Page 1


สรุปกิจกรรม สพป.รบ.1 ในการถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิธ

ปลูกต้นดาวเรืองบริ เวณหน้ าอาคารเฉลิ มพระเกียรติ ที ต่ งั ้ สพป.รบ.1

ใส่บาตรในวัน คล้ายวันสวรรคต 13 ต.ค. 60


๓ ร่วมงานบาเพ็ญกุศลถวายเป็ นพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี ที่เสด็จสวรรคต ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร อ.เมือง จ.ราชบุรี

ข้าราชการและลูกจ้างประจาบวชเพื่อเป็ นพระราชกุศล ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร


๔ นาดอกดาวเรืองร่วมตกแต่งพระเมรุมาศ ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร

ร่วมกิ จกรรมใส่บาตรตอนเช้า 25 ต.ค. 60 ณ สานักงานศึกษาธิ การภาค 4 เพื่อถวายเป็ นพระราชกุศล


๔๕ จิตอาสาวันถวายพระเพลิงพระบรมศพ ณ เมรุมาศจาลอง วัดมหาธาตุวรวิหาร อ.เมือง จ.ราชบุรี 26 ต.ค. 60


๖ ร่วมกิจกรรมพิธีบาเพ็ญกุศลเก็บพระบรมราชสรีรางคาร

27 ต.ค. 60


๗ สพป.ราชบุรี เขต 1 สวดมนต์ตอนเช้าเสริมสร้างเขตสุจริต แนวคิดจากการทากิจกรรมเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาสุจริต อันจะ นาไปสู่ความโปร่งใสในการดาเนินงานของข้าราชการทีป่ ฏิบตั งิ าน ในเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาราชบุร ี เขต 1 สานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน นอกจากการเผยแพร่ขอ้ มูล ข่าวสารอันจะทาให้สาธารณชนได้รบั รูถ้ งึ การดาเนินงานที่ เกีย่ วข้อง ว่าการดาเนินการต่างๆไม่ว่าจัดซือ้ จัดจ้าง หรืองานที่ เกีย่ วข้องกับการด้านการเงิน ให้ภาคประชาชนได้รบั ทราบแล้ว สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาราชบุร ี เขต 1 ได้ม ี กิจกรรมในการสวดมนต์ไหว้พระตัง้ แต่เวลา 8.30 น. ถึงเวลา ประมาณ 8.45 น. โดยการกระจายเสียงตามสายให้ขา้ ราชการใน สานักงานได้มกี ารสวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา เพื่อส่งเสริม คุณธรรมให้กบั เจ้าหน้าทีใ่ นการปฏิบตั งิ าน มีความสุขในการทางาน พร้อมทีจ่ ะบริการมีสมาธิ สงบนิ่ง ทาให้เกิดคุณภาพงานและ คุณธรรมในการปฏิบตั งิ าน ในการดาเนินงานดังกล่าวทาง สานักงานเขตพืน้ ทีไ่ ด้ดาเนินการมาตัง้ แต่ปีการศึกษา 2559 ส่งผล ให้เกิดจิตสานึกแก่ขา้ ราชการในสานักงานฯ ไม่มกี ารมาสายและ ให้บริการแก่คุณครูผใู้ ช้บริการอย่างดีเยีย่ ม นับว่ากิจกรรมดังกล่าว เป็ นผลต่อการปฏิบตั งิ านและส่งเสริมกิจกรรมเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา สุจริต


๘


๙ สพป.อุบลฯ5 ดูงานเขตสุจริต ราชบุรี เขต 1

นายยรรยงค์ เจริญศรี รองผูอ้ านวยการสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 (รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 1) และคณะข้าราชการในสานักงาน ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 นาโดย นายพิชยั วงศ์ษาบุตร รองผูอ้ านวยการฯและข้าราชการในสานักงาน จานวน 54 คน มาศึกษาดูงานการดาเนินการของ เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาสุจริตและแนวทาง/วิธกี ารในการดาเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ของสานักงาน เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมชัน้ 2 สานักงาน ศึกษาธิการภาค 4 อาเภอเมือง จังหวัดราชบุรี และคณะศึกษาดูงานได้เดินเยีย่ มชมพร้อมซักถามข้อมูลเพื่อแลกเปลีย่ นเรียนรูต้ ามกลุ่ม งานต่างๆ บรรยากาศเป็ นไปด้วยความอบอุ่น และในโอกาสนี้ ดร.พิธาน พืน้ ทอง ศึกษาธิการภาค 4 ได้ให้เกียรติมาร่วมการต้อนรับ คณะศึกษาดูงานด้วย


๑๐


๑๑


๑๒


๑๓

วารสารเดือนตุลาคม-กันยายน60  
วารสารเดือนตุลาคม-กันยายน60  

วารสารการศึกษาออนไลน์ ครูราชบุรี 1 ประจำเดือนตุลาคม - กันยายน 2560

Advertisement