Page 1

ip

el

if

e.

se

Jordbruksdr채nering

w w

w

w

.p

ip

el

ife

.se

w ww ww

w. p i

pelife

.se

w w w. p ip

elife.

.pi

li pe

fe

w

w

.p

.se

se

JDR Jordbruksdr채nering


Pipelife dräneringsrÜr fÜr jordbrukdränering I tider av allt mer hürdnande konkurrens krävs att jordbrukets produktionsresurser befinner sig pü en hÜg nivü. Kraven pü lÜnsamhet, ofta i kombination med begränsade investeringsmedel, gÜr att varje investering noggrant müste Üvervägas fÜr att de mest lÜnsamma ska kunna väljas ut. Vür viktigaste produktionsresurs är ükerjorden, och oavsett växtodlingsinriktning är de flesta jordbruksfÜretag beroende av att denna fungerar väl under skiftande väderleksfÜrhüllanden. Med ett väl planerat och rätt utfÜrt dräneringssystem kontrolleras vattnet, den viktigaste tillväxtfaktorn. Flera samverkande faktorer bidrar till täckdikningens goda lÜnsamhet. SkÜrden Ükar tack vare: • Tidig upptorkning och tidig südd. • Bättre Üvervintring fÜr hÜstsüdda grÜdor. • Mindre ogräs. • Mindre packningsskador. • Bättre rotutveckling genom stÜrre luftvolym i jorden. • Ett stÜrre rotdjup fÜrbättrar vattenfÜrsÜrjningen även under torkperioder. • Effektivare upptagning av växtnäring.

RÜren tillverkas och provas enligt Svensk Standard SS 3520 och SS 3542 och är typgodkända av Jordbruksverket. PVC lämpar sig väl fÜr ütervinning i slutna kretslopp. 03 Läggningsanvisningar Pipelife dräneringsrÜr är dimensionerade fÜr fyllningshÜjd mellan 0,4-6,0 meter. Grenledningars minsta lutning bÜr helst uppgü till 3‰. I slamningsbenägna jordar bÜr lutningen inte understiga 5‰. Se flÜdesfÜrlustdiagram fÜr att bestämma lutning, dimension och flÜde. Val av dräneringsfilter bestäms främst utifrün kraven pü vattengenomsläpplighet och skydd mot inslamning. Dessa krav varierar beroende pü jordart. FÜr vidare information besÜk Täckdikningsforums hemsida www.dika.nu (som beskrivs pü sid. 7) där du bland annat hittar Plast- och Kemibranschernas publikation: Läggningsanvisningar fÜr jordbruks- och vägdränering.

Bruknings- och skÜrdekostnader minskar tack vare: • Snabbt vürbruk och tidig skÜrd. • Mindre ogräsbekämpning. • God markbärighet och minskat dragkraftbehov. • Lägre torkningskostnader. Tillverkning Pipelife JDR jordbruksdräneringsrÜr tillverkas i PVC, en termoplast med mycket goda och ändamülsenliga egenskaper. Kännetecknande fÜr PVC är att det är den termoplast som uppnür i särklass hÜgst ringstyvhet. HÜg ringstyvhet är en fÜrutsättning fÜr läggning med direktläggningsmaskin.

.).'3&/25+ ) 4 ž #+ $ WWWDIKANU

2


JDR Jordbruksdr채nering

3


JDR produktsortiment Pipelife Standard Lämpligt till alla jordarter med undantag för moss- och järnhaltig jord. Tillsammans med dräneringsfilter av grus eller sågspån ger detta a rör ett väl fungerande och effektivtt dräneringssystem. Vid dränering av mycket slamn slamningsbenägna ning ngsbenägna jordar bör Pipelife inslamningsskydd användas under röret.

Art. nr 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237

21 24 24 19 19 19 22 21 20 21 21

Dim dy/di

59 58/ 50 56 58/ 50 64 74/ 65 10 92/ 80 38 92/ 80 53 92/ 80 66 92/ 80 75 128/113 71 128/113 83 160/145 85 200/180

Rullängd m 50 250 200 10 30 60 150 50 75 50 45

Antal Inloppsarea slitsar/m cm2/m (ca) 30 30 25 35 35 35 35 30 30 30 20

420 420 300 600 600 600 600 500 500 500 250

Slitsstorlek: ca 1,3 x 5,0 mm. Slitstyp 1 enligt SS 3520 Pipelife Special Specialrör för moss- och järnhaltiga jordar eller där större vattenintagskapacitet önskas. Vid dränering av mossjord kan, om jordens struktur är torvliknande, oftast dräneringsfilter er uteslutas. I järnhaltiga jordar rekommenderas mmenderas en grenledningar med minsta dimension 74/65. I dessa jordar rekommenderas dessutom alltid sågspån som dräneringsfilter.

Pipelife Kokos Med denna konstruktion kan vi erbjuda ett rör med färdigt dräneringsfilter runt hela vattenintagsytan. Filtret motverkar inslamning samtidigt som det förbättrar intagskapaciteten. Framföralltt lämplig vid dränering av lerjordar, men kan också användas i andra jordar vid dränering under förhållanden när det, beroende på markens bärighet och raskänslighet i rörgraven, är svårt att tillföra annat dräneringsfilter.

Pipelife Geotex Pipelife Special klädd med tunn duk av geotextil, vars främsta uppgift är att förhindra inträngning av sedimenteringssbenägna partiklar. Används vid dränering g av slamningsbenägna, men genomsläppliga pliga jordar. Särskild utredning angående grenledningars dimension l d i di i kan vara nödvändig.

Pipelife svart Pipelife kan också erbjuda Pipelife svart, en standarddränering av PE lämplig för de flesta jordarter tillsammans med dräneringsfilter av grus eller ll sågspån. å å Dock ej lämplig för läggningsmaskiner.

4

Art. nr 237 237 237 237 237 237

25 25 25 25 25 25

Dim dy/di

14 58/ 50* 48 74/ 65 06 92/ 80 22 92/ 80 54 128/113 63 160/145

Rullängd m 250 200 30 150 75 50

Antal Inloppsarea slitsar/m cm2/m (ca) 420 300 315 315 500 500

45 55 60 60 95 95

Slitsstorlek: ca 2,4 x 7,0 mm. Slitstyp 3 enligt SS 3520 * Slitsstorlek: ca 2,0 x 5,0 mm. Dim dy/di

Art. nr 237 237 237 237 237 237

30 30 30 30 30 30

Rullängd m

58/ 50 58/ 50 92/ 80 92/ 80 128/113 160/145

24 25 40 41 66 82

50 150 25 75 50 25

Art. nr

Dim dy/di

Rullängd m

237 30 92 237 30 93

92/ 80* 128/113*

50 50

* Normalt ej lagervara, efterhör leveranstid. Slitstyp 3 enligt SS 3520.

Art. nr

Dim dy/di

Rullängd m

241 60 29 241 60 07

110/98* 110/98*

25 50

Antal Inloppsarea slitsar/m cm2/m (ca) 276 276

* Normalt ej lagervara, efterhör leveranstid, inloppsarea: >50 cm2/m. Slitstyp 2 enligt SS 3520

50 50


JDR produktsortiment Produkt Sadelgrenrör 75°

Grenrör 75°

Skarvmuff

Förminskning

RSK-nr

Dim

237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237

33 35 33 35 33 33 34 35 33 34 34

48 58/ 58 53 74/ 74 71 92/ 58 61 92/ 74 63 92/ 92 97 128-160/ 58 05 128/ 92 79 128-160/ 74 89 128/128 54 160/ 92 62 160/128

237 237 237 237 237 237

31 31 31 31 31 31

40 65 83 81 99 73

58/ 58 92/ 92 128/ 92 128/128 160/128 160/160

237 237 237 237 237

37 37 37 37 37

51 60 69 77 85

58 74 92 128 160

237 35 12 237 35 38 237 35 46

92/ 58 128/ 92 160/128

Produkt

RSK-nr

Dim

Böj 90°

237 39 18 237 39 34

92 128

Ändpropp

237 237 237 237 237

52 55 60 78 86

58 74 92 128 160

Övergångsrör/ brunnsanslutning

234 85 71 234 85 89

110/ 92 110/128

36 36 36 36 36

Anslutnings- och utloppsrör längd 2000 mm

237 237 237 237 237

38 38 38 38 38

19 23 27 35 43

58 74 92 128 160

För fler typer av dräneringsrör hänvisar vi till broschyr Infra (toppslitsad dränering, vägdränering, respektive BDR Byggdränering (husgrundsdränering).

5


JDR information Vattenföringsdiagram Vattenföring (l/s) 0,1

0,2

0,3

0,4

0,1

0,5 0,6

0,8

1

2

3

4

5

6

8

10

20

30

40

50 60

80

100

0,05 0,06

0,15 0,2

0,08

0,3 0,1

0,4 0,5 0,6

0,15

0,8

Fall i ‰ (m/km, mm/m)

1 0,2

1,5 2

Hastighet (m/s)

0,25 0,3

3 4 5 6

0,4

8

0,5

10 0,6 15 20

0,8

30

1,0

40 50 60 1,5

80 100

2,0 150 200

Rördimension (mm)

58/50

74/65

92/80

128/113

160/145

200/180

Lagring och transport

Rådgivning

Iaktta följande: 1. Dräneringsrör av PVC bör vid långvarig lagring skyddas mot direkt solljus. 2. Geotextilbelagda rör lagras alltid skyddade mot solljus. 3. Kokosbelagda rör bör inte lagras utomhus mer än 6 månader. 4. Vid skador som kan uppstå i samband pp med transport och hantering, antering, kapas den skadade delen bort och lagning görs med skarvmuff.

Förutom till täckdikning kan Pipelife jordbruksdräneringsrör användas vid ett flertal olika dräneringssituationer. Vi har lång och bred erfarenhet av dessa. Vid osäkerhet eller vid val av t ex rörtyp, dimension eller kringfyllningsmaterial, kontakta oss så delar vi med oss av våra kunskaper.

6


Täckdikningsforum www.dika.nu För ytterligare information i ämnet dränering hänvisar vi också till Täckdikningsforum www.dika.nu. Där får du svar på de flesta frågor, hittar viktiga kontaktpersoner/ specialister, får hjälp och viktiga upplysningar i samband med projektering och planering samt kan ta del av den lagstiftning som gäller.

7


Ljung ww

w.p ip elife

.se

Ölsremma

w w

w .p ip

el if

e.

se

Haparanda

Pipelife Sverige AB Box 50 524 02 Ljung Telefon 0513-221 00 Fax 0513-221 99

Pipelife Sverige AB 514 84 Ölsremma Telefon 0513-221 00 Fax 0321-622 20

Hemsida: www.pipelife.se E-post: info@pipelife.se

All information på ett ställe www.pipelife.se

OKTOBER 2011 /2000. Produktion: Eskils Tryckeri AB. ART.NR D92013

Plaströr – för vår miljö

Jordbruksdränering Oktober 2011  

Jordbruksdränering Oktober 2011