Page 1

แบบฝึกทักษะที่ 1.1 เรื่อง ข้อมูลและสารสนเทศ คําชี้แจง : จงตอบคําถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 1. จงอธิบายความหมายของข้อมูลและสารสนเทศ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2. ข้อมูลมีส่วนในการตัดสินใจอย่างไร จงอธิบาย ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3. ข้อมูลอาจแบ่งได้เป็นกีช่ นิด จงอธิบาย ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. .…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. . 4. จําแนกชนิดของข้อมูลดังต่อไปนี้ 1. ชื่อ-นามสกุล : ………………………………………………………………………………………………………………………….. 2. เพศ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3. อายุ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 4. รูปนักเรียน : …………………………………………………………………………………………………………………………….. 5. สังกัดโรงเรียน : ………………………………………………………………………………………………………………………… 5. บอกคุณสมบัติของข้อมูลที่ดีที่ทําให้การตัดสินใจมีประสิทธิภาพ .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................................................


Dbsheet1 1  

แบบฝึกทักษะ 1.1

Advertisement
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you