Page 1

แบบทดสอบเรื่องการเขียนผังงาน รายวิชาการโปรแกรมเบือ้ งต้ น คําชี้แจง

ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2556 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

1. แบบทดสอบฉบับนีเ้ ป็ นข้ อสอบแบบอัตนัย จํานวน 4 ข้ อ 20 คะแนน เวลา 50 นาที 2. ให้ นักเรียนเขียนคําตอบลงในแบบทดสอบนี้ 3. ส่ งแบบทดสอบทีก่ รรมการคุมสอบ

ชื่อ – นามสกุล................................................................................................ ชัน้ ........... เลขที่..............

1. จงเขียนผังงาน โดยรับฐาน และสู งของรู ปสามเหลี่ยม จากนั้นหาพื้นที่ของรู ปสามเหลี่ยม แล้วแสดงผลลัพธ์ออกทางจอภาพ (5 คะแนน)

2. จงเขียนผังงาน โดยรับยอดทานอาหาร ซึ่งร้านอาหารแห่งหนึ่งมอบส่ วนลด 10% ทันทีที่ลูกค้ามียอดทานอาหาร เกิน 1,000 บาทขึ้น ไป และส่ วนลด 3% สําหรับลูกค้าที่มียอดทานอาหารน้อยกว่า 1,000 บาท ต้องการคํานวณเงินที่ลูกค้าจะต้องจ่ายหลังจากหักส่ วนลด แล้วแสดงออกทางเครื่องพิมพ์ (5 คะแนน)


3. จงเขียนผังงานคํานวณหาค่านํ้าของอพาร์ทเมนต์แห่ งหนึ่ง โดยรับจํานวนหน่วยที่ใช้ ซึ่งมีวิธีการคิดดังนี้ (5 คะแนน) ถ้าใช้น้ าํ 1- 10 หน่วย คิดหน่วยละ 3 บาท ถ้าใช้น้ าํ 11-20 หน่วย คิดหน่วยละ 3.25 บาท ถ้าใช้น้ าํ 21-30 หน่วย คิดหน่วยละ 3.50 บาท ถ้าใช้มากกว่า 30 หน่วย คิดหน่วยละ 5 บาท แสดงค่านํ้าที่ตอ้ งจ่ายผ่านทางจอภาพ

4. จงเขียนผังงานแบบวนซํ้า เพื่อพิมพ์เลขคู่ ตั้งแต่ 1 – 100 ทางจอภาพ (5 คะแนน)

เก็บคะแนนflowchartครั้งที่ 1  
เก็บคะแนนflowchartครั้งที่ 1  
Advertisement