__MAIN_TEXT__

Page 1

FORMULARZ ZGŁOSZENIA PROJEKTU DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2014 Opis projektu inwestycyjnego do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego 2014 w Białymstoku 1. Dane osobowe* Imię i nazwisko:

Stowarzyszenie Kreatywne Podlasie

Adres zamieszkania:

ul. Pułaskiego 45/2, 15-337 Białystok

PESEL:

KRS 0000305386

Kontakt do pomysłodawcy/przedstawiciela pomysłodawców: (zalecane) (należy podać imię, nazwisko, nr telefonu oraz, o ile to możliwe, adres e-mail)

Imię i nazwisko: Damian Dworakowski Nr telefonu: +48 608 532 074 Adres e-mail: biuro@kreatywnepodlasie.pl

2. Podstawowe informacje* Tytuł projektu:

Społeczna koncepcja Węglowej – etap I

Lokalizacja projektu:

Teren powojskowe kompleksu przy ul. Węglowej w Białymstoku (działka Gminy Białystok nr 788/11; obręb 0012 – Białostoczek Płd.) Przekształcenie terenu powojskowego w przestrzeń publiczną, umożliwiającą mieszkańcom Białegostoku realizację różnorodnych potrzeb – m.in. w zakresie sportu, rekreacji, kultury i środowiska naturalnego

Obszar tematyczny:

3. Cele projektu* (maks. 100 wyrazów) Głównym celem projektu jest przekształcenie terenu powojskowego przy ul. Węglowej w Białymstoku w przestrzeń przyjazną oraz umożliwiającą samorealizację i zaspokajanie potrzeb wszystkich mieszkańców miasta, przy jednoczesnym zachowaniu istniejących wartości terenu (urbanistycznych, architektonicznych i przyrodniczych) oraz zwiększeniu jego bezpieczeństwa, dostępności i atrakcyjności dla różnych podmiotów oraz grup społecznych. Szczegółowe cele inwestycji objętych wnioskiem: - stworzenie ogólnodostępnych boisk sportowych i zielonych terenów wypoczynkowych, - zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników (uprzątnięcie, oświetlenie i ochrona terenu), - utworzenie bezpośredniego wejścia na teren kompleksu od strony ul. Poleskiej, - inwentaryzacja terenu i stworzenie niezbędnej dokumentacji umożliwiającej wyposażenie kompleksu w media (woda, kanalizacja, gaz, CO itp.).

budzet2014@um.bialystok.pl


4. Opis projektu* (należy przedstawić opis projektu, maks. 400 wyrazów) Projekt ma na celu dostosowanie kompleksu „Węglówki” do potrzeb białostoczan. Jest to pierwszy etap wdrażania projektu „Węglowa – społeczna koncepcja”, zakładającego kompleksową rewitalizację tej części Białegostoku. Koncepcja jest efektem rozbudowanego procesu konsultacji społecznych i planowania partycypacyjnego – została opracowana przez mieszkańców Białegostoku, środowiska pozarządowe i ekspertów, w ramach działań zorganizowanych przez Stowarzyszenie Kreatywne Podlasie przy współpracy m.in. z Fundacją im. Stefana Batorego. Więcej informacji: www.weglowa.org. W projekcie wzięło udział łącznie ponad 100 osób, uczestniczących w ponad 100 godzinach warsztatów i spotkań. Inwestycje potrzebne na terenie kompleksu wytypowały 1002 osoby uczestniczące w badaniu. Wskazały one na pilną potrzebę rewitalizacji „Węglówki”. Działania objęte wnioskiem to: 1. Uporządkowanie terenu, wycięcie dzikiej zieleni, krzaków, sprzątnięcie śmieci, usunięcie starych ogrodzeń wewnątrz terenu 2. Stworzenie ogólnodostępnych terenów sportowo-rekreacyjnych (w tym boisk, siłowni zewnętrznej) oraz placów zabaw dla dzieci 3. Oznakowanie wejść na teren, budynków i obiektów, organizacja ruchu wewnątrz kompleksu, naprawa ogrodzenia zewnętrznego 4. Instalacja oświetlenia terenu, instalacja monitoringu terenu i zlecenie ochrony wyspecjalizowanemu podmiotowi 5. Wyposażenie terenu w obiekty małej architektury – ławki, kosze na śmieci, rzeźby, fontanny itp. 6. Opracowanie niezbędnej dokumentacji technicznej umożliwiającej wyposażenie budynków i terenu kompleksu w media (prąd, kanalizacja deszczowa i sanitarna, woda, CO, sieci teletechniczne) 7. Budowa przejścia pieszo-rowerowego przez tory kolejowe od strony ul. Poleskiej (w osi ul. Wąskiej) Te inwestycje zostały wskazane przez białostoczan jako najbardziej pilne spośród 18 postulatów społecznej koncepcji (stanowiących załącznik do wniosku). Jest to pierwszy etap wdrażania koncepcji, który zapewni otwarcie „Węglówki” na wiele różnych środowisk i grup mieszkańców. Teren stanie się bardziej bezpieczny, przyjazny dla użytkowników, pojawią się nowe formy spędzania czasu wolnego. Zabudowa kompleksu „Węglówki” jest wyjątkowa pod względem historii i architektury. Teren ten ma swoją duszę i klimat. Warto go zachować oraz rozwijać, zwłaszcza że od kilku lat stanowi ważny punkt na kulturalnej i społecznej mapie miasta. Jest zarazem położony w centrum i dzięki realizacji projektu stanie się bardziej dostępny dla mieszkańców całego Białegostoku. W mieście brakuje miejsc pozwalających na bezpieczne spędzanie czasu wolnego w plenerze. Realizacja projektu umożliwi białostoczanom wygodny dostęp do terenu i różnorodne korzystanie z „Węglówki” przez cały rok. Projekt zmian zgodnych z postulatami projektu umożliwi kompleksowe dostosowanie kompleksu do potrzeb mieszkańców Białegostoku.

budzet2014@um.bialystok.pl


Od kilku lat „Węglówka” przyczynia się do promocji Białegostoku i Podlasia. Teren ma znaczenie transgraniczne, odbywają się tutaj przedsięwzięcia o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej. Dzięki rewitalizacji obiekt może stać się wizytówką miasta. Nowe możliwości działania ludzi aktywnych i kreatywnych będą sprzyjały zatrzymywaniu tu młodych, utalentowanych mieszkańców regionu. 5. Uzasadnienie* (należy uzasadnić potrzebę realizacji projektu, w tym przedstawić problem , który zostanie rozwiązany w wyniku realizacji projektu, maks. 200 wyrazów) Kompleks magazynów przy ul. Węglowej to dawna składnica wojskowa, wybudowana w latach 1930. Teren został przejęty przez gminę w 2005 r. i od tego czasu nie ma konkretnej polityki jego zagospodarowania lub rewitalizacji. Działa tutaj wiele podmiotów (przedsiębiorcy, NGO, organizacje sportowe) i odbywa się wiele przedsięwzięć, także międzynarodowych. Mimo to teren nie doczekał się kompleksowej rewitalizacji. Budynki niszczeją, brakuje uzbrojenia terenu, przestrzeń między zabudowaniami jest nieuporządkowana, niedostępna i niebezpieczna. Projekt przyczyni się do zmiany tego stanu rzeczy, przez otwarcie „Węglówki” dla białostoczan i poprawę bezpieczeństwa. Na osiedlu Wygoda brakuje terenów dostępnych dla mieszkańców, umożliwiających spędzanie czasu wolnego i aktywność społeczną. „Węglówka” to jedyny tego rodzaju obiekt. Jednocześnie jest ona położona niemal w centrum miasta, przez co dzięki niewielkim inwestycjom (takim jak budowa przejścia pieszo-rowerowego przez tory) może być terenem atrakcyjnym dla wszystkich białostoczan. Rozwiązania zaproponowane w projekcie wspólnie zaplanowali mieszkańcy, eksperci i środowiska pozarządowe. Teren zostanie uporządkowany, zabezpieczony i pojawią się nowe funkcje, umożliwiające wykorzystywanie go przez mieszkańców. Zostanie stworzony dostęp do obiektów zaspokajających potrzeby całej lokalnej społeczności - sportowych, rekreacyjnych, zielonych – wykorzystywanych międzypokoleniowo, promujących aktywny wypoczynek. Projekt jest spójny z koncepcją działalności instytucji sąsiadującej tj. Muzeum Pamięci Sybiru – zakładającej kompleksową rewitalizację „Węglówki” według koncepcji „trzeciego miejsca”. 6. Zakres projektu* (należy wpisać, komu będzie służył projekt oraz którzy mieszkańcy skorzystają na jego realizacji, maks. 100 wyrazów) Projekt jest skierowany do ogółu mieszkańców Białegostoku. Dzięki jego realizacji każdy będzie mógł na wiele nowych sposobów skorzystać z terenu powojskowego. Teren stanie się bardziej bezpieczny i dostępny z całego miasta, zostaną usunięte różnorodne bariery architektoniczne. Na rewitalizacji skorzystają zwłaszcza sąsiedzi terenu objętego projektem: mieszkańcy osiedla Wygoda i osiedla Sienkiewicza. Na „Węglówce” pojawią się nowe możliwości spędzania czasu wolnego – przestrzenie rekreacyjne, sportowe i kulturalne. Takich terenów brakuje w całym mieście, zwłaszcza na ww. osiedlach.

budzet2014@um.bialystok.pl


Dzięki terenom zielonym i rekreacyjnym najwięcej korzyści odniosą ludzie młodzi i osoby starsze – środowiska, którym szczególnie brakuje inwestycji wpływających na ich jakość życia. 7. Ochrona środowiska (zalecane) (należy określić, jaki wpływ na środowisko będzie miała realizacja zaproponowanego projektu, maks. 150 wyrazów) Projekt ma pozytywny wpływ na środowisko przyrodnicze. Zakłada poprawę jego stanu z zachowaniem zasady zrównoważonego rozwoju. „Węglówka” zostanie przekształcona w atrakcyjną społecznie przestrzeń rekreacyjną, wypełnioną zrewitalizowanymi, wielofunkcyjnymi terenami zielonymi. Utworzone przestrzenie rekreacyjno-wypoczynkowe będą umożliwiały spędzanie wolnego czasu w czystym i przyjaznym otoczeniu. W miejscu niszczejących elementów i obiektów szkodliwych dla ekosystemu tego terenu zostaną wprowadzone nowe rośliny, tworzące nowe obszary powierzchni biologicznie czynnej. Na terenie pojawią się punkty zbiórki odpadów oraz m.in. kosze na śmieci. Planowane jest wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do zaspokajania potrzeb energetycznych obiektów znajdujących się na terenie „Węglówki”. Dlatego ważną częścią projektu jest inwentaryzacja stanu istniejącego i obliczenie zapotrzebowania całego terenu na energię. Dzięki temu będzie możliwe zaspokojenie tych potrzeb ze źródeł odnawialnych. Teren ma być przyjazny dla jego użytkowników, co zapewnić mają duże obszary zieleni, w które będą wkomponowane obiekty. Inwestycje nie będą szkodziły bioróżnorodności ani stosunkom wodnym. Zachowają strukturę krajobrazu i nie zwiększą emisji zanieczyszczeń. 8. Szacunkowy kosztorys* Składowe projektu

Koszt

1. Uporządkowanie terenu, wycięcie dzikiej zieleni, krzaków, sprzątnięcie śmieci, usunięcie starych ogrodzeń wewnątrz terenu, w tym: - sprzątanie terenu ze śmieci, porzuconego sprzętu itp. i ich utylizacja lub wywiezienie - inwentaryzacja zieleni, identyfikacja zieleni wartościowej (do pozostawienia) - wycięcie całej zbędnej zieleni, w tym poniesienie niezbędnych opłat administracyjnych - odchwaszczenie, usunięcie dzikich zarośli, wykarczowanie krzaków - oczyszczenie i zabezpieczenie torowisk w celu pokazania ich przebiegu - wyrównanie terenu, wymiana lub uzupełnienie gruntu - uzupełnienie zieleni, nasadzenia nowych gatunków i odmian roślin

871 000 zł (netto)

budzet2014@um.bialystok.pl

665 000 zł (netto) działania własne Urzędu Miejskiego w Białymstoku 6 000 zł (netto) 9 000 zł (netto) 85 000 zł (netto) 88 000 zł (netto) 18 000 zł (netto)


2. Naprawa ogrodzenia zewnętrznego, oznakowanie wejść na teren, budynków i obiektów, organizacja ruchu wewnątrz kompleksu, w tym: - inwentaryzacja istniejącego zewnętrznego ogrodzenia dawnej jednostki wojskowej (ok. 650-700 m) - korekta ogrodzenia zewnętrznego zgodnie z aktualnym podziałem własnościowym oraz przeprowadzonymi robotami ziemnymi - naprawa i/lub budowa nowego ogrodzenia zewnętrznego w niezbędnym zakresie - oznaczenie wszystkich budynków i obiektów na terenie całego kompleksu (także magazynów nr 5, nr 9 i nr 10) - wprowadzenie niezbędnych zmian administracyjnych, związanych z wielością operatorów terenu (numeracja itp.) - ustawienie tablic informacyjnych i kierunkowych przy wszystkich wejściach na teren kompleksu - stworzenie i wprowadzenie systemu organizacji ruchu na terenie kompleksu, w tym ustawienie znaków pionowych, malowanie i nanoszenie znaków poziomych itp. 3. Instalacja oświetlenia terenu, instalacja monitoringu terenu i zlecenie ochrony wyspecjalizowanemu podmiotowi, w tym: - usunięcie i utylizacja starych latarni - inwentaryzacja i niezbędne naprawy lub wymiana sieci zasilającej - instalacja nowych latarni, w liczbie zapewniającej bezpieczne korzystanie z terenu nocą oraz umożliwiających skuteczne monitorowanie i ochronę terenu - podświetlenie wejść i kluczowych fragmentów lub oznaczeń na budynkach - zaprojektowanie i instalacja systemu monitoringu audiowizualnego, w tym nocnego, zintegrowanego z sieciami publicznymi (miejską, policyjną itp.) - opracowanie standardów i zasad ochrony terenu oraz wycena i zlecenie ochrony zewnętrznemu, wyspecjalizowanemu podmiotowi 4. Stworzenie ogólnodostępnych terenów sportoworekreacyjnych (w tym boisk, siłowni zewnętrznej) oraz placów zabaw dla dzieci, w tym: - przeprowadzenie niezbędnych robót ziemnych, wyrównanie i utwardzenie terenu, a także zaprojektowanie i budowa niezbędnych sieci uzbrojenia terenu (oświetlenie, kanalizacja, sieci teletechniczne) - zaprojektowanie i budowa boisk i obiektów sportowych oraz budowa nowych nawierzchni pod poszczególne tereny sportowo-rekreacyjne oraz utwardzonych ciągów pieszorowerowych (tartan, piasek, kostka betonowa itp.)

budzet2014@um.bialystok.pl

204 600 zł (netto)

działania własne Urzędu Miejskiego w Białymstoku 41 600 zł (netto)

100 000 zł (netto) 10 400 zł (netto) działania własne Urzędu Miejskiego w Białymstoku 15 600 zł (netto) 37 000 zł (netto)

283 600 zł (netto) 33 000 zł (netto) 96 000 zł (netto) 52 200 zł (netto)

16 600 zł (netto) 85 800 zł (netto)

działania własne Urzędu Miejskiego w Białymstoku

1 510 000 zł (netto)

665 000 zł (netto)

690 500 zł (netto)


- budowa siłowni zewnętrznej (rozstawienie narzędzi treningowych) - zaprojektowanie i budowa placów zabaw dla dzieci w różnym wieku - uporządkowanie zieleni, w tym zasianie trawy, wprowadzenie nowych nasadzeń itp. - zabezpieczenie terenu, w tym oznakowanie i ogrodzenie

5. Wyposażenie kompleksu w obiekty małej architektury – ławki, kosze na śmieci, rzeźby, fontanny itp., w tym: - zaprojektowanie zgodnej z estetyką budynków i charakterem terenu serii różnorodnych obiektów małej architektury (ławek, koszy na śmieci, latarni, tablic informacyjnych, rzeźb, fontann, detali architektonicznych, bram, ogrodzeń) - wykonanie i instalacja obiektów małej architektury na terenie 6. Wyposażenie budynków i terenu kompleksu w media (prąd, kanalizacja deszczowa i sanitarna, ciepła woda, CO, sieci teletechniczne), w tym: - inwentaryzacja i ocena stanu technicznego istniejących sieci uzbrojenia terenu - aktualizacja dokumentacji geodezyjnej i budowlanej (podkłady, mapy zasadnicze itp.) - opracowanie projektów modernizacji, rozbudowy lub budowy nowych sieci - opracowanie niezbędnej dokumentacji technicznej, budowlanej i urzędowej 7. Budowa przejścia pieszo-rowerowego przez tory kolejowe od strony ul. Poleskiej (w osi ul. Wąskiej), w tym: - inwentaryzacja i badanie stanu technicznego fragmentu linii kolejowej; badanie warunków gruntowych i możliwości budowy przejścia pieszo-rowerowego w dwóch wariantach: kładki nad torami oraz przejścia po torach – i wybór optymalnego rozwiązania; opracowanie projektu oraz dokumentacji technicznej, budowlanej i urzędowej - przeprowadzenie robót ziemnych, w tym wyrównanie lub zmiana nachylenia terenu - utwardzenie terenu po obu stronach linii kolejowej oraz fragmentu torowiska - budowa elementów zabezpieczających przejścia pieszorowerowego (barierki, balustrady, szykany) i oznaczeń

60 000 zł (netto) 75 000 zł (netto) 19 500 zł (netto) w ramach kosztów z innych pozycji budżetowych 162 000 zł (netto) działania własne Urzędu Miejskiego w Białymstoku

162 000 zł (netto) 33 000 zł (netto)

działania własne Urzędu Miejskiego w Białymstoku 33 000 zł (netto) działania własne Urzędu Miejskiego w Białymstoku działania własne Urzędu Miejskiego w Białymstoku 46 000 zł (netto) działania własne Urzędu Miejskiego w Białymstoku

10 000 zł (netto) 25 000 zł (netto) 11 000 zł (netto)

3 110 200 zł (netto) 3 825 550 zł (brutto)*

Razem:

* przy założeniu stawki 23% VAT

budzet2014@um.bialystok.pl


9. Dodatkowe załączniki (zalecane) np. zdjęcia, ekspertyzy, analizy prawne, rekomendacje, opracowania graficzne, wizualne itp.) Załącznik nr 1 – Postulaty projektu „Węglowa – Społeczna koncepcja” Załącznik nr 2 – Zakres prac w ramach wniosku do Budżetu Obywatelskiego na rok 2014 Załącznik nr 3 – Wyniki ankiety internetowej (w której wzięły udział 1002 osoby) Załącznik nr 4 – Wizualizacje zmian będących następstwem wdrożenia prac w ramach wniosku do Budżetu Obywatelskiego na rok 2014

*Pola oznaczone gwiazdką są OBOWIĄZKOWE do wypełnienia! Oświadczenie Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia konsultacji w ramach Budżetu Obywatelskiego 2014.

20 września 2013 r. data

/–/ /–/ czytelny podpis

budzet2014@um.bialystok.pl

Profile for Piotr Jać

Weglowa - wniosek do Budżetu Obywatelskiego Miasta Białystok 2014  

Wniosek Stowarzyszenia Kreatywne Podlasie, opracowany w ramach projektu "Węglowa - społeczna koncepcja", złożony 20 września 2013 r.

Weglowa - wniosek do Budżetu Obywatelskiego Miasta Białystok 2014  

Wniosek Stowarzyszenia Kreatywne Podlasie, opracowany w ramach projektu "Węglowa - społeczna koncepcja", złożony 20 września 2013 r.

Profile for piotrjac
Advertisement