Page 1


P H OTO G R A P H E R : A J I N KYA R TA R G E


PHOTOGRAPHER : SIDDHARTH CHAVAN


PHOTOGRAPHER : ANIMESH BHALERAO


P H OTO G R A P H E R : A N AY LOT H E


P H OTO G R A P H E R : A J I N KYA R TA R G E


Photographer :Kruti Sanghavi Dance academy: Pulse Dance Studio Model: Jagruti Kuzmina Makeup & Hair: Yutika & Soumya


PHOTOGR APHER : AME Y GHATGE


Photographer : Chandana Puttalingaiah Model: Reshmi Nair Makeup & Hair: Amrit Kaur


Photographer : Aditya Patil Model: Upasna Salunke Makeup & Hair: Sheetal (ISAS)


Photographer : Amey Ghatge


P H OTO G R A P H E R : A J I N KYA R TA R G E


PHOTOGRAPHER : LALIT VARMA


Photographer : Namita Hasija Models: Samriddha Banerjee and Niraj Pardeshi Makeup & Hair: Arati Banarase and Faizal (Bellezza)


PHOTOGRAPHER : SIDDHARTH CHAVAN


Photographer : Devyani Jachak Models: Priyanka Karunakaran Makeup & Hair: Vrunda Moray


P H OTO G R A P H E R : A N AY LOT H E


Ph o to gra p h e r : I Va i s h n av Prave e n Models: Pallavi Singh Makeup & Hair: Amrit Kaur Location : 'Doolally' the 1st brew house Corinthians Club Pune


PHOTOGR APHER : AME Y GHATGE


Photographer : I Vaishnav Praveen Model: Rahool Chaudhry Designer: Anil Hosmani


PHOTOGR APHER :ABHISHEK M GUNAR ATNAM


Photographer : Bindya Kannappa Models: Priyanka Karunakaran Stylist :Srishti Nadhani


PHOTOGRAPHER : ANIMESH BHALERAO


photographers : Siddharth chavan and ajinkya r targe model : meisha iyyer make up and hair:bellezza


Photographer : Siddharth chavan Designer : Radhika More Model : Miesha Iyer


photographer : KAMLESH KANDASAMY


photographer : I vaishnav praveen model : prianca patil


P H OTO G R A P H E R : A J I N KYA R TA R G E


P H OTO G R A P H E R : A J I N KYA R TA R G E

Issue 2  
Issue 2