Page 1

grudzieñ 2011 Nr 20

Inwestycje drogowe

Kultura i rozrywka

Modernizacja dróg w gminie Olsztyn w 2011 r.

Charytatywny bal i anielskie statuetki. 170 Mi³oœników Gminy Olsztyn bawi³o siê podczas IV Charytatywnego Balu w hali sportowej w Olsztynie. Wiêcej - s. 8

Ponad 26 km kompleksowo wyremontowanych dróg zosta³o oddanych do u¿ytku w bie¿¹cym roku w gminie Olsztyn.

Wiêcej - s. 5

ul. Kühna w Olsztynie

Statuetki „Olsztyñskiego Anio³a Stró¿a”

Kusiêta maj¹ salê gimnastyczn¹ Od listopada 2011 r. uczniowie Zespo³u Szkó³ w Kusiêtach korzystaj¹ z nowej sali gimnastycznej. Szko³a zyska³a nowoczesn¹ salê o wymiarach 18 na 24 m wraz z ³¹cznikiem. W budynku znajduj¹ siê równie¿ szatnie szkolne i sportowe, natryski i pomieszczenia dla nauczycieli wychowania fizycznego. Przetarg na budowê sali sportowej w Kusiêtach rozstrzygniêto w czerwcu 2010 r., wygra³a go firma ZPHU„Romex”. W bie¿¹cym roku Gmina Olsztyn otworzy³a równie¿ „bliŸniacz¹” salê gimnastyczn¹ wraz z zapleczem przy Zespole Szkó³ w Zrêbicach. Od jesieni 2010 r. w Olsztynie dzia³a pe³nowymiarowa hala sportowa i kompleks boisk sportowych "Orlik 2012". W przysz³ym roku Gmina planuje wybudowaæ boisko wielofunkcyjne ze sztuczn¹ nawierzchni¹ w miejscowoœci Przymi³owice. MK

Weso³ych Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia

Sala gimnastyczna przy Zespole Szkó³ w Kusiêtach

Rewolucja œmieciowa

APEL DO MIESZKAÑCÓW Po nowym roku Gmina Olsztyn zobowi¹zana bêdzie do podjê- KUSI¥T I PRZYMI£OWIC!

oraz zdrowia cia kroków w kierunku odbioru odpadów komunalnych od i wszelkiej pomyœlnoœci wszystkich mieszkañców z terenu gminy. Na przejêcie „gosw Nowym Roku 2012 Tomasz Kucharski Wójt Gminy Olsztyn Janusz Konieczny Przewodnicz¹cy Rady Gminy Olsztyn

podarki œmieciowej” mamy maksymalnie 18 miesiêcy od wejœcia w ¿ycie ustawy. W zwi¹zku z nowelizacj¹ ustawy o „utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach” od 1 stycznia 2012 r. zmianie ulegn¹ zasady gospodarki odpadami komunalnymi. Ostateczny termin wprowadzenia zmian to 1 lipca 2013 r. Do koñca 2012 r. Rada Gminy Olsztyn zobowi¹zana jest podj¹æ uchwa³y w sprawie: wysokoœci op³at od mieszkañca i pojemnoœci zbiornika, terminów, czêstotliwoœci, sposobów uiszczania op³at, wzoru deklaracji oraz zakresu œwiadczenia us³ug odbioru opadów komunalnych od w³aœcicieli nieruchomoœci. Odpady odbierane bêd¹ przez jednego

przedsiêbiorcê, wy³onionego w przetargu, og³oszonego przez Gminê Olsztyn. Umowê z odbiorc¹ odpadów podpisze Gmina. W odpowiednim terminie do wszystkich mieszkañców gminy zostan¹ skierowane przedmiotowe deklaracje, na podstawie których zostanie naliczona op³ata. W deklaracji trzeba bêdzie wskazaæ liczbê osób zamieszkuj¹cych gospodarstwo domowe, iloœæ zu¿ytej wody oraz inne dane, wymagane uchwa³¹ Rady Gminy Olsztyn. Pobierana przez Gminê op³ata bêdzie uwzglêdnia³a m.in. koszty zbierania, odzysku, a tak¿e unieszkodliwiania odpadów. MP

Po raz kolejny zwracamy siê do Mieszkañców Kusi¹t i Przymi³owic, którzy nie pod³¹czyli swoich posesji do sieci kanalizacyjnej. Ostateczny termin pod³¹czeñ w Kusiêtach to 31 grudnia 2011 r. Mieszkañcy Przymi³owic maj¹ czas do 30 kwietnia 2012 r. - Brak pod³¹czeñ gospodarstw do sieci kanalizacyjnej w obu miejscowoœciach bêdzie skutkowa³ koniecznoœci¹ zwrotu dotacji unijnych. W zwi¹zku z tym bardzo proszê o powa¿ne potraktowanie tej sprawy. - informuje Wójt Gminy Olsztyn Tomasz Kucharski Gmina Olsztyn bêdzie egzekwowaæ powy¿szy obowi¹zek w stosunku do w³aœcicieli niepod³¹czonych posesji.


BIULETYN • GRUDZIEÑ 2011 • STRONA 2

Sylwester 2012 Jedyna taka noc sylwestrowa na Rynku w Olsztynie! Spotkajmy siê o pó³nocy i wspólnie powitajmy Nowy 2012 Rok!

f ¯yczenia Wójta Gminy Olsztyn Tomasza Kucharskiego

f Widowisko sztucznych ogni firmy Goldregen

f Czêstochowska Kapela Biesiadna „Grupa Romana” Gminny Oœrodek Kultury zaprasza!

Ho³d poleg³ym

Ku czci œw. Idziego

8 paŸdziernika br. w Zrêbicach odby³a siê wyj¹tkowa uroczystoœæ - poœwiêcenie i ods³oniêcie rzeŸby œw. Idziego. Mszy œwiêtej przewodniczy³ i rzeŸbê poœwiêci³ ks. abp Metropolita Czêstochowski Stanis³aw Nowak. Gospodarzem uroczystoœci by³ ks. Proboszcz W³odzimierz Bia³ek. Autork¹ rzeŸby umieszczonej przy ul. ¯areckiej w Zrêbicach jest artysta-plastyk Agnieszka Mitura-Bagiñska. Przedsiêwziêcie sfinansowa³a Wspólnota Gruntowa Zrêbic II. - Jesteœmy bardzo dumni, ¿e mamy rzeŸbê swojego patrona. Jego wizerunek cieszy siê Pami¹tkowe zdjêcie przedstawicieli OSP Zrêbice wraz z (od lewej): ks. abp S. Nowakiem, ks. W. Bia³kiem ogromnym uznaniem mieszkañców i turystów. Proboszczem Parafii pw. œw. Idziego w Zrêbicach, T. Kucharskim Wójtem Gminy Olsztyn oraz Jest kolejn¹ atrakcj¹ Zrêbic. – powiedzia³a A. Mitura-Bagiñsk¹ autork¹ rzeŸby Henryka Kuliñska, so³tys Zrêbic II. MK

Bohaterowie naszych bajek 23 paŸdziernika 2011 r. w Szkole Podstawowej w Turowie odby³a siê uroczystoœæ wrêczenia dyplomów i upominków laureatom XXV Gminnego Konkursu Plastycznego.

Kombatanci w ho³dzie poleg³ym

Tradycyjnie, 2 listopada br. na cmentarzu wojennym odby³a siê patriotyczna Msza Œwiêta Zaduszkowa celebrowana przez ks. Pra³. Ryszarda Grzesika. 28 paŸdziernika br., delegacja samorz¹dowców z wicewojewod¹ œl¹skim Stanis³awem D¹brow¹ oraz wójtem Gminy Olsztyn Tomaszem Kucharskim z³o¿y³a kwiaty i zapali³a znicze na Miejscu Straceñ. R

Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci Podobnie do lat ubieg³ych z okazji Narodowego Œwiêta Niepodleg³oœci w koœciele pw. œw. Jana Chrzciciela w Olsztynie odby³ siê koncert pieœni patriotycznych i sakralnych. Koncert przeplatany poezj¹ wykona³ zespó³ wokalno - instrumentalny „KARLIK” z³o¿ony z artystów, którzy na co dzieñ pracuj¹ w zespole Pieœni i Tañca„ŒL¥SK”. - Ten koncert to piêkna i wzruszaj¹ca lekcja historii, lekcja patriotyzmu i mi³oœci do Ojczyzny – powiedzia³ ksi¹dz Pra³at Ryszard Grzesik. Zaapelowa³ równie¿ do wszystkich mieszkañców gminy Olsztyn, aby za rok 11 listopada wszystkie domy ozdobione by³y polsk¹ flag¹ narodow¹. Honorowy patronat nad koncertem sprawowa³ wójt Gminy Olsztyn Tomasz Kucharski. Organizatorem koncertu by³ Gminny Oœrodek Kultury w Olsztynie. Sponsorem - Bank Spó³dzielczy w Poczesnej. MM

Sprostowanie W artykule pt. “So³tysi kadencji 20112015”, zamieszczonym w Biuletynie nr 19, wyst¹pi³ b³¹d w informacji dotycz¹cej so³tysa w Turowie - nowym so³tysem Turowa jest Agnieszka Mszyca. Redakcja przeprasza!

Laureaci konkursu plastycznego w kat. klas I - III

Dzieciom gratulowali wrêczaj¹c dyplomy i upominki radni: Andrzej Tomza, Tomasz Stanior, Robert M³yñczak, dyr. SP Turów Lidia Œmierciak oraz organizator konkursu i uroczystoœci dyr. GOK-u Mariola Matysek. W Gminnym Oœrodku Kultury zosta³a zorganizowana wystawa pokonkursowa, na której prezentowane by³y wszystkie prace bior¹ce udzia³ w konkursie.

Spotkanie uœwietni³ wystêp rodziców dzieci ze Szko³y Podstawowej w Turowie, którzy zaprezentowali spektakl teatralny pt. „Turowski Czerwony Kapturek”. W kategorii przedszkole (rysunek i malarstwo) I miejsce zdobyli: Dawid Kuku³a, Angelika Grabara, Julia Brygu³a; II miejsce: Kacper Radziejewski, Natalia Porêbiñska, Micha³ Chrzan, Natalia Luks; III miejsce: Ja-

kub Stanior, Katarzyna Gawron; inne techniki - I miejsce: Oliwia Jagoda; II miejsce: Karolina Bêduch; III miejsce: Dominik Sochañski. W kategorii klas I-III (rysunek i malarstwo) I miejsce zdobyli: Natalia Cha³adus, Klaudia Mizga³a, Filip Nocoñ; II miejsce: Kamil Szewczyk, Dominika Kosielak, Emilia Klimek; III miejsce: Dawid Gawron, Piotr Mandes; inne techniki - I miejsce: Weronika Biñczyk, Bartosz Kawacz, Adam Kuziorowicz; II miejsce: Iwona Noga, Paulina G¹siorek, Przemek W³ochowicz; III miejsce: Patrycja Stachurska, Paulina Pluta, Julia Gawron, Weronika Derda . W kategoria klas IV-VI (rysunek, malarstwo) nagrody zdobyli: I miejsce: Ola Gawron, Jennifer Spendel; II miejsce: Magdalena Œlêzak, Justyna Tomalska; III miejsce: Wojciech Piasecki, Julia Piasecka. W kategorii gimnazjum (inne techniki) nagrody zdobyli: I miejsce Klaudia Pala, II miejsce Martyna Maciejczyk, III miejsce Julia Woszczyna. MM

Obraz b³. Jana Paw³a II

28 wrzeœnia 2011 r. na placu przed budynkiem Zak³adu Ortopedyczno - Rehabilitacyjnego w Olsztynie odby³a siê uroczystoœæ ods³oniêcia obrazu z podobizn¹ B³ogos³awionego Jana Paw³a II patrona Zak³adu. Liturgiê Mszy œwiêtej sprawowa³ ks. Pra³. Ryszard Grzesik Proboszcz Parafii pw. œw. J. Chrzciciela w Olsztynie w koncelebrze z ks. Janem Biskupem i ks. Stanis³awem Barszczakiem. Obraz ods³oni³ wójt Gminy Olsztyn Tomasz Kucharski i prezes Stowarzyszenia Ludzi Otwartych Serc„LOS”Tadeusz Porada. Autorem obrazu jest Daniel Sobañski - student Akademii Sztuk Piêknych we Wroc³awiu. Zarz¹d Stowarzyszenia Ludzi Otwartych Serc „LOS” serdecznie dziêkuje wszystkim osobom i instytucjom, które pomog³y w organizacji uroczystoœci, dziêki czemu mia³a ona godn¹ oprawê duchow¹ i artystyczn¹. MM

Od lewej: Jolanta i Tadeusz Porada wraz z Danielem Sobañskim - autorem obrazu z podobizn¹ B³ogos³awionego Jana Paw³a II


BIULETYN • GRUDZIEÑ 2011 • STRONA 3

Puchar dla OSP w Kusiêtach Druhowie OSP z Kusi¹t wygrali Gminne Zawody Sportowo - Po¿arnicze o Puchar Wójta Gminy Olsztyn.

10 wrzeœnia br. na olsztyñskim stadionie odby³y siê zawody ochotniczych jednostek stra¿ackich z terenu gminy Olsztyn. Nad prawid³owym przebiegiem zawodów czuwa³a komisja sêdziowska pod przewodnictwem bryg. Jaros³awa Staszkiewicza z Komendy Miejskiej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Czêstochowie. W zawodach udzia³ wziê³o szeœæ mêskich dru¿yn po¿arniczych, które rywalizowa³y w sztafecie z przeszkodami i w æwiczeniach bojowych. Kusiêta zapewni³y sobie zwyciêstwo bardzo dobrym wynikiem w æwiczeniu bojoPami¹tkowe zdjêcie zwyciêzców OSP Kusiêta wym. Drugie miejsce, z najlepszym czasem

w sztafecie po¿arniczej, zaj¹³ Turów. Stra¿acy z Biskupic uplasowali siê na trzecim miejscu. Zwyciêzcy z r¹k wójta Tomasza Kucharskiego otrzymali puchar, dyplomy i buty stra¿ackie ufundowane przez Gminê Olsztyn. Cztery pary butów zyska³a jednostka z Kusi¹t, trzy pary dostali stra¿acy z Turowa, a dwie z Biskupic. Wyniki: I miejsce - Kusiêta (118,5 pkt. karnych), II miejsce - Turów (119,8 pkt.), III miejsce - Biskupice (124,7 pkt.), IV miejsce - Zrêbice (132,7 pkt.), V miejsce - Przymi³owice (153,7 pkt.), VI miejsce Olsztyn (212,3 pkt.).

Turów wyró¿niony

Pierwsze miejsce dla hali w Olsztynie Nowoczesna hala sportowa w Olsztynie zwyciê¿y³a w wojewódzkim etapie konkursu„Przyjazna wieœ". Inwestycja pn. „Budowa ogólnodostêpnej hali sportowej w Olsztynie" okaza³a siê najlepsz¹ w kategorii„Infrastruktura spo³eczna”. Pierwsze miejsce zapewni³o Gminie Olsztyn nagrodê w postaci sprzêtu sportowego za kwotê 2,5 tys. z³, udzia³ w konkursie ogólnopolskim oraz promocjê w skali kraju. W konkursie oceniano m.in.: dostêpnoœæ dla wielu grup spo³ecznych, wp³yw projektu na wzrost aktywnoœci lokalnej spo³ecznoœci czy przystosowanie obiektu dla osób niepe³nosprawnych. AZ

Mecz AZS Czêstochowa vs Skra Be³chatów

22 wrzeœnia 2011 r. przedstawiciele Turowa odebrali nagrodê zdobyt¹ w VIII edycji konkursu pn. "Piêkna wieœ województwa œl¹skiego". W og³oszonym przez Urz¹d Marsza³kowski Województwa Œl¹skiego konkursie w kategorii najpiêkniejsza wieœ, Turów zdoby³ wyró¿nienie, okaza³y puchar, pami¹tkowy dyplom oraz nagrodê pieniê¿n¹ w kwocie 1 500 z³.

Przedstawiciele Turowa na stoisku promocyjnym Gminy Olsztyn

Nagrodê w Sali Sejmiku Urzêdu Marsza³kowskiego w Katowicach odebrali: Andrzej Tomza - radny Gminy Olsztyn, Agnieszka Mszyca - so³tys Turowa, Lidia Œmierciak dyrektor Szko³y Podstawowej w Turowie,

Grzegorz Sikora - przewodnicz¹cy Rady So³eckiej, mieszkañcy Turowa oraz reprezentanci zawi¹zuj¹cego siê stowarzyszenia: Dorota Sikora, Jolanta Tomczak, Sylwia W³odarska, Edyta Jakubczak, Magdalena Pala, Ma³go-

„Pierogi Olsztyñskie” najlepsze 5 paŸdziernika 2011 r. podczas obchodów Œwiatowego Dnia Turystyki prezydent Miasta Czêstochowy Krzysztof Matyjaszczyk wrêczy³ certyfikat Klubowi Aktywnoœci Lokalnej GOK Olsztyn za„Pierogi Olsztyñskie”. Certyfikat Czêstochowskiej Organizacji Turystycznej w imieniu cz³onkiñ Klubu odebra³a Anna Pala. - Klub dzia³a przy GOK-u w Olsztynie od 2000 r. Wœród potraw serwowanych przez cz³onkinie klubu podczas licznych wydarzeñ, to w³aœnie pierogi robi¹ najwiêksze wra¿enie Klub Aktywnoœci Lokalnej GOK Olsztyn i sta³y siê wizytówk¹ Pañ z Klubu, a zarazem z Certyfikatem Czêstochowskiej Organizacji Turystycznej Gminy Olsztyn. - mówi siê Mariola Matysek za „Potrawê Regionaln¹” dyrektor GOK w Olsztynie. MM

rzata Cha³adus oraz Jakub Bêdkowski. Podczas konferencji w westybulu Gmachu Sejmu Œl¹skiego prezentowano dorobek nagrodzonych wsi. Na gminnym stoisku promocyjnym mieszkañcy Turowa czêstowali goœci miejscowymi specja³ami. Konkurs przeprowadzono w dwóch etapach. Pierwszym by³o z³o¿enie wniosku z opisem terenu i obiektów publicznych, zagospodarowaniem i zaanga¿owaniem spo³ecznoœci lokalnej na rzecz wsi oraz zachowaniem i rozwojem to¿samoœci Turowa. W drugim etapie Turów odwiedzi³a Komisja powo³ana przez Zarz¹d Województwa. Podczas wizyty komisja mia³a okazjê zobaczyæ m.in.: lokaln¹ szko³ê, remizê stra¿ack¹, kaplicê pw. b³. Honorata KoŸmiñskiego oraz zagospodarowane otoczenie stawu w Turowie, gdzie mieszkañcy przygotowali moc niespodzianek: wystêp chóru, prezentacjê bajki pt. „Turowski Czerwony Kapturek”, bukiety z warzyw i tradycyjne pieczonki. PD

WOŒP w Olsztynie Sztab Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy w Olsztynie zaprasza do w³¹czenia siê w charytatywn¹ akcjê Fundacji WOŒP. Pieni¹dze zebrane podczas tego fina³u przekazane bêd¹ na zakup nowoczesnych urz¹dzeñ dla ratowania ¿ycia wczeœniaków oraz na pompy insulinowe dla kobiet ciê¿arnych z cukrzyc¹. Fina³owa impreza w Olsztynie odbêdzie siê 8 stycznia 2012 r. w hali sportowej przy ul. Zielonej 66 . Gwiazda imprezy: zespó³ ZIYO. Kontakt do sztabu: 668 398 010

Siatkarski zespó³ AZS Czêstochowa po raz drugi goœci³ w olsztyñskiej hali sportowej i po raz drugi zwyciê¿y³. Tym razem bia³o-zieloni pokonali 3:2 Mistrza Polski Skrê Be³chatów. Magia nazw obu zespo³ów i gwiazd w nich wystêpuj¹cych (m.in. Dawid Murek, Mariusz Wlaz³y, Daniel Pliñski, Miguel Falasca, Micha³ B¹kiewicz) sprawi³a, ¿e mieszkañcy Olsztyna i okolic po brzegi wype³nili olsztyñsk¹ halê sportow¹. - Cieszê siê ¿e mamy halê, na której mo¿emy ogl¹daæ zmagania najlepszych polskich siatkarzy. Udzia³ szerokiej widowni œwiadczy o tym jak bardzo by³a ona potrzebna. – powiedzia³ przed meczem wójt Gminy Olsztyn Tomasz Kucharski. Organizatorami meczu byli: GOSiR w Olsztynie, Gmina Olsztyn oraz Andrzej Go³aszewski - radny Gminy Olsztyn, wiceprezes PZPS. MS

Otwarcie PIT 25 paŸdziernika br. odby³o siê uroczyste otwarcie Punktu Informacji Turystycznej, który mieœci siê w Gminnym Oœrodku Kultury w Olsztynie. Wstêgê przeciêli: wójt Gminy Olsztyn Tomasz Kucharski, przewodnicz¹cy Rady Gminy Janusz Konieczny, specjalista ds. turystyki z biura Zwi¹zku Gmin Jurajskich Rafa³ Rêbisz, dyr. Gminnego Oœrodka Kultury Mariola Matysek oraz so³tys Olsztyna El¿bieta Kosielak. Zaproszeni goœcie zapoznali siê z dzia³alnoœci¹ Punktu oraz otrzymali propozycjê promowania w³asnej dzia³alnoœci. Podczas spotkania œpiewa³a Urszula Ostrowska, a zebrani wymieniali doœwiadczenia zwi¹zane z obs³ug¹ ruchu turystycznego. MP


BIULETYN • GRUDZIEÑ 2011 • STRONA 4

Nowy sprzêt dla OSP Aparaty powietrzne, pompy szlamowe, pi³y motorowe, maszt oœwietleniowy czy turbowentylator to sprzêt, który wzbogaci³ wyposa¿enie jednostek Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych w gminie Olsztyn. Czêœæ bojowa jednostki OSP w Olsztynie zosta³a doposa¿ona w cztery nowe aparaty ochrony dróg oddechowych, turbowentylator, agregat pr¹dotwórczy, maszt oœwietleniowy i dziesiêciometrow¹ drabinê. Sprzêt zakupiono za ponad 18 000 z³. Œrodki w kwocie 13 460 z³ jednostka pozyska³a z Krajowego Sytemu Ratowniczo-Gaœniczego za udzia³ w akcjach ratowniczych w 2010 r. Pozosta³¹ kwotê jednostka sfinansowa³a z œrodków w³asnych. Gmina pokry³a koszty remontu samochodu bojowego tj. ponad 20 000 z³. - Sprzêt chroni¹cy drogi oddechowe to podstawowe i niezbêdne wyposa¿enie ratowników w akcjach. Wiod¹cej w gminie jednostce olsztyñskiej z pewnoœci¹ pos³u¿y w niesieniu pomocy poszkodowanym. - mówi prezes Zarz¹du Gminnego OSP, wójt Gminy Olsztyn Tomasz Kucharski. Z bud¿etu Gminy Olsztyn za kwotê 7 800 z³ zakupiono trzy pompy szlamowe dla Biskupic, Kusi¹t i Przymi³owic oraz dwie pi³y motorowe, które trafi³y do Kusi¹t i Turowa. Zrêbice sfinansowa³y zakup pompy szlamowej za 2 250 z³ z œrodków wypracowanych w ramach KSRG za udzia³ w akcjach. MK

Nowy turbowentylator OSP w Olsztynie

Dzia³ki na sprzeda¿ Gmina Olsztyn wystawi na przetarg nieruchomoœæ po³o¿on¹ w Zrêbicach Pierwszych. Nieruchomoœæ zabudowana jest pawilonem o funkcji handlowo-us³ugowej. Jest to jednokondygnacyjny budynek o powierzchni 101 m2. Wartoœæ posesji wyceniono 52 050 z³. Trwa procedura przetargowa na sprzeda¿ niezabudowanych nieruchomoœci po³o¿onych w Biskupicach. Wiêcej na www.olsztyn.bip.jur.pl lub w Urzêdzie Gminy Olsztyn, pok. nr. 15, tel.(34) 328-50-76 wew. 33.

Konsekracja koœcio³a w Turowie 30 paŸdziernika br. odby³a siê konsekracja koœcio³a filialnego pw. b³. Honorata KoŸmiñskiego w Turowie. Liturgiê Mszy œwiêtej sprawowa³ ks. Arcybiskup Stanis³aw Nowak Metropolita Czêstochowski w koncelebrze z ks. Pra³atem Ryszardem Grzesikiem Proboszczem Parafii pw. œw. Jana Chrzciciela w Olsztynie. Abp. Nowak dokona³ równie¿ poœwiêcenia koœcio³a i namaszczenia o³tarza. PD

Nowe sale w szkole w Zrêbicach Dwie nowe sale dydaktyczne oraz pomieszczenie biurowe zyska³ Zespó³ Szkó³ w Zrêbicach dziêki przebudowie dawnej sali gimnastycznej. Ca³kowity koszt realizacji zadania to 60 tys. z³ sfinansowane w ca³oœci z bud¿etu Gminy Olsztyn. W wyniku przebudowy i remontu powsta³y pomieszczenia z nowymi pod³ogami i drzwiami oraz g³adkimi, kolorowymi œcianami. Podczas prac wykonano równie¿ pod³¹czenie ciep³ej wody. - Jesteœmy bardzo zadowoleni z nowych pomieszczeñ dydaktycznych. Jedno z nich zagospodarowaliœmy na pracowniê jêzyka polskiego i angielskiego, kolejne na salê historycznogeograficzn¹. Efektem takiego rozwi¹zania jest znaczne usprawnienie funkcjonowania szko³y oraz poprawa warunków edukacyjnych naszych uczniów. – informuje Grzegorz Tr¹bski, dyrektor Zespo³u Szkó³ w Zrêbicach. Od 1 wrzeœnia w szkole dzia³a równie¿, wyremontowane z funduszu so³eckiego Zrêbic I, II i Krasawy, zaplecze kuchenne w postaci Jedna z nowych sal w Zespole Szkó³ w Zrêbicach kuchni i sto³ówki. PD

Œwietlica w Turowie Ponad 40 tys. z³ to kwota za jak¹ wyremontowano i wyposa¿ono œwietlicê œrodowiskow¹ w Turowie. W ramach remontu, mieszcz¹ca siê na poddaszu budynku remizy Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej œwietlica, zyska³a m.in.: centralne ogrzewanie, odnowion¹ salê g³ówn¹, nowe drzwi oraz stoliki, krzes³a i rega³y. Ca³kowity koszt realizacji przedsiêwziêcia to 48 394 z³. Kwotê 21 490 z³ Gmina Olsztyn pozyska³a w ramach konkursu og³oszonego przez Stowarzyszenie Partnerstwo Pó³nocnej Jury w ramach Programu Rozwoju Obszarów Œwietlica w budynku remizy OSP w Turowie Wiejskich dzia³anie 413 - Wdra¿anie lokalnych strategii rozwoju dla ma³ych projektów. oraz praca spo³eczna mieszkañców Turowa. w sprzêt audiowizualny oraz gry i zabawki Pozosta³e œrodki stanowi wk³ad w³asny w po- - W przysz³ym roku, z œrodków funduszu so³e- edukacyjne. – informuje Agnieszka Mszyca PD staci zabezpieczenia funduszu so³eckiego ckiego, planujemy wyposa¿yæ œwietlicê so³tys Turowa.

Plac zabaw i œwietlica w Skrajnicy Mieszkañcy Skrajnicy ciesz¹ siê z nowego placu zabaw i odnowionej œwietlicy. Od wrzeœnia br. najm³odsi Skrajniczanie chêtnie korzystaj¹ z placu zabaw. W jego sk³ad wchodz¹: bujak na sprê¿ynie, zestaw zabawowo-rekreacyjny z drabinkami, dr¹¿kami i siatkami do wspinaczki oraz stó³ z ³awami. Przedsiêwziêcie sfinansowane z bud¿etu Gminy Olsztyn kosztowa³o 6 000 z³. W przysz³ym roku mieszkañcy planuj¹ doposa¿enie placu zabaw o kolejne elementy. O modernizacjê znajduj¹cej siê w centrum wsi œwietlicy zadba³a miejscowa Rada So³ecka. Dziêki ¿yczliwoœci i ofiarnoœci mieszkañców w ramach prac spo³ecznych w bie¿¹cym roku uda³o siê odnowiæ elewacjê zewnêtrzn¹, przebudowaæ wnêtrze œwietlicy oraz wymieniæ instalacjê elektryczn¹. - W przysz³ym roku planujemy utworzenie zaplecza kuchennego, zakup niezbêdnego wyposa¿enia, wykonanie ogrzewania oraz budowê ogrodzenia i altany w otoczeniu œwietlicy. - informuje Miros³aw Flisowski, so³-

tys Skrajnicy. - Jestem szczególnie wdziêczny naszej m³odzie¿y, która w czasie wakacji z du¿ym zaanga¿owaniem uczestniczy³a w pracach remontowych. Ich postawa jest dodatkow¹ motywacj¹ do dalszej pracy. Najwiêkszy wk³ad pracy wnieœli: Kordian Bekus, Patryk Gomoluch, Kamil Flisowski, Krzysztof Caban. – z radoœci¹ dodaje so³tys Flisowski. MK

Wsparcie przedsiêbiorczoœci Agencja Rozwoju Regionalnego w Czêstochowie S.A. zaprasza do korzystania z „Funduszu Po¿yczkowego dla przedsiêbiorców z województwa œl¹skiego”. Fundusz jest wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Œl¹skiego na lata 2007-2013. Celem projektu jest zapewnienie dostêpu do zewnêtrznych Ÿróde³ kapita³u mikro, ma³ym i œrednim przedsiêbiorstwom na bardzo korzystnych warunkach. R Wiêcej na: www.arr.czestochowa.pl.

Odnowiona œwietlica w Skrajnicy


BIULETYN • GRUDZIEÑ 2011 • STRONA 5

o ieg sk r liñ Ka

Modernizacja dróg w gminie Olsztyn w 2011 r.

Wniosek Gminy Olsztyn najlepszy w województwie

W paŸdzierniku br. po kapitalnym remoncie oddano do u¿ytku ponad kilometr drogi gminnej - ulicê Poln¹ i czêœæ ulicy Napoleona w Olsztynie. W ramach inwestycji przebudowano 7 skrzy¿owañ, zbudowano rondo, wyspê, 1945 mb chodnika, wykonano kanalizacjê deszczow¹. Wy³onione w przetargu Przedsiêbiorstwo Us³ugowe „DROGREM” Krzysztof Ko³odziejczyk zrealizowa³o inwestycjê za 1,5 mln z³. Œl¹ski Urz¹d Wojewódzki sfinansowa³ po³owê. Ulica Polna w punkcie zetkniêcia z ulic¹ Napoleona zyska³a rondo. Przy ul. Napoleona powsta³o skrzy¿owanie ze skanalizowanymi wlotami drogi podporz¹dkowanej (ul. Zielonej) oraz wysp¹ dziel¹c¹ kierunki ruchu, przejezdn¹ dla samochodów ciê¿arowych. Budowa wyspy poprawi³a ograniczon¹ do tej pory widocznoœæ, która by³a powodem wielu kolizji na tym skrzy¿owaniu. Remontowana czêœæ ul. Napoleona zyska³a równie¿ obustronne chodniki oraz oznakowanie poziome i pionowe. Ponadto przy

Gminnym Przedszkolu powsta³o przejœcie dla pieszych wyposa¿one w „System aktywnej informacji dla pieszych APM”. Dodatkowo przy wejœciu na plac przedszkolny zamontowano barierê ochronn¹ oddzielaj¹c¹ ruch pojazdów i pieszych. Inwestycja by³a realizowana w ramach tzw. Schetynówek” czyli „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”. Wniosek Gminy Olsztyn pn. „Przebudowa dróg gminnych w Olsztynie ul. Polna (661 028 S) i ul. Napoleona (661 039 S) stanowi¹cych po³¹czenie drogi krajowej nr 46 z drog¹ powiatow¹ nr 1065 3 wraz z odwodnieniem” by³ najwy¿ej oceniony i zaj¹³ pierwsze miejsce na liœcie rankingowej Wojewody Œl¹skiego. MK

W ramach remontów bie¿¹cych za 519 tys. z³ z bud¿etu Gminy Olsztyn, wykonano modernizacjê 3210 m dróg gminnych. Wy³oniony w przetargu wykonawca Przedsiêbiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „Myszków” Sp. z o.o. zrealizowa³ przedmiot zamówienia na kilku odcinkach. W Biskupicach wykonano 630 m na dwóch odcinkach ul. Zbo¿owej - na jednym odcinku jest to droga asfaltowa, kolejny to droga z kruszywa. W Olsztynie wykonano powierzchniowe utrwalenie nawierzchni przy pomocy emulsji i grysu przy ul. Koralowej (540 m x 5 m) i 210 m podbudowy z kruszywa przy ul. NiedŸwiedziej. 1680 m nawierzchni asfaltowej zyska³a ul. Joachimowska w Turowie. Kolejne 150 m to wykonanie szutrowego dojazdu do turowskiego stawu. MK

17 km drogi Biskupice-Olsztyn-Kusiêta Prace obejmuj¹ce budowê prawie 17 km nowej nawierzchni asfaltowej oraz chodników w Kusiêtach, Olsztynie, Biskupicach i odwodnienia w Olsztynie przy, ul. Kühna, trwa³y ponad rok. Projekt inwestycji drogowej pn. „Poprawa stanu dróg kluczem do poprawy stanu gospodarki Subregionu Pó³nocnego” zrealizowano w ramach Programu Rozwoju Subregionu Pó³nocnego, poddzia³anie 7.1.1, Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowych. Partnerami w projekcie byli: Powiat Czêstochowski, Miasto Czêstochowa i Powiat Myszkowski (lider). Wy³oniony w przetargu wykonawca projektu na terenie powiatu czêstochowskiego DROMET Sp. z. o. o. zrealizowa³ zadanie za 10 817 124 z³. Wk³ad w³asny do budowy na terenie gminy Olsztyn by³ wspó³finansowany przez Urz¹d Gminy (1 350 tys. z³) i Starostwo Powiatowe w Czêstochowie (prawie Wyremontowany zjazd w kierunku Kusi¹t (ul. Mstowska) 2 mln. z³). MK

5 km nowej drogi przez Zrêbice Za 4 106 408,51 z³. Przedsiêbiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „Myszków” Sp. z o.o. zrealizowa³o projekt pn.„Przebudowa drogi powiatowej 1066 S – DK-46 Zrêbice - Siedlec na terenie Gminy Olsztyn”. Prace trwa³y od kwietnia do paŸdziernika 2011 r. Piêciokilometrowa droga przez Zrêbice zyska³a nak³adkê asfaltow¹ z odwodnieniem oraz chodnik biegn¹cy od cmentarza do œwietlicy (ok. 1000 m.). Inwestycjê zrealizowano w ramach „Sche-

tynówek” - „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” co zaowocowa³o ponad 2 mln wsparciem z bud¿etu Pañstwa. Po 1 mln z³ do³o¿y³o Starostwo Powiatowe w Czêstochowie i Gmina Olsztyn. MK Wyremontowana droga w Zrêbicach

Ogrod owa

Remont ul. Polnej i czêœci ul. Napoleona w Olsztynie

Napole

ona

Wniosek Gminy Olsztyn pn. „Przebudowa dróg gminnych w Olsztynie stanowi¹cych po³¹czenie drogi krajowej nr 46 z drog¹ powiatow¹ nr 10653 - przebudowa ci¹gu ulic Karliñskiego, Ogrodowej i Napoleona” zosta³ najwy¿ej oceniony i zaj¹³ pierwsze miejsce na liœcie rankingowej Wojewody Œl¹skiego. Ca³oœæ ma kosztowaæ ponad 1,4 mln z³ z czego Woj. Œl¹ski przyzna³ Gminie Olsztyn wnioskowane 30% dofinansowania. Projektem objêta jest przebudowa dróg o ³¹cznej d³ugoœci 1003,03 mb, w tym przebudowa siedmiu skrzy¿owañ, budowa szeœciu mini rond, budowa 2006 mb chodnika oraz progów zwalniaj¹cych. Ulica Napoleona zyska bitumiczn¹ nawierzchniê i chodniki. Szutrow¹ drogê przy ul. Ogrodowej zast¹pi jezdnia z kostki betonowej, a przed skrzy¿owaniem z ul. Napoleona nawierzchnia bitumiczna z obustronnym chodnikiem. Rozpoczêcie prac planowane jest w 2012 r. Projekt ma byæ realizowany w ramach „Schetynówek” - „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II. Bezpieczeñstwo - Dostêpnoœæ - Rozwój”. MK

Kanalizacja sanitarna w Przymi³owicach Ca³kowita wartoœæ realizacji zadania pn: „Kanalizacja sanitarna w Przymi³owicach Gmina Olsztyn - I Etap” to 4,2 mln z³. Og³oszony w lutym 2010 r. przetarg wygra³a Firma SANGAZ z Czêstochowy. Prace trwa³y od kwietnia 2010 do sierpnia 2011 r. Prawie po³owê œrodków tj. 2 mln z³ Gmina pozyska³a w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Œl¹skiego na lata 2007-2013, w ramach dzia³ania „Podstawowe us³ugi dla ludnoœci wiejskiej”. Pozosta³¹ kwotê sfinansowano z œrodków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej oraz z œrodków w³asnych. Do biegn¹cej wzd³u¿ drogi DK 46 sieci kanalizacyjnej o d³ugoœci 4 040 mb, pod³¹czonych ma zostaæ 71 posesji zabudowanych oraz 33 posesje niezabudowane. MK


BIULETYN • GRUDZIEÑ 2011 • STRONA 6

Jarmarki kolekcjonerskie W listopadzie br. odby³o siê ostatnie spotkanie w ramach I Kolekcjonerskiego Jarmarku Pod Zamkiem 2011'. W ramach Jarmarku odby³o siê szeœæ comiesiêcznych spotkañ rozpoczêtych w czerwcu 2011 r. Podczas spotkañ wystawcy zamieniali parking pod zamkiem w "muzeum na œwie¿ym powietrzu". Podziwiaæ mo¿na by³o stare przedmioty, monety, dzie³a sztuki, dobre rzemios³o, rêkodzie³o artystyczne oraz inne kolekcjonerskie eksponaty. Na kolejne Jarmarki organizatorzy zapraszaj¹ w od kwietnia 2012 r.

Indywidualizacja nauczania Od wrzeœnia br. w Gminie Olsztyn we wszystkich Szko³ach Podstawowych w klasach I-III realizowany jest projekt pn. „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w gminie Olsztyn.” Realizacja projektu zapewnia uczniom klas I-III bogat¹ ofertê zajêæ dodatkowych. S¹ to przede wszystkim zajêcia dla dzieci z trudnoœciami w zdobywaniu umiejêtnoœci matematycznych, zajêcia eliminuj¹ce trudnoœci w czytaniu i pisaniu, logopedyczne, gimnastyka korekcyjna oraz zajêcia dla dzieci szczególnie uzdolnionych. Ponadto w ramach projektu szko³y doposa¿ono w bogate materia³y pomocowe i dydaktyczne oraz sprzêt multimedialny i RTV. Dziêki zajêciom i zakupionym materia³om zwiêkszy siê motywacja uczniów do czynnego udzia³u w zajêciach. Projekt przyczyni siê tak¿e do poprawy jakoœci pomocy udzielanej przez szko³y rodzicom, którym zostan¹ przedstawione indywidualne potrzeby rozwojowe ich dziecka, jego potencjalne mo¿liwoœci oraz zalecenia do dalszej edukacji. Projekt bêdzie trwa³ do 22 czerwca 2012 r.

„Sprz¹tanie Œwiata”

Gimnazjaliœci podczas akcji „Sprz¹tanie Œwiata”

Ponad 50 uczniów pierwszych klas Gimnazjum im. K. Karliñskiego w Olsztynie wziê³o udzia³ w wrzeœniowej akcji „Sprz¹tanie Œwiata”. By³a to pierwsza akcja zorganizowana wspólnie przez Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji Okrêgu Czêstochowskiego i Gminê Olsztyn. Celem akcji by³o uprz¹tniêcie lasu pomiêdzy Olsztynem a Kusiêtami co doskonale wpisa³o siê w ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Miêdzynarodowy Rok Lasów. Dodatkowo m³odzie¿ mia³a okazjê wys³uchania wyk³adu nt. zanieczyszczania lasów i wód oraz zwiedzenia ujêcia wody przy ul. Mstowskiej w Olsztynie.„Sprz¹tanie Œwiata” zakoñczy³o siê pieczeniem kie³basek przy ognisku. AZ

Pó³ wieku razem

6 grudnia br. osiem par ma³¿eñskich z terenu gminy Olsztyn œwiêtowa³o 50 lat po¿ycia ma³¿eñskiego. Jubilaci zawarli zwi¹zek ma³¿eñski w roku 1960. Medale "Za d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñskie" w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz kwiaty i ciep³e koce wrêczyli: wójt Gminy Olsztyn Tomasz Kucharski wraz z zastêpc¹ Ma³gorzat¹ Ha³adyj i kierownikiem USC Ann¹ Sikorsk¹. Jubileusz 50-lecia w sali sesyjnej Urzêdu Gminy Olsztyn œwiêtowali: Zofia i Jan Doboszowie, Sabina i Ireneusz Ha³adynowie, Helena i W³adys³aw Kosielakowie, Janina i Ryszard Kapicowie, Teresa i Jan Misztowie, Teresa i Micha³ Stañcowie, Zdzis³awa i Ryszard Dostojni jubilaci z wójtem Gminy Olsztyn Tomaszem Kucharskim Sztanerowie, Anna i Henryk Zêbikowie. MK

Kolejne drzewa w przedszkolnym ogrodzie Ju¿ po raz siódmy Gminne Przedszkole w Olsztynie wziê³o udzia³ w jesiennej edycji Akcji„PosadŸ swoje drzewko”. Z Fundacji Ekologicznej „Silesia” Przedszkole otrzyma³o 1 500 z³ na zakup drzew i krzewów do ogrodu. Zakupiono 10 Thuj Kulistych oraz 25 bzów. Koordynatorami Akcji by³y dyrektor przedszkola Danuta Tomalska oraz nauczyciel Bo¿ena Klecha. Projekt oraz wszystkie prace przeprowadzono pod nadzorem ogrodnika Mieczys³awa Wojtaka. Akcjê „PosadŸ swoje drzewko” przeprowaPrzedszkolaki podczas akcji „PosadŸ swoje drzewko” dzono w dniach 12-14 paŸdziernika br. W Ak-

cjê w³¹czyli siê rodzice, dziadkowie naszych przedszkolaków oraz dzieci. W bie¿¹cym roku szkolnym przedszkole realizuje równie¿ program promuj¹cy zdrowy styl ¿ycia, pod wspólnym tytu³em „Przyjemnie i zdrowo” oraz program „Mamo, tato wolê wodê” pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Placówka prowadzi dzia³ania zmierzaj¹ce do uzyskania Certyfikatu „Szkó³ i Przedszkoli Promuj¹cych Zdrowie”. R

Program Edukacyjny SP Olsztyn Od paŸdziernika 2011 r. do stycznia 2012 najm³odsi uczniowie Szko³y Podstawowej w Olsztynie maj¹ okazjê uczestniczyæ w zajêciach kszta³tuj¹cych umiejêtnoœci poznawcze w ramach projektów: „Szko³a Twórczego Myœlenia”, „Wiem Jak …” i „Mali £owcy Przygód”. Projekty realizowane równolegle w klasach I, II i III s¹ wspó³finansowane ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego IX Rozwój wykszta³cenia i kompetencji w regionach, Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich 1/POKL/9.5/2010

Zajêcia warsztatowe wdra¿aj¹ uczniów w nowoczesne metody edukacyjne, pozwalaj¹ce zdobyæ narzêdzia twórczego przekszta³cania wiedzy. Podnosz¹ poziom koncentracji i ucz¹ zapamiêtywania w atrakcyjny i skuteczny sposób, rozwijaj¹ sposoby komunikacji oraz ucz¹ tolerancji wobec narodów i kultur. W ramach projektów odbywaj¹ siê równie¿ zajêcia otwarte dla rodziców z zakresu kompetencji spo³ecznych, obywatelskich i informatycznych. Zajêcia prowadz¹ nauczyciele SP w Olsztynie. Koordynatorem i asystentem projektu s¹ dyrektor i wicedyrektor szko³y. R

Posiedzenie Zarz¹du ZGJ w Olsztynie 11 paŸdziernika br. w sali sesyjnej Urzêdu Gminy Olsztyn odby³a siê narada Zarz¹du Zwi¹zku Gmin Jurajskich. Zebranie prowadzi³ Adam Markowski przewodnicz¹cy ZGJ. Przyby³ych goœci powita³ Tomasz Kucharski wójt Gminy Olsztyn. Na spotkaniu omawiano m.in. : postêp prac nad strategi¹ marketingow¹ Szlaku Orlich Gniazd, przygotowanie do obchodów XXlecia dzia³alnoœci Zwi¹zku oraz zaprezentoZebranie Zarz¹du ZGJ wano projekty kalendarza ZGJ na 2012 r. PD

Uczestnicy warsztatów „Mali £owcy Przygód”

Biesiada w Zrêbicach Po raz kolejny Wspólnota Gruntowa Wsi Zrêbice Drugie zaprosi³a mieszkañców do wspólnego biesiadowania. Wakacyjne spotkanie z udzia³em ok. 100 osób odby³o siê w lesie przy studni w tzw. „Suœniu”


BIULETYN • GRUDZIEÑ 2011 • STRONA 7

Sukcesy olsztyñskich biegaczy Biegacze, uczniowie Szko³y Podstawowej w Olsztynie triumfowali na Mistrzostwach Powiatu Czêstochowskiego Konopiska 2011’, na Z³otej Mili i Mistrzostwach Rejonowych. Miejsca na podium w indywidualnych biegach prze³ajowych wywalczyli: Dziewczêta na dystansie 800 m: Patrycja Matyja (I miejsce), Sylwia Szymonik (II), Paulina Kêpa (III), Roksana Nabia³ek (IV). Ch³opcy na dystansie 1000 m: Marcin Ladra (II miejsce), Micha³ Zêbik (III), Jakub Jasiñski (IV). Dru¿yny dziewcz¹t i ch³opców z SP Olsztyn zajê³y równie¿ pierwsze miejsca w sztafetowych biegach prze³ajowych powiatu. Podczas Mistrzostw Rejonowych (kilku powiatów) II miejsce zajêli ch³opcy i III dziewczêta dru¿ynowo oraz miejsca w czo³ówce indywidualnie.

Pami¹tkowe zdjêcie biegaczy SP w Olsztynie z trenerami

II miejsce dru¿ynowo nasi biegacze zajêli podczas rywalizacji wojewódzkiej na Z³otej Mili w Czêstochowie. Mistrzów biegania goœci³ w Urzêdzie Gminy Olsztyn wójt Tomasz Kucharski. Gratulowa³ biegaczom, trenerom Gra¿ynie Stefanik i Ja-

nowi Michno oraz dyrektorce Gra¿ynie Bednarek. Wrêczy³ biegaczom dyplomy i nagrody sportowe. Spore sukcesy odnieœli równie¿ Patryk Tomzik (ZS Zrêbice) i Adrian Chadryœ (ZS Kusiêta) zajmuj¹c II miejsce w kat. gimnazjum. MK

I Jurajski Puchar Nordic Walking zakoñczony W niedzielê 2 paŸdziernika br. w Olsztynie odby³o siê zakoñczenie cyklu imprez zorganizowanych w ramach I Jurajskiego Pucharu w Nordic Walking. Imprezê po³¹czono z obchodami Œwiatowego Dnia Marszu TAFISA.

Na starcie NW w Olsztynie

Szeœciokilometrow¹ trasê ze startem i met¹ na b³oniach zamkowych przy Spichlerzu pokona³o ponad stu chodziarzy z kijkami. Puchary, dyplomy oraz upominki ufundo-

wane przez Gminê Olsztyn wrêczy³ najlepszym wójt Gminy Olsztyn Tomasz Kucharski i prezes Czêstochowskiego Oddzia³u TKKF Jerzy Kowalski.

Zakoñczenie by³o okazj¹ do wy³onienia i nagrodzenia najlepszych chodziarzy Pucharu oraz wyró¿nienia osób, które uczestniczy³y w siedmiu edycjach Pucharu, tj. trzech spotkaniach w Olsztynie oraz po dwóch w Janowie i Mstowie. Patronat nad Pucharem sprawowa³o Polskie Stowarzyszenie Nordic Walking. Organizatorami Pucharu byli: Czêstochowski Zwi¹zek TKKF, ULKS „Run Podkowa” Janów, Czêstochowski Klub Sportowy Nordic Walking MIZA-REH, Starostwo Powiatowe w Czêstochowie, Gmina Olsztyn i Gminny Oœrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie, Gmina Janów, Gmina Mstów. Organizatorzy ju¿ dzisiaj zapraszaj¹ na Jurajski Puchar Nordic Walking 2012’. MK

Piknik Rowerowy

17 wrzeœnia br. w Olsztynie odby³ siê Piknik Rowerowy organizowany w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównowa¿onego Transportu.

W sobotnie przedpo³udnie na Starym Rynku w Czêstochowie zebra³o siê kilkudziesiêciu rowerzystów aby wspólnie pokonaæ trasê do Olsztyna. Uczestników Pikniku Rowerowego na b³oniach olsztyñskiego zamku powita³ Roman Radecki kierownik Gminnego Oœrodka Sportu i Rekreacji w Olsztynie oraz Alex Kopia z Fundacji Miasta dla Ludzi.

Podczas imprezy odby³ siê m.in.: konkurs na najlepiej przygotowany koszyk piknikowy, mecz w bike-polo oraz specjalna rozgrzewka przygotowana przez instruktorów fitness. Piknik zorganizowali: Œl¹ska Inicjatywa Rowerowa w Czêstochowie, Fundacja Miasta dla Ludzi, Czêstochowska Masa Krytyczna oraz Gmina Olsztyn i GOSiR w Olsztynie. PD

Uczestnicy Pikniku Rowerowego

Miêdzynarodowe sukcesy Dragonów W dniach 21 - 23 paŸdziernika br. w s³owackiej Bratys³awie stanê³o blisko piêciuset zawodników i zawodniczek z 30 krajów w szranki o tytu³y Mistrzów Europy w Taekwondo ITF. Poœród nich znalaz³a siê czwórka wychowanków trenera Jacka W¹cha³y: Zdzis³aw Synoradzki, Paula Piotrowska, £ukasz Stefanik oraz Kamil Badura. W Mistrzostwach udzia³ braæ mogli zawodnicy, którzy w sezonie 2010/2011 wielokrotnie stawali na podium, czego wynikiem by³o powo³anie do kadry Polski i reprezentowanie naszego kraju na arenie miêdzynarodowej. Zdzis³aw Synoradzki z dru¿yn¹ wywalczyli br¹zowy medal w testach si³y. Paula Piotrowska zdoby³a dwa z³ote medale w dru¿ynowych walkach oraz testach si³y. £ukasz Stefanik i Kamil Badura a¿ 3 razy stawali na podium. Z³oty medal wywalczyli w konkurencji dru¿ynowych technik specjalnych, srebrny w walkach dru¿ynowych oraz br¹zowy w dru¿ynowych uk³adach specjalnych. Ponadto £ukasz Stefanik wywalczy³ br¹zowy medal w indywidualnych technikach specjalnych. MB

Akademia Pana Chopina na bis

Zajêcia w ramach Akademii

23 listopada br. w Szkole Podstawowej w Olsztynie odby³y siê ostatnie zajêcia muzyczne organizowane w ramach „Akademii Pana Chopina na bis”. Gmina Olsztyn uczestnicz³a w Akademii na zaproszenie Fundacji Reszków oraz Oœrodka Promocji Kultury Gaude Mater w Czêstochowie. W ramach projektu 37 uczniów szkó³ podstawowych z terenu gminy uczestniczy³o w trzech zajêciach warsztatowych o ró¿norodnej tematyce. Dzieci mia³y okazjê zapoznaæ siê z elementami muzycznymi jakimi jest rytm i melodia, poznaæ piêkno i tradycjê muzyki polskiej, spotkaæ siê z m³odymi muzykami, którzy opowiadali o swojej pasji, drodze do sukcesów artystycznych oraz prezentowali instrumenty, na których graj¹. Zajêcia prowadzili nauczyciele Szko³y Muzycznej im. M. ¯ebrowskiego w Czêstochowie: Teresa Turek i Mariusz Skuza. Zwieñczeniem spotkañ by³ koncert z udzia³em warsztatowiczów, grup folklorystycznych i m³odych muzyków, który odby³ siê 11 grudnia br. podczas otwarcia sali gimnastycznej przy Zespole Szkó³ w Kusiêtach. Podczas koncertu poza uczestnikami Akademii wyst¹pili m.in.: Zespó³ Pieœni i Tañca “Czêstochowa”, œpiewaczka operowa Paulina Po³acik oraz pianista Micha³ Biel. PD


BIULETYN • GRUDZIEÑ 2011 • STRONA 8

Dzieñ Bia³ej Laski 15 paŸdziernika br. w ramach Miêdzynarodowego Dnia Bia³ej Laski, goœciliœmy w Olsztynie cz³onków Polskiego Zwi¹zku Niewidomych Okrêgu Œl¹skiego z siedzib¹ w Czêstochowie. Tegoroczny dzieñ niewidomych cz³onkowie Ziemskiego Ko³a PZN postanowili spêdziæ na terenie gminy Olsztyn i Janów. Pierwszym punktem wycieczki by³ cmentarz wojenny zwany Miejscem Straceñ. Na trasie nie mog³o zabrakn¹æ Olsztyñskiej Szopki Jana Wewióra. O historii i ciekawostkach zwi¹zanych z barokowym koœcio³em pw. œw. Jana Chrzciciela w Olsztynie, ujmuj¹co opowiedzia³ ks. pra³at Ryszard Grzesik Proboszcz Parafii Olsztyn. Kolejne atrakcje czeka³y na goœci w gminie Janów. Wycieczce przewodniczyli: Marzena Maniszewska cz³onek Zarz¹du Powiatu Czêstochowskiego, Mieczys³awa Michalik prezes Zarz¹du PZN Ko³a Ziemskiego w Czêstochowie, Henryk Srokosz przewodnik i kierownik Szkolnego Schroniska M³odzie¿owego w Siedlcu, Monika Kosielak pracownik ds. promocji i turystyki UG Olsztyn. MK

Charytatywny Hubertus

Uczestnicy tegorocznego Hubertusa

Charytatywne obchody œwiêta jeŸdŸców, które 23 paŸdziernika br. odby³y siê w Olsztynie, przyci¹gnê³y t³umy na b³onia zamkowe przy Spichlerzu. Szeroka publicznoœæ uczestniczy³a równie¿ w recitalu Olka Klepacza promuj¹cym now¹ p³ytê artysty. Mi³oœnicy koni i amatorzy mocnych wra¿eñ kosztuj¹c specja³ów kuchni staropolskiej z entuzjazmem przygl¹dali siê pogoni za lisem i wyœcigom. Królow¹ tegorocznej gonitwy i laureatk¹ nagrody wójta Gminy Olsztyn Tomasza Kucharskiego zosta³a Agnieszka Dobosz z Myszkowa na kucu Tic-Tacu. Oprawê muzyczn¹ w rytmie bluesa zapewni³a grupa BREAKEMASZYNA. Dochód z imprezy zosta³ przeznaczony na bajki psychoedukacyjne uwra¿liwiaj¹ce dzieci na ich niepe³nosprawnych rówieœników oraz na miêdzynarodow¹ wymianê m³odzie¿y organizowan¹ przez Rotary Club Czêstochowa. MK Wydawca Biuletynu: Urz¹d Gminy Olsztyn, Pl. Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego 10, 42-256 Olsztyn, tel. 34 328 50 76, 34 328 50 77, e-mail: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl Redakcja: Monika Kosielak, Paulina D³uba³a Grafika, sk³ad: P. D³uba³a, P. Stolarski.

Charytatywny bal i anielskie statuetki 170 Mi³oœników Gminy Olsztyn bawi³o siê podczas IV Charytatywnego w hali sportowej w Olsztynie. To by³ niew¹tpliwie najwiêkszy bal w historii Olsztyna. Dziêki ogromnej ofiarnoœci goœci, uda siê wykonaæ modernizacjê szatni w Szkole Podstawowej w Olsztynie.

Laureaci statuetek wraz z wójtem Tomaszem Kucharskim i zastêpc¹ wójta Ma³gorzat¹ Ha³adyj

- Cieszê siê, ¿e na nasze zaproszenie odpowiedzia³o tyle osób. To wspaniali ludzie o wielkich sercach. Dziêkujê wszystkim uczestnikom i osobom zaanga¿owanym w organizacjê wydarzenia. – powiedzia³ wójt Tomasz Kucharski. Imprezê poprowadzili aktorzy Teatru im. A. Mickiewicza w Czêstochowie Agata Ochota-Hutyra i Adam Hutyra. Do tañca zaprosili tancerze Szko³y Tañca „Dobrowolscy”. Gra³ zespó³ AKS. Bal zorganizowali: SP w Olsztynie, Gmina Olsztyn, GOSiR w Olsztynie. Podczas Balu, Wójt Gminy Olsztyn ju¿ po raz pi¹ty wrêczy³ statuetki „Anio³ów Stró¿ów” osobom, które w sposób szczególny przyczyniaj¹ siê do rozwoju i promocji gminy.

Klub Sportowy Dragon - dziêki wielkiemu zaanga¿owaniu trenerów Jacka W¹cha³y i Zdzis³awa Synoradzkiego zawodnicy Klubu odnosz¹ niezliczone sukcesy na arenie Polski, Europy i œwiata. Promuj¹ Gminê Olsztyn przez organizacjê zawodów Taekwondo w hali sportowej w Olsztynie. Statuetkê odebra³a Martyna Kisiel. El¿bieta i Grzegorz Sitak - dzia³aj¹cy na wielu p³aszczyznach mieszkañcy Olsztyna. Inicjatorzy i wspó³organizatorzy wielu wydarzeñ kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych w tym ”Miêdzynarodowego festiwalu sztucznych ogni i laserów” - imprezy, która rozs³awi³a Olsztyn w kraju i na œwiecie. Laureaci nagrody Generalnego Konserwatora Zabytków - Spichlerz - Zabytek Zadbany 2008'.

Laureaci statuetek 2011 roku: Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Krystyna i S³awomir Szwajkowscy - Wsi Zrêbice i Krasawa - dzia³a dla roz-

za³o¿yciele Galerii Arche dzia³aj¹cej w Olszty- woju i promocji Zrêbic, Krasawy, Gminy Olnie. Poprzez szeroki wachlarz dzia³añ kultu- sztyn i regionu. Najwa¿niejsze zas³ugi Stowarzyszenia: aktywizacja spo³eczeñstwa, pozyralych promuj¹ walory Gminy Olsztyn.

III Festiwal Chartów w Olsztynie Ju¿ po raz trzeci w Olsztynie odby³ siê Festiwal Chartów. Na b³oniach zamkowych przy zabytkowym Spichlerzu mo¿na by³o podziwiaæ 10 z 14 ras chartów. W dniach 10 - 11 wrzeœnia br. w ringach zaprezentowa³o siê ponad 140 psów. Festiwalowi towarzyszy³a œredniowieczna oprawia, regionalna kuchnia, tematyczne wystawy, prezentacje i konkursy. W konkursie na najciekawszy strój charciego w³aœciciela sêdzi¹ g³ównym by³ Tomasz Kucharski wójt Gminy Olsztyn, który laureatkê nagrodzi³ rzeŸb¹ „Olsztyñskiego Anio³a” wykonan¹ przez Jana Wewióra. Na b³oniach, w kilku wyznaczonych ringach odbywa³y siê charcie wystawy oraz konkurencje hodowlane i fina³owe. W drugim dniu imprezy w Agrozagrodzie z Jurajskich Biskupic odby³a siê III Krajowa Wystawa Chartów Rosyjskich Borzoj oraz próby pracy smyczy. Imprezê pod patronatem Wójta Gminy Olsztyn, zorganizowa³ Zwi¹zek Kynologiczny w Polsce oddzia³ Czêstochowa, Klub Charta Wójt Gminy Olsztyn Tomasz Kucharski Polskiego, Gmina Olsztyn i Restauracja Spize zwyciê¿czyni¹ konkursu na najciekawszy strój chlerz. PD

skiwanie œrodków zewnêtrznych i realizacja projektów skierowanych na rozwój i poprawê wizerunku miejscowoœci - zachowanie dziedzictwa kulturowego, organizowanie lokalnych imprez, konkursów i innych wydarzeñ. Agata, Dariusz i Mateusz Juszczyk gospodarze Agrozagrody z Jurajskich Biskupic, w której siedzibê ma Stowarzyszenie Mi³oœników Robótek Rêcznych oraz Jurajskie Centrum Psich Sportów. S¹ tak¿e organizatorami imprez o zasiêgu miêdzynarodowym. Mateusz to Mistrz Œwiata i Europy w psich zaprzêgach. Bernadetta Niemczyk - jest m.in.: przewodnicz¹c¹ Krajowej i Gminnej Rady KGW, cz³onkiem Zarz¹du KZRKiOR oraz wiceprzewodnicz¹c¹ Spo³ecznej Rady KRUS w Warszawie. Za dotychczasowe zas³ugi laureatka zosta³a odznaczona m.in.: Krzy¿em Kawalerskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Z³otym Krzy¿em Zas³ugi. MK

Ekshumacja w Przymi³owicach W listopadzie 2011 r. na jednej z posesji w Przymi³owicach przy ul. Zamkowej wydobyto szcz¹tki prawdopodobnie szeœciu ¿o³nierzy niemieckich, którzy zginêli w okolicach Przymi³owic podczas II wojny œwiatowej. Polsko-niemiecka Fundacja "Pamiêæ" przenios³a szcz¹tki na cmentarz w Siemianowicach Œl¹skich. W ustaleniu konkretnego miejsca pomóg³ mieszkaj¹cy w Przymi³owicach historyk Marek Romañski, autor ksi¹¿ki„Z dziejów Gminy Olsztyn”. - W³aœcicielem posesji jest Leszek Ceglarz. Miejsce gdzie pochowano ¿o³nierzy wskaza³ Kazimierz Tomza, œwiadek wojennych wydarzeñ. - informuje Marek Romañski. – Posesja, na której dokonano ekshumacji znajduje siê w pobli¿u terenu, gdzie w latach 1914-1937 znajdowa³ siê cmentarz ofiar I wojny œwiatowej. – dodaje historyk. MK

Biuletyn Gminy Olsztyn nr.20  

Biuletyn Gminy Olsztyn nr.20

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you