Page 1

ใบงานที่ 4 เรื่อง ขอมูล และตัวแปรภาษาซี ชื่อ – สกุล………………………………………..ชั้น…….. เลขที่………. คะแนน……….

คําชี้แจง ใหนักเรียนตอบคําถามตอไปนี้ใหถูกตอง 1. จงบอกวาขอมูลตอไปนี้เปนขอมูลชนิดใดในโปรแกรมภาษาซี 1.1 5.5555................................................................................................................................................... 1.2 @.......................................................................................................................................................... 1.3 –9.557................................................................................................................................................... 1.4 E199..................................................................................................................................................... 1.5 Computer Science................................................................................................................................ 2. จากขอมูลดังตอไปนี้ใหกําหนดชนิดของตัวแปรในภาษาซี ที่มีความเหมาะสมขอมูลที่ไดกําหนดขึ้น 2.1 –1,23,456 ........................................................................................................................................ 2.2 5.597..................................................................................................................................................... 2.3 99......................................................................................................................................................... 2.4 1.2 X 10 50.......................................................................................................................................... 2.5 BASIC................................................................................................................................................ 3. การตั้งชื่อตัวแปรภาษาซี ตอไปนี้ขอใดถูกตอง และขอใดไมถูกตองตามหลักการตั้งชื่อตัวแปรภาษาซี พรอมกับบอกถึงสาเหตุของความผิดพลาด 3.1 Program ........................................................................................................................................... 3.2 register............................................................................................................................................. 3.3 HAPPY DAY..................................................................................................................................


3.4 _number9.......................................................................................................................................... 3.5 mama_cup......................................................................................................................................... 4.จงเขียนคําสั่งเพื่อประกาศคาตัวแปรเพื่อเก็บขอมูลดังตอไปนี้ 4.1 ประกาศคาตัวแปรชื่อ mail สําหรับเก็บคาอักขระ ‘#' .......................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... 4.2 ประกาศคาตัวแปรชื่อ calculator สําหรับเก็บเลขจํานวนจริง .......................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... 4.3 ประกาศคาตัวแปรชื่อ price สําหรับเก็บจํานวนทศนิยมในรูป e ยกกําลังเต็ม โดยกําหนดคาเริ่มตนเปน 1.11 e1 .......................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................

ใบงาน ชนิดตัวแปร