Page 1

1. 2.

3.

4. 5.

6. 7. 8.

KONSULTANTEM może byś pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna. KONSULTANT, wraz z zawarciem umowy, nabywa prawo zakupu produktów STREICH DESIGN Sylwester Streich ul.Cegielskiego 26/7 55-220 Jelcz-Laskowice NIP 899-128-10-61, REGON 021441363 dalej nazywaną STREICH DESIGN oraz ich dalszej odsprzedaży, jednakże wyłącznie finalnemu użytkownikowi. KONSULTANT jest uprawniony do używania nazwy STREICH DESIGN oraz do wykorzystywania w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z umowy, dostarczanych przez STREICH DESIGN publikacji, katalogów, cenników oraz materiałów marketingowych. KONSULTANT nie może używać nazwy STREICH DESIGN w inny sposób, niż wymieniony w pkt 3 bez uprzedniej pisemnej zgody STREICH DESIGN. KONSULTANT ma obowiązek prowadzić sprzedaż zgodnie z zasadami sprzedaży bezpośredniej, tj. poza siecią sklepową, bezpośrednio na rzecz konsumenta, głównie w jego domu, miejscu pracy lub innym miejscu poza stałymi punktami sprzedaży. Sprzedaży powinny towarzyszyć pokazy produktów i wyjaśnienia. KONSULTANT zobowiązuje się do nieujawniania osobom trzecim przydzielonego mu przez STREICH DESIGN numeru ID, który uprawnia do składania zamówień. KONSULTANT kupuje produkty STREICH DESIGN na własne potrzeby lub prowadzi działalność gospodarczą. W przypadku prowadzenia przez KONSULTANTA działalności gospodarczej, jest on wyłącznie odpowiedzialny za dopełnianie wszystkich związanych z tym formalnościami, a w szczególności: - dokonywanie wszelkich zgłoszeń i rejestracji we właściwych urzędach, wymaganych ze względu na prowadzoną działalność gospodarczą - wypełnianie obowiązków podatkowych i z tytułu ubezpieczenia społecznego

9.

10. 11.

12. 13.

14.

15. 16.

Ponadto KONSULTANT ponosi koszty i ryzyko związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. KONSULTANT zobowiązuj się do dostarczenia STREICH DESIGN., najpóźniej w dniu złożenia pierwszego zamówienia, kopii zaświadczenia o wpisie w ewidencji działalności gospodarczej oraz kopii potwierdzenia nadania NIP. KONSULTANT zobowiązany jest do dokonania przelewu na wartość zamówionych towarów przed dostarczeniem przesyłki. W związku z organizowaniem przez STREICH DESIGN lub podmioty współpracujące z STREICH DESIGN akcji reklamowo-promocyjnych, związanych z przetwarzaniem danych osobowych, STREICH DESIGN upoważnia KONSULTANTA do przetwarzania danych, których STREICH DESIGN jest administratorem. KONSULTANT zobowiązany jest zapoznać się z przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz ich przestrzegać. KONSULTANTOWI nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do STREICH DESIGN o zwrot wydatków poniesionych przez niego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz upoważnieniem go przez STREICH DESIGN do przetwarzania danych. Każda ze stron może w każdym czasie rozwiązać umowę przez pisemne oświadczenie bez zachowania terminu wypowiedzenia. W Przypadku nieskładania przez KONSULTANTA zamówień przez okres 1 roku, licząc od daty ostatniego zamówienia KONSULTANTA, umowa wygasa z upływem tego okresu. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla KONSULTANTA, STREICH DESIGN, oraz Lidera. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

umowa_dla_konsultantki_2  

umowa_dla_konsultantki_2

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you