Page 1

marzec 2012 Nr 21

Inwestycje

Ekologia

Rynek, drogi, boisko

Kompensata za termomodernizacjê

Remont rynku i ulic: Karliñskiego Napoleona i Ogrodowej w Olsztynie, budowa boiska w Przymi³owicach to najwiêksze inwestycje zaplanowane do realizacji w 2012 r. Wiêcej - s. 4-5

Gmina Olsztyn pozyska³a pó³tora miliona z³otych za wykonane termomodernizacje piêciu budynków, trzech szkó³ i dwóch remiz. Wiêcej - s. 5

Debiut Orkiestry Dêtej Gminy Olsztyn M³odzie¿owa Orkiestra Dêta Gminy Olsztyn po raz pierwszy wyst¹pi³a 29 grudnia 2011 r. podczas uroczystej sesji Rady Gminy podsumowuj¹cej miniony rok. Wystêp m³odych adeptów wzbudzi³ wœród zebranych moc pozytywnych emocji, co zaowocowa³o bisem i owacjami na stoj¹co. Orkiestra powsta³a z inicjatywy Tomasza Kucharskiego, wójta Gminy Olsztyn. M³odzie¿ uczy siê graæ od maja 2010 r. Dyrygentem i mistrzem gry na tr¹bce jest Tomasz Hadrian, na puzonie Beniamin Klop. Na flecie uczy graæ Bernadetta Owcarz. O dŸwiêki klarnetu i saksofonu dba Zbigniew B³aszczyk. Za uderzenie perkusji odpowiada Marcin Wiciñski. - Trudno wyraziæ emocje, które wzbudzi³ we mnie wystêp Orkiestry. Czeka³em na to wiele lat. - powiedzia³ W³adys³aw Sikorski, Komendant Gminny OSP. Zaproszenie dla muzykalnej m³odzie¿y w szeregi Orkiestry jest aktualne. Wiêcej informacji w Gminnym Oœrodku Kultury w Olsztynie, tel. 34 32 85 313. MK Od po³owy grudnia 2011 r. próby Orkiestry odbywaj¹ siê w specjalnie zaadaptowanej sali budynku Gimnazjum im. Kaspra Karliñskiego w Olsztynie. Dziêki pomocy dyrektora gimnazjum Andrzeja Nabia³ka, przygotowana sala doskonale spe³nia oczekiwania Orkiestry i jej dyrygenta.

Weso³ych Œwi¹t Zdrowych, spokojnych, pe³nych radosnej nadziei Œwi¹t Wielkanocnych Tomasz Kucharski Wójt Gminy Olsztyn Janusz Konieczny Przewodnicz¹cy Rady Gminy Olsztyn

Podczas sesji Rady Gminy Olsztyn orkiestra zagra³a znane kolêdy i marsz pt. „Pochód”

W Olsztynie otwarto drogê ³¹cz¹c¹ dwa powiaty i Czêstochowê 2 stycznia 2012 r. w Olsztynie przy ul. Kühna odby³o siê otwarcie drogi powiatowej, wybudowanej w ramach wspólnego projektu Powiatu Myszkowskiego (lidera przedsiêwziêcia), Powiatu Czêstochowskiego i Gminy Miasta Czêstochowy. W sali konferencyjnej Urzêdu Miasta Czêstochowy odby³a siê konferencja prasowa. Nastêpnie zaproszeni goœcie wraz z przedstawicielami mediów przyjechali now¹ drog¹ do Olsztyna. Wstêgê przeciêli: Marsza³ek Województwa Œl¹skiego Adam Matusiewicz oraz Wicemarsza³ek Mariusz Kleszczewski, Starosta Myszkowski Wojciech Picheta, Wicestarosta Czêstochowski Janusz Krakowian, Prezydent Miasta Czêstochowy Krzysztof Matyjaszczyk, Wójt Gminy Olsztyn Tomasz Kucharski, Wójt Gminy Mstów Adam Jakubczak, Wójt Gminy Poraj £ukasz Stachera.

Spacer ulic¹ Kühna podczas otwarcia drogi powiatowej biegn¹cej przez Olsztyn


BIULETYN • MARZEC 2012 • STRONA 2

Olsztyñski Sylwester W sylwestrow¹ noc na olsztyñskim rynku zagra³a Czêstochowska Kapela Biesiadna „Grupa Romana”. O pó³nocy Wójt Gminy Olsztyn Tomasz Kucharski i Przewodnicz¹cy Rady Gminy Olsztyn Janusz Konieczny z³o¿yli uczestnikom noworoczne ¿yczenia. Rozb³ys³y sztuczne ognie. MM

Hej, kolêda! W olsztyñskim koœciele 15 stycznia br. odby³ siê dwudziesty koncert kolêd w wykonaniu Zespo³u Pieœni i Tañca„Czêstochowa”. Koncert pod patronatem wójta Tomasza Kucharskiego zorganizowa³ GOK w Olsztynie wspólnie z ks. pra³atem Ryszardem Grzesikiem. MM

Spotkanie Noworoczne 15 stycznia 2012 r. licznie zgromadzeni mieszkañcy gminy oraz osoby pomocne w dzia³aniach na rzecz jej rozwoju, uczestniczyli w Spotkaniu Noworocznym, którego gospodarzem by³ wójt Gminy Olsztyn Tomasz Kucharski. Prace wykonane przez w³adze samorz¹dowe na rzecz gminy Olsztyn oraz plany rozwoju na najbli¿szy czas zas³uguj¹ na uznanie i napawaj¹ wielkim optymizmem podkreœlali w swoich wypowiedziach zebrani goœcie, wymieniali doœwiadczenia, sk³adali sobie ¿yczenia oraz snuli plany na przysz³oœæ. Spotkanie uœwietni³ wystêp MM Uczestnicy Spotkania Noworocznego - sala narad UG Olsztyn artystów operowych.

Najlepsi recytatorzy 22 stycznia 2012 roku przeprowadzono gminne eliminacje siedemnastej edycji konkursu recytatorskiego i wrêczono nagrody w konkursie historycznym. fowa³a: Paulina Kozie³ z Gimnazjum w Zrêbicach, drugi by³ Eryk Kosterka (Gimnazjum im. K. Karliñskiego w Olsztynie). Organizatorem kulturotwórczego wydarzenia by³ Gminny Oœrodek Kultury w Olsztynie we wspó³pracy z Gminn¹ Bibliotek¹ Publiczn¹ i szko³ami z Gminy Olsztyn. Do etapu regionalnego dotarli: Brunon Olewiñski i Maciej Staniec. Maciej - uczeñ klasy V ZS w Kusiêtach, zakwalifikowa³ siê do Ma³ego Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego w Starachowicach. MM

Zespó³ Pieœni i Tañca Czêstochowa

Kolorowo w Zrêbicach i Krasawie Siedem rodzin ze Zrêbic i Krasawy odebra³o 8 stycznia 2012 r. w koœciele parafialnym nagrody w konkursie na najlepiej ozdobione posesje na czas Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia. Nagroda g³ówna trafi³a do rodziny El¿biety i Dariusza Pabiasz ze Zrêbic. Kolejne nagrody odebrali: Beata i Miros³aw Olczyk z Krasawy, Anna i Andrzej Kulik oraz Aneta i Jacek Tomzik ze Zrêbic. Wyró¿nienia przyznano: Agnieszce i Arturowi Marta³ek z Krasawy, Marcie i Paw³owi Pietrusiak oraz Gra¿ynie i Piotrowi Stojek ze Zrêbic. Nagrody ufundowali: wójt Gminy Olsztyn - Tomasz Kucharski oraz radne Teresa Pala i Katarzyna Kuliñska-Pluta. Konkurs jest organizowany od 2006 roku z inicjatywy Stowarzyszenia Odnowy i Rozwoju Wsi Zrêbice i Krasawa. KKP, TP

Laureaci konkursu z fundatorami nagród

Howtura 2012 3 marca br. na olsztyñskiej scenie oby³ siê II Jurajski Przegl¹d Kapel Weselnych Howtura 2012. Najlepszy okaza³ siê zespó³ Proget z Brzyszowa. Drug¹ nagrodê zdoby³ The Loft z Radomska, trzeci¹ Vis a Vis z Koniecpola. PD

Laureaci konkursu recytatorskiego Podczas konkursu dyrektor Gminnej Bi-

Wœród recytatorów jury w sk³adzie: Dorota Musia³, Ewelina Srokosz, Ryszard „Sidor” Sidorkiewicz, wy³oni³o zwyciêzców, którzy reprezentowali Gminê Olsztyn w kolejnych etapach. W kategorii 0-III: pierwsze miejsce zaj¹³ Brunon Olewiñski (SP Ol-

sztyn), drugie wyrecytowa³a Klaudia Mizga³a (SP Kusiêta). W drugiej grupie wiekowej (klasy IV-VI) najlepszymi recytatorami okazali siê: Wiktoria Kiebdój (SP Olsztyn) i Maciej Staniec (SP Kusiêta). Wœród gimnazjalistów trium-

blioteki Publicznej Anna Nocuñ wrêczy³a nagrody najlepszym czytelnikom za rok 2011. Tytu³ „Najlepszy czytelnik 2011 roku” otrzyma³y: Ewelina Wójcik z Kusi¹t oraz Anastazja Ziêtara i Weronika Str¹czyñska z Olsztyna. AN

Nowy orkiestrowy rekord 18 846 z³ uda³o siê zebraæ w Gminie Olsztyn podczas tegorocznego Fina³u Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy. W olsztyñskiej hali sportowej zagrali: legendarny zespó³ rockowy „ZIYO” oraz The Batteries i Ziemia Kanaan. Rykiem silnika motocykla ¿u¿lowego atmosferê „podkrêca³” Sebastian U³amek – gwiazda polskiego ¿u¿la. Wyst¹pili lokalni wokaliœci, tancerze i cheerleaderki. By³y równie¿ dmuchañce oraz stoiska z olsztyñskimi pierogami oraz domowymi wypiekami. Wójt Gminy Olsztyn i Sztab Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy w Olsztynie serdecznie dziêkuj¹ wszystkim wspó³organizatorom, wykonawcom, sponsorom i darczyñcom XX Fina³u Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy w Olsztynie. MK

XX Fina³ Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy w hali sportowej na ul. Zielonej 66


BIULETYN • MARZEC 2012 • STRONA 3

Nowy prezes OSP Kusiêta

Uroczyste otwarcie sali gimnastycznej przy Zespole Szkó³ w Kusiêtach

Marzenia siê spe³niaj¹ Wiele lat mieszkañcy Kusi¹t czekali na salê gimnastyczn¹ przy lokalnym Zespole Szkó³ i pewnie dlatego podczas uroczystoœci otwarcia, która odby³a siê 11 grudnia 2011 r. twarze Kusiêczan tryska³y radoœci¹.

Edyta Czajkowska

Edyta Czajkowska jest pierwsz¹ kobiet¹ pe³ni¹c¹ funkcjê prezesa OSP w historii gminy. To równie¿ pierwsza kobieta w gminie, która ma uprawnienia do prowadzenia wozu bojowego. Podsumowanie rocznej dzia³alnoœci jednostki Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Kusiêtach i wybory nowego zarz¹du odby³y siê 4 lutego br. Po rezygnacji dotychczasowego prezesa Czes³awa Gomolucha, jednog³oœnie wybrano Edytê Czajkowsk¹. Stanowisko naczelnika nadal sprawuje Pawe³ Woszczyna. Funkcjê zastêpcy naczelnika, któr¹ do tej pory pe³ni³a Edyta Czajkowska, obj¹³ Adrian Purgal. PD

Olsztyñskie ostatki W ostatni dzieñ karnawa³u - 21 lutego br., cz³onkinie Klubu Aktywnoœci Lokalnej - GOK Olsztyn urz¹dzi³y prawdziwy babski comber. W trosce o lokalne tradycje przebrane w ciekawe stroje, odwiedzi³y instytucje i domostwa daj¹c znak, ¿e czas hucznych, karnawa³owych zabaw dobieg³ koñca. R

Przed uroczystym przeciêciem wstêgi (od lewej): ks. pra³. R. Grzesik, A. Gamalczyk, B. Skalec, T. Kucharski, J. Wiœniewska, M. Kleszczewski, E. Czajkowska, E. Ca³us, A. i P. Romañscy, M. Staniec, A. Chadryœ, A. Zêbik

- Wybudowanie sali w tak szybkim tempie nie by³oby mo¿liwe bez bardzo dobrej wspó³pracy z Rad¹ Gminy Olsztyn i przedstawicielami Kusi¹t. - powiedzia³ wójt Gminy Olsztyn Tomasz Kucharski. Salê poœwiêci³ ksi¹dz Pra³at Ryszard Grzesik, Proboszcz Parafii pw. œw. Jana Chrzciciela w Olsztynie. Symbolicznym przeciêciem wstêgi obiekt otworzyli: pos³anka na Sejm RP Jadwiga Wiœniewska, wicemarsza³ek Województwa Œl¹skiego

Mariusz Kleszczewski, wójt Gminy Olsztyn Tomasz Kucharski, ks. Pra³at Ryszard Grzesik, radni Gminy Olsztyn: Edyta Czajkowska i Bartosz Skalec, dyrektor Delegatury Oœwiaty w Czêstochowie Anna Gamalczyk, przedstawiciele wykonawcy ZPU „ROMEX” Anna i Pawe³ Romañscy, dyrektor Zespo³u Szkó³ w Kusiêtach Anna Zêbik, przewodnicz¹cy Rady Rodziców Mariusz Staniec i przewodnicz¹cy Samorz¹du Uczniowskiego Adrian Chadryœ.

Profesjonalne prowadzenie zapewni³ mistrz konferansjerki, reporter TVN Irek Bieleninik. Blok artystyczny bogatym programem sportowo olimpijskim rozpoczêli i zakoñczyli uczniowie kusiêckiej szko³y. Gromkimi brawami nagrodzone zosta³y pokazy par tanecznych Szko³y Tañca „Dobrowolscy”: Mai Kosiñskiej i Daniela Czajkowskiego (mieszkañca Kusi¹t) oraz Natalii Skorubskiej i £ukasza £ojko. W ramach kulturalnego projektu pn. „Akademia Pana Chopina na bis” widownia mia³a okazjê wys³uchaæ koncertu muzyki klasycznej w wykonaniu mieszkañców gminy Olsztyn: Pauliny Po³acik (sopran) i Micha³a Biel (fortepian). Czêstochowski Zespó³ Pieœni i Tañca zaprezentowa³ wi¹zankê znanych utworów ludowych. Uroczystoœæ otwarcia zorganizowali: Zespó³ Szkó³ w Kusiêtach, Gmina Olsztyn i Oœrodek Promocji Kultury „Gaude Mater” w Czêstochowie. Przypomnijmy. Salê gimnastyczn¹ w Kusiêtach wybudowano za 2 140 000 z³, w ca³oœci sfinansowane z bud¿etu Gminy Olsztyn. Nowoczesny obiekt o wymiarach 18 na 24 m posiada m.in.: ³¹cznik z budynkiem szko³y, szatnie, natryski pokoje dla nauczycieli. MK

Pasjonaci muzyki i historii 19 lutego 2012 r. w sali balowej Spichlerza odby³ siê XIII Koncert Muzyki Instrumentalnej i wrêczenie nagród w konkursie historycznym.

NAJLEPSI Z HISTORII Ostatkowi przebierañcy u wójta

Warsztaty z Gazet¹ Wyborcz¹ - Wystarcz¹ bazie, zielone ga³¹zki, kolorowa bibu³a, trochê chêci i w kilka minut palemka gotowa. – instruuje Anna Pala, cz³onkini Klubu Aktywnoœci Lokalnej, laureatka wielu nagród w konkursach na ozdoby wielkanocne. Kultywowanie wielkanocnych obyczajów w naszym regionie doceni³a Zuzanna Suliga z czêstochowskiej Gazety Wyborczej, która 16 marca 2012 r. wraz z fotoreporterem Sebastianem Adamusem, odwiedzi³a cz³onkinie Klubu w Gminnym Oœrodku Kultury w Olsztynie. Relacje z warsztatów mo¿na znaleŸæ w dodatku regionalnym Gazety Wyborczej z 27 marca 2012 r. MK

Uczestnicy Koncertu Muzyki Instrumentalnej

Podczas koncertu muzycy z M³odzie¿owej Orkiestry Dêtej Gminy Olsztyn zaprezentowali ró¿norodny repertuar. Uczestników koncertu przygotowali: Bernadetta Owcarz, Zbigniew B³aszczyk, Tomasz Hadrian, Beniamin Klop, Sylwester

Stasiak i Marcin Wiciñski. Goœcinnie wyst¹pi³ duet akordeonowy „Emotion” - zdobywca wielu festiwalowych nagród. Organizatorem wydarzenia by³ Gminny Oœrodek Kultury w Olsztynie. MM

Koncert instrumentalny by³ okazj¹ do podsumowania VIII Gminnego Konkursu Historycznego "Dzieje Gminy Olsztyn", którego organizatorem jest Zespó³ Szkó³ w Kusiêtach. W tym roku do eliminacji gminnych przyst¹pili uczniowie ze szkó³ podstawowych z Turowa, Zrêbic i Kusi¹t. I miejsce wywalczy³a Kamila Stêpieñ (SP w Zrêbicach), II Piotr Sirek (SP w Turowie), III miejsce przypad³o Ma³gorzacie Miedziñskiej (SP w Zrêbicach). Uczestnicy konkursu zostali przygotowani przez nauczycieli historii: Katarzynê Wierzganowsk¹, Annê Zarzyck¹-Tomalsk¹ i Marka Romañskiego. Nagrody i dyplomy zwyciêzcom wrêczyli: wójt Gminy Olsztyn Tomasz Kucharski, dyrektor Zespo³u Szkó³ w Kusiêtach Anna Zêbik i dyrektor GOK-u Mariola Matysek. MM


BIULETYN • MARZEC 2012 • STRONA 4

Nasi lingwiœci Uczniowie Szko³y Podstawowej w Olsztynie zajêli drugie miejsce w I Przegl¹dzie Ma³ych Form Teatralnych i Wokalnych w Jêzyku Angielskim Meeting Drama and Music organizowanym przez Regionalny Oœrodek Kultury w Czêstochowie. W przegl¹dzie wziê³o udzia³ dziesiêcioro uczniów klas czwartych: Olga G¹ga³a, Karolina Graczyk, Wiktoria Kiebdój, Weronika Kowalska, Weronika Suszek, Olga Szymañska, Marcelina Tomza, Mi³osz Kuter, Filip Balt, Oskar Zatoñ. Nasi artyœci zaprezentowali przedstawienie w jêzyku angielskim pt. „Little Red Riding Hood”, czyli „Czerwony Kapturek”. Grupê przygotowa³a nauczycielka jêzyka angielskiego Angelika Marta³ek. R

Zadania inwestyc Rewitalizacja rynku w Olsztynie, kompleksowa modernizacja czêœci ulic Karliñskiego, Napoleona oraz Ogrodowej w Olsztynie, budowa boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw w Przymi³owicach, zagospodarowanie szlaku „Dró¿ki œw. Idziego”, przygotowanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej w Skrajnicy czy doposa¿enie placu zabaw w Bukownie to inwestycje zaplanowane do realizacji w bie¿¹cym roku.

Rewitalizacja rynku w Olsztynie

Olsztyñski GOPR w akcji 15 stycznia 2012 r. w Jaskini „Wszystkich Œwiêtych” w rezerwacie „Sokole Góry” w Olsztynie dosz³o do wypadku 26-letniej kobiety. Po kilku minutach od wezwania do otworu jaskini dotarli ratownicy stacjonuj¹cy w Olsztynie. Poszkodowana zosta³a opatrzona i wyci¹gniêta na powierzchniê na linach, po czym przekazana do karetki pogotowia ratowniczego z Czêstochowy. - W akcji bra³o udzia³ 8 ratowników Grupy Jurajskiej GOPR ze Stacji Ratunkowych w Olsztynie i Podlesicach, dysponuj¹cych dwoma ratunkowymi samochodami terenowymi oraz specjalistycznym wyposa¿eniem ratowników górskich do akcji jaskiniowych. – informuje Adam van der Coghen - naczelnik Jurajskiej Grupy GOPR.

NGO – wyniki 37 000 z³ to kwota przyznana w gminnym konkursie dla organizacji pozarz¹dowych na ich dzia³alnoœæ w 2012 r. Na kulturê przeznaczono 10 000 z³, dziel¹c je pomiêdzy: Stowarzyszenie Mi³oœników Robótek Rêcznych „Œwiat Ewy” (4 000 z³), Regionalny Zwi¹zek Rolników, Kó³ek i Organizacji Rolniczych - na dzia³alnoœæ Gminnego Ko³a Gospodyñ Wiejskich (3 500 z³), Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Wsi Zrêbice i Krasawa (2 500 z³). W zakresie kultury fizycznej kwotê 20 000 z³ podzielono na dzia³alnoœæ nastêpuj¹cych klubów sportowych: Gminnego Ludowego Klubu Sportowego „Sokó³” (10 000 z³), Gminnego Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego „Or³y” (6 000 z³), Klubu Sportowego„Dragon”(4 000 z³). Kwota 7 000 z³ rozdzielona zosta³a w zakresie zdrowia miêdzy Stowarzyszenie Ludzi Otwartych Serc „LOS” (5 500 z³) i Regionalny Zwi¹zek Rolników, Kó³ek i Organizacji Rolniczych (1 500 z³). PD

Rynek w Olsztynie przed remontem, luty 2012 r.

Rynek w Olsztynie w trakcie remontu, marzec 2012 r.

Wizualizacja rynku w Olsztynie, wg Tomasza Ulmana Firma „TU”

27 lutego br. w Olsztynie rozpoczê³y siê prace, w wyniku których Olsztyn zyska nowe centrum. Zgodnie z umow¹ rynek wraz z ulic¹ Zamkow¹ ma byæ gotowy jesieni¹ 2012 r. Ca³kowit¹ wartoœæ realizacji oszacowano na ponad 6 mln z³. Wykonawc¹ jest wy³oniona w przetargu Firma Us³ugowo-Handlowa Maciej Dobosz. Remont wi¹¿e siê z koniecznoœci¹ zmian w organizacji w ruchu pieszym i drogowym. Za utrudnienia przepraszamy! Wykonanie zadania bêdzie dofinansowane kwot¹ 5 011 911,17 z³ pozyskan¹ przez Gminê Olsztyn w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Subregionu Pó³nocnego Województwa Œl¹skiego, Priorytet VI Zrównowa¿ony rozwój miast, Dzia³anie 6.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych. Pozosta³e œrodki to wk³ad w³asny Gminy. Zakres prac obejmie m.in. przebudowê p³yty rynku, remont ulic: Zamkowej i czêœci Kühna, wykonanie kanalizacji deszczowej. Koncepcja architektoniczna obejmuje tak¿e uk³ad komunikacyjny, ukszta³towanie tere-

nu, ma³¹ architekturê, zieleñ, oœwietlenie. Rewitalizacja rynku umo¿liwi przywrócenie centralnemu miejscu w Olsztynie w³aœciwych funkcji: kulturowych, rekreacyjnych i edukacyjnych. Otworzy centrum Olsztyna dla publicznoœci i„rozjaœni” pierzeje z us³ugami: Gminnym Oœrodkiem Kultury, bankami, Urzêdem Pocztowym, kwiaciarniami, sklepami. Ruch tranzytowy zostanie przeniesiony na drogê powiatow¹ – zgodnie z warunkami przedstawionymi przez konserwatora zabytków. - Inwestycja w rynek ma staæ siê bodŸcem dla inwestorów, w³aœcicieli nieruchomoœci przy rynku i w jego s¹siedztwie. Ma ostatecznie przes¹dziæ, ¿e w Olsztynie, corocznie odwiedzanym przez tysi¹ce turystów, op³aca siê inwestowaæ, warto mieszkaæ i posiadaæ siedzibê firmy. – mówi wójt Gminy Olsztyn Tomasz Kucharski. Projekt, wg. którego remontowane jest centrum Olsztyna wygra³ konkurs organizowany przez Gminê Olsztyn w 2007 r. Jego autorem jest Tomasz Ulman Firma “TU”. MK

ul. Zamkowa przed remontem

Wizualizacja ul. Zamkowej


BIULETYN • MARZEC 2012 • STRONA 5

yjne na rok 2012

Wóz bojowy dla Biskupic

Remont dróg w Olsztynie Jesieni¹ zakoñczy siê remont ul. Ogrodowej oraz czêœci ulic Karliñskiego i Napoleona w Olsztynie. Projektem objêta jest przebudowa dróg o ³¹cznej d³ugoœci 1003,03 mb, w tym przebudowa siedmiu skrzy¿owañ, budowa szeœciu mini rond i 2006 mb chodnika oraz progów zwalniaj¹cych. Czêœæ ul. Napoleona (od Kühna do Botanicznej) zyska bitumiczn¹ nawierzchniê. Szutrow¹ drogê przy ul. Ogrodowej zast¹pi

jezdnia z kostki betonowej, a przed skrzy¿owaniem z ul. Napoleona nawierzchnia bitumiczna z obustronnym chodnikiem. Ulica Karliñskiego na odcinku 300 metrów zyska now¹ nawierzchniê asfaltow¹ i chodniki. Zadanie bêdzie realizowane w ramach „Schetynówek” - „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II. Bezpieczeñstwo – Dostêpnoœæ – Rozwój”. Wniosek Gminy Olsztyn pn. „Przebudowa dróg gminnych w Olsztynie stanowi¹cych

po³¹czenie drogi krajowej nr 46 z drog¹ powiatow¹ nr 1065 3 – przebudowa ci¹gu ulic Karliñskiego, Ogrodowej i Napoleona” zaj¹³ pierwsze miejsce na liœcie rankingowej Wojewody Œl¹skiego. Gminie przyznano dofinansowanie w kwocie 235 160 z³. Jako wk³ad w³asny Gmina zadeklarowa³a 539 540,51 z³. Ca³oœæ ma kosztowaæ 775 700,51 z³. Wykonawc¹ wy³onionym przetargu jest Zak³ad Us³ugowo Handlowy “DET” Zdzis³aw Galant z Rêdzin. MK

Boisko i plac zabaw w Przymi³owicach Ju¿ w najbli¿sze wakacje mieszkañcy Przymi³owic bêd¹ mogli korzystaæ z nowego, wielofunkcyjnego boiska i placu zabaw. Boisko z trawy syntetycznej o wymiarach 19,10 x 32,25 m podzielone bêdzie na trzy boiska do gry w: koszykówkê, pi³kê no¿n¹ oraz siatkówkê. Wartoœæ inwestycji wraz z osprzêtem w postaci bramek, siatek czy koszy oszacowano na ponad 200 tys. z³. Uczestnicz¹c

w konkursie Stowarzyszenia Partnerstwo Pó³nocnej Jury og³oszonego w ramach dzia³ania - Wdra¿anie lokalnych strategii rozwoju PROW na lata 2007-2013 „Odnowa i rozwój wsi”, Gmina Olsztyn pozyska³a 60 000 z³. Pozosta³e œrodki w ramach porozumienia sfinansuje Wspólnota Gruntowa wsi Przymi³owice i Gmina Olsztyn. Po s¹siedzku boiska powstanie ogólnodostêpny plac zabaw dla dzieci. Na placu

przewidziano m. in.: bujaki, podwójne huœtawki, linarium, karuzele, œciankê wspinaczkow¹ oraz zestaw zabawowy. Plac zabaw zostanie zbudowany za 41 907 z³ z czego 24 000 z³ to kwota pozyskana przez Gminê w ramach dzia³ania Wdra¿anie lokalnych strategii rozwoju PROW na lata 2007-2013 w zakresie „Ma³ych Projektów”. Pozosta³e œrodki to wk³ad w³asny Gminy. MK

Termomodernizacja - to siê op³aca!

Samochód gaœniczy dla OSP w Biskupicach

W grudniu 2011 r. jednostka Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Biskupicach zyska³a ciê¿ki samochód gaœniczy, wodno-pianowy marki Steyr 1491 Rosenbauer SLF 11000 - GCBA 11/50 z 1986 r. - Szybkie i sprawne przejêcie samochodu by³o mo¿liwe dziêki wójtowi Gminy Olsztyn Tomaszowi Kucharskiemu, komendantowi Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Katowicach st. bryg. Bogdanowi Jêdrosze i naczelnikowi Wydzia³u Kwatermistrzowskiego PSP w Katowicach - st. asp. Dariuszowi Paks. - mówi Waldemar Kondys, prezes OSP w Biskupicach. Pojazd ma bardzo dobre parametry wydajnoœci armatury wodno-pianowej i prost¹ w obs³udze motopompê. Dotychczas druhowie z Biskupic uczestniczyli w akcjach dysponuj¹c prawie trzydziestoletnim, lekkim wozem gaœniczym marki ¯uk. - Cieszê siê, ¿e uda³o siê nam uzgodniæ przejêcie samochodu z Katowic. Dziêkujê za inicjatywê Prezesa OSP w Biskupicach Waldemara Kondysa. Z pewnoœci¹ mo¿emy czuæ siê bezpieczniej. - mówi Tomasz Kucharski, wójt Gminy Olsztyn. MK

Prymusi z gimnazjum

Pó³tora miliona z³otych to kompensata pozyskana przez Gminê Olsztyn za termomodernizacjê piêciu budynków u¿ytecznoœci publicznej: trzech szkó³ i dwóch remiz stra¿ackich.

Od lewej B. Nabia³ek, J. Walichnowski

Szko³a Podstawowa w Olsztynie

Zespó³ Szkó³ w Zrêbicach

Remiza OSP w Turowie

po³u Szkó³ w Kusiêtach, Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych: w Turowie i Biskupicach oraz Szko³y Podstawowej w Olsztynie. Ca³kowity koszt modernizacji budynków to 3 073 860, 37 z³. Prawie pó³tora miliona z³otych pozyskanych w ramach dzia³ania 5.3 Czyste powietrze i odnawialne Ÿród³a energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Œl¹skiego na lata 2007-2013 to refundacja kosztów poniesionych na zadania

inwestycyjne skierowane na ochronê œrodowiska naturalnego. Wsparcia, w kwocie 1 551 809,83 z³ udzieli³ Gminie Olsztyn Wojewódzki Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Gmina do³o¿y³a 24 387,92 z³. Budynki zyska³y m.in.: nowoczesne kot³ownie i instalacje centralnego ogrzewania, docieplone œciany zewnêtrzne i stropodachy, estetyczne elewacje. MK

Zespó³ Szkó³ w Kusiêtach

Remiza OSP w Biskupicach

- Aplikuj¹c o dofinansowanie projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja obiektów u¿ytecznoœci publicznej w gminie Olsztyn oraz monta¿ instalacji solarnej”, wykorzystaliœmy zaproponowan¹ w regulaminie konkursu szansê odzyskania œrodków poniesionych na inwestycje zrealizowanie w latach 2007-2011. – informuje Tomasz Kucharski, wójt Gminy Olsztyn. W ramach projektu zmodernizowano budynki: Zespo³u Szkó³ w Zrêbicach, Zes-

Bart³omiej Nabia³ek i Jakub Walichnowski to mieszkañcy gminy Olsztyn, którzy znaleŸli siê w œcis³ej czo³ówce Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla gimnazjalistów. Bart³omiej Nabia³ek - uczeñ klasy III b Gimnazjum im. K. Karliñskiego w Olsztynie zosta³ laureatem Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Biologii. Bartek przygotowa³ siê do konkursu pod kierunkiem nauczyciela biologii mgr Agnieszki Rutkowskiej. Miejsce w czo³ówce zapewni³ sobie zdobywaj¹c 57 pkt. na 60 mo¿liwych. - Ka¿dego roku mamy laureatów wojewódzkich olimpiad z jêzyka polskiego, geografii czy historii. Po raz pierwszy mamy finalistê z biologii. – cieszy siê Andrzej Nabia³ek, dyrektor olsztyñskiego gimnazjum. Pierwsze miejsce w Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym z Historii zaj¹³ Jakub Walichnowski, mieszkaniec Olsztyna, uczêszczaj¹cy do Gimnazjum im œw. Jana dela Salle. MK


BIULETYN • MARZEC 2012 • STRONA 6

W skrócie Jubileusz XX-lecia ZGJ Tradycyjnie 6 grudnia minionego roku na olsztyñskim rynku goœci³ œw. Miko³aj zaproszony przez Gminny Oœrodek Kultury w Olsztynie. Tego samego dnia wójt Gminy Olsztyn Tomasz Kucharski oraz kierownik GOSiR Roman Radecki wrêczyli najm³odszym pi³karzom Soko³a Olsztyn prezenty miko³ajkowe . Wspólne zdobienie choinki na molo przy stawie, a potem ogl¹danie Jase³ek w wykonaniu najm³odszych mieszkañców so³ectw Zrêbice i Krasawa – tak mieszkañcy Zrêbic i Krasawy spêdzili niedzielne popo³udnie - 18 grudnia 2011 r. 11 grudnia 2011 r. reprezentacja Gminnego Ko³a Gospodyñ Wiejskich uczestniczy³a w VII Ogólnopolskiej Prezentacji Sto³ów Wigilijnych w Warszawie. Przedœwi¹teczne spotkanie op³atkowe Ko³a Gospodyñ Wiejskich ”Zrêbianki” oraz zaproszonych goœci odby³o siê 13 grudnia 2011 r. w Zrêbicach. Cz³onkinie Gminnego KGW promowa³y œwi¹teczne zwyczaje podczas VII Prezentacji Sto³ów Wigilijno - Bo¿onarodzeniowych, która odby³a siê 18 grudnia 2011 r. w hali sportowej Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Myszkowie. Bernadetta Niemczyk - Przewodnicz¹ca Krajowej i Gminnej Rady KGW, odebra³a z r¹k Stanis³awa Gmitruka - Dyrektora Œl¹skiego Oddzia³u Regionalnego ARiMR w Czêstochowie statuetkê dla Kó³ Gospodyñ Wiejskich Ziemi Czêstochowskiej w uznaniu za propagowanie polskich tradycji. 16 grudnia 2011 r. w Urzêdzie Gminy Olsztyn odby³ siê zjazd Zarz¹du Gminnego Zwi¹zku Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych. Podczas spotkania podjêto uchwa³ê w sprawie nadania tytu³u honorowego cz³onka Zarz¹du Gminnego druhowi Janowi Biskupowi – zas³u¿onemu dzia³aczowi i wieloletniemu naczelnikowi OSP w Olsztynie. Ponad 50 osób uczestniczy³o w wigilijnym spotkaniu, które 16 grudnia 2011 r. odby³o siê w remizie Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Biskupicach. 20 grudnia 2011 r. w Gminnym Przedszkolu w Olsztynie odby³o siê pi¹te spotkanie op³atkowe przygotowane z myœl¹ o samotnych i najstarszych mieszkañcach naszej gminy. Sporym zainteresowaniem cieszy³y siê zajêcia organizowane podczas ferii zimowych przez Gminny Oœrodek Kultury oraz Gminny Oœrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie.

Jaros³aw Tobolewski – wójt Gminy Olsztyn w latach 1990-98 zosta³ honorowym cz³onkiem Zwi¹zku Gmin Jurajskich i jedn¹ z g³ównych postaci filmu jubileuszowego. Jubileuszowa uroczystoœæ ZGJ odby³a siê 12 grudnia 2011 r. w sali obrad Urzêdu Miasta Krakowa. Gminê Olsztyn reprezentowali: wójt Gminy Olsztyn Tomasz Kucharski, prezes Jurajskiego Stowarzyszenia Turystyki Wiejskiej Stanis³aw Kozubek, pracownik ds. promocji i turystyki UG Olsztyn Monika Kosielak. Dwudziestoletni¹ dzia³alnoœæ zaprezentowano za pomoc¹ filmu z aktualnymi i archiwalnymi informacjami i obrazami. Do r¹k samorz¹dowców trafi³a moneta okolicznoœciowa z logo Zwi¹zku Gmin Jurajskich i dat¹ upamiêtniaj¹c¹ jubileusz. Zwi¹zek Gmin Jurajskich to jedno z najstarszych tego typu stowarzyszeñ w Polsce. Obecnie zrzesza 37 gmin z terenu Jury KraJaros³aw Tobolewski odbiera certyfikat od przewodnicz¹cego ZGJ Adama Markowskiego kowsko–Czêstochowskiej. MK

Senator Lasecki z wizyt¹ w Zrêbicach Jaros³aw Lasecki, Senator RP odwiedzi³ uczniów Zespo³u Szkó³ w Zrêbicach. Czyta³ ksi¹¿ki i odpowiada³ na liczne pytania dotycz¹ce dzieciñstwa i pracy polityka. Senator goœci³ w szkole 9 marca br. w ramach Ogólnopolskiej Akcji„ Ca³a Polska czyta dzieciom”, w której uczestniczy Zespó³ Szkó³ w Zrêbicach. W pierwszej kolejnoœci senator spotka³ siê z najm³odszymi uczniami, z którymi czyta³ fragmenty ksi¹¿ek i zachêca³ do samo-

dzielnego siêgania do literatury. Podkreœli³ jednoczeœnie jak wa¿n¹ rolê w ¿yciu ka¿dego cz³owieka odgrywa wykszta³cenie. - Z wizyty Senatora najbardziej cieszyli siê najm³odsi. Starsi przeprowadzili z politykiem powa¿n¹ i o¿ywion¹ debatê, której przewodniczy³y uczennice klasy III gimnazjum: Angelika Tomzik i Klaudia Œlêzak. Nasz wyj¹tkowy goœæ da³ siê poznaæ jako otwarty i dowcipny cz³owiek, prawdziwy pasjonat kultury. – informuje Monika Hobot , nauczyciel ZS w Zrêbicach. R

Jaros³aw Lasecki z najm³odszymi

Projekt wspó³finansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego

Projekt w SP Olsztyn zakoñczony 26 stycznia br. w Szkole Podstawowej w Olsztynie odby³ siê„Piknik naukowy” podsumowuj¹cy unijne zajêcia warsztatowe, kszta³tuj¹ce umiejêtnoœci poznawcze uczniów w ramach projektów: „Szko³a Twórczego Myœlenia”, „Wiem Jak …” i „Mali £owcy Przygód”. Dodatkowe zajêcia odbywa³y siê w szkole od paŸdziernika 2011 r. dziêki wspó³finansowaniu ze œrodków Unii Europejskiej w ramach EFS IX Rozwój wykszta³cenia i kompetencji w regionach, oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. W szkole realizowane by³y równolegle trzy projekty w klasach pierwszych, drugich i trzecich. Nowatorskie zajêcia prowadzono metod¹ warsztatow¹. Uczniowie nabyli wiele umiejêtnoœci m.in.: poszerzyli wiedzê i zainteresowania naukowe oraz poziom koncentracji. W ramach ka¿dego projektu odby³y siê zajêcia otwarte dla rodziców z zakresu kompetencji spo³ecznych, obywatelskich i informatycznych. Szko³a zyska³a wiele cennych Uczniowie klasy II b podczas warsztatów pomocy: zestawów dydaktycznych, albumów, ksi¹g, ale te¿ dwa laptopy, tablicê wadzili nauczyciele Szko³y Podstawowej i uzyskali certyfikaty w zakresie nowoczeEK multimedialn¹, rzutnik i ekran. Zajêcia pro- w Olsztynie, którzy ukoñczyli szkolenia snych metod nauczania.


BIULETYN • MARZEC 2012 • STRONA 7

35 lat w biegu

Mamy Mistrza Polski w snowboardzie

W tym roku mija trzydzieœci piêæ lat odk¹d Mieczys³aw Tomalski, mieszkaniec Olsztyna rozpocz¹³ intensywn¹ promocjê zdrowego stylu ¿ycia poprzez uprawianie kilku dyscyplin sportowych, zachêcanie do wspólnego biegania oraz niesione sukcesami uczestnictwo w wydarzeniach sportowych w ca³ym kraju.

Jakub Sitak, mieszkaniec Olsztyna stan¹³ na najwy¿szym podium XI Mistrzostw Polski Instruktorów Snowboardu w Zieleñcu. Szczêœliwe dla Kuby zawody odby³y siê w dniach 17-18 marca 2012 r. w Zieleñcu na stokach „Winterpol”. Zaszczytny tytu³ Mistrza Polski Kuba zdoby³ w konkurencjach freestylowych, rywalizuj¹c ze 150 zawodnikami. W tym sezonie Kuba zaj¹³ równie¿ III miejsce w otwartych Mistrzostwach Polski Amatorów w Slopestyle. MK

Mieczys³aw Tomalski ma 74 lata. Ciesz¹c siê dobrym zdrowiem uprawia biegi prze³ajowe, kolarstwo i narciarstwo biegowe. Jest jednym z dwóch najbardziej aktywnych i zas³u¿onych weteranów sportowych w województwie œl¹skim. To równie¿ zawodnik z czo³ówki krajowej w swojej kategorii wiekowej. Od 1977 r. z sukcesami bierze udzia³ w maratonach, pó³maratonach, biegach prze³ajowych, biegach narciarskich i wyœcigach kolarskich w ca³ej Polsce. W domowych zbiorach ma oko³o 65 medali, tyle samo pucharów i niezliczone iloœci dyplomów. - Najchêtniej biorê udzia³ w wyœcigach kolarskich, ale najlepsze wyniki osi¹gam w biegach prze³ajowych. Najbardziej utkwi³ mi w pamiêci jeden z pierwszych „Maratonów Warszawskich”, z którego wróci³em ze z³otym medalem.– mówi Mieczys³aw Tomalski, dodaj¹c. - Uprawianie sportu jest moj¹ pasj¹. ¯ona nazywa j¹ na³ogiem. Zachêcam do biegania. Co niedziela o 11.15

Mateusz trzeci w Niemczech

Od lewej Roman Radecki kierownik GOSiR, Mieczys³aw Tomalski, Ma³gorzata Ha³adyj

biegam zawsze. Przygotowuj¹c siê do kolejnego startu, dwa razy w tygodniu przebiegam dystans, który mam biec w zawodach. Najczêœciej jest to 15 kilometrów. Z okazji sportowego jubileuszu w imieniu wójta Gminy Olsztyn, Ma³gorzata

Ha³adyj zastêpca wójta Gminy Olsztyn wraz z Romanem Radeckim kierownikiem Gminnego Oœrodka Sportu i Rekreacji w Olsztynie wrêczyli Mieczys³awowi Tomalskiemu sportowe akcesoria i gratulacje. MK

Turnieje tenisa sto³owego Janusz Œlusarczyk okaza³ siê niepokonany w obu turniejach tenisa sto³owego organizowanych 22 stycznia i 4 lutego 2012 r. w hali sportowej w Olsztynie. W rozgrywkach wziê³o udzia³ ponad szeœædziesiêciu zawodników rywalizuj¹cych w systemie do dwóch przegranych. Jednym z zawodników by³ honorowy patron turnieju wójt Gminy Olsztyn, Tomasz Kucharski. Rolê sêdziego podczas zawodów pe³ni³ by³y reprezentant Polski w tenisie sto³owym Janusz Haszcz. W pierwszej edycji, mistrza wspiera³y Agata Pastor i Antonina Szymañska – równie¿ reprezentantki Polski w tej dyscyplinie. W styczniowej edycji po zwyciêzcy Januszu Œlusarczyku na drugim miejscu uplasowa³ siê Marian Dziewoñski, na trzecim Ma- ju Janusz Œlusarczyk pokona³ Rafa³a Serwarek Chybiñski, miejsce czwarte zaj¹³ Ma- tê. Na trzecim miejscu uplasowa³ siê Marek Chybiñski. riusz Nabia³ek. Triumfuj¹cy równie¿ w kolejnym turnie- - Dziêkujê uczestnikom za udzia³ i zapra-

Uczestnicy turnieju tenisa sto³owego

szam na kolejne turnieje oraz treningi do hali sportowej. – zachêca Roman Radecki, kierownik Gminnego Oœrodka Sportu i Rekreacji w Olsztynie–organizator turniejów. MS

Srebro dla Olsztyna 26 stycznia br. cheerleaderki z Gimnazjum im. Kaspra Karliñskiego w Olsztynie wziê³y udzia³ w I Miêdzygimnazjalnym Konkursie Cheerleaderek. Przegl¹d pn. "Taniec to muzyka duszy" odby³ siê w Zespole Szkó³ im. W³adys³awa Szafera w Z³otym Potoku. Dziewczêta wytañczy³y drugie miejsce, w nagrodê otrzymuj¹c dyplomy oraz sprzêt DVD.

W konkursie bra³o udzia³ dziesiêæ zespo³ów. Srebro zdoby³a nasza dru¿yna w sk³adzie: Marta Caban, Dorota Wiciñska, Dominika Niemczyk, Klaudia Jaœkiewicz, Anna Sadkowska, Oliwia Lenczner, Alicja Kwaœny, Paulina Tomzik, Martyna Ziêtara, Iweta Œpiewak. Instruktorem zespo³u jest Alicja Matyja, nauczyciel wychowania fizycznego w olsztyñskim gimnazjum. R

Cheerleaderki z olsztyñskiego gimnazjum

Mateusz Juszczyk ze swoj¹ psi¹ dru¿yn¹, zaj¹³ trzecie miejsce w otwartych Mistrzostwach Niemiec. Mateusz – mistrz psich zaprzêgów z jurajskich Biskupic – wywalczy³ br¹z w klasie D-1. Do najlepszych na œwiecie zabrak³o mu kilka minut. MK

Walki dzikich dru¿yn W rozegranym 8 stycznia br. w olsztyñskiej hali Turnieju Pi³ki No¿nej o Puchar Wójta Gminy Olsztyn rywalizowa³o 8 dru¿yn - zwyciê¿yli pi³karze ze Z³otego Potoku. Dru¿yna ze Z³otego Potoku w drodze do fina³u wygra³a wszystkie mecze. Na drugim miejscu uplasowa³y siê Jurajskie Wilki. W meczu o trzecie miejsce Olsztyn okaza³ siê lepszy od Abstynenta. W kolejnym pucharowym turnieju, który odby³ siê w olsztyñskiej hali 22 stycznia br. równych sobie nie mia³a dru¿yna SGP. Drugie miejsce wywalczy³y Jurajskie Wilki, trzecia by³a Delecta Zawodzie. Sokó³ Olsztyn zakoñczy³ rozgrywki na czwartym miejscu. W turnieju wziê³o udzia³ dziesiêæ dru¿yn. Dyplomy i puchary najlepszym dru¿ynom wrêczyli organizatorzy: kierownik Gminnego Oœrodka Sportu i Rekreacji w Olsztynie Roman Radecki oraz Prezes Soko³a Olsztyn Dariusz Górecki. MS

Ogólnopolski Turniej Orlików Dwanaœcie dru¿yn rywalizowa³o w I Ogólnopolskim Turnieju Orlików, który RKS Raków zorganizowa³ 19 lutego br. w olsztyñskiej hali sportowej. Zwyciêstwo w turnieju wywalczy³a dru¿yna Polonia Œroda Œl¹ska. Na drugim miejscu uplasowa³ siê Sprint Katowice, na trzecim Zag³êbie Sosnowiec. Pi³karze Soko³a Olsztyn zmagania zakoñczyli na ósmej pozycji. Indywidualn¹ nagrodê dla najm³odszego uczestnika turnieju zdoby³ zawodnik Soko³a Olsztyn – Jakub £askowski. MS


BIULETYN • MARZEC 2012 • STRONA 8

Zapraszamy na imprezy kwiecieñ – czerwiec 2012 21-22 kwietnia - Ogólnopolski Jarmark Kolekcjonerski „Pod Zamkiem” w Olsztynie 22 kwietnia - XXII Gminny Konkurs Piosenki Przedszkolnej 1 maja - Wielopokoleniowy mecz mieszkañców Skrajnicy 11 maja - Turniej Pi³ki No¿nej 12 maja - „Polska Biega” w Olsztynie - Bieg Wiosny 2012 13 maja - VI Majowy Festyn Rodzinny w Zrêbicach 20 maja - Rodzinny Festyn Szkolny w Kusiêtach 26 maja - Festyn Ludowy w Skrajnicy 26-27 maja - Ogólnopolski Jarmark Kolekcjonerski „Pod Zamkiem” 28 maja - 17 czerwca - XI Regionalny Konkurs na tradycyjne ozdoby bibu³kowe pt.„Kwiaty” 29 maja - XIII Minirajd Przedszkolaków 29 maja - Gminny Dzieñ Matki 1 czerwca - „Dzieñ Dziecka” z Caritas, Turniej Pi³ki No¿nej 2 czerwca - V Piknik Rodzinny w Gminnym Przedszkolu w Olsztynie 3 czerwca - XVII Marszobieg na „Jurajskim Szlaku”, Festyn w Turowie 10 czerwca - Patriotyczna Msza Œwiêta 17 czerwca - VII Festyn rodzinny w ogrodach plebañskich 23-24 czerwca - IV Jurajski Piknik Geologiczny, Ogólnopolski Jarmark Kolekcjonerski „Pod Zamkiem” 24 czerwca - Gminne Zawody Sportowo Po¿arnicze o Puchar Wójta Gminy Olsztyn 25-29 czerwca - Letnia Szko³a Geologii 30 czerwca - Regionalny Turniej Pi³ki No¿nej Dzikich Dru¿yn o Puchar Wójta Gminy Olsztyn Wydawca Biuletynu: Urz¹d Gminy Olsztyn, Pl. Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego 10, 42-256 Olsztyn, tel. 34 328 50 76, 34 328 50 77, e-mail: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl Redakcja: Monika Kosielak, Paulina D³uba³a Grafika, sk³ad: Tomasz Gajda

Pomoc dla Ady 8 grudnia 2011 r. przy Urzêdzie Gminy Olsztyn powsta³ Komitet „Pomoc dla Ady”. Wœród dziesiêciu cz³onków komitetu s¹ dwie osoby prawne: Bank Spó³dzielczy w Poczesnej i Gmina Olsztyn. Jedenastoletnia Adrianna Kondys, mieszkanka Biskupic, od urodzenia choruje na mózgowe pora¿enie dzieciêce. Wymaga sta³ej opieki, leczenia i rehabilitacji. Choroba nie zabra³a jej jednak chêci rozwoju i zdobywania wiedzy. Pomimo trudnoœci w komunikowaniu siê, Ada podjê³a naukê w Szkole Podstawowej w Biskupicach, gdzie odnosi spore sukcesy. Ada rozumie wszystko co siê do niej mówi, lecz nie potrafi odpowiedzieæ. Intensywnoœci¹ wzroku podejmuje decyzje. Z najbli¿szymi porozumiewa siê dziêki specjalnej ksi¹¿ki z tablicami, za pomoc¹ której powiedzia³a kiedyœ; „Nie przeszkadza mi, ¿e nie mogê chodziæ czy mówiæ, ale strasznie z³oœci mnie to, ¿e ludzie mnie nie rozumiej¹”. Komitet „Pomoc dla Ady” zbiera pieni¹dze na zakup profesjonalnego komunikatora, który kosztuje 32 tys. z³. Sprzêt u³atwi³by Adzie kontakt z otoczeniem, ale przede wszystkim wyra¿anie emocji i udzia³ w zajêciach szkolnych. - Zebraliœmy ju¿ ponad 10 tys. z³. Serdecznie dziêkujemy za hojnoœæ i otwarte serca. – mówi W³odzimierz Bieniek – so³tys Biskupic i jeden z inicjatorów powstania komitetu. Wp³at mo¿na dokonywaæ na konto Komitetu„Pomoc dla Ady”o numerze: 71 8260 0006 2001 0012 2845 0001 R

Adrianna Kondys

Selektywna zbiórka odpadów W zwi¹zku z podpisaniem umowy z nowym odbiorc¹ odpadów segregowanych (firma „REMONDIS”), informujemy o zmianie organizacji systemu selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy Olsztyn. Aby móc uczestniczyæ w zbiórce, konieczne jest pobranie worków na odpady w Urzêdzie Gminy Olsztyn (tylko po raz pierwszy). Worki s¹ dostêpne w biurze obs³ugi interesanta. W dniu wywozu firma „REMONDIS” zostawi worki na wymianê przed posesj¹.

Z systemu selektywnej zbiórki odpadów mog¹ korzystaæ osoby, które zawar³y umowê z przedsiêbiorc¹ œwiadcz¹cym us³ugi wywozu odpadów komunalnych, dlatego prosimy o zabieranie ze sob¹ przedmiotowych umów lub dowodów wp³aty za ostatni miesi¹c.

W³aœciciel nieruchomoœci mo¿e otrzymaæ maksymalnie 4 szt. worków. „REMONDIS” bêdzie odbiera³ worki z logo gminy i firmy wystawione przed posesjê do godz. 8.00. Szczegó³owe informacje pod nr tel. 34 328 50 77 w. 26, lub w Urzêdzie Gminy w pokoju nr 1. MP

Harmonogram wywozu w Gminie Olsztyn kwiecieñ - czerwiec 2012 r.

Kwiecieñ

17

Biskupice Turów Bukowno 18

Maj

22

23

24

25

Czerwiec

19

20

21

22

miejscowoœæ/ miesi¹c

Olsztyn

Skrajnica Odrzykoñ Kusiêta 19

Przymi³owice Zrêbice Krasawa 20

Biuletyn Gminy Olsztyn  
Biuletyn Gminy Olsztyn  

Biuletyn informacyjny Gminy Olsztyn

Advertisement