Page 1

แบบฝึกทักษะที่ 1.2 เรื่อง การจัดการฐานข้อมูล

ตอนที่ 1 คําชี้แจง : ให้นักเรียนจับคู่ขอ้ ความที่มีความสัมพันธ์กัน (5 คะแนน) 1. .....................เรคอร์ด (Record) 2. .....................ไฟล์ (File) 3. .....................ไบต์ (Byte) 4. .....................ฟิลด์ (Field) 5. .....................ฮาร์ดแวร์(Hardware) 6. .....................บิต(Bit) 7. .....................ซอฟท์แวร์ (Software) 8. .....................ข้อมูล (Data) 9. .....................ผู้ใช้ทั่วไป (User) 10. .....................นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analyst) ก. ข. ค. ง. จ. ฉ. ช. ซ. ฌ. ญ.

เป็นหน่วยข้อมูลที่เล็กทีส่ ดุ กลุ่มของบิตทีแ่ ทนตัวอักษร ตัวเลข หรือสัญลักษณ์พิเศษ 1 ตัว กลุ่มของตัวอักษร ตัวเลข หรือสัญลักษณ์พิเศษที่นํามารวมกันแล้วมีความหมาย ระเบียนข้อมูล ประกอบด้วยกลุ่มของฟิลด์ที่มีความสัมพันธ์กัน แฟ้มข้อมูล ซึ่งจัดเก็บข้อมูลทีเ่ ป็นเรื่องเดียวกัน องค์ประกอบของระบบฐานข้อมูล บุคลากรที่ทําหน้าที่วิเคราะห์ออกแบบฐานข้อมูล และออกแบบระบบงานที่จะนํามาใช้ โปรแกรม ระบบจัดการฐานข้อมูล หรือ Database Management System : DBMS ข้อมูลที่ถูกเก็บไว้ในระบบฐานข้อมูล รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล บุคลากรที่ใช้ข้อมูลจากระบบฐานข้อมูล


ตอนที่ 2 คําขี้แจง : ให้นักเรียนตอบคําถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง (5 คะแนน) 1. บอกข้อเสียของการประมวลผลแบบไฟล์หรือแฟ้มข้อมูลอย่างน้อย 2 ข้อ ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... 2. บอกข้อดีข้อดีของการนําระบบฐานข้อมูลมาใช้อย่างน้อย 3 ข้อ ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................

Dbsheet1 2  

แบบฝึกทักษะ 1.2