Page 1


2

ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

ดร.รังสรรค์ อ้วนวิ จิตร ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 (วิทยฐานะเชีย่ วชาญ) ได้รบั คาสังย้ ่ ายมาดารงตาแหน่ง ผอ. สพป.ราชบุรี เขต 1 เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 58 เดินทางมารับตาแหน่งเพื่อปฏิบตั ิ หน้าทีเ่ มือวันที่ 11 พ.ย. 58 เกิดเมื่อวันที่ 7 ก.ค. 2507 ที่ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก วุฒิการศึกษาสูงสุด ปรัชญาดุษฏีบณ ั ฑิต (ปร.ด.) ปริญญาเอก สาขาการจัด การศึกษา จากมหาวิทยาลัยคริสเตียน ประวัติการรับราชการ เริม่ รับบรรจุเข้ารับราชการในตาแหน่งครู2 ร.ร.สหภาพ แรงงานการไฟฟ้า จังหวัด พิษณุโลก เมื่อวันที่ 9 ก.ย. 58 

ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการประถมศึกษาจังหวัดนครปฐม เขต 1 เมื่อ 24 ก.ค. 46

รองผูอ้ านวยการ สพท.นฐ.1 เมือ่ 18 มิ.ย. 47

ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษานครปฐม เขต 2 เมื่อ 30 มี.ค. 52

ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต1 เมื่อ 1 ต.ค. 55

ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เมื่อ 3 พ.ย. 58

คาสัง่ คสช.ตามมาตรา 44 ให้ปฏิบตั หิ น้าทีศ่ กึ ษาธิการจังหวัดราชบุรี

ปจั จุบนั อยู่บา้ นเลขที่ 433/51 ถ.ศรีสรุ ยิ วงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี

ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร


3 CONTENTES นโยบาย 11 ประการ การบริหารสถานศึกษา 3

ครูด.ี .นักเรียนเด่น........................................................16

นโยบายการปรับปรุงสานักงานฯ......................4 เพลงมาร์ช สพป.ราชบุรี เขต 1 ......................5 วันเด็ก ...........................................................6 วันครู..............................................................8 กิจกรรมลดเวลาเรียน..เพิม่ เวลารู้ ...................10 นโยบาย ป.1 อ่านออกเขียนได้ .......................15

การมอบนโยบาย 11 ประการ ในการทางานให้ผู้บริหารสถานศึกษา ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจติ ร ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้มอบ นโยบายให้ผบู้ ริหารสถานศึกษาในสังกัด ในการทางานเพื่อให้เกิดผลสาเร็จตามเป้าหมายโดยมีนโยบาย 11 ข้อ ดังนี้ 1.นักเรียนทุกคนมีคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ 2.นักเรียนระดับปฐมวัยมีความพร้อมในการเรียนรูร้ ะดับประถมศึกษา 3.นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 1-6 อ่านออกเขียนได้ทุกคน 4.ยกระดับผลสัมฤทธิทางการเรี ยน *ทุกระดับชัน้ *O-NET , NT ์ 5.ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียนในระดับภาค/ชาติ สูงขึน้ 6.โรงเรียนใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาเป็ นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ *DLTV *DLIT 7.การจัดการเรียนรูท้ ส่ี อดคล้องกับพัฒนาการของสมอง (Brain-based Learning) 8.ลดเวลาเรียน เพิม่ เวลารู้ 9.ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร 10.ผูบ้ ริหารโรงเรียน อยูโ่ รงเรียนให้มากทีส่ ดุ *ครูรกั เด็ก เด็กรักครู *ควบคุม กากับ ติดตาม นิเทศ *ประเมินผล *สร้างขวัญกาลังใจ 11.ผูบ้ ริหารโรงเรียนให้ความร่วมมือกับเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา


4 นโยบายการพัฒนาปรับปรุงสานักงาน ในการทางานนี้เจ้าหน้าทีท่ ุกคนต้องอยูก่ นั ด้วยความรัก ความสามัคคี มีความสุข งานสาเร็จองค์กรมีหน้ามีตาเดินได้อย่างสง่าผ่าเผย โดยเน้น 10 วิธ ี ในการปฏิบตั งิ าน และกิจกรรมในการพัฒนาสานักงาน 9 ประการ ดังนี้ 1.จัดทาป้ายสานักงาน 2.ปรับปรุงเว็ปไซต์สานักงานให้น่าดู ทาป้ ายสานักงาน 3.จัดทาเพลงมาร์ช 4.สร้างวัฒนธรรมองค์กร 5.การเน้นกิจกรรม 5 ส. 6.ปรับสภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการทางาน พัฒนาเว็บไซต์ 7.พัฒนาบุคลากร 8.จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ ความรัก,สามัคคี 9.จัดทาเสือ้ ทีม

มีความสุข งานสาเร็จ

ทาเพลงมาร์ชองค์กร

องค์กรมีหน้ าตา สร้างวัฒนธรรม องค์กร

มีเสื้อทีม

กิ จกรรมสัมพันธ์

พัฒนาบุคลากร

ปรับสภาพแวดล้อม ให้เอื้อต่อการทางาน

เน้ น 5 ส.


5


6

วันเด็ก “ เด็กดี หมันเพี ่ ยร เรียนรู้ สู่อนาคต” คาขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจาปี 2559 จาก พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึง่ ถือว่าเป็นวันสาคัญของเด็ก "วันเด็กแห่งชาติ" ทีถ่ ูกกาหนดให้ตรงกับวันเสาร์ท่ี 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี และวัน เด็ก 2559 ตรงกับวันที่ 9 มกราคม เป็นวันทีใ่ ห้ความสาคัญกับเด็กทีเ่ ป็นเยาวชนของชาติ ซึง่ จะเติบโตไปเป็นผูใ้ หญ่ทม่ี คี ุณภาพของประเทศชาติต่อไป


7 ความเป็นมาของวันเด็กแห่งชาติ วันเด็กแห่งชาติ มีตน้ กาเนิดมาจากการทีอ่ งค์การสหประชาชาติทวโลกเกิ ั่ ดความตื่นตัว และเห็นพ้องต้องกัน ว่าควรจะให้ความสาคัญแก่เด็ก ๆ โดยในปี พ.ศ. 2498 นายวี เอ็ม กุล ผูแ้ ทนองค์การสหพันธ์เพื่อสวัสดิการเด็ก ระหว่างประเทศ ได้เป็นผูเ้ สนอต่อกรมประชาสงเคราะห์ ให้มกี ารจัดงานวันเด็กแห่งชาติขน้ึ เพื่อส่งเสริมให้ ประชาชนได้เห็นความสาคัญ และความต้องการของเด็ก รวมถึงเพื่อเป็นการกระตุน้ ให้เด็กตระหนักถึงบทบาทอัน สาคัญของตนในประเทศ โดยปลูกฝงั ให้เด็กมีส่วนร่วมในสังคม เตรียมพร้อมให้ตนเองเป็ นกาลังของชาติ ทัง้ นี้ การขานรับกับการจัดงานวันเด็กแห่งชาติได้เป็นไปอย่างกว้างขวาง ในปีเดียวกันนัน้ เองทัวโลกไม่ ่ น้อย กว่า 40 ประเทศ จัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติของตนขึน้ โดยได้มกี ารกาหนดว่าจะถือเอาวันจันทร์แรกของเดือน ตุลาคมของทุกปี เป็ นวันเด็กแห่งชาติ สาหรับประเทศไทย ได้ตอบรับข้อเสนอของนายวี เอ็ม กุลกานี ซึง่ บอกผ่านมาทางกรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทยว่า ไทยควรจัดงานเฉลิมฉลองวันเด็กแห่งชาติ รัฐบาลจึงได้จดั ให้มคี ณะกรรมการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ ขึน้ มาคณะหนึ่ง ทาหน้าทีป่ ระสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทัง้ ภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และเอกชน กาหนดให้มกี ารฉลองวันเด็กแห่งชาติทงั ้ ในส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค จุดประสงค์เพื่อให้เด็กทัวประเทศทั ่ ง้ ในระบบ โรงเรียน และนอกระบบโรงเรียน ได้รถู้ งึ ความสาคัญของตน เกีย่ วกับสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ระเบียบวินยั ทีม่ ี ต่อตนเองและสังคม มีความยึดมันในสถาบั ่ นชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเ์ ป็นประมุข งานวันเด็กแห่งชาติครัง้ แรกของประเทศไทย จัดขึน้ เมือ่ วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2498 จากนัน้ เป็ นต้นมา ราชการได้กาหนดวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมของทุกปี เป็นวันเด็กแห่งชาติ โดยจัดต่อเนื่องกันมาจนถึงปี 2506 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติในปีนนั ้ ได้มคี วามเห็นพ้องต้องกันว่า สมควรทีจ่ ะเสนอเปลีย่ น วันจัดงานวันเด็กแห่งชาติเสียใหม่ ด้วยเหตุผลว่า เดือนตุลาคมสาหรับประเทศไทย เป็นเดือนทีย่ งั อยูใ่ นฤดูฝน มีฝน ตกมาก เด็ก ๆ ไม่สะดวกในการเดินทางมาร่วมงาน นอกจากนี้วนั จันทร์เป็ นวันปฏิบตั งิ านของผูป้ กครอง จึงไม่ สามารถพาเด็กของตนไปร่วมงานได้ ด้วยเหตุน้ี คณะรัฐมนตรีจงึ มีมติเห็นชอบ ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2507 ว่า ควรจะเปลีย่ นเป็ นวันเสาร์ทส่ี อง ของเดือนมกราคม ทีม่ คี วามเหมาะสมและสะดวกมากกว่า ตามทีค่ ณะกรรมการจัดงานวัดเด็กแห่งชาติเสนอ มา ส่งผลให้ในปี 2507 ไม่มงี านวันเด็กแห่งชาติดว้ ยการประกาศเปลีย่ นได้เลยวันมาแล้วงานวันเด็กแห่งชาติจงึ เริม่ จัดขึน้ ใหม่อกี ครัง้ ในปี 2508 เรือ่ ยมาถึงปจั จุบนั


8

วันครู 59


9

สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาราชบุรเี ขต1 จัดงานวันครูประจาปี 2559 ให้กบั ครูทงั ้ ภาครัฐและเอกชน ในเขตอาเภอเมืองราชบุรแี ละอาเภอ วัดเพลง จานวนกว่า 800 คน ณ หอประชุมอาคารจิตรภักดี วิทยาลัยเทคนิคราชบุร ี ในวันเสาร์ท่ี 16 ม.ค.59 โดยมี นายสุรพล แสวงศักดิ ์ ผูว้ ่าราชการ จังหวัดราชบุร ี เป็นประธาน เริม่ เวลา 08.30 น.ในงานวันครูมพี ธิ ที างสงฆ์เพือ่ เป็นศิรมิ งคลแก่คุณครู และพิธรี าลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ เป็นเป็น ประเพณีสบื เนื่องกันมา ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจติ ร ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาราชบุร ี เขต 1 ได้อ่านสารจากประธานกรรมการ คุรุสภา จากนัน้ เป็นพิธกี รรมราลึกบูรพาจารย์ จากตัวแทนข้าราชการอาวุโสทัง้ นอกและในประจาการ ผูว้ ่าราชการจังหวัดราชบุร ี มอบเกียรติ บตั ร/โล่/ รางวัลดีเด่นประเภทต่างๆได้แก่ครูผสู้ อนดีเด่นในกลุ่มสาระต่างๆ,รางวัลผูบ้ ริหารดีเด่นระดับเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา,รางวัลครูผสู้ อนดีเด่ นของคุรุสภา,รางวัล ครูดไี ม่มอี บายมุข,เกียรติบตั รครูดมี ที กุ วัน ของ สกสค.และรางวัลหนึ่งแสนครูดี สุดท้ายผูว้ ่าราชการจังหวัดได้กล่าวคาปราศรัยชืน่ ชมในการทาดีของครู และให้กาลังใจในการทาหน้าทีค่ รู พร้อมทัง้ อวยพรให้คุณครูประสบความสาเร็จ..


10 นโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้


11


12 กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สพป.รบ.1 การติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิม่ เวลารู”้ คณะติดตาม จาก สพฐ. และศึกษานิเทศก์ สพป.ราชบุรี เขต 1 ติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิม่ เวลารู”้ โรงเรียนอนุบาลปากท่อ อาเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 เพือ่ เก็บข้อมูลกิจกรรม“ลดเวลาเรียน เพิม่ เวลารู”้ ทีเ่ ชื่อมโยงการจัดการเรียนการสอนในชัน้ เรียน แนวทางการกาหนด/เลือกกิจกรรม จานวนกิจกรรมทีโ่ รงเรียนจัดตาม นโยบาย ความสนใจหรือตอบสนองกิจกรรมแต่ละด้านของนักเรียน การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมทีก่ ่อให้เกิดความสัมพันธ์ภายใน ครอบครัวหลังจากเข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมทีน่ าไปใช้ประโยชน์ต่อท้องถิน่ รวมไปถึงผลสารวจทีช่ ุมชนส่วนเกีย่ วข้องมีความพึง พอใจเป็ นอย่างมากและการเข้ามีสว่ นร่วมสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและบุคคลอื่นๆ


13 กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สพป.รบ.1

การเลี้ยงผึง้ และผลิตภัณฑ์ผงึ้ ร.ร. วัดแจ้งเจริญ อ.วัดเพลง

Walk Rally คณิ ตศาสตร์ ร.ร.วัดเจติ ยาราม อ.เมืองราชบุรี


14 กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สพป.รบ.1

ร.ร.บ้านท่ามะขาม อ.สวนผึง้


15 นโยบายชั้น ป.1 อ่านออก เขียนได้ สพป.รบ.1

สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาราชบุรเี ขต 1 ได้ดาเนินการกากับติดตามมาตรการดังกล่าวให้เป็นไปตามคุณภาพมาตรฐานทีส่ านักงาน คณะกรรมการการศึกษาขันพื ้ น้ ฐานกาหนด ได้มกี ารออกกากับ ติดตาม ตรวจเยีย่ ม สถานศึกษาในสังกัด ให้นานโยบายสู่การปฏิบตั อิ ย่างมีคุณภาพและ เป็นรูปธรรม โดย.ผูอ้ านวยการและรองผูอ้ านวยการเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาทีร่ บั ผิดชอบเครือข่ายพร้อมทัง้ ศึกษานิเทศก์ผทู้ าหน้าที่ ลงพืน้ ทีด่ แู ลอย่างใกล้ชดิ


16 ครูดี...นักเรียน เด่น

ตรงนี้ มีที่ยืน สาหรับสื่อ FACEBOOK เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.รบ.1 ที่แจ้งข่าวมา อย่าลืมส่งมานะครับ ขอมาเป็ นเพื่อนเราในเครือข่าย ปชส.สพป.รบ.1


17


สื่อประชาสัมพันธ์

สือ่ ประชาสัมพันธ์ ท่านสามารถรับข้อมูลข่าวสารและส่งข่าวกิจกรรมเพือ่ ให้สานักงานเขต พืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาราชบุร ี เขต 1 เพือ่ เผยแพร่ ได้หลายช่องทาง ดังนี้ 1.สมัครเป็ นสมาชิกได้ท่ี เครือข่าย ปชส.สพป.รบ.1 2.ผูบ้ ริหารในไลน์กลุม่ ผูบ้ ริหาร 3.เว็บไซต์สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาราชบุรเี ขต 1 http:// www.ratchaburi1.org/ 4.เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาราชบุรเี ขต 1 https://prcake1.wordpress.com 5.หนังสือพิมพ์ทอ้ งถิ่นสู่ชนบท คอลัมส์ “ปํญญาภิวัฒจ์” 6.ทางวารสารครูราชบุรี 1 KRURATCHABURI1 E-MACGAZINE วารสารการศึกษา อิเลคทรอนิกส์ที่จะส่งถึงตัวท่านทางสังคมออนไลน์ 6.ทางสถานีโทรทัศน์ออนไลน์ ทางลิงค์ http://www.youtube.com/user/pirat2501/ live

ติดต่อสอบถามได้ท่ี งานประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุร ี เขต 1 032321914

Krurb1emag1  

วารสารการศึกษาครูราชบุรี 1 อิเลคทรอนิกส์ รายงานข้อมูลข่าวสารการศึกษา กิจกรรม ขององค์กรและสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก...

Krurb1emag1  

วารสารการศึกษาครูราชบุรี 1 อิเลคทรอนิกส์ รายงานข้อมูลข่าวสารการศึกษา กิจกรรม ขององค์กรและสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก...

Advertisement