศ ทูลเกล้าฯ ถวาย "รางวัลสันติภาพ" (9 กันยายน ราชกรณียกิจมาตลอดพระชนม์ชพี (26 พฤษภาคม พ.ศ. 2549) พ.ศ. 2529) ในปี พ.ศ. 2550 องค์การทรัพย์สนิ ทางปญั ญาโลก (World สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ทูลเกล้าฯ ถวาย "เหรียญทองเฉลิม Intellectual Property Organization) แถลงข่าว พระเกียรติคุณในการนาชนบทให้พฒ ั นา" (21 กรกฎาคม พ.ศ. การทูลเกล้าฯ ถวาย "เหรียญรางวัลผูน้ าโลกด้านทรัพย์สนิ ทาง 2530) ปญั ญา" (Global Leaders Award) โดยนายฟรานซิส ผูอ้ านวยการใหญ่โครงการสิง่ แวดล้อมแห่ง เกอร์ร่ี ผูอ้ านวยการใหญ่เป็ นผูน้ าขึน้ ทูลเกล้าฯ ถวาย ณ สหประชาชาติ ทูลเกล้าฯ ถวาย "เหรียญทองประกาศพระเกียรติ พระราชวังไกลกังวล ในวันที่ 14 มกราคม 2552 เพื่อ คุณด้านสิง่ แวดล้อม" (4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2535) เทิดพระเกียรติทท่ี รงมีบทบาทและผลงานด้านทรัพย์สนิ ทาง ั ผูอ้ านวยการใหญ่องค์การอนามัยโลก ทูลเกล้าฯ ถวาย "เหรียญ ปญญาทีโ่ ดดเด่น และพระองค์ทรงเป็ นผูน้ าโลกคนแรกทีอ่ งค์การ ั ทรัพย์สนิ ทางปญญาโลกทู ลเกล้าฯ ถวายเหรียญรางวัลดังกล่าว ทองสาธารณสุขเพื่อมวลชน" (24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2535) คณะกรรมการสมาคมนิเวศวิทยาเชิงเคมี

วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2555 สหภาพวิทยาศาสตร์ทางดิน

สากล (International Society of Chemical Ecol- นานาชาติ (International Union of Soil Sciences -IUSS) นาโดยอดีตเลขาธิการสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดิน ogy) ทูลเกล้าฯ ถวาย "เหรียญรางวัลเทิดพระเกียรติในการ นานาชาติทลู เกล้าฯ ถวายรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดนิ เพื่อ สงวนรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ" (26 มกราคม พ.ศ. 2536)

มนุษยธรรม (The Humanitarian Soil Scien-

หัวหน้าสาขาเกษตร ฝา่ ยวิชาการภูมภิ าคเอเชียของ ธนาคารโลก ทูลเกล้าฯ ถวาย "รางวัลหญ้าแฝกชุบสาริด" สดุดี

tist) เป็ นพระองค์แรกของโลก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงเป็ นผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบถวาย


9 ปริญญากิตติมศักดิมากเป็ นสถิตโิ ลกถึง 136 ฉบับ ใน พ.ศ. 2540 ์ โดยทรงได้รบั มอบถวายจากมหาวิทยาลัยในประเทศไทยเป็ น ส่วนใหญ่ สวรรคต สานักพระราชวัง มีประกาศเรื่อง พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต เมือ่ วันพฤหัสบดีท่ี 13 ตุลาคม 2559


10 ประมวลกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่ องกับงานพระบรมศพ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช สพป.ราชบุรี เขต ๑

พิธีถวาย น้าสรงพระ บรมศพ


11


12


13


14


15


16 ร่วมพิธีทาบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็ นพระราชกุศลเนื่ องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 5 ธ.ค. 59


17 ณ สวนเฉลิ มพระเกียรติ 60 พรรษา (บริ เวณข้างโรงยิ มเนเซียมจังหวัดราชบุรี) อ.เมือง จ.ราชบุรี


18

กิจกรรมสุจริตตามรอยพ่อ


19 ครัวกระทรวงศึกษาธิการ

วารครูราชบุรี1 เดือน ต.ค.- พ.ย. 59  

วารสารการศึกษาออนไลน์ สพป.ราชบุรีเขต 1 ประจำเดือน ต.ค.- พ.ย.59 งานประชาสัมพันธ์

วารครูราชบุรี1 เดือน ต.ค.- พ.ย. 59  

วารสารการศึกษาออนไลน์ สพป.ราชบุรีเขต 1 ประจำเดือน ต.ค.- พ.ย.59 งานประชาสัมพันธ์

Advertisement