Page 1

ใบงานที่ 3 เรื่อง FLOWCHART ชื่อ‐สกุล............................................................................ ชัน............... ้ เลขที่ .............

1. จงเขียนผังงานแบบวนซํ้า เพื่อพิมพ์ตวั เลข 1 – 10 ทางจอภาพ

2. จงเขียนผังงานแบบวนซํ้า เพื่อพิมพ์เลขคี่ ตั้งแต่ 0 – 50 ทางจอภาพ

3. จงเขียนผังงานแบบวนซํ้า เพื่อรับค่าตัวเลขมา 5 จํานวน จากนั้นหาค่าเฉลี่ยของตัวเลข 5 จํานวน แล้วแสดง ผลลัพธ์ทางจอภาพ

1 | P a g e    


4. เขียนผังงานแบบวนซํ้า เพือ่ รับค่าจํานวนชัว่ โมงของพนักงาน 10 คน แล้วคํานวนค่าแรงและแสดงค่าแรง ในแต่ละคนทางจอภาพ จากสู ตร ค่าแรง = จํานวนชัว่ โมงที่ทาํ งาน * อัตราค่าแรง อัตราค่าแรง = 100 บาท/ชัว่ โมง

2 | P a g e    

Flowchart ใบงานที่ 3  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you