Page 1

Arkusz opracowany przez Wydawnictwo GEMMI. Kopiowanie w całości lub we fragmentach bez zgody wydawcy zabronione.

UZUPEŁNIA UCZEŃ KOD UCZNIA

miejsce na naklejkę z kodem

PESEL

BADANIE DIAGNOSTYCZNE W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA JĘZYK POLSKI Instrukcja dla ucznia 1. Sprawdź, czy zestaw zadań zawiera 12 stron (zadania 1–22). Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś nauczycielowi. 2. Na tej stronie wpisz swój kod, numer PESEL i naklej naklejkę z kodem. 3. Na karcie odpowiedzi wpisz swój kod i numer PESEL, wypełnij matrycę znaków oraz naklej naklejkę z kodem. 4. Czytaj uważnie wszystkie teksty i zadania. Wykonuj zadania zgodnie z poleceniami. 5. Rozwiązania zadań zapisuj długopisem lub piórem z czarnym tuszem/atramentem. Nie używaj korektora. 6. W arkuszu znajdują się różne typy zadań. Rozwiązania zadań zamkniętych zaznaczaj na karcie odpowiedzi w następujący sposób: 

wybierz jedną z podanych odpowiedzi i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą, np. gdy wybrałeś odpowiedź A:

wybierz właściwą odpowiedź i zamaluj kratkę z odpowiednimi lite-rami, np. gdy wybrałeś odpowiedź FP lub NT:

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY

dysleksja

TEST II Czas pracy: 90 minut

lub 

do informacji oznaczonych właściwą literą dobierz informacje oznaczone liczbą lub literą i zamaluj odpowiednią kratkę, np. gdy wybrałeś literę B i liczbę 1 lub litery NB:

www.testykompetencji.com.pl

lub 7. Staraj się nie popełniać błędów przy zaznaczaniu odpowiedzi, ale jeśli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem i zaznacz inną odpowiedź, np.

GH-P1-A2 8. Rozwiązania zadań otwartych zapisz czytelnie i starannie w wyznaczonych miejscach. Pomyłki przekreślaj. 9. Rozwiązując zadania, możesz wykorzystać miejsce opatrzone napisem Brudnopis. Zapisy w brudnopisie nie będą sprawdzane i oceniane. Powodzenia!

Autor: Paweł Wyszkowski


TEST II Przeczytaj tekst i wykonaj zadania 1 – 7 Jan Kochanowski TREN VIII

Wielkieś mi uczyniła pustki1 w domu moim, Moja droga Orszulo2, tym zniknieniem swoim. Pełno nas, a jakoby nikogo nie było: Jedną maluczką duszą3 tak wiele ubyło. Tyś za wszytki mówiła, za wszytki śpiewała, Wszytkiś w domu kąciki zawżdy pobiegała.4 Nie dopuściłaś nigdy matce sie frasować5 Ani ojcu myśleniem zbytnim głowy psować,6 To tego, to owego wdzięcznie7 obłapiając I onym swym uciesznym śmiechem zabawiając. Teraz wszytko umilkło, szczere pustki w domu, Nie masz zabawki8, nie masz rośmiać sie9 nikomu. Z każdego kąta żałość człowieka ujmuje,10 A serce swej pociechy darmo upatruje.11

Zad. 1 W powyższym utworze Jana Kochanowskiego: A.

wyraźnie ujawniają się przeżycia podmiotu lirycznego

1. utwór należy do liryki co świadczy o tym, że

B.

występuje rym żeński, w układzie a+a+b+b

2. jest to tren

3. jest to tekst z dawnej epoki

1

pustki - miejsce niezamieszkane, opuszczone, puste. dziś: Urszulo 3 duszą - dusza w znaczeniu: "żywe stworzenie"; dawniej duszami nazywano ludzi, np. szlachcic posiadał wieś z określoną liczbą dusz, czyli chłopów; tu: jedną (...) duszą (...) ubyło - z jedną duszą ubyło 4 wszytki kąciki - wszystkie zakamarki, całą przestrzeo domu; pobiegała - przebiegała 5 Nie dopuściłaś (...) matce sie frasowad - nie dopuściłaś, nie pozwoliłaś, by matka się frasowała, martwiła. 6 głowy psowad - martwid się, dręczyd się myślami (psowad - psud). 7 z wdziękiem obejmując, tuląc się 8 zabawka * - miłe zajęcie, zajęcie przynoszące radośd (por. zabawid się). 9 dziś: roześmiad się, bawid, uśmiechad, cieszyd 10 z każdego kąta - zewsząd; ujmuje - chwyta. 11 swej pociechy - należnej mu pociechy (pociecha to również określenie dziecka; darmo - na darmo, daremnie, na próżno; upatruje - wygląda, oczekuje zobaczenia, wypatruje. 2

2


Zad. 2 W każdym z podanych twierdzeń wybierz „P” (twierdzenie prawdziwe) lub „F” (fałszywe):

Jan Kochanowski napisał Tren VIII na cześć swojej zmarłej żony.

P

F

P

F

Każdy tren jest gatunkiem lirycznym, w którym opiewa się śmierć bliskiej osoby.

Zad. 3 W trenie VIII podmiot liryczny ujawnia się A. w wyrażeniu: „w domu moim”, B. w apostrofie: „droga Orszulo”, C. w zwrocie: „żałość ujmuje”, D. w opisie cech małego dziecka. Zad. 4 Wyznanie „nie masz zabawki” oznacza: A. B. C. D.

„nie masz co robić”, „nie masz powodów do zmartwień ”, „nie masz z kim się bawić”, „nie masz co wpadać w smutek”.

Zad. 5. W tabeli wypisano zastosowane w trenie środki poetyckie oraz ich funkcję. Wybierz jeden właściwy zestaw wg zasady: przykład (A/B) + nazwa środka (1/2) + funkcja (x/y)

A. „serce swej pociechy darmo upatruje” B. „pełno nas, a jakoby nikogo nie było”

1. antonim

2. metafora

x. to kontrastowe zestawienie wzmacnia określenie stanu ducha, pogłębia nastrój, pokazuje ogrom przeżyć podmiotu lirycznego y. środek ten zamyka utwór kompozycyjnie, stanowi puentę, jest klamrą spajającą tekst

3


Zad. 6. Które z poniższych określeń poprawnie opisuje budowę słowotwórczą wyrazu „maluczka”? Ustosunkuj się do wpisanych twierdzeń: przekreśl „T” („tak” – jeśli uznasz to za prawdę) lub „N” („nie” – jeśli uznasz to za nieprawdę):

Wyraz „maluczka” nie jest zdrobnieniem.

T

N

Podstawą słowotwórczą wyrazu „maluczka” jest „malu-”

T

N

Zad. 7 Wybierz najwłaściwszy tytuł dla trenu VIII spośród podanych niżej: A. B. C. D.

„Wiara, nadzieja, miłość” „Beztęsknota i tęsknota” „Zielona wyspa i ona” „Bezradność i ja”.

Przeczytaj poniższy tekst i wykonaj związane z nim zadania 8 – 14 Przez gniew i ból Winicjusza poczęło się przeciskać wzruszenie. Wiadomość, że Ligia kochała go, wstrząsnęła do głębi jego duszą. Przypomniał ją sobie w ogrodzie u Aulusów, gdy słuchała jego słów z rumieńcem na twarzy i z oczyma pełnymi światła. Wydało mu się, że wówczas istotnie poczynała go kochać, i nagle ogarnęło go na tę myśl poczucie jakiegoś szczęścia stokroć jeszcze większego niż to, którego pragnął. /…/ A teraz jej nie ma i może jej nie odnaleźć, a gdyby odnalazł, może ją zgubić, a gdyby nawet nie zgubił, nie zechcą go już ani Aulusowie, ani ona. Tu gniew począł mu znów podnosić włosy na głowie, lecz teraz zwrócił się już nie przeciw Aulusom lub Ligii, lecz przeciw Petroniuszowi. On był wszystkiemu winien. Gdyby nie on, Ligia nie potrzebowałaby się tułać, byłaby jego narzeczoną i żadne niebezpieczeństwo nie wisiałoby nad jej drogą głową. A teraz stało się i za późno naprawiać złe, które się naprawić nie da. - Za późno! I zdawało mu się, że otchłań otworzyła się przed jego nogami. Nie wiedział, co przedsięwziąć, jak postąpić, dokąd się udać. Akte powtórzyła, jak echo, słowo "za późno", które w cudzych ustach zabrzmiało mu jak wyrok śmierci. Rozumiał tylko jedną rzecz, że trzeba mu znaleźć Ligię, bo inaczej stanie się z nim coś złego. I okręciwszy się machinalnie w togę chciał odejść nie żegnając się nawet z Akte, gdy wtem zasłona dzieląca przedsionek od atrium uchyliła się i nagle ujrzał przed sobą żałobną postać

4


Pomponii Grecyny. Widocznie i ona dowiedziała się już o zniknięciu Ligii i sądząc, że jej łatwiej będzie niż Aulusowi widzieć się z Akte, przychodziła do niej po wiadomości. Lecz spostrzegłszy Winicjusza zwróciła ku niemu swą drobną, bladą twarz i po chwili rzekła: - Marku, niech Bóg ci przebaczy krzywdę, jaką wyrządziłeś nam i Ligii. A on stał z czołem spuszczonym, z poczuciem nieszczęścia i winy, nie rozumiejąc, jaki Bóg miał i mógł mu przebaczyć ni dlaczego Pomponia mówiła o przebaczeniu, gdy powinna była mówić o zemście. I wreszcie wyszedł z głową bezradną, pełną ciężkich myśli, ogromnej troski i zdumienia. Na dziedzińcu i pod galerią stały niespokojne gromady ludzi. Między pałacowymi niewolnikami widać było rycerzy i senatorów, którzy przybyli dowiedzieć się o zdrowie małej Augusty, a zarazem pokazać się w pałacu i złożyć dowód swej troskliwości choćby wobec niewolników cezariańskich. Wieść o chorobie "bogini" rozeszła się widać szybko, bo w bramie ukazywały się coraz nowe postacie, a przez otwór łuku widać było całe tłumy. Niektórzy z przybywających widząc, że Winicjusz wychodził z pałacu, zaczepiali go o nowiny, lecz on nie odpowiadając na pytania szedł przed siebie, dopóki Petroniusz, który także przybył już po wiadomości, nie potrącił go omal piersią i nie zatrzymał. Winicjusz byłby niechybnie zawrzał na jego widok i dopuścił się jakiego bezprawia w pałacu cezara, gdyby nie to, że od Akte wyszedł jak złamany, w takim wyczerpaniu i pognębieniu, że chwilowo opuściła go nawet wrodzona mu zapalczywość. Odsunął jednak Petroniusza i chciał przejść, lecz ów zatrzymał go prawie przemocą. - Jak się ma boska? - spytał. Ale owa przemoc rozdrażniła znów Winicjusza i wzburzyła go w jednej chwili. - Niech piekło pochłonie ją i cały ten dom! - odpowiedział ściskając zęby. - Milcz, nieszczęśliwy! - rzekł Petroniusz i rozejrzawszy się naokół dodał pośpiesznie: - Chcesz wiedzieć coś o Ligii, to chodź ze mną. Nie! Tu nic nie powiem! Chodź ze mną, powiem ci moje domysły w lektyce. I otoczywszy ramieniem młodego człowieka wyprowadził go co prędzej z pałacu… Fragment powieści Henryka Sienkiewicza pt. „Quo vadis” (o czasach pierwszych chrześcijan)

Zad. 9 Czy prawdą jest, że A. Petroniusz nic nie wiedział o Ligii?

TAK

NIE

B. zachorowała córka cezara?

TAK

NIE

C. Winicjusz nie był zapalczywy?

TAK

NIE

5


Zad. 8 Co się stało z Ligią? Do wybranego stwierdzenia A lub B dopasuj C lub D: (tylko w kontekście cytowanego tekstu) A. ukryła ją Pomponia Grecyna

C. przed Aulusem

B. zniknęła niepostrzeżenie

D. z nieznanych przyczyn

Zad. 10 Akcja powieści rozgrywa się: A. B. C. D.

przed naszą erą, po narodzeniu Chrystusa, w czasach nowożytnych, w XIX-wiecznych Włoszech.

Zad. 11 Wybierz jedno poprawne twierdzenie dotyczące narratora i narracji w powieści „Quo vadis” : A. B. C. D. E.

narrator występuje w trzeciej osobie, jest subiektywny i wszystkowiedzący; narracja z łatwością przenosi czytelnika w realny świat Rzymu czasów Nerona; osobą mówiącą w utworze jest obiektywny podmiot liryczny, z zawodu historyk; narracja pierwszoosobowa występuje wyłącznie w pierwszym akapicie tekstu; zastosowany tu czas przeszły narracji występuje wyłącznie w pamiętnikach.

Zad. 12 W puste miejsca wpisz takie wyrazy, które będą w zgodzie w kontekstem zdania oraz z treścią zamieszczonego fragmentu. Możesz cytować.

W ogrodzie ………………………………. Ligia dała sygnał, że kocha ……………………… Młodzieniec miał więc za złe …………………………………………………, że to z jego powodu skomplikowała się sprawa z Ligią. Postanowił za wszelką cenę odszukać dziewczynę. Kiedy wychodził od ……………………………., spotkał ……………………………………………. . Jej wzrok mówił wszystko. Tym bardziej rozgoryczony i gotowy na rozliczenie się z Petroniuszem, udał się na dziedziniec pałacowy. Zaskoczył go …………………………………….. tłum mieszkańców Rzymu. O mało nie zderzył się z przyjacielem. Petroniusz zaprosił Winicjusza do swojej lektyki. Tam powie mu wszystko, co wie o Ligii. 6


Zad. 13 Dopasuj do siebie 1 lub 2 do A lub B

1. Pomponia Grecyna

A. opiekowała się Ligią

2. Akte

B. była służącą Ligii

Zad. 14 Utwór H. Sienkiewicza pt. „Quo vadis” jest powieścią historyczną, ponieważ A. B. C. D. E.

akcja dzieje się w dawnych czasach zawiera w sobie wiele archaizmów czas narracji i czas fabularny są takie same bohaterem są pierwsi chrześcijanie pisarz żył w XIX w., a akcja dzieje się w I w.

Zad. 15 Oba przywołane teksty (J. Kochanowskiego oraz H. Sienkiewicza) mają cechy stylu: A. B. C. D.

artystycznego potocznego naukowego urzędowego.

Zad. 16 Który z podanych niżej frazeologizmów wyjaśnia sens zdania: „zdawało mu się, że otchłań otworzyła się przed jego nogami”? Dobierz jedną parę takich frazeologizmów, po jednym z obu grup: I grupa

II grupa

A. świat staje przed nim otworem

1. widział to w ciemnych barwach

B. smutki zwaliły mu się na głowę

2. zobaczył światełko w tunelu

7


Zad. 17 Odpowiedz na pytania: A. Czy narratorem w powieści „Quo vadis” jest Henryk Sienkiewicz?

Tak

Nie

B. Czy powieść „Quo vadis” można nazwać powieścią realistyczną?

Tak

Nie

C. Czy powieść „Quo vadis” oparta jest na fikcji literackiej?

Tak

Nie

D. Czy powieść „Quo vadis” pisana jest w stylu artystycznym?

Tak

Nie

1. Oba przywołane teksty literackie należą do tego samego rodzaju literackiego.

P

F

2. Teksty reprezentują różne gatunki epickie.

P

F

3. Jeden z nich jest gatunkiem lirycznym, drugi – epickim.

P

F

4. W obu tekstach osobą mówiącą jest podmiot liryczny.

P

F

Zad. 18 Odnieś się do podanych sformułowań („P” – prawda, „F” – fałsz):

Zad. 19 W obu utworach mówi się o przeżyciach wewnętrznych. Określ w 3-4 zdaniach, jakie uczucia łączą osobę mówiącą z trenu z bohaterem fragmentu „Quo vadis”, a jakie ich różnią?

…………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………

8


Zad. 20 Napisz urozmaicone kompozycyjnie opowiadanie z elementami charakterystyki postaci na temat: „Spotkanie nad jeziorem”. Twoja praca nie może zająć mniej niż ½ wymaganej objętości. …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………

9


…………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………

10


BRUDNOPIS …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………

11


…………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………

12

gim2  

http://testykompetencji.com.pl/testy/demo/gim2.pdf

gim2  

http://testykompetencji.com.pl/testy/demo/gim2.pdf

Advertisement