Page 1

KUMPPANINA PARAS

PIPELIFE

Pipelife Duetaâ„¢ kokoomakaivo


KUMPPANINA PARAS

PIPELIFE

Pipelife Dueta™ kokoomakaivo Toimitussisältö: Viheraluekannella varustetun Dueta™ kokoomakaivon kansi on kiinnitetty kahdella ruuvilla. Kaikki kokoomakaivon putkiyhteet on tulpattu. Kaivon sisältä löydät asennusohjeen, jakotukin koeponnistustodistuksen ja kymmenen (10) kannen kiinnitysruuvia sekä vara O-renkaan. Materiaali: Aihio: polyeteeni Viheraluekansi: polyeteeni Teleskooppinen umpikansisto: 630/40 tn EN124 Jakotukki: polyeteeni Käyttölämpötila -10°C - +40°C Maksimi käyttöpaine 6 bar Varmista kokoomakaivoa vastaanotettaessa, että se on ehjä ja lähetyksestä löytyvät kannen kiinnitysruuvit (vain viheraluekannen yhteydessä), koeponnistustodistus, vara O-rengas ja asennusohjeet.

Käsittelyohje: Käsittele kokoomakaivoa varoen, sitä ei saa raahata tai pudottaa. Älä nosta kokoomakaivoa putkiyhteistä.


ASENNUSOHJE

Asennusohjeet Suurin sallittu asennussyvyys ylimmän putkiyhteen päältä mitattuna on 1,2 metriä. Mikäli kaivo on tarkoitus asentaa syvemmälle, ota yhteys Pipelifeen. Salaojita kokoomakaivon ympäristö tarvittaessa siten, että kaivoon ei kohdistu pohjaveden nostetta. Varmista myös, ettei kaivannossa ole asennustyön aikana vettä. Viheraluekannella varustettua kokoomakaivoa ei saa asentaa liikennealueelle, eikä sen yli saa ajaa ajoneuvolla. Kaivon korkeutta voidaan helposti säätää erillisillä 260 mm tai 350 mm korokepaloilla (Pipelife tuotenumerot H32 068 ja H32 072).

Kaivanto Noudata paikallismääräyksiä kaivannon vaatimuksista. Kaivannon seinämien tulee olla vähintään 400 mm päässä kaivosta, ellei suunnitelmissa toisin mainita. Kaivannon syvyydessä tulee huomioida 150 mm asennusalusta. Talviolosuhteissa huomioitavaa Ellei talvikautena tehdä asennusalustaa tai asennustöitä heti kaivuutyön jälkeen, kaivannon pohja suojataan siten, ettei putken alle jäävä maa pääse jäätymään missään rakennusvaiheessa.

Asennusalusta Kaivo asennetaan vähintään 150 mm paksuiselle tasatulle ja tiivistetylle asennusalustalle. Asennusalusta rakennetaan hiekasta, sorasta tai murskeesta ellei suunnitelmissa toisin mainita. Asennusalustan tulee ulottua kaivon ulkoreunojen yli vähintään 300 mm joka puolelta (Dueta™ kokoomakaivon asennus alusta minimissään 1350 mm x 1270 mm x 150 mm). Luonnonkiven suurin sallitu raekoko on 20 mm ja murskatun kiviaineksen maksimi raekoko enintään 16 mm. Perusmaa ja asennusmateriaali eivät saa olla jäässä. Asennusalustan tiiviysasteen (parannettu Proctor) tulee olla vähintään 90% ja tiivistyksen täytyy tapahtua koneellisesti, ellei suunnitelmissa toisin mainita.


KUMPPANINA PARAS

PIPELIFE

Vaaditun tiivistysasteen saavuttamiseen vaikuttaa tiivistyskalusto, alustan asennusmateriaali, perustamis- ja työolosuhteet. Tyypillisesti normaaliolosuhteissa (kesällä, materiaalin optimikosteudella) vaadittu tiiveysaste saadaan 4-6 ajokerralla esim. käyttämällä 0,1-0,2 tonnin painoista tärylevyä. Tiiveysaste on todettava mittauksin (esim. Proctor-koe). Huomioi ettei kaivanto vahingoita minkään rakennuksen perustuksia. Huomioi myös mahdollinen viemäröinti.

Putkien liittäminen Liitä tulo- ja menoputket käyttäen ensisijaisesti Fusamatic-sähköhitsausmuhveja tai vastaavaa laadukasta tuotetta. Voit liittää putket myös puskuhitsaamalla. Vältä mekaanisia kierreliittimiä. Noudata liittimien valmistajan asennusohjeita. Huomioi jakotukkien virtaussuunnat. Virtaussuunnan voi tarkistaa virtaamamittareista, jakotukkien virtaama suuntaa ei voi vaihtaa. Jokainen kokoomakaivoon liitetty putki pitää asentaa pysyvästi siten, että se ei kuormita tai aiheuta jännityksiä kokoomakaivoon tai kokoomakaivon jakotukkiin. Jakotukkiin kohdistuvan jännityksen aiheuttamat vuodot johtuvat asennusvirheestä eivätkä siten kuulu takuun piiriin.

Ilmaaminen Jakotukki voidaan täyttää ainoastaan virtaussuuntaan päin (syöttö suurempaan R1” ilmausyhteeseen). Ilmaa kaivo piiri kerrallaan ilmausyhteitä hyödyntäen.

Virtauksensäätö Säädä haluttu virtaama virtaamamittarin yhteydessä olevalla venttiilillä. Virtaama näkyy visuaalisesti virtausmittarissa ja kaivo on hetkessä säädetty haluttuihin piirikohtaisiin virtaamiin. Kun halutut virtaamat on säädetty kollektoripiireihin, voi tarvittaessa irrottaa säätöventtiilin kahvan vetämällä kahvasta suoraan ylöspäin.


ASENNUSOHJE

Viemäröinti Mikäli kokoaamakaivo on tilattu viemäröintiyhteellä, kokoomakaivossa on DN Ø40 läpivientiyhde viemäröinnin toteuttamiseen. Viemäröintiyhteen löydät jakotukin ilmauspäästä. Huomaa: yhde on tulpattu toimittaessa. Viemäröinti voidaan toteuttaa esimerkiksi DN40 PE-putkella. Irrota viemäröintiyhteen tulppa kokoomakaivoa sisäänpäin työntämällä tai ulospäin vetämällä. Viistä PE-putken pää ja käytä liukuainetta, jolloin viemäröintiputki on helppo työntää kumisen läpivientitiivisteen läpi.

Viheraluekannen asennus Viheraluekannella varustetun Dueta™ kokoomakaivon kansi on tehtaalla kiinnitetty kahdella ruuvilla. Kaivon sisältä löydät kymmenen (10) kannen kiinnitysruuvia lisää. Kiinnitä kansi ruuveilla. Varo kiristämästä ruuvia liikaa. Suurin sallittu kiristysmomentti on 5 Nm.

Korokepalan asennus Poista Dueta™ kokoomakaivon viheraluekansi. Kiinnitä korokepala viheraluekannen tilalle ja asenna lopuksi viheraluekansi korokepalan päälle. Korokepala voidaan asentaa myös kokoomakaivon alle korokkeeksi. Korokepalan asennus tapahtuu samalla tavalla kuin viheraluekannen asennus.

Teleskoopin asennus Poista Dueta™ kokoomakaivon mahdollinen viheraluekansi. Asenna teleskooppiosa ilman teleskooppiputkea viheraluekannen tilalle kokoomakaivon päälle. Poraa sisäpuolelta teleskooppiosan ja kokoomakaivon runko-osan kiinnityslaippaan pulteille Ø8 mm kokoiset reiät. Kiinnitä pultit ja kiristä. Laske lopuksi teleskooppiputki kansistoineen teleskooppirenkaan/-tiivisteen läpi sopivalle korkeudelle. Teleskooppiputkea on mahdollista lyhentää sahaamalla. Teleskooppinousun mukana tulee kaksitoista (12) kpl RST 8 mm x 40 mm pulttia, rikat ja mutterit sekä valurautakansiston tiiviste. Teleskooppinousu on esirei’itetty. Huom! Teleskooppiosa voidaan tehtaalla valmiiksi kiinnittää runko-osaan pulttauksen sijasta hitsaamalla. Tämä on tukevampi ja suositeltava vaihtoehto.


KUMPPANINA PARAS

PIPELIFE

Koeponnistus ja vuotojen tarkastus Noudata työselostuksen koeponnistusohjetta, huomioi kuitenkin kokoomakaivon maksimikäyttöpaine (maksimi 6 baria). Kokoomakaivon jakotukit on koeponnistettu tehtaalla, mutta kuljetuksen aikana jokin liitos on voinut löystyä. Mikäli vuotoja ilmenee, tarkista onko liitos löystynyt kokeilemalla liitosten kiristysmutteria. Älä kiristä liitoksia liikaa. Noudata erityistä varovaisuutta lämpötilan ollessa nollan alapuolella. Vuodon voi aiheuttaa mahdollisesti rikkoutunut O-rengas (toimituksen mukana tulee vara O-rengas).

Kaivannon täyttäminen Pipelife suosittelee kaikkien kokoomakaivosta lähtevien tulo- ja lähtöyhteiden valamista betoniin vähintään 100 mm vahvuisella kerroksella ylimmän yhteen yläpinnan tasosta, noin 500 mm leveydeltä. Ankkuroimalla kokoomakaivosta lähtevät yhteet betoniin voidaan ehkäistä vuotojen syntymistä. Kaivannon täyttö Täyttömateriaalilla tarkoitetaan kaivon ympärillä, asennusalustan yläpuolella käytettävää materiaalia. Alkutäyttö ulotetaan minimissään 300 mm kaivon ulkoreinojen ulkopuolelle ja vähintään 300 mm ylimpänä olevan putkiyhteen laen yläpuolelle tai liikennealueella teleskooppikansistoa käytettäessä päällysrakenteeseen asti. Alkutäyttömateriaalin on täytettävät samat kriteerit kuin asennusalustan materiaali. Alkutäyttömateriaalia ei voi pudottaa kaivon tai putkien päälle siten että kaivo tai putket vaurioituvat tai liikkuvat. Materiaali pudotetaan tasaisesti kaivon joka puolelle, samalla asettaen materiaalia putkien alle ja sivuille. Ensimmäinen täyttökerros saa ulottua vain alimmaisen putken puolivälin korkeudelle. Levitys tapahtuu täytön ensivaiheessa lapiolla tai muulla vastaavaalla tavalla. Tiivistys tulee tehdä siten ettei putket liiku ja tarvittaessa putki on ankkuroitava tiivistyksen ajaksi. Kiinnitä erityistä huomiota yhteiden alapuoliseen ja putkien alapuolikkaan tiiviistyksiin.


ASENNUSOHJE

Koneellista tiivistystä saa käyttää putkien päällä vasta kun maakerros on vähintään 300 mm. Koneellisen maantiivistimen suojaetäisyys kaivonrunkoon on vähintään 100 mm. Täytön tiiviysasteen (parannettu Proctor) on oltava kaivon asennusalustan alueella vähintään 90%, ellei suunnitelmissa toisin mainita. Vaaditun tiivistysasteen saavuttamiseen vaikuttavat tiivistyskalusto, asennusmateriaali sekä perustamis- ja työolosuhteet. Tyypillisesti normaaliolosuhteissa (kesällä, materiaalin optimikosteudella) vaadittu tiiveysaste saadaan 4-6 ajokerralla esim. käyttämällä 0,1-0,2 tonnin painoista tärylevyä. Tiiveysaste on todettava mittauksin (esim. Proctor-koe). Kaivannon tukirakenteet on poistettava siten että kaivantotäytteen tiivistys pysyy samana ja ettei kaivo tai putket siirry. Varmista ettei kokoomakaivon putkiyhteisiin kohdistu jännityksiä kaivannon täytön ja tiivistyksen jälkeen. Mahdollisesta jakotukkeihin kohdistuvista jännityksestä aiheutuvat vuodot eivät kuulu takuun piiriin, vaan ovat asennusvirhe.


KUMPPANINA PARAS

PIPELIFE

Varaosat: 1) Virtausmittari 5-42l/min sis. venttiilin, Pipelife tuotenumero 391 119 2) Sulkuventtiili DN40, Pipelife tuotenumero 391 118 3) O-rengas, Pipelife tuotenumero: H32 090 4) Virtausmittarin säätökahva, Pipelife tuotenumero H32 091 5) DN 40 sulkuventtiilin kahva, Pipelife tuotenumero H32 092 6) DN 1” ilmausventtiili, Pipelife tuotenumero H320 93 7) DN ¾” ilmausventtiili, Pipelife tuotenumero H32 094


ASENNUSOHJE

Käyttöönottopäiväkirja Päiväys: Tekijä: Asennusliike: Kaivon sijainti:

Virtaamaa l/min Suunniteltu Säädetty Piiri 1: Piiri 2: Piiri 3: Piiri4: Piiri 5: Piiri 6: Piiri 7: Piiri 8:

Allekirjoitus: Vastaanottajan kuittaus: Paikka ja aika:


KUMPPANINA PARAS

PIPELIFE

Pipelife Finland Oy Pipelife on yksi Suomen johtavista LVI- ja sähkötuotteita valmistavista ja markkinoivista yrityksistä. Pipelife Finland on osa Pipelife International GmbH konsernia, jolla on käytössään yhtenä LVIS-alan johtavana toimijana merkittävä materiaali-, tuote- ja tuotantotekninen osaaminen 26 maassa. Pipelife valmistaa ratkaisuja kunnallis- ja kiinteistöteknisiin kohteisiin sekä teollisuuden tarpeisiin. Tuotevalikoimaan kuuluvat muoviset putkijärjestelmät, kaivot, öljynerottimet, jätevesijärjestelmät sekä sähkön- ja kaapelinsuojausjärjestelmät.

1/2017

Tuotteidemme korkeasta laadusta kertoo Nordic Polymark -laatumerkki. Se osoittaa asiakkaille, että tuote on pohjoismaisiin olosuhteisiimme sopiva, standardien mukaisesti valmistettu ja pitkäikäinen – sinun eduksesi.

Pipelife Finland Oy Kiviharjunlenkki 1 C 90220 Oulu Puh: +358 30 600 2200 Fax: +358 30 600 2211 www.pipelife.fi, www.puhdastulevaisuus.fi

Pipelife dueta kokoomakaivo asennusohje  
Pipelife dueta kokoomakaivo asennusohje