Page 1

PROFI

NIEUWS

NEDERLAND | 2013 | JAARGANG 11 | #2

Evoluon 2 Ledenvergadering PI Nederland

De PROFIdag vindt plaats in het

3 Elektrotechniek 2013

bekende Evoluon in Eindhoven.

4 Applicatie ATS

Parkeergelegenheid is aanwezig.

5 Applicatie HMS/Hescon

Adres:

6 Producten

Noord Brabantlaan 1a

8 Agenda & Opleidingen

5652 LA Eindhoven

Colofon ABONNEREN OP PROFINIEUWS

u hoe zij door integratie van PROFINET,

Mail naar netherlands@profibus.com

PROFIBUS en IO-Link hun doel hebben bereikt. Informatie rechtstreeks uit de praktijk! Samen met onze leden zullen

PROFIdag 14 november in Eindhoven

we u informeren over de mogelijkheden van PROFIBUS, PROFINET en IO-Link met de profielen als PROFIsafe, PROFIenergy en PROFIdrive.

Hernieuwde energie

MACHINEVEILIGHEID, SECURITY,

‘HANDS-ON’ WORKSHOPS

ENERGY-MANAGEMENT EN

U kunt die die dag ook daadwerkelijk

Nog even en we laten een heer-

WORKSHOPS

kennis maken met onze technologie. ‘s

lijke zomer achter ons. Hope-

Middags gaat u aan de slag met proef-

lijk hebt u ook genoten van

Op 14 november 2013 zijn alle

opstellingen. Stap voor stap helpen wij

deze periode en is uw accu weer

Nederlandse techneuten weer wel-

u op weg in onze ‘hands-on’ workshops.

opgeladen. Intussen zullen er

kom op de jaarlijkse PROFIdag. Ook

Deelnemers zijn altijd heel enthousiast

weer veel slimme oplossingen

dit jaar een vol programma met

over deze leerzame sessies!

met onze PI technologie wor-

lezingen en workshops. De thema’s

den gebouwd. Eindgebruikers

zijn security in netwerken, machi-

AANMELDEN

en machinebouwers verwach-

neveiligheid, energymanagement

Ga naar w w w.profibus.nl /profidag

ten oplossingen bij de uitdagin-

en kostenreductie met PROFINET,

2013/ en vraag uw gratis toegangsbe-

gen van dit moment. Met PRO-

PROFIBUS en IO-Link.

wijs aan.

FIBUS, PROFINET en IO-Link als

Mist u onder werpen of wilt u deze

basis hebben wij daarvoor alles

Maak op die dag kennis met de leden

bespreekbaar maken? Meld dit dan op

in huis. Dagelijks zie ik dat onze

van PI Nederland en laat u bijpraten

onze linkedin pagina.

technologie zorgt voor meer effi-

over de nieuwste oplossingen en pro-

ciency bij energ ie- en grond-

ducten op onze marktplaats. Daarnaast vertellen een aantal gebruikers

stoffenverbruik, f lexibiliteit in VERVOLG OP PAGINA 3

het productieproces en realtime informatie. In de productie voor nieuwe markten, maar ook bij renovaties van bestaande installaties en machines zie ik veel kansen voor onze lezers. Ik heb dan ook veel vertrouwen in een mooie tweede helft van 2013. Peter Hollebrandse voorzitter PI Nederland

ST13146 Profibus PROFInieuws 2-2013 NL.indd 1

30-08-13 11:45


THEMA

Algemene Ledenvergadering PI Nederland waar safety, communicatie en integratie bij elkaar komen Dit jaar vond de Algemene Ledenver-

de eindgebruikers kunnen optimali-

gadering van PI Nederland plaats bij

seren. Daaruit zijn goede resultaten

Walibi Holland in Biddinghuizen. Een

gekomen die voor 2014 op de planning

zeer toepasselijke locatie. Immers bij

staan. Zo zal de vereniging een aantal

Walibi komen safety, communicatie en

workshops organiseren om de eindge-

integratie bij elkaar. Na de vergadering

bruiker van dienst te kunnen zijn.

heeft PI Nederland stappen kunnen

Daarnaast zullen we ons aankomen-

zetten wat betreft de toekomst.

de jaren concentreren op een aantal

Deelnemers aan de vergadering bogen

centrale thema’s. Door de aanvullen-

ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN

zich in een aantal brainstormsessies

de application profiles zoals PROFIsafe

PI NEDERLAND BIJ WALIBI HOLLAND

over de vraag hoe we het contact met

past dit prima binnen de strategie.

Internationale meeting Malmö De week van 3 juni 2013 stond Kopenhagen en Malmö in het teken van de internationale PI meeting. Regional PI Association’s (RPA’s) vanuit de gehele wereld hebben hier volop gebrainstormd over de plannen, de strategieën en vooral de ontwikkelingen omtrent PROFIBUS, PROFINET en IOLink. In totaal achttien organisaties waren vertegenwoordigd uit de 26 huidige RPA verenigingen. Ook binnen Scandinavië vindt PROFINET zijn weg. Een mooi voorbeeld hiervan is het delven van ijzererts, waarbij PROFINET de leidende rol speelt. Maar liefst 120 kilometer aan ondergrondse

KOPENHAGEN EN MALMÖ IN HET TEKEN VAN

infrastructuur wordt boven de grond via PROFINET aangestuurd.

INTERNATIONALE PI MEETING

Veel PI competence centers en trai-

meer richtlijnen opgezet om PROFI-

gebr uik op de tablet, s amenwer-

ning centers waren ook aanwezig om

NET installaties te certificeren.

king betreffende FDI en PROFINET op

de laatste topics te bespreken. De PI

Andere topics op de meeting waren

weg naar 10 miljoen geïnstalleerde

Competence Centers hebben onder

PROFInews beschikbaar maken voor

nodes.

Webbased training voor PROFIsafe

belang is in alle indus-

Profiteer nu van de laagdrempeligheid van de integratie van PROFIsafe.

training en oplei-

Volg de webbased training voor PROFIsafe, het profiel dat functione-

ding van mensen die

le veiligheid mogelijk maakt in combinatie met PROFIBUS en PROFINET.

betrokken zijn bij PRO-

De webbased training biedt gebruikers de basisprincipes van deze vei-

FIsafe en het gebruik

ligheidstechnologie. Door middel van voorbeelden raken de gebruikers

er van verplicht. Deze officiële trai-

vertrouwd met de functionele principes van fail-safe apparaten. Het trai-

ning geeft de meest actuele informatie

ningsprogramma is beschikbaar in het Engels en het Duits en is online te

over PROFIsafe en een compact over-

volgen op www.profibus.nl.

zicht over de belangrijkste normen

tr iële sec toren, zijn

en specificaties. Het certificaat is drie VERDIEPINGSSLAG

ner Training in samenwerking met TÜV

jaar geldig. De volgende cursus vindt

Voor een verdiepingsslag zijn er work-

is inmiddels afgerond. Alle veertien

plaats van 15 tot 17 oktober in Duits-

shops beschikbaar over PROFIsafe.

deelnemers zijn geslaagd voor deze

land / Karlsruhe (www.profibus.com/

De eerste PROFIsafe Certified Desig-

cursus. Omdat veiligheid van grootst

profisafeDesignerClass).

2

PROFINIEUWS 2013

ST13146 Profibus PROFInieuws 2-2013 NL.indd 2

30-08-13 11:45


THEMA

VERVOLG VAN PAGINA 1

de uitdagingen aan te gaan bij ener-

zelfs met PROFIsafe inzetbaar

giemanagement?

Wat is er zoal benodigd voor het

Tips en trics betreft bekabeling en

beschermen van de productiefacili-

Basics of en updates betreffende

connectivity

teiten tegen Cyber Security risico’s

PROFIBUS, PROFINET en IO-Link

P R O F INE T in e n e r g i e m e e t e n

LEZINGEN BETREFFENDE:

superlatieven met PROFIBUS

managementsystemen

WORKSHOPS EN LIVE

IO-Link in de praktijk

Conditie gebaseerd onderhoud met

DEMONSTRATIES:

PROFINET in de praktijk

PROFIBUS in overeenstemming met

Hoe passen we PROFIsafe toe?

24VDC beveiliging in automatisatie

NAMUR NE107

C yb er sec u r it y ; een werkel ijk

Hoe kan LEAN Automation u helpen

Draadloos PROFIBUS en PROFINET –

gevaar? PROFINET: De kracht van applicatieprofielen M a s t e r c l a s s m a i nt e n a n c e & management Innovatief schakelkast opbouwen met IO Link EMC problematiek, hoe gaan we hier mee om in de praktijk? Voor het volledige programma, zie

HET EVOLUON IN EINDHOVEN

www.profibus.nl/profidag2013

Elektrotechniek 2013 belangrijk voor industriële installatiebranche

De industrie die in de export zit, groeit naar ver wachting 4 tot 7 procent dit jaar. Het is dus geen wonder dat de industriële installatiebranche behoor-

Van 30 september tot en met 4 oktober vindt in de Jaarbeurs in Utrecht

lijk draait. Daarbij komt dat het aan-

de beurs Elektrotechniek 2013 plaats. Deze beurs trekt veel partijen uit

deel installatietechniek in de totale

de industriële installatiebranche. Ook PI Nederland zal deelnemen aan dit

bouwsom steeds groter wordt. En ook

vijfdaagse evenement.

nu zijn er bedrijven die zich onttrekken aan de malaise en slim inspelen op de kansen die de markt biedt. Thema’s die voor de industriële installatiebranche van groot belang zijn, zijn natuurlijk duurzaamheid en energiebesparing. De technologie van PROFIBUS, PROFINET en IO-Link biedt tal van aanknopingspunten op dit gebied. Veel industriële bedrijven maken al gebruik van deze netwerktechnologiën om daarmee energiebesparingen te realiseren. Een voorbeeld is PROFIenergy; een softwareoplossing voor gerichte energiebesparing in industriële installaties. Tijdens de beurs kunt u op de stand van PI Nederland alles te weten komen over de oplossingen die PROFIBUS, PROFINET en IO-Link te bieden hebben. PROFINIEUWS 2013

ST13146 Profibus PROFInieuws 2-2013 NL.indd 3

3

30-08-13 11:45


APPLICATIE

Besturingskasten voor pompen in de explosieveilige zone Momenteel werkt Electromach in Hengelo aan een grote opdracht van Flowserve voor de bouw van een groot aantal explosieveilige besturingskasten. De opdracht is bedoeld voor een olieraffinaderij in Kazachstan. Met veel inventiviteit en kwaliteitsbewustzijn is een bijzondere oplossing ontwikkeld voor de geautomatiseerde besturing van een grote set pompen. Deze dienen voor het smeren van nog veel grotere pompen. Jeroen Jansen is als Lead Software

Zij zijn diegenen die de specificaties

LINKS JEROEN JANSEN EN RECHTS JOOST VAN

Engineer actief in het management van

opstellen. Zoals dat wel vaker voor-

GROEN

dit project. Samen met Joost van Groen,

komt dient het netwerk waarvan de raf-

Senior Application Engineer bij ATS

finaderij gebruik gaat maken als infra-

gemaakt van Y Link? Jeroen Jansen:

Applied Tech Systems, werkten zij aan

structuur voor verschillende protocol-

“De belangrijkste reden is dat we met

de configuratie van een redundante en

len. De redundant uitgevoerde PLC’s

Y Link kunnen voldoen aan de wens

explosieveilige pompbesturing. Jeroen

zijn uiteraard onderling met elkaar ver-

van de klant. Deze wenst een volledig

Jansen: “We kregen de opdracht om

bonden. In dit geval via glasvezelverbin-

redundant PROFIBUS-netwerk.” Joost

voor een raffinaderij in het gebied rond

dingen waarop gecommuniceerd wordt

van Groen die adviseerde op het gebied

de Zwarte Zee de besturingskasten

met ControlNet. De PLC’s staan op hun

van PROFIBUS: “Omdat de motorscha-

te leveren. Het gaat om een veertien-

beurt in verbinding met twee PROFI-

kelaars enkel zijn uitgevoerd moesten

tal smeeroliepompen in de range van

BUS-master communicatiemodules.

we zorgen voor een brugverbinding.

2,2 tot 11 kW. Deze pompen zijn onder-

Deze mastermodules onderhouden de

En dat is nu juist de functie van Y Link.

deel van smeersystemen ten behoeve

communicatie via Y Link met het Siva-

Mocht er een PROFIBUS-netwerk weg-

van andere, grote pompen. Elk smeer-

con MCC motorcontrolcenter van Sie-

vallen, dan moet gegarandeerd wor-

systeem bestaat uit een reservoir, een

mens. Het motormanagementsysteem

den dat een tweede dat overneemt. Dat

heater, een pomp en een tandwielkast.

is een intelligente Simocode schake-

hebben we technisch mogelijk gemaakt

Omdat deze allemaal in het veld komen

lunit en verwerkt data over de motor

door de plaatsing van de twee PROFI-

te staan hebben we natuurlijk te maken

en stroom en stuurt op basis daarvan

BUS-masterkaarten. Hierdoor is een

met explosieveiligheid.”

de motorschakelaars aan. Verder zijn

omschakeltijd van maximaal 100 mil-

de redundante PLC’s verbonden met

liseconden gegarandeerd. Voor deze

AUTOMATISERING

twee Modbus-communicatiemodules.

procesbesturing is dat voldoende.”

De besturing van de smeerinstalla-

Deze modules fungeren als slave voor

tie wordt verzorgd vanuit een modern

de Modbus RTU-communicatie met het

GELEERD

automatiseringssysteem waarin Con-

DCS-systeem. Een ander onderdeel

“We hebben veel geleerd van deze

trolLogix PLC’s van Rockwell Auto-

van het netwerk is een voorziening voor

applicatie. Bijvoorbeeld dat Y Link

mation een belangrijke rol spelen. De

condition monitoring van alle pompen.

makkelijk configureerbaar is met GSD-

keuze voor dit type automatiserings-

files. Zo kun je makkelijk subnetwer-

oplossing wordt gemaakt door de engi-

Y LINK

ken aanmaken. Maar het is vooral de

neeringsmensen van de raffinaderij.

Waarom wordt in de applicatie gebruik

combinatie van Y Link en een third party. We hebben bewezen dat deze gewoon mogelijk is. Op die manier werken de master en motorschakelaars prima samen. Dat is voor ons belangrijk, want er is geen alternatief voor Y Link. Weliswaar werkt Y Link in onze oplossing iets langzamer, maar het werkt prima. En het garandeert redundantie. En dat laatste is in onze

SYSTEEMARCHITECTUUR REDUNDANTE BESTURING OP BASIS VAN PROFIBUS MET ROCKWELL PLC

branche een steeds belangrijker wor-

EN SIEMENS MCC

dende eis.”

4

PROFINIEUWS 2013

ST13146 Profibus PROFInieuws 2-2013 NL.indd 4

30-08-13 11:45


APPLICATIE

Open connecties met PROFINET Wie wereldwijd toonaangevende industriële hoonmachines bouwt, zoals Nagel, krijgt daarvoor aanvragen van fabrikanten over de hele wereld. Daarvoor is wel compatibiliteit vereist met de verschillende industriële netwerken. Het ontwikkelen hiervan kan tijdrovend en kostbaar zijn. Nagel Precision vond een eenvoudiger oplossing met PROFINET en Anybus X-gateways van HMS/Hescon. Nagel Precision in Ann Arbor is de

omslachtig, omdat ze veel configura-

Amerikaanse dochter van de Duit-

tie vereisten en ook vrij duur waren.

se Nagel Maschinen- u. Werkzeugfa-

Ook was het soms moeilijk om de juis-

brik. Ze bouwen machines voor honen,

te kaart te vinden. Toen heb ik me laten

superfinishing en diepgatboren voor de

informeren over de Anybus X-gateway

productie van motorblokken, versnel-

van HMS. Vooral het feit dat je ver-

lingsbakken en andere metalen werk-

schillende netwerken kan ondersteu-

stukken met een zeer glad oppervlak.

nen met dezelfde configuratie, sprak

De machines worden gebruikt door

mij aan, omdat dat ons een hoop werk

bedrijven als GM, Chrysler, KIA, Hyun-

zou kunnen besparen.”

dai en Ford. KOSTEN GEHALVEERD

SCHEMATISCHE AFBEELDING VAN DE COMMU-

NETWERKDILEMMA

Ongeveer twee jaar geleden werden de

NICATIE MET PROFINET EN ANDERE NETWER-

De machines van Nagel Precision

eerste Anybus X-gateways in de Nagel

KEN

zijn uitgerust met een op EtherNet/

Precision systemen geïnstalleerd. De

IP gebaseerd besturingssysteem met

mogelijkheid om zich op de kernac-

een Allen Bradley plc, vaak gecom-

tiviteiten te kunnen concentreren in

en het fabriekssysteem en ‘vertaalt’

bineerd met de Kinetix 6000 Mul-

plaats van op netwerkaansluitingen,

parameters, zoals positiegegevens,

ti-Axis servoaandrijvingen als basis.

was een doorslaggevende factor voor

status van de aandrijvingen, star t/

Aangezien de hoonmachines worden

de keuze van Anybus, naast het feit

stop commando’s. De communicatie-

geëxporteerd naar fabrieken over de

dat de gateways de helft kosten van de

stroom is transparant aan beide zijden

hele wereld, werd Nagel geconfron-

prijs van third-party kaarten. “We hoe-

van de gateway, waardoor de hoon-

teerd met het probleem hoe te com-

ven niet elk op de markt verkrijgbaar

machine een aparte node op de werk-

municeren met andere netwerken -

type besturing te begrijpen,” zegt Jim

vloer wordt, die volledig in staat is om

met name met PROFINE T dat vaak

Saule. “Liever concentreren we ons op

te communiceren met het fabrieksbre-

wordt toegepast in autofabrieken. In

het perfectioneren van onze hoonma-

de netwerk.

dit geval met Siemens PLC’s. “We zijn

chines. De gateways hebben dat moge-

“We gebruiken de Anybus X-gateway

begonnen met third-party netwerk-

lijk gemaakt. Bovendien zouden de

nu meer dan twee jaar en hij werkt

kaarten,” vertelt Jim Saule, Informa-

third-party netwerkkaarten ons onge-

foutloos,” vertelt Jim Saule van Nagel

tion technology director bij Nagel Pre-

veer 1200-1500 dollar per stuk gaan

Precision. “Ik zou zeker elke machi-

cision. “Echter, deze waren een beetje

kosten, terwijl we nu ongeveer de helft

nebouwer adviseren eens te kijken

van die kosten kwijt zijn voor een gate-

naar Anybus, de verscheidenheid is

way.”

groot en aanzienlijke besparingen kunnen worden gerealiseerd,” besluit Jim

HOE HET WERKT

Saule. Via de gateway kan de plc van

Als de hoonmachine in een fabriek met

Nagel communiceren met elk ander

EtherNet/IP wordt geïnstalleerd, kan

industrieel netwerk. Het bovenstaan-

deze direct worden aangesloten en op

de voorbeeld maakt gebruik van een

het netwerk communiceren. Als ech-

slave-adapter X-gateway tussen de op

ter de fabriek op een ander netwerk

EtherNet/IP gebaseerde apparatuur in

draait (bijvoorbeeld PROFINET), is een

het bovenste rek en de op PROFINET

MONTAGE VAN DE ANYBUS GATEWAY IN DE

Anybus X-gateway nodig. De gateway

gebaseerde apparatuur in het onder-

BESTURINGSKAST

werkt als vertaler tussen Ethernet/IP

ste rek. PROFINIEUWS 2013

ST13146 Profibus PROFInieuws 2-2013 NL.indd 5

5

30-08-13 11:45


PRODUCTNIEUWS

PROFINET ECO CPU

PROFIBUS - PROFINET GATEWAY MET PROFITRACE

VIPA lanceert de nieuwe PROFINET ECO CPU in S7 300 design. Deze nieuwe CPU is vooral bestemd voor gebruikers die een installatie met PROFINET wensen. Met de PROFINET CPU is het mogelijk tot 128 deelnemers te koppelen. Uitgerust met PG/OP Ethernet interface voor programmering en communicatie. De ECO CPU is programmeerbaar met SPEED7 of SIMATIC en TIA Portal.

PROCENTEC komt met de COMbricks PROFIBUS DP slave module. De toegevoegde waarde van de module zit in de drievoudige functionaliteit: PROFIBUS DP slave device, ProfiTrace busmonitor in een webserver en een modulaire repeater. De slave device dient als grootste gateway tussen PROFINET- en PROFIBUS-modules.

VIPA Tel.: +31(0)55 - 356 42 08 www.vipa.nl

PROCENTEC Tel.: +31(0)174-67 18 00 www.procentec.com

ATEX TOUCH PANEL

ENERGY MANAGER

BARTEC komt met het POLARIS Touch Panel 12.1 “W. Dit panel biedt visualisatie in hazardous area ATEX Zone 1-21-2-22. Het hoge resolutie display met LED-achtergrondverlichting en touchscreen zorgt voor een comfortabele bediening. Ook bij een wijde kijkhoek of weinig licht is er een optimaal contrast. Het panel is uitgerust met de nieuwste Intel AtomTM met 1.6 GHz.

Saia Burgess Controls komt met de Saia S-Energy Manager voor het uitlezen en verwerken van meterstanden. De energiemeters sluit je aan via een twee-aderige ethernetverbinding. Het energieverbruik is direct af te lezen op het touchscreen; zonder softwareprogrammering of configuratie. Enkelfase en driefasen kWh-meters sluit je direct aan op de S-Energy Manager.

BARTEC Tel.: +31(0)180 - 41 05 88 www.bartec.nl

Saia-Burgess Controls Tel.: +31(0)182 - 54 31 54 www.saia-pcd.com/nl

SPIE-Industry Innovation

Maintenance Industrial Automation

Innovation

Inspections Maintenance

Inspections Industrial Automation

Industrial Automation

www.spie-nl.com

Het onafhankelijke PROFIBUS & PROFINET Competence- en Training center

Industrial Automation

Maintenance SPIE-Industry Industrial Automation Inspections Middenstraat 5 9611 KE Sappemeer Industrial Automation tel. 0598-343800

Innovation

ndustrial Automation

Assesment

Inspections

Assesment

Industrial Automation Maintenance

Maintenance

Innovation Assesment

Inspections

Assesment

Innovation

Maintenance

The Independent Solution provider for Industrial and Process Automation, Quality & IT

ADVERTENTIE

COMPETENCE CENTER www.ats-profibus-profinet.com joost.van.groen@ats-global.com T. (+31) (0)23 751 12 00

TRAINING CENTER www.ats-academy.com chantal.kant@ats-global.com T. (+31) (0)529 43 83 10 13106

6

PROFINIEUWS 2013

ST13146 Profibus PROFInieuws 2-2013 NL.indd 6

30-08-13 11:45


PRODUCTNIEUWS

STERKE PROFINET K ABEL

COMPACTE BESTURING IN ROBUUSTE BEHUIZING

Felten Wire & Cable Solutions komt een zeer flexibele kabel die zowel torsie- als trekkrachtbestendig is. Een Kevlar vlechtwerk en extra PUR-mantel maken er een robuuste kabel van, terwijl de flexibiliteit behouden blijft. Binnen het LEONI pakket bestond al een heel flexibele kabel die geschikt is voor kabelrupsen en robots. Maar dergelijke kabels zijn normaliter beperkt mechanisch belastbaar.

Phoenix Contact introduceert de nieuwe besturing AXC 1050 uit de Axiocontrol-serie. Naast een hoge performance en eenvoudige installatie is deze vooral geschikt voor toepassing in ruwe industriële omgevingen. De I/O-modulen van het Axioline I/Osysteem via de geïntegreerde Axiobus worden aangesloten.

FELTEN Wire & Cable Solutions Tel.: +31(0)40 - 820 09 50 www.feltenwcs.nl

Phoenix Contact Tel.: +31(0)316 - 59 17 20 www.phoenixcontact.nl

VELDBUSSTATION

CONTACTLOZE INDUCTIEVE ENCODER

Murrelektronik komt met de Cube20S voor in de schakelkast. De Cube20S heeft een bouwbreedte van 12,5 mm en 2, 4 of 8 kanalen en functiemodules naast de basismodule met geïntegreerde busnode. De veldbusstations worden samengesteld zoals de engineers het nodig hebben voor hun installatie.

TURCK komt met een nieuwe 16 bits-encoder. De meter werkt met contactloze inductieve resonantiemeting. De sensor en positiegever tot IP69K zijn geheel vergoten. Door zijn montage middels adapterringen is deze monteerbaar op alle klassieke as-ø tot 20mm. Het apparaat is als incrementele, multi- of singleturn encoder parametreerbaar.

Murrelektronik B.V. Tel.: +31(0)162 - 49 24 11 www.murrelektronik.nl

TURCK Tel.: +31(0)38 - 422 77 50 www.turck.nl

ADVERTENTIE

Wij zijn de verbinding

SENSOR / ACTUATOR

... OP DE TOEKOMST GERICHT

Murrelektronik B.V. | Meerpaal 1 | 4904 SK Oosterhout(NB) | Tel. 0162-492 411 | Fax 0162-492 415 | sales@murrelektronik.nl | www.murrelektronik.nl

PROFINIEUWS 2013

ST13146 Profibus PROFInieuws 2-2013 NL.indd 7

13019 12054

PLC

UW SYSTEEMLEVERANCIER IN INDUSTRIEEL ETHERNET...

7

30-08-13 11:45


BEURZEN EN SEMINARS

CERTIFIED TRAININGEN

Beurs Elektrotechniek,

ATS Applied Tech Systems verzorgt de

4 en 5 december, Weert

Jaarbeurs Utrecht

volgende trainingen

Certified PROFINET Engineer 10 t/m 13 december, Dalfsen

30 september t/m 4 oktober PROFIBUS PROFIdag, Evoluon Eindhoven

Certified PROFIBUS Engineer

14 november 2013

3 t/m 6 september, Haarlem

PROCENTEC verzorgt te Wateringen

Certified PROFIBUS Installer

de volgende trainingen

Algemene Leden Vergadering

10 en 11 oktober, Haarlem

9 januari 2014

Certified PROFIBUS Engineer

PROFIBUS

29 oktober t/m 1 november, Dalfsen

Certified PROFIBUS Engineer:

Certified PROFIBUS Installer

11, 12, 13 en 14 november

4 en 5 december, Weert PROFINET Certified PROFINET Engineer:

PROFINET

PROFINIEUWS

Certified PROFINET Engineer

10,11 en 12 september

1 t/m 4 oktober, Weert

Certified PROFINET Engineer:

Certified PROFINET Installer

26, 27 en 28 november

SECRETARIA AT

PRODUCTIE

DRUKWERK

PI Nederland Dodeweg 6b, 3832 RC Leusden Postbus 366, 3830 AK Leusden Tel.: +31(0)33 - 469 05 07 Fax: +31(0)33 - 461 66 38 netherlands@profibus.com www.profibus.nl

APR Groep BV Tel.: +31(0)33 - 456 70 50 studio@aprgroep.nl

Drukkerij Wilco, Amersfoort

REDACTIE

The Text Factory Tel.: +31(0)341 - 35 09 70 bart@thetextfactory.eu

Š Copyright 2013. Zonder voorafgaande toestemming van de uitgever mag niets uit deze uitgave worden overgenomen of vermenigvuldigd.

ADVERTENTIE 13103

SLIMMER

SAMEN WERKEN

REER S T S I G RE R GRATI O NU VO EGANG TO

30 SEPT. T/M 4 OKT.

JAARBEURS UTRECHT

www.elektrotechniek-online.nl

ST13146 Profibus PROFInieuws 2-2013 NL.indd 8

30-08-13 11:45

St13146 profibus profinieuws 2 2013 nl lr  
St13146 profibus profinieuws 2 2013 nl lr  
Advertisement