Page 1

PIPES FOR LIFE

PIPELIFE

STILLA

Ledande svensk tillverkare

Stilla® Ljuddämpat. På riktigt!

Ljuddämpande avloppssystem i PP


PIPES FOR LIFE

PIPELIFE

Stilla® – ljuddämpande inomhusavlopp

Pipelife Stilla® är ett ljuddämpande avloppssystem för installation i byggnad. Stilla® tillverkas i utvändiga dimensioner från 50 till 160 mm och är typgodkänt av Sitac med avseende på brand och ljud. Stilla® är rationellt att installera, precis lika enkelt som övriga inomhusavloppssystem från Pipelife. Den utvändiga dimensioneringen gör det dessutom lätt att kombinera med övriga system på marknaden. De fast monterade tätningsringarna tillsammans med typgodkännande och kopplingen till branschreglerna för Säker Vatteninstallation garanterar kvaliteten i alla led. Effektiv hantering från producent till arbetsplats via lokala lager hos grossist säkerställer logistiken. 2

Såväl arbetsmiljö som den slutliga boendemiljön talar också för Stilla®. Systemet är användbart i alla situationer där en bra teknisk lösning på inomhusavloppet eftersöks och används flitigt i miljöer där krav på tysta system är inskrivet, t ex skolor, offentliga byggnader, hotell, sjukhus mm.


STILLA® LJUDDÄMPANDE INOMHUSAVLOPP

Innehåll Stilla® användningsområde Egenskaper Materialfakta Temperatur- och slagtålighet Märkning Godkännande/Säker Vatteninstallation Ljuddämpning/-egenskaper Brandskydd Stilla installationsexempel Beskrivningstext Monteringsanvisning Klamring Sammanställning aktuella standarder Stilla® sortiment Installationsanvisning godkänd av Säker Vatteninstallation

sida 4 4 5 6 6 7 8-9 10 11-13 14 14 15 16 17 18-23


PIPES FOR LIFE

PIPELIFE

Användningsområde ®

Pipelife Stilla är ett ljuddämpande avloppssystem för installation i byggnad Stilla® går mycket bra att kombinera med existerande system på marknaden, som Smartline och Nordic. Med Stilla® installerat blir boendemiljön bättre.

Stilla® ”Ekonomi, enkelhet och miljö!”

Egenskaper Stilla® tillverkas av mineralfylld polypropen, PP. Bland PP-materialets egenskaper märks: • Ljuddämpande material (det skiljer 23 % mellan ett ljuddämpande system och ett standardsystem) • God beständighet mot de flesta kemikalier • Lättnader för brand (för brandlättnader se installationexempel) • Korrosionsbeständigt • Goda hydrauliska egenskaper • Lång livslängd • Formstabilt • Täta, säkra skarvar • Flexibelt och tål stora deformationer utan brott • Mycket god slaghållfasthet, även i kyla • Lätt att kapa, fasa, lyfta och hantera

4

Denna produkt är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisningen följs.


STILLA® LJUDDÄMPANDE INOMHUSAVLOPP

Material Materialegenskaper Densitet ................................................ Rördelar 1,25 / Rör 1,25 kg/dm3 Smältindex (MFR, 230C/2,16 kg) ........ 2,0 / 0,9 g/10 min ISO 1133 Elasticitesmodul .................................. 1 600 / 2000 MPa ISO 178 Mjukningspunkt enligt vicat (10 N) .... 153°C ISO 306/A Längdutvidgning.................................. 0,07 mm/m/°C


PIPES FOR LIFE

PIPELIFE

Temperatur- och slagtålighet Tack vare PP-materialet kan Stilla® installeras där det förekommer utsläpp med mycket höga temperaturer under lång tid, exempelvis storkök, industrier, tvätterier. Röret är testat i kyla enligt standard EN1451 och klarar utan vidare installation i vintertemperaturer, se märkning snöstjärna.

Märkning • Tillverkare • Material • Produktnamn • Dy x e (ytterdiameter x godstjocklek) • Godkännandemärke Sitac • Tillverkningsdatum, år, månad, dag och klockslag • Tillverkningsort • Snökristall -installation i vintertemperaturer

6


STILLAÂŽ LJUDDĂ„MPANDE INOMHUSAVLOPP

Godkännande Typgodkännanande 2013-1003

Systemet testas enligt Pipelifes verksnorm 004 som är baserad pü europastandard SS-EN1451-1.

TYPGO med beslu

Verr. 09 13-1 -2

Innehava

t om till

DKĂ„N

verkning

NAND

skontroll enligt 8 kap,

22 och

EBEVI

23 §§ Pl an- och Bygglag

S 0133 /04

en (20

10:900), PBL Pipelife S uppmä tilla, tvüskikts tta ljud r Ü r av min värden eralfÜr stä

rkt PP Pipelife Sv med Tel: 0513 erige AB, Box E-post: -221 00, Fax: 50, 524 02 Lju 0513-221 info@pi ng. Produk pe 99, orga life.se he t ni msida: Pipelife www.p sationsnr: 5560 av ipelife.se 87-0429. och DN loppsvattenled 160 mm ningssys invändig . RÜren tem Still til t homogen skikt i mineral lverkas i tvü sk a med dimensi oner DN fÜ fabriksa t skikt av miner rstärkt PP med ikt. Ett utvänd 50, DN igt nbringad al 75, DN vi använd e tätnin fÜrstäkt PP. Fo t färg. RÜrdela skikt av PP m 110 ni ed gs gn använd ng enligt SS-E ringar. Tätning ing av rÜr oc rna är tillverka blü färg och ning en N ligt SS-E 681-1 och tä sringar av gu h formstycken de i ett mmi up tningsri sk N 681-2. er med pf ngar av Dy (mm TPE up yller krav fÜr ) pfyller avsedd T (mm) krav fÜr avsedd 50 RÜrseri e rÜr 75 •   RÜrseri 110 • e fo S 14 160 Användn rmstycken • S 14 ingsom S 14 Avsedd • rüde S 14 S 14 B använd RÜr och S 14 S ning 16 formstyc B spillvatte ken är av S 16 B Användn n och regnvatte sedda att anvä B nd n. Spill vattentem as fÜr avledn EN1451 ingsomrüde B ing av no avser in -1. vändig peraturen für Handels kortvari rmalt hushülls och utvä namn gt ndig fÜrl Pipelife äggning uppgü till max Stilla. Godkänn . 95°C. enligt st ande andard Produk terna up pfyller fÜrutsät krav tn fÜljande ingar som ange en i 8 kap, 4 § s avsnitt i Bover i detta bevis oc 2 och 3 PBL i ke de h ts bygg Brandte regler (B godkänns därf avseenden och kn Ür enlig BR): Installa isk klass EI 60 t bestäm under de tioner fÜ (e melsern nl . nedan) r spillva ai tten 5:23 Installa tio 6:641 Utform ner fÜr dagvat 1:a styc ning ten ke meninge t och sista 6:642 n Sida 1 1:a styc i 2:a stycket (3), Be 6:644 vis nr 01 ke 33/04, 1:a men t SP Sver projektn ingen ummer iges Te 3P

Postadre ss

Box 553 SE-371 23 KA

kniska Fo

RLSKRO

NA

rsknin

BesĂśksad res

s

re

01063

gsinst

Bastions ga Stumholm tan 6 en

itut, SP

Telefon/F

ax

SITAC

+46 (0)10 -51 +46 (0)45 6 63 00 5-206 88

Org. num me

556464-68 r 74

E-post/Int ern

info@sita et c.s www.sita e c.se

www.sp.s e

Detta do kument für om inte SP SITAC endast üterges i sin helhe annat. i fÜrväg skriftlige n godkä t, nt

ING

ANVISN

STILLA

NS LATIO

INSTAL

FE

PIPES

FE

FOR LI

PIPELI

Branschregler fÜr Säker Vatteninstallation

Ž tilmlapande stem S pssy Ljuddä savlop

inomhu

sanvis

ning 2

-0 018-02

5

tem oppssys dskydd 3. Bran duktion i avl kaper dre sid. 2 4. Lju llaŽ ljudegens sid. 3 4.1 Sti Ž ljud fak ta nde lla sid. 4 4.2 Sti dkänna ningar Typgo rkning rÜr na led 4 . jut sid Ing 5. Stilla mä ing av rÜr nerellt Üringar sid. 4 5.1 Ge troll 1. Kapn ge rgenomf .4 5.2 RÜ h tät hetskon nta ion sid 4 2. Mo oc expans nerellt sid. ning – 6. Tryck-rtiment 2.1 Ge gdutvidg sid. 5 Stilla so 2.2 Län ing mr sid. 5 ff mu 2.3 Kla av tsning ntage sid. 5 2.4 Mo ing genom sve terial ma sid. 5 2.5 Fogn ing till andra p sid. 6 2.6 Fogn ning av avlop fall gg sid. 6 2.7 Plu attenledningar illv sid. 7 gar 2.8 Sp gsändrin ar tnin sid. 7 ing 2.9 Rik nsanordn sid. 7 Re 0 2.1 n tning 2.11 Luf peraturpüverka 2.12 Tem

ation Install

sid. 8 sid. 9 sid. 9 sid. 10 sid. 10 sid. 10 sid. 10 sid. 11

StillaŽ är anpassad till branschregler Säker vatteninstallation. Pipelife garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisning (Pipelifes godkända installationsanvisning finns som bilaga längst bak i den här broschyren) fÜljs. Branschregler Säker Vatteninstallation är ett regelverk som är framtaget av branschens aktÜrer fÜr att minska risken fÜr vattenskador, legionellaspridning, brännskador och fÜrgiftning. Reglerna ställer krav pü büde installatÜrer och produkter. I systemet ingür auktorisation av VVS-fÜretag och utbildning av VVS-montÜrer, arbetsledare med flera. Mület är att ge en Ükad säkerhet och trygghet fÜr brukaren. FÜr auktoriserade VVS-installatÜrer, VVS-producernter och ytterligare information, se www.sakervatten.se.


PIPES FOR LIFE

PIPELIFE

Ljuddämpning

Ljud är mekaniska vågor där ett oscillerande tryck överförs genom ett material, vätska eller gas, bestående av frekvenser inom intervallet för hörsel med en nivå som är tillräckligt stark för att höras, eller känslan av sådana vibrationer som stimulerar hörselorgan. (Källa: Wikipedia)

Olika sorters ljud Luftljud – ljud som överförs direkt från källan via luften Stomljud - svängningar i fasta material som alstras t.ex. av en maskin eller av människor. Stomljud kan uppträda i en byggnad, där ljudvågorna från exempelvis steg utbreder sig i en dålig ljudisolerad betongstomme (stegljud)

Ljudnivå Exempel 150 dB 130 dB

Flygplan vid start Högre än detta kan snabbt skada örat, och kan orsaka smärta. 120 dB Dieselmotor, kulkvarnar 100 dB Gräsklippare, fabrik 90 dB Band eller symfoni, högre än detta kan skada örat under längre period. 80 dB Polis- eller brandsiren, elektrisk rakapparat 70 dB Radio ljudnivå. 50 dB Kan normalt väcka en sovande person. 30-35 dB Mycket tyst konversation, buller på privat kontor 20 dB Prasslande löv, viskande (Källa Wikipedia)

8


STILLA® LJUDDÄMPANDE INOMHUSAVLOPP

Stilla® ljudegenskaper Stilla® är testat och typgodkänt med avseende på ljud. Vid höga flöden kan det ändå vara motiverat att ljudisolera utsatta punkter för att uppnå optimal komfort. Stilla® används med fördel vid installation där kraven på ljuddämpning är stora t ex i stammar eller vid större riktningsförändringar av flödet. Genom att använda svängda grenrör och böjar med lång radie minskas turbulensen i rörledningen. Detta skapar ett lugnare flöde och ljudnivån reduceras markant. Genom att använda klammer av stål med ljuddämpande isoleringsgummi hindras att störande ljud överförs till byggstommen. Val av klammer och sättet att klamra påverkar också det slutgiltiga resultatet.

Stilla® ljud fakta Testerna har utförts med klammer enligt ovan. Monterade enligt tillverkarens rekommendationer.

Den röda linjen, 30 dB(A), visar max tillåtet värde enligt DIN 4109. Den gröna linjen, 25 dB(A), visar riktlinje för lägenheter i flerfamiljshus enligt VDI-4100 (skärpta krav för lägenhet). Staplarna anger uppmätt ljudnivå i dB(A) för Stilla® avloppssystem vid olika flöde i liter per sekund bakom installationsvägg i bottenplan (utdrag från bullertest utfört av Fraunhofer- Institut für Bauphysik i Stuttgart, Tyskland enligt EN 14366:2005-02).

Ljudnivå dB(A) 30 25 20 15 10 5 0 0,5

1,0 Flöde l/s

2,0

Mätresultat vid installation med rekommenderad klamring (blå stapel) respektive installation där ljudöverföring via klammer helt eliminerats (röd stapel).


PIPES FOR LIFE

PIPELIFE

Stilla® brandskydd Stilla® är testat och godkänt med avseende på brandskydd och uppfyller brandklass EI60 vid betongbjälklag (200 mm eller tjockare) utan att brandmanschett behöver användas i följande fall: • 50 och 75 mm till tvättställ med vattenlås • 75 mm till golvbrunn av gjutjärn

10


STILLA® LJUDDÄMPANDE INOMHUSAVLOPP

Stilla® ej brandklassat schakt Golvbrunn av plast

Golvbrunn av gjutjärn

TS med vattenlås

WC

Max dim 75 mm

Min 200 mm

Brandmanschett

Brandmanschett Schakt Avloppsrör

Brandskyddsåtgärder vid rörgenomföringar med avstick i underliggande plan samt oklassat schakt.

Stilla® ej brandklassat schakt Golvbrunn av plast

Golvbrunn av gjutjärn

TS med vattenlås

WC

Max dim 75 mm

Min 200 mm

Brandtejp som ingjutes

Brandtejp som ingjutes Schakt Avloppsrör

Brandskyddsåtgärder vid rörgenomföringar med avstick i underliggande plan samt oklassat schakt.


PIPES FOR LIFE

PIPELIFE

Stilla® klassat schakt El 30/60

Golvbrunn av plast

Golvbrunn av gjutjärn

TS med vattenlås

WC

Max dim 75 mm

Min 200 mm

Brandmanschett Brandmanschett Schakt

Brandmanschett

Avloppsrör

Brandskyddsåtgärder vid rörgenomföringar med avstick i underliggande plan samt klassat schakt.

Stilla® klassat schakt El 30/60 Golvbrunn av plast

Golvbrunn av gjutjärn

TS med vattenlås

WC

Max dim 75 mm

Min 200 mm

Brandtejp som ingjutes

Brandtejp som ingjutes Schakt Avloppsrör

Brandskyddsåtgärder vid rörgenomföringar med avstick i underliggande plan samt klassat schakt.

12


STILLA® LJUDDÄMPANDE INOMHUSAVLOPP

Stilla® rörgenomföring i ej brandklassat schakt med ingjutna avstick

Stilla® rörgenomföring i ej brandklassat schakt med ingjutna avstick


PIPES FOR LIFE

PIPELIFE

Beskrivningstext Beskrivningstext/AMA-kod PNU.522 ledning av PP-rör, fabriksspecifika inomhusavloppsrör. Stilla är ljudreducerande, av mineralförstärkt PP- copolymer.

Monteringsanvisning

Kapning utföres med fintandad såg. Vid sågning bör såglåda användas för att erhålla vinkelrät kapning. Vassa kanter skall gradas. Fasning är onödig. Gummiringen kan inte skjutas in i muffen. Kontrollera alltid att gummiringen inte är skadad, t ex transport- eller hanteringsskadad. Rengör muffen och spetsändan. Stryk på smörjmedel. Vid behov även på tätningsringen. Använd endast rekommenderat smörjmedel Skjut röret med en lätt vridning till botten på muffen. Dra sedan röret tillbaka (max 15 mm) för att skapa rätt expansionsutrymme. 14


STILLA® LJUDDÄMPANDE INOMHUSAVLOPP

Klamring Fixpunktklamring görs för att fästa röret till byggnaden och för att skapa en fast punkt för att uppta expansion. Glidklammer ska styra röret så att längdutvidgningen upptas i muffen. Trots att längdutvidgningen är så låg som 0,07 mm per m och grad för mineralförstärkta material bör klamringsavståndet bibehållas. Fixklammer ska alltid monteras på rör med muff och på rördel med fält för fixklammer.

Expansionsupptagning För Stilla® är längdutvidgningen 0,1 mm/m och °C. För klamrat rör med längd upp till 4 m lämnas 15 mm expansionsutrymme, detta kan reduceras till 10 mm om röret är 2 m eller kortare. Anslutning av andra material och system Då dimensionerna är standard kan alla traditionella fogmetoder (krympmuff, flexibla kopplingar mm) användas.

Obs! Det är särskilt noga att skjutmuffar monteras med fixklammer.

Maximala klamringsavstånd (Källa: VVS-AMA). Dimension mm

Liggande ledning

50 0,5 m 75 0,8 m 110 1,1 m 160 1,6 m (se monteringsexempel)

Stående ledning 1,0 m 1,3 m 1,5 m 1,5 m

Fält för fixklammer

10-15 mm expansionsutrymme


PIPES FOR LIFE

PIPELIFE

Produktsortiment Stilla®

Sammanställning aktuella standarder • Pipelifes Verksnorm nr. 004 för PP Stilla® ljuddämpande avloppssystem inomhus • Svensk standard SS-EN 1451-1 - Plaströrsystem - Plaströr för avlopp (låg och hög temperatur) inomhus - Rör och rördelar av PP - Del 1: Specifikation för rör, rördelar och systemet • Svensk standard SS-EN 681-1/A3:2005 Tätningsringar - Materialkrav för tätningsringar till vatten- och avloppsinstallationer - Del 1: Vulkaniserat gummi • Svensk standard SS-EN 681-2/A2:2005 Tätningsringar - Materialkrav för tätningsringar till vatten- och avloppsinstallationer - Del 2: Termoelaster • Svensk standard SS-EN 14366:2004 - Akustik - Mätning i laboratorium av buller från installationer för avloppsvatten • Brandteknisk klass EI60 - Boverkets byggregler BBR 5:22 • Genomföring i brandcellsskiljande byggnadsdel - Boverkets byggregler BBR 5:232

16


STILLA® LJUDDÄMPANDE INOMHUSAVLOPP

Produkt

RSK

Rör med en muff

283 17 55 283 06 33 283 17 54 283 06 00 283 17 53 283 17 51 283 06 01 283 06 34

50x250 mm 50x3000 mm 75x250 mm 75x3000 mm 110x250 mm 110x2000 mm 110x3000 mm 160x3000 mm

Böj

283 06 35 283 06 36 283 06 37 283 06 38 283 06 39 283 06 02 283 06 03 283 06 04 283 06 05 283 06 06 283 06 07 283 06 08 283 06 09 283 06 10 283 06 32 283 06 11 283 06 40 283 06 41 283 06 42 283 06 43

50 x 15° 50 x 30° 50 x 45° 50 x 88,5° 50 x 88,5° sv AM 75 x 15° 75 x 30° 75 x 45° 75 x 88,5° 75 x 88,5° sv AM 110 x 15° 110 x 30° 110 x 45° 110 x 88,5° 110 x 88,5° sv 110 x 88,5° sv AM 160 x15º 160 x 30º 160 x 45º 160 x 88,5º

283 06 44 283 06 12 283 06 13 283 06 17 283 06 18 283 06 19 283 06 46 283 06 47

50 x 50 75 x 50 75 x 75 110 x 50 110 x 75 110 x 110 160 x 110 160 x 160

283 06 45 283 06 14 283 06 15 283 06 16 283 06 20 283 06 21 283 06 22 283 06 24 283 06 23

50 x 50 75 x 50 75 x 75 75 x 75 sv 110 x 50 110 x 75 110 x 75 sv 110 x 110 110 x 110 sv

Allmuff

Lång radie sv = lång radie AM = allmuffad

Grenrör 45°

Grenrör 88,5°

Dimension

Produkt

RSK

Dubbelgrenrör

283 06 61* 283 06 62

Hörngrenrör

283 06 60

110 x 110 x 88,5°

Dubbelmuff

283 06 48 283 06 25 283 06 27 283 06 50

50 75 110 160

Skjutmuff

283 06 49 283 06 26 283 06 28 283 06 51

50 75 110 160

Förminskning, kort

283 06 54 283 06 53 283 06 29

75 x 50 110 x 50 110 x 75

Förminskning, excentrisk

283 06 52

160 x 110

Rensrör med lock

283 06 30 283 06 31 283 06 55

75 110 160

Propp

283 06 56 283 06 57 283 06 58 283 06 59

50 75 110 160

Dimension

110 x 110 x 90° 110 x 110 x 45°

Svängd avgrening sv = svängd avgrening

*omfattas ej av Säker Vatten


PIPES FOR LIFE

PIPELIFE

PP inomhus avloppssystem

2013-10-03

Typgodkännanande

TYPGODK

Systemet testas enligt Pipelifes verksnorm 004 som är baserad pü

med beslut om

europastandard SS-EN1451-1.

Generellt Installationen ska utfÜras enligt Branschregler gler Säker Vatteninstallation.

Innehavare

Avsedd användning

Handelsnamn

Sida 1 (3), Bevis Ver . 0913-12

I de nya Europastandarder som ersätter tidigare Svenska standarder har begreppet användningsomrüde infÜrts. I märkning av rÜr och delar kommer koder fÜr användningsomrüde att ingü. FÜljande gäller fÜr EN 1451:

SP Sverige

Postadress

nr 0133/04,

B:

Användningsomrüde inom byggnad och utvändigt byggnad uppfäst pü vägg.

D:

Användningsomrüde under byggnad och upp till en meter frün byggnad vid mark-fÜrläggning.

BD: Sammansatt kod som gäller büde B och D.

Observera att koden D aldrig stĂĽr ensam utan alltid tillsammans med B.

18

), PBL

Pipelife Still a, uppmätta lj tvüskiktsrÜr av mineral udvärden fÜrstärkt PP med

projektnumm er

Forsknings BesĂśksadress

RONA

BEVIS 01 33/04

23 §§ Planoch Bygglagen (2010:900

Produkterna uppfyller krav en i 8 kap, 4 fÜrutsättning § 2 och 3 PB ar som ange s i de Li fÜljande avsn itt i Boverkets tta bevis och godkänns de avseenden och under därfÜr enligt de byggregler (B bestämmelsern BR): Brandteknisk ai klass EI 60 (en Installatione r fÜr spillvatte l. nedan) 5:23 n 6:641 1:a Installatione stycket och r fÜr dagvatt en meningen i 2:a sista Utformning stycket 6:642 1:a stycket 6:644 1:a meningen

s Tekniska

Box 553 SE-371 23 KAR LSK

8 kap, 22 och

Pipelife Sveri ge Tel: 0513-221 AB, Box 50, 524 02 Lj ung. 00 E-post: info@ , Fax: 0513-221 99, or ganisationsn pipelife.se he r: 556087-042 msida: www. 9. pipelife.se Pipelife avlop psvattenledn ingssystem St och DN 160 mm. RÜren til illa med dim en lverkas i tvü invändigt sk ikt skikt. Ett utv sioner DN 50, DN 75, DN ändigt skikt homogent sk i mineralfÜrstärkt PP me av PP med blü 110 d vit färg. RÜ ikt fär rdelarna är til fabriksanbrin av mineralfÜrstäkt PP. Fo lverkade i ett g och gade tätnings gning av rÜr ringar. Tätni oc användning h fo rm stycken sker ngsringar av enligt SS-EN me gummi uppf d 68 användning yller krav fÜ enligt SS-EN 1-1 och tätningsringar av r avse 681-2. TPE uppfyll er krav fÜr av dd sedd Dy (mm) 50 T (mm) 75 110 • RÜrserie rÜr 160 • • S RÜrserie form 14 • S 14 stycken S 14 S 14 Användnings S 14 S 14 omrüde S 16 B S 16 B RÜr och form B sty B spillvatten oc cken är avsedda att anvä h regnvatten ndas fÜr avled . Spillvattente Användnings ning av norm mperaturen omrüde B av alt hushüllsfür ser invändig EN1451-1. och utvändig kortvarigt uppgü till ma x. fÜrläggning enligt standard 95°C. Pipelife Still a.

Produkt

Godkännand e

Ă„NNANDE

tillverkningsk ontroll enligt

3P01063

institut, SP

Bastionsgatan 6 Stumholmen

Telefon/Fax

SITAC

+46 (0)10-516 63 +46 (0)455-206 00 88

Org. nummer

556464-6874

E-post/Internet

info@sitac.se www.sitac.se www.sp.se

Detta dokume nt für endast üter om inte SP SIT ges i sin helhet, AC i fÜrväg skri annat. ftligen godkän t


STILLA® INSTALLATIONSANVISNINGAR

Stilla märkning rör Här är förklaring till de olika symbolerna och texterna rören märks med: Tillverkare Material Produktnamn Dy x e (ytterdiameter x godstjocklek) Godkännandemärke Sitac Tillverkningskontrollkod Tillverkningsdatum, år, månad, dag och klockslag Tillverkningsort Snökristall -installation i vintertemperaturer


PIPES FOR LIFE

PIPELIFE

1. Kapning av rör Kapa röret med en fintandad såg eller kapverktyg. Använd geringssåg eller ett papper för att få en rät vinkel.

Figur 1

Rörändar ska rengöras och gradas med kniv eller fasverktyg. Fasning med rasp e d är inte nödvändigt. Se figur 1 och 2.

Figur 2

2. Montage 2.1 Generellt Rör och delar levereras med fast monterad tätningsring enligt SSEN 681-2. Kontrollera alltid att gummiringen inte är skadad, t ex transport- eller hanteringsskadad.

2.2 Längdutvidgning – expansion PP har en längdutvidgning som är 0,07 mm per m rör och °C. I praktiken är expansionen obetydlig pga den låga värmeledningsförmågan.

PP kan inte limmas. Detta beror på PP-materialets motståndskraft mot kemikalier och lösningsmedel.

Med utgångspunkt från gällande CEN-förslag rekommenderas följande: För klamrat rör med en längd av 3 meter – 15 mm expansionsgap. Expansionsutrymmet kan minskas till 10 mm om röret är 2 meter eller kortare. Se fig 3.

2.3 Klamring Fixpunktklamring görs för att fästa röret till byggnaden och för att skapa en fast punkt för att uppta expansion. Glidklammer ska styra röret så att längdutvidgningen upptas i muffen. Fixklammer ska alltid monteras på rör med muff och på rördel med fält för fixklammer. Se fig 3. Pipelife rekommenderar ljuddämpande gummibelagd klammer, t ex Bismat 1000.

Fält för fixklammer

10-15 mm expansionsutrymme

Det är särskilt noga att skjutmuffar monteras med fixklammer. Figur 3

20


STILLA® INSTALLATIONSANVISNINGAR

L = Max klamringsavstånd Fixklammer

Glidklammer

Fig 4. Symboler för klammertyper

Fig 5. Klamringsexempel

Fig 6. Klamringsexempel med dubbelmuff / allmuffat system 2.4 Montage av muff • Gör rent muff och slätände. • Stryk på ett tunt lager smörjmedel på spetsände och tätningsring. Vi rekommenderar Pipelifes smörjmedel (RSK-nr: 311 54 66 - silikonbaserad tub 400 gram alt. 311 51 73 - silikonbaserad tub 50 ml) då vissa smörjmedel kan orsaka nedsatt funktion och i värsta fall läckage. • Vrid röret lätt samtidigt som röret skjuts in i muffen.

Tabell 1. Max rekommenderade klamringsavstånd (L) (Källa: VVS-AMA) Dimension i mm

Liggande ledning i m

Stående ledning i m

50

0,5

1,0

75

0,8

1,3

110

1,1

1,5

160

1,6

1,5

• Muffen placeras normalt uppströms men kan även monteras omvänt. • Drag tillbaka spetsänden så att muffen får erforderligt expansionsutrymme. 2.5 Fogning genom svetsning Se separat broschyr 2.6 Fogning till andra material • Gjutjärn Anslutning mellan PP- och MA-rör utförs med krympmuff i ABS eller PVC. Fogning kan även ske med JET-koppling (2 bultar) eller Fernco-koppling. Vid anslutning till ingjutet PP-rör fordras enbart enbultskoppling (Ultrajet eller Rapid-koppling). Stödhylsa ska inte användas i något av fallen. 2.7 Pluggning av avlopp För pluggning av avlopp (t ex grenrör för framtida anslutning) användes propp som monteras i muff. Se till att proppen inte kan skjutas ut vid ev stopp i ledningen.

Fig 7. Rengöring och smörjning

Fig 8. Expansionsutrymme


PIPES FOR LIFE

PIPELIFE

2.8 Spillvattenledningar fall En självfallsledning ska förläggas med fall i hela dess längd. I ett bjälklag begränsar bjälklagets tjocklek spillvattenledningens längd. Ledning i byggnad läggs normalt med fall 10‰. ‰ Man bör inte gå under följande lutning (figur 9): Rördimension: Minsta lutning: 100 10‰ (10 mm/m) 50–75 17‰ (17 mm/m)

Fig. 9

Spillvattenrör som ska gjutas in i bjälklag ska fixeras med särskilda fästanordningar före gjutning. Fästanordningar ska vara utformade så att röret inte kan röra sig i höjd- och sidled eller vrida sig. Fästanordningarna ska placeras vid samtliga grenrör, skarvar och avsättningar samt högst 200 mm från golvbrunn. Under pålad platta ska särskild hänsyn tas till spillvattenrörets montering.

S

S

L

2.9 Riktningsändringar

Fig. 10

˜45°

L

a Stående samlingsledning (S) ska anslutas till liggande samlingsledning (L) med grenrör med vinkeln α ≤ 45°. Se fig. 10. b Stående samlingsledning (S) som övergår i liggande samlings ledning (L) ska utföras med två böjar med vardera vinkeln högst α ≤ 45° eller med en särskild utformad rördel. Se fig. 11. c Stående anslutningsledning (S) som övergår till liggande anslutningsledning (L) kan utföras med vinkel α ≤ 90°. Se fig. 12.

S

S

L

≤90°

Fig. 12

L

S ˜

f

Liggande ledning (L) ska anslutas till liggande ledning med grenrör med vinkel α ≤ 45°. Se fig. 15.

g Riktningsförändring på liggande ledning (L) ska utföras med en eller fl era böjar med största vinkel α ≤ 45°. Se fig. 16.

L

˜

Fig. 14

Fig. 15

L

L

Fig. 16

Fig. 17

22

Fig. 13

L

h Spillvattenledning från WC-stol ska anslutas till liggande samlingsledning (L) med grenrör α ≤ 45°. Se fig. 17. Källa: Branschregler Säker Vatteninstallation 2016:1

˜70°

L

d Liggande ledning (L) ska anslutas till stående ledning (S) med grenrör med vinkel α ≤ 90°. Se fig. 13. e Liggande ledningar (L) som ska anslutas från motsatt håll till samma stående ledning (S) med dubbelgrenrör ska anslutas med vinkel α ≤ 70°. Se fig. 14.

Fig. 11

L

L


STILLA® INSTALLATIONSANVISNINGAR

2.10 Rensanordningar Rensanordning på liggande samlingsledning ska utföras med 90° anslutning för att göra det möjligt att rensa åt två håll. Rensanordning på stående spillvattenledning ska monteras med underkant lägst 400 mm över golv. Se figur 18.

Min 400 mm

Fig. 18

2.11 Luftning En spillvatteninstallation ska utföras med minst en luftning genom yttertak. Luftningsledning ska förläggas med fall i hela dess längd. Se figur 19.

Fig. 19

2.12 Temperaturpåverkan Spillvattenrör ska inte förläggas direkt från tex. kokgrytor eller annat där temperaturer överstiger 90°C långvarigt. Dock tillåts förläggning vid kortvarig temperatur 95°C vid q<30 l/min i två minuter. Avloppsrören är beständiga mot syror och baser inom intervallet pH 2 till pH 12. Källa: Branschregler Säker Vatteninstallation 2016:1


PIPES FOR LIFE

PIPELIFE

3. Brandskydd Stilla® är testat och godkänt med avseende på brandskydd och uppfyller brandklass EI60 vid betongbjälklag (200 mm eller tjockare) utan att brandmanschett behöver användas i följande fall: • 50 och 75 mm till tvättställ med vattenlås • 75 mm till golvbrunn av gjutjärn För att förhindra att brand sprids mellanbrandceller används brandmanschetter eller brandtape enligt illustrationer.

STILLA, ej brandklassat schakt Golvbrunn av plast

Golvbrunn av gjutjärn

TS med vattenlås

STILLA, ej brandklassat schakt Golvbrunn av plast

WC

Golvbrunn av gjutjärn

Max dim 75 mm

TS med vattenlås

WC

Max dim 75 mm

Min 200 mm

Brandmanschett

Min 200 mm

Brandtejp som ingjutes

Brandtejp som ingjutes

Brandmanschett Schakt

Schakt

Avloppsrör

Avloppsrör

Brandskyddsåtgärder vid rörgenomföringar med avstick i underliggande plan samt oklassat schakt.

Brandskyddsåtgärder vid rörgenomföringar med avstick i underliggande plan samt oklassat schakt.

STILLA, klassat schakt EI 30/60

STILLA, klassat schakt EI 30/60

Golvbrunn av plast

Golvbrunn av plast

Golvbrunn av gjutjärn

TS med vattenlås

WC

Golvbrunn av gjutjärn

Max dim 75 mm

TS med vattenlås

WC

Max dim 75 mm

Min 200 mm

Brandmanschett

Brandtejp som ingjutes

Brandmanschett

Brandtejp som ingjutes

Schakt

Brandmanschett

Avloppsrör

24

Min 200 mm

Schakt Avloppsrör

Brandskyddsåtgärder vid rörgenomföringar med avstick i underliggande plan samt klassat schakt.

Brandskyddsåtgärder vid rörgenomföringar med avstick i underliggande plan samt klassat schakt.

STILLA, rörgenomföring i ej brandklassat schakt med ingjutna avstick

STILLA, rörgenomföring i ej brandklassat schakt med ingjutna avstick


STILLA® INSTALLATIONSANVISNINGAR

4. Ljudreduktion i avloppssystem 4.1 Stilla® ljudegenskaper Stilla® är testat och typgodkänt med avseende på ljud. Vid höga flöden kan det ändå vara motiverat att ljudisolera utsatta punkter för att uppnå optimal komfort. Stilla® används med fördel vid installation där kraven på ljuddämpning är stora t ex i stammar eller vid större riktningsförändringar av flödet. Genom att använda svängda grenrör och böjar med lång radie minskas turbulensen i rörledningen. Detta skapar ett lugnare flöde och ljudnivån reduceras markant. Genom att använda klammer av stål med ljuddämpande isoleringsgummi hindras att störande ljud överförs till byggstommen. Val av klammer och sättet att klamra påverkar också det slutgiltiga resultatet. Ljudet mäts i angränsande rum

4.2 Stilla® ljud fakta Den röda linjen, 30 dB(A), visar max tillåtet värde enligt DIN 4109. Den gröna linjen, 25 dB(A), visar riktlinje för lägenheter i flerfamiljshus enligt VDI-4100 (skärpta krav för lägenhet). Staplarna anger uppmätt ljudnivå i dB(A) för Stilla® avloppssystem vid olika flöde i liter per sekund bakom installationsvägg i bottenplan (utdrag från bullertest utfört av Fraunhofer- Institut für Testerna har utförts med klammer enligt ovan. Monterade enligt tillverkarens rekommendationer.

Bauphysik i Stuttgart, Tyskland enligt EN 14366:2005-02).

Ljudnivå dB(A) 30 25 20 15 10 5 0 0,5

1,0 Flöde l/s

2,0

Mätresultat vid installation med rekommenderad klamring (blå stapel) respektive installation där ljudöverföring via klammer helt eliminerats (röd stapel).


PIPES FOR LIFE

PIPELIFE

5. Ingjutna ledningar 5.1 Generellt Pipelife Sverige rekommenderar att och rördelar av S14/S16 (enligt standard EN1451-1) används vid ingjutning. Rören bör inte överstiga 3m längd (utan muff). Tänk på att klamra rör och delar noga så att de inte deformeras eller rubbas i sitt läge under gjutningen. Figur 20 visar hur klamring kan utföras. Figur 21 Exempel på klamring till gjutningen. Under gjutningen bör muff och spetsände skyddas så att inte betong rinner in i skarven mellan rör och muff. Plugga alla öppna rör under gjutningen så att inte vatten eller betong kan rinna in. Figur 20 Exempel på klamring Tabell 2 visar största rekommenderade avstånd mellan fixklammer vid ingjutning. Expansionsutrymme enligt tidigare.

5.2 Rörgenomföringar. 5.2.1 Avsättningar Tänk på att alltid fixera rör och rördelar i tak eller golv. Avsättningar i våtutrymme görs enligt anvisningar och förses med lock. Se figur 22 Mått A får inte understiga 60 mm och mått B får inte understiga 40 mm. 5.2.2 Fixering Röret ska vara fixerat vid rörgenomföringen så att inte rörelse inte kan uppstå mellan rör och golv när tätskiktet monteras.

Figur 21 Exempel på klamring till gjutningen. Tabell 2. Största rekommenderade avstånd - L max - mellan Fixklammer vid ingjutning. Dimension i mm

Horisontal ledning L i max m

Vertikal ledning L i max m

50

0,5

1,0

5.2.3 Stosar Anslutningsstosar monteras så att ett uppvik av min 15 mm av plastmatta eller tätskikt kan erhållas.

75

1,0

1,5

110

1,0

2,0

160

1,0

2,0

5.2.4 Infästning i golv Monteringsytan ska vara fri från golvvärme och tillåta ett borr- och skruvdjup på 60 mm. Rör och elledningar kan förläggas under monteringsytan under förutsättning att förläggningsdjupet är större än 60 mm. 5.2.5 Håltagning för rörgenomföring Hål för rörgenomföring i golv- eller väggskiva eller motsvarande ska vara utfört med högst 2 mm mellanrum mellan skiva och rör eller annan genomföringsdetalj. 6. Tryck- och täthetskontroll Stilla PP inomhusavlopp täthetskontrolleras genom spolning och okulärbesiktning av hela systemet.

26

B A

Figur 22


STILLA® INSTALLATIONSANVISNINGAR


Ljung

Pipelife Sverige AB Box 50, SE-524 02 Ljung T +46 513 221 00 F +46 513 221 99 E info@pipelife.se www.pipelife.se

Haparanda

APRIL 2018 /4000. D92037. Produktion: Eskils Tryckeri AB.

Ã&#x2013;lsremma

Stilla april 2018 2  
Stilla april 2018 2