Page 1

w

w

w

.p

ip

el

if

e.

se

Tryckrรถrssystem Pipelife EI-installationsrรถr

w

w

w

.p

ip

el

ife

.se

w

ww

w. p i

pelife

.se

w w w. p ip

elife.

. ww

pi

p

if el

e.

se

se

PE och PVC tryckrรถr


Pipelife tryckrörssystem Tryckrör används bland annat för transport av tryckvatten, processvatten, spill- och dagvatten. Plasten dominerar stort marknaden för dessa applikationer i Sverige idag.

Mycket händer utvecklingsmässigt, både med råmaterialen och med rören och hos Pipelife finns det Du behöver. Bland annat har vi världsrekordet i storlek: Pipelife producerar tryckrör med en diameter på 2 000 mm.

Med den långa erfarenhet som finns av produktion, transport och läggning av trycksatta system är utvecklingen naturlig.

Ytterligare information finns på www.pipelife.se, alternativt är Du välkommen att kontakta vår kundsupport.

Plaströr är flexibla, tåliga, driftsäkra och väl lämpade att transportera bland annat dricksvatten som klassas som livsmedel. För enkelhetens skull finns nu ett och samma kvalitetsmärke i Norden, Nordic Poly Mark, ett tredjepartskontrollerat kvalitetsmärke kopplat till gällande Europastandarder. I den här broschyren beskriver vi det som är värt att veta om PE- och PVC-tryckrör, standarder och krav, läggning och hantering, sortiment och system. Vi beskriver också alternativa system som rör levererade på trumma för snabb installation och långa längder lämpade för transport vattenvägen där Pipelife levererat rör i 500-meterslängder till projekt över hela världen.

2


Innehåll Fakta PE tryckrör Skarvning av PE tryckrör Sortiment PE tryckrör Sortiment PE tryckrördelar

sida 4–6 7 8–9 10–16

Sortiment PEM, kollektorrör 17 Dimensionsöversikt

18-19

Långa längder

20-21

PE-rör på trumma

22

PE-Hexen

23

Fakta PVC tryckrör Sortiment PVC tryckrör och delar

24-26 27

3


Fakta – PE tryckrör Användningsområde Polyeten är det vanligaste rörmaterialet för trycksatta system inom kommunalteknik, industri och fjärrkyla. Vanligen används det för transport av tryckvatten, processvatten, spilleller dagvatten. Rörmaterialets fina egenskaper gör att det används även inom trycklösa applikationer.

Egenskaper Polyeten är en polyolefin och produceras baserat på eten gas. Bland polyetenets egenskaper märks: • Korrosionsbeständigt • Goda hydrauliska egenskaper • Lång livslängd • Dragfasta skarvar • Flexibelt och tål stora deformationer utan brott • Låg vikt • Mycket god slaghållfasthet

Materialfakta PE

4

Egenskap

Enhet

Typiskt värde PE100 PE80

Test metod

Densitet Smältindex Dragmodul Långtidskrypmodul E50 Korttidskrypmodul E0 Längdutvidgningskoefficient Värmeledningstal Specific värme Flytspänning MRS värde Termisk stabilitet (OIT, 210ºC) Kimrökshalt

Kg/m3 g/10 min MPa MPa MPa mm/m/ºC W/m/ ºC g / ºC MPa MPa min %

959 0,25 1100 1200 210 0,20 0.40 1,8 25 10 >20 ≥2

ISO 1872-2 / ISO 1183 ISO 1133, 190 ºC / 5,0 kg ISO 527-2 DIN 19537-2 A DIN 19537-2 A ASTM D 696 (20 – 90 °C)

951 0,85 800 860 160 0,24 0,36 1,9 19 8 > 20 ≥2

ISO 527-2 ISO12162 / ISO9080 EN 728 ASTM D 1603


Märkning Här är förklaring till de olika symbolerna och texterna rören märks med. Färgen på stripen (linjen) indikerar användningsområde där blå är vatten och rödbrun spillvatten. • Tillverkare • Godkännandemärke Nordic Poly Mark • Gällande standard • Råmaterial • SDR-värde, utvändig diameter dividerat med väggtjockleken • Tryckklass • Designfaktor (tidigare säkerhetsfaktor) • Tillverkningsort • Återvinningssymbol • Dy x e • Materialkod • Tillverkningsdatum, år och vecka

Godkännande Pipelifes tryckrör märks med Nordic Poly Mark, ett frivilligt och samnordiskt kvalitetsmärke. Nordic Poly Mark övervakas av Insta-Cert som kontrollerar att produkten uppfyller kraven i gällande EN-standard. För tryckvatten gäller SS-EN 12201.

Föreskrivande text PB-.5121 Ledning av PE-rör, standardiserade tryckrör Rör skall vara tillverkade av PE... material i SDR-klass... (tryckklass PN...). (Ange här önskad materialtyp, SDR-klass, alternativt tryckklass) Rördelar skall vara ................. och tillverkade av PE... material (ange tillverkningsmetod och materialtyp. Rördelar skall vara av lägst samma tryckklass som rören. Rör och rördelar skall uppfylla krav enligt SS-EN 12201 och vara märkta med Nordic Poly Mark eller tredjepartscertifierade till motsvarande nivå. (Nivå 1 enligt AMA Anläggning 07) Rör och rördelar skall fogas med................. (Ange fogmetod) (I övrigt anges text som föranleds av lokala omständigheter och text som föranleds av läggningssätt: PBB, PBC etc. Se RA Anläggning 07)

Benämningar och termer Tidigare fanns beteckningarna PEL, PEM och PEH där sista bokstaven markerade skillnader i materialets densitet. L stod för låg densitet, M för medelhög och H för hög. Idag benämns materialen PE80 och PE100 vilket är beteckningen på två olika kvaliteter av polyeten. PE100 har högre brottspänning (MRS ≥ 10,0 MPa) än PE80 (MRS ≥ 8,0 MPa). PE100 har bättre egenskaper än PE80 på flera områden. PE100 har något högre densitet än PE80 och ger också något styvare rör på grund av högre E-modul. PE100-rör har också högre brottspänning och kan därför levereras i högre tryckklasser än PE80-rör. PE80 är ett något segare och ”mjukare” material än PE100. Av denna anledning kommer rör på ring att fortsatt tillverkas av PE80 eftersom PE100 är ett något för styvt material för att fungera tillfredställande genom hela hanteringskedjan. 5


Fakta – PE tryckrör Material

σs Dimspänning MPa

MRS Brottspänning MPa

Design faktor

SDR 41

SDR 33

SDR 26

SDR 21

SDR 17

SDR 13.6

SDR 11

SDR 9

SDR 7.4

PE80

5.0

8.0

1.6

PN 2.5

PN 3.2

PN 4

PN 5

PN 6.3

PN 8

PN 10

PN 12.5

PN 16

PE80

6.3

8.0

1.25

PN 3.2

PN 4

PN 5

PN 6.3

PN 8

PN 10

PN 12.5

PN 16

PN 20

PE100

6.3

10.0

1.6

PN 3.2

PN 4

PN 5

PN 6.3

PN 8

PN 10

PN 12.5

PN 16

PN 20

PE100

8.0

10.0

1.25

PN 4

PN 5

PN 6.3

PN 8

PN 10

PN 12.5

PN 16

PN 20

PN 25

Tabell: Tryckklass i förhållande till SDR-klass och designfaktor (säkerhetsfaktor) PE-rör.

SDR = Standard Dimension Ratio. Anges med ett numeriskt värde, t ex SDR 11. Värdet fås fram genom att dividera utvändig rördiameter, Dy, med väggtjockleken, e. SDR = Dy/e och e = Dy/SDR. Ett PE80 SDR 11 rör och ett PE100 SDR 11 rör kommer följaktligen att ha samma godstjocklek men olika nominella tryck i en given dimension. Vanligast är SDR-klasserna 11, 17 och 26. C = Designfaktor Tidigare benämnd säkerhetsfaktor. Vanligt europeiskt tanke-

sätt är att se säkerhetsfaktorn i förhållande till anläggningsparametrarna; viktighet och konsekvens. Vid ett sådant synsätt kan man säga att rörets designfaktor bara gäller röret och att man kan välja att lägga till designfaktorer för andra förhållanden. I Sverige har vi varit vana vid att använda en hög designfaktor, c=1,6 alt. c=1,25, som skall uppfylla alla upptänkliga situationer. Många önskar att fortsätta med detta och bör därför ange ett lägre tryck än vad rörets tryckklass tillåter. MRS= Minimum Required Strenght Brottspänning. Lägsta tillåtna spänning som materialet ska tåla vid konstant belastning i 50 år. σs= Dimensionerande spänning Tillåten spänning vid dimensionering av rör.σs = MRS/C PN=Pressure nominell Nominellt tryck. Anges med ett numeriskt värde som representerar tryckklassen i bar. Med andra ord högsta tillåtna driftstryck. Mottagningskontroll och lagring Gör alltid mottagningskontroll. Kontrollera: - mängd - SDR-klass - material - att rören är buntade - dimension - att rören har ändförslutningar Kontrollera också att rören är kvalitetsmärkta med Nordic Poly Mark. Rör lagras på rent och jämnt underlag. Behåll buntar och ändförslutningar. Säkra staplade rör mot ras. Max staplingshöjd är 2,5 m. Buntramar skall alltid placeras på varandra. Ej buntade rör lagras plant.

6


Skarvning av PE tryckrör Det finns olika möjliga skarvmetoder för PE tryckrör Stumsvetsning/spegelsvetsning Stumsvetsning är ett förfarande där rörets ändytor sammanfogas genom att ytorna smälts och därefter pressas samman under tryck. För att svetsfogen skall få en hög hållfasthet krävs att ytorna är rena, fria från oxid och att smältning och sammanpressning utförts på ett korrekt sätt. Svetsningsförfarandet bestäms med hjälp av ett antal s.k. svetsparametrar, vars värden i första hand beror på rörets diameter och väggtjocklek. De viktigaste svetsparametrarna är: 1. Värmeplattans temperatur, mot vilken rörändarna smälts 2. Uppvärmningstiden 3. Uppvärmningstrycket 4. Omställningstiden, dvs den tid som åtgår för att ta bort värmeplattan och föra ihop rörändarna 5. Sammanfogningstrycket 6. Svets-/kyltiden Maskiner för stumsvetsning finns i olika typer och fabrikat. Vanligen är respektive maskin anpassad för svetsning av rör inom ett specificerat dimensionsområde. Två huvudtyper av maskiner finns: • manuella svetsmaskiner där svetsaren manuellt styr maskinen efter valda svetsparametrar • automatiska svetsmaskiner där maskinen själv utför alla svetsmoment efter inprogrammering, och skriver ut svetsparametrarna på en pappersremsa med hjälp av en datalogg eller registrerar parametrarna på minneskort för inläsning i dator.

Elektromuffsvetsning Alla elektrosvetsrördelar har en motståndstråd av metall inlagd i rördelen. När tråden ansluts till en strömkälla värms tråden upp och smälter närliggande PE-material som utvidgar sig och skapar ett kontakttryck mellan rör och rördel. För att svetsfogen skall få en god hållfasthet måste: • Smuts och oxidskikt vara avlägsnade • Svetsytorna vara torra • Toleranskraven för rör och rördelar vara uppfyllda • Svets- och kyltid följas • Rördelen vara fixerad mot röret under hela svets- och kyltiden En elektrosvetsmuff skall kunna uppta såväl radiella krafter av vattentrycket som axiella krafter. Det finns många olika fabrikat på elektrosvetsrördelar. Vanligen är rördelarna tillverkade av PE 100 material och kan användas till såväl PE 80- som PE 100-rör. Flänsförband Används bland annat för att ansluta tryckledningar av PE till andra rörmaterial, pumpstationer, ventiler och är också vanligt vid skarvning av sjöledningar och skarvning av långa rörlängder på land. Tekniken är traditionell bordring och lösfläns. Mekaniska kopplingar Flera olika fabrikat och material finns att tillgå. Skarvning sker via mekanisk åtdragning av kopplingen (av plast, mässing e dyl).

7


Sortiment – PE tryckrör PEM POLYETENRÖR, PE80, SDR 11 PN10 Tillverkade i raka längder. Svart med blå stripes. Enligt SS-EN12201-2

PE RÖR, PE100, SDR 17 PN10 Tillverkade i raka längder. Svart med blå stripes. Enligt SS-EN12201-2

RSK-nr

Dimension

241 33 43 241 33 44 241 33 45 241 33 46 241 33 47 241 33 48 241 34 95 241 33 56 715058 241 33 60 241 34 96 715070 715073 715076 715082

110x6,6 125x7,4 140x8,6 160x9,5 180x10,7 200x11,9 225x13,4 250x14,8 280x16,6 315x18,7 400x23,7 450x26,7 500x29,6 560x33,2 630x37,4

241 33 01 241 33 02 241 33 03 241 33 04 241 33 05 241 33 06 241 33 07 241 33 08 241 33 09 241 33 10 241 33 11 241 33 12 241 34 91 241 34 92 241 34 93 241 34 94

110x6,6 125x7,4 140x8,6 160x9,5 180x10,7 200x11,9 225x13,4 250x14,8 280x16,6 315x18,7 355x21,1 400x23,7 450x26,7 500x29,6 560x33,2 630x37,4

Längd m.

Förp. m/bunt

RSK-nr

Dimension

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

174 156 90 78 66 66 54 42 42 18 18 12 12 12 12

882016 882019 882022 240 62 52 240 62 55 240 62 57

32x2,9 40x3,7 50x4,6 63x5,8 75x6,8 90x8,2

6 6 6 6 6 6

360 360 360 324 252 210

241 33 58 241 31 29

75x6,8 90x8,2

12 12

504 420

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

348 312 180 156 132 132 108 84 84 36 36 36 24 24 24 24

Andra längder kan erhållas på särskild beställning. 88

Längd m.

Förp. m/bunt


Sortiment – PE tryckrör PE RÖR, PE100 SDR 17 PN10 Tillverkade i raka längder. Svart med brun stripes. Enligt SS-EN12201-2

RSK-nr

Dimension

241 35 02 715237 715240 241 35 03 715246 715249 715252 715255 715258 715261 715267 715270 715273 715276 715282

110x6,6 125x7,4 140x8,6 160x9,5 180x10,7 200x11,9 225x13,4 250x14,8 280x16,6 315x18,7 400x23,7 450x26,7 500x29,6 560x33,2 630x37,4

241 34 97 714237 714240 241 34 98 714246 241 34 99 714252 241 35 00 714258 241 35 01 714264 714267 714270 714273 714274 714276

110x6,6 125x7,4 140x8,6 160x9,5 180x10,7 200x11,9 225x13,4 250x14,8 280x16,6 315x18,7 355x21,1 400x23,7 450x26,7 500x29,6 560x33,2 630x37,4

Längd m.

PE RÖR, PE100 SDR 11 PN16 Tillverkade i raka längder. Svart med blå stripes. Enligt SS-EN12201-2

Förp. m/bunt

RSK-nr

Dimension

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

174 156 90 78 66 66 54 42 42 18 18 12 12 12 12

241 31 61 241 31 70 715140 241 31 62 241 31 71 241 31 63 241 31 64 241 31 65 715158 241 31 66 715164 241 31 67 715170 715173 715176 715182

110x10,0 125x11,4 140x12,7 160x14,6 180x16,4 200x18,4 225x20,5 250X22,7 280x25,4 315X28,6 355x32,3 400x36,4 450x40,9 500x45,4 560x50,8 630x57,3

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

174 156 90 78 66 66 54 42 42 18 18 18 12 12 12 12

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

348 312 180 156 132 132 108 84 84 36 36 36 24 24 24 24

241 31 52 714137 714140 241 31 53 714146 241 31 54 241 31 55 241 31 56 241 31 57 241 31 58 241 31 59 241 31 60 714170 714173 714174 714176

110x10,0 125x11,4 140x12,7 160x14,6 180x16,4 200x18,4 225x20,5 250X22,7 280x25,4 315X28,6 355x32,3 400x36,4 450x40,9 500x45,4 560x50,8 630x57,3

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

348 312 180 156 132 132 108 84 84 36 36 36 24 24 24 24

Längd m.

Förp. m/bunt

Andra längder kan erhållas på särskild beställning.

9


Sortiment – PE tryckrördelar PE BÖJ, PE100 SDR 11 PN16

PE BÖJ, PE100 SDR 17 PN10

Alla böjar har lång skänkel 110-250 = 400 mm 280-630 = 600 mm

Alla böjar har lång skänkel 110-250 = 400 mm 280-630 = 600 mm

10

RSK-nr

Dimension

RSK-nr

Dimension

RSK-nr

Dimension

242 33 51 242 33 63 242 33 75 242 33 87 242 33 99

110x90º 110x60º 110x45º 110x30º 110x15º

242 33 59 242 33 71 242 33 83 242 33 95 242 34 07

280x90º 280x60º 280x45º 280x30º 280x15º

242 36 01 242 36 13 242 36 25 242 36 37 242 36 49

110x90º 110x60º 110x45º 110x30º 110x15º

242 33 52 242 33 64 242 33 76 242 33 88 242 34 00

125x90º 125x60º 125x45º 125x30º 125x15º

242 33 60 242 33 72 242 33 84 242 33 96 242 34 08

315x90º 315x60º 315x45º 315x30º 315x15º

242 36 02 242 36 14 242 36 26 242 36 38 242 36 50

125x90º 125x60º 125x45º 125x30º 125x15º

242 33 53 242 33 65 242 33 77 242 33 89 242 34 01

140x90º 140x60º 140x45º 140x30º 140x15º

242 33 61 242 33 73 242 33 85 242 33 97 242 34 09

355x90º 355x60º 355x45º 355x30º 355x15º

242 36 03 242 36 15 242 36 27 242 36 39 242 36 51

140x90º 140x60º 140x45º 140x30º 140x15º

242 33 54 242 33 66 242 33 78 242 33 90 242 34 02

160x90º 160x60º 160x45º 160x30º 160x15º

242 33 62 242 33 74 242 33 86 242 33 98 242 34 10

400x90º 400x60º 400x45º 400x30º 400x15º

242 36 04 242 36 16 242 36 28 242 36 40 242 36 52

160x90º 160x60º 160x45º 160x30º 160x15º

242 33 55 242 33 67 242 33 79 242 33 91 242 34 03

180x90º 180x60º 180x45º 180x30º 180x15º

804869 804669 804569 804469 804169

450x90º 450x60º 450x45º 450x30º 450x15º

242 36 05 242 36 17 242 36 29 242 36 41 242 36 53

180x90º 180x60º 180x45º 180x30º 180x15º

242 33 56 242 33 68 242 33 80 242 33 92 242 34 04

200x90º 200x60º 200x45º 200x30º 200x15º

804873 804673 804573 804473 804173

500x90º 500x60º 500x45º 500x30º 500x15º

242 36 06 242 36 18 242 36 30 242 36 42 242 36 54

200x90º 200x60º 200x45º 200x30º 200x15º

242 33 57 242 33 69 242 33 81 242 33 93 242 34 05

225x90º 225x60º 225x45º 225x30º 225x15º

804874 804674 804574 804474 804174

560x90º 560x60º 560x45º 560x30º 560x15º

242 36 07 242 36 19 242 36 31 242 36 43 242 36 55

225x90º 225x60º 225x45º 225x30º 225x15º

242 33 58 242 33 70 242 33 82 242 33 94 242 34 06

250x90º 250x60º 250x45º 250x30º 250x15º

804876 804676 804576 804476 804176

630x90º 630x60º 630x45º 630x30º 630x15º

242 36 08 242 36 20 242 36 32 242 36 44 242 36 56

250x90º 250x60º 250x45º 250x30º 250x15º


Sortiment – PE tryckrördelar PE T-RÖR, PE100 SDR 11 PN16 Alla T-rör har lång skänkel 110-250 = 400 mm 280-630 = 600 mm RSK-nr

Dimension

RSK-nr

Dimension

RSK-nr

Dimension

242 36 09 242 36 21 242 36 33 242 36 45 242 36 57

280x90º 280x60º 280x45º 280x30º 280x15º

242 34 11

110x110

242 34 12 242 34 13

125x110 125x125

315x90º 315x60º 315x45º 315x30º 315x15º

140x110 140x125 140x140

280x160 280x180 280x200 280x225 280x250 280x280

242 36 10 242 36 22 242 36 34 242 36 46 242 36 58

242 34 14 242 34 15 242 34 16

242 34 50 242 34 51 242 34 52 242 34 53 242 34 54 242 34 55

242 36 11 242 36 23 242 36 35 242 36 47 242 36 59

355x90º 355x60º 355x45º 355x30º 355x15º

242 34 17 242 34 18 242 34 19 242 34 20

160x110 160x125 160x140 160x160

400x90º 400x60º 400x45º 400x30º 400x15º

180x110 180x125 180x140 180x160 180x180

315x110 315x125 315x140 315x160 315x180 315x200 315x225 315x250 315x280 315x315

242 36 12 242 36 24 242 36 36 242 36 48 242 36 60

242 34 21 242 34 22 242 34 23 242 34 24 242 34 25

242 34 56 242 34 57 242 34 58 242 34 59 242 34 60 242 34 61 242 34 62 242 34 63 242 34 64 242 34 65

807869 807669 807569 807469 807169

450/90 450/60 450/45 450/30 450/15

242 34 26 242 34 27 242 34 28 242 34 29 242 34 30 242 34 31

200x110 200x125 200x140 200x160 200x180 200x200

500/90 500/60 500/45 500/30 500/15

225x110 225x125 225x140 225x160 225x180 225x200 225x225

355x110 355x125 355x140 355x160 355x180 355x200 355x225 355x250 355x280 355x315 355x355

807872 807673 807573 807473 807173

242 34 32 242 34 33 242 34 34 242 34 35 242 34 36 242 34 37 242 34 38

242 34 66 242 34 67 242 34 68 242 34 69 242 34 70 242 34 71 242 34 72 242 34 73 242 34 74 242 34 75 242 34 76

807875 807674 807574 807474 807174

560/90 560/60 560/45 560/30 560/15 630/90 630/60 630/45 630/30 630/15

250x110 250x125 250x140 250x160 250x180 250x200 250x225 250x250

400x110 400x125 400x140 400x160 400x180 400x200 400x225 400x250 400x280 400x315 400x355 400x400

807877 807676 807576 807476 807176

242 34 39 242 34 40 242 34 41 242 34 42 242 34 43 242 34 44 242 34 45 242 34 46

242 34 77 242 34 78 242 34 79 242 34 80 242 34 81 242 34 82 242 34 83 242 34 84 242 34 85 242 34 86 242 34 87 242 34 88

242 34 47 242 34 48 242 34 49

280x110 280x125 280x140

833202 833203 833204 833205

450x110 450x125 450x140 450x160

11


Sortiment – PE tryckrördelar PE T-RÖR, PE100 SDR 11 PN16

PE T-RÖR, PE100 SDR 17 PN10

Alla T-rör har lång skänkel 110-250 = 400 mm 280-630 = 600 mm

Alla T-rör har lång skänkel 110-250 = 400 mm 280-630 = 600 mm

RSK-nr

Dimension

RSK-nr

Dimension

RSK-nr

Dimension

833206 833207 833208 833209 833210 833211 833212 833213 833214

450x180 450x200 450x225 450x250 450x280 450x315 450x355 450x400 450x450

110x110

242 36 62 242 36 63

125x110 125x125

242 36 64 242 36 65 242 36 66

140x110 140x125 140x140

500x110 500x125 500x140 500x160 500x180 500x200 500x225 500x250 500x280 500x315 500x355 500x400 500x450 500x500

560x180 560x200 560x225 560x250 560x280 560x315 560x355 560x400 560x450 560x500 560x560

242 36 61

833220 833221 833222 833223 833224 833225 833226 833227 833228 833229 833230 833231 833232 833233

833244 833245 833246 833247 833248 833249 833250 833251 833252 833253 833254

242 36 71 242 36 72 242 36 73 242 36 74 242 36 75

180x110 180x125 180x140 180x160 180x180

560x110 560x125 560x140 560x160

630x110 630x125 630x140 630x160 630x180 630x200 630x225 630x250 630x280 630x315 630x355 630x400 630x450 630x500 630x560 630x630

160x110 160x125 160x140 160x160

833240 833241 833242 833243

833260 833261 833262 833263 833264 833265 833266 833267 833268 833269 833270 833271 833272 833273 833274 833275

242 36 67 242 36 68 242 36 69 242 36 70

242 36 76 242 36 77 242 36 78 242 36 79 242 36 80 242 36 81

200x110 200x125 200x140 200x160 200x180 200x200

242 36 82 242 36 83 242 36 84 242 36 85 242 36 86 242 36 87 242 36 88

225x110 225x125 225x140 225x160 225x180 225x200 225x225

242 36 89 242 36 90 242 36 91 242 36 92 242 36 93 242 36 94 242 36 95 242 36 96

250x110 250x125 250x140 250x160 250x180 250x200 250x225 250x250

242 36 97 242 36 98 242 36 99

280x110 280x125 280x140

12


Sortiment – PE tryckrördelar

RSK-nr

Dimension

RSK-nr

Dimension

RSK-nr

Dimension

242 37 00 242 37 01 242 37 02 242 37 03 242 37 04 242 37 05

280x160 280x180 280x200 280x225 280x250 280x280

242 37 06 242 37 07 242 37 08 242 37 09 242 37 10 242 37 11 242 37 12 242 37 13 242 37 14 242 37 15

315x110 315x125 315x140 315x160 315x180 315x200 315x225 315x250 315x280 315x315

833406 833407 833408 833409 833410 833411 833412 833413 833414

450/180 450/200 450/225 450/250 450/280 450/315 450/355 450/400 450x450

355x110 355x125 355x140 355x160 355x180 355x200 355x225 355x250 355x280 355x315 355x355

500/110 500/125 500/140 500/160 500/180 500/200 500/225 500/250 500/280 500/315 500/355 500/400 500/450 500/500

560/180 560/200 560/225 560/250 560/280 560/315 560/355 560/400 560/450 560/500 560/560

242 37 16 242 37 17 242 37 18 242 37 19 242 37 20 242 37 21 242 37 22 242 37 23 242 37 24 242 37 25 242 37 26

833420 833421 833422 833423 833424 833425 833426 833427 833428 833429 833430 833431 833432 833433

833444 833445 833446 833447 833448 833449 833450 833451 833452 833453 833454

833440 833441 833442 833443

560/110 560/125 560/140 560/160

833460 833461 833462 833463 833464 833465 833466 833467 833468 833469 833470 833471 833472 833473 833474 833475

630/110 630/125 630/140 630/160 630/180 630/200 630/225 630/250 630/280 630/315 630/355 630/400 630/450 630/500 630/560 630/630

242 37 27 242 37 28 242 37 29 242 37 30 242 37 31 242 37 32 242 37 33 242 37 34 242 37 35 242 37 36 242 37 37 242 37 38

400x110 400x125 400x140 400x160 400x180 400x200 400x225 400x250 400x280 400x315 400x355 400x400

833402 833403 833404 833405

450/110 450/125 450/140 450/160

13


Sortiment – PE tryckrördelar PE FÖRMINSKNING, PE100 SDR 11 PN16 Alla förm.har lång skänkel 110-250 = 400 mm 280-630 = 600 mm

14

RSK-nr

Dimension

RSK-nr

Dimension

RSK-nr

Dimension

242 34 89

125x110

242 34 90 242 34 91

140x110 140x125

242 34 92 242 34 93 242 34 94

160x110 160x125 160x140

242 35 28 242 35 29 242 35 30 242 35 31 242 35 32 242 35 33

315x160 315x180 315x200 315x225 315x250 315x280

180x110 180x125 180x140 180x160

242 34 99 242 35 00 242 35 01 242 35 02 242 35 03

200x110 200x125 200x140 200x160 200x180

355x110 355x125 355x140 355x160 355x180 355x200 355x225 355x250 355x280 355x315

500x180 500x200 500x225 500x250 500x280 500x315 500x355 500x400 500x450

242 34 95 242 34 96 242 34 97 242 34 98

242 35 34 242 35 35 242 35 36 242 35 37 242 35 38 242 35 39 242 35 40 242 35 41 242 35 42 242 35 43

812210 812211 812212 812213 812214 812215 812216 812217 812218

242 35 04 242 35 05 242 35 06 242 35 07 242 35 08 242 35 09

225x110 225x125 225x140 225x160 225x180 225x200 250x110 250x125 250x140 250x160 250x180 250x200 250x225

400x110 400x125 400x140 400x160 400x180 400x200 400x225 400x250 400x280 400x315 400x355

560x110 560x125 560x140 560x160 560x180 560x200 560x225 560x250 560x280 560x315 560x355 560x400 560x450 560x500

242 35 10 242 35 11 242 35 12 242 35 13 242 35 14 242 35 15 242 35 16

242 35 44 242 35 45 242 35 46 242 35 47 242 35 48 242 35 49 242 35 50 242 35 51 242 35 52 242 35 53 242 35 54

812348 812349 812350 812351 812352 812353 812354 812355 812356 812357 812358 812359 812360 812361

242 35 17 242 35 18 242 35 19 242 35 20 242 35 21 242 35 22 242 35 23 242 35 24

280x110 280x125 280x140 280x160 280x180 280x200 280x225 280x250

812194 812195 812196 812197 812198 812199 812200 812201 812202 812203 812204 812205

450x110 450x125 450x140 450x160 450x180 450x200 450x225 450x250 450x280 450x315 450x355 450x400

812362 812363 812364 812365 812366 812367 812368 812369 812370 812371 812372 812373 812374 812375 812376

630x110 630x125 630x140 630x160 630x180 630x200 630x225 630x250 630x280 630x315 630x355 630x400 630x450 630x500 630x560

242 35 25 242 35 26 242 35 27

315x110 315x125 315x140

812206 812207 812208 812209

500x110 500x125 500x140 500x160


Sortiment – PE tryckrördelar PE FÖRMINSKNING, PE100 SDR 17 PN10 Alla förm.har lång skänkel 110-250 = 400 mm 280-630 = 600 mm RSK-nr

Dimension

RSK-nr

Dimension

RSK-nr

Dimension

242 37 39

125x110

242 37 40 242 37 41

140x110 140x125

242 37 42 242 37 43 242 37 44

160x110 160x125 160x140

242 37 78 242 37 79 242 37 80 242 37 81 242 37 82 242 37 83

315x160 315x180 315x200 315x225 315x250 315x280

180x110 180x125 180x140 180x160

242 37 49 242 37 50 242 37 51 242 37 52 242 37 53

200x110 200x125 200x140 200x160 200x180

355x110 355x125 355x140 355x160 355x180 355x200 355x225 355x250 355x280 355x315

500x180 500x200 500x225 500x250 500x280 500x315 500x355 500x400 500x450

242 37 45 242 37 46 242 37 47 242 37 48

242 37 84 242 37 85 242 37 86 242 37 87 242 37 88 242 37 89 242 37 90 242 37 91 242 37 92 242 37 93

812310 812311 812312 812313 812314 812315 812316 812317 812318

242 37 54 242 37 55 242 37 56 242 37 57 242 37 58 242 37 59

225x110 225x125 225x140 225x160 225x180 225x200 250x110 250x125 250x140 250x160 250x180 250x200 250x225

400x110 400x125 400x140 400x160 400x180 400x200 400x225 400x250 400x280 400x315 400x355

560x110 560x125 560x140 560x160 560x180 560x200 560x225 560x250 560x280 560x315 560x355 560x400 560x450 560x500

242 37 60 242 37 61 242 37 62 242 37 63 242 37 64 242 37 65 242 37 66

242 37 94 242 37 95 242 37 96 242 37 97 242 37 98 242 37 99 242 38 00 242 38 01 242 38 02 242 38 03 242 38 04

812377 812378 812379 812380 812381 812382 812383 812384 812385 812386 812387 812388 812389 812390

242 37 67 242 37 68 242 37 69 242 37 70 242 37 71 242 37 72 242 37 73 242 37 74

280x110 280x125 280x140 280x160 280x180 280x200 280x225 280x250

812294 812295 812296 812297 812298 812299 812300 812301 812302 812303 812304 812305

450x110 450x125 450x140 450x160 450x180 450x200 450x225 450x250 450x280 450x315 450x355 450x400

812391 812392 812393 812394 812395 812396 812397 812398 812399 812400 812417 812418 812419 812420 812437

630x110 630x125 630x140 630x160 630x180 630x200 630x225 630x250 630x280 630x315 630x355 630x400 630x450 630x500 630x560

242 37 75 242 37 76 242 37 77

315x110 315x125 315x140

812306 812307 812308 812309

500x110 500x125 500x140 500x160

15


Sortiment – PE tryckrördelar PE ÄNDHUV, PE100 SDR 11 PN16 Ändhuvarna är anpassade för stumsvetsning

LÖSFLÄNS, GALV PN10

RSK-nr

Dimension

RSK-nr

Dimension

RSK-nr

Dimension

242 35 55 242 35 56 242 35 57 242 35 58 242 35 59 242 35 60 242 35 61 242 35 62 242 35 63 242 35 64 81 24 31

110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 400

242 38 05 242 38 06 242 38 07 242 38 08 242 38 09 242 38 10 242 38 11 242 38 12 242 38 13 242 38 14 81 24 51

110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 400

242 38 31 242 38 32 242 38 33 242 38 34 242 38 35 242 38 36 242 38 37 242 38 38 242 38 39 242 38 40 242 38 41 242 38 42 652669 652673 652674 652676

110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630

PE BORDRING, PE100 SDR 11 PN16 Alla bordr. har lång skänkel 110-250 = 400 mm 280-630 = 600 mm

16

PE ÄNDHUV, PE100 SDR 17 PN10 Ändhuvarna är anpassade för stumsvetsning

PE BORDRING, PE100 SDR 17 PN10 Alla bordr. har lång skänkel 110-250 = 400 mm 280-630 = 600 mm

RSK-nr

Dimension

RSK-nr

Dimension

242 35 65 242 35 66 242 35 67 242 35 68 242 35 69 242 35 70 242 35 71 242 35 72 242 35 73 242 35 74 242 35 75 242 35 76 652069 652073 652074 652076

110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630

242 38 15 242 38 16 242 38 17 242 38 18 242 38 19 242 38 20 242 38 21 242 38 22 242 38 23 242 38 24 242 38 25 242 38 26 752069 752073 752074 752076

110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630


Sortiment – PEM rör PEM POLYETENRÖR, PE80, SDR 11 Svart med blå stripes. Enligt SS-EN12201-2

PEM POLYETENRÖR, PE80, SDR 17 Svart med brun stripes. Enligt SS-EN12201-2

RSK-nr

Dimension

Längd m.

Förp. m/bunt

RSK-nr

Dimension

Längd m.

Förp. m/bunt

240 63 04 240 61 06 240 60 07

16x2,0 16x2,0 16x2,0

300 100 50

1500 800 500

240 63 12 240 61 14 240 60 15

20x2,0 20x2,0 20x2,0

300 100 50

1800 1200 1000

25x2,3 25x2,3 25x2,3

300 100 50

1500 1000 600

32x2,0 32x2,0 40x2,4 40x2,4 50x3,0 50x3,0 63x3,8 63x3,8 75x4,5 75x4,5 90x5,4 90x5,4

50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100

500 800 500 800 500 800

240 63 20 240 61 22 240 60 23

240 55 38 240 56 37 240 55 46 240 56 45 240 55 53 240 56 52 240 55 61 240 56 60 240 62 68 240 56 78 240 55 85 240 56 86

240 63 38 240 61 30 240 60 31

32x2,9 32x2,9 32x2,9

300 100 50

1200 800 500

240 57 85 240 62 47 240 61 48 240 60 49

40x3,7 40x3,7 40x3,7 40x3,7

300 200 100 50

1000 800 500

181 20 51 240 61 55 240 60 56

50x4,6 50x4,6 50x4,6

200 100 50

800 500

RSK-nr

Dimension

Längd m.

Förp. m/bunt

240 61 63 240 60 64

63x5,8 63x5,8

100 50

240 61 71 240 60 72

75x6,8 75x6,8

100 50

240 54 47 240 54 48 240 54 40 240 54 50

40x2,4 40x2,4 40x2,4 40x2,4

200 300 400 500

1000 900 1200 1500

240 61 89 240 60 80

90x8,2 90x8,2

100 50

641034 240 60 09

110x10,0 110x10,0

100 50

KOLLEKTORRÖR

17


Dimensioner PE tryckrör Dy (mm) 20 25 32 40 50 63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 600 630 710 800 900 1000 1100 1200 1400 1600 1800 2000

SDR 41 e(mm) kg/m

2.3 2.7 3.1 3.5 4.0 4.4 4.9 5.5 6.2 6.9 7.7 8.7 9.8 11.0 12.3 13.7 14.7 15.4 17.4 19.6 22.0 24.5 26.8 29.4 34.1 39.2

0.633 0.850 1.23 1.50 1.86 2.50 3.08 3.90 4.77 5.96 7.60 9.60 12.5 15.8 19.4 24.4 27.8 30.8 39.0 49.5 62.8 77.0 93.5 111.0 151.3 198.0

SDR 33 e(mm) kg/m

2.8 3.4 3.9 4.3 4.9 5.5 6.2 6.9 7.7 8.6 9.7 10.9 12.3 13.8 15.3 17.2 18.7 19.3 21.8 24.5 27.6 30.6 34.1 36.7 43.4 49.0

0.800 1.17 1.53 1.88 2.50 3.15 3.85 4.89 6.09 7.55 9.7 12.1 15.7 19.9 24.4 30.7 35.2 38.7 49.2 62.4 79.0 98.0 117.9 140.0 190.9 249.0

SDR 26 e(mm) kg/m

SDR 21 e(mm) kg/m

SDR 17 e(mm) kg/m

2.0 2.5 2.9 3.5 4.2 4.8 5.4 6.2 6.9 7.7 8.6 9.6 10.7 12.1 13.6 15.3 17.2 19.1 21.4 23.1 24.1 27.2 30.6 34.7 38.5 42.3 45.9 53.5 61.2 69.1 76.9

2.0 2.4 3.0 3.6 4.3 5.3 6.0 6.7 7.7 8.6 9.6 10.8 11.9 13.4 15.0 16.9 19.1 21.5 23.9 26.7 28.6 30.0 33.9 38.1 42.9 47.7 52.4 57.2 66.7 76.2 85.7 95.2

2.0 2.4 3.0 3.8 4.5 5.4 6.6 7.4 8.3 9.5 10.7 11.9 13.4 14.8 16.6 18.7 21.1 23.7 26.7 29.6 33.2 35.6 37.4 42.1 47.4 53.4 59.3 65.2 70.6 82.4 94.1 105.9* 117.6*

0.317 0.482 0.682 0.987 1.45 1.86 2.35 3.08 3.83 4.74 5.96 7.38 9.2 11.7 14.8 19.1 24.2 29.9 37.5 43.3 47.4 60.2 76.3 97.4 120.0 145.0 173.0 234.7 306.0 387.9 478.8

Dy = Ytterdiameter e = Minsta väggtjocklek * = Kontakta Pipelife för mer information

18

0.251 0.372 0.586 0.826 1.19 1.77 2.28 2.85 3.73 4.69 5.81 7.35 9.03 11.3 14.3 18.2 23.6 29.8 36.9 46.2 52.9 58.3 74.2 94.0 118.9 147.0 177.6 211.6 287.5 375.5 475.1 586.5

0.200 0.290 0.460 0.730 1.03 1.47 2.19 2.79 3.50 4.57 5.77 7.10 9.03 11.1 13.9 17.2 22.4 28.9 36.6 45.1 56.6 65.4 71.8 91.0 115.0 146.0 180.0 218.0 257.8 350.6 457.8 579.3* 715.2*


Dimensioner PE tryckrör Dy (mm) 20 25 32 40 50 63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 600 630 710 800 900 1000 1100 1200 1400 1600 1800 2000

SDR 13.6 e(mm) kg/m

2.0 2.4 2.9 3.7 4.6 5.5 6.6 8.1 9.2 10.3 11.8 13.2 14.7 16.5 18.4 20.6 23.2 26.1 29.4 33.1 36.8 41.2 44.1 46.3 52.2 58.8 66.2 72.5* 80.9* 88.2* 102.9 117.6*

0.151 0.228 0.354 0.550 0.869 1.23 1.76 2.63 3.39 4.25 5.54 7.01 8.65 10.9 13.5 16.9 21.4 27.2 35.2 44.6 55.0 69.0 79.2 87.3 110.8 140.7 178.1 216.9* 266.0* 316.5* 430.7 562.5*

SDR 11 e(mm) kg/m

SDR 9 e(mm) kg/m

SDR 7,4 e(mm) kg/m

2.0 2.3 2.9 3.7 4.6 5.8 6.8 8.2 10.0 11.4 12.7 14.6 16.4 18.2 20.5 22.7 25.4 28.6 32.2 36.3 40.9 45.4 50.8 54.5 57.3 64.5 72.7 81.8 90.9

2.3 3.0 3.6 4.4 5.6 7.0 8.3 10.0 12.2 13.9 15.6 17.8 20.0 22.2 25.0 27.8 31.1 35.0 39.4 44.4 50.0 55.6 62.2 67.6* 71.0 80.0* 90.1*

2.8 3.5 4.4 5.5 6.9 8.6 10.3 12.3 15.1 17.1 19.2 21.9 24.6 27.3 30.8 34.2 38.3 43.0 48.5 54.7 61.5

0.118 0.172 0.274 0.434 0.672 1.06 1.48 2.14 3.18 4.09 5.13 6.74 8.51 10.5 13.3 16.3 20.4 25.9 33.0 42.7 54.1 66.7 83.7 95.4 105.0 134.3 170.4 215.6 266.2

0.133 0.213 0.326 0.507 0.789 1.25 1.77 2.54 3.79 4.89 6.12 7.99 10.1 12.5 15.8 19.5 24.4 30.9 39.3 50.8 64.3 79.4 99.6 115.7* 127.6 162.0* 205.7*

0.156 0.243 0.387 0.607 0.945 1.5 2.11 3.04 4.55 5.85 7.34 9.61 12.13 15.0 18.9 23.4 29.3 37.2 47.2 61.1 77.3

Dy = Ytterdiameter e = Minsta väggtjocklek * = Kontakta Pipelife för mer information

19


Långa längder Att transportera långa längder till havs, så kallade sjö- eller släplängder, är både kostnadseffektivt och miljövänligt. Med en av fabrikerna strategiskt placerad vid havsbandet har Pipelife alla möjligheter att bistå med kompetens och logistik i samband med projekt världen över. Hantering och svetsning av PE-rör i stora dimensioner är tidsödande och kräver ofta specialutrustning. Tänk då tanken att minska antalet skarvar från drygt 40 till en enda*. Tänk också tanken hur många lastbilar som slipper trafikera vägarna. Tiden för genomförandet av projektet kan också minskas enormt med rätt planering. Pipelife har genomfört lyckade projekt i såväl Sverige (exempelvis Mönsterås, Loudden, Kalmar, Albysjön, Ljungskile, Södertälje) som utomlands (Spanien, Portugal, Libyen, Frankrike, Brasilien). Dimensionerna på rören varierar liksom tryckklasser och längder. Den största dimension som hittills levererats är imponerande 2 000 mm. Kontakta Pipelife om du vill veta mer. Loudden, Stockholm *Beräkningen gäller ett 500-metersrör jämfört med en standard 12-meterslängd.

Malta

Portugal, 2007.

20


Ljungskile

Kalmar

21


Rör på trummor Pipelife har möjligheter att leverera PE-rör på olika sorters trumma beroende på lossningsmöjligheter och andra påverkande faktorer. Kontakta Pipelife om du vill veta mer.

Dimension mm

Trätrumma

32 40 50 63 75 90 110

2 000 m 2 000 m 1 200 m 700 m 500 m

Ståltrumma

600 m 500 m 320 m

Antalet meter per trumtyp och dimension *Produktion Haparanda

22

Ståltrumma special*

2 200 m 1 400 m 1 000 m 700 m


Specialitet: PE Hexen Vid extrema mark- eller läggningsförhållanden kan lösningen vara att använda PE 100 tryckrör producerat av ett material designat för dessa förhållanden. Detta rör har extremt bra motståndskraft mot ”långsam spricktillväxt” och är därför mindre känsligt för repor, punktbelastningar och kringfyllnadsmaterial. Pipelifes PE 100 tryckrör Hexen är därmed lämpligt att använda vid styrd borrning, relining och rörspräckning. Kontakta Pipelife om du vill veta mer eller beställ separat produktblad.

ve 21 no

r mbe

2010

ation

cifik

spe dukt

Pro kt

u Prod

t ucen Prod g ndnin ä v n A on ti a Inform

PE 1

yck 00 tr

rör -

Hexe

n

ge Sveri jung, AB, L

e n verig t av en ka life S Pipe lland roducera kt förhå p -proje nings tryckrör . A g V g ll lä ller a PE100 llanden ”långsam Rör ti e rk å a ma tt använd ssa förh kraft mot repor, r a s xtrem de Vid e gen vara ignat för motstånd känsligt fö tt s lösnin terial de tremt bra r mindre material mpligt a . s a ö x lä ett m rör har e h är därf ngfyllnad därmed räckning p c r ri Detta tillväxt” o ar och k Hexen ä och rörs e g g k r h Pip tc spric elastnin 0 tryckrö g, relinin o tb 0 om N ka punk fes PE 1 rd borrnin rts, s s Teknis fö m li ty o e t in en rig ) Pipe da vid s har g SP, Sve ingar (Po Tyskland n v å rör i anvä ter p utförd a nktbelastn technik t långsam 9 e tes rs o u ttand ISO 1347 st med p Ingenieu skraft m fa m d l t O tstån r. tut, te esse enlig Test ningsinsti örd av H bättre mo lla tryckrö tf k Fors g Test u isar klart traditione v in Load sultaten fört med m och re tillväxt jä k spric

Tekniska data - Materialfakta Dimensioner: Rörlängder: SDR -klass: Material: Färg: Densitet: Densi

110- 2000 mm 6/12/18 m 11 - 26 Polyeten, PE 100 Hexen/RC Svart med blå stripe 959 kg/m3 testmetod: ISO 1872-2/ISO 1183 Smältindex (190°C/5 kg): 0,25 g/10 min Smält testmetod: ISO 1133 E-modul (tensile) 1 100 MPa E-mod testmetod: ISO 527-2 Längutvidgning Längu (mm/m °C): 0,17 mm (mm/ testmetod: ASTM D 696 Märkning: Pipelife, NordicPolyMark, SS-EN 12201-2, Märk PE100, SDR, PN, Dimension Dy x e, Tillverkningsår/vecka, Materialkod, exempelvis Hexen. Godkännande: Nordic Poly Mark Godk

l för teria a ma alitativ ögkv ytt, H n kt u rod r. tione alis P 0 mm Bore a installa 2 00 g ur iv 110- 8 m Utdra adseffekt /1 n kostn 6/12 Hexe

Tekn

Pipel

isk

00 26 11 - ten, PE 1 tripe s e 83 Poly med blå O 11 -2/ IS Svart g/m3 1872 k 959 etod ISO tm in s m te 11 3 3 g/10 0,25 etod ISO kg): testm MPa 527-2 °C/5 0 (190 1 10 etod ISO x e d ltin 6 testm m Smä D 69 sile): ,17 m tod ASTM n 0 e (t e dul C): testm /m °C life.se E-mo pipe (mm g fo@ in n g st: in E-po utvid .se • Läng ipelife

er: nsion Dime gder: n Rörlä -klass: R D S rial: Mate : Färg et: it Dens

data

ve ife S

AB, rige

Box

lefon • Te ung 02 Lj 524 50,

w.p : ww sida • Hem 21 99 13-2 x 05 Fa 00 • -221 0513

23


Fakta – PVC tryckrör Användningsområde PVC är historiskt det vanligaste och bäst beprövade plaströrmaterialet och används på trycksidan framförallt till tryckvatten, tryckavlopp, industri- och processledningar.

Materialfakta PVC

24

Egenskaper Polyvinylklorid, PVC, är en smak- och lukfri termoplast. PVC består till 43 procent av råolja eller naturgas (kolväten) och resterande av koksalt (klor). Bland egenskaperna märks: • Korrosionsbeständigt • Goda mekaniska egenskaper • Inert, dvs oxiderar inte • Går att limma • Enklast tänkbara skarvmetod, ingen el behövs • Lång livslängd • Styvt och starkt material • Blyfri råvara sedan 2002 • Lätt att hantera och transportera

Egenskap

Värde

Enhet

Densitet Långtidskrympmodul E50 Dragmodul Längdutvidgningskoefficient Värmeledningtal Specifikt värme Flytspänning Tillåten dragspänning, korttid MRS-värde Beräkningsspänning Beräkningsfaktor (vatten och tryckavlopp)

1400 1000 3000 0,08 0,16 0,9-1,0 55 10 25 10 2,5

kg/m3 MPa MPa mm/m/°C W/m/°C J/g/°C MPa MPa MPa MPa


25


Fakta – PVC tryckrör Märkning Här är förklaring till de olika symbolerna och texterna rören märks med. • Tillverkare • Råmaterial • Dy x e • Tryckklass • Designfaktor (tidigare säkerhetsfaktor) • SDR-värde, utvändig diameter dividerat med väggtjockleken • Gällande standard • Godkännandemärke Nordic Poly Mark • Återvinningssymbol • Tillverkningdatum och ort

Godkännande Pipelifes tryckrör av PVC märks med Nordic Poly Mark, ett frivilligt och samnordiskt kvalitetsmärke. Nordic Poly Mark övervakas av Insta-Cert som kontrollerar att produkten uppfyller kraven i gällande EN-standard. För tryckvatten av PVC gäller SS-EN 1452 och för tryckavlopp SS-EN 1456.

Gummringar Powerlock tätningsring består av EPDM-gummi med ett stödelement av armerad polypropen. Den är fastsittande, integrerad i muffen och designad för säker och lätt montering.

Föreskrivande text PB-.5111 Ledning av PVC-rör, standardiserade tryckrör Rör skall vara av tryckklass PN... (Ange tryckklass alternativt SDR-klass) Rördelar skall vara formsprutade och vara av lägst samma tryckklass som rören. (Ange typ av rördel och tryckklass) Rör och rördelar skall uppfylla krav enligt SS-EN 1452 och vara märkta med Nordic Poly Mark eller tredjepartscertifierade till motsvarande nivå. (Nivå 1 enligt AMA Anläggning 07) Rör och rördelar skall fogas med................. (Ange fogmetod) (I övrigt anges text som föranleds av lokala omständigheter och text som föranleds av läggningssätt: PBB, PBC etc. Se RA Anläggning 07) T ex Alla muffar ska ha integrerad, fastsittande tätningsring av EPDM.

Benämningar och termer Precis som för PE-rör anger standarden SDR-klass (se kapitel PE-rör för detaljer) där SDR=Dy/e (Dy=rörets ytterdiameter och e= rörets väggtjocklek). Följande klasser är aktuella Dy mm

Design faktor

SDR 34

SDR 26

SDR 21

SDR 13,6

63-90

2,5

110-400

2,5

110-400

2,0

PN 6 PN 6 PN 7,5

PN 8 PN 8 PN 10

PN 10 PN 10 PN 12,5

PN 16 PN 16 PN 20

Tabell: Tryckklass i förhållande till SDR-klass och designfaktor (säkerhetsfaktor) PVC-rör. 26


Sortiment – PVC rör PVC BEVATTNINGSRÖR MED EN MUFF, PN10 Längd 6 m, inkl. gummiring, färg: blå

TRYCKRÖR MED EN MUFF, PN10

RSK-nr

Dimension Dy x Di

Längd m.

Förp. m/bunt

RSK-nr

Dimension

Längd m.

Förp. m/bunt

220 14 08 220 14 24 220 14 32 220 14 57 220 14 65 220 14 73 220 14 81 220 14 99

63x57,0 90x81,4 110x99,4 160x144,6 225x203,4 280x253,2 315x285,0 400x361,8

6 6 6 6 6 6 6 6

360 240 270 120 48 36 36 18

220 20 36 220 20 51 220 20 69

110x101,4 160x147,6 225x207,6

4,3 6,2 8,7

270 168 90

BÖJ MED MUFF

RSK-nr

Dimension

RSK-nr

Dimension

RSK-nr

Dimension

221 10 35 221 08 39 221 06 31 221 04 33 221 02 35 221 00 37

63x11º 63x22º 63x30º 63x45º 63x60º 63x90º

221 04 82 221 02 84 221 00 86

160x45º 160x60º 160x90º

221 11 26 221 09 20 221 07 22 221 05 24

400x11º 400x22º 400x30º 400x45º

221 10 50 221 08 54 221 06 56 221 04 58 221 02 50 221 00 52

90x11º 90x22º 90x30º 90x45º 90x60º 90x90º

221 10 92 221 08 96 221 06 98 221 04 90 221 02 92 221 00 94

225x11º 225x22º 225x30º 225x45º 225x60º 225x90º

221 10 68 221 08 62 221 06 64 221 04 66 221 02 68 221 00 60

110x11º 110x22º 110x30º 110x45º 110x60º 110x90º

221 11 00 221 09 04 221 07 06 221 05 08 221 03 00 221 01 02

280x11º 280x22º 280x30º 280x45º 280x60º 280x90º

221 10 84 221 08 88 221 06 80

160x11º 160x22º 160x30º

221 11 18 221 09 12 221 07 14 221 05 16 221 03 18 221 01 10

315x11º 315x22º 315x30º 315x45º 315x60º 315x90º

SKJUTMUFF

RSK-nr

Dimension

221 28 27 221 28 43 221 28 50 221 28 76 221 28 84 221 28 92 221 29 00 221 29 18

63 90 110 160 225 280 315 400 Efterhör leveranstid

27


Ljung ww

w.p

i peli fe.s

e

w w w. p ip e life . s e

ww w. p

ipe lif e.s e

Ölsremma

w w

w .p ip

el if

e.

se

Haparanda

Pipelife Sverige AB Box 50 524 02 Ljung Telefon 0513-221 00 Fax 0513-221 99

Pipelife Sverige AB 514 84 Ölsremma Telefon 0513-221 00 Fax 0321-622 20

Hemsida: www.pipelife.se E-post: info@pipelife.se

All information på ett ställe www.pipelife.se

DECEMBER 2010 /8000. Produktion: Eskils Tryckeri AB. ART.NR D 92022.

Plaströr – för vår miljö

Tryckrorssystem_December_2010  

Tryckrorssystem_December_2010

Tryckrorssystem_December_2010  

Tryckrorssystem_December_2010