Page 1

PIPES FOR LIFE

PIPELIFE

Fiberbeviklede drænrør PP450 og PP700

FIBERBEVIKLEDE DRÆNRØR

Nyhed!


PIPES FOR LIFE

PIPELIFE

PP450 og PP700 – hurtigt og sikkert

Fiberbeviklede drænrør Mindsket adgang til de traditionelle filtermaterialer grus og savsmuld gør, at interessen for færdigpakkede rør er øget markant i de senere år. Miljøafgifter på naturgrus, savsmuld til produktion af biobrændsel og markant øgede transportudgifter er de faktorer, der primært påvirker tilgængelighed og pris. Situationen minder i stigende grad om den i Mellemeuropa, hvor drænrør til dræning for størstedelens vedkommende er beviklet med filter.

Generelle fordele ved beviklet rør: • Hurtigere og billigere installation. Tænk hele kæden af udstyr til at nedlægge de traditionelle filtermaterialer grus eller savsmuld væk, og regn på, hvad det betyder i form af lavere arbejdstidsforbrug og transporter på marken. Normalt kræver det enten gummiged, grusvogn og traktor eller udgifter til arbejdsløn. Tænk også på, hvad de udeblevne transporter af filtermateriale betyder for pakningen af følsomme jorder. At det går hurtigere at installere et filterbelagt rør, bl.a. fordi gravemaskinen aldrig står stille, mens grusvognen skal fyldes, er indiskutabelt.

• Filter rundt om hele røret Slampartiklerne transporteres med vand, og størstedelen trænger ind i den nederste hulrække, ganske enkelt fordi trykket der er størst. Sammenlignet med traditionelle filtre, som tillføres efterfølgende, er plastfiberbelagte rør derved bedre sikrede mod indtrængning af slam. • Sikker dræning under vanskelige forhold Det er bedst at nedgrave drænrør i tørvejr, men med ændret klima er det ikke altid sikkert, at al nedlægning af drænrør kan foregå under optimale forhold. Så er det trygt at vide, at beviklede rør mindsker pakningsskader markant og Også forlænger g dræningssæsonen. g Ogs til entreprenør. glæde for en stresset entrepren nør.

Specifikke fordele ved PP450 og PP700: • Øget bestandighed i jorden Til forskel fra organiske materialer som kokos og savsmuld nedbrydes plastfiber ikke i jorden, med bliver der som et permanent filter i hele dræningens levetid. • Mindre problemer med okkerudfældning Plastfiberbelagte rør har vist sig at have positive egenskaber, når det drejer sig om jorder med okkerudfældning. • Egnet til flere jordtyper – alt fra ler til sand Der findes intet allroundfilter, men du må vælge filtertype ud fra de jordbundsforhold, der råder på marken, som skal drænes. Prøvegrav, hvis du er usikker. Mere om dette finder du under det respektive produkt. • Forbedret lagringsholdbarhed Plastfiber udsættes ikke for nedbrydning på samme måde som kokosbelagte rør, men undlad alligevel udendørs lagring i mere end tre måneder. • Færre transportskader Fiberlaget fungerer støddæmpende, hvorfor skader på rør under transport og håndtering mindskes betydeligt.

2


FIBERBEVIKLEDE DRÆNRØR

Produktsortiment Landbrugsdræn PP450 PVC hvidt drænrør med standard slids belagt med et ca. 6 mm tykt lag af genvundet polypropylenfiber. Har en O90-værdi på 450. Det betyder, at 90% af filtrets porer er mindre end 450 µm. PP 450 er egnet i de fleste jorder, men først og fremmest i finkornede aggregatdannelse. kornede silt- og lerjorder med svag aggregatdannelse

Landbrugsdræn PP700 PVC blå drænrør med speciel slids belagt med et ca. 6 mm tykt lag af genvundet polyetylenfiber. Har en O90-værdi på 700. Det er det bedste filter til jorder med moderat slamningstendens, det bedste filter til lerjorder med lav iblanding af silt og bedste fi lter til jorder med okkerudfældning.

VVS nr

Dimension mm

Længde m

VVS nr

Dimension mm

Længde m

19 8130 050 19 8130 150 19 8132 100 19 8134 075 19 8136 050 19 8138 025

58/50 58/50 74/65 92/80 128/113 160/145

50 150 100 75 50 25

19 8140 150 19 8142 100 19 8144 075 19 8146 050

58/50 74/65 92/80 128/113

150 100 75 50

Funktion/installation Det slam, der afsættes i drænrøret, transporteres for størstedelens vedkommende derind af vand. Man regner med, at 2/3 af dette vand trænger ind gennem de nederste slidsrækker. Derfor er meget vigtigt, at filtret også dækker disse. Dette gælder i særdeleshed løse og ustabile jorder, hvor rørene i modsat fald

hurtigt risikerer at fyldes med slam. Her kommer beviklede drænrør til deres ret. Det er vigtigt at vælge filtertype efter den primære jordtype. Kontakt gerne vores dræningssagkyndige personale for diskussion om valg af egnet filtertype.


Ljung

Ljung

Pipelife Sverige AB Box 50, SE-524 02 Ljung T +46 513 221 00 F +46 513 221 99 E info@pipelife.dk www.pipelife.dk

MAJ 2017. Produktion: Eskils Tryckeri AB.

Ölsremma

Profile for Pipelife International

Fiberbelagte draenror dk maj 2017  

Fiberbelagte draenror dk maj 2017  

Profile for pipelife