Page 1

วารสารครูราชบุรี 1 RATCHABURI 1 E - MAGAZINE

วารสารการศึกษาออนไลน์ สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1


ครูราชบุรี 1

2

ศาสตราจารย์กติ ติมศักดิ ์ ดอกเตอร์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรี สิรนิ ธร รัฐสีมาคุณากรปิ ยชาติ สยามบรมราชกุมารี (2 เมษายน พ.ศ. 2498) เป็ นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมพิ ลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชสมภพ เมื่อวันเสาร์ท่ี 2 เมษายน พ.ศ. 2498 ณ พระทีน่ งอั ั ่ มพรสถาน พระราชวังดุสติ โดยสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์ (พระราชอุปชั ฌาย์ของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยูห่ วั ) เป็ นผูถ้ วายพระนามว่า "สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรนิ ธรเทพรัตนสุดา กิตวิ ฒ ั นาดุลโสภาคย์"เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2520 ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ สถาปนาพระอิสริยศักดิสมเด็ ั นาดุลโสภาคย์ เฉลิมพระนามตามทีจ่ ารึกในพระ ์ จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรนิ ธรเทพรัตนสุดา กิตวิ ฒ สุพรรณบัฏว่า "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสริ นิ ธร รัฐสีมาคุณากรปิ ยชาติ สยามบรมราชกุมารี" นับเป็ นสมเด็จ เจ้าฟ้าหญิงพระองค์แรก ทีท่ รงดารงฐานันดรศักดิที์ ่ “สยามบรมราชกุมารี” แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ พระองค์มพี ระปรีชาสามารถในหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ทางด้านอักษรศาสตร์และดนตรีไทย ซึง่ พระองค์ได้นามาใช้ใน การอนุรกั ษ์ ส่งเสริม และให้การอุปถัมภ์ในด้านศิลปวัฒนธรรมของประเทศ จากพระราชกรณียกิจในด้านศิลปวัฒนธรรมนี้ พระองค์ จึงได้รบั การทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระสมัญญาว่า “เอกอัครราชูปถัมภกมรดกวัฒนธรรมไทย” และ “วิศษิ ฏศิลปิ น” นอกจากนี้ พระองค์ยงั ทรงประกอบพระราชกรณียกิจในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการศึกษา การพัฒนาสังคม โดยทรงมีโครงการในพระราชดาริ ส่วนพระองค์หลายหลากโครงการ ซึง่ โครงการในระยะเริม่ ต้นนัน้ มุ่งเน้นทางด้านการแก้ปญั หาการขาดสารอาหารของเด็กใน ท้องถิน่ ทุรกันดาร และพัฒนามาสูก่ ารให้ความสาคัญทางด้านการศึกษาเพื่อการพัฒนาราษฎร


ครูราชบุรี 1

สารบัญ

3

วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

2

การดาเนิ นการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขัน้ พื้นฐาน

4

ต้นแบบส่งเสริ มการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม

8

HERO SCHOOL BUS เทคโนโลยีแก้ปัญหาลืมเด็กไว้ในรถ

10

กิจกรรมประชาสัมพันธ์

ออกตรวจเยี่ยมคุณภาพการเรียนการสอน ............12,อบรมลูกเสือ—

เนตรนารี ต้านยาเสพติ ด.....14,สอบคัดเลือกอัตราจ้าง ธุรการโรงเรียน..........16,English camp 2014 .......17,มหกรรมอนุบาลร่วมใจ.........18,วันวิ ชาการน้าพุ 57...........19,งานวันวิ ชาการ ร.ร.วัดเขา วัง......... 20, สอบรองและผูอ้ านวยการสถานศึกษา...........21,รับมอบอาคารบิ๊ กซี 41...........22,ประเมิ น สถานศึกษาแห่งความดี...........24,ออกตรวจเยี่ยมสถานศึกษา.......25,สอบครูผช้ ู ่วยกรณี มีความจาเป็ น หรือมีเหตุพิเศษ..........26

ผอ.พบเพือ ่ นครู คุณครูทร่ี กั คะ..เราคงทราบผลการทดสอบเพื่อวัดระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษา เป็ นสิง่ ทีจ่ ะ บอกให้เราทราบว่าผลสัมฤทธิของนั ์ กเรียนใน สพป.รบ.1 มีคุณภาพมากน้อยเพียงใด ผลทีเ่ กิดขึน้ อยู่ ในเกณฑ์ใด ข้อทีเ่ ราจะต้องต้องมาปรับปรุงจะต้องนามาทบทวนเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องหรือจุดบอดที่ ผ่านมา สิง่ ทีจ่ ะนามาเน้นย้าในเรือ่ งของนโยบายรัฐบาลทีเ่ กีย่ วกับการยกระดับคุณภาพ เด็กของเรา ต้องปลอดจากการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ,การใช้สอ่ื ทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อแก้ปญั หาการขาดแคลนบุคลากร หวังว่าการเอาใจใส่ดแู ลนักเรียนของเราเป็ นหน้าทีโ่ ดยตรงของ คุณครู เราคงจะต้องร่วมมือกันเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเราให้เข้าสูร่ ะดับมาตรฐานให้ได้ ขอ เป็ นกาลังใจให้ทุกท่าน เจ้าของ

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอานวยการ สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาราชบุร ี เขต ๑

ทีป่ รึกษา

นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผอ.สพป.รบ.๑ , รอง ผอ.สพป.รบ.๑ ,ผอ.กลุ่มอานวยการ

บรรณาธิการ

นายไพรัช นวลขา ; http://www.facebook.com/pnaunkham

กองบรรณาธิการ นายทรงสิทธิ ์ ศิลปะธารากุล,นางดวงตา เข็มทอง และเครือข่ายประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร ทีอ่ ยู่

สพป.ราชบุร ี เขต ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนไกรเพชร อาเภอเมืองราชบุร ี จังหวัดราชบุร ี ๗๐๐๐๐ โทร ๐๓๒ ๓๒๑๙๑๔ โทรสาร ๐๓๒ ๓๑๐๕๘๓

ชูศรี อุดมกุศลศรี


ครูราชบุรี 1

4

การดาเนินการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Map แผนการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตร เสนอต่อ ความก้าวหน้าการดาเนินการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา คณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานการศึกษา ในคณะกรรมการ ขัน้ พืน้ ฐาน การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (กพฐ.) พิจารณาใน 2 รูปแบบ คือ 1) ปรับ ตามกระบวนการพัฒนาหลักสูตรเต็มรูปแบบ หรือ 2) ปรับปรุง พลเรือเอก ณรงค์ พิ พฒ ั นาศัย รัฐมนตรีว่าการ บางส่วนจากหลักสูตรฯ พ.ศ.2551 จากการหารือร่วมกันในครัง้ กระทรวงศึกษาธิการ เปิ ดเผยภายหลังการประชุม นี้ ทีป่ ระชุมกระทรวงศึกษาธิการมีความเห็นตรงกันว่า ควรปรับ กระทรวงศึกษาธิการ ครัง้ ที่ 3/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 5 มีนาคม 2558 ทีห่ อ้ งประชุมราชวัลลภ ว่าทีป่ ระชุมได้รบั ทราบ หลักสูตรบางส่วนก่อน โดยเริม่ จากระดับปฐมวัยและช่วงชัน้ ที่ 1 รายงานความก้าวหน้าการดาเนินการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา (ป.1-ป.3) ควบคู่ไปกับการพัฒนาหนังสือเรียน เพราะจะ ขัน้ พืน้ ฐาน ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ดาเนินการได้เร็วและคล่องตัวกว่าการปรับทัง้ หมดใน (สพฐ.)รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า จากการทีก่ ระทรวงศึกษาธิการ ภาพรวม ทัง้ นี้ได้ขอให้ สพฐ.รับข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา ดาเนินการอย่างรอบคอบ โดยเฉพาะในระดับปฐมวัยซึง่ มี มีนโยบายให้ปรับปรุง ทบทวน และพัฒนาหลักสูตรแกนกลาง ความสาคัญมาก จาเป็ นทีจ่ ะต้องคานึงถึงพัฒนาการตามช่วงวัยที่ การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 นัน้ สพฐ.โดยสานัก เหมาะสมและกาหนดผลผลิตทีต่ อ้ งการอย่างชัดเจน นอกจากนี้ วิชาการและมาตรฐานการศึกษาได้ดาเนินการจัดทา Road ได้เสนอแนะให้เชื่อมโยงผลสารวจออนไลน์ของ สพฐ. กับการ


ครูราชบุรี 1

ดาเนินการของคณะอนุกรรมการปฏิรปู การเรียนรู้ ซึง่ มีนางสิริ กร มณีรนิ ทร์ เป็ นประธาน เพื่อนาข้อมูลความคิดเห็นของผูม้ ี ส่วนได้สว่ นเสียไปใช้ให้เกิดประโยชน์นอกจากนี้ ทีป่ ระชุม รับทราบรายงานข้อมูลหนังสือเรียนทีใ่ ช้ในสถานศึกษาตามที่ สพฐ.เสนอ ซึง่ การจัดทาหนังสือเรียนฉบับกระทรวง ศึกษาธิการ มีหน่วยงานรับผิดชอบจัดทา 2 หน่วยงาน คือ สพฐ. รับผิดชอบ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ และ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) และสถาบันส่งเสริมการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) รับผิดชอบ 3 กลุ่มสาระ การเรียนรู้ ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การงานอาชีพและ เทคโนโลยี ขณะนี้ได้จดั ทาต้นฉบับหนังสือเรียนปี การศึกษา 2558 เสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมจัดส่งให้องค์การค้าของ สกสค. เป็ นผูจ้ ดั พิมพ์จาหน่ายต่อไป ส่วนการกาหนดราคาจาหน่าย จะต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาราคา จาหน่ายสือ่ การเรียนรูข้ อง สพฐ. ซึง่ เห็นว่าในปี งบประมาณนี้

5

ยังคงจาหน่ายในราคาเดิม ในส่วนของการตรวจประเมิน คุณภาพหนังสือของสานักพิมพ์เอกชน สามารถดาเนินการได้ทงั ้ ก่อนและหลังจัดจาหน่าย ซึง่ สพฐ.ได้มกี ารแต่งตัง้ ผูท้ รงคุณวุฒิ เป็ นคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ เพื่อให้ได้ตน้ ฉบับที่ ถูกต้อง สมบูรณ์ สอดคล้องกับหลักสูตร ก่อนทีจ่ ะออก ใบอนุญาตให้ใช้ในสถานศึกษาโดยสานักพิมพ์สามารถกาหนด ราคาจาหน่ายหนังสือได้เองตามกลไกและภาวะต้นทุนการผลิต สาหรับการจัดทาบัญชีรายชื่อสือ่ การเรียนรูแ้ ละการจัดซือ้ ตาม นโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตัง้ แต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (เรียนฟรี) สพฐ.ได้จดั ทา บัญชีกาหนดสือ่ การเรียนรูข้ องกระทรวงศึกษาธิการและเอกชน สาหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์สานัก วิชาการและมาตรฐานการศึกษา (http:// academic.obec.go.th) และเว็บไซต์ สพฐ. (www.obec.go.th) ซึง่ จะแสดงรายชื่อ ภาพปก ขนาด รูปเล่ม ลักษณะการพิมพ์ น้าหนักกระดาษ สารบัญ ตัวอย่างบท


ครูราชบุรี 1

ที่ 1 และราคาจาหน่าย ทัง้ นี้ สถานศึกษาสามารถเลือกใช้ หนังสือได้อย่างเสรี โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ สถานศึกษาและภาคี 4 ฝา่ ย ได้แก่ ผูแ้ ทนครู ผูแ้ ทนผูป้ กครอง ผูแ้ ทนชุมชน และผูแ้ ทนกรรมการนักเรียนอย่างไรก็ตาม ในขณะ นี้สานักพิมพ์เอกชนหลายแห่งมีใบอนุญาตครบ 5 ปี แล้ว และได้ ขอส่งต้นฉบับตรวจสอบเพื่อขอใบอนุญาตฉบับใหม่ รวมทัง้ ฉบับ ทีเ่ ปลีย่ นจากใบประกันคุณภาพของสานักพิมพ์ เป็ นใบอนุญาต ให้ใช้ในสถานศึกษาของ สพฐ.ในการขึน้ บัญชีในปี การศึกษา 2558 นัน้ มีการปรับราคาจาหน่าย สพฐ. จึงได้ขอความร่วมมือ ไปยังสานักพิมพ์เอกชนเพื่อให้ตรึงราคาจาหน่าย และมีหนังสือ ซักซ้อมความเข้าใจไปยังสานักงานเขตพืน้ ทีป่ ระถมศึกษาและ มัธยมศึกษาเกีย่ วกับการปรับราคาหนังสือเรียนบางรายการ ขอให้สถานศึกษาพิจารณาจัดซือ้ หนังสือโดยเปรียบเทียบกับ ราคาเดิม ความเหมาะสมของเนื้อหา รูปแบบการพิมพ์ และ คุณภาพของหนังสือ และจัดให้เพียงพอแก่นกั เรียนทุกคนทุกชัน้ ให้ครบทัง้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมทัง้ ให้คานึงถึงความ ถูกต้องและเหมาะสมตามงบประมาณทีไ่ ด้รบั ด้วยจากการหารือ ร่วมกันในครัง้ นี้ ทีป่ ระชุมกระทรวงศึกษาธิการมีความเห็น

6

ตรงกันว่า ควรปรับหลักสูตรบางส่วนก่อน โดยเริม่ จากระดับ ปฐมวัยและช่วงชัน้ ที่ 1 (ป.1-ป.3) ควบคู่ไปกับการพัฒนา หนังสือเรียน เพราะจะดาเนินการได้เร็วและคล่องตัวกว่าการ ปรับทัง้ หมดในภาพรวม ทัง้ นี้ได้ขอให้ สพฐ.รับข้อเสนอแนะเพื่อ พิจารณาดาเนินการอย่างรอบคอบ โดยเฉพาะในระดับปฐมวัย ซึง่ มีความสาคัญมาก จาเป็ นทีจ่ ะต้องคานึงถึงพัฒนาการตาม ช่วงวัยทีเ่ หมาะสมและกาหนดผลผลิตทีต่ อ้ งการอย่างชัดเจน นอกจากนี้ ได้เสนอแนะให้เชื่อมโยงผลสารวจออนไลน์ของ สพฐ. กับการดาเนินการของคณะอนุกรรมการปฏิรปู การเรียนรู้ ซึง่ มีนางสิรกิ ร มณีรนิ ทร์ เป็ นประธาน เพื่อนาข้อมูลความ คิดเห็นของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียไปใช้ให้เกิดประโยชน์ นอกจากนี้ ทีป่ ระชุมรับทราบรายงานข้อมูลหนังสือเรียนทีใ่ ช้ใน สถานศึกษาตามที่ สพฐ.เสนอ ซึง่ การจัดทาหนังสือเรียนฉบับ กระทรวงศึกษาธิการ มีหน่วยงานรับผิดชอบจัดทา 2 หน่วยงาน คือ สพฐ. รับผิดชอบ 5 กลุม่ สาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ และภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) และสถาบัน ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


ครูราชบุรี 1

(สสวท.) รับผิดชอบ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ขณะนี้ได้จดั ทา ต้นฉบับหนังสือเรียนปี การศึกษา 2558 เสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อม จัดส่งให้องค์การค้าของ สกสค.เป็ นผูจ้ ดั พิมพ์จาหน่ายต่อไป ส่วน การกาหนดราคาจาหน่ายจะต้องผ่านความเห็นชอบของ คณะกรรมการพิจารณาราคาจาหน่ายสือ่ การเรียนรูข้ อง สพฐ. ซึง่ เห็นว่าในปีงบประมาณนี้ยงั คงจาหน่ายในราคาเดิม ในส่วนของ การตรวจประเมินคุณภาพหนังสือของสานักพิมพ์เอกชน สามารถ ดาเนินการได้ทงั ้ ก่อนและหลังจัดจาหน่าย ซึง่ สพฐ.ได้มกี าร แต่งตัง้ ผูท้ รงคุณวุฒเิ ป็ นคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ เพื่อให้ได้ตน้ ฉบับทีถ่ ูกต้อง สมบูรณ์ สอดคล้องกับหลักสูตร ก่อนทีจ่ ะออกใบอนุญาตให้ใช้ในสถานศึกษาโดยสานักพิมพ์ สามารถกาหนดราคาจาหน่ายหนังสือได้เองตามกลไกและภาวะ ต้นทุนการผลิต สาหรับการจัดทาบัญชีรายชื่อสือ่ การเรียนรูแ้ ละ การจัดซือ้ ตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาตัง้ แต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (เรียน ฟรี) สพฐ.ได้จดั ทาบัญชีกาหนดสือ่ การเรียนรูข้ อง กระทรวงศึกษาธิการและเอกชนสาหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา

7

เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (http://academic.obec.go.th) และเว็บไซต์ สพฐ. (www.obec.go.th) ซึง่ จะแสดงรายชื่อ ภาพปก ขนาด รูปเล่ม ลักษณะการพิมพ์ น้าหนักกระดาษ สารบัญ ตัวอย่างบทที่ 1 และราคาจาหน่าย ทัง้ นี้ สถานศึกษาสามารถเลือกใช้หนังสือได้ อย่างเสรี โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา และภาคี 4 ฝา่ ย ได้แก่ ผูแ้ ทนครู ผูแ้ ทนผูป้ กครอง ผูแ้ ทนชุมชน และผูแ้ ทนกรรมการนักเรียนอย่างไรก็ตาม ในขณะนี้สานักพิมพ์ เอกชนหลายแห่งมีใบอนุญาตครบ 5 ปีแล้ว และได้ขอส่งต้นฉบับ ตรวจสอบเพื่อขอใบอนุญาตฉบับใหม่ รวมทัง้ ฉบับทีเ่ ปลีย่ นจากใบ ประกันคุณภาพของสานักพิมพ์ เป็ นใบอนุญาตให้ใช้ใน สถานศึกษาของ สพฐ.ในการขึน้ บัญชีในปี การศึกษา 2558 นัน้ มี การปรับราคาจาหน่าย สพฐ. จึงได้ขอความร่วมมือไปยัง สานักพิมพ์เอกชนเพื่อให้ตรึงราคาจาหน่าย และมีหนังสือซักซ้อม ความเข้าใจไปยังสานักงานเขตพืน้ ทีป่ ระถมศึกษาและ มัธยมศึกษาเกีย่ วกับการปรับราคาหนังสือเรียนบางรายการ ขอให้ สถานศึกษาพิจารณาจัดซือ้ หนังสือโดยเปรียบเทียบกับราคาเดิม ความเหมาะสมของเนื้อหา รูปแบบการพิมพ์ และคุณภาพของ


ครูราชบุรี 1

8

นวัตกรรมต้นแบบส่งเสริมสื่อการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม

สานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานให้ ความสนใจ นวัตกรรมของ โรงเรียนวัดโพธิ ์ศรี อ.ปาก ท่อ สพป.ราชบุร ี เขต 1ใน การนาเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์มาช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพการจัดการ เรียนการสอนโดยใช้ส่อื ทางไกลผ่านดาวเทียม ยกเป็ นตัวอย่างในการใช้โปรแกรมเสริมในการเรียนการสอนดังกล่าวทาให้ผลสัมฤทธิ ์การศึกษาสูงกว่าค่าเฉลีย่ ระดับประเทศ นายสถาพร กรีธาธร ผูอ้ านวยการโรงเรียนวัด โพธิ ์ ศรี เปิดเผยผลแห่งความสาเร็จว่าตัง้ แต่ปี 2547 ทีท่ างโครง เรียน ได้รบั จัดสรรชุดรับสัญญาณดาวเทียมจากมูลนิธกิ ารศึกษา ทางไกลผ่านดาวเทียม ตนก็ได้นาเทคโนโลยีดงั กล่าวมาใช้เพื่อ แก้ปญั หาของการขาดบุคลากรครูของโรงเรียนอย่างจริงจัง และ มี แนวคิดทีจ่ ะหาโปรแกรมพืน้ ฐานง่ายๆทีค่ รูควรรูน้ ามา ออกแบบเพื่อส่งเสริมและอานวยความสะดวกในการใช้ ตน ได้คดิ ค้นและผลิตขึน้ มาใช้ทงั ้ 9 โปรแกรม ซึง่ ทามา จากโปรแกรมสาเร็จรูปคือ Microsoft Excel มา สร้างเป็ นโปรแกรมตัวช่วยให้การจัดการเรียนการสอน


ครูราชบุรี 1

9

โดยใช้ส่อื ทางไกลผ่านดาวเทียมเกิดประสิทธิภาพมาก ทีส่ ุด ประกอบด้วย 9 โปรแกรมย่อยทีม่ หี น้าทีต่ ่างๆกัน เพื่อช่วยครูและนักเรียนได้เตรียมความพร้อมในการ เรียนรูจ้ นกระทังการประเมิ ่ นผลดังนี้ 1.โปรแกรม ตรวจสอบตารางเรียน 2.โปรแกรมบันทึกการจัดการ เรียนรู้ 3.โปรแกรมตรวจสอบคะแนนสะสม 4.โปรแกรม คลังข้อสอบ 5.โปรแกรมสืบค้นบันทึกการจัดการเรียนรู้ 6.โปรแกรมสร้างข้อสอบ 7.โปรแกรมสอบวัดผลการเรียน 8.โปรแกรมตรวจข้อสอบ 9.โปรแกรมประเมินผลการ เรียน ทาให้ผลสัมฤทธิ ์ของเด็กสูงขึน้ เป็ นทีน่ ่ าพอใจ สพฐ.ได้เห็นความสาคัญเข้ามาถ่ายทาไปเป็ นต้นแบบ แนวคิดทีจ่ ะเผยแพร่ใน สื่อ DLIT ซึง่ เป็นสื่อทีท่ าง สพฐ.จะนาไปเผยแพร่ค่กู บั DLTV ต่อไป ตนมีความ ภาคภูมใิ จทีอ่ ยากจะเผยแพร่นวัตกรรมชุดนี้ให้โรงเรียน ขนาดเล็กทีต่ อ้ งการได้นาไปใช้เพื่อแบ่งปนั ความสาเร็จใน การใช้นวัตกรรม และขณะนี้ตนได้พฒ ั นาการใช้โดยสามารถ นาแทปเลตมาใช้ในการทาโปรแกรมดังกล่าวด้วย หาก โรงเรียนใดสนใจสามารถสอบถามหรือจะนาโปรแกรมต่างๆ ไปใช้ ก็ยนิ ดีทจ่ี ะแนะนา ถือเป็นผลแห่งความสาเร็จที่ น่าสนใจ ในการนาไปเป็นต้นแบบของการใช้ส่อื ทางไกลผ่าน ดาวเทียม “ครูพระราชทาน สัญญาณจากฟ้า” ซึง่ เป็นโครงการกระทรวงศึกษาคืนความสุขในกับประชาชน

งานประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุร ี เขต 1


ครูราชบุรี 1

10


ครูราชบุรี 1

11

Hero School Bus เทคโนโลยีแก้ปัญหาการลืมเด็กไว้ในรถ จากปญั หาทีป่ รากฏเป็ นข่าวอันเศร้าสลดใจในหน้าหนังสือพิมพ์อยูเ่ นืองๆในเรือ่ งของเด็กทีต่ ดิ อยูใ่ นรถ ซึง่ นามาสู่สาเหตุของการสูญเสีย ของน้องตัวเล็กๆต้องตกอยูใ่ นสภาวะเสีย่ งจากผลแห่ง สังคมอันเร่งรีบทีจ่ าเป็ นพึง่ พา ใช้บริการรถรับส่งนักเรียน ไม่ว่าจะเป็ นของจะเป็ นการรับจ้างหรือการให้บริการของโรงเรียน ประเด็นปญั หาเหล่านี้ เป็ นแนวคิดให้เด็กนักเรียนกลุ่มหนึ่งในชัน้ ม.3ของโรงเรียนวัดเขาวัง (แสงช่วงสุวณิช) อ.เมือง สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาราชบุรเี ขต 1ซึง่ เป็นโรงเรียนขยายโอกาสซึง่ ประกอบไปด้วย นายสุเมธ ฟองน้า ทีม่ คี วามรูพ้ เิ ศษด้านอิเลคทรอนิคส์ นายเสกสรร สุรยิ วงษ์ มีความรูใ้ นเชิงช่างกลึงและ ประกอบอันเป็นความรูท้ ไ่ี ด้จากธุระกิจครอบครัว และ นางสาวอนัญญา ศรีอรุณกนก ผูท้ ช่ี อบและถนัดในเรือ่ งของ การออกแบบและงานกราฟฟิค เข้ามาร่วมตัว ทาโครงงานได้หาวิธกี ารและสร้างเครื่องมือเพื่อตอบโจทย์ในช่วย บริการ ช่วยเหลือและคุม้ ครองนักเรียนทีใ่ ช้บริการรถรับส่งนักเรียนโดยการสร้างเครื่องมือช่วยเตือนผูข้ บั รถรับส่ง นักเรียนใช้ในการป้องกันไม่ให้ลมื นักเรียนไว้บนรถรับส่ง กระบวนการของการทางาน ได้รว่ มกันออกแบบ สร้าง ทดสอบวงจรและปรับปรุงจนใช้ได้จริง นาไปสร้าง เป็นโมเดล และนาไปประเมินผล ทดสอบประสิทธิภาพสามารถใช้งานได้คดิ เป็นร้อยละ 100 และความพึงพอใจ อยูใ่ นระดับดับดีทส่ี ุด โดยให้ช่อื สิง่ ประดิษฐ์น้วี ่า “ HERO SCHOOL BUS “ โดยการดูแลของ อ.สมไชย กระต่ายทองและ อ.ธิดารัตน์ สังข์อนันต์ จากผลงานดังกล่าวได้รบั โล่รางวัลชนะเลิศ ของสานักงานคณะงาน คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมกับเกียรติ บัตรรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) ในการแข่งขันทักษะวิชาการในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครัง้ ที่ 64 ประจาปีการศึกษา 2557 ที่ อิมเพค เมืองทองธานี ทีผ่ ่านมา

งานประชาสัมพันธ์สพป.ราชบุรี เขต 1


ครูราชบุรี 1

12

ออกตรวจเยีย ่ มดูคณ ุ ภาพการเรียนการสอน

6 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 10.15 น. ผอ.ชูศรี อุดมกุศลศรี ผอ.สพป.รบ.1 ตรวจเยีย่ มโรงเรียนวัดประเสริฐราษฏร์รงั สรรค์วทิ ยา อ.เมือง จ.ราชบุร ี


ครูราชบุรี 1

13

6 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 14๐๐ น. ผอ.ชูศรี อุดมกุศลศรี ผอ.สพป.รบ.1 ตรวจเยี่ยมให้ขวัญกาลังใจคณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดหนองตาหลวง อ.เมือง จ.ราชบุรี


ครูราชบุรี 1

14

การอบรมโครงการลูกเสือ-เนตรนารี ต้านยาเสพติด จัดโดยสานักงาน เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาราชบุรเี ขต 1 ร่วมกับ สานักงานเขต พืน้ ทีม่ ธั ยมศึกษา เขต 8 โดยมีนายสุรยิ ะ ชมศรีเมฆ รองผูอ้ านวยการ สพป.ราชบุร ี เขต 1 เป็นประธานพิธเี ปิด อบรมระหว่างวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ค่ายลูกเสือคุณธรรมเขานกกระจิบ อาเมือง จังหวัดราชบุร ี

อบรมโครงการลูกเสือ - เนตรนารี ต้านยาเสพติด


ครูราชบุรี 1

15


ครูราชบุรี 1

16

สอบคัดเลือกอัตราจ้าง ปฏิบต ั งิ านธุรการโรงเรียน

8 กุมภาพันธ์ 2558 สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาราชบุร ี เขต 1 ดาเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพือ่ เป็น อัตราจ้าง ปฏิบตั งิ านธุรการโรงเรียน ณ สนามสอบโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) อาเภอเมือง จังหวัดราชบุร ี โดย นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพืน้ ทีฯ่ เป็นประธานดาเนินการสอบ ได้มาตรวจเยีย่ ม กากับ ดูแล สนามสอบและห้องสอบ พร้อมนี้คณะกรรมการทีร่ บั ผิดชอบได้ปฏิบตั งิ านเป็นไปอย่างเรียบร้อย ด้วย ความบริสุทธิ ์ ยุตธิ รรม มีผสู้ มัครสอบคัดเลือก จานวน 118 คน


ครูราชบุรี 1

17

English Camp 2014

โรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) ได้จดั ค่ายภาษาอังกฤษ ระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 4-6 ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2558 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) ได้รบั ความอนุเคราะห์ วิ ทยากรเป็ นคุณครูชาวต่ างประเทศจาก English Program ร.ร.อนุบาลราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี


ครูราชบุรี 1

18

มหกรรมวิชาการอนุบาลร่วมใจ


ครูราชบุรี 1

19

วันวิชาการน้าพุ 57 นายยรรยงค์ เจริญศรี รอง ผอ. สพป.รบ.๑ ประธานพิธเี ปิดงาน วันวิชาการ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนวัดน้ าพุ เมือ่ วันศุกร์ ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘


ครูราชบุรี 1

20

งานวันวิชาการ ร.ร.วัดเขาวัง (แสงช่วงสุวณิช)

นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผอ.สานักงานเขตพืน้ ที่ การศึกษาประถมศึกษาราชบุร ี เขต 1 เป็นประธาน เปิดงานวันวิชาการ ร.ร.วัดเขาวัง(แสงช่วงสุวณิช) ในวันที่ 14 ก.พ. 2558


ครูราชบุรี 1

21

สอบรองและผูอ ้ านวยการสถานศึกษา

วันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2558 สานักงานเขตพืน้ ที่ การศึกษาประถมศึกษาราชบุร ี เขต 1 ดาเนินการสอบ คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ง รองผูอ้ านวยการสถานศึกษา และผูอ้ านวยการ สถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจาปี 2558 มีผมู้ สี ทิ ธิ ์สอบ ทัง้ สิน้ 99 คน มาสอบ 87 คน ขาดสอบ 12 คน โดยมี การสอบข้อเขียนในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 25858 และ สอบสัมภาษณ์ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558 ณ สนาม สอบโรงเรียนอนุบาลราชบุร ี อาเภอเมือง จังหวัด ราชบุร ี การดาเนินการคัดเลือกเป็นไปด้วยความ เรียบร้อย บริสุทธิ ์ ยุตธิ รรม โปร่งใส เป็ นไปตามหลัก ธรรมาภิบาล และปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธกี ารทีเ่ กีย่ วข้องอย่างเคร่งครัด


ครูราชบุรี 1

22

รับมอบอาคารเรียนบิ๊กซี 41

27 กุมภาพันธ์ 2558 นายโรจนะ กฤษเจริญ ผูเ้ ชีย่ วชาญพิเศษ สพฐ. และนางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผูอ้ านวยการ สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาราชบุร ี เขต 1 ร่วมพิธสี ่งมอบอาคารเรียนบิก๊ ซี 41 โรงเรียนวัดโสดา ประดิษฐาราม ตาบลเขาแร้ง อาเภอเมือง จังหวัดราชบุร ี โดยมูลนิธบิ กิ๊ ซี ได้มอบทุนในการจัดสร้างอาคารเรียนบิก๊ ซี 41 มีนางสาวสุพตั รา เย็นเกษม ผูอ้ านวยการและเลขาธิการมูลนิธบิ กิ๊ ซีกล่าวส่งมอบอาคารเรียน มีนายรณภพ เหลืองไพโรจน์ รองผูว้ ่าราชการจังหวัดราชบุร ี กล่าวรับมอบ พร้อมนี้ นายราตรี แออ่วม ผูอ้ านวยการโรงเรียนวัด


ครูราชบุรี 1

23


ครูราชบุรี 1

24

ประเมินสถานศึกษาแห่งความดี

คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาแห่งความดี ราชบุรเี ทิดไท้องค์ราชัน ภายใต้กจิ กรรม " มารยาทดี มีระเบียบวินยั ใส่ใจจิต อาสา ไม่พง่ึ พายาเสพติด "สพป.ราชบุรี เขต 1นาโดยว่าทีร่ อ้ ยตรีสมชาย งามสุขสวัสดิ ์ รองผูอ้ านวยการสานักงานเขตพืน้ ทีฯ่ และ คณะ ได้ออกประเมินสถานศึกษาทีอ่ ยู่ในโครงการ โดยในวันที่ 27 ได้ออกประเมิน ร.ร.วัดเจติยาราม และ ร.ร.วัดดอนตลุง (ราษฏร์ศรัทธาทาน) อ.เมือง จ.ราชบุรี เพื่อรับรางวัลสถานศึกษาแห่งความดี


ครูราชบุรี 1

25

ออกตรวจเยี่ยม ร.ร.วัดใหญ่อ่างทอง

26 ก.พ.58 นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผูอ้ านวยการ สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาราชบุรเี ขต 1 ตรวจเยีย่ มโรงเรียนวัดใหญ่อ่างทอง อ.เมือง จ.ราชบุร ี เพื่อดูการเรียนการสอนของคุณครู และเป็นการตรวจ ราชการดูแลให้สถานศึกษาได้จดั การเรียนการสอนให้ เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ


ครูราชบุรี 1

26

สอบครูผู้ชว่ ย กรณีที่มีความจาเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 1 และคณะติดตามตรวจเยีย่ มจาก สพฐ. พร้อมด้วยคณะกรรมการอานวยการสอบ ตรวจเยีย่ มสนามสอบการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตัง้ เข้ารับราชการเป็ น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่ง ครูผชู้ ่วย กรณีทม่ี คี วามจาเป็ นหรือมีเหตุพเิ ศษ สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ในการดาเนินการสอบ เป็ นไปด้วยความเรียบร้อย บริสทุ ธิ ์ ยุตธิ รรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยยึดระเบียบการดาเนินการสอบทุกขัน้ ตอนกระบวนการ ซึง่ การสอบในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 เป็ นการสอบภาค ก และ ภาค ข ส่วนการสอบในวันที่ 1 มีนาคม 2558 เป็ นการสอบสัมภาษณ์


ครูราชบุรี 1

27


ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ หนึ่งรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สองซื่อสัตย์ เสียสละ อดทนได้ สามกตัญญู พ่อแม่ สุดหัวใจ

สี่มุ่งใฝ่ เล่าเรียน เพียรวิชา

ห้ารักษาวัฒนธรรม ประจาชาติ

หกไม่ขาดศีลธรรม ศาสนา

เจ็ดเรียนรู้ อธิปไตย ของประชา

แปดรักษา วินัย กฎหมายไทย

เก้าปฏิบัติ ตามพระ ราชดารัส

สิบไม่ขาด พอเพียง เลี้ยงชีพได้

สิบเอ็ดต้อง เข้มแข็ง ทั้งกายใจ

สิบสองไซร์ คิดอะไร ให้ส่วนรวม ผลิ ตโดย.งานประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1

Feb2015  

วารสารการศึกษาออนไลน์ สพป.ราชบุรี เขต1 ฉบับเดือน ก.พ.58

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you