Page 1

คำอธิบำยรำยวิชำ รำยวิชำ คอมพิวเตอร์1 (พื้นฐำน) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 เวลำ 20 ชั่วโมง/ภำคเรียน

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพฯ รหัสวิชำ ง21101 จำนวน 0.5 หน่วยกิต

ศึกษาเรีย นรู้ห ลักการทางานของคอมพิวเตอร์ บทบาทและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ ลั กษณะ สาคัญและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักการประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ ฝึ ก ทั ก ษะกระบวนการเทคโนโลยี ส ารสนเทศ กระบวนการแสวงหาความรู้ กระบวนการกลุ่ ม กระบวนการทางาน การแก้ปัญหา การติดต่อสื่อสาร การเก็บรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศ การสร้างงาน การจัดเก็บบารุงรักษาสารสนเทศได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน รักการค้นคว้า รักการทางาน เห็นความจาเป็น และประโยชน์ของ การน าคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการเรียนรู้ ควบคู่การดาเนินชีวิตประจาวันได้อย่ าง เหมาะสม อย่างมีจิตสานึก สร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบ และมีคุณค่า ตลอดจนทางานร่วมกับผู้อื่นอย่างมี ความสุข ตัวชี้วัด ง 3.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3 รวม 3 ตัวชี้วัด


โครงสร้ำงรำยวิชำ คอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 ลำดับ ที่

ชื่อหน่วยกำรเรียน

มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวชี้วัด

สำระสำคัญ

เวลำ น้ำหนัก (ชัว่ โมง) คะแนน

1

โลกของคอมพิวเตอร์

ง 3.1 ม.1/1

4

20

2

โลกของเทคโนโลยี สารสนเทศ

ง 3.1 ม.1/2

4

20

3

Data & Information

ง 3.1 ม.1/3

คอมพิวเตอร์มีกระบวนการทางาน 3 ส่วน หลักๆ คือ ส่วนรับข้อมูลส่งข้อมูลไปให้ส่วน ประมวลผลทาหน้าที่ประมวลผลข้อมูล ตามที่ผู้ใช้ต้องการแล้วนาผลลัพธ์ให้ส่วน แสดงผลนาเสนอข้อมูล การนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในงานที่ เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลเพื่อให้ได้เป็น สารสนเทศ ซึ่งเทคโนโลยีที่ใช้จะต้อง สนับสนุนการทางานตั้งแต่การนาเข้า การ จัดการ การจัดเก็บ การสื่อสารและการค้น คืนสารสนเทศ เพื่อให้การทางานมี ประสิทธิภาพ ข้อมูล (Data) เป็นข้อเท็จจริงหรือ เหตุการณ์เกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ซึ่งมีการเก็บ รวบรวมเอาไว้ และสามารถนาไป ประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ สามารถเรียกเอามาใช้ประโยชน์ได้ใน ภายหลัง โดยข้อมูลอาจเป็นตัวเลข สัญลักษณ์ ตัวอักษร เสียง ภาพ ภาพเคลื่อนไหว ส่วนสารสนเทศ (Information) คือข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้ผ่าน การประมวลผลและสามารถนามาใช้ ประโยชน์ตามจุดประสงค์ ผ่านการ เลือกสรรให้เหมาะสมกับการใช้งาน ให้ทันเวลา

4

20

4

Data processing

ง 3.1 ม.1/3

ข้อมูลที่จะเป็นสารสนเทศที่ดีนั้นจะต้อง ผ่านกระบวนการที่เรียกว่า การประมวลผล (Processing) ซึ่งหมายถึง การจัดการกับ ข้อมูลเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อสรุปอย่างใดอย่าง หนึ่งและสามารถนาเอาข้อสรุป หรือ สารสนเทศนั้นไปช่วยในการตัดสินใจ

4

20


ลำดับ ที่

5

ชื่อหน่วยกำรเรียน Data Maintenance

มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวชี้วัด

สำระสำคัญ

ง 3.1 ม.1/3

การใช้งานข้อมูลและสารสนเทศอย่างมี ประสิทธิภาพ ในการจัดการระบบ ข้อมูล จึงต้องคานึงถึงความคุ้มค่าและ ประสิทธิภาพ ดังนั้นในการดาเนินการ เพื่อให้ได้มาซึ่ง สารสนเทศที่ดี ข้อมูล จะต้องมีคุณสมบัติขั้นพื้นฐานคือ 1) ความ ถูกต้อง 2) ความรวดเร็วและเป็นปัจจุบัน 3) ความสมบูรณ์ 4) ความชัดเจนและ กะทัดรัด และ 5) ความสอดคล้องของ สารสนเทศ

รวม

เวลำ น้ำหนัก (ชัว่ โมง) คะแนน

4

20

20

100

Course Syllabus  
Course Syllabus  
Advertisement