Page 1

[ใบความรู้ที่ 10 เรื่อง เครื่องหมายแลการดําเนินการในภาษาซี] การโปรแกรมเบื ้องต้ น  

5. เครื่องหมายและการดําเนินการในภาษา C การดําเนินการในการเขียนโปรแกรมภาษา C มีอยู่ 3 ประเภท คือ การคํานวณทางคณิ ตศาสตร์ การ ดําเนินการทางตรรกศาสตร์ และการเปรี ยบเทียบ ซึ่งการดําเนินการแต่ละประเภทจะมีเครื่ องหมายที่ตอ้ งใช้ เพื่อเขียนคําสัง่ สําหรับการดําเนินการประเภทนั้น ๆ ดังรายละเอียด 5.1 เครื่องหมายการคํานวณทางคณิตศาสตร์ เครื่องหมาย + * / %

ความหมาย บวก ลบ คูณ หาร หารเอาเศษ

ตัวอย่ าง 3+2 การบวกเลข 3 บวกกับ 2 ได้ผลลัพธ์คือ 5 3 - 2 การลบเลข 3 ลบกับ 2 ได้ผลลัพธ์คือ 1 2*3 การคูณเลข 3 บวกกับ 2 ได้ผลลัพธ์คือ 6 15/2 การหาร 15 หารกับ 2 ได้ผลลัพธ์คือ 7 15%2 การหารเอาเศษ 15 หารกับ 2 ได้ผลลัพธ์คือ 1

5.2 ตัวดําเนินการตรรกศาสตร์ เมื่อต้องการนําผลจากการตรวจสอบเงื่อนไขมาใช้ร่วมกัน เราสามารถนําตัวดําเนินการตรรกศาสตร์ (AND, OR, NOT) มาใช้ได้ เครื่องหมาย && || ! 5.3 ตัวดําเนินการเปรียบเทียบ เครื่องหมาย == != < <= > >=

ความหมาย AND OR NOT

ความหมาย เท่ากับ ไม่เท่ากับ น้อยกว่า น้อยกว่าหรื อเท่ากับ มากกว่า มากกว่าหรื อเท่ากับ 1 | P a g e  


[ใบความรู้ที่ 10 เรื่อง เครื่องหมายแลการดําเนินการในภาษาซี] การโปรแกรมเบื ้องต้ น  

ลําดับความสําคัญของเครื่องหมาย ลําดับความสําคัญ 1 2 3 4 ตัวอย่ างที่ 1) (2+7)*4%10 = 6 ตัวอย่ างที่ 2) 2+7*4%10 = 10 ตัวอย่ างที่ 3) 10+2*8/4*3-5=17

ลําดับความสํ าคัญจากสู งไปตํ่า () ++,-*,/,% +,ลําดับการประมวลผล 2+7=9 แล้วคูณกับ 4 ได้ 36 หารแบบเอาเศษด้วย 10 ได้ 6 ลําดับการประมวลผล 7*4 = 28 แล้วหารแบบเอาเศษด้วย 10 ได้ 8 บวกกับ 2เป็ น 10 ลําดับการประมวลผล 1. 2*8=16 2. 16/4=4 3. 4*3=12 4. 12+10 =22 5. 22-5=17

 

2 | P a g e    

เครื่องหมายและการดำเนินการในภาษาซี ใบความรู้ที่ 10  
Advertisement