Page 1

รหัสวิชา 2201-1001 ชื่อวิชา การใช้โปรแกรมประมวลผลคา สอนครั้งที่ 1 หน่วยที่ 1 ชื่อหน่วย โปรแกรม Microsoft Word 2010 จานวน 3 ชม. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------หัวข้อเรื่อง 1. คุณลักษณะการทางานของโปรแกรม Micorsoft Word 2010 2. การใช้งานพื้นฐานหลักของโปรแกรม Microsoft Word 2010

สาระสาคัญ โปรแกรม Microsoft Word 2010 หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปสั้น ๆ ว่า “เวิร์ด” เป็นโปรแกรม ประมวลผลคาที่ได้รับความนิยม และนามาใช้ในการทางานในเรื่องของการสร้างจดหมาย การจัดทารายงาน การบันทึกข้อมูล และการสร้างตารางข้อมูล นอกจากนัน้ ยังมีความสามารถในการจัดการกับเอกสารพิเศษ ในรูปแบบอื่น ๆ เช่น เว็บเพจ แผ่นพับ โบว์ชัวร์ และสร้างเอกสารแบบ HTML หรือ XML สาหรับขึ้นเว็บ ด้วยความสามารถรอบตัว ใช้งานง่ายประกอบกับมีเครื่องมืออานวยความสะดวกในการจัดรูปแบบ เอกสาร มากมาย จึงทาให้ไมโครซอฟท์เวิร์ดเป็นโปรแกรมประจาสานักงาน และประจาบ้านไปโดยปริยาย

จุดประสงค์การเรียน จุดประสงค์ทั่วไป เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถใช้โปรแกรม Microsoft Word 2010 ได้

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 1.นักศึกษาสามารถบอกคุณลักษณะการทางานของโปรแกรม Microsoft Word 2010 ได้ 2. นักศึกษาสามารถใช้งานพื้นฐานหลักของโปรแกรม Microsoft Word 2010 ดังต่อไปนี้ได้ 2.1 การเรียกใช้งานโปรแกรม Microsoft Word 2010 2.2 ส่วนประกอบของเมนูบนโปรแกรม Microsoft Word 2010 2.3 การป้อนข้อมูลในโปรแกรม Microsoft Word 2010 2.4 สัญลักษณ์ต่าง ๆ ในการแสดงการขึ้นบรรทัดใหม่ การกาหนดย่อหน้า และการเว้นวรรคข้อความ 2.5 การบันทึกข้อมูลในโปรแกรม Microsoft Word 2010 2.6 การปิดเอกสารในโปรแกรม Microsoft Word 2010 2.7 การสร้างเอกสารใหม่ในโปรแกรม Microsoft Word 2010 2.8 การเปิดเอกสารเก่าเพื่อการใช้งานในโปรแกรม Microsoft Word 2010ใน 2.9 การแทรกข้อความในโปรแกรม Microsoft Word 2010 2.10 การเลื่อนตาแหน่งต่าง ๆ ของเอกสารในโปรแกรม Microsoft Word 2010 2.11 วิธีการเลือกข้อความในโปรแกรม Microsoft Word 2010


2.12 การลบข้อความในโปรแกรม Microsoft Word 2010 2.13 การย้ายข้อความในโปรแกรม Microsoft Word 2010 2.14 การคัดลอกข้อความในโปรแกรม Microsoft Word 2010 2.15 การออกจากโปรแกรม Microsoft Word 2010

เนื้อหาสาระ 1.นักศึกษาสามารถบอกคุณลักษณะการทางานของโปรแกรม Microsoft Word 2010 ได้ 2. นักศึกษาสามารถใช้งานพื้นฐานหลักของโปรแกรม Microsoft Word 2010 ดังต่อไปนี้ได้ 2.1 การเรียกใช้งานโปรแกรม Microsoft Word 2010 2.2 ส่วนประกอบของเมนูบนโปรแกรม Microsoft Word 2010 2.3 การป้อนข้อมูลในโปรแกรม Microsoft Word 2010 2.4 สัญลักษณ์ต่าง ๆ ในการแสดงการขึ้นบรรทัดใหม่ การกาหนดย่อหน้า และการเว้นวรรคข้อความ 2.5 การบันทึกข้อมูลในโปรแกรม Microsoft Word 2010 2.6 การปิดเอกสารในโปรแกรม Microsoft Word 2010 2.7 การสร้างเอกสารใหม่ในโปรแกรม Microsoft Word 2010 2.8 การเปิดเอกสารเก่าเพื่อการใช้งานในโปรแกรม Microsoft Word 2010ใน 2.9 การแทรกข้อความในโปรแกรม Microsoft Word 2010 2.10 การเลื่อนตาแหน่งต่าง ๆ ของเอกสารในโปรแกรม Microsoft Word 2010 2.11 วิธีการเลือกข้อความในโปรแกรม Microsoft Word 2010 2.12 การลบข้อความในโปรแกรม Microsoft Word 2010 2.13 การย้ายข้อความในโปรแกรม Microsoft Word 2010 2.14 การคัดลอกข้อความในโปรแกรม Microsoft Word 2010 2.15 การออกจากโปรแกรม Microsoft Word 2010

หน่วยที่ 1  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you