Page 1


2


3


4


5


fit@school PROGRAMMA

J U N I 2 0 13 Middag 1: Competentie vorming

Middag 2: Flowrijk onderwijs

13.00 - 13.15 uur: Presentatie competentie

13.00 - 13.15 uur: Presentatie Flow

13.20 - 13.30 uur: Vragen / reageren

13.20 - 13.30 uur: Vragen / reageren

13.30 - 13.45 uur: Werkvorm 1

13.30 - 14.00 uur: Flow in huidig onderwijs

13.45 - 14.00 uur: Bevindingen delen 14.00 - 14.15 uur: Uitleg werkprocessen 14.15 - 14.30 uur: Pauze 14.30 - 15.00 uur: Werkvorm 2 15.00 - 16.00 uur: Samenvoegen / Evaluatie

6


7


Iceberg model: Spencer & Spencer (1999)

8


Werkvorm 1: Competenties

10


Uitleg wat werkprocessen zijn in het curriculum als onderdeel van een competentie!!

Eventueel ruimte voor differentiatie richting docenten??

11


Werkvorm 2: Brainstorm over de inhoud van het spinnenweb

12


Werkvorm: Mindmap met 2en. Zoek een programma voor op het tablet en laat zien hoe en wat.


Bijlage 1: Deel1 Curriculum analyse fit@school Ik werk niet voor een specifieke opleiding, maar ik werk voor een team dat sport geeft aan alle opleidingen binnen ROC Tilburg. Let wel alleen de BOL opleidingen en dan alleen de eerste en tweede jaars studenten. Dit sportprogramma heet fit@school. Ik werk daar nu 5 jaar en er is nooit een curriculum geweest omdat onze lessen voornamelijk gelden als (beweeg)activiteit. Om fit@school af te ronden moeten de leerlingen 5% van de actieve onderwijstijd, minus de BPV, actief zijn in onze lessen. Doen ze dit, dan sluiten ze fit@school af. Op deze wijze voldoen de leerlingen aan een samengesteld examen Loopbaan en Burgerschap. De afsluiting is opgenomen in het examenplan, maar het examenonderdeel heeft een andere status dan de overige examenonderdelen. Dit examenonderdeel valt niet onder het toezicht op de examenkwaliteit, maar onder het toezicht op de onderwijskwaliteit. De leerling moet een inspanningsverplichting leveren. Een beoordeling vind plaats op een examenformulier (voortgangskaart). Deze beoordeling is gebaseerd op inzet. Dit examenformulier is de onderlegger voor afronding van het onderdeel. Het uiteindelijke resultaat van het examenonderdeel Loopbaan en Burgerschap wordt aangeduid met “Voldaan” of “Niet voldaan”. De enige plek waar doelen staan beschreven is in de kwalificatie-eisen loopbaan en burgerschap. Binnen ROC Tilburg staan nergens doelen beschreven die de leerling moet beheersen en er is geen overzicht van alle onderwijsactiviteiten die team fit@school aanbied. Wel liggen er documenten van de opleidingen waarin de percentage regeling staat beschreven. Verder is het sportprogramma gebaseerd op sport oriëntatie zoals in HAVO 4 en VWO 5 wordt gedaan. Onze leerlingen hebben dit vaak binnen het VMBO niet gehad. Om te bekijken waar kansen en verbeterpunten liggen zal ik trachten om breed in te steken. Dus vanuit bijvoorbeeld het kwalificatiedossier, maar ook vanuit de kerndoelen van het VO. Havo 4 en Vwo 5 zijn prima referentiekaders om doelen gericht op sportoriëntatie te achterhalen. Daarom heb ik ervoor gekozen om de analyse per document te laten verlopen.

School overstijgende documenten: Doelen Loopbaan en Burgerschap: De leerling kan of heeft: -

De bereidheid en het vermogen om te reflecteren op de eigen leefstijl. Zorg dragen voor de eigen vitaliteit als burger en werknemer. Bij het zorg dragen voor de eigen vitaliteit en fitheid rekening houden met de juiste afstemming tussen werken, zorgen (voor zichzelf en anderen), leren en ontspannen. - Kennis over en inzicht in de volgende onderwerpen die bij de dimensie vitaal burgerschap aan bod komen: o De kenmerken van een gezonde leefwijze waaronder de nationale norm gezond bewegen. o De aard, plaats en organisatie van gezondheidsbevorderende activiteiten die in de samenleving en het arbeidsproces. - Kennis van gezondheidsrisico’s van leefstijl en werk - Verantwoorde/afgewogen keuzes maken op basis van het bewustzijn van de eigen leefstijl - Activiteiten ondernemen die bijdragen aan een gezonde leefstijl. - De kennis dat het naast bewegen en sport ook gaat om aspecten als voeding, roken, alcohol, drugs en seksualiteit. Doelen van de Kerndoelen VO: Kerndoel 53. Oriënteren op bewegingsactiviteiten: De leerling leert zich mede met het oog op buitenschoolse beoefening op praktische wijze te oriënteren op veel verschillende bewegingsactiviteiten uit gevarieerde gebieden als spel, turnen, atletiek, bewegen op muziek, zelfverdediging en actuele ontwikkelingen in de bewegingscultuur, en daarin de eigen mogelijkheden te verkennen. Kerndoel 56. Omgaan met anderen: De leerling leert tijdens bewegingsactiviteiten sportief te zijn, rekening te houden met de mogelijkheden en voorkeuren van anderen, en respect en zorg te hebben voor elkaar.

14


Bijlage 1: Deel2 Curriculum analyse fit@school 21st Century skills: Vaardigheden die belangrijk worden geacht in de 21e eeuw: Samenwerking Kennisconstructie Ict gebruik (voor leren) Probleemoplossend denken en creativiteit Planmatig werken Kijkende naar het programma dat wij aanbieden zou er gewerkt kunnen worden met de vaardigheden Samenwerking en Probleemoplossend denken en creativiteit. Samenwerking wordt al vaak op ingezet. Probleemoplossend denken en creativiteit zouden kansen liggen voor de toekomst. Wellicht dat bij Ict gebruik ook kleine kansen liggen maar dat is dan meer buiten de les, omdat wij met een digitale omgeving werken.

School documenten: Opleidingsplannen (Curriculum): In de opleidingsplannen is informatie weergegeven over een specifieke beroepsopleiding binnen ROC Tilburg. Als voorbeeld heb ik het opleidingsplan van de opleiding Middenkaderfunctionaris Bouw en Middenkaderfunctionaris Verkeer en Stedebouw cohort 2012 genomen. De passages met betrekking tot sport en het Loopbaan en Burgerschap element zijn in elk opleidingsplan hetzelfde. In ieder geval per cohort. Als er puur gekeken wordt naar een curriculum dan zou je kunnen stellen dat fit@school een leerlijn is binnen dit curriculum. Boven is al beschreven op welke wijze hieraan voldaan kan worden. Bovengenoemde doelen staan hier niet in beschreven.

Team documenten: Visie: Fit@school biedt een structureel beweeg aanbod voor alle leerlingen van ROC Tilburg met als basis plezier in bewegings- en sport activiteiten met aandacht voor vitaliteit.

Missie: Fit@school heeft als missie het verankeren van de beweegactiviteiten met 5% v.d. netto onderwijstijd binnen het onderwijsprogramma van ROC Tilburg. Zoveel mogelijk verdeeld over alle lesweken van het schooljaar. We richten ons op het bewegingsonderwijs, sport, gezondheid en beroep, waarbij we aandacht besteden/ rekening houden met de ontwikkelingen binnen de bewegingscultuur. Binnen de thematieken proberen we, daar waar mogelijk, een keuzevrijheid te geven aan de student, per locatie, binnen het programma aanbod.

Schema van den Akker (2003):

15


Bijlage 1: Deel3 Curriculum analyse fit@school Schema van den Akker (2003): Hieronder is het schema van van den Akker zover mogelijk ingevuld. Op deze manier is het ook terug te vinden op mijn blog. Intended

Ideal (Denkbeeldig)

Formal/Written (Geschreven)

Fit@school biedt een structureel beweeg aanbod voor alle leerlingen van ROC Tilburg met als basis plezier in bewegings- en sport activiteiten met aandacht voor vitaliteit.

Fit@school heeft als missie het verankeren van de beweegactiviteiten met 5% v.d. netto onderwijstijd binnen het onderwijsprogramma van ROC Tilburg. Zoveel mogelijk verdeeld over alle lesweken van het schooljaar.

(Beoogd)

We richten ons op het bewegingsonderwijs, sport, gezondheid en beroep, waarbij we aandacht besteden/ rekening houden met de ontwikkelingen binnen de bewegingscultuur.

Implemented

Perceived (Ge誰nterpreteerd)

Binnen de thematieken proberen we, daar waar mogelijk, een keuzevrijheid te geven aan de student, per locatie, binnen het programma aanbod. Operational (In actie)

(Uitgevoerd) Fit@school biedt een structureel beweeg aanbod voor de 1e en 2e jaars BOL studenten van ROC Tilburg met als basis plezier in bewegings- en sport activiteiten met aandacht voor vitaliteit.

Attained

Experiental (Ervaren)

Learned (Geleerd)

(Bereikt)

Visualisatie: http://prezi.com/kpe0_vg4mw-3/fitschool-pim-van-de-plas/

16


17


18


Bijlage 5: Literatuur 1/3 LA1 Denk aan hattie bijv.

1/3 LA2 1/3 Eigen documentatie

Eigen documentatie: Dijkstra, A.M., Klarus, R., & Knaapen, R. (z.j.). Progress in Process. VAPRO. Simons, P. R-J., (2005). Competentiegerichte leeromgevingen in organisaties en hoger beroepsonderwijs Spencer, L.M., Spencer, S.M. (1993). Competence at work models of superior performance, New York: John Wiley & Sons. van den Akker, J. (2003). Curriculum perspectives: An introduction. In J. van den Akker, W. Kuiper, & U. Hameyer (Eds.), Curriculum landscapes and trends (pp. 110). Dordrecht: Kluwer Academic Publishers. van der Sanden, J. (2004). Ergens goed in worden. Eindhoven: Fontys Hogescholen. Boeken: Workshops. De complete handleiding voor geweldige workshops. Nikki Highmore Sims. 60 Werkvormen voor creatieve sessies. Rozemarijn Dols & Josine Gouwens. Mathieu Weggeman. Leidinggeven aan professionals? Niet doen! Marc Vermeulen. Werkplaats onderwijs.

19

Publicatie7  

Publicatie nr. 7 MLI PIm

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you