Page 1

ба л

Д с М а се ин по ка дг Пе от тр ви ов м з а а

брой 2 (12), март 2010г. цена 2.00лв. www.mbf-bg.com

ISSN 1313 - 7956

9 771313 795006 03

ÊÎÑÀ

ÊÎÇÌÅÒÈÊÀ

ÃÐÈÌ

ÌÀÍÈÊÞÐ


Ñêúïè ïðèÿòåëè, ñïèñàíèå “Beautiful Face”, ïðîäúëæàâà äà âè çàïîçíàâà ñ íîâîñòèòå â áþòè èíäóñòðèÿòà è çàíàïðåä ùå âè ïîêàçâà êðàñèâèòå ëèöà íà Áúëãàðèÿ. Åêèïúò íè ïðåäïðèåìà èíèöèàòèâà â òúðñåíå íà íîâàòîðñêè ìîäåëè â óïðàâëåíèåòî íà ðàçêðàñÿâàùèÿò áèçíåñ, êà÷åñòâîòî íà óñëóãèòå, êîèòî ïðåäëàãàòe â ñàëîíèòå ñè çà êðàñîòà, êàêòî è óñëîâèÿòà íà òðóä. Ðàçêàæåòå íè çà ïðîäóêòèòå, êàêòî è çà õîðàòà ñ êîèòî ðàáîòèòå, ñïîäåëåòå ðàäîñòíèòå ìîìåíòè èëè òðóäíîñòèòå, êîèòî ñðåùàòå â ðàáîòà. Àêî âèå ñòå ñîáñòâåíèê íà ñàëîí èëè ðàáîòèòå â òàêúâ, è æåëàåòå äà ðàçêàæåòå è íà äðóãèòå çà íåãî, ìîëÿ ïèøåòå íè íà email: office@mbf-bg.com . Ïèñìàòà òðÿáâà äà áúäàò ïðèäðóæåíè ñúñ ñíèìêè íà ñàëîíà, à ïî æåëàíèå è íà âàñ ñàìèòå. Ïðè ïðîÿâåí èíòåðåñ îò âàøà ñòðàíà íèå ùå âè íàïðàâèì èíòåðâþ è ñ óäîâîëñòâèå ùå ïóáëèêóâàìå ïèñìàòà âè.  áðîÿò ÷åòåòå ïúðâîòî îò ïîðåäèöàòà èíòåðâþòà â òúðñåíå íà íàé- äîáðèòå áèçíåñ ìîäåëè, ñ ìàéñòîð- ôðèçüîðà Àðìåí Øèðèíÿí, ñîáñòâåíèê íà ñàëîí “Øåðè” ãð. Ïëîâäèâ.


Фризьор или бизнес дама? - 2 В очакване на 15-ия италиански фестивал на красотата и прическата - 6 Съвети за боядисване в домашни условия - 8 Професионални съвети как да използваме пресата си - 12 Положителните ефекти на зеленият чай върху косата - 14 Абитуриентски грим - 16 Махенди - рисуване с къна - 19

Издател: Прайм Компютърс ЕООД Главен редактор: Мартин Бранков m.brankov@mbf-bg.com тел. 0898 85 65 45 Директор маркетинг и реклама: Яна Александрова q.aleksandrova@mbf-bg.com тел. 0878 23 64 88 Маркетинг и реклама: Румяна Бранкова r.brankova@mbf-bg.com тел.: 0889 34 27 81 Дизайн & предпечат: Прайм Компютърс ЕООД office@primecomputers.bg Уеб Дизайн: Прайм Компютърс ЕООД office@primecomputers.bg

Уроците на Арт Нокти Черен френски маникюр - 22

Печат: Spektar

Жажда за пролет - 24

Автори: Валентина Костова Минка Петрова Румяна Бранкова Яна Александрова

Изтънчена съблазън - 26 Всичко, което един мъж желае, и една жена си пожелава - 28 Пета Софийска седмица на модата - 31 Млади таланти - 34 “Нова Еманципация” - 36

Източници: Авторски материали Интернет Специалисти - консултанти: Минка Петрова - грим Валентина Костова - подстригване Жоро Ефекта - прически Даниела Младенова - козметика Арт Нокти - маникюр Уеб адрес: www.mbf-bg.com e-mail: info@mbf-bg.com ISSN 1313-7956


Майстор- фризьора Армен Ширинян оформя прическа.

ИНТЕРВЮ

Армен Ширинян е една от доказаните специалисти във фризьорския бранш, участничка е в национални и международни конкурси, с призови места. Професионалните и заложби и любовта и към занаята, имат своите дълбоки семейни корени. Армен има собствен фризьорски салон, намиращ се в града под тепетата Пловдив. Тя е една от тези стилисти в България, които обичат работата си и затова, със своят съпруг Вартан Ширинян, залагат не само на развитието на салон за красота, но и на сериозните бизнес инвестиции, като представители на една от водещите козметични марки „GOLDWELL”. Салонът и носи хубавото име „Шери”, а фирма „ Шери 2003”, аналогично на испанското вино Шери, се отличава сред останалите в бранша.

Каква бе мотивацията ти при откриването на салон за красота? Винаги съм искала да притежавам фризьорски салон, създаден по всички европейски изисквания и стандарти. Идеята ми беше да създам салон излъчващ лукс, престиж, качество и най-вече клиентите ни да 2 Beautiful Face

се чувстват спокойни, че са в ръцете на един добре обучен колектив от професионалисти. Смятам, че успях да го постигна и се гордея с това. На какво залагаш при сформирането на екип, кои са най-важните качества, които трябва да притежават хората,

които работят в твоя салон? Моите изисквания са доста високи, защото аз съм се доказала като майстор - фризьор в България. Да се сформира един работещ екип е доста трудно. Най- вече залагам на високият професионализъм и стил на работа, в умението да се общува приятелски с клиентите и да им се предлага винаги най-доброто като отношение и услуга. Кои са предпоставките и изискванията за категоризиране на салон за красота, има ли такова в


ИНТЕРВЮ България и в частност твоя салон на каква категория отговаря? Винаги съм била привърженик на категоризацията във фризьорският бранш. За жалост това все още не е постигнато в България, а би било много по- правилно. Един клиент, който се е решил да посети фризьорски салон има право да знае в какъв салон влиза и каква услуга ще получи. Миналата година на гости ни бяха директора и отговорника за страните от балканският регион от козметичният гигант GOLDWELL-Германия, фирмата на която ние фирма „ Шери 2003” сме официални представители за България и за мене беше чест и гордост, че оцениха салона ми като категория „А”. В Европа салоните се категоризират като „А; B; C; и D”. Като „А” е най-висшият клас. Наистина се гордея с моят салон. Какво е качеството на предлаганите услуги и уменията за работа с продукти? Ако въпроса е зададен към моят салон, мога да кажа много високо. Ако е зададен към партньорите ни в България, които работят с нашите продукти също мога да кажа много високо, защото всички преминават през семинарите, които провеждаме за работа с продуктите на GOLDWELL. Ако е зададен общо за качеството на услугите във фризьорския занаят в България, за жалост много са малко салоните на фона на постоянно

ново изникващи ”студия”, които наистина предлагат висок професионализъм и умения в работата си. Пак идваме на въпроса за категоризиране и най-вече на законите за право на създаване на фризьорски салон и на правото да упражняваш този занаят. Много е болно за един майсторфризьор да го сравняват с един млад фризьор. Но такива са за сега законите в България. Смятам, че всички колеги майсторифризьори ще бъдат съгласни с мен. Важни ли са търговските умения? Хубав въпрос. Да. Наистина са много важни търговските умения. Много удобно е за един клиент посетил фризьорски салон да може и да закупи продукт, който би бил най-подходящ за поддържане на косата. А това може да го предложи само един добре обучен и познаващ продуктите колега фризьор. А и икономически е подоходно и печелившо за салона да предлага и професионална козметика на своите клиенти. Какъв е „климата” за работа с клиенти, какво място в работата заемат комуникативните умения? На първо място това е удобството и уюта, който създава салона. Начина на посрещане и изпращане от салона. Качеството на услугите които се предлагат в салона. А това може да се предложи само от един добре обучен и подготвен екип.

Beautiful Face 3


ИНТЕРВЮ Влагате ли в управление на знанията? Да. Това е много важно за един майстор-фризьор. Аз съм длъжна да следя всичко ново в модните линии, да инвестирам в моето знание и обучение. Човек се учи докато е жив. Като собственик на един VIP салон за красота нямам право на изоставане и на грешки. Какви обучаващи програми предлагате? Това са теоретичните и практични семинари, които провеждаме. Почти на всеки два месеца провеждаме обучаващи семинари за нашите стари и нови партньори работещи с продуктите на GOLDWELL. Също така се провеждат и семинари на теми като: „Официални прически и кок”, ”Нови тенденции в модата и техники на подстригване” и др. Предлагаме и видео уроци за техники на боядисване. Подстригване и краен стайлинг на косата. И всичко това с помощта на нашите партньори от Германия-фирма GOLDWELL. Стремите ли се към лидерство и по какъв начин? Мога да кажа ДА. Да си лидер не е даденост, а трябва да се докажеш. А това може да се постигне само с упорит труд, знание и умения. На какво залагате при управлението на бизнеса в кризисни моменти? Може би най-точното определение за криза е сентенцията „ Евтиното 4 Beautiful Face

излиза винаги по-скъпо”. Ако имаше категоризиране на салоните и нормативно определени базови цени, на които да се предлагат услугите нямаше да се чувства отлив на клиенти и намаляване на оборотите на салоните. Много е грешно мисленето, че като се намалят цените на дадени услуги ще се увеличат клиентите. Напротив. Вече се наблюдава тенденция в мисленето на клиентите: За да е толкова ниска цената какво ли качество на услугата ще ми предложат? И ако сме завършили с въпросите бих желала да пожелая на вашето спи-

сание успех, винаги да сте така близо до нас и да отразявате така точно случващото се в бизнеса, създаващ красота и самочувствие. Искам да благодаря и на многобройните ни партньори в цяла България за доверието което имат към нас и за това, че не ни изоставят въпреки трудното време в което живеем, защото ПРИЯТЕЛСТВОТО Е НЕ САМО В ДОБРИТЕ МОМЕНТИ, А И В ТРУДНОСТИ! Пожелавам и на тях много успехи! Интервю на Румяна Бранкова


ÑÏÅ×ÅËÅÒÅ ÊÓÐÑ ÏÎ ÄÅÊÎÐÀÒÈÂÅÍ ÌÀÍÈÊÞÐ È ÏÐÎÄÓÊÒÈ ÎÒ ÀÐÒ ÍÎÊÒÈ Станете и Вие професионалисти И през тази година списание „ Beautiful Face” ще продължи да радва и предлага на своите читатели интересни и образователни материали. За всички почитатели на изкуството” рисуване върху нокти”, тази година ние организираме конкурс за декоративен маникюр със съвместното сътрудничество на „Арт нокти”, с награден фонд: - Първо място - курс по декоративен маникюр и продукти - Втори място - продукти

Арт Нокти

Условията за участие: Участниците да са непрофесионалисти; Период на участие шест месеца - от 30.03.2010 до 30.09.2010г.; Декорацията може да бъде направена само на един нокът; Всяка стъпка от декорацията трябва да бъде обяснена изчерпателно; Доказателство за автентичност: Снимка на цяла ръка / няма да бъде публикувана, не е задължително всички нокти да бъдат декорирани/; Заявление за участие, с посочени трите имена, възраст, адрес и снимковият материал трябва да бъде изпращан до 20-то число всеки месец на email: office@mbf-bg.com; Снимковият материал трябва да бъде с резолюция (не помалка от 1024х768); Не се позволява споменаване на марките(фирмени лога и имена) на продуктите, които са използвани; Всеки месец измежду изпратените материали ще бъде избиран един моделнай-добрият, който ще бъде публикуван в списанието и който ще се състезава за голямата награда. Оценяване: 50 % от компетентно жури в лицето на Арт нокти; 30% от екипът на списание “Beautiful Face”; 20% от оценка в сайта на списанието.


ФЕСТИВАЛ

билейното издание на фестивала отваря врати с изцяло обновено разпределение на изложбената си площ. Новите павилиони ще бъдат групирани симетрично в отделни сектори, между които ще бъдат обособени малки арени за демонстрации в реално време, паралелно с основната програма на подиума на Палата 2, разказаха организаторите. За да могат всички изложители да имат пряка видимост към сцената, на нея ще бъде монтиран екран с размери 5 на 3 метра, какъвто използват предавания с риалити формат у нас, обясниха от „Christian of Roma”. Според тях по този начин участниците и гостите на фестивала няма да пропуснат нито един детайл от ревютата, демонстрациите и конкурсите на сцената. За първи път за журналистите и официалните гости ще бъде изградена ВИП-зона с интернет връзка и възможност за отдих. Новост е и обособяването на зали за модни семинари на втория етаж в Палата 2. Запазва се традицията всички посетители на фестивала да участват в томбола с награди - бяла техника, мобилни апарати и козметика, потвър-

6 Beautiful Face

диха от Сдружението на българските фризьори. В рамките на 15-ото изложение отново ще бъдат представени последните модни тенденции от ревютата „Пролет/Лято 2010” в Милано. Познатият на българската публика от многобройните си участия на фестивала италиански стилист Саверио Палма ще направи ексклузивно шоу на новата си колекция прически “Capture”. На сцената фризьорски умения ще представят и фризьори от модните групи “BES”, “Rolland” и “Alfaparf”. Стилистиката на кабаре „Мулен Руж” и визия за абитуриентски бал ще са основните теми в конкурсите за фризьори по време на 15-тия Италиански фестивал на красотата и прическата, който ще се проведе от 25 до 28 март. Най-актуалните абитуриентски визии ще бъдат представени на конкурса „Златна ножица” - старша възраст, който ще се проведе на 26 и 27 март. Моделите, върху които ще се изработват официалните прически, ще демонстрират и екстравагантни бални тоалети на водещи български дизайнери. В същата категория на конкурса паралелно ще се съревновават и приче-

ски, подходящи за парижкото кабаре „Мулен Руж”. Изборът на „кабаретната” тема не е случаен, обясняват организаторите. През ноември „Christian of Roma” ще спонсорира за трети път българското участие в Световното първенство за фризьори "Hair World 2010 - Paris", организирано по традиция на всеки две години от Световната организация на фризьорите (OMC – Organisation Mondiale Coiffure). 1000 евро ще получат избраните български фризьори за различните дисциплини на модния шампионат – „Full Fashion”, булчински прически, визия за корица на списание, колористика и др. Квалификацията за френската столица е насрочена за последния ден на Италианския фестивал на красотата и прическата – 28 март. По регламент в журито, което ще избере българските състезатели, ще участва представител на ОМС. Освен него оценки на участниците ще поставят и международно утвърдените и сертифицирани български треньори-стилисти и модни съдии. Румяна Бранкова по пресинформация от „Christian of Roma Group”.


Палата 2, Международен Панаир - Пловдив

ПРОГРАМА В РАМКИТЕ НА ФЕСТИВАЛА КАСТИНГ ЗА БЪЛГАРСКИ ФРИЗЬОРИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА! ПОБЕДИТЕЛИТЕ В КАСТИНГА ЩЕ ПРЕМИНАТ ОБУЧЕНИЕ В ЕЛИТНИ ЕВРОПЕЙСКИ ЦЕНТРОВЕ ЗА ФРИЗЬОРСТВО И ЩЕ БЪДАТ ВКЛЮЧЕНИ В ПРЕДСТАВИТЕЛНИТЕ ГРУПИ ЗА БЪЛГАРИЯ НА ИТАЛИАНСКИТЕ КОМПАНИИ BES, ALFAPARF И ROLLAND

ЗА ПЪРВИ ПЪТ: КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА СВЕТОВНОТО ПЪРВЕНСТВО НА ОМС В ПАРИЖ Париж - 6, 7 и 8-ми ноември 2010. Награден фонд - 1000 € за I-вo място

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС “ЗЛАТНА НОЖИЦА” - старша възраст В категории: • Абитуриентска прическа • Прическа Фантазия “Мулен Руж”

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА УЧЕНИЦИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ГРИМ ПОСЕТЕТЕ НИ! ОЧАКВА ВИ БОГАТА ПРОФЕСИОНАЛНА И ШОУ ПРОГРАМА, С УЧАСТИЕТО НА ИТАЛИАНСКИ И БЪЛГАРСКИ СТИЛИСТИ гр. Пловдив, ул. Оборище 28, тел. (032) 961 355, факс (032) 904 960 е-mail: christian_of_roma@gbg.bg


КОСА

ак да изберем найподходящият цвят според тена на кожата и цветът на очите ни? Има един много малък детайл, който подсказва какъв тон би ни отивал. Поглеждайки в ирисът на окото си, там ще видим малки цветни петна. Ако те са златистожълти, то тогава ще ни прилягат по-топли цветове . Ако очите ни са сини или черни, то тогава ще ни отиват по-неутрални цветове, дори и по-студени и пепеляви като оттенъци. За да подчертаем добре тена си, не е препоръчително да изсветляваме или потъмняваме цвета на косата си с повече от два тона. Със сигурност тези тонове ще ни отиват и няма да повлияят на естествената ни красота, само ще я подчертаят. Кога е подходящо да боядисаме косата си в домашни условия и кога трябва да отидем в салон? Когато искаме да постигнем цвят близък до собственият-естествен,например имаме светло кестенява коса и желаем да добавим медни кичури за разнообразие,тогава няма проблем да ги направим у дома със специални четки и бои за кичури, които се про-

8 Beautiful Face


КОСА дават в магазините. Но ако желаем кичурите да са по-светли с над 3-4 нива от базисният цвят, то тогава посещението при специалист е задължително. Предпазни мерки и полезни съвети при боядисване вкъщи. Освен съветите за предварителен тест за алергия, които обикновено четем върху опаковката, е добре да следваме още няколко лесни стъпки гарантиращи удобство и сигурност. Винаги трябва да носим

стара дреха или кърпа, която може да се свали без проблем. Ръцете трябва да защитим с ръкавици. Не бива да забравяме да нагласим таймер, кога точно трябва да измием косата си, защото лесно можем да се разсеем от телефонно обаждане, имейл или телевизия, и да забравим да го направим навреме. Това условие цели спазване на точно време за постигане на точен цвят. След като приключим процедурата, трябва да свалим ръка-

виците и да ги изхвърлим заедно с опаковката от боята, на определени за целта места, за да предотвратим попадането от обезцветителя или от боята върху нежелани повърхности и за да предпазим контакта на малки деца с тях. Съвет за боядисване, който няма да намерите на гърба на кутията. Прибавете малка чаена лъжичка зехтин към боята или обезцветителя, това няма да повлияе върху действието на продуктите, но ще направи

Beautiful Face 9


КОСА консистенцията по- мека и това гарантира поравен и хубав цвят. Гланцирането на коса е по-популярно от всякога. Как можете да го постигнете в домашни условия? Първо изберете цвят, който е близък до вашият- ако косата е тъмно кестенява, то изберете еквивалентен цвят боя. Измийте косата си, подсушете я и разрешете добре. Смесете 3/4 от боята с целият окислител и добавете малко хладка вода. Разбъркайте добре за да се смеси и да не остане на петна след като действа върху косата. Разнесете върху косата добре и оставете да действа 3-5 минути след което изплакнете, сложете маска и се насладете на прекрасният блясък на косата си. Какви са тенденциите в цветовете тази година? Естествените кичури и цветове са на мода винаги, но определено платиненото е хит тази година. Белите цветове и силно изрусените коси са един от запазените знаци на 80- те години и се завръщат с пълна сила. Със сигурност ще има различни оттенъци като сини, розови, леко черни и зелено- матови. Богатите червени с много оттенъци, наситените кестеняви и бляскавите черни ще са като допълнителни трендове в цветовото решение при косите за 2010 година. Валентина Костова

10 Beautiful Face


КОСА

ко искате косата ви да изглежда като косата на Дженифър Анистън или Парис Хилтън например, то опитайте да се научите да я изправяте с преса. Пресите за коса напоследък са много актуални и използвани от фризьорите за постигане на перфектна гладкост и блясък. Пресите дотолкова нашумяха през последните години, че почти всеки има по една вкъщи, като някои ги използват по-често, други по-рядко. Не е нужно да имате фризьор под ръка винаги, когато желаете

12 Beautiful Face

да постигнете красива и гладка коса за официален случай, просто е нужно да имате добра преса. Видове преси Почти всички уреди за изправяне са керамични, защото този материал се нагрява много бързо и едновременно с това уврежда по-малко фоликулите на косата. Някои от пресите за коса могат да излъчват отрицателни йони, което помага на тялото да произвежда подхранващи вещества, които да поддържат косата здрава при редовно изправяне.

Има преси, които имат заоблени краища и лек ергономичен дизайн, което ги прави по-удобни за използване, а бързото нагряване спестява доста време не само във фризьорския салон, но и в домашни условия. По- евтините преси за изправяне са метални или имат само керамично покритие, което кара косата буквално “да се пържи”, при прекалено много нагряване и честа употреба, а това води до накъсване и увреждане. Предимства Преимуществото на пресите за коса е това, че


КОСА могат да бъдат използвани практически от всеки, без никакво усилие, прическите се постигат лесно и бързо. Изправената коса е полесна за обработка и често можете да променяте прическата си, както пожелаете. Пресата дава възможности за къдрици, извити краища и всякакви други различни начини за оформяне на косата, според настроението или времето, с което разполагате. Ефекти Преди да изсушите косата, сложете малко пяна и я разнесете добре, след това изправете кичур по кичур и фиксирайте всеки с лак, така ще постигнете интересна и екстравагантна прическа. Изправете косата леко с пресата, без да я изпъвате прекалено, след това докато е още топла навийте кичур по кичур на пръста си и го фиксирайте с фиба или фуркет. Оформете цялата коса по този начин и я оставете за известно време така, след това разрешете с пръсти и фиксирайте с лак.По този начин се постига една небрежна и естествена прическа, косата ще изглежда добре оформена без много усилие. Нанесете лек стилизант

за плътност на косата преди изсушаване, след това отделете долната част и извийте краищата навън, фиксирайте с лак. Когато стигнете до горната част на косата докато изправяте, извивайте краищата навътре, така ще постигнете обем и лесна елегантна прическа. Недостатъци При прекалено честа употреба, пресата може да изсуши и накъса косата, а краищата могат да започнат да цъфтят. Косата може да изгуби блясъка си и да започне да “лети”, да изглежда нездрава. Плътната и къдрава коса често се уврежда много по- лесно, причината е в това, че този тип коси са сухи и са предразположени към накъсване. Един от найголемите недостатъци при използването на преса, за изправяне на чуплива или къдрава коса е, че косата остава права прекалено кратко време. Ако времето е влажно, взимате си душ или поради някаква друга причина косата ви се навлажни, то тя ще се начупи или накъдри веднага. Балсамите без отмиване и термо защитните спрейове са добро решение за предпазване на косата и по-малкото и увреждане. Повечето преси

в магазините са с ниско качество, за да могат да бъдат лесно достъпни за всеки. Професионалните преси са по- скъпи, но покритието им е по- добро и ако възнамерявате да изправяте косата си често, а не можете да решите коя е подходящата, със сигурност е по-добре да изберете професионалната. Неудобства За прекалено плътна коса, малките и тънки преси не биха били подходящи, препоръчително е да се използват преси с голяма повърхност въпреки, че те са по- тежки и трудни за употреба. Въпреки всичките доводи за и против, пресите са едно доста удобно и лесно средство, което може да ви помогне да променяте прическата си често, но правилният избор на подходящата е от съществено значение за запазването на здравият вид на косата. Използването на защитни продукти преди работа с пресата е ключът към предпазване от увреждане. Разнообразието в прическите е забавно и дава самочувствие и настроение, но не трябва да забравяте, че прекаленото третиране на косата, винаги влияе върху нейното здраве, без значение от типа коса. Валентина Костова

Beautiful Face 13


КОСА

еленият чай се прави от неферментирали листа и според много тестове показва, че съдържа много високо количество антиоксидантни вещества, наречени полифеноли. Антиоксидантите предпазват клетките от негативните влияния на свободните радикали. Свободните радикали са нестабилни молекули, които естествено съществуват в тялото, но могат също да бъдат предизвикани от замърсяването на въздуха, пушенето, ултравиолетовите лъчи. Процеса на остаряването често води до изтъняване на косата, но антиоксидантите спомагат за забавянето на стареенето. Логично е зеленият чай, да може да забави този процес и да помогне на клетките да се възстановят. Шампоан от зелен чай Шампоанът от зелен чай има формула, която премахва свободните радикали и замърсяванията върху косата. Той нежно почиства, дори подхранва сухата коса, чието състояние бива влошено от влиянието на слънцето, боите и сешоара. Пърхот Зеленият чай натурално

14 Beautiful Face

ексфолира сухите люспи, последствие от пърхота. Някои дерматолози съветват, две торбички зелен чай да се поставят в гореща вода поне за 20 минути. След като водата се охлади, нежно се обтрива скалпа и се оставя да подейства от 30 до 60 минути, като след това се отмива с нежен шампоан. Косопадът Зеленият чай действа добре на проблемната и падаща коса, той стимулира клетките да се възпроизвеждат, което за

силва растежа на косъма и подобрява цялостното състояние на скалпа. Високите нива на антиоксиданти, съдържащи се в него, засилват регенерацията. Консумирането на зелен чай забавя процеса на падането на косата. За постигане на оптимален ефект трябва да се употребяват продукти с истински екстракт от зелен чай. Валентина Костова


ГРИМ

битуриентският празник наближава и ако искате да изглеждате добре, премерено и с вкус, трябва да се посветите на това истински. Всички желаете да заблестите в тази нощ. Искате да сте неотразими и забележими! Аксесоарите като: обувки, чанти, колани, бижута…всички те са важни и допълват цялостната ви визия, но най- важно е да започнете от тоалета. Цветовете на абитуриентските тоалети са разнообразни. Добре е да подберете тоалета според темперамента си и вътрешните си усещания. Дълга или къса рокля, даже може и костюм, избора е ваш. Когато и аксесоарите са налице следва разговор с фризьора за да уточните вашата идея за прическа, а може би и нов цвят или повече вградена коса. Когато запазвате часове трябва да знаете, че винаги прическата е преди грима. Оставете си достатъчно време за всичко. В самият ден облечете нещо с копчета за

16 Beautiful Face

да не измъквате тясната блуза през главата си и да развалите прическата и грима. Уточнете гримът си с гримьор и си направете пробен грим или просто поговорете с него. Заявете ясно и точно какво търсите като ефект и стил. Добре е да се посъветвате какви грижи да положите за кожата си преди грима. Но, ако все пак искате да се гримирате сама - ето няколко съвета от мен: За да направите перфектната основа за вашият грим винаги започвайте с доброто почистване и хидратирането на кожа си. Нанасяйте фон дьо тена на малки точици и разнасяйте бързо и плавно. Направете го с пръсти или с гъбичка, внимавайте около носа, под брадичката и към косата. Изберете точният цвят за вашата кожа. Добре е да знаете, че ако посещавате солариум - цвета на лицето и тялото ще се промени и ще се наложи да закупите друг цвят подходящ за вашата основа. Ако смятате да си набавите тен


ГРИМ

по по-бързият начин с впръскване, трябва добре да ексфолирате кожата си, в противен случай се получават петна. Помислете и за веждите. Те са значим атрибут във вашият грим, те са неговата рамка. Ако формата им не е добра, оставете ги да пораснат и потърсете добър специалист за да ги оформи. Почистете ги ден преди бала за да няма зачервявания. Разнообразието на видо-

вете грим е голямо. Направете си грим нещо средно между дневен и вечерен. Съобразете цветовете на сенките с вашето лице и с тоалета ви. Може да е нещо нежно и романтично – ако сте блондинка или елегантно в черно или лилаво за брюнетките. Свежо, младо и оригинално изглежда зеленото. Особено, ако решите да го съчетаете с жълто или златно. Изберете керемидено, прасковено,

розово, синьо, карамелено - при всички случаи това ще подобри настроението ви. Заложете на розово, лилаво и тюркоазено. Ако пък роклята ви или бижутата са в златно или сребърно комбинирайте и тях, но не всички изброени цветове наведнъж! Използвайте до 3 - 4 цвята. Може и в една цветова гама: светлите сенки нанасяйте в началото на окото към носа, и под веждата / например бяло/ за да повдигнете оптически веждата, средните - на целия клепач или точно над зеницата ви и тъмните към външния край на клепача. Нанасяйте сенките така, че да не стоят като линия, а тоновете да се преливат, но все пак да запазват оттенъка си. Поставете тъмен молив – черен или кафяв на горният и долният клепач. Върху него можем да поставим сенки за по устойчив и дълготраен цвят. Ако имате дълги и хубави мигли, спирала за обем на два пласта е достатъчна. Но, ако миглите ви са къси или много руси може да прибегнете и към изкуствени мигли. Там разнообразието е голямо. При положение, че сте избрали модел с гъсти, дълги и извити мигли направете сенките по- семпли, тъй като може и да не се забелязват много от миглите и за да не се прекали с тъмният цвят. Цветът на червилото трябва да е в унисон със сенките на очите и ружа. Гланцът за устни може да нанесете

Beautiful Face 17


ГРИМ върху червилото или непосредствено върху устните си. За да не се смесят червилото и гланца - върху червилото се нанася прозрачен гланц. Тогава устните изглеждат като „лакирани” и се придава по - голям

прашинките и нанесете коректор, ако ви е нужен. Гримът е изключително важен - ако до този момент не сте се гримирали и нямате представа какъв грим ще ви отива направете няколко експеримента или най-добре

вашите черти, не е нужно да изглеждате като фолк звезда, за да сте кралицата на вечерта. Добавете и красива усмивка и видът ви ще бъде завършен.

обем. Може де използвате и блестящ руж, стои добре като загар и на изкуствено осветление. Ако е от мазен тип не слагайте пудра върху бузите си, възможно е да станат на петна. За финал почистете добре лицето си от

се доверете на специалист. Акцентирайте или върху очите или върху устните, но в никакъв случай не подчертавайте и двете. Запомнете, че ще изглеждате много поистинска, ако сложите лек грим, който да подчертае

Професионално и Учебно Грим-Студио „ Beauty Make up – M” Гр. Пловдив ул. „ В. Търново” № 35 Email: petrovaminka@yahoo.com 0889412512 www.beautymakeup-m.com

18 Beautiful Face

Минка Петрова


МАХЕНДИ

Статията достигна до вас благодарение на www.artnokti.com акво представлява Махенди? Махенди е традиционно изкуство в Индия за временно декориране на ръце, крака, лице и други части от тялото с напълно естествени съставки от растението къна. Рисунките са главно с флорални мотиви, но се срещат и различни орнаменти. Смятало се е, че

окраските имат изцеляваща и закриляща сила, затова било прието с тях да се украсяват младоженки. Рисуването с къна е често срещано и в днешно време по морските курорти, но то не е традиционното Махенди. Обикновено тези, който правят Махенди използват шаблон за улеснение, а традиционното изпис-

ване с къна става ръчно. Това изисква творчески усет и художнически заложби. Как да се сдобиете с къна и да си направите махенди? Можете да си закупите готова, както и да си направите сами вкъщи. За предпочитане е да си направите сами сместа, тъй като тези, които се продават са предимно с оц-

Beautiful Face 19


МАХЕНДИ

ветители и не са натурални. Начин на приготовление на къна в домашни условия: В купа направете смес от къна на прах, чаена лъжичка кафе на гранули и

20 Beautiful Face

малко гореща вода, така че да получите гъста смес. Получава се зелена паста, която оставя кафяви петна на местата, по които ще се нанесе.

Изрежете си шаблон в желана форма, може да използвате самозалепваща се хартия, за да се закрепи по-плътно по кожата.


МАХЕНДИ Нанесете равен слой от приготвената паста в изрязаните области. Къната трябва да остане върху кожата по-дълго време, за да се получи по-наси-тен цвят на рисунките. Идеалният вариант е да оставите пастата цял ден, но в случай че нямате толкова време и по-малък престой ще свърши работа, но цвета няма да

се получи максимално наситен и трайността му ще е по-малка, защото ще избелее по-бързо. След като пастата изсъхне, внимателно отлепете шаблона и изплакнете остатъците от къната, след което подсушете добре. Рисунката по кожата ви може да се запази до няколко седмици, а в случай че я на-

правите върху ноктите си, тя може да остане и за по-дълго. За да направите рисунка върху ноктите, сложете дебел слой къна на чисти и сухи нокти. Освен, че сместа ще остави петна след себе си поне за шест седмици, то тя и ще заздрави и укрепи вашите нокти!

Beautiful Face 21


МАНИКЮР

а урока ще са ви необходими следните материали:

Статията достигна до вас благодарение на www.artnokti.com

1. Бял лак 2. Черен лак за рисуване

3. Бледо зелен лак за рисуване 4. Бледо розов лак за рисуване 5. Бледо син лак за рисуване 6. Сив брокатен лак за рисуване 7. Топ лак

Нанесете основа и изчакайте да изсъхне. Нанесете два слоя бял лак.

След като позасъхне направете черна линия и изчакайте да изсъхне.

22 Beautiful Face


МАНИКЮР

С останалите цветове нанесете тук там неравномерни точки върху черният лак.

За по-добър завършек оформете с брокатен лак с тънка четка като направите тънка линия над черния френски.

Нанесете топ лак.

Beautiful Face 23


КОЗМЕТИКА

С коса от руса свила, с боси палави крака, идва пролетта, с тихи стъпки преминава през света, с топли, нежни пръсти гали тучните поля. Вдига гугличкa и трепка в луда радост всеки цвят, а в малки пъстри клепки топли капчици блестят, и със своето дихание буди всяко същество, а душата с жажда шепне идва пролетта.

ака жадуваната пролет наближава, с това идват и въпросите как да се погрижим за пролетното възстановяване. С настъпването на пролетта се събужда не само природата, но и стремежът на човека към пролетно обновяване на визията. Едно от важните неща за хубава външност е перфектната кожа. Въпросите за здрава и блестяща кожа вълнуват всички, особено младите хора, на които им предстои завършване на училище, за да „грейнат” на своят абитуриентски бал. Ето защо е добре от рано да се предприемат мерки, чрез които да се постигне оптимален резултат и удволетворение. Ако кожата ви е загрубяла от дългите зимни студове, потърсете съчетанието на витамини. Кремът за ръце, съдържащ витамин Е и А, може да се използва за омекотяване на лактите, коленете, петите и изпръхналите от вятъра устни. Възможно е с наближава-

24 Beautiful Face

нето на пролетта кожата да е станала прекалено суха. В този случай е добре да се използва козметично средство с високо съдържание на витамин Е. Нанася се

всяка вечер с памучен тампон върху сухите части на лицето и тялото.


КОЗМЕТИКА

Един от най-често препоръчваните витамини за кожата е С. Той подобрява обменните процеси в нея, активизира нейните защитни функции, укрепва стените на кръвоносните съдове, подобрява цвета на лицето, нормализира процеса на отделяне на мазнини. Друг витамин В6 способства за подмладяването на кожата, за нейната гладкост и еластичност, а освен това засилва усвояването на полезните вещества от нея. Разновидност на витамин В5 е Д-пантенолът, който притежава свойство да

възстановява тъканите и затова се прилага често в кремовете за подмладяване на кожата, зарастване на раните, а също и в противовъзпалителните кремове. Както всяко нещо, и тук трябва да е ясно, че не бива да сe прекалява с употребата на витамини. Прекалено голямото количество, дори на витамин С, може да предизвика сухота, зачервяване и частично обезводняване на кожата. По-полезен е подходът, с умерени количества на вътрешно приемане на витамини и

външно прилагане на козметични средства с витаминни добавки. Обикновено с витамини се обогатяват средствата за всекидневно използване - дневните и нощните кремове. Тези, които съдържат витамини, действат много по-ефективно. Затова те могат да се използват не само в периода на авитаминозата, но и в качеството на интензивно третиране във всеки момент, когато кожата се нуждае от повече грижи. Румяна Бранкова

Beautiful Face 25


LIFESTYLE

овата мода при бельото за сезона Пролет/Лято 2010г. отправя зов към сърцето на всяка изтънчена жена. Линията на тялото е подчертана от съблазнителните модели в различни цветови нюанси - от романтично синьо до вълнуващо червено. Модните кройки с изящни детайли акцентират върху дълбоките и красиви деколтета. Фините шевове, леките подплънки и добре подбраните материи придават мекота на силуета и създават усещане за перфектен комфорт. Хитови за сезона са сутиените тип „балконет”, които визуално повдигат бюста и оформят прелестно деколте. Високата талия и сексапилните женствени форми се за-

връщат. Удивителните съчетания от плътни и прозрачни материи, релефни дантели, интересни напластявания, сложни декорации и гладки ръбове, правят ясни фешън посланията на моделите Sexy Sculpture и Lace Sculpture.

26 Beautiful Face


LIFESTYLE B истинска „синя романтика” от нежни пастелни нюанси ще ви потопят очарователните модели Sensual Curves и Trendy Desire. Романтичният цвят “шампанско” и различните нюанси на светло виолетовото също присъстват в цветовите вариации за сезона. Можете да ги откриете в моделите от серията Poetry Feelings. Пролетта и лятото ще ви предложат и закачливи детайли като красиви набори и изящни панделки. Гореща е темата и за „червеното лято”, което ни предстои. То идва с могъща комбинация от изтънченост и самоувереност, спокойствие и жизненост, съчетания от гладки и декоративни материи, които внушават класическа сдържаност и силно разпалват въображението. А цветове като тъмно малиново, ягодово и бледо розово (Blossom Feelings, Satin Temptation и Innocent Passion) или десени с анималистични шарки (Animal Curves) са винаги примамливи.

Beautiful Face 27


LIFESTYLE

овото бельо е перфектният начин за представителите на нежния и на силния пол да повдигнат духа си и да освежат пролетния си гардероб. Независимо дали търсят разноообразие от цветове, вдъхновение за съчетанията на различни части на бельото си, или нещо специално за своя романтичен уикенд, те ще го намерят в новата колекция на марката sloggi, предлагана от концерна Triumph.

28 Beautiful Face

За представителките на нежния пол пролетта и лятото са обагрени в меките нюанси на кафе с мляко, бананово или тревисто зелено, в контраст с индиго и ярко розово. Не е забравена също и добре познатата, изпитана и любима палитра – черно, бяло и телесно. Силните цветове, които sloggi men предлага на мъжете, са наситените нюанси на индигово синьо, маслиненозеленият цвят и тъмно оранжевото.

Очарователното хрумване за любовно преживяване, което всяка жена си пожелава, е sloggi Darling - сутиен с повдигащ ефект, стринг и хипстер в ярко розово. Те имат възхитително подвижно закопчаване, и украшения с формите на сърце и ключе, които могат да се поставят на гривна. В дамската колекция присъстват очарователни модели – комбинация от гладка материя с цветна дантела (sloggi Bloom),


LIFESTYLE

и вдъхновяващи със своя разкош флорални мотиви в комбинация с едноцветна материя от микрофибър(sloggi Grace). Колекцията е допълнена със задължителните модели, които създават очарованието на романтичната вечер – сутиенът и гащичките от серията sloggi Invisible Sense обгръщат тялото нежно като втора кожа. Те са изработени от лек и деликатен микрофибър, и имат свръхгладки

ръбове, които осигуряват фантастичен комфорт и обещават да бъдат невидими под дрехите ви. Тъкмо навреме за вашата ваканция, когато на морските мотиви може да се погледне в нова светлина със sloggi Voyage. Този модел има спортна линия, класически контрастни раета в червено и синьо, открояващи се шнурчета и различни други асиметрични детайли. Моделът sloggi men Voyage също е

раиран. Другите щампи са с контрастно каре или десен с графити (sloggi men Drive). В ретро сериите е поставен акцент върху широкия колан, с характерното лого (sloggi men). Наред с първокласното качество и съвършената форма, които карат мъжа да се чувства комфортно във всеки един момент, sloggi men е известен с изключително качествените си материи. Този сезон изпитаният микс от

Beautiful Face 29


LIFESTYLE памук и еластан, съчетаващ разнородните свойства и на двете материи е допълнен от гладък микрофибър. Добре обмислената дизайнерска линия допълнително подчертава естествените форми на тялото (Sloggi Men Splendid). Дамската серия бельо Sloggi Basic, изработено от органичен памук, ще подари на всяка жена истинско удоволствие от допира на меките и галещи кожата материи усещане, сравнимо единсвено с докосването на любимия човек.

30 Beautiful Face


LIFESTYLE

етата Софийска Седмица на Модата, която се проведе от 9-ти до 12-ти февруари 2010, бе посветена традиционно на висшата и луксозна вечерна мода и се проведе в мраморно фоайе на Българска Търговско-Промишлена Палата, находящо се в сърцето на столицата на ул. „Искър” 9. Събитието бе част от световния моден календар и получи генералното медийно партньорство на световната модна библия BOOK MODA Italy, която от месец февруари има вече своя ексклузивен представител за България. Високата чест да открие Софийската Седмица на Модата бе предоставена на световно известният моден дизайнер от румънски произход Кателин БОТЕЗАТУ, който даде и специална пресконференция за българските медии на 09 февруари 2010 г./вторник/ от 16.00 часа, в Национален Прес клуб БТА на ул. Цариградско шосе 49, ет. 3, заедно с Организационният Комитет. Непосредствено Beautiful Face 31


LIFESTYLE след това се проведе и откритият кастинг на модели за моден подиум, които скоро ще видим по страниците на световният моден бук и международния видео обмен. За първият моден спектакъл от календара на Софийската Седмица на Модата, Кателин БОТЕЗАТУ пристигна в България със своя екип от гримьор и стилист, които изваяха уникалния стайлинг на неговия моден дизайн дамски облекла висша мода. Столичният моден форум представи още абитуриентски колекции и лансира новите модни тенденции за пролетно-летния сезон на 2010-та, каквато е практиката по света. Така бъдещите випускници ще се ориентират своевременно в избора на дизайнер и модна къща, на която да поверят своя стайлинг. На петото издание на Софийската Седмица на Модата бяха представени уникалните предложения на Нели Поповска от Мездра, ЮНИК фешън студио с дизайнер Любомира Стойчева от София, Елегант РУМИНА от София и младият дизайнер Стоян Радичев от Асеновград. В последната вечер от календара на Софийския моден форум бе представена Абитуриентска колекция и висша мода на дизайнерката Гергана Петрова за Модна къща ВАНИТТА, дни преди официалното отваряне на представителният и шоу-рум от европейска 32 Beautiful Face


LIFESTYLE класа. Интересът към Софийската Седмица на Модата нараства неимоверно, за съжаление повече от страна на международната

модна общност, отчитат продуцентите. Затова Организационният Комитет започва дългосрочна кампания за превръщането на модата и между-

народно признатите ни национални подиуми в София и Пловдив в национална кауза за България и Европа.

Beautiful Face 33


LIFESTYLE

Нели Поповска

рамките на провелата се Софийска седмица на модата, ново изгряващият дизайнер Нели Поповска представи своята първа колекция - „Титина”. Едва на 19 години, тя е твърдо решена да се наложи като един от добрите дизайнери. Колекцията бе съставена от 6 плетени тоалета, няколко официални рокли и всекидневни облекла. Какво те вдъхнови да създадеш тази колекция? Вдъхновението ми идваше от това как гледам аз на света. За мен модата е свят на спокойствие, красота и магия. Създаването на нова дреха е създаване на нов живот. Моята колекция представлява една приказка, цветна приказка, дрехата те кара да се пренесеш в един различен свят, свят в който всичко е възмож34 Beautiful Face


LIFESTYLE но. Всеки един модел е създаден с много любов и усмивка. Защо се спря точно на плетени облекла? Зимата е един „коварен” сезон и всеки иска да се сгуши вкъщи на топло, но не може да изостави ангажиментите си. Облечени в топли вълнени дрехи, ние се пренасяме отново в атмосферата на дома и някак си деня ни минава по уютно. Чрез плетивата се опитвам да покажа, че можеш да бъдеш елегантно облечен не само в тежка коприна или сатен. Как реализира колекцията си? Подготовката на колекцията започна още през месец ноември на миналата година. Както всяко начало и това не бе по- леко, но успях да преодолея трудностите и да продължа. Дължа дълбока благодарност на сестра ми Титина, чието име носи и колекцията, както и на всички хора допринесли за реализацията и. В създаването на тоалетите голяма помощ ми оказа и дизайнерът Евгени Петков. Червената официална рокля е ушита с плат, подарен ми от него. Младият дизайнер изказва своите благодарности към екипа на списанието, както и към организаторите на Sofia Fashion Week. Малцина знаят факта, че именно член на екипа на списание Beautiful Face помогна на Нели Поповска в трудния път към успеха. Яна Александрова

Beautiful Face 35


LIFESTYLE

одна къща “ЖЕНИ СТИЛ” с дизайнер Евгения Живкова представи своята колекция за сезона пролетлято 2010 - “Нова еманципация”, на 9 март 2010 г. в Рейнбоу плаза. ЕВГЕНИЯ ЖИВКОВА: ”Когато създавах новата колекция, имах предвид променящото се положение на жената в обществото – все по-решителна, все поизтънчена, все по-изискана и с оригинален стил. Заедно с това, тя продължава да бъде романтична и мечтателна, дръзка и самоуверена. Това ме кара да мисля, че навлизаме във време на нова еманципация. Пролетно-лятната дамска мода на “Жени стил” е издържана в духа на тази нова еманципация и - надявам се - ще допринесе за положителния и успешен имидж на съвременната българка!” ОБЕМ И СИЛУЕТ: Колекцията е съставена от 65 облекла, разпределени в 9 теми. Силуетът е свободен, дори безгрижен и провокира чувствителна женственост, блузи, туники, свободно падащи рокли, обгръщащи тялото. Тази визия се допълва от ефирните материи, които са използвани - копринен шифон и копринен сатен. Саката са разнообразни, 36 Beautiful Face


LIFESTYLE част от тях следват своя собствена линия, напомняща на блейзърите, които се съчетават с поли, панталони бричове и рокли. При тях са характерни вградените биета и ширити. Друг основен елемент при саката са шал яките и саката без ревери, подчертани с различни срязвания, при които раменете са фиксирани с подплънки. За този силует на саката са характерни ¾, къси

ръкави и сака без ръкави, напомнящи мъжки жилетки. Блузите и бюстиетата са свободни и небрежни, изработени от ефирни материи, с набори и чупки. Голямо разнообразие цари в кройките на полите и роклите, чрез които е изразен романтичния стил. Някои са с формата на лале, други имат волани, но задължително присъства и класическата права

пола. Наблюдава се умерена тенденция към леко скъсяване, но доминират дължините около коляното. При полите и роклите са актуални също и драпериите, чупките и наборите. Панталоните са прави, панталони тип „морков”, също и широки панталони „а ла Марлене Дитрих”, панталони 7/8, къси панталонки и панталони наподобяващи бричове.

Beautiful Face 37


38 Beautiful Face


Beautiful Face 39


40 Beautiful Face


Посетете форума на списание Beautiful Face на следния адрес: http://www.mbf-bg.com/forum


уеб дизайн, предпечат, компютърна поддръжка, офис техника

Êúäå ëè äà íàìåðÿ ñïåöèàëèñòè â ñôåðàòà íà èíôîðìàöèîííèòå òåõíîëîãèè? ............................... Ìèñëÿ ÷å Prime Computers ñà íàé-äîáðèòå, à åòî è êîðäèíàòèòå èì. e-mail: info@primecomputers.bg òåë.: 0898 85 65 45

Брой 12  

Beautiful Face