Page 1

ZAN - SZKOŁA Z TRADYCJAMI Liceum
im.
Tomasza
Zana
ma
ponad
85‐
letnią
 tradycję
 i
 zajmuje
 nienaruszalną
 wysoką
 pozycję
 wśród
 szkół
 na
 terenie
 Pruszkowa
 i
 okolic. Jako
 jedyne
 Liceum
 w
 powiecie
pruszkowskim
 znalazło
 się
 na
 ogólnopolskiej
 liście
 rankingowej
 m.in.
 z
 uwagi
 na
 sukcesy
 w
 Olimpiadzie
 Literatury
 i
 Języka
 Polskiego.
 Ponad
70%
naszych
absolwentów
dostaje
się
na
 wyższe
 uczelnie
 publiczne.
 Zdwalność
 matur
 w
 roku
 2008/09
 r.
 wyniosła
 100%.
 Absolwentami
Liceum
i.
Tomasza
Zana
są
m.in.
 Wojciech
 Młynarski‐,
 Alicja
 Majewska,
 Wojciech
 Żukrowski,
 Marek
 Krawczyk
 (rektor
 Warszawskiego
 Uniwersytetu
 Medycznego)
 i
 wielu
innych. W
 roku
 szkolnym
 2010/2011
 zostaną
 otwarte
 następujące
 oddziały
 klasy
 pierwszej
 o
 liczebności
 28‐35
 uczniów
 z
 możliwością
 dodatkowej
nauki
języka
łacińskiego:

Rekrutacja

Nasze wyposażenie Pracownie
przedmiotowe
są
doskonale
 wyposażone
w
przyrządy
sprzyjające
 łatwemu
przyswajaniu
wiedzy.
Są
to
m.in.:
 komputery,
rzutniki,
tablice
interaktywne,
 mikroskopy,
kalkulatory
graficzne. Lekcje
języków
obcych
odbywają
się
w
 specjalnie
przystosowanym
do
tych
zajęć
 laboratorium
językowym.

Klasa i przedmioty wiodące 1A (Polski i Historia) 1B (Matematyka i Geografia) 1C (Biologia i Chemia

Języki do wyboru: Angielski (obowiązkowo), Francuski lub Rosyjski. Angielski (obowiązkowo), Francuski lub Niemiecki Angielski (obowiązkowo), Niemiecki lub Rosyjski

Studia Humanistyczne, Prawnicze, Społeczne Ekonomiczne, Matematyczne

Kierunki przyrodnicze

1. 100
 pkt
 ‐
 liczba
 punktów
 możliwych
 do
 uzyskania
 za
 egzamin
 przeprowadzony
 w
 ostatnim
 roku
 nauki
 w
 gimnazjum
 (liczba
 punktów
 uzyskanych
przez
 kandydatach
jest
 równa
 liczbie
 punktów
 zawartych
 w
 zaświadczeniach
 szczegółowych
 wynikach
 egzaminu) 2. 100
 pkt
 ‐
 liczba
 punktów
 możliwych
 do
 uzyskania
 za
 oceny
 na
 świadectwie
 ukończenia
 gimnazjum
 z
 czterech
 przedmiotów
‐
języka
polskiego
i
trzech
zajęć
 edukacyjnych
 wskazanych
 w
 statucie
 szkoły
 oraz
 inne
 osiągnięcia
 ucznia
 wymienione
 w
 świadectwie
ukończenia
gimnazjum: • sposób
przeliczania
 na
punkty
ocen
 z
języka
 polskiego
 i
 trzech
 wybranych
 zajęć
 edukacyjnych: 18
pkt
‐
ocena:
celujący 14
pkt
‐
ocena:
bardzo
dobry 10
pkt
‐
ocena:
dobry 
6
pkt
‐
ocena:
dostateczny 
2
pkt
‐
ocena:
dopuszczający • sposób
przeliczania
na
punkty
osiągnięć
 ucznia
wymienionych
w
świadectwie
 ukończenia
gimnazjum: 14
pkt
–liczba
punktów
za
udział
w
co
 najmniej
jednym
konkursie
organizowanym
 przez
kuratora
oświaty,
co
najmniej
na
 szczeblu
wojewódzkim
lub
za
udział
w
II
 etapie
olimpiady
organizowanej
według
zasad
 określonych
w
rozporządzeniu
Miniserstwa
 Edukacji
Narodowej
i
Sportu
z
dnia
29
 stycznia
2002r.
w
sprawie
organizacji
oraz
 sposobu
przeprowadzania
konkursów,
 turniejów
i
olimpiad
(Dz.
U.
Nr13,
poz.
125)


2
pkt
–
liczba
punktów
za
świadectwo
ukończenia
 gimnazjum
z
wyróżnieniem

L.O. IM. TOMASZA

4
pkt
–
liczba
punktów
za
osiągnięcia
sportowe
i
 artystyczne
co
najmniej
na
szczeblu
wojewódzkim

ZANA

2
pkt
–
za
inne
osiągnięcia
odnotowane
na
 świadectwie
uk.
gimnazjum Do
6
pkt‐
za
średnią
arytmetyczną
zaokrągloną
do
 dwóch
miejsc
po
przecinku
uzyskaną
z
 obowiązkowych
zajęć
edukacyjnych;
przy
 wyliczaniu
średniej
arytmetycznej
przyjmuje
się
 następujące
wartości
punktowe
ocen: 6
pkt
–
ocena:
celujący 5
pkt
–
ocena:
bardzo
dobry 4
pkt
–
ocena:
dobry 3
pkt
–
ocena:
dostateczny 2
pkt
–
ocena:
dopuszczający
 
 W
przypadku
większej
liczby
chętnych
do
klasy
o
 określonym
ukierunkowaniu,
o
przyjęciu
 decydują
w
kolejności: a)łączna
suma
punktów
uzyskanych
przez
 kandydata b)w
przypadku
równej
liczby
punktów
 decydują
w
kolejności:

sieroty,
dzieci
nauczycielskie

kandydaci
z
problemami
zdrowotnymi
 ograniczającymi
możliwość
wyboru
 kierunku
kształcenia,
potwierdzonymi
 opinią
publicznej
poradni
psychologiczno
 ‐
pedagogicznej,
w
tym
publicznej
 poradni
specjalistycznej

2) suma
punktów
za
egzamin
gimnazjalny: 3) suma
punktów
za
stopnie
ze
świadectwa
 języka
polskiego,
języka
obcego
i
dwóch
 wybranych
przedmiotów
(zgodnie
z
 ukierunkowaniem
klasy) 4) za
udział
i
osiągnięcia
w
konkursach

ZAPRASZAMY

1) preferencje
szczegółowe
określone
w
 przepisach
oświatowych:

† WWW.ZAN.PRUSZKOW.PL ¢ ul.
Daszyńskiego
6 05‐800
Pruszków tel./fax
(0‐22)
758
77
35 
758
68
64
 e‐mail:
zanpruszkow@vp.pl

Ulotka Zana  

Zapraszamy do udziału w rekrutacji

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you