Page 1


СъветизаLadyPopul ar

1.ВинагибъдичестнасдругителейдитеЛейдитатабихахаресалинякоялейди, коятоечестнаиискренастях,аненякоя подмазвачка. 2.Необиждайникоелейди-ког атонехаресваш някоелейдинебъдигрубаснег о.Пишикаквонемухаресваш,нобезобиди,така самощепредизвикаш омразатаму . 3.Небъдинахалнаилипросещарейтингниког анеказвайнанякоелейди“Сладкаси * * * ”илинещоот сорта,самозадасекачиш наподиумаприусловие,ченееповкусати. 4.Трябвадаимаш цел,( дараз береш коее по-важно,катосиотг овориш наследващия въпрос) : Коезатебепо-важно? -Дасекачиш наподиума,дасимног о известна,новсъщност всичкотовадаси постигналасподмазванеипросенена рейтинг . -Дасичестнасвсичкиоколотеб,винаги даизразяваш мнемиетоси,безобиди,никог аданепросиш рейтинг ,ноданесекачиш наподиума.


Fashion Magazine  

Fashion Magazine 1 брой

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you