Page 1

RAPORT Z BADAŃ ZREALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU

„WĘGLOWA – SPOŁECZNA KONCEPCJA”

CAWI NA PRÓBIE 1002 OSÓB W TERMINIE 29 LIPCA – 8 WRZEŚNIA 2013 R. PRZEZ STOWARZYSZENIE KREATYWNE PODLASIE

1


Spis treści

1. Cele badawcze.................................................................................................................................. 3 2. Metodologia ..................................................................................................................................... 3 2.1. Nota metodologiczna ............................................................................................................. 4 3. Opis wyników badania ..................................................................................................................... 5 3.1 Postrzeganie terenów kompleksu Węglowej .......................................................................... 5 3.2. Potrzeba inwestycji na Węglowej w opinii badanych ......................................................... 14 3.3. Sposoby finansowania inwestycji i zmiana planu miejscowego ......................................... 21 4. Wnioski .......................................................................................................................................... 25 5. Załączniki ....................................................................................................................................... 27 5.1. Spis wykresów ..................................................................................................................... 27 5.2. Spis tabel .............................................................................................................................. 28 5.3. Ankieta CAWI ..................................................................................................................... 29

2


1. Cele badawcze Realizowane badanie miało charakter diagnostyczny. Jego celem było dostarczenie pełnej i rzetelnej wiedzy na temat postrzegania przez społeczność terenów kompleksu przy ul. Węglowej w Białymstoku pod względem dostępności, bezpieczeństwa, możliwości spędzania wolnego czasu, infrastruktury technicznej, ale także społecznej. Po wtóre, równie istotnym celem zawartym w ankiecie w postaci baterii stwierdzeń, skonstruowanych na podstawie postulatów sformułowanych w trakcie konsultacji społecznych, było wysondowanie, jak mieszkańcy Białegostoku i regionu zapatrują się na rewitalizację kompleksu przy Węglowej oraz jakie obiekty społeczne i architektoniczne powinny się tam znaleźć. Ponadto, które prace powinny zostać wykonane w pierwszej kolejności, a które w dalszej przyszłości lub też czego nie należy realizować na terenie „Węglówki”. Kolejnym dążeniem było poznanie opinii społeczności, czy ewentualne inwestycje, które mogłyby zostać wykonane przy Węglowej należy włączyć do Budżetu Obywatelskiego Miasta Białystok, oraz czy zasadna jest zmiana planu miejscowego w celu ochrony i rozwoju społecznych funkcji Węglowej.

2. Metodologia Badanie zostało zrealizowane w ciągu 5 tygodni – w okresie od 29 lipca 2013 r. do 8 września 2013 r. na losowej próbie 1002 respondentów. W celu zdiagnozowania opinii społeczności na temat kompleksu przy ul. Węglowej posłużono się metodami badań ilościowych. Zastosowano technikę CAWI (ang. Computer Aided Web Interviewing). CAWI to technika stosowana w badaniach ilościowych, wykorzystująca Internet do realizacji wywiadów z respondentami. Jako zalety tej techniki należy wymienić: łatwość w dotarciu do specyficznych grup docelowych (w tym przypadku osób zainteresowanych rewitalizacją terenów kompleksu przy Węglowej). Użycie techniki CAWI i elektronicznej ankiety jako instrumentu badawczego było wysoce racjonalne ze względu na relatywnie niskie koszty w stosunku do uzyskanej próby badawczej (n=1002). Nie jest to co prawda próba reprezentatywna, jednak w tego typu projektach ważniejsze jest, aby udział w badaniu wzięły osoby posiadające opinię na temat kompleksu przy ul. Węglowej. Jako że nigdy wcześniej nie były prowadzone badania na temat świadomości mieszkańców odnośnie „Węglówki”, nie jest znana struktura demograficzna użytkowników tego terenu. Dlatego 3


próba celowa, tj. dotycząca osób, które mają rozeznanie gdzie znajdują się tereny kompleksu przy Węglowej, powinna dostarczyć wiedzę dużo bardziej adekwatną i rzetelną.

2.1. Nota metodologiczna W Raporcie dane przedstawiane są w formie tabelarycznych zestawień. W poszczególnych tabelach pojawiać się będą symbole „+” i „-”. Oznaczają one adekwatnie: istotnie większą lub istotnie mniejszą różnicę statystyczną przy zachowaniu 95% poziomu ufności pomiędzy określonymi wartościami zmiennych statystycznych.

4


3. Opis wyników badania 3.1 Postrzeganie terenów kompleksu Węglowej Osoby biorące udział w badaniu w pierwszej kolejności poproszono, aby wyraziły swoje przekonania na temat kompleksu przy ul. Węglowej w Białymstoku, dotyczące aspektów związanych z użytecznością obiektu do prowadzenia imprez kulturalnych i społecznych, spędzania wolnego czasu, uprawiania sportu, dostępności pod względem komunikacyjnym, czytelności oznakowania wewnątrz obiektu oraz infrastruktury technicznej i bezpieczeństwa. Wykres 1 prezentuje zestawienie wyników z rozkładu częstości odpowiedzi na poszczególne zagadnienia, a także średnie arytmetyczne obliczone na podstawie pięciostopniowej skali, gdzie „5” oznaczało, iż respondent zdecydowanie zgadza się ze stwierdzeniem, a „1”, że zdecydowanie się nie zgadza. Dzięki zestawieniu widoczne jest, że największy odsetek respondentów zdecydowanie lub raczej zgadza się z opinią, że teren kompleksu przy ul. Węglowej umożliwia korzystanie z usług kulturalnych i społecznych. Blisko co piąty ankietowany (17%) jest odmiennego zdania. Ponadto ponad połowa ankietowanych (57%) wyraża przekonanie, że teren kompleksu przy ulicy Węglowej daje możliwość spędzania wolnego czasu. Jednak co czwarty badany jest odmiennego zdania. Sporą polaryzację poglądów możemy zaobserwować odnośnie możliwości uprawiania sportu i rekreacji, poczucia bezpieczeństwa i dostępności komunikacyjnej. We wszystkich wymienionych aspektach blisko połowa respondentów (odpowiednio 48%, 47% i 46%) uważa, że teren kompleksu przy Węglowej spełnia rzeczone funkcje, jednak z drugiej strony, w opozycji do tych przekonań pozostaje znaczna część respondentów. Z opinią, że przy ulicy Węglowej można uprawiać sport i rekreację nie zgadza się co trzeci badany, podobnie jeśli chodzi o bezpieczeństwo kompleksu – tu 34% ankietowanych uważa, że nie jest ono odpowiednie, a nieco większy odsetek – 37% osób, które wypełniły ankietę, stwierdza, że jest on ciężko dostępny z innych części miasta. Z najmniejszą deklaratywną zgodnością respondentów spotykają się stwierdzenia dotyczące infrastruktury wewnętrznej. Blisko połowa badanych (45%) nie zgadza się z opinią, iż tereny kompleksu przy Węglowej posiadają czytelną i dogodną sieć dróg wewnętrznych, a 50% respondentów uważa że kompleks nie jest wyposażony w odpowiednią infrastrukturę techniczną (tj. woda, prąd, kanalizacja, ogrzewanie budynków).

5


Wykres 1. Postrzeganie Węglowej: Czy uważasz, że obecnie teren kompleksu przy ul. Węglowej w wystarczającym stopniu…

Źródło: Badanie CAWI, n=1002, 29.07.2013 r. – 08.09.2013 r., Stowarzyszenie Kreatywne Podlasie

Poniżej przedstawione zostaną rozkłady częstości i liczebności zmiennych niezależnych, aby nakreślić istotne różnice w postrzeganiu terenów kompleksu przy Węglowej przez różne grupy społeczne w kontekście możliwości korzystania z usług kulturalnych i społecznych. Jedyną zmienną, która silnie determinuje odmienność poglądów, jest wiek. Osoby młodsze w wieku do 18 lat i 18-25 istotnie częściej (odpowiednio 77% i 71%) zgadzają się z opinią, że tereny kompleksu przy Węglowej dają szansę na partycypację w kulturze i usługach społecznych, podczas gdy wśród respondentów powyżej 56. roku życia jedynie 22% badanych podziela ten pogląd.

6


Tabela 1. Postrzeganie Węglowej: Czy teren kompleksu przy ul. Węglowej w wystarczającym stopniu… umożliwia korzystanie z usług kulturalnych i społecznych? M1. Płeć

Kobieta

M3. Wykształcenie

M2. Wiek

Mężczyzna

mniej niż 18 lat

18 - 35 lat

36 - 55 lat

powyżej 56 lat

M4. Miejsce zamieszkania Białystok w pobliżu ul.

Gimnazjalne lub

Wyższe

(średnie)

Węglowej (os. Wygoda, os. Sienkiewicza)

Białystok w innej części miasta

W pobliżu

Województwo

Białegostoku

podlaskie w innej

(do 20 km)

części regionu

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

271

70,0

414

67,3

82

76,6+

548

71,0+

49

51,6-

6

22,2-

309

70,7

371

67,3

126

67,0

434

68,9

72

63,2

37

75,5

120

31,0

185

30,1

42

39,3+

237

30,7

24

25,3

2

7,4-

143

32,7

158

28,7

57

30,3

188

29,8

33

28,9

18

36,7

Raczej tak

151

39,0

229

37,2

40

37,4

311

40,3+

25

26,3-

4

14,8-

166

38,0

213

38,7

69

36,7

246

39,0

39

34,2

19

38,8

Ani tak ani nie

52

13,4

93

15,1

11

10,3

118

15,3

13

13,7

3

11,1

64

14,6

79

14,3

25

13,3

91

14,4

22

19,3

6

12,2

Raczej nie

38

9,8

68

11,1

7

6,5

68

8,8-

20

21,1+

10

37,0+

36

8,2-

68

12,3+

19

10,1

67

10,6

14

12,3

4

8,2

26

6,7

40

6,5

7

6,5

38

4,9-

13

13,7+

8

29,6+

28

6,4

33

6,0

18

9,6

38

6,0

6

5,3

2

4,1

64

16,5

108

17,6

14

13,1

106

13,7-

33

34,7+

18

66,7+

64

14,6

101

18,3

37

19,7

105

16,7

20

17,5

6

12,2

387

100

615

100

107

100

772

100

95

100

27

100

437

100

551

100

188

100

630

100

114

100

49

100

Raczej + zdecydowanie tak

Zdecydowanie tak

Zdecydowanie nie

Raczej + zdecydowanie nie

Razem

Średnia

3,78

3,73

3,96

3,83

3,28

2,33

3,82

3,72

3,68

3,76

3,69

3,96

Źródło: Badanie CAWI, n=1002, 29.07.2013 r. – 08.09.2013 r., Stowarzyszenie Kreatywne Podlasie

7


Tabela 2 prezentuje szczegółowe ujęcie wyników odnośnie możliwości, które stwarza kompleks przy Węglowej na spędzanie czasu wolnego. Podobnie jak w przypadku sportu i rekreacji, tutaj także istotnie częściej z poglądem tym identyfikują się osoby młode (70% – raczej + zdecydowanie tak) aniżeli starsze w wieku 36-55 (46% – raczej + zdecydowanie tak) lub w wieku powyżej 56. roku życia (26% – raczej + zdecydowanie tak). Także osoby z wykształceniem gimnazjalnym lub średnim (a zatem młodzi respondenci) częściej reprezentują pogląd, iż Węglowa daje możliwość spędzania czasu wolnego aniżeli ankietowani z wyższym poziomem edukacji. Tabela 2. Postrzeganie Węglowej: Czy teren kompleksu przy ul. Węglowej w wystarczającym stopniu… daje możliwość spędzania czasu wolnego? M1. Płeć

Kobieta

M3. Wykształcenie

M2. Wiek

Mężczyzna

mniej niż 18 lat

18 - 35 lat

36 - 55 lat

powyżej 56 lat

M4. Miejsce zamieszkania Białystok w pobliżu ul.

Gimnazjalne lub

Wyższe

(średnie)

Węglowej (os. Wygoda, os. Sienkiewicza)

Białystok w innej części miasta

W pobliżu

Województwo

Białegostoku (do

podlaskie w innej

20 km)

części regionu

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

Raczej + zdecydowanie tak

220

56,8

348

56,6

75

70,1+

441

57,1

44

46,3-

7

25,9-

268

61,3+

292

53,0-

106

56,4

350

55,6

62

54,4

33

67,3

Zdecydowanie tak

106

27,4

183

29,8

40

37,4

222

28,8

25

26,3

1

3,7-

148

33,9+

137

24,9-

60

31,9

174

27,6

33

28,9

12

24,5

Raczej tak

114

29,5

165

26,8

35

32,7

219

28,4

19

20,0-

6

22,2

120

27,5

155

28,1

46

24,5

176

27,9

29

25,4

21

42,9+

Ani tak ani nie

71

18,3

104

16,9

16

15,0

144

18,7

13

13,7

2

7,4-

74

16,9

101

18,3

35

18,6

113

17,9

20

17,5

5

10,2

Raczej nie

67

17,3

115

18,7

12

11,2-

143

18,5

23

24,2

4

14,8

64

14,6-

118

21,4+

27

14,4

121

19,2

24

21,1

8

16,3

Zdecydowanie nie

29

7,5

48

7,8

4

3,7-

44

5,7-

15

15,8+

14

51,9+

31

7,1

40

7,3

20

10,6

46

7,3

8

7,0

3

6,1

Raczej + zdecydowanie nie

96

24,8

163

26,5

16

15,0-

187

24,2-

38

40,0+

18

66,7+

95

21,7-

158

28,7+

47

25,0

167

26,5

32

28,1

11

22,4

Razem

387

100

615

100

107

100

772

100

95

100

27

100

437

100

551

100

188

100

630

100

114

100

49

100

Średnia

3,5

3,5

3,89

3,56

3,17

2,11

3,66

3,42

3,5

3,5

3,5

3,63

Źródło: Badanie CAWI, n=1002, 29.07.2013 r. – 08.09.2013 r., Stowarzyszenie Kreatywne Podlasie

8


Z przeprowadzonego badania wynika, że zarówno wiek jak i wykształcenie determinują odmienne postrzeganie możliwości uprawiania różnych form sportu i rekreacji na terenach kompleksu przy ul. Węglowej. Większość respondentów (68%) z kohorty wiekowej do 18. roku życia raczej bądź zdecydowanie zgadza się z opinią, że kompleks przy Węglowej umożliwia aktywność sportową i rekreacyjną. Wraz z wiekiem obniża się jednak odsetek osób aprobujących tę tezę. Wśród badanych powyżej 56. roku życia jedynie 15% respondentów aprobuje pogląd młodzieży. Zarówno płeć, jak i miejsce zamieszkania nie mają oddziaływania na odmienność poglądów w kwestii możliwości, jakie daje kompleks przy Węglowej do uprawiania sportu i rekreacji. Tabela 3. Postrzeganie Węglowej: Czy teren kompleksu przy ul. Węglowej w wystarczającym stopniu… umożliwia uprawianie różnych form sportu i rekreacji? M1. Płeć

Kobieta

M3. Wykształcenie

M2. Wiek

Mężczyzna

mniej niż 18 lat

18 - 35 lat

36 - 55 lat

powyżej 56 lat

M4. Miejsce zamieszkania Białystok w pobliżu ul.

Gimnazjalne

Wyższe

lub (średnie)

Węglowej (os. Wygoda, os. Sienkiewicza)

Białystok w innej części miasta

W pobliżu

Województwo

Białegostoku (do

podlaskie w innej

20 km)

części regionu

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

Raczej + zdecydowanie tak

184

47,5

299

48,6

73

68,2+

366

47,4

40

42,1

4

14,8-

231

52,9+

247

44,8-

88

46,8

302

47,9

55

48,2

25

51,0

Zdecydowanie tak

81

20,9

146

23,7

41

38,3+

163

21,1-

21

22,1

2

7,4-

121

27,7+

103

18,7-

48

25,5

138

21,9

24

21,1

8

16,3

Raczej tak

103

26,6

153

24,9

32

29,9

203

26,3

19

20,0

2

7,4-

110

25,2

144

26,1

40

21,3

164

26,0

31

27,2

17

34,7

Ani tak ani nie

68

17,6

109

17,7

7

6,5-

149

19,3+

15

15,8

5

18,5

72

16,5

102

18,5

29

15,4

117

18,6

18

15,8

8

16,3

Raczej nie

89

23,0

142

23,1

19

17,8

183

23,7

20

21,1

9

33,3

86

19,7-

143

26,0+

52

27,7

139

22,1

27

23,7

11

22,4

Zdecydowanie nie

46

11,9

65

10,6

8

7,5

74

9,6-

20

21,1+

9

33,3+

48

11,0

59

10,7

19

10,1

72

11,4

14

12,3

5

10,2

Raczej + zdecydowanie nie

135

34,9

207

33,7

27

25,2-

257

33,3

40

42,1

18

66,7+

134

30,7-

202

36,7+

71

37,8

211

33,5

41

36,0

16

32,7

Razem

387

100

615

100

107

100

772

100

95

100

27

100

437

100

551

100

188

100

630

100

114

100

49

100

Średnia

3,22

3,28

3,74

3,26

3,01

2,22

3,39

3,16

3,24

3,25

3,21

3,24

Źródło: Badanie CAWI, n=1002, 29.07.2013 r. – 08.09.2013 r., Stowarzyszenie Kreatywne Podlasie

9


W kwestii bezpieczeństwa obserwowalnych jest wiele zależności, zarówno na poziomie płci, wieku, wykształcenia ale także miejsca zamieszkania. Naturalnym wydaje się być fakt, iż kobiety istotnie częściej (39%) niż mężczyźni (31%) uważają, że kompleks przy Węglowej nie jest bezpieczny. Jednak silniejsze dysproporcje inklinuje wiek. Młodzież do lat 18 w większości (66%) uważa, że na omawianym terenie jest bezpiecznie (suma odpowiedzi raczej i zdecydowanie tak), podczas gdy osoby powyżej 56 roku życia uważają kompleks przy Węglowej jako miejsce niepewne, nie dające gwarancji spokoju. Jedynie 11% najstarszych ankietowanych uważa kompleks za bezpieczny, podczas gdy 85% z nich jest przeciwnego zdania. Istotnie rzadziej kompleks przy Węglowej jako bezpieczny uważają osoby mieszkające w innych częściach Białegostoku (44%) w porównaniu z respondentami rezydującymi w pobliżu terenów Węglówki (52%). Tabela 4. Postrzeganie Węglowej: Czy teren kompleksu przy ul. Węglowej w wystarczającym stopniu… jest bezpieczny? M1. Płeć

Kobieta

M3. Wykształcenie

M2. Wiek

Mężczyzna

mniej niż 18 lat

18 - 35 lat

36 - 55 lat

powyżej 56 lat

Gimnazjalne

M4. Miejsce zamieszkania

Wyższe

lub (średnie)

Białystok w pobliżu ul.

Białystok w

W pobliżu

Województwo

Węglowej (os. Wygoda,

innej części

Białegostoku

podlaskie w innej

os. Sienkiewicza)

miasta

(do 20 km)

części regionu

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

Raczej + zdecydowanie tak

158

40,8-

314

51,1+

71

66,4+

376

48,7

22

23,2-

3

11,1-

243

55,6+

225

40,8-

97

51,6

278

44,1-

58

50,9

24

49,0

Zdecydowanie tak

28

7,2-

100

16,3+

24

22,4+

96

12,4

7

7,4-

1

3,7-

72

16,5+

55

10,0-

29

15,4

78

12,4

13

11,4

4

8,2

Raczej tak

130

33,6

214

34,8

47

43,9+

280

36,3+

15

15,8-

2

7,4-

171

39,1+

170

30,9-

68

36,2

200

31,7

45

39,5

20

40,8

Ani tak ani nie

77

19,9

111

18,0

12

11,2-

156

20,2+

19

20,0

1

3,7-

72

16,5

115

20,9

21

11,2-

136

21,6+

16

14,0

13

26,5

Raczej nie

111

28,7+

128

20,8-

20

18,7

171

22,2-

38

40,0+

9

33,3

83

19,0-

153

27,8+

43

22,9

153

24,3

28

24,6

12

24,5

Zdecydowanie nie

41

10,6

62

10,1

4

3,7-

69

8,9-

16

16,8

14

51,9+

39

8,9

58

10,5

27

14,4

63

10,0

12

10,5

-

--

Raczej + zdecydowanie nie

152

39,3+

190

30,9-

24

22,4-

240

31,1-

54

56,8+

23

85,2+

122

27,9-

211

38,3+

70

37,2

216

34,3

40

35,1

12

24,5

Razem

387

100

615

100

107

100

772

100

95

100

27

100

437

100

551

100

188

100

630

100

114

100

49

100

Średnia

2,98

3,26

3,63

3,21

2,57

1,78

3,35

3,02

3,15

3,12

3,2

3,3

Źródło: Badanie CAWI, n=1002, 29.07.2013 r. – 08.09.2013 r., Stowarzyszenie Kreatywne Podlasie

10


Tendencją stają się różnice pokoleniowe w kwestii postrzegania kompleksu przy ul. Węglowej. Podobnie jak w przypadku poprzednich stwierdzeń, tak i w kwestii dostępności obiektu z innych części miasta, osoby młode zdecydowanie częściej (59%) podzielają opinię, że kompleks jest dostępny – w porównaniu do osób starszych, gdzie jedynie 30% respondentów z przedziału 36-55 lat i 19% badanych z przedziału powyżej 56. roku życia podziela tą opinię. Ponadto, istotnie więcej mężczyzn (13%) aniżeli kobiet (9%) jest zdania, że Węglówka zdecydowanie nie jest dostępna z innych części miasta. Tabela 5. Postrzeganie Węglowej: Czy teren kompleksu przy ul. Węglowej w wystarczającym stopniu… jest dostępny z innych części miasta? M1. Płeć

Kobieta

M3. Wykształcenie

M2. Wiek

Mężczyzna

mniej niż 18 lat

18 - 35 lat

36 - 55 lat

powyżej 56 lat

M4. Miejsce zamieszkania Białystok w pobliżu ul.

Gimnazjalne

Wyższe

lub (średnie)

Węglowej (os. Wygoda, os. Sienkiewicza)

Białystok w innej części miasta

W pobliżu

Województwo

Białegostoku

podlaskie w innej

(do 20 km)

części regionu

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

Raczej + zdecydowanie tak

183

47,3

278

45,2

63

58,9+

365

47,3

28

29,5-

5

18,5-

215

49,2

241

43,7

97

51,6

273

43,3

52

45,6

25

51,0

Zdecydowanie tak

40

10,3

85

13,8

22

20,6+

95

12,3

7

7,4

1

3,7-

65

14,9

60

10,9

29

15,4

76

12,1

16

14,0

1

2,0-

Raczej tak

143

37,0

193

31,4

41

38,3

270

35,0

21

22,1-

4

14,8-

150

34,3

181

32,8

68

36,2

197

31,3

36

31,6

24

49,0+

Ani tak ani nie

68

17,6

106

17,2

21

19,6

132

17,1

20

21,1

1

3,7-

87

19,9

86

15,6

21

11,2-

109

17,3

31

27,2+

9

18,4

Raczej nie

101

26,1

151

24,6

18

16,8-

199

25,8

28

29,5

6

22,2

88

20,1-

161

29,2+

43

22,9

169

26,8

27

23,7

10

20,4

Zdecydowanie nie

35

9,0-

80

13,0+

5

4,7-

76

9,8-

19

20,0+

15

55,6+

47

10,8

63

11,4

27

14,4

79

12,5

4

3,5-

5

10,2

Raczej + zdecydowanie nie

136

35,1

231

37,6

23

21,5-

275

35,6

47

49,5+

21

77,8+

135

30,9-

224

40,7+

70

37,2

248

39,4+

31

27,2-

15

30,6

Razem

387

100

615

100

107

100

772

100

95

100

27

100

437

100

551

100

188

100

630

100

114

100

49

100

Średnia

3,1

3,08

3,53

3,1

2,67

1,89

3,22

3,03

3,15

3,03

3,29

3,12

Źródło: Badanie CAWI, n=1002, 29.07.2013 r. – 08.09.2013 r., Stowarzyszenie Kreatywne Podlasie

11


W odniesieniu do pytania czy tereny kompleksu przy Węglowej posiadają czytelną i dogodną sieć dróg wewnętrznych, ogólnie zdecydowanie mniejszy odsetek badanych zgadza się z tym poglądem (36% – Wykres 1). Rzadziej są to kobiety (32%) aniżeli mężczyźni (38%) i osoby starsze (powyżej 56. roku życia – 19%) aniżeli najmłodsze (mniej niż 18 lat – 49%). Tabela 6. Postrzeganie Węglowej: Czy teren kompleksu przy ul. Węglowej w wystarczającym stopniu… posiada czytelną i dogodną sieć dróg wewnętrznych? M1. Płeć

Mężczyzna

Kobieta

M3. Wykształcenie

M2. Wiek

mniej niż 18 lat

18 - 35 lat

36 - 55 lat

powyżej 56 lat

Gimnazjalne

M4. Miejsce zamieszkania

Wyższe

lub (średnie)

Białystok w pobliżu ul.

Białystok w

W pobliżu

Województwo

Węglowej (os. Wygoda,

innej części

Białegostoku

podlaskie w innej

os. Sienkiewicza)

miasta

(do 20 km)

części regionu

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

Raczej + zdecydowanie tak

123

31,8-

233

37,9+

52

48,6+

276

35,8

22

23,2-

5

18,5-

177

40,5+

174

31,6-

77

41,0

209

33,2

43

37,7

17

34,7

Zdecydowanie tak

31

8,0-

86

14,0+

19

17,8

87

11,3

9

9,5

1

3,7-

60

13,7

56

10,2

28

14,9

72

11,4

11

9,6

1

2,0-

Raczej tak

92

23,8

147

23,9

33

30,8

189

24,5

13

13,7-

4

14,8

117

26,8

118

21,4

49

26,1

137

21,7-

32

28,1

16

32,7

Ani tak ani nie

77

19,9

122

19,8

15

14,0

160

20,7

22

23,2

2

7,4-

85

19,5

113

20,5

31

16,5

125

19,8

26

22,8

10

20,4

Raczej nie

129

33,3

179

29,1

29

27,1

239

31,0

33

34,7

7

25,9

128

29,3

178

32,3

47

25,0-

207

32,9

34

29,8

17

34,7

Zdecydowanie nie

58

15,0

81

13,2

11

10,3

97

12,6-

18

18,9

13

48,1+

47

10,8-

86

15,6+

33

17,6

89

14,1

11

9,6

5

10,2

Raczej + zdecydowanie nie

187

48,3

260

42,3

40

37,4

336

43,5

51

53,7

20

74,1+

175

40,0-

264

47,9+

80

42,6

296

47,0

45

39,5

22

44,9

Razem

387

100

615

100

107

100

772

100

95

100

27

100

437

100

551

100

188

100

630

100

114

100

49

100

Średnia

2,76

2,96

3,19

2,91

2,6

2

3,03

2,78

2,96

2,83

2,98

2,82

Źródło: Badanie CAWI, n=1002, 29.07.2013 r. – 08.09.2013 r., Stowarzyszenie Kreatywne Podlasie

12


Zdecydowana większość badanych nie zgadza się za to z opinią, że tereny kompleksu przy Węglowej są wyposażone w odpowiednią infrastrukturę techniczną. Istotnie częściej są to kobiety (56%) aniżeli mężczyźni (47%) i osoby starsze (36-55 lat – 76%, powyżej 56. roku życia – 78%), a także lepiej wykształcone (56%) niż te na poziomie gimnazjalnym lub średnim (42%). Tabela 7. Postrzeganie Węglowej: Czy teren kompleksu przy ul. Węglowej w wystarczającym stopniu… jest wyposażony w infrastrukturę techniczną (prąd, woda, kanalizacja, ogrzewanie budynków itp.) umożliwiającą korzystanie z terenu? M1. Płeć

Kobieta

M3. Wykształcenie

M2. Wiek

Mężczyzna

mniej niż 18 lat

18 - 35 lat

36 - 55 lat

powyżej 56 lat

M4. Miejsce zamieszkania Białystok w pobliżu ul.

Gimnazjalne

Wyższe

lub (średnie)

Węglowej (os. Wygoda, os. Sienkiewicza)

Białystok w innej części miasta

W pobliżu

Województwo

Białegostoku

podlaskie w innej

(do 20 km)

części regionu

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

92

23,8-

198

32,2+

41

38,3+

233

30,2

13

13,7-

3

11,1-

150

34,3+

138

25,0-

49

26,1

176

27,9

40

35,1

15

30,6

Zdecydowanie tak

27

7,0-

66

10,7+

20

18,7+

68

8,8

4

4,2-

1

3,7

50

11,4+

42

7,6-

18

9,6

52

8,3

12

10,5

7

14,3

Raczej tak

65

16,8

132

21,5

21

19,6

165

21,4+

9

9,5-

2

7,4-

100

22,9+

96

17,4-

31

16,5

124

19,7

28

24,6

8

16,3

Ani tak ani nie

78

20,2

130

21,1

32

29,9+

163

21,1

10

10,5-

3

11,1

103

23,6

103

18,7

35

18,6

127

20,2

29

25,4

15

30,6

Raczej nie

103

26,6

156

25,4

22

20,6

193

25,0

27

28,4

16

59,3+

96

22,0-

155

28,1+

60

31,9+

158

25,1

20

17,5-

14

28,6

Zdecydowanie nie

114

29,5+

131

21,3-

12

11,2-

183

23,7

45

47,4+

5

18,5

88

20,1-

155

28,1+

44

23,4

169

26,8+

25

21,9

5

10,2-

217

56,1+

287

46,7-

34

31,8-

376

48,7

72

75,8+

21

77,8+

184

42,1-

310

56,3+

104

55,3

327

51,9

45

39,5-

19

38,8

387

100

615

100

107

100

772

100

95

100

27

100

437

100

551

100

188

100

630

100

114

100

49

100

Raczej + zdecydowanie się zgadzam

Raczej + zdecydowanie się nie zgadzam

Razem

Średnia

2,45

2,75

3,14

2,67

1,95

2,19

2,84

2,48

2,57

2,57

2,84

2,96

Źródło: Badanie CAWI, n=1002, 29.07.2013 r. – 08.09.2013 r., Stowarzyszenie Kreatywne Podlasie

13


3.2. Potrzeba inwestycji na Węglowej w opinii badanych

W następnym pytaniu respondenci zostali zapytani o ocenę, które inwestycje w ich mniemaniu powinny być zrealizowane na terenie kompleksu przy Węglowej w pierwszej kolejności, w dalszej przyszłości, a które są zupełnie niepotrzebne. Wykres 2 prezentuje skumulowany rozkład częstości. Z danych przedstawionych na wykresie wynika, że największy odsetek badanej społeczności (71%) jest zdania, że w pierwszej kolejności należy wyposażyć budynki i teren kompleksu w media. Niewiele mniejszy odsetek respondentów (65%) uznał, że równie zasadne jest stworzenie w pierwszej kolejności zaplecza sanitarnego i placu koncertowego umożliwiającego organizację imprez miejskich. Ostatnią pierwszoplanową inwestycją, z którą zgadza się zdecydowana większość badanych (60%) powinno być uporządkowanie terenu, wycięcie dzikiej zieleni, krzaków, sprzątnięcie śmieci i usunięcie starych ogrodzeń. Jako drugoplanowe inwestycje, potrzebne zdaniem ankietowanych w dalszej przyszłości można wskazać: wytyczenie oraz utworzenie nowych miejsc parkingowych dla osób korzystających z kompleksu (55%), rozbudowa plenerowego toru do treningu sportów rowerowych (50%) oraz wytyczenie trasy biegowej (ścieżki zdrowia) wraz ze stacjami do ćwiczeń (małe siłownie, przeszkody, etc.). Żaden z pomysłów zagospodarowania terenów kompleksu przy Węglowej nie spotkał się z silną negacją badanych (negatywne wskazania powyżej 50%). Jednak, w opinii znacznego odsetka respondentów (40%) budowa wielofunkcyjnego ekranu dźwiękoszczelnego wzdłuż ulicy Poleskiej, oraz (38%) stworzenie warunków do budowy ogrodu botanicznego są niepotrzebne. Reasumując, można zauważyć racjonalność w podejściu mieszkańców do zagospodarowania terenem kompleksu przy Węglowej. W pierwszej kolejności widzą oni konieczność poprawy infrastruktury (media), sanitariatów, zagospodarowania estetycznego (dzika zieleń, niebezpieczne ogrodzenia itp.), aby w następnym etapie móc rozwijać bardziej zaawansowane pomysły tj. plac koncertowy, tereny rekreacyjne, park wypoczynkowy).

14


Wykres 2. Potrzeba inwestycji na Węglowej w opinii badanych

Źródło: Badanie CAWI, n=1002, 29.07.2013 r. – 08.09.2013 r., Stowarzyszenie Kreatywne Podlasie

Jako że tereny kompleksu przy Węglowej już spełniają funkcje społeczne i publiczne, a w przyszłości miałyby czynić to na szerszą skalę, istotne jest, aby oddziaływanie terenu przekładało się na całą tkankę społeczną miasta, lecz także regionu. Dlatego też dysponując zmiennymi niezależnymi takimi jak: płeć, wiek, wykształcenie i miejsce zamieszkania, na podstawie deklaracji respondentów porównano, które inwestycje są atrakcyjne z punktu widzenia określonych grup społecznych i czy zachodzą istotne różnice w ich postrzeganiu. Wykres 3 ukazuje procentowy rozkład częstości w rozbiciu na płeć. Pomimo, że zachodzi sporo istotności statystycznych pomiędzy kobietami i mężczyznami – kobiety częściej wskazywały wszelakie inwestycje jako potrzebne w pierwszej kolejności w porównaniu do mężczyzn – to generalnie panuje zgodność co do ich kolejności. Zarówno kobiety jak i mężczyźni z różnym natężeniem (odpowiednio 75% i 65%) uważają, że w pierwszej kolejności należy wyposażyć kompleks w media, a następnie (odpowiednio 70% i 62%) stworzyć zaplecze sanitarne i utworzyć plac koncertowy.

15


Wykres 3. Potrzeba inwestycji na Węglowej w opinii badanych – zestawienie zmiennej „płeć”

Źródło: Badanie CAWI, n=1002, 29.07.2013 r. – 08.09.2013 r., Stowarzyszenie Kreatywne Podlasie

W przypadku wieku uwidaczniają się znacznie większe różnice aniżeli w opisanej powyżej zmiennej „płeć”. Pełne zestawienie procentowego rozkładu częstości ujmuje Wykres 3. Aby ukazać, które inwestycje, zdaniem poszczególnych kohort wiekowych potrzebne są w pierwszej kolejności, zaznaczono w tabeli 8 trzy z największym odsetkiem wskazań.

16


Wykres 4. Potrzeba inwestycji na Węglowej w opinii badanych – zestawienie zmiennej „wiek”

Źródło: Badanie CAWI, n=1002, 29.07.2013 r. – 08.09.2013 r., Stowarzyszenie Kreatywne Podlasie

Młodzież do 18 lat w pierwszej kolejności wsparłaby przygotowanie terenu umożliwiającego budowę parku linowego i terenów do trenowania sportów miejskich, a także stworzenie ogólnodostępnych terenów sportowo rekreacyjnych (w tym boisk, siłowni zewnętrznej i placów zabaw dla dzieci oraz utworzenie placu koncertowego. Badani z przedziału 18-35 najsampierw wyposażyliby budynki w media, stworzyli zaplecze sanitarne oraz plac koncertowy. Respondenci pomiędzy 36. a 55. rokiem życia także rozpoczęliby inwestycje od zagospodarowania

terenu,

tj. zapewniliby media

i

odpowiednie

sanitariaty a

dodatkowo

uporządkowaliby teren poprzez wycięcie dzikiej zieleni, krzaków, zabranie śmieci i starych ogrodzeń. Najstarsi badani – powyżej 56. roku życia – także w pierwszej kolejności usunęliby dziką zieleń, śmieci i niepotrzebne ogrodzenia, a następnie doposażyliby budynki w media i stworzyli, wespół z opinią najmłodszych, ogólnodostępne tereny sportowo-rekreacyjne (boiska, siłownie zewnętrzne).

17


Tabela 8. Potrzeba inwestycji na Węglowej w opinii badanych – procentowe częstości odpowiedzi „potrzebne w pierwszej kolejności”

Źródło: Badanie CAWI, n=1002, 29.07.2013 r. – 08.09.2013 r., Stowarzyszenie Kreatywne Podlasie

Inwestycje

wskazane

przez

respondentów

do

realizacji

w

pierwszej

kolejności,

w szczególności w przypadku osób w wieku powyżej 18. roku życia dotyczyły przede wszystkim poprawy infrastruktury i zagospodarowania budynków i terenów Węglowej. Aby uchwycić trafniej kierunki w jakich powinna podążać modernizacja kompleksu, należy także prześledzić deklaracje badanych dotyczące inwestycji koniecznych w dalszej przyszłości. Tabela 9 zawiera procentowy rozkład częstości odpowiedzi ankietowanych. W każdej z grup wiekowych zaznaczono 3 odpowiedzi, które uzyskały najwięcej wskazań. W przypadku osób najmłodszych do 18. roku życia, największy odsetek badanych (54%) jest zdania, iż należy utworzyć w przyszłości ogólnodostępny park wypoczynkowy z wykorzystaniem istniejącej zieleni, a także (53%) stworzyć warunki do funkcjonowania klubu osiedlowego przy

18


wykorzystaniu istniejącej zabudowy i infrastruktury oraz (po 51%) naprawić zewnętrzne ogrodzenie, oznakować wejścia na teren, zorganizować ruch wewnątrz kompleksu oraz wyposażyć teren w obiekty małej architektury tj. ławki, kosze na śmieci, rzeźby, fontanny. Wśród starszych respondentów (powyżej 18 lat) panuje zgodność co do zasadności dwóch przedsięwzięć (pojawiają się one z różnym natężeniem w każdej kohorcie wiekowej). Są to: rozbudowa plenerowego toru do treningu sportów rowerowych (tzw. dirt park) oraz wytyczenie trasy biegowej (ścieżki zdrowia) wraz ze stacjami do ćwiczeń (małe siłownie, przeszkody, etc.). Dodatkowo respondenci z przedziału wiekowego 18-35 i powyżej 56. roku życia uważają za zasadne, aby w przyszłości wytyczyć i utworzyć nowe miejsca parkingowe oraz stworzyć warunki do budowy społecznego muzeum pojazdów militarnych wraz z plenerową ekspozycją. Finalnie osoby w wieku powyżej 35. roku życia chętnie widziałyby na terenach Węglowej ogród botaniczny. Tabela 9. Potrzeba inwestycji na Węglowej w opinii badanych – procentowe częstości odpowiedzi „potrzebne w dalszej przyszłości”

Źródło: Badanie CAWI, n=1002, 29.07.2013 r. – 08.09.2013 r., Stowarzyszenie Kreatywne Podlasie

19


Rozpatrując zmienną „miejsce zamieszkania” można stwierdzić, że podobnie jak w przypadku płci, nie zachodzą diametralne różnice w kwestii odmienności poglądów co do poszczególnych inwestycji, które mogłyby zostać zrealizowane na Węglowej. Obserwowalny jest ten sam trend jak w przypadku całej próby badawczej. Szczegółowe wyniki prezentuje wykres 5.

Wykres 5. Potrzeba inwestycji na Węglowej w opinii badanych – zestawienie zmiennej „miejsce zamieszkania”

Źródło: Badanie CAWI, n=1002, 29.07.2013 r. – 08.09.2013 r., Stowarzyszenie Kreatywne Podlasie

20


3.3. Sposoby finansowania inwestycji i zmiana planu miejscowego

Kolejne pytanie dotyczyło, w jaki sposób zdaniem badanych powinny być realizowane inwestycje, które wskazali jako priorytetowe, a konkretnie – czy należałoby je włączyć do najbliższego Budżetu Obywatelskiego Miasta Białystok? Okazuje się, że niemal cała badana społeczność (92%) zgadza się z opinią, że rewitalizacja Węglowej powinna odbywać się z wykorzystaniem środków pochodzących z Budżetu Obywatelskiego. Jedynie 3% ankietowanych było przeciwnych tej inicjatywie. Co dwudziesty badany nie miał skonkretyzowanego stanowiska w tej sprawie.

Wykres 6. Czy uważasz, że wybrane pomysły i inwestycje opisane w poprzednim pytaniu powinny być zrealizowane w ramach najbliższego Budżetu Obywatelskiego Miasta Białystok?

Źródło: Badanie CAWI, n=1002, 29.07.2013 r. – 08.09.2013 r., Stowarzyszenie Kreatywne Podlasie

Istotne różnice w poglądach na temat dotowania inwestycji na Węglowej z Budżetu Obywatelskiego pojawiają się na poziomie płci. Kobiety istotnie częściej skłonne są wspierać rewitalizację kompleksu z kasy miejskiej, aniżeli mężczyźni, choć w obu przypadkach odsetek zwolenników jest bardzo wysoki. Co zrozumiałe osoby mieszkające w pobliżu Węglowej także bardziej przychylnie patrzą na kwestię dotowania inwestycji z Budżetu Obywatelskiego.

21


Tabela 10. Czy uważasz, że wybrane pomysły i inwestycje opisane w poprzednim pytaniu powinny być zrealizowane w ramach najbliższego Budżetu Obywatelskiego Miasta Białystok? M1. Płeć

Mężczyzna

Kobieta

M3. Wykształcenie

M2. Wiek

mniej niż 18 lat

18 - 35 lat

36 - 55 lat

powyżej 56 lat

Gimnazjalne

M4. Miejsce zamieszkania

Wyższe

lub średnie

Białystok w pobliżu ul.

Białystok

W pobliżu

Województwo

Węglowej (os. Wygoda,

w innej części

Białegostoku

podlaskie w innej

os. Sienkiewicza)

miasta

(do 20 km)

części regionu

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

Tak

364

94,1+

555

90,2-

102

95,3

710

92,0

80

84,2-

27

100,0+

407

93,1

500

90,7

180

95,7+

572

90,8

102

89,5

46

93,9

Nie

7

1,8-

24

3,9+

1

0,9-

22

2,8

7

7,4

-

--

9

2,1

21

3,8

5

2,7

22

3,5

3

2,6

-

--

Nie mam zdania

16

4,1

36

5,9

4

3,7

40

5,2

8

8,4

-

--

21

4,8

30

5,4

3

1,6-

36

5,7

9

7,9

3

6,1

Razem

387

100

615

100

107

100

772

100

95

100

27

100

437

100

551

100

188

100

630

100

114

100

49

100

Źródło: Badanie CAWI, n=1002, 29.07.2013 r. – 08.09.2013 r., Stowarzyszenie Kreatywne Podlasie

22


Równie aprobatywny stosunek badani przejawiają w kwestii zmiany planu miejscowego. Zdecydowana większość (blisko 70% respondentów) uznała, iż w celu ochrony i rozwoju społecznych funkcji Węglowej należy zmienić plan miejscowy. Blisko co 10. badany jest odmiennego zdania. Niespełna co czwarta osoba, która wypełniła ankietę (23%) nie umiała zająć jednoznacznego stanowiska i wskazywała odpowiedź „nie wiem/ nie mam zdania”.

Wykres 7. Czy uważasz, że w celu ochrony i rozwoju społecznych funkcji Węglowej powinien być zmieniony plan miejscowy?

Źródło: Badanie CAWI, n=1002, 29.07.2013 r. – 08.09.2013 r., Stowarzyszenie Kreatywne Podlasie

Analizując szczegółowe zestawienia częstości wśród zmiennych niezależnych widoczne jest, że inwestycje które mogłyby zostać zrealizowane na Węglowej z Budżetu Obywatelskiego istotnie częściej popierają osoby w wieku 36-55 lat (82%). Dodatkowo osoby z wyższym wykształceniem silniej wspierają inicjatywę dotowania inwestycji z Budżetu Obywatelskiego aniżeli respondenci z gimnazjalnym lub średnim poziomem edukacji.

23


Tabela 11. Czy uważasz, że w celu ochrony i rozwoju społecznych funkcji Węglowej powinien być zmieniony plan miejscowy? M1. Płeć

Kobieta

M3. Wykształcenie

M2. Wiek

Mężczyzna

mniej niż 18 lat

M4. Miejsce zamieszkania Białystok w pobliżu ul.

Gimnazjalne 18 - 35 lat

36 - 55 lat

powyżej 56 lat

Wyższe lub średnie

Węglowej (os. Wygoda, os. Sienkiewicza)

Białystok w innej części miasta

W pobliżu

Województwo

Białegostoku (do

podlaskie w innej

20 km)

części regionu

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

Tak

261

67,4

425

69,1

60

56,1-

527

68,3

78

82,1+

20

74,1

268

61,3-

410

74,4+

124

66,0

447

71,0+

72

63,2

28

57,1

Nie

29

7,5

60

9,8

14

13,1

69

8,9

6

6,3

-

--

46

10,5

43

7,8

17

9,0

56

8,9

11

9,6

3

6,1

Nie mam zdania

97

25,1

130

21,1

33

30,8

176

22,8

11

11,6-

7

25,9

123

28,1+

98

17,8-

47

25,0

127

20,2-

31

27,2

18

36,7+

Razem

387

100

615

100

107

100

772

100

95

100

27

100

437

100

551

100

188

100

630

100

114

100

49

100

Źródło: Badanie CAWI, n=1002, 29.07.2013 r. – 08.09.2013 r., Stowarzyszenie Kreatywne Podlasie

24


4. Wnioski Z przeprowadzonego badania nasuwają się następujące spostrzeżenia i wnioski: a)

Postrzeganie terenów kompleksu przy Węglowej: - Największy odsetek respondentów (68%) zgadza się z opinią, że Węglowa umożliwia korzystanie z usług społecznych i kulturalnych, a także daje możliwość spędzania czasu wolnego (57%). Niemniej jednak, częściej uznają tak osoby najmłodsze (77%), a im starszy przedział wiekowy tym niższa zgodność z tą tezą. Wśród osób najstarszych (powyżej 56. roku życia) jedynie 22% badanych aprobuje tę opinię. Podobnie ze spędzaniem czasu wolnego – wśród najmłodszych ze stwierdzeniem zgadza się 70% badanych, podczas gdy u najstarszych jest to 26% odpowiedzi. Jeśli Węglowa ma zamiar oddziaływać na całą tkankę społeczną, należy zdiagnozować jakie wydarzenia kulturalne i społeczne zachęciłyby osoby powyżej 56. roku życia do aktywizacji i chętniejszej partycypacji. - Pozostałe stwierdzenia dotyczące postrzegania Węglowej są silnie spolaryzowane. Blisko połowa badanych zgadza się, że można tam uprawiać sport i rekreację (istotnie częściej osoby młode aniżeli starsze), ale jednocześnie co trzeci respondent uważa przeciwnie. Podobnie wygląda kwestia bezpieczeństwa – kobiety częściej niż mężczyźni uznają Węglową za mało bezpieczną, tak jak osoby starsze w porównaniu z młodzieżą. - Połowa badanej populacji stwierdza, iż Węglowa nie dysponuje odpowiednią infrastrukturą – tu znów dużo silniej akcentują to osoby starsze aniżeli młodzież. Reasumując można wywnioskować, że obecna forma zagospodarowania terenu najbardziej odpowiada młodzieży do 18. roku życia, która pozostaje niewybredna i nie przeszkadza jej znacząco brak mediów i infrastruktury. Odwrotnie jest w przypadku osób starszych. Im starsza kohorta wiekowa tym silniejsze przekonanie, że tereny kompleksu przy Węglowej choć dysponują potencjałem społecznym i kulturalnym, to jednak stan techniczny budynków i brak odpowiedniego zagospodarowania, czynią to miejsce nie do końca bezpiecznym i nieskłaniającym do odwiedzania i przebywania. Dlatego, jeśli w interesie miasta pozostaje wykorzystanie terenów Węglowej i postrzeganie ich nie tylko przez pryzmat miejsca spotkań najmłodszych białostoczan, należy dostosować obiekt do potrzeb starszych członków społeczności oraz poznać ich zapatrywania na temat imprez społecznych i kulturalnych, które z ich punktu widzenia byłyby atrakcyjne.

b)

Potrzeba inwestycji na Węglowej w opinii badanych: Jak pokazały wyniki z poprzedniego bloku tematycznego dotyczącego postrzegania Węglowej, nieco inne cele eksploatacji terenu przyświecają najmłodszym w porównaniu do osób bardziej leciwych.

25


W ujęciu generalnym, z punktu widzenia respondentów, najbardziej istotne do realizacji w pierwszej kolejności są: 1. Wyposażenie budynków i terenu kompleksu w media (prąd, kanalizacja deszczowa i sanitarna, ciepła woda, CO, sieci teletechniczne) 2. Stworzenie zaplecza sanitarnego dla osób odwiedzających kompleks 3. Utworzenie placu koncertowego umożliwiającego organizację imprez miejskich dla około 12-15 tys. osób Inwestycje wydają się zgodne z duchem teorii Maslowa, mówiącej o hierarchizacji potrzeb. Społeczność w pełni racjonalnie dąży do zaspokojenia podstawowych standardów, tj. doposażeniu budynków i terenu w odpowiednią infrastrukturę i sanitariaty, aby w dalszej przyszłości rozwijać projekty skonkretyzowane, takie jak: 1. Wytyczenie oraz utworzenie nowych miejsc parkingowych dla osób korzystających z kompleksu 2. Rozbudowa plenerowego toru do treningu sportów rowerowych 3. Wytyczenie trasy biegowej (ścieżki zdrowia) wraz ze stacjami do ćwiczeń (małe siłownie, przeszkody, etc.) Analizując zapatrywania poszczególnych grup wiekowych (tylko tam dało się zauważyć istotne różnice) zarysowują się nieco odmienne pomysły na zagospodarowanie Węglowej: - Jak nadmieniono wyżej, najmłodsi respondenci (do 18 roku życia), choć doprowadzenie infrastruktury kompleksu postrzegają jako istotne (52% wskazań) to od razu większym entuzjazmem darzą inwestycje, które rozszerzą funkcje Węglowej i stworzą tam tereny sportowo rekreacyjne, park linowy i plac koncertowy. - Starsi respondenci w pierwszej kolejności chcieliby jednak rewitalizować teren, doposażając go w odpowiednią infrastrukturę, porządkując dziką zieleń. Dopiero w dalszej przyszłości skłonni są realizować kolejne propozycje inwestycyjne.

c)

Sposoby finansowania inwestycji i zmiana planu miejscowego:

Niemalże cała badana społeczność (92%) uznała, że inwestycje dokonywane na terenie kompleksu przy Węglowej powinny być realizowane w oparciu o Budżet Obywatelski Miasta Białystok.

Znacząca większość respondentów (62%) jest zdania, że w celu ochrony społecznych funkcji Węglowej należy dokonać zmiany planu miejscowego. Przeciwnych jest jedynie 9% badanych.

26


5. Załączniki

5.1. Spis wykresów Wykres 1. Postrzeganie Węglowej: Czy uważasz, że obecnie teren kompleksu przy ul. Węglowej w wystarczającym stopniu… .................................................................................................................... 6 Wykres 2. Potrzeba inwestycji na Węglowej w opinii badanych ...................................................... 15 Wykres 3. Potrzeba inwestycji na Węglowej w opinii badanych – zestawienie zmiennej „płeć” .... 16 Wykres 4. Potrzeba inwestycji na Węglowej w opinii badanych – zestawienie zmiennej „wiek” ... 17 Wykres 5. Potrzeba inwestycji na Węglowej w opinii badanych – zestawienie zmiennej „miejsce zamieszkania” .................................................................................................................................... 20 Wykres 6. Czy uważasz, że wybrane pomysły i inwestycje opisane w poprzednim pytaniu powinny być zrealizowane w ramach najbliższego Budżetu Obywatelskiego Miasta Białystok? ................... 21 Wykres 7. Czy uważasz, że w celu ochrony i rozwoju społecznych funkcji Węglowej powinien być zmieniony plan miejscowy? ............................................................................................................... 23

27


5.2. Spis tabel

Tabela 1. Postrzeganie Węglowej: Czy teren kompleksu przy ul. Węglowej w wystarczającym stopniu… umożliwia korzystanie z usług kulturalnych i społecznych? ................................ 7 Tabela 2. Postrzeganie Węglowej: Czy teren kompleksu przy ul. Węglowej w wystarczającym stopniu… daje możliwość spędzania czasu wolnego? .......................................................... 8 Tabela 3. Postrzeganie Węglowej: Czy teren kompleksu przy ul. Węglowej w wystarczającym stopniu…umożliwia uprawianie różnych form sportu i rekreacji? ....................................... 9 Tabela 4. Postrzeganie Węglowej: Czy teren kompleksu przy ul. Węglowej w wystarczającym stopniu… jest bezpieczny? .................................................................................................. 10 Tabela 5. Postrzeganie Węglowej: Czy teren kompleksu przy ul. Węglowej w wystarczającym stopniu… jest dostępny z innych części miasta? ................................................................. 11 Tabela 6. Postrzeganie Węglowej: Czy teren kompleksu przy ul. Węglowej w wystarczającym stopniu… posiada czytelną i dogodną sieć dróg wewnętrznych? ....................................... 12 Tabela 7. Postrzeganie Węglowej: Czy teren kompleksu przy ul. Węglowej w wystarczającym stopniu… jest wyposażony w infrastrukturę techniczną (prąd, woda, kanalizacja, ogrzewanie budynków itp.) umożliwiającą korzystanie z terenu? ...................................... 13 Tabela 8. Potrzeba inwestycji na Węglowej w opinii badanych – procentowe częstości odpowiedzi „potrzebne w pierwszej kolejności” .................................................................................... 18 Tabela 9. Potrzeba inwestycji na Węglowej w opinii badanych – procentowe częstości odpowiedzi „potrzebne w dalszej przyszłości” ....................................................................................... 19 Tabela 10. Czy uważasz, że wybrane pomysły i inwestycje opisane w poprzednim pytaniu powinny być zrealizowane w ramach najbliższego Budżetu Obywatelskiego Miasta Białystok? .... 22 Tabela 11. Czy uważasz, że w celu ochrony i rozwoju społecznych funkcji Węglowej powinien być zmieniony plan miejscowy? ................................................................................................ 24

28


5.3. Ankieta CAWI Zapraszamy do wypełnienia krótkiej ankiety, dzięki której zostanie opracowana społeczna koncepcja zagospodarowania terenu przy ul. Węglowej w Białymstoku.

Więcej informacji o naszym projekcie znajdziesz na

stronie: http://weglowa.org/ Poniżej przedstawiamy listę postulatów jakie padły w trakcie spotkań. Prosimy o wybranie propozycji, które powinny być zrealizowane na Węglowej. Badanie jest anonimowe. Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie Kreatywne Podlasie.

1. Czy uważasz, że obecnie teren kompleksu

Zdecydo-

przy ul. Węglowej w wystarczającym stopniu:

Raczej nie

wanie nie

Ani tak,

Raczej

Zdecydo-

ani nie

tak

wanie tak

jest bezpieczny?

daje możliwość spędzania czasu wolnego?

posiada czytelną i dogodną sieć dróg wewnętrznych?

jest dostępny z innych części miasta?

umożliwia uprawianie różnych form sportu i rekreacji?

umożliwia korzystanie z usług kulturalnych i społecznych?

jest wyposażony w infrastrukturę techniczną (prąd, woda, kanalizacja, ogrzewanie budynków itp.) umożliwiającą korzystanie z terenu?

2. Czy Twoim zdaniem wymienione inwestycje są potrzebne

Potrzebne

Potrzebne

na Węglowej? Przy każdej inwestycji poniżej prosimy

w pierwszej

w dalszej

kolejności

przyszłości

zaznaczenie jednej spośród trzech możliwych odpowiedzi: 1. Uporządkowanie terenu, wycięcie dzikiej zieleni, krzaków, sprzątnięcie śmieci, usunięcie starych ogrodzeń wewnątrz terenu 2. Naprawa ogrodzenia zewnętrznego, oznakowanie wejść na teren, budynków i obiektów, organizacja ruchu wewnątrz kompleksu 3. Instalacja oświetlenia terenu, instalacja monitoringu terenu i zlecenie ochrony wyspecjalizowanemu podmiotowi

29

Niepotrzebne


4. Wytyczenie oraz utworzenie nowych miejsc parkingowych dla osób

18. Stworzenie zaplecza sanitarnego dla osób odwiedzających kompleks

19. Utworzenie sali gimnastycznej lub hali sportowej w jednym z

Potrzebne

Potrzebne

w pierwszej

w dalszej

kolejności

przyszłości

korzystających z kompleksu 5. Stworzenie ogólnodostępnych terenów sportowo-rekreacyjnych (w tym boisk, siłowni zewnętrznej) oraz placów zabaw dla dzieci 6. Przygotowanie terenu umożliwiającego budowę parku linowego oraz terenów do trenowania sportów miejskich (parkour, street workout itp.) 7. Utworzenie placu koncertowego umożliwiającego organizację imprez miejskich dla około 12-15 tys. osób 8. Wyposażenie kompleksu w obiekty małej architektury – ławki, kosze na śmieci, rzeźby, fontanny itp. 9. Rozbudowa plenerowego toru do treningu sportów rowerowych (tzw. dirt park), znajdującego się wewnątrz kompleksu 10.

Utworzenie

ogólnodostępnego

parku

wypoczynkowego

z

wykorzystaniem istniejącej zieleni 11. Stworzenie warunków do funkcjonowania klubu osiedlowego przy wykorzystaniu istniejącej zabudowy i infrastruktury 12. Wytyczenie trasy biegowej (ścieżki zdrowia) wraz ze stacjami do ćwiczeń (małe siłownie, przeszkody etc.) 13. Wyposażenie budynków i terenu kompleksu w media (prąd, kanalizacja deszczowa i sanitarna, ciepła woda, CO, sieci teletechniczne) 14. Stworzenie warunków do budowy ogrodu botanicznego na terenie kompleksu 15. Stworzenie warunków do utworzenia społecznego muzeum pojazdów militarnych, wraz z plenerową ekspozycją 16. Budowa wielofunkcyjnego ekranu dźwiękoszczelnego wzdłuż ul. Poleskiej 17. Budowa wejścia pieszo-rowerowego na teren kompleksu od ul. Poleskiej (przez tory kolejowe)

budynków kompleksu

30

Niepotrzebne


3. Czy uważasz, że wybrane pomysły i inwestycje opisane w poprzednim pytaniu powinny być zrealizowane w ramach najbliższego Budżetu Obywatelskiego Miasta Białystok? Budżet obywatelski jest częścią budżetu Miasta Białystok na 2014 r., na którą będą mieli wpływ mieszkańcy. Jeśli wskazane przez Ciebie inwestycje zostaną poparte w głosowaniu w dniach 7-25 października 2013 r., miasto zrealizuje je w przyszłym roku.

 Tak

 Nie

Nie wiem / nie mam zdania

4. Czy uważasz, że w celu ochrony i rozwoju społecznych funkcji Węglowej powinien być zmieniony plan miejscowy? Obecny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie chroni w pełni tego, co jest wartością kompleksu. Zmiana planu miejscowego umożliwi ochronę wartości urbanistycznych, architektonicznych i funkcjonalnych oraz realizację inwestycji wskazanych w „Społecznej koncepcji zagospodarowania Węglowej”.

 Tak

 Nie

Nie wiem / nie mam zdania

Prosimy o podanie kilku informacji do celów statystycznych. Płeć

 Kobieta

Wiek

Mężczyzna

mniej niż 18 lat

 18 – 35 lat

 36 – 55 lat

 powyżej 56 lat

Wykształcenie  Podstawowe lub niepełne podstawowe  Gimnazjalne lub ponadgimnazjalne (średnie)  Wyższe Miejsce zamieszkania

Białystok – w pobliżu ul. Węglowej (os. Wygoda, os. Sienkiewicza)

Białystok – w innej części miasta

 W pobliżu Białegostoku (do 20 km)  Województwo podlaskie – w innej części regionu  Poza województwem podlaskim

Czy chcesz otrzymywać informacje o pracach nad społeczną koncepcją zagospodarowania terenu przy ul. Węglowej? Jeśli tak, podaj swój adres e-mail: ………………………………………………………………………………………

Czy chcesz nam przekazać swoje uwagi dotyczące ankiety lub projektu „Węglowa – społeczna koncepcja”? Jeśli tak, podaj je właśnie tutaj. Nieobowiązkowe – jeśli nie chcesz, przejdź dalej. ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………

31

Węglowa - raport z badania społecznego  

Raport z badania internetowego (CAWI) przeprowadzonego latem 2013 r. na próbie 1002 respondentów, dotyczący zagospodarowania terenu powojsko...

Węglowa - raport z badania społecznego  

Raport z badania internetowego (CAWI) przeprowadzonego latem 2013 r. na próbie 1002 respondentów, dotyczący zagospodarowania terenu powojsko...

Advertisement