Page 1

Ogólnopolska Konferencja Naukowa

PRAWNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA FEDERACJI SPORTOWYCH 25 kwietnia 2013 r. Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego Sala Wystawowa B

PROGRAM KONFERENCJI 8.30 – 9.00

Rejestracja uczestników

9.00

Rozpoczęcie prof. dr hab. Anna Walaszek-Pyzioł (Katedra Publicznego Prawa Gospodarczego UJ)

9.20

Uroczyste otwarcie Konferencji, słowo wstępne

Panel I (ekspercki) dr Michał Biliński (Katedra Publicznego Prawa Gospodarczego UJ, opiekun naukowy Konferencji)

Specyfika sportu a reguły konkurencji

mgr Kamil Kosior (radca prawny, członek Wydziału Dyscypliny Polskiego Związku Piłki Nożnej)

Członkostwo w polskim związku sportowym

Dyskusja

10.20

Przerwa kawowa

10.40

Panel II (ekspercki) dr Mirosław Pawełczyk (Katedra Publicznego Prawa Gospodarczego UŚ)

Zasada wolności gospodarczej a reglamentacja działalności gospodarczej naprzykładzie sportu kwalifikowanego

dr Karolina Tetłak (Katedra Prawa Finansowego UW)

Podatkowe aspekty funkcjonowania federacji sportowych

Dyskusja

11.50

Przerwa kawowa

12.00

Panel III (ekspercki) mgr Włodzimierz Głowacki (radca prawny, Przewodniczący Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN)

Autonomia wewnątrz-związkowego postępowania jurysdykcyjnego na przykładzie PZPN– podstawowe założenia

dr Karol Pachnik(adwokat)

Dopuszczalność zapisu na sąd polubowny

www.prawosportowe.wordpress.com, prawosportowe@tbsp.pl, ul. F. Straszewskiego 25/9, 31-113 Kraków


wobec aktów wewnętrznych PZPN i zasady swobody umów Dyskusja

13.10

Przerwa obiadowa

14.00

Panel IV (studencko-doktorancki) mgr Aleksandra Kluczewska (Katedra Prawa Europejskiego UJ)

Kontrola zgodności z prawem unijnym federacji piłkarskich przez TSUE

mgr Natalia Rutkowska (UJ)

Zakres kognicji Trybunału Arbitrażowego ds. sportu vs. przepisy powszechnie obowiązujące

Sebastian Solecki (UWr)

Stanowienie reguł odpowiedzialności dyscyplinarnej jako przykład szczególnego uprawnienia polskich związków sportowych. Analiza przypadku Polskiego Związku Piłki Nożnej Dyskusja i krótka przerwa

15.20

mgr Karolina Skrzypczyk (Uniwersytet w Heidelbergu)

Prawo antymonopolowe w sporcie. Europejskie reguły konkurencji (art. 101 oraz 102 TfUE) a strukturalne zasady federacji sportowych

mgr Piotr Kawałek (aplikant radcowski)

Wpływ federacji sportowych na ograniczenie swobody umów w sporcie – rozważania nad zasadnością wprowadzania ograniczeń

Dominika Rosa (UJ)

Uprawnienia wyłączne polskich związków sportowych Dyskusja

16.30

Przerwa kawowa

16.45

Panel V (studencko-doktorancki) Piotr Wenski (UW)

System ochrony znaków towarowych UEFA i jej partnerów na przykładzie turnieju EURO 2012

Witold Cieśla (UJ)

Wizerunek sportowca i jego ochrona a federacje sportowe

Bartosz Ryt (UJ)

Zaszczyt czy obowiązek reprezentowania barw narodowych? – prawne regulacje w zakresie powoływania przez związki sportowe narodowych reprezentacji Dyskusja i krótka przerwa

18.00

Michał Rybarczyk (UW)

Liga zawodowa – organizacja w Polsce i w USA – postulaty de lege ferenda

Mateusz Tomanek (UMK)

Liga zawodowa jako sportowa spółka kapitałowa

Gabriela Grochola (UJ)

Federacja Tańca Sportowego i Polskie Towarzystwo Taneczne a Polski Związek Tańca Sportowego - problemy prawne z tańcem towarzyskim

Wojciech Wyżykowski (UJ)

Charakter prawny zakazu klubowego wydanego przez polski związek sportowy Dyskusja

19.30

Podsumowanie i zamknięcie Konferencji

www.prawosportowe.wordpress.com, prawosportowe@tbsp.pl, ul. F. Straszewskiego 25/9, 31-113 Kraków

Program Konferencji  

Program Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt. prawnych aspektów funkcjonowania federacji sportowych