Page 1

SMARTLINE速 ABC

No

k rdic ar P ol y M


Smartline har tre stora fördelar:

1

Enkelt att installera

• Smartline är godkänt i alla installationer

• Rör utan muffar ger mindre spill

• Det ersätter tidigare rörsystem

• Tar mindre plats

• Kan kombineras med andra avloppssystem

2

Allt - i - ett

• Färre rördelar

• Sparar plats – färre pallar på lager

• Ersätter tidigare rörsystem

• Bättre logistik

• Högre lageromsättningshastighet

3

Funktion och design

• Anpassat för moderna tillverkningsoch installationsmetoder • Släta, snygga skarvar, bygger mindre • Nordisk tillverkning

2

• Snyggt vid synligt montage, enklare rengöring, enklare underhåll • Finns i grå färg i dimensionerna 50, 75 och 110 mm


Sortiment Smartline Grå: RSK-nr

Smartline rör

RSK-nr

Smartline grenrör

283 12 94 283 13 80 283 12 95

50 mm x 1 m 50 mm x 2 m 50 mm x 3 m

283 13 31 283 13 32

50 mm x 40 mm x 45° 50 mm x 50 mm x 45°

283 12 96 283 13 81 283 12 97

75 mm x 1 m 75 mm x 2 m 75 mm x 3 m

283 13 33 283 13 34

75 mm x 50 mm x 45° 75 mm x 75 mm x 45°

283 12 98 283 13 82 283 12 99

110 mm x 1 m 110 mm x 2 m 110 mm x 3 m

283 13 35 283 13 36 283 13 37

110 mm x 50 mm x 45° 110 mm x 75 mm x 45° 110 mm x 110 mm x 45°

RSK-nr

Smartline böj

283 13 09 283 13 17 283 13 21

50 mm x 15° 50 mm x 45° 50 mm x 88°

RSK-nr

Smartline grenrör

283 13 10 283 13 14 283 13 18 283 13 22

75 mm x 15° 75 mm x 30° 75 mm x 45° 75 mm x 88°

283 13 43 283 13 46 283 13 47

75 mm x 75 mm x 90° 110 mm x 75 mm x 90° 110 mm x 110 mm x 90°

283 13 11 283 13 15 283 13 19 283 13 23

110 mm x 15° 110 mm x 30° 110 mm x 45° 110 mm x 88° 283 13 39 283 13 40 283 13 42 283 13 45

50 mm x 40 mm x 90° 50 mm x 50 mm x 90° 75 mm x 50 mm x 90° 110 mm x 50 mm x 90°

283 13 13

50 mm x 30°

3


Sortiment Smartline Grå: RSK-nr

Smartline svängt grenrör

283 13 51 283 13 52

75 mm x 75 mm x 90° 110 mm x 110 mm x 90°

RSK-nr

Smartline dubbelt grenrör

283 13 48

110 mm x 110 mm x 45°

RSK-nr

Smartline hörngrenrör

283 13 50

110 mm x 110 mm x 90°

RSK-nr

Smartline skarvnippel

291 20 23 291 20 24 291 20 25

50 mm 75 mm 110 mm

4

RSK-nr

Smartline dubbel-/skjutmuff

283 13 01 283 13 02 283 13 03

Dubbelmuff 50 mm Dubbelmuff 75 mm Dubbelmuff 110 mm

283 13 05 283 13 06 283 13 07

Skjutmuff 50 mm Skjutmuff 75 mm Skjutmuff 110 mm

RSK-nr

Smartline förminskning, med nippel och spetsända

283 13 56 283 13 57 283 13 58 283 13 59 283 13 60

50 x 40 mm 75 x 40 mm 75 x 50 mm 110 x 50 mm 110 x 75 mm

RSK-nr

Smartline förminskning kort

283 13 84 283 13 85 283 13 86 283 13 87 283 13 88

75 x 40 mm 75 x 50 mm 110 x 40 mm 110 x 50 mm 110 x 75 mm


Sortiment Smartline Grå: RSK-nr

Smartline klammer

381 06 25 381 06 26 381 06 27

50 mm 75 mm 110 mm

RSK-nr

Smartline propp för slätända

283 13 62 283 13 63 283 13 64

50 mm 75 mm 110 mm

RSK-nr

Smartline rensrör

283 13 65 283 13 66

75 mm 110 mm

RSK-nr

Smartline långböj, kapningsbar

283 13 93

110 mm x 88°

RSK-nr

Smartline renslock med stos

283 13 67 283 13 68

75 mm 110 mm

RSK-nr

Smartline fasverktyg

242 79 98

Universal

242 79 99

Fasningskniv

RSK-nr

Smartline klosettanslutning

282 81 50

110 mm

RSK-nr

Smartline klosettanslutning böj

282 81 48

110 mm

5


MONTERINGSANVISNING SMARTLINE Smartline är godkänt för både öppen och

Dim.

emin

emax

dold installation. Klammer som monteras över

[mm]

[mm]

[mm]

kragen utgör en fixpunkt. Klammer på annat

50 mm

1,8

3,0

ställe fungerar som glidklammer. Till skillnad

75 mm

2,3

3,1

110 mm

3,4

4,4

mot tidigare rörsystem ska rörändan fasas invändigt. Ta bort eventuellt spån. Nippeln tätar mot invändig diameter på vanliga PP-rör och

Minimum och maximum väggtjocklek för PP inomhusavloppsrör S 14 och S 16.

delar i rörserierna S14 och S16. Detta innebär att väggtjocklekar inom min. och max. i tabellen passar tillsammans med nippeln. Vid väggtjocklek utanför dessa toleranser rekommenderas utvändig skarv-/ skjutmuff.

1. Kapning av rör Kapa röret vinkelrätt med en fintandad såg, rörkap eller annan anpassad utrustning. Vid kapning med såg rekommenderas en geringslåda. Röränden ska rengöras och fasas med Pipelifes fasningskniv eller liknande. Vid montering av skarvnippel eller motsvarande fasas insidan på röret.

90°

Kapa röret vinkelrätt

Geringslåda

Fasning

2. Montering 2.1. Generellt Rördelen har samma utvändiga mått som röret. Skarven döljs av kragen på nippeln. De flesta rördelar levereras med en eller två fasta nipplar, i något fall med spetsändar, se produktsortimentet. För att koppla samman rör eller rördel med spetsända används 6


en skarvnippel som tätar mot rörets insida. Materialet i tätningarna uppfyller kraven enligt SS-EN 861-2. OBS: PP kan inte limmas. Detta beror på PP-materialets goda motståndskraft mot kemikalier och lösningsmedel. 2.2 Längdutvidgning - expansion PP har en längdutvidgning på 0,13 mm per meter rör och °C. Den termiska expansionen är i praktiken tämligen obetydlig på grund av PP-materialets låga värmeledningsförmåga. 2.3. Klamring Fixklamring görs för att fästa röret i en byggkonstruktion och för att skapa en fast punkt för expansionskrafterna. En glidklammer ska styra röret under den termiska rörelsen till skarvnippeln som tar upp expansionen. Smartline klammer används både som fixklammer och glidklammer beroende på om den placeras på en skarvnippels krage eller på själva röret. Det är speciellt viktigt att skjutmuffar blir fixklamrade med hjälp av en klammer på varje sida. Fixklammer (på skarvnippel) och glidklammer

L

L

Dimension [mm]

Liggande ledning [m]

Stående ledning [m]

50

0,50

1,50

75

0,80

2,00

110

1,10

2,00

Max. rekommenderad klamringsavstånd, L

7


2.4 Montering av Smartline skarvnippel • Fasa röret invändigt. Rengör nippel och spetsände. • Lägg på ett tunt lager smörjmedel inuti röret/rördelens spetsände eller på nippelns tätningar – eller på båda ställena. Vi rekommenderar att enbart använda Pipelifes smörjmedel, övriga smörjmedel kan ge nedsatt funktion eller i värsta fall skada tätningar eller rör/rördel. • Vrid röret lätt samtidigt som spetsänden skjuts in i botten av skarvnippeln. • Drag tillbaka spetsänden något så att skarven får tillräckligt expansionsutrymme.

Rengöring och smörjning

Expansionsutrymme

2.5 Montering av WC-anslutning • Avsluta alltid med slätände då du går upp genom golv eller vägg. Kombinera med universal toastos med invändig tätning.

• Använd om möjligt en vinklad toaanslutning typ Pipelifes, 281 81 48.

• Om man ändå tvingas att avsluta med nippel, se till att den inte sticker upp över golv. Använd Pipelifes raka klosettanslutning 281 81 50.

• Ett bra sätt är att avsluta med böj 110-90 grader med spets i båda ändar och där den ena spetsänden är extra lång (kapbar) bild. Avsluta sedan med universal toastos med invändig tätning.

8


2.6 Skarvning mot andra material Plaströr Smartline nippel är anpassad för PP-rör och delar i klass S14/S16. Det betyder att skarvnippel dimension 50 mm passar rör med en invändig diameter 44,0-46,4 mm, dim. 75 passar 68,8-70,4 mm och dim. 110 passar 101,2-103,2 mm. För anslutning mot andra plaströr med samma utvändiga diameter kan dubbelmuffar användas. Gjutjärn (MA) Anslutning mellan gjutjärn spetsände och Smartline sker med MA-koppling (jet-koppling). Anslutning kan också göras med för ändamålet anpassade övergångar.

3. Ljudegenskaper När vatten rinner i en vertikal ledning eller vid större riktningsförändringar sätts röret i vibration. Ljudet utbreder sig radiellt genom röret till luften men utbreder sig också i längdriktningen på röret. Hos plaströr är ljudspridning via vibrationer mest vanligt. Smartline har goda ljudegenskaper. Mycket av ljudet kan begränsas genom att undvika hastighets- och riktningsförändringar i flödet, sätt att klamra mm. Vi hänvisar också till Pipelife sortiment Stilla® som är ett ljuddämpande avloppssystem.

4. Brandskydd Smartline uppfyller brandklass EI60 vid betongbjälklag (200 mm eller tjockare) utan att brandmanschett behöver användas i följande fall: - 50 mm till tvättställ med vattenlås. - 110 mm till WC med vattenlås. För att förhindra att brand sprids mellanbrandceller används godkända brandmanschetter eller brandtape. Se monteringsexempel i Installationsanvisning Smartline eller på www.pipelife.se.

9


5. Ingjutna ledningar Maximal rörlängd för ingjutna rörledningar av PP i byggnad är tre meter. Pipelife rekommenderar att S14 eller S16 rör och rördelar används vid ingjutning. Kom ihåg att klamra rör och delar väl så att de inte blir deformerade eller förskjuts vid gjutning. Figuren visar hur klamring kan gå till. Sträckor på mer än en rörlängd ska fixklamras. Vi rekommenderar att fogen skyddas med utvändig tejp för att förhindra att betong rinner in i spalten. Försegla alla rörändar med propp e.dyl för att hindra att vatten eller betong tränger in. Tabellen nedan visar största rekommenderade klamringsavstånd vid ingjutning. Expansionsutrymme som vid normal montering. Exempel på klamring vid ingjutningen

Dimension

L

L

Liggande ledning

Stående ledning

[mm]

[m]

[m]

50

0,5

1,0

75

1,0

1,5

110

1,0

2,0

Max. rekommenderat klamringsavstånd, L

5.1 Delvis ingjutna ledningar Kom ihåg att alltid installera delvis ingjutna ledningar så att de är ordentligt fastsatta i tak eller golv före gjutning.

10


6. Rörgenomföringar 6.1 Avsättningar Tänk på att alltid fixera rör och rördelar i tak eller golv. Avsättningar i våtutrymme görs enligt anvisningar och förses med lock. Se figur. Mått A får inte understiga 60 mm och mått B får inte understiga 40 mm.

B A

6.2 Fixering Röret ska vara fixerat vid rörgenomföringen så att inte rörelse inte kan uppstå mellan rör och golv när tätskiktet monteras. 6.3 Stosar Anslutningsstosar monteras så att ett uppvik av min 15 mm av plastmatta eller tätskikt kan erhållas.

11


OKTOBER 2013 /1.000. Produktion: Eskils Tryckeri AB.

Specialisten pรฅ plastrรถrssystem Pipelife Sverige AB Telefon: 0513-221 00 www.pipelife.se E-post: info@pipelife.se

Smartline abc oktober 2013 1  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you