Page 1

ip

el

if

e.

se

Jordbruksdr채nering

w w

w

w

.p

ip

el

ife

.se

w ww ww

w. p i

pelife

.se

w w w. p ip

elife.

.pi

li pe

fe

w

w

.p

.se

se

JDR Jordbruksdr채nering


Pipelife dräneringsrör för jordbrukdränering I tider av allt mer hårdnande konkurrens krävs att jordbrukets produktionsresurser befinner sig på en hög nivå. Kraven på lönsamhet, ofta i kombination med begränsade investeringsmedel, gör att varje investering noggrant måste övervägas för att de mest lönsamma ska kunna väljas ut. Vår viktigaste produktionsresurs är åkerjorden, och oavsett växtodlingsinriktning är de flesta jordbruksföretag beroende av att denna fungerar väl under skiftande väderleksförhållanden. Med ett väl planerat och rätt utfört dräneringssystem kontrolleras vattnet, den viktigaste tillväxtfaktorn. Flera samverkande faktorer bidrar till täckdikningens goda lönsamhet. Skörden ökar tack vare: • Tidig upptorkning och tidig sådd. • Bättre övervintring för höstsådda grödor. • Mindre ogräs. • Mindre packningsskador. • Bättre rotutveckling genom större luftvolym i jorden. • Ett större rotdjup förbättrar vattenförsörjningen även under torkperioder. • Effektivare upptagning av växtnäring.

Rören tillverkas och provas enligt Svensk Standard SS 3520 och SS 3542 och är typgodkända av Jordbruksverket. PVC lämpar sig väl för återvinning i slutna kretslopp. 03 Läggningsanvisningar Pipelife dräneringsrör är dimensionerade för fyllningshöjd mellan 0,4-6,0 meter. Grenledningars minsta lutning bör helst uppgå till 3‰. I slamningsbenägna jordar bör lutningen inte understiga 5‰. Se flödesförlustdiagram för att bestämma lutning, dimension och flöde. Val av dräneringsfilter bestäms främst utifrån kraven på vattengenomsläpplighet och skydd mot inslamning. Dessa krav varierar beroende på jordart. För vidare information besök Täckdikningsforums hemsida www.dika.nu (som beskrivs på sid. 7) där du bland annat hittar Plast- och Kemibranschernas publikation: Läggningsanvisningar för jordbruks- och vägdränering.

Bruknings- och skördekostnader minskar tack vare: • Snabbt vårbruk och tidig skörd. • Mindre ogräsbekämpning. • God markbärighet och minskat dragkraftbehov. • Lägre torkningskostnader. Tillverkning Pipelife JDR jordbruksdräneringsrör tillverkas i PVC, en termoplast med mycket goda och ändamålsenliga egenskaper. Kännetecknande för PVC är att det är den termoplast som uppnår i särklass högst ringstyvhet. Hög ringstyvhet är en förutsättning för läggning med direktläggningsmaskin.

NINGSFORUM K I T Ä CK D www.dika.nu

2


JDR Jordbruksdr채nering

3


JDR produktsortiment Pipelife Standard Lämpligt till alla jordarter med undantag för moss- och järnhaltig jord. Tillsammans med dräneringsfilter av grus eller sågspån ger detta rör ett väl fungerande och effektivt fektivt dräneringssystem. Vid dränering av mycket slamningsbenägna jordar bör Pipelife inslamningsskydd användas under röret.

Dim dy/di

Art. nr 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237

58/ 50 59 58/ 50 56 74/ 65 64 92/ 80 10 92/ 80 38 92/ 80 53 92/ 80 66 75 128/113 71 128/113 83 160/145 85 200/180

21 24 24 19 19 19 22 21 20 21 21

Rullängd m 50 250 200 10 30 60 150 50 75 50 45

Antal Inloppsarea slitsar/m cm2/m (ca) 30 30 25 35 35 35 35 30 30 30 20

420 420 300 600 600 600 600 500 500 500 250

Slitsstorlek: ca 1,3 x 5,0 mm. Slitstyp 1 enligt SS 3520 Pipelife Special Specialrör för moss- och järnhaltiga jordar eller där större vattenintagskapacitet önskas. Vid dränering av mossjord kan, om jordens struktur är torvliknande, oftast dräneringsfilter uteslutas. I järnhaltiga jordar rekommenderas ekommenderas grenledningar med minsta dimension 74/65. I dessa jordar rekommenderas dessutom alltid sågspån som dräneringsfilter.

Pipelife Kokos Med denna konstruktion kan vi erbjuda ett rör med färdigt dräneringsfilter runt hela vattenintagsytan. Filtret motverkar inslamning samtidigt som det förbättrar intagskapaciteten. Framföralltt lämplig vid dränering av lerjordar, men kan också användas i andra jordar vid dränering under förhållanden när det, beroende på markens bärighet och raskänslighet i rörgraven, är svårt att tillföra annat dräneringsfilter.

Pipelife Geotex Pipelife Special klädd med tunn duk av geotextil, vars främsta uppgift är att förhindra inträngning av sedimenteringsbenägna partiklar. Används vid dränering av slamningsbenägna, men genomsläppliga pliga jordar. Särskild utredning angående grenledningars enledningars dimension kan vara nödvändig. Pipelife svart Pipelife kan också erbjuda Pipelife svart, en standarddränering av PE lämplig för de flesta jordarter tillsammans med dräneringsfilter av grus eller sågspån. Dock ej lämplig för läggningsmaskiner.

4

Dim dy/di

Art. nr 237 237 237 237 237 237

25 25 25 25 25 25

14 58/ 50* 48 74/ 65 06 92/ 80 22 92/ 80 54 128/113 63 160/145

Rullängd m 250 200 30 150 75 50

Antal Inloppsarea slitsar/m cm2/m (ca) 420 300 315 315 500 500

45 55 60 60 95 95

Slitsstorlek: ca 2,4 x 7,0 mm. Slitstyp 3 enligt SS 3520 * Slitsstorlek: ca 2,0 x 5,0 mm. Dim dy/di

Art. nr 237 237 237 237 237 237

30 30 30 30 30 30

Rullängd m

58/ 50 58/ 50 92/ 80 92/ 80 128/113 160/145

24 25 40 41 66 82

50 150 25 75 50 25

Art. nr

Dim dy/di

Rullängd m

237 30 92 237 30 93

92/ 80* 128/113*

50 50

* Normalt ej lagervara, efterhör leveranstid. Slitstyp 3 enligt SS 3520.

Art. nr

Dim dy/di

Rullängd m

241 60 29 241 60 07

110/98* 110/98*

25 50

Antal Inloppsarea slitsar/m cm2/m (ca) 276 276

* Normalt ej lagervara, efterhör leveranstid, inloppsarea: >50 cm2/m. Slitstyp 2 enligt SS 3520

50 50


JDR produktsortiment Produkt Sadelgrenrör 75°

Grenrör 75°

Skarvmuff

Förminskning

RSK-nr

Dim

237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237

33 35 33 35 33 33 34 35 33 34 34

48 58/ 58 53 74/ 74 71 92/ 58 61 92/ 74 63 92/ 92 97 128-160/ 58 05 128/ 92 79 128-160/ 74 89 128/128 54 160/ 92 62 160/128

237 237 237 237 237 237

31 31 31 31 31 31

40 65 83 81 99 73

58/ 58 92/ 92 128/ 92 128/128 160/128 160/160

237 237 237 237 237

37 37 37 37 37

51 60 69 77 85

58 74 92 128 160

237 35 12 237 35 38 237 35 46

92/ 58 128/ 92 160/128

Produkt

RSK-nr

Dim

Böj 90°

237 39 18 237 39 34

92 128

Ändpropp

237 237 237 237 237

52 55 60 78 86

58 74 92 128 160

Övergångsrör/ brunnsanslutning

234 85 71 234 85 89

110/ 92 110/128

36 36 36 36 36

Anslutnings- och utloppsrör längd 2000 mm

237 237 237 237 237

38 38 38 38 38

19 23 27 35 43

58 74 92 128 160

För fler typer av dräneringsrör hänvisar vi till broschyr Infra (toppslitsad dränering, vägdränering, respektive BDR Byggdränering (husgrundsdränering).

5


JDR information Vattenföringsdiagram Vattenföring (l/s) 0,1

0,2

0,3

0,4

0,1

0,5 0,6

0,8

1

2 0,05

3

4

5

6

8

10

20

30

40

50 60

80

100

0,06

0,15 0,2

0,08

0,3 0,1

0,4 0,5 0,6

0,15

0,8

Fall i ‰ (m/km, mm/m)

1 0,2

1,5 2

Hastighet (m/s)

0,25 0,3

3 4 5 6

0,4

8

0,5

10

0,6

15 20

0,8

30

1,0

40 50 60 1,5

80 100

2,0 150 200

Rördimension (mm)

58/50

74/65

92/80

128/113

160/145

200/180

Lagring och transport

Rådgivning

Iaktta följande: 1. Dräneringsrör av PVC bör vid långvarig lagring skyddas mot direkt solljus. 2. Geotextilbelagda rör lagras alltid skyddade mot solljus. 3. Kokosbelagda rör bör inte lagras utomhus mer än 6 månader. 4. Vid skador som kan uppstå i samband med transport och hantering, kapas den skadade delen bort och lagning görs med skarvmuff.

Förutom till täckdikning kan Pipelife jordbruksdräneringsrör användas vid ett flertal olika dräneringssituationer. Vi har lång och bred erfarenhet av dessa. Vid osäkerhet eller vid val av t ex rörtyp, dimension eller kringfyllningsmaterial, kontakta oss så delar vi med oss av våra kunskaper.

6


Täckdikningsforum www.dika.nu För ytterligare information i ämnet dränering hänvisar vi också till Täckdikningsforum www.dika.nu. Där får du svar på de flesta frågor, hittar viktiga kontaktpersoner/ specialister, får hjälp och viktiga upplysningar i samband med projektering och planering samt kan ta del av den lagstiftning som gäller.

7


Ljung ww

w.p ip elife

.se

Ölsremma

w w

w .p

ip

el if

se

e.

Haparanda

Pipelife Sverige AB Box 50 524 02 Ljung Telefon 0513-221 00 Fax 0513-221 99

Pipelife Sverige AB 514 84 Ölsremma Telefon 0513-221 00 Fax 0321-622 20

Hemsida: www.pipelife.se E-post: info@pipelife.se

All information på ett ställe www.pipelife.se

OKTOBER 2011 /2000. Produktion: Eskils Tryckeri AB. ART.NR D92013

Plaströr – för vår miljö

Jordbruksdranering Oktober 2011 v2  
Jordbruksdranering Oktober 2011 v2  

Jordbruksdranering Oktober 2011 v2