Page 1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การเชื่อมโยงเว็บเพจด้วยลิงค์

ใบความรู้ที่ 6.2 ใช้ภาพเป็นลิงค์และการลิงค์ไปยังไฟล์อื่น ๆ

ใบความรู้ที่ 6.2

ใช้ภาพเป็นลิงค์ การลิงค์ไปยังไฟล์อื่น ๆ และการกาหนดสีของลิงค์

1. ใช้ภาพเป็นลิงค์ <img> เพื่อทาให้เว็บเพจดูน่าสนใจ เราอาจใช้ภาพ (Image) เป็นลิงค์เชื่อมกับเว็บเพจอื่นแทนกาใช้ข้อความธรรมดา การใช้ภาพเป็นลิงค์เชื่อมไปยังเว็บเพจอื่นนั้นทาได้โดยการใช้คาสั่งดังต่อไปนี้ ชื่อแท็ก img ชื่อแอทริบิวท์ src ตาแหน่งของแท็ก อยู่ภายในแท็ก <a> … </a> รูปแบบ <a href = ............ > <img src = ชื่อรูปภาพที่ใช้เป็นสัญลักษณ์> </a> ค่าที่กาหนด ชื่อรูปภาพที่ใช้เป็นสัญลักษณ์ในการเชื่อมโยง 2. การลิงค์ไปยังไฟล์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่เอกสาร HTML ไฟล์ป ระเภทนี้ได้ แก่ ไฟล์ รูปภาพ ไฟล์โ ปรแกรม ไฟล์ ซิป (Zip) ไฟล์เ สียง หรือ ไฟล์ มัลติมี เดีย ซึ่ง มี ลักษณะการใช้ง านคล้ายกับการลิงค์แบบอื่น ๆ เพียงระบุจุดหมายปลายทางไป ยัง ไฟล์นั้น หากเป็นไฟล์รูปภาพ บราวเซอร์ก็จะเปิดให้ดูโดยอัตโนมัติ แต่ถ้าเป็นไฟล์อื่น ๆ เราจะพบกับหน้าจอให้ทาการดาวน์โหลดไฟล์โดยใช้คาสั่ง ดังนี้ <a href = ชื่อไฟล์อื่น ๆ > ชื่อไฟล์อื่น ๆ ที่ปรากฏอยู่บนหน้าเว็บของเรา </a> 3. การสร้างลิงค์เพื่อส่ง E-mail ถ้าเราต้องการให้ผู้ที่มาเยี่ยมชมเว็บเพจของเราสามารถติดต่อเราได้ ให้เราสร้างลิงค์ที่ชี้ไปยังอีเมล์แอดเดรส (email address) ของเรา โดยเมื่อผู้ใช้คลิกที่ลิงค์ เขาก็จะสามารถส่งอีเมล์มาถึงเราได้ โดยใช้รูปแบบแท็กดังนี้ <a href = mailto : ชื่อ email address > ข้อความที่ลิงค์ </a>


หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การเชื่อมโยงเว็บเพจด้วยลิงค์

ใบความรู้ที่ 6.2 ใช้ภาพเป็นลิงค์และการลิงค์ไปยังไฟล์อื่น ๆ

4. กาหนดสีของลิงค์ โดยปกติลิงค์ที่แสดงในเว็บเพจจะใช้ข้อความขีดเส้นใต้ที่มีสีแตกต่างจากข้อความธรรมดา เพื่อให้ผู้ใช้สังเกต ได้ง่าย สีของลิงค์จะมีความแตกต่างไปตามสถานะ ดังนี้ - สีของลิงค์ที่ยังไม่เคยถูกคลิก (Hyperlink) - สีของลิงค์ที่เคยถูกคลิกไปแล้ว (Visited Hyperlink) - สีของลิงค์ตอนถูกคลิก (Active Link) เพื่อป้องกันไม่ให้สีของลิงค์กลืนกับสีของฉากพื้นหลัง เราสามารถกาหนดสีของลิงค์ให้สถานะต่าง ๆ ได้ดังนี้ ชื่อแท็ก body ชื่อแอทริบิวท์ link, vlink และ alink ตาแหน่งของแท็ก อยู่ภายในแท็ก <body…> รูปแบบ <body link = สี vlink = สี alink = สี >

6 2 ใช้ภาพเป็นลิงค์  
6 2 ใช้ภาพเป็นลิงค์  
Advertisement