Page 1

ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ข้ อบังคับว่ าด้ วยธรรมนูญนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๙ แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๕๖ .......................................... ตามที่สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ประกาศใช้ขอ้ บังคับว่าธรรมนูญนิ สิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๙ มาระยะหนึ่ งแล้ว ในการนี้ เห็ นสมควรแก่การแก้ไขเพิ่มเติมบางประการเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพ ความเป็ นจริ งในสถานการณ์ ปั จจุ บ ั น โดยความเห็ น ชอบร่ วมกั น ของคณะกรรมการองค์ ก ารนิ สิ ต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงให้วางข้อบังคับดังต่อไปนี้ มาตรา ๑

ป ร ะ ก า ศ ส ภ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ก ษ ต ร ศ า ส ต ร์ ฉ บั บ นี้ เ รี ย ก ว่ า “ ป ร ะ ก า ศ ส ภ า

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่ อง ข้อบังคับว่าด้วยธรรมนู ญนิ สิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๙ แก้ไข เพิม่ เติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๕๖” มาตรา ๒

ประกาศสภามหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ฉบับ นี้ ให้มี ผ ลบัง คับ ใช้ต้ งั แต่ วนั ถัด จากวัน

ประกาศใช้เป็ นต้นไป มาตรา ๓

ให้ยกเลิ ก ความใน มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๓ มาตรา ๔๖ มาตรา ๕๐ และมาตรา ๖๐ ของ

ประกาศสภามหาวิท ยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่ อง ข้อบัง คับ ว่าด้วยธรรมนู ญนิ สิ ตมหาวิท ยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๙ และให้ใช้ขอ้ ความดังต่อไปนี้แทน “มาตรา ๑๐ ให้มีคณะบุคคลชุ ดหนึ่ ง ทาหน้าที่เป็ นคณะกรรมการในการบริ หารองค์การ นิสิตเรี ยกว่า คณะกรรมการองค์การนิสิต ประกอบด้วย นายกองค์การบริ หาร และประธานสภาผูแ้ ทนนิสิตจากทุกวิทยาเขตรวมกัน โดยมีหน้าที่ดงั นี้ (๑) บริ หารและดาเนินงานให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์การนิสิต (๒) เป็ นผูแ้ ทนนิ สิ ตของมหาวิ ท ยาลัย ในการประสานการดาเนิ นงานกับ หน่วยงานภายนอก (๓) เป็ นหน่วยงานกลางในการประสานงานการดาเนิ นกิจกรรมนิ สิตของทุก วิทยาเขต


มาตรา ๑๓ วาระการท างานของตาแหน่ งต่ า ง ๆ ในองค์ก ารนิ สิ ต มี กาหนด ๑ ปี โดย นับตั้งแต่ ๑ พฤษภาคม ถึง ๓๐ เมษายน ของปี ถัดไป มาตรา ๔๖ ปี งบประมาณสาหรับใช่ จ่ายจากเงิ นบารุ งกิ จกรรมนิ สิตให้เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ ๑ มิถุนายน จนถึง ๓๑ พฤษภาคม ของปี ถัดไป มาตรา ๕๐ การเลื อ กตั้ง สมาชิ ก สภาผู ้แ ทนนิ สิ ต และคณะกรรมการบริ หารจะต้อ ง ดาเนิ นการให้เสร็ จสิ้ นภายในเดื อนกุมภาพันธ์ ของปี การศึ กษานั้น เพื่อให้ ดารงตาแหน่งในปี การศึกษาถัดไป มาตรา ๖๐ การแก้ไขเพิ่มเติมธรรมนูญนี้ ต้องได้รับเสี ยงเห็นชอบอย่างน้อยสองในสาม ของคณะกรรมการองค์การนิสิตและต้องเห็นชอบทุกวิทยาเขต” มาตรา ๔

ให้เพิม่ เติมข้อความดังต่อไปนี้เป็ นวรรคสองของมาตรา ๕๓ และ มาตรา ๕๔ “สาหรับนิ สิตที่ศึกษาในแผนการศึ กษาที่ไม่สามารถออกผลการเรี ยนได้ในวันสมัครรั บ เลื อกตั้ง ให้อนุ โลมใช้คารับรองของอาจารย์ที่ปรึ กษาแทนไปพลางก่อน และเมื่อผลการ เรี ยนออกให้นาไปจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลการเลื อกตั้ง ถ้าหากผูส้ มัครมีผลการเรี ยนไม่ถึง ๒.๒๕ แต่ได้รับการเลือกตั้งไปแล้วให้ถือว่าสิ้ นสถานภาพทันที”

มาตรา ๕

ในวาระแรกเริ่ ม ที่ ป ระกาศใช้ ธ รรมนู ญ นิ สิ ต ฉบับ นี้ ให้ ค ณะกรรมการบริ ห าร และ

สมาชิ กสภาผูแ้ ทนนิ สิต ปี การศึกษา ๒๕๕๗ ของแต่ละวิทยาเขต ซึ่ งได้รับเลื อกตั้งเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ว เริ่ มดารง ตาแหน่งตั้งแต่วนั ที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ และให้ปฏิบตั ิงานต่อไปจนครบวาระการดารงตาแหน่งตามธรรมนูญ นิสิตฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่

พ.ศ. ๒๕๕๖

(ศาสตราจารย์ ดร.กาพล อดุลวิทย์) นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ที่ อกน.มก. ๐๐๑/๒๕๕๖

๒๐ มกราคม ๒๕๕๖ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมธรรมนูญนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๙ เรียน นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สิ่งที่แนบมาด้วย ร่างประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ข้อบังคับว่าด้วยธรรมนูญนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๙ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามที่คณะกรรมการองค์การนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อันประกอบด้วยนายกองค์การบริหาร และ ประธานสภาผู้ แทนนิ สิต ทั้ง ๔ วิทยาเขต ได้มีการประชุมสามัญประจาปี ขึ้นเมื่อวันที่ ๑๘ – ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติ มาตรา ๑๑ ของประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องข้อบังคับว่า ด้วยธรรมนูญนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ในการนี้ที่ประชุมคณะกรรมการองค์การนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เห็นชอบร่วมกันในการแก้ไข เพิ่มเติมประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องข้อบังคับว่าด้วยธรรมนูญนิสิต ฉบับดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้อง กับสภาพความเป็นจริงในสถานการณ์ปัจจุบัน และเพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นและคล่องตัวมากขึ้นในการดาเนินงานของ องค์การนิสิต ดังนั้น อาศัยบทบัญญัติในมาตรา ๖๐ ของประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องข้อบังคับว่าด้วย ธรรมนูญนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ทางคณะกรรมการองค์การนิสิตจึงขอเสนอ ร่างประกาศสภา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ข้อบังคับว่าด้วยธรรมนูญนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๙ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการองค์การนิสิตแล้วด้วยมติเป็นเอกฉันท์ เพื่อให้ทางสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พิจารณาประกาศใช้ต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดาเนินการลงนามประกาศใช้ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฉบับ ดังกล่าว (ตามเอกสารที่แนบมาด้วย)

( นายปริวัช นามบุตร ) ประธานสภาผูแ้ ทนนิสิต วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เลขาธิการ องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ลงนามคณะกรรมการองค์การนิสิต เห็นชอบร่างประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ข้อบังคับว่า ด้วยธรรมนูญนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๙ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๕๖ ผู้มีอานาจตาม มาต รา ๖ ๐ แห่ ง ปร ะก าศ สภ า มห าวิ ทย าลั ย เก ษต รศ าสต ร์ เรื่ อง ข้ อ บั ง คั บ ว่ า ด้ ว ย ธ ร รม นู ญ นิ สิ ต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๙

(......................................................) ประธานสภาผู้แทนนิสิต วิทยาเขตบางเขน

(......................................................) นายกองค์การบริหาร องค์การนิสิต วิทยาเขตบางเขน

(......................................................) ประธานสภาผู้แทนนิสิต วิทยาเขตกาแพงแสน

(......................................................) นายกองค์การบริหาร องค์การนิสิต วิทยาเขตกาแพงแสน

(......................................................) ประธานสภาผู้แทนนิสิต วิทยาเขตศรีราชา

(......................................................) นายกองค์การบริหาร องค์การนิสิต วิทยาเขตศรีราชา

(......................................................) ประธานสภาผู้แทนนิสิต วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

(......................................................) นายกองค์การบริหาร องค์การนิสิต วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

แก้ไขธรรมนูญนิสิต พ.ศ. ๒๕๔๙  
แก้ไขธรรมนูญนิสิต พ.ศ. ๒๕๔๙  

แก้ไขเพิ่มเติมธรรมนูญนิสิต

Advertisement