Page 1

คำอธิบำยรำยวิชำสำระกำรเรียนรู้เพิ่มเติม กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี รำยวิชำ คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม 4 (ง 22205) กำรสร้ำงเว็บไซต์ด้วยภำษำ HTML ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 เวลำเรียน 40 ชั่วโมง จำนวน 2 หน่วยกิต 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111-----------------1111111111111 ศึกษาความหมายของเว็บเพจ ประโยชน์ของเว็บเพจ คาศัพท์พื้นฐานเกี่ยวกับการสร้างเว็บเพจ ความหมายของ ภาษา HTML ลักษณะและโครงสร้างของภาษา HTML โปรแกรมที่ใช้สร้างเว็บเพจ และขั้นตอนการสร้างเว็บไซต์ ปฏิบัติการใช้งานโปรแกรม Notepad เพื่อสร้างเว็เพจ ได้แก่ เตรียมโฟลเดอร์สาหรับเก็บข้อมูลของเว็บไซต์ จัด วางเนื้อหาลงบนเว็บเพจ ใส่ข้อความบนเว็บเพจ จัดรูปแบบข้อความ ทาอักษรวิ่ง สร้างลิสต์รายการ เชื่อมโยงเว็บเพจด้วย ลิงค์แบบต่าง ๆ สร้างตาราง จัดรูปแบบและกาหนดคุณสมบัติของตาราง ใส่รูปภาพกราฟิกลงบนเว็บเพจ จัดรูปแบบ ภาพกราฟิก ใส่ไฟล์เสียงและไฟล์วิดีโอลงบนเว็บเพจ แบ่งหน้าจอโดยใช้เฟรม และปฏิบัติการสร้างผลงานการนาเสนอแบบ เว็บเพจด้วยภาษา HTML โดยใช้โปรแกรม Notepad เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและมีเจตคติที่ดีต่อการสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML สามารถนาความรู้และทักษะ จากการปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน มีความขยันหมั่นเพียรและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ผลกำรเรียนรู้ 1. สามารถอธิบายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตได้ (K) 2. สามารถอธิบายความหมายและโครงสร้างของภาษา HTML ได้ (K) 3. สามารถใช้คาสั่งต่าง ๆ ของภาษา HTML ได้อย่างถูกต้อง (P) 4. สามารถสร้างผลงานการนาเสนอแบบเว็บเพจด้วยโปรแกรม Notepad ได้อย่างเหมาะสมสวยงาม (P) 5. มีความรับผิดชอบและมีเจตคติที่ดีต่อการใช้โปรแกรม Notepad ในการสร้างเว็บไซต์ (A)

1 คำอธิบายรายวิชา  
1 คำอธิบายรายวิชา  

คำอธิบายรายวิชาคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม 6 (ง 23205) การสร้างเว็บไซต์ด้วยภาษา HTML

Advertisement