Page 1

การตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม photoshop เบื้องต้น จัดทำาโดย

นายฐานันท์ ทองอ่ อน รหัสนิสิต 5610601916 สาขาการสอนวิทยาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


Filter1 : Photo Edges


Filter2 : Water Paper


Filter3 : Grain


Filter4 : Fresco


Filter5 : Dry Brush


ตัวอักษรแบบที่ 1


ตัวอักษรแบบที่ 2


ตัวอักษรแบบที่ 3


ตัวอักษรแบบที่ 4


ตัวอักษรแบบที่ 5


การรวมภาพให้กลมกลืน

การตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you