Issuu on Google+


6WXGLR

)UDPH6WUXFWXUH 9RQGHUEHU6SULQJ 7KLVSURMHFWZDVSDUWRIDVHULHV,ZDVWRGHVLJQDFRP PXQLW\ FHQWHU XWLOL]LQJ WKH IXQGDPHQWDO VWUXFWXUDO V\V WHPVWKLVRQHEHLQJWKDWRIWKHIUDPH


6WXGLR

&RPPXQLW\&HQWHU)DFDGH 9RQGHUEHUJ6SULQJ

7KLVSURMHFWZDVDQH[HUFLVHLQFUHDWLQJWKHIDoDGHRIWKHEXLOGLQJXVXDOO\DQDUFKLWHFW·VODVWVWHSLQGHYHORS LQJDEXLOGLQJ,ZDVJLYHQWKHIORRUSODQDQGGLUHFWHGWRGHVLJQWKHZHVWHUQDQGVRXWKHUQIDFHV)URPWKHUH, LPSOHPHQWHGDGLPHQVLRQDORUGHUVHHQEHORZLQUHGRISHUIHFWVTXDUHVDQGJROGHQUHFWDQJOHVWROHQGLWDUD WLRQDOH0DWHULDOVXVHGDUHFRQFUHWHDVKODUVWDLQHGFHGDUVWULSVDQGJODVV(DFKPDWHULDOZDVSODFHDVDUHS UHVHQWDWLYH RI D VSHFLILF SURJUDPPDWLF HOHPHQW JLYLQJ WKH EXLOGLQJ D FOHDU DQG ORJLFDO KLHUDUFK\


6WXGLR

8:05HVLGHQFH+DOO

5DELQRZLW])DOO

7KH8QLYHUVLW\RI:LVFRQVLQ0LOZDXNHHKDGFRPPLVVLRQHGDUHVLGHQFHKDOOWREHEXLOWRQDSDUNLQJORWDORQJ&UDPHU6W ,WZDVWRLQFOXGHEHGVDVHQLRUVXLWHUHFHSWLRQDDGGPLQLVVWDWLRQFDIHWHULDHWF0\VROXWLRQZDVWRKDYHDFHQWUDO L]HGFRPPRQDUHDZLWKDJOD]HGVNLQZLWKDGMXVWDEOHORXYUHVVXUURXQGHGE\WRPRUHPXQGDQHHOHPHQWVFODGLQEULFNArchitecture Portfolio