Page 1


2

กราบเรียน เพื่อน พี่ น้อง คุณครูที่เคารพ ทุกท่าน วารสารประชาสั ม พั นธ์ของกลุ่ ม โรงเรี ย นเครื อ ข่า ยโพธาราม ที่ 1 ซึ่ งเป็ นฉบั บปฐมฤกษ์ ฉบับ นี้เ ป็ นสาร ที่ ประชาสั ม พั น ธ์ ผลงานของกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายที่ผ่านมา ในรอบปีที่ผ่านมา ทางกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายได้จัดกิจกรรมหลากหลาย เช่น การ เข้ า ค่ า ยธรรมะ ป.4 ค่ า ยสิ่ ง แวดล้ อ ม ป.5 ค่ า ยลู ก เสื อ ป.6 นอกจากนั้นยังจัดประกวดศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม และส่งไปประกวดระดับเขตพื้นที่ ระดับภาคที่จังหวัดเพชรบุรี ระดับชาติที่เมืองทองธานี ซึ่งเป็นความร่วมมือร่วมใจของคณะครูในกลุ่ม ตลอดจนผลงานของ ผู้บริหารโรงเรีย นในกลุ่ ม ทุกคน โดยเฉพาะการจัดกีฬ ากลุ่ ม ที่ยิ่ งใหญ่เ ป็นเอกลั กษณ์ของกลุ่ ม โรงเรียนเครือข่ายโพธารามที่ 1 เราได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรเอกชนและผู้มีจิต ศรัท ธาบริจาคทรัพย์ สนับสนุนกิจกรรมของกลุ่ม ด้วยดีเ สมอมา ในปีการศึ กษา 2557 ทีมงาน บริหารของกลุ่มเครือข่ายโพธารามที่ 1 ได้วางแผนงานทั้งปีของกลุ่ม ไว้แล้ว โดยกาหนดเป็น ปฏิทินปฏิบัติงาน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม จนสิ้นสุดเดือนธันวาคม นอกจากนั้นเราจะติวโอเน็ต ป.6 ของนักเรียนทั้งกลุ่มในปีนี้ โดยได้รับการสนับสนุนจาก บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรี จากัด เราจะ ประชาสัมพันธ์งานของกลุ่มอย่างสม่าเสมอ

(นายยิ่ง แก้วมณี) ประธานกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายโพธารามที่ 1


3

วารสารฉบับนี้เกิดขึ้นจากนโยบายของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 2 ที่ต้องการให้กลุ่มโรงเรียน เครือข่าย ทาวารสารประชาสัมพันธ์ออนไลน์ เพื่อเผยแพร่กิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มโรงเรียนเครือข่าย โพธารามที่ 1 โดยได้จัดการ ฝึกอบรมการออกแบบสิ่งพิมพ์และจัดทาวารสารออนไลน์ให้แก่ผู้รับผิดชอบการประชาสัมพันธ์ทุกท่าน บัดนี้ คณะกรรมการที่รับผิดชอบได้ขับเคลื่อนวารสารของกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายโพธารามที่ 1 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หาก โรงเรียนใดในกลุ่มเครือข่ายที่ต้องการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ โปรดส่งกิจกรรมของท่านมาที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของกลุ่มฯ และ คอยติดตามการประชาสัมพันธ์งานในกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายของเราในโอกาสต่อไป ท้ายนี้ ต้องขอขอบคุณท่านประธานกลุ่มโรงเรียนเครือข่าย โพธารามที่ 1 ที่ให้โอกาสเราทางาน บรรณาธิการ

นายยิ่ง แก้วมณี ผอ. โรงเรียนอนุบาลโพธาราม นายชัยวัฒน์ ทองเฟื่อง ผอ. โรงเรียนชุมชนวัดกาแพงใต้ นายสมนึก มังน้อย ผอ. โรงเรียนวัดหนองอ้อ นายชาญณรงค์ เทียนวงษ์ ผอ. โรงเรียนวัดบางกะโด นายณรงค์ แก้ววิมล ผอ. โรงเรียนดีบอน นายลือศักดิ์ ปัญญาสาร ผอ. โรงเรียนวัดบ้านฆ้อง นายปรีชา อยู่ไว รักษาการในตาแหน่ง ผอ. โรงเรียนวัดบ่อมะกรูด นายถนัดกิจ บรรพตสุวรรณ์ ผอ. โรงเรียนวัดท่ามะขาม นายสุระพล เอี่ยมธนานุกรักษ์ ผอ. โรงเรียนวัดดอนทราย นายเผด็จ ศรีอรุณ ผอ. โรงเรียนวัดบางลาน

นายอุดม ปานณรงค์

นางรัตนาภรณ์ สิงห์พิทักษ์ นางสาวพิมพันธุ์ จันทะทัง นางสาวยุวลักษณ์ รัตนิล

นางรัตนาภรณ์ สิงห์พิทักษ์

นางสาวพิมพันธุ์ จันทะทัง

เรื่อง สารจากประธานเครือข่าย กีฬากลุ่มเครือข่าย เข้าค่ายสิ่งแวดล้อม อยู่คา่ ยพักแรมลูกเสือ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ วันครู ปี 2557 เลือกตั้ง กคศ. ออกข้อสอบ ขาขันท้ายเล่ม

หน้า 2 4 6 7 8 10 11 12 13


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

วารสารประชาสัมพันธ์กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายโพธารามที่ 1  

วารสารประชาสัมพันธ์กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายโพธารามที่ 1 ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2556 - มีนาคม 2557

วารสารประชาสัมพันธ์กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายโพธารามที่ 1  

วารสารประชาสัมพันธ์กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายโพธารามที่ 1 ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2556 - มีนาคม 2557

Advertisement