Page 1

ประจาเดือน มิ .ย. — ก.ค

DLTV DLIT 2

DLTV DLIT 2 นโยบายเร่งด่วน สพฐ.

60

3

ลดเวลาเรียน เพิ ม่ เวลารู้

ค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร

4

โรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บา้ น)

8

ต่อยอดหลักสูตรที่ ร.ร.วัดราษฏร์สมานฉันท์

6

โรงเรียนคุณธรรม

12

10


วารสารครูราชบุรี

2

คุณครูทุกท่านครับ ในช่วงเวลาทีเ่ ปลีย่ นผ่านการปรับปรุงโครงสร้างทาง การศึกษา มีอะไรมากมายทีเ่ ราจะต้องปรับและช่วยกันแก้ปญั หาให้นาวาการศึกษา ของ สพป.ราชบุร ี เขต 1 ไปได้อย่างสวยงาม กระผมในฐานะผูร้ กั ษาการดูแล บริหารงานสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาฯ ต้องขอขอบพระคุณผูบ้ ริหารสถานศึกษา คุณครู ทีร่ ว่ มมือร่วมใจให้การสนับสนุนกับการปฏิบตั งิ านด้วยดีตลอดมาและหวังว่า เราจะช่วยกันนาพาการศึกษาไปสู่เป้าหมายการปฏิรปู ทีท่ างกระทรวงศึกษาธิการได้ วางไว้อย่างสวยงาม ยรรยงค์ เจริญศรี

ผูบ้ ริหารพบครู

รางวัลลูกกตัญญูดีเด่น ประจาปี 2560 เด็กชายทรงวุฒิ บารุงใจ นักเรียนโรงเรียนบ้านหุบพริก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ลูกกตัญญูดเี ด่น ปี60 สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาราชบุร ี เขต 1มีการ ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนทางไกลด้วยระบบ DLTV ,DLIT กับโรงเรียนในสังกัด ได้มกี ารจัดการอบรมให้ความรู้ การส่งเสริม การใช้ และเพื่อเป็นการยกย่องชูเกียรติได้ประเมินคัดเลือก โรงเรียนทาการสอนทีม่ ผี ลงานและวิธปี ฏิบตั งิ านทีเ่ ป็ นเลิศ (Best practice) ทีส่ ่งเสริมการเรียนการสอนทางไกล DLTV ,DLIT ได้แก่ โรงเรียนบ้านชัฏเจริญ อ.เมือง จ.ราชบุร ี DLTV และ โรงเรียนอนุ บาลสวนผึง้ DLIT


วารสารครูราชบุรี

3


วารสารครูราชบุรี

ดินเหนียววัสดุทค่ี นราชบุรนี ามาเป็นวัตถุดบิ ในการ ั ้ ง หลายๆคนมักจะคุน้ เคยและรูจ้ กั โอ่งมังกรทีอ่ ยูค่ ู่ ปนโอ่ กับคนราชบุรเี มือ่ เอ่ยถึง ได้ถูกนามาเป็ นสื่อบูรณาการ ในการเรียนรู้ ด้านศิลปะกับทักษะด้านการสนทนา ภาษาอังกฤษ ผศ.ดร.วิวรรธน์ จันทร์เทพย์ ข้าราชการบานาญทีเ่ คยเป็นอาจารย์สอนใน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุร ี นักปราชญ์แห่งศิลปะ ดนตรี และเทศโนโลยี เข้ามา อาสาเป็นวิทยากรให้ อ.บุญนิสา อินจีน คุณครู ที่ รับผิดชอบการสอนภาษาอังกฤษ ในโรงเรียนอนุบาล ั ้ อมกับ ราชบุร ี มีแนวคิดในการใช้ศลิ ปะแห่งการปนพร้ สื่อสารเป็นภาษาอังกฤษง่ายๆให้เด็กได้มโี อกาสพูดและ จดจาในขณะทีเ่ ด็กลงมือปฏิบตั ใิ นช่วงเวลาลดเวลาเรียน เพิม่ เวลารู้ เป็นการบูรณาการระหว่างศิลปะกับการ

ศิลปะกับการสื่อสารช่วงลดเวลา เรียนเพิ่มเวลารู้ ที่ร.ร.อนุบาลราชบุรี

4

สื่อสารภาษาอังกฤษอย่างกลมกลืน บรรยากาศแบบ กันเองอย่างมีส่วนร่วม สนองต่อ 4 H คือ HEAD นักเรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารแบบธรรมชาติและ ั ้ น HEART ให้เด็กได้ สร้างสรรค์ในศิลปะแห่งการปนดิ กล้าพูดในภาษาอย่างมันใจที ่ ไ่ ม่มขี อ้ กาหนด HAND ั ้ นเป็ นรูปต่างๆ HEALTH มีการฝึกทักษะในการปนดิ ทุกคนเกิดความชอบมีความกระตือลือล้นในการทีจ่ ะ เรียนรู้ สังเกตได้จากความชื่นชอบไม่ว่าจะเป็ นเด็กปกติ หรือเด็กพิเศษ นับว่าเป็นวิธจี ดั กิจกรรมทีแ่ ยบยลมีการ ลงมือปฏิบตั จิ ริงควบคู่ไปกับการสอดแทรกการสนทนา ภาษาอังกฤษโดยทีเ่ ด็กไม่รสู้ กึ เบื่อกับการเพิม่ ความรู้


วารสารครูราชบุรี

5

ดินเหนี ยวสอนภาษา ศิลปะกับภูมิปัญญา ที่อนุบาลราชบุรี


วารสารครูราชบุรี

6

การบูรณาการจัดการเพื่อพัฒนา ตามทีส่ านักงาน คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานได้ลงนามบันทึก ข้อตกลงสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน และพัฒนาผูน้ าร่วมกับภาคเอกชน ขับเคลื่อนและ ยกระดับการศึกษา ผ่านโครงการโรงเรียนประชารัฐ สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาราชบุร ี เขต 1 มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ จานวน 28 โรงเรียน ต่อมา ได้มนี โยบาย”โรงเรียนดีใกล้บา้ น” หรือโรงเรียนแม่เหล็ก ซึง่ ถือเป็นเฟส 2 ของโครงการโรงเรียนประชารัฐ มี เป้าหมายหลักเหมือนกัน คือ การพัฒนาโรงเรียนให้ม ี คุณภาพสมบูรณ์แบบ แต่เน้นการจัดการโรงเรียนขนาด เล็ก ทีม่ นี กั เรียนต่ากว่า 20 คน เนื่องจากเล็งเห็นว่า ปญั หาสาคัญของระบบการศึกษาไทย คือมีโรงเรียนขนาด เล็กจานวนมาก การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจึง เป็นภารกิจเร่งด่วน ภายใต้ยทุ ธศาสตร์การบริหารจัดการ ซึง่ เป็น 1 ใน 6 การปฏิรปู การศึกษาของ กระทรวงศึกษาธิการ จึงเป็ นทีม่ าของโรงเรียนดีใกล้บา้ น หรือโรงเรียนแม่เหล็ก สาหรับเป็ นโรงเรียนเป้าหมายการ


วารสารครูราชบุรี

พัฒนาทีย่ งยื ั ่ น ให้มคี ุณภาพการศึกษาทีด่ แี ละได้ มาตรฐาน มีสดั ส่วนครูทเ่ี หมาะสม มีส่อื การเรียนรู้ ห้องเรียน สนามกีฬาและสิง่ อานวยความสะดวกที่ สมบูรณ์ ส่วนโรงเรียนรอบๆทีม่ เี ด็กนักเรียนน้อย จะให้ ชุมชนได้ตดั สินใจในการใช้ประโยชน์ต่อไป ปีการศึกษา 2560 เป้าหมายคือ การยกระดับคุณภาพการศึกษาของ ทัง้ 2 โครงการรวมเป็นหนึ่งเดียว ภายใต้ช่อื ”โรงเรียน ประชารัฐ”หรือโรงเรียนดีใกล้บา้ น โดยการร่วมมือและ สนับสนุ นจากภาครัฐและภาคเอกชน รวมทัง้ 2 โครงการ ดังกล่าว ทาให้สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา ราชบุร ี เขต 1 มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการทัง้ สิน้ 51 โรงเรียน และมีโรงเรียนในเครือข่ายทัง้ สิน้ 56 โรงเรียน

7


วารสารครูราชบุรี

ค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร ที่ห้วยอะนะ ราชบุรี ค่าย “เยาวชนรักษ์พงไพร”ส่งเสริมให้เยาวชน และสถานศึกษาใช้แหล่งเรียนรูท้ างธรรมชาติ อย่างเกิดประโยชน์สงู สุด เห็นคุณค่า ทรัพยากรธรรมชาติ เกิดความรู้ ความเข้าใจ และ ปลูกจิตสานึกให้เยาวชนได้เกิดความรัก ความ หวงแหน ช่วยกันอนุ รกั ษ์ทรัพยากรปา่ ไม้และสัตว์ ปา่ เข้าไปสัมผัสกับปา่ ธรรมชาติ โดยเยาวชน รักษ์พงไพร ปี ๒๕๖๐ จากนักเรียนในสังกัด จานวน ๒๒ โรงเรียน จัดอบรม ๔รุน่ ๆ ละ ๖๐ คน รุน่ ๑ ๒๐-๒๒ เม.ย. รุน่ ๒ ๒๓-๒๕ เม.ย. รุน่ ๓ ๑๙-๒๑ พ.ค. และรุน่ ๔ ๒๖-๒๘ พ.ค.๖๐ ใช้เวลาอบรมรุน่ ละ ๓ วัน ๒ คืน ผูเ้ ข้ารับการ อบรมประกอบด้วย นักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ ในสังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ประถมศึกษา ราชบุร ี เขต ๑ โดยมีวทิ ยากรให้ ความรู้ ได้รบั ความอนุเคราะห์ขา้ ราชการครูจาก โรงเรียนต่าง ๆ ในสังกัดและคณะเจ้าหน้าทีจ่ าก สถานีพฒ ั นาและส่งเสริมการอนุ รกั ษ์สตั ว์ปา่ ห้วย อะนะ อ.สวนผึง้ จ.ราชบุร ี จากผูใ้ ห้การสนับสนุน ๑๒ หน่วยงาน สพฐ.โดย สพป.ราชบุร ี เขต ๑, มูลนิธสิ วนสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ ์ฯ,กรมอุทยาน แห่งชาติสตั ว์ปา่ และพันธ์พชื ,กรมปา่ ไม้,กรมตรวจ บัญชีสหกรณ์,กรมพัฒนาทีด่ นิ ,กรมส่งเสริม

8


วารสารครูราชบุรี

การเกษตร,สานักการศึกษา กทม.,กรมหมอนไหม,กรมส่งเสริม สหกรณ์,องค์การสวนสัตว์และกลุ่มบริษทั ทรูคอร์ปอร์เรชัน่ จากัด ให้การสนับสนุ นอบรมเยาวชน เพื่อทากิจกรรม ปลูกจิตสานึก ให้กบั เยาวชนในเขตพืน้ ทีจ่ งั หวัดราชบุรโี ดยมี ดร.อัญชลี เกษสุรยิ งค์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ราชบุร ี เขต ๑ เป็นผูร้ บั ผิดชอบ โครงการ และโครงการดังกล่าวได้มกี ารประเมินโรงเรียนและ นักเรียนในการต่อยอดหลักสูตร มีสถานศึกษาในสังกัด สพป. ราชบุร ี เขต 1 มีนกั เรียนโรงเรียนวัดราษฏร์สมานฉันท์ อาเภอ ปากท่อ ได้รบั รางวัลที่ 1 ในระดับภาค คือ เด็กหญิงจุฑามาศ หลอดทองแดง นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 6 และ ประเภท สถานศึกษาโรงเรียนวัดราษฏร์สมานฉันท์กไ็ ด้รบั รางวัลทที่ 2 ระดับภาค เช่นกัน

9


วารสารครูราชบุรี

เยาวชนรักษ์พงไพรกับการรักสิง่ แวดล้อมที่ ร.ร.วัดราษฏร์ สมานฉันท์ จากค่าย “เยาวชนรักษ์พงไพร”โครงการทีน่ าเยาวชนใน สถานศึกษาต่างๆทีอ่ ยูใ่ นสังกัด สพป.ราชบุร ี เขต 1 มาเข้าค่ายให้ ความรู้ ส่งเสริมให้เยาวชนและสถานศึกษาใช้แหล่งเรียนรูท้ าง ธรรมชาติอย่างเกิดประโยชน์สงู สุด เห็นคุณค่าทรัพยากรธรรมชาติ เกิดความรู้ ความเข้าใจ และปลูกจิตสานึกให้เยาวชนได้เกิดความ รัก ความหวงแหน ช่วยกันอนุ รกั ษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ปา่ เข้า ไปสัมผัสกับปา่ ธรรมชาติ จาก 3 ปีทแ่ี ล้ว ได้เจริญงอกงามให้เห็น เป็นรูปธรรม โดยเยาวชน ร.ร.วัดราษฏร์สมานฉันท์ อ.ปากท่อ สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาราชบุร ี เขต 1 ได้ นาความรูแ้ ละการปลูกฝงั เจตคติในการใส่ใจต่อทรัพยากรธรรมชาติ ทีร่ กร้างใกล้สถานศึกษาได้ถูกพัฒนาเป็ นแหล่งเรียนรูธ้ รรมชาติ โดยพันธุไ์ ม้ทไ่ี ด้รบั แจกมาได้ถูกปลูกและบารุงรักษาไว้จนเติบโต

10


วารสารครูราชบุรี

11

และนามาจัดระบบจนเป็นแหล่งเรียนรูข้ องเด็กนักเรียนใน โรงเรียน มีการจัดการและคัดแยกขยะในสถานศึกษาโดยครู นักเรียนร่วมกันประดิษฐ์ถงั วัสดุราคาถูกให้เป็ นถังขยะที่ สวยงามจูงใจในการบริหารจัดการขยะทีถ่ ูกต้อง เด็กรูจ้ กั การ ใช้บญ ั ชีครัวเรือนในการบริหารจัดการชีวติ ของครอบครัวของ ตน ผลทีเ่ กิดจากนาความรูม้ าใช้จริงทาให้ ร.ร.วัดราษฏร์ สมานฉันท์และนักเรียนได้รบั การประเมินในการต่อยอด หลักสูตรโครงการค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช กุมารี ยอดเยีย่ มในระดับภาค และเด็กหญิงจุฑามาศ หล่อทองแดง ทีไ่ ด้รบั รางวัลที่ 1 จากการประเมินนักเรียน ต่อยอดโครงการ ฯ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์จะได้เด็ก นักเรียนดังกล่าวนาถวายงานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงาน “สีสนั พรรณไม้ เทิดไท้บรม ราชินีนาถ” ครัง้ ที่ 11 ในวันที่ 8 สิงหาคม 2560 ทีจ่ ะจัดขึน้ ณ มูลนิธสิ วนสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ ์ฯ เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ นับเป็ นผลทีเ่ กิดจากการเรียนรูแ้ ละนามาใช้จริง จากโครงการฯทีเ่ ป็นรูปธรรม


วารสารครูราชบุรี

12

โรงเรียนคุณธรรม

สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาราชบุร ี เขต 1 จัดอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารโครงการโรงเรียน คุณธรรม สพฐ. จานวน 2 รุ่น ๆ ละ 1 วัน รุน่ ที่ 1 วันที่ 13 พฤษภาคม 2560 รุ่นที่ 2 วันที่ 14 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมแพรวอาภาเพลส อาเภอเมือง จังหวัด ราชบุร ี ผูเ้ ข้าอบรมมีผบู้ ริหารโรงเรียนและครูในสังกัด จานวน 180 โรงเรียน โรงเรียนละ 3 เป็นการอบรม เชิงปฏิบตั กิ ารให้ผเู้ ข้าร่วมอบรมได้รว่ มคิดร่วมทาน้อม นาพระราชดารัสมาใช้แก้ปญั หาทีเ่ กิดขึน้ กับสังคมใน โรงเรียนอย่างมีคุณภาพ ร่วมกันแก้ไขปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ในโรงเรียนของตน ให้เป็นไปตามแนวปฏิบตั ิ เช่น การ สร้างวินัย ความขยันหมันเพี ่ ยร ความอดทน ทัง้ ครูและ


วารสารครูราชบุรี

13

นักเรียนให้เป็ นไปตามความถูกต้องและมีคุณธรรม นอกจากการร่วมคิดร่วมทาและวางแนวทางในการเรียนการ สอนอันจะก่อให้เกิดคุณธรรมแล้ว ยังมีการจัดนิทรรศการ โรงเรียนคุณธรรมสุจริต จากโรงเรียนบ้านตะโกล่าง(โมเดล โรงเรียนกองทุนการศึกษา รุ่นที่ 1) โรงเรียนรุจริ ะพัฒน์ โรงเรียนบ้านโปง่ กระทิงบน(โมเดลโรงเรียนกองทุนการศึกษา รุน่ ที่ 2)โรงเรียนวัดห้วยตะแคง(พระประชานุกูล) เรือ่ ง สุจริต พระราชทาน โรงเรียนวัดปา่ ไก่(ส่วนประชานุ กูล)ในพระบรม ราชานุเคราะห์ เรือ่ ง สืบสานปณิธานพ่อหลวง โรงเรียนวัดชัฏ ใหญ่ เรือ่ ง พีช่ วนน้องท่องแดนบุญ มาจัดแสดงเพื่อแบ่งปนั ความรู้ ให้กบั ผูเ้ ข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร

วารสารเดือนก ค 60  

วารสารการศึกษาออนไลน์ สพป.ราชบุรี เขต 1 ประจำเดือน มิถุนาย - กรกฏาคม 60

วารสารเดือนก ค 60  

วารสารการศึกษาออนไลน์ สพป.ราชบุรี เขต 1 ประจำเดือน มิถุนาย - กรกฏาคม 60

Advertisement