Page 1

LIFESTYLE by FAMILY+

Ideal Gifts For Mom

5

Issue 1 / July - Sep 2011 "Happy Mother's Day 2011" www.familyplusmag.com

FREE COPY

Superb Restaurants

Become a

COOL

Co-Worker

Inside -Out

Anti -Aging 1


2

LIFESTYLE


Editor's talk

ในสังคมที่วุ่นวาย เต็มไปด้วยความเร่งรีบและการแข่งขัน ความทะเยอทะยาน การแก่งแย่งชิงดีมากมาย ท�ำให้การใช้ชีวิตของคนเราไม่ง่ายดายอย่างที่ควรจะเป็น ในบางครั้งเราใส่ใจกับตัวตนของเราเองมากไปหรือเปล่า และเราลืมใครบางคนไปบ้างมั้ย ในช่วงที่นิตยสารฉบับนี้ออกวาง นับไปอีกไม่กี่วันก็จะถึง “วันแม่” ผู้หญิงคนหนึ่งที่ตลอด เวลามีแต่ค�ำว่า “ให้” ไม่รู้จักเบื่อ ไม่รู้จักเหนื่อย จนมาวันที่เราเองได้เป็นแม่คน ท�ำให้ย้อนนึกไปถึงวันวาน และนึกได้ว่าในบางเวลาที่เราวุ่นวายอยู่กับชีวิตของตัวเราเอง นั้น เราได้ลืมเติมเต็มความสุขให้กับผู้หญิงคนนี้ไปหรือเปล่า ค�ำตอบที่ได้กลับมาคือค�ำว่าใช่ LIFESTYLE by FML+ เล่มนี้จึงอยากเป็นส่วนหนึ่งในการเติมความสุข และสร้างรอยยิ้มให้ “แม่” ขอให้ผู้อ่านของเราที่ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะแม่ หรือฐานะลูก ได้ใช้ช่วงเวลานี้ เติมเต็มความสุขให้กันและกันในครอบครัว สิ่งเล็กน้อยอันเกิดจากความตั้งใจ ล้วนมีความหมาย ความสุขนี้จะมีความหมายและตราตรึงใจไปอีกแสนนาน อย่างไรก็ดี ในฐานะตัวแทนทีมงาม LIFESTYLE by FML+ ทุกคน ขอขอบคุณทุกก�ำลังใจ ทุกค�ำแนะน�ำ และขอน้อมรับค�ำวิจารณ์ด้วยความเต็มใจ แล้วพบกันฉบับหน้าค่ะ

วรัญญา งามวาจาสัตย์ บรรณาธิการ

In these days, we’re living in a complexity, haste and high aspiration world until we’ve got no time to realize if we think about ourselves too much and forget about other people around us. At the time you’re reading this issue, every minute is counting to “Mother Day” an important day for a lady who always gives from the day you open your eyes to this world. Lifestyle by FML+ would like to be a part of you to help you to fulfill your happiness for your mom. Lifestyle team by FML+, thank you for all spirit and every comment. If you have any suggestions we would like to hear from you. Goodbye until see you next time…

Social & Events Gift for mom DIY

DINING

Breakfast in bed Chef recommend

8 4 6

12 10

EZY Sauce Food of Mood

HEALTH & BEAUTY Anti Aging Become a cool worker PET - care of your pregnant dog DECOR & DESIGN - A good sofa Entertainment TRAVELLING What to know before you go Ready for the road ahead

19 22 24 26 28 30 32

36 34

Varanya Ngamwajasat Editor

SAKKA MEDIA PUBLISHING CO.,LTD.

9/5 PRARAJVIRIYAPORN ROAD, BANGPUENG, PRAPRADAENG, SAMUTPRAKARN 10300 E-MAIL : INFO.SAKKA@GMAIL.COM

ติดต่อโฆษณา วิศรุต : 08-0699-0938

Editor in Chief N. Varanya Head Creative R. Teerapol Senior Writer C. Pornpiriya Food Stylist N. Varisara Photographer P. Chao Sale and Marketing N. Visarut Translator S. Rattanaporn, T. Kedsara 3


GOOD THINGs

นิรันดา คลินิก

เปิดตัวไปแล้วกับนิรันดา คลินิก ศูนย์ความงามครบวงจรด้วย เทคโนโลยีทที่ นั สมัย สาขา 2 ณ เอ็มโพริโอ เพลส สุขมุ วิท 24 ด้วย พืน้ ทีใ่ ห้บริการกว่า 300 ตร.ม. พร้อมทุม่ งบกว่า 30 ล้านบาท โดยมี นพ.วรชัย ชืน่ ชมพูนทุ ต้อนรับเหล่าเซเลบชือ่ ดัง อาทิ สุภี พงษ์พานิช นวลพรรณ โอสถานนท์ และแทมมารีน ธนสุกาญจน์ ร่วมยินดี

KPN AWARD

เปิดตัวอย่างยิง่ ใหญ่อลังการกันไปแล้ว...ส�ำหรับเวที ที่จะท�ำให้ฝันของคุณเป็นจริง “เคพีเอ็น อวอร์ด ครัง้ ที่ 21 พรีเซ็นเต็ด บาย โออิช”ิ น�ำทีมโดย “คุณกรณ์ ณรงค์เดช” ประธานกรรมการบริหาร บริษทั เคพีเอ็น อวอร์ด จ�ำกัด ร่วมกับผู้สนับสนุน “คุณสุธี ธรรมสิทธิ์บูรณ์” ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายการตลาด กลุม่ ผลิตภัณฑ์เครือ่ งดืม่ บริษทั โออิชิ กรุป๊ จ�ำกัด (มหาชน) และ “คุณลภามาศ ตัณฑวรรธนะ” ผู้อ�ำนวยการฝ่ายผลิตรายการ บมจ. อสมท งานนีย้ งั ได้พบกับโชว์จากรุน่ พี-่ รุน่ น้อง เคพีเอ็น อวอร์ด “บี้-เพชร-อัย-บอม-แบงค์-ปลาทอง” กันอีกด้วย ทีห่ อ้ งออดิทอเรีย่ ม ชัน้ 6 อาคารปฏิบตั กิ าร ช่อง 9 อสมท

แพนทีน โปร-วี แบรนด์แอมบาสเดอร์คนล่าสุด

ผลิตภัณฑ์ แพนทีน โปร-วี น�ำโดย คุณวรศิษย์ ตุรงค์สมบูรณ์ ผู้จัดการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ ประจ�ำประเทศไทย บริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล เทรดดิง้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด จัดงานเปิดตัวแคมเปญใหม่ “แพนทีน โปร-วี Break the Cycle...ช่วยลดปัญหาผมเสียใน 14 วัน” ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ โดยงานนี้ ถือว่าเป็นการเปิดตัวครั้งแรกของนักร้องนักแสดงสาว "นัท-มีเรีย เบนเน เดดตี"้ ในบทบาทแบรนด์แอมบาสเดอร์คนใหม่ลา่ สุดจาก แพนทีน โปร-วี โททัล แดมเมจ แคร์ ภายในงานแบรนด์แอมบาสเดอร์ แอน ทองประสม, นุ่น-วรนุช ภิรมย์ภักดี, รถเมล์-คะนึงนิจ จักรสมิทธานนท์ และ นัท มีเรีย ร่วมพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาผมเสียซ�้ำซาก พร้อมทั้งเผยเคล็ดลับในการลด ปัญหาผมเสียด้วย แพนทีน โปร-วี อีกด้วย 4

LIFESTYLE


แสนรักประเทศไทย

แจ้-ดนุพล แก้วกาญจน์ ร่วมกับ ปตท. จัด โครงการ “แสนรักประเทศไทย” เพื่อให้ คนไทยได้ตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคณ ุ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ งานนี้ แจ้-ดนุพล เตรียมโชว์ผลงานเพลงล่าสุดที่ ลงมือแต่งเอง ในเพลง “ทรงพระกรุณาฯ” เพื่ อ เป็ น การเชิ ญ ชวนให้ ค นไทยได้ ร ่ ว ม แสดงถึ ง พลั ง แห่ ง ความจงรั ก ภั ก ดี โดย แถลงข่าวโครงการมีขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฏาคม 2554 ที่ผ่านมา ณ สยาม สมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ (ถนนอโศกมนตรี)

มุ่งสร้างนักพิพิธภัณฑ์รุ่นใหม่สู่สังคมไทย

“มิวเซียมสยาม” โดยสถาบันพิพธิ ภัณฑ์การเรียนรูแ้ ห่งชาติ เปิดตัวโครงการ “ปัน้ นักพิพธิ ภัณฑ์สายพันธุ์ สยาม (Young Muse Project)” ต่อเนื่องเป็นปีที่สอง กิจกรรมสร้างสรรค์ที่เปิดโอกาสให้เยาวชน ไทยอายุ 18-23 ปี ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นทีมในหัวข้อ “ในฐานะคนรุ่นใหม่อยากสร้างสรรค์อะไรที่ มิวเซียมสยาม” เพื่อกระตุ้นให้คนรุ่นใหม่เห็นความส�ำคัญของการเรียนรู้ในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ และน�ำไป สู่การต่อยอดคิดผลิตผลงานที่โดดเด่น โดยมีกิจกรรมไฮไลท์ คือ งาน “ครีเอทีฟเสวนา: คิดเป็น คิดต่าง สร้างสรรค์ใหม่” น�ำโดยวิทยากรผูท้ รงคุณวุฒใิ นหลายแวดวงทีม่ าร่วมเสวนาให้ความรูอ้ ย่างใกล้ชดิ โดย ทีมผู้ชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัลรวม 200,000 บาท พร้อมได้ไปศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงหลาย แห่งในประเทศสิงคโปร์ ภายในโครงการปีนี้เยาวชนจะได้รับประสบการณ์ครั้งส�ำคัญกับกิจกรรมไฮไลท์ ดังนี้ งานเสวนากระตุ้น ความคิดสร้างสรรค์ ภายใต้งาน “ครีเอทีฟเสวนา: คิดเป็น คิดต่าง สร้างสรรค์ใหม่” น�ำโดย นายศุ บุญเลีย้ ง ครีเอทีฟและศิลปิน และ นางสาวจุรพี ร ไทยด�ำรงค์ ครีเอทีฟเจ้าของผลงานโฆษณาชุด “จน-เครียดกินเหล้า” เป็นตัวแทนร่วมเสวนาในหัวข้อ “เริม่ คิดเป็น” จากนัน้ นายแทนไท ประเสริฐกุล ตัวแทนนักคิด ของคนรุ่นใหม่ และนายธีรวัฒน์ อนุวัตรอุดม เป็นตัวแทนร่วมเสวนาในหัวข้อ “คิดให้ต่าง” และ ศ.ดร. ปาริชาต สถาปิตานนท์ อาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะมาเสวนาในหัวข้อ “บอกต่อ อย่างไร” ผูท้ สี่ นใจสามารถส่งผลงานได้ตงั้ แต่วนั นี้ - 15 กันยายน 2554 ผ่านช่องทางดังนี้ ทางไปรษณีย์ : สถาบัน พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ เลขที่ 4 ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพ 10200, ส่งโดยตรงทีม่ วิ เซียมสยาม ฝ่ายกิจกรรมชัน้ 4 และอีเมล์: youngmuse@hotmail.com ข้อมูล เพิ่มเติม โทร. 0-2225-2777 หรือ www.museumsiam.com

กลับมาอีกครั้งกับงาน “หัวหินแจ๊ส เฟสติวัล 2011” สุดยอดเทศกาลแจ๊สริมหาดหัวหิน ให้ บรรดาคอเพลงแจ๊สได้ดื่มด�ำ่ ไปกับท่วงท�ำนองเพลงแจ๊ส กับศิลปินทัง้ ไทยและเทศ ในวันที่ 26-27 สิงหาคม 2554 On August 26 – 27, 2011 sit back and relax on the beach, enjoy yourself into various of Thai & International jazz bands. For more information visit: www.huahinjazzfestival. com. This year will be the 10th annual Hua Hin Jazz festival. เตรียมต้อนรับเปิด เทอมด้ ว ยสุ ด ยอด คอนเสิร์ตของมิกกี้ ครัง้ แรกในเมืองไทย พบความสนุกสนาน และความสุ ข กั บ เพลงฮิต และการแสดงสุดอลังการจากมิกกี้ เมาส์และ ผองเพือ่ นการ์ตนู ในวันที่ 21-24 ตุลาคม 2554 เปิดจอง บัตรแล้ววันนี้ที่ www.thaiticketmajor.com Disney live! Mickey’s Music Festival Mickey Mouse and Friends welcome you to a lively concert 1st time in Thailand, Featuring an all star line-up for more than 25 Disney characters. Enjoy the show from 21 -24 October,2011. Ticket available at Hyperlink or visit: www.thaiticketmajor.com

ฟาน หยาง ศิลปินผูส้ ร้างฟองสบูย่ กั ษ์ ทีส่ ร้างความฮือฮา มาแล้วทั้วโลก และ ได้รับการบันทึกลงในกินเนสบุ๊ก ถึง 17 ครัง้ บินตรงสูก่ รุงเทพเพือ่ สร้างความตืน ่ ตา ให้กบั ครอบครัวชาวไทย เปิดจองบัตรแล้ววันนีท้ ี่ Thai Ticket Major. Fan Yang is a world renowned bubble scientist, artist, and performer. He is currently a 17 – time Guinness Book of World Record holder. The Gazillion Bubble show will amaze your whole family with mind blowing bubble magic, live in Bangkok. Ticket now available at Thai Ticket Major.

5


G O O D P R O D U C Ts

Plarry Moisturizing & Serum 3 set from Ausshop 250-2,500 THB 1 True Match Blush from L'Oreal

2

Revitalift Liquid Foundation from L'Oreal 5 Signature Collection

Bath & Body Works; shower gel & body cream from Boost up The Circle Plaza

6

Handmade hat from Wishlist Project 850 THB

8

Trousers from Apostrophe-P 2,150 THB

4

Scarf from Wishlist Project 1,650 THB Blouse from Apostrophe-P 7 2,350 THB

6

LIFESTYLE


10

Handbag from cancan.uk 2,400THB

High Style 9 Brooch from Minga 550

for Mom

11

Watch from Glam Rock- Sobe 33,900THB

12 Belt from Wishlist Project

950THB

13 High heel

15 Watch from Glam Rock- Aquarock 35,900THB

from MW mywarisa 1,000-1,450THB 7


D I Y & C R A F Ts

Ideal Giifts For Mom

8

WORKING MOM

CHILL MOM

FASHION MOM

SWEET MOM

LIFESTYLE


คุกกี้ร็อคแอดฮาร์ท คุณแม่แสนหวาน

เวลาเตรียมอาหาร 20 นาที เวลาปรุงอาหาร 50 นาที จ�ำนวน 30 ที่ อุปกรณ์ เนย 225 กรัม ไอซิ่ง 150 กรัม เกลือ 1/2 ช้อนชา ไข่ไก่ 1 ฟอง แป้งสาลี 350 กรัม กลิ่นวานิลลา 1 ช้อนชา วิธีท�ำ ตีเนยและไอซิ่งให้ขึ้นฟู ใส่ไข่ไก่ กลิ่นวานิลลา เกลือ ผสมให้เข้ากัน ร่อน แป้ง ผงฟูลงในส่วนผสม ผสมอีกครัง้ ให้เข้ากัน ตักส่วนผสมใส่ในถุงพลาสติก แล้ว รีดให้บางประมาณ 1/2 ซม. จากนัน้ น�ำพิมพ์ตา่ งๆ กดเป็นรูปต่างๆ ตามต้องการ น�ำ เข้าตูเ้ ย็น จนส่วนผสมแข็งตัว น�ำส่วนผสมทีก่ ดเป็นรูปและแข็งตัวแล้วมาแกะ แล้ว ประกบเข้าคู่กัน เรียงใส่ถาดอบ บีบแยมหรือฟิลลิ่งตรงกลาง น�ำเข้าอบอุณหภูมิ 180 องศาเซลเซียส ประมาณ 10-12 นาที พักไว้

กระดาษโน้ต คุณแม่เวิร์กกิ้งวูแมน

อุปกรณ์ กระดาษ A4 กรรไกร กาวลาเท็กซ์ คัตเตอร์

กิ๊บและที่คาดผมแสนสวย คุณแม่เจ้าแฟชั่น

ไม้บรรทัด วิธีท�ำ เลือกลวดลายต่างๆ ตามชอบ วางลงในคอมพิวเตอร์ จากนั้นพิมพ์ใส่กระดาษ A4 ตัดกระดาษตามขนาดที่ ต้องการ เคาะให้กระดาษเท่ากัน แล้วทากาวลงบนสัน กระดาษ ทิ้งให้แห้งเป็นอันเสร็จ

อุปกรณ์ ที่คาดผม หรือที่คาดผมแบบผ้า กิ๊บติดผม ตุ๊กตา ลูกปัด

ผ้าต่างๆ เป็นต้น ปืนกาว หรือ กาวร้อน วิธีท�ำ น�ำตุ๊กตา ลูกปัด ผ้าต่างๆ หรือวัสดุที่ได้เลือกไว้ น�ำมาติดลงบนกิ๊บ ที่คาดผม หรือที่คาดผมแบบผ้า ตามสไตล์ที่ได้ออกแบบไว้

เทียนหอม คุณแม่สุดชิล

อุปกรณ์ พาราฟิน 1 กิโลกรัม 2. บีแว็กซ์หรือเทียนเหนียว 1 ขีด แม่พิมพ์ (เลือกรูปแบบตามต้องการ) น�้ำมันหอมระเหย 2 ซีซี (เลือก กลิ่นได้ตามต้องการ) แผ่นสีเทียน หริอสีน�้ำมันผง (เลือกสีได้ตามต้องการ) ไส้เทียน 1-2 เส้น ริบบิ้น (เลือกสีและลายตามชอบ) วิธีท�ำ ผสมพาราฟิน 100 กรัม กับบีแว็กซ์หรือเทียนเหนียว 30 กรัม ต้มให้ละลายหลอมเป็น เนื้อเดียวกัน เติมสีด้วยแผ่นสีเทียน หรือสีน�้ำมันผง ผสมให้เข้ากัน ยกลงจากเตา ใส่น�้ำมัน หอมระเหย ทิ้งให้ส่วนผสมเย็นลง โดยให้สังเกตดูว่าเทียนเริ่มขุ่นขึ้นหรือยัง เตรียมไส้เทียน ไว้ในพิมพ์ให้เรียบร้อย โดยวางให้เหนือพิมพ์ประมาณ 4 ซม. เทเทียนที่ยังร้อนอยู่ลงในพิมพ์ ทิ้งไว้ให้เย็นจึงค่อยแกะออก ตกแต่งเทียนด้วยริบบิ้น 9


Breakfast in bed

FOOD IN 15 MIN.

10

LIFESTYLE

วั

นแม่ ที่ จ ะถึ ง นี้ เหล่ า ลู ก ๆ ที่ แสนดี ถ้ายังไม่รู้ว่าจะท�ำอะไร เซอร์ไพรส์คุณแม่ เราขอแนะน�ำไอ เดียเมนูอาหารเช้าทีท่ �ำง่ายแสนง่าย แถมยังอร่อยและดีตอ่ สุขภาพ พร้อม เสิร์ฟเป็นของขวัญแห่งความรักให้ คุณแม่ยิ้มแก้มปริกันไปเลย

I

f you still don’t know how to be a nice child on this Mother Day, wewould like to give your an ideal healthy & delicious menus for your mom. erve good health & love for your mom on this “Mother Day” to put a big smile upon her face!

S


Scramble egg with vegetable French toast Boil vegetable (carrot , baby corn , broccoli) Grill tomato Orange juice Black Sesame soy milk Muesli with yoghurt and fruit (grape, kivi, apple, dragon fruit, orange)

ไข่คนใส่ผัก ขนมปังชุบไข่ทอด ผักต้ม มะเขือเทศย่าง น�้ำส้ม นมถั่วเหลืองผสมงาด�ำ ธันยพืชกับผลไม้สด โยเกิร์ต

11


CHEF RECOMMEND

ติมเต็มมื้อแห่งความสุขให้สมบูรณ์แบบกับอาหารรสเลิศจาก 5 ห้องอาหารชั้นน�ำที่เราคัด สรรมาให้คุณเลือกลองลิ้มชิมรส ทั้งอาหารไทย จีน อิตาเลียน ญี่ปุ่น เวียดนาม

D

ining with a new experience, take a break and enjoy great food from 5 selected Thailand’s Top Restaurant. In a variety of culinary; Thai, Chinese, Italian, Japanese and Vietnamese.

12

LIFESTYLE


ห้องอาหารเบญจรงค์

สัมผัสอาหารไทยต�ำรับชาววัง

ทุ

กวันนีเ้ ชือ่ ว่าคนกรุงน้อยคนนักจะมีโอกาสได้ลมิ้ ลองอาหารไทยต�ำรับชาววังแท้ๆ ทีห่ าทานได้ ยาก แต่หากได้มาเยือน “ห้องอาหารเบญจรงค์” ทีโ่ รงแรมดุสติ ธานี กรุงเทพฯ รับรองว่าจะต้อง ประทับใจกับเมนูอาหารไทยชาววังที่ผ่าน การปรุงแต่งอย่างประณีตและวิจิตรบรรจง ตามต�ำรับชาววัง โดย “เชฟน้อย–สุรศักดิ์ คงสวัสดิ์” เชฟอาหารไทยผู้เลื่องชื่อ โดย เมนูเด็ดของห้องอาหารนีท้ หี่ า้ มพลาดเลย คือ “กุง้ จ�ำศีล” แกงกะหรีก่ งุ้ แม่น�้ำทีร่ สชาติ กลมกล่อมหอมเครือ่ งเทศ “แกงเลียง” แกง รวมผักทีอ่ ดุ มไปด้วยไฟเบอร์ดตี อ่ สุขภาพ เด็ด ตรงความเผ็ดร้อนจากพริกไทยและน�ำ้ แกงหอม กรุน ่ “เมีย่ งค�ำ” ทีห่ อ่ มาอย่างสวยงาม พร้อมทาน ได้ทันที โดยเมนูนี้เชฟแอบกระซิบว่าเป็นของว่าง เพื่อสุขภาพที่ฮอตฮิต ใครได้ทานเป็นต้องติดใจ และของ หวานอย่าง “ขนมหม้อแกง” สูตรโบราณ ที่เมื่อลองได้ชิมแล้ว รับประกันว่าจะวางช้อนไม่ลงเลยทีเดียว ไปสัมผัสประสบการณ์ลิ้มรสอาหารไทยต�ำรับชาววังอันเลื่องชื่อเหล่านี้ได้ที่ ห้องอาหารเบญจรงค์ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ เปิดให้บริการทุกวัน มื้อ กลางวัน เวลา 11.30 – 14.00 น. มื้อค�่ำ เวลา 18.00 – 22.00 น. ส�ำรองที่ นั่งล่วงหน้า โทร. 0-2200-9000 ต่อ 2699 หรือ dtbkfbth@dusit.com

O

ne of an authentic Royal Thai Cuisine Thailand’s best – known restaurants located at Dusit Thani Hotel. Chef Noi – Surasak Khongsawat, Who has experienced in Thai cuisine for more than 20 years offered you an interesting presentation and original taste of the best quality ingredients with variety of Thai food. Goong jum seel (fresh river prawns in yellow curry), Miang Kham(roasted peanut, coconut shavings, red onion, ginger, lime, dried shrimp and syrup wrapped in Chaphlu leaves ) a top Thai healthy appetizer and Khanom Mor Gaeng (Egg Custard Pudding) as a dessert. Thai Benjarong located at Dusit Thani Hotel, Bangkok. Open daily: 11.30 – 14.00, 18.00 – 22.00 for reservation 02 – 200 9000 Ext. 2699 or dtbkfbth@dusit.com

13


“ห้องอาหารไบยุน” ใ

ครที่คิดว่าคุ้นเคยกับอาหารจีน โดยเฉพาะติ่มซ�ำเป็น อย่างดีแล้ว ขอให้ลองมาเยือน “ห้องอาหารไบยุน” ห้องอาหาร จีนที่ตกแต่งในสไตล์ร่วมสมัยผสานความหรูหราบนชั้น 60 โรงแรมบั น ยั น ทรี กรุ ง เทพฯ ด้ ว ยสุ ด ยอดเมนู อ าหารจี น และติ่มซ�ำแบบกวางตุ้ง รวมทั้งบรรยากาศของห้องอาหาร ที่ท�ำให้เผลอคิดไปว่าก�ำลังลิ้มรสอาหารสูตรเด็ดของจักรพรรดิ โดยไบยุน เอาใจผู้ที่ชื่นชอบติ่มซ�ำกันเป็นพิเศษ ด้วยบุฟเฟ่ต์ติ่มซ�ำมื้อกลางวันที่ คัดสรรแต่เมนูขน ึ้ ชือ่ อาทิเช่น “ซาลาเปานมสด” ซาลาเปาไส้ครีมยอดนิยม ที่ใครมาก็ต้องสั่ง เด็ดตรงแป้งห่อสีเหลืองคล้ายคาราเมล ที่ทั้งนุ่ม หนึบ และกรอบ “ปลาหิมะนึ่งเต้าหู้” เมนูเพื่อคนรักสุขภาพ “เกี๊ยวกุ้งจักรพรรดิ” เกีย๊ วกุง้ นึง่ ไส้กงุ้ สับทีแ่ สนนุม่ ละมุนลิน ้ และพาเหรดติม่ ซ�ำอีกกว่า 30 ชนิด ที่เรียงรายให้เลือกชิมกันแบบละลานตา

ลิ้มรสหรูหราแบบจักรพรรดิ

อร่อยกับบุฟเฟ่ตต์ มิ่ ซ�ำมือ้ กลางวันแบบสุดคุม้ วันจันทร์-ศุกร์ ราคา 750++ บาท วันเสาร์-อาทิตย์ ราคา 800++ บาท ได้ที่ โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพฯ เปิดบริการทุกวัน มื้อกลางวัน เวลา 11.30 – 14.30 น. มื้อค�่ำ เวลา 18.00 – 23.00 น. ส�ำรองที่นั่งและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2679-1200

W

ant to try some Cantonese specialities? /At Bai Yun, a Chinese contemporary restaurant where you can find Emperor’s taste. Easy Double Egg Yolk In Crystal Bun the most famous fluffy yellow wheat buns stuffed with custard cream, Steamed shrimp dumpling (Salmon roe, caviar), Sugar Steamed Tofu (Snow fish; fermented soy bean) and more than 30 impressive selections you can try. Buffet for lunch available from Mon – Fri only 750++ and 800++ for weekend. Bai Yun restaurant located on 60th floor at Banyan tree Hotel, Bangkok Open daily: 11.30 – 14.30, 18.00 – 23.00 for reservation : 02 – 679 – 1200

14

LIFESTYLE


“ห้องอาหารบริโอ”

Living Italian with BRIO

ากใครได้ก้าวเข้ามาใน “ห้องอาหารบริโอ” โรงแรมแมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา กรุงเทพฯ แห่งนี้ ก็คงรู้สึกเหมือนก�ำลังอยู่ในอิตาลีเป็นแน่ เพราะบรรยากาศแสน อบอุ่นและการตกแต่งร้านสไตล์ทัสคานี วิลล่า เมืองชนบทดั้งเดิมในอิตาลี ยิ่งได้ลิ้มลอง อาหารอิตาเลียนแบบต้นต�ำรับ ซึ่งบางเมนูมีที่นี่ที่เดียว เช่น “พาสต้าสโตรซซาเพรติ แบบ บริโอ” พาสต้าโฮมเมดมีทเี ด็ดตรงซอสทีเ่ ป็นความลับ ซึง่ เราจะได้เซอร์ไพรส์กบั รสชาติตอน รับประทาน และเมนูเด็ดอืน ่ ๆ ทีบ่ ริโอไม่อยากให้พลาดก็มที งั้ “ชีสโทมิโน่ยา่ ง” พร้อมสลัดผัก ซอสบัลซามิก “พิซซ่ากุสโตซ่า พาร์ม่าแฮม” ที่ผสานสองหน้าพิซซ่าได้อย่างลงตัว “พาสต้า ตอเตลลินฟี่ กั ทอง” พาสต้าไส้ฟกั ทองโรยหน้าพาร์เมซานชีส และของหวานอย่าง “แพนนา ค็อตต้า ซอสเสาวรส คาราเมล” เสิรฟ์ พร้อมผลไม้หลากชนิด ทีเ่ ราเชือ่ ว่าหากได้ชมิ แล้วจะต้องติดใจ อย่างแน่นอน นอกจากนี้ บริโอยังมีบริการบุฟเฟ่ต์เพื่อคนรักพิซซ่าให้มาอิ่มอร่อยกันแบบไม่อั้นกับพิซซ่า สไตล์อติ าเลียนนานาชนิด พร้อมมุมสลัดผัก ทุกวันพฤหัสบดี ในราคาเบาๆ 299 บาทต่อท่าน ตรงไปได้เลยที่ ห้องอาหารบริโอ โรงแรมแมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา กรุงเทพฯ เปิดบริการ ทุกวัน มือ้ กลางวัน เวลา 11.30 – 14.30 น. มือ้ ค�ำ่ เวลา 18.00 – 22.30 น. สอบถามรายละเอียด และส�ำรองที่นั่งได้ที่โทร. 0-2476-0022 ต่อ 1416

D

inning in Tuscany; experience original Italian, BRIO specialize in homemade fresh pasta. Strozzapreti con Brio (Strozaaperti pasta with seafood ragout and Bottarga), Toetellini di Zucca con Fonduta di Parmigiano e Salvia(Pumpkin tortelli on parmesan and sage fondue), Formaggio di Malga alla Griglia con Radicchio e Riduzione al Balsamico(Grilled alp cheese, redichio salad, balsamic reduction), a wide range of well – selected imported wine from Italy. Complete the meal with Panna Cotta (Vanilla bavaroise with passion fruit caramel) comes with seasonal fresh fruit. For pizza lovers enjoy all-you-can-eat variety of Italian pizza and salad every Thursday only 299 Nett / person. Italian BRIO restaurant located at Mariott Resort & Spa, Bangkok Open daily: 11.30 -14.30, 18.00 – 22.30 for reservation 02 – 476 0022 Ext. 1416

15


“ห้องอาหารไทเฮ”

สู่จิตวิญญาณแห่งอาหารญี่ปุ่น

ด้

วยรสชาติแบบต้นต�ำรับดัง้ เดิมและบรรยากาศการตกแต่งในแบบโมเดิรน์ คอนเทมโพรารี่ ที่ให้ทั้งความรู้สึกสงบ สง่างาม แต่ยังอบอุ่นเป็นกันเองของ “ห้องอาหารไทเฮ” ห้องอาหารญี่ปุ่นร่วมสมัยที่เสิร์ฟเมนูจากแดนอาทิตย์อุทัย โดยเชฟชาวญี่ปุ่นที่สั่งสม ประสบการณ์กว่า 40 ปี จึงท�ำให้หอ้ งอาหารแห่งนีม้ แี ขกมากมายมาเยีย่ มเยือนและลองลิม้ ชิมรสอาหารญี่ปุ่นจานเด็ดหลากหลายชนิด ที่คัดสรรแต่วัตถุดิบที่สดใหม่ ครบคุณภาพ ให้เลือกทาน ไม่วา่ จะเป็นซูชิ ซาชิมิ เทอริยากิ เทปปันยากิ เหล้าสาเก รวมทัง้ ชุดอาหารกลางวัน ที่ประกอบด้วยอาหารเรียกน�้ำย่อย เมนคอร์ส และของหวานตบท้ายความอร่อยแบบไม่ให้ ขาดตกบกพร่อง ซึ่ง Set Lunch เด่นๆ ที่ไทเฮขอแนะน�ำ อาทิ “Sashimi Moriawase” เซ็ตรวมซาชิมน ิ านาชนิด “Yakisakana” ปลาค้อดทอดราดซอสเทอริยากิ และเสริมความอร่อย ด้วยเมนู A la Carte อย่าง “Ebi Tempura Maki” ข้าวปัน ้ ไส้กงุ้ เทมปุระทีก่ รอบนอกนุม่ ใน ที่รับประกันว่าชิ้นเดียวคงไม่พอ ไปสัมผัสจิตวิญญาณของอาหารญีป่ น ุ่ แท้ๆ ได้ที่ ชัน ้ 53-54 โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพฯ เปิดบริการ ทุกวัน (เว้นวันจันทร์) มื้อกลางวัน เวลา 11.30 – 14.30 น. มื้อค�่ำ เวลา 18.00 – 23.00 น. ส�ำรองที่นั่งและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2679-1200

A

modern contemporary Japanese restaurant welcome you in a very warm atmosphere: provided you a great choice of different tasty dishes: Sushi, Sashimi, Teriyaki, Teppanyaki. Enjoy your meal with sake or traditional Japanese green tea. For those who want to visit for lunch, Taihei would like to recommend “Sashimi Moriawase “ (Assorted sashimi set), “ Yakisakana” ( Fried fresh Cod fillet with miso or teriyaki sauce) and don’t miss “Ebi Tempura Maki ”(Sushi rolled with Japanese shrimp fritter). All menus served and guaranteed by Japanese chef. Taihei restaurant located on 53rd - 54th floor at Banyan tree Hotel, Bangkok Open Sun – Tue: 11.30 -14.30, 18.00 -23.00 for reservation 02- 679-1200.

16

LIFESTYLE


“ห้องอาหารเธียนดอง”

สวรรค์ของคนรักอาหารเวียดนาม

ธียนดอง ในภาษาเวียดนาม หมายถึง “สวรรค์” จึงไม่ แปลกใจหากห้องอาหารเวียดนาม ที่โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ จะใช้ค�ำนี้เป็นชื่อเรียกขาน เพราะห้องอาหารที่ ตกแต่งผนังห้องในบรรยากาศเป็นกันเอง แต่แฝงความหรูหรา ด้วยภาพเขียนสรวงสวรรค์ในแบบเวียดนามแห่งนี้ เปรียบเหมือน สวรรค์ของผูท้ ชี่ น ื่ ชอบอาหารเวียดนามทีม่ รี สชาติแบบต้นต�ำรับ ผสานความโดดเด่นจากการประยุกต์นำ� วัตถุดบิ ทีน ่ า่ สนใจมาใช้ ตามสูตรของ “เชฟบรรจง คุ้มศิริ” ที่บ่มเพาะประสบการณ์อัน ยาวนานจนได้เมนูเด็ดๆ อาทิ “แหนมเนือง” ที่มาพร้อมกับ ซอสสูตรพิเศษแบบเวียดนามแท้ๆ “ปลาทอดตะไคร้” ที่ใช้ เนือ้ ปลาจอนโดรีทมี่ คี วามนุม่ ผสานกับปลาตาเดียว “กุง้ ชุบงา” เมนูประยุกต์ทไี่ ด้แรงบันดาลใจจากกุง้ เทมปุระ “ปูอลาสก้าย่าง ซอสตะไคร้” จานเด็ดสมุนไพรที่มีรสชาติกลมกล่อม และ “สาคูแคนตาลูป” ของหวานขึ้นชื่อ พิสูจน์ความอร่อยดั่งสรวงสวรรค์นี้ได้ที่ ห้องอาหารเธียนดอง โรงแรมดุสติ ธานี กรุงเทพฯ เปิดให้บริการทุกวัน มือ้ กลางวัน เวลา 11.30 – 14.30 น. มือ้ ค�ำ่ เวลา 18.00 – 22.00 น. ส�ำรองที่นั่ง ล่วงหน้า โทร. 0-2200-9000 ต่อ 2199 หรือ dtbkfbvn@dusit.com

A

nother choice to treat yourself with a healthy meal in an unforgettable atmosphere as “Tiendong” in Vietnamese means heaven. Chef Bunjong Kumsiri, who enjoys cooking and love to share his creations with people, put a creative and secret recipe on dishes. Chacoal grilled skewer pork ball, Deep fried whole Slounder fish with lemongrass sauce, Deep fried river prawn and sesame seed, Grilled Alaskan King Crab legs with Vietnamese lemongrass butter tamarind, end with Sweet sago with cantaloupe. Tiendong restaurant located at Dusit Thani Hotel, Bangkok Open daily: 11.30 – 14.30, 18.00 – 22.00 for reservation 02-200 – 900 Ext.2199 or dtbkfbvn@dusit.com 17


สุรศักดิ์ คงสวัสดิ์ ห้องอาหารเบญจรงค์

18

LIFESTYLE

ธนกร คูตระกูลทำ�มงคล ห้องอาหารไบยุน

Antonio Facchinetti ห้องอาหารบริโอ

Masami Okamoto ห้องอาหารไทเฮ

บรรจง คุ้มศิริ ห้องอาหารเธียนดอง


EZY Sauces

หากคุณมีเนื้อชิ้นหนึ่งในตู้เย็น แล้วเกิดอยากท�ำสเต็กขึ้นมา แต่ติดตรงที่ว่าแล้วจะท�ำซอสราดสเต็กอะไรดีล่ะ ขอแนะน�ำซอส 5 สไตล์ที่ท�ำง่าย แถมอร่อยไม่น้อยหน้าภัตตาคารไหน “Let’s Do It” Looking for a nice sauce that perfect for your homemade steak? Here’s simple recipe for 5styles sauce but their taste aren’t simply.

19


COOKING

Triple Salsa Sauce Ingredients Mango 30 g Papaya 30 g Pineapple 30 g Apple 30 g Onion 15 g Olive oil 1/4 cup Salt 1/4 tsp. Black pepper 1/4 tsp. Lime juice 2 tbsp. Tabasco sauce 1/4 tsp. Coriander leaf 1 tbsp. Method Cut all kind of fruits in small dice shape and mix in mixing bowl. Combine olive oil, salt, black pepper, lime juice and tabasco sauce in small bowl. Mix the sauce and all kind of fruit together and spring with coriander leaf before serve. Balsamico Sauce Ingredients Butter 15 g Shallot 30 g Balsamic 150 ml. Rosemary 15 g Orange juice 60 ml. Olive oil 1 tbsp. Salt 1/4 tsp. Pepper 1/4 tsp. Method Heat olive and butter in sauce pan, add shallot, rosemary and saute until soft and aromatic. Pour balsamic in the sauce pan keep boiling until sauce reduce to about half. Add orange juice and seasoning with salt and pepper. Strain the sauce to be clear and smooth and serve with steak. Pepper Sauce Ingredients Stock 2 cups Shallot 1 tbsp. Garlic 1 tsp. Butter 30 g. Ground black pepper 20 g. Pepper corn 2 tbsp. Red wine 50 ml. Cream 1/2 cups. All purpose flour 2 tbsp. Method Melt butter in a sauce pan with medium heat and add shallot, garlic stir until soft. Add ground black pepper stir well. Flame red wine and then add all purpose flour stir until done. Pour stock in sauce pan and stir until flour dissolve. Seasoning with salt and ground black pepper corn and add cream stir well. Ready for serve. BBQ Sauce Ingredients Bell Pepper ( Red ) 1 No. Onion 3/4 cup Garlic 15 g Olive oil 2 tbsp. Brown sugar 1/2 cup Shoyu sauce 1/4 cup Rice vinegar 1/4 cup Worcestershire sauce 1 1/2 tbsp. Ketchup 1 cup Salt 1/4 tsp. Pepper 1/4 tsp. Method Grill bell pepper until soft and take the skin out and cut in small dice. Heat olive oil in sauce pan and add onion, garlic and stir until soft and cook. Add small dice of bell pepper, brown sugar, shoyu, rice vinegar, worcestershire sauce and stir well Seasoning with salt and pepper. Ready for serve. Mushroom Sauce Ingredients Butter 3 tbsp. All purpose flour 3 tbsp. Stock 2 cups Shallot 2 tbsp. Garlic 1 tbsp. Red wine 1/4 cup Salt 1/4 tsp. Pepper 1/4 tsp. Slice mushroom 50 g Method Saute garlic, shallot with butter and add slice mushroom in sauce pan. Flame red wine in sauce pan and add all purpose flour stir well. Add stock and stir until flour dissolve, Seasoning with salt, pepper. Ready for serve.

20

LIFESTYLE


H E A LT H B U Z Z

ทั้

งท�ำงาน ทัง้ เรียนหนัก เครียดกันมาทัง้ วัน มาเสริมสร้างอารมณ์และจิตใจให้แจ่มใส เบิกบาน เป็นคนร่าเริง สุขภาพจิตดี ใครๆ ก็อยากอยูใ่ กล้ ด้วยอาหารสารพัดชนิดทีเ่ ราเลือกสรรมาให้แล้วว่าจะช่วยอัพอารมณ์ของคุณให้ดขี นึ้ ได้อย่างแน่นอน

22

8

LIFESTYLE

1

กล้ ว ย ผลไม้ ส ารพั ด ประโยชน์ ที่ มี โ ปรตี น ทริปโตฟานทีช่ ว่ ยกระตุน้ ให้ ร ่ า งกายสร้ า งสารเซโร โทนิ น ลดอาการซึ ม เศร้ า ความเครียด โดยเฉพาะสาวๆ ที่อารมณ์แปรปรวนง่ายในช่วง วันนัน้ ของเดือน เพราะกล้วยมี วิตามินบี 6 ซึ่งช่วยรักษาระดับ น�้ำตาลให้คงที่และส่งผลไปถึง อารมณ์ ใครรู้ตัวว่าอารมณ์ เดี๋ยวดี เดี๋ยวร้าย รีบกินกล้วย ไว้ก่อนได้เลย

2 3 ขนมปั ง ขนมปั ง แ ล ะ ข ้ า ว มี คาร์ โ บไฮเดรตที่ ช่วยกระตุ้นการหลั่งสารเซโร โทนิน ซึ่งจะท�ำให้เรารู้สึกสงบ และผ่อนคลาย ส่วนสาวๆ ที่ กลัวอ้วนแต่อยากอารมณ์ดีก็ ไม่ตอ้ งกังวล แค่เลือกทานเป็น พวกขนมปังโฮลวีท ข้าวกล้อง หรื อ ข้ า วซ้ อ มมื อ ที่ มี ก ากใย อาหารมาก ช่วยในการขับถ่าย และไม่ทำ� ให้เราหิวบ่อยอีกด้วย

เชอร์รี้ ผลไม้เจ้าของ ฉายา “แอสไพริ น ธรรมชาติ ” มี ส ารที่ เรียกว่า แอนโธไซยานิน ซึ่ง เป็ น สารที่ ท�ำให้ เ ชอร์ รี่ ที่ เ รา เห็นมีสีสันสดใส และที่เจ๋งคือ ยั ง ท�ำให้ ค นที่ กิ น มี ค วามสุ ข ด้ ว ย โดยยื น ยั น ได้ จ ากผล วิจัยของมหาวิทยาลัยมิชิแกน สหรัฐอเมริกา ที่ระบุว่า เชอร์รี่ 20 ผล นัน้ ช่วยแก้อาการซึมเศร้า ได้ดีกว่ายาเสียอีก


4

ปลาทะเลน�้ ำ ลึ ก นอกจากค�ำพูดที่ได้ ยินบ่อยๆ อย่างกิน ปลาแล้ ว ฉลาด ตอนนี้ เ รา ขอเพิ่ ม ให้ ด ้ ว ยเลยว่ า ปลา ยั ง ช่ ว ยให้ อ ารมณ์ ดี อี ก ด้ ว ย โดยเฉพาะปลาทะเลน�้ำ ลึ ก ที่ มี ก รดโอเมก้ า 3 ที่ ท�ำให้ ประสาทสงบและแก้ อ าการ ซึมเศร้า รวมทัง้ เพิม่ การหลัง่ สาร เซโรโทนินทีส่ ง่ ผลให้อารมณ์ดี ผ่อนคลาย และมีความสุขขึ้น บ้านเราก็หาทานได้งา่ ยๆ เช่น ปลาทูน่า ปลาแซลมอน และ ปลาแม็คเคอเรล

5 6 7

กระเที ย ม ส่ ว น ผสมส�ำ คั ญ ที่ ช ่ ว ย เ พิ่ ม ร ส ช า ติ ใ น อาหารให้ น ่ า รั บ ประทานนี้ เต็มไปด้วยสารเซเลเนียม ซึ่ง เป็ น สารต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระที่ ช่วยให้อารมณ์ดีขึ้นได้ แถม กระเทียมยังช่วยลดระดับไขมัน ในเลือดและรักษาโรคความ ดันโลหิตสูงอีกด้วย โดยนัก วิ จั ย ชาวเยอรมั น แนะน�ำ ว่ า ทานกระเทียมวันละ 2 กลีบ ก็เพียงพอแล้ว

ผักโขมและถั่ว ผัก โขมและถั่ ว ต่ า งๆ มี โ ฟเลตที่ มี ส ่ ว น ส�ำ คั ญในการสร้ า งสารเซโร โทนินที่ท�ำให้อารมณ์ของเรา อยู่ในระดับปกติ นอกจากนี้ ผั กโขมยั ง อุ ด มไปด้ ว ยกรด โฟลิ ก ที่ ช ่ ว ยสร้ า งเซลล์ ใ หม่ และบ�ำ รุ ง เซลล์ ใ ห้ แ ข็ ง แรง และถั่วก็มีวิตามินซี รวมทั้ง ไฟเบอร์ แต่ ห ากอยากได้ ประโยชน์เต็มทีค่ วรทานถัว่ สด จะดีกว่าถั่วจากกระป๋องซึ่งมี สารอาหารน้อยกว่า

องุ ่ น ผลไม้ ที่ มี วิ ต ามิ น ซี สู ง ช่ ว ย สร้ า งสารโดปามี น และอะดรี น าลิ น ที่ ท�ำให้ เ รา กระฉับกระเฉง ตื่นตัว และ องุ่นยังเสริมสร้างความหนา แน่นของเซลล์เม็ดเลือดแดง ให้ ค งที่ แ ละปรั บ ปรุ ง ระบบ ภูมิคุ้มกันของร่างกายด้วย

8

น�้ ำ มั น ค าโ น ล า (Canola Oil) อุดม ไปด้วยวิตามินอีซึ่ง มีผลต่ออารมณ์ของเรา แต่ ใครที่กลัวอ้วนก็ขอแนะน�ำให้ รับประทานไม่เกิน 6 ช้อนชา หรือ 24 กรัม และควรใช้ใน การทอดปลาหรือปรุงอาหาร เพื่อสุขภาพ

23


B E A U T Y U P D AT E

ANTI-AGING

สวยใสจากภายในสู่ภายนอก

ชื่อว่าสาวๆ ทุกคนคงไม่มีใครอยากแก่เร็วแน่ แต่เวลาชีวิตของคนเราคงไม่มีใครสามารถหยุดยั้งได้ เราจึงขอแนะน�ำ เคล็ดลับที่จะช่วยชะลอริ้วรอยแห่งวัยให้เป็นเพียงแค่ตัวเลขที่ผันผ่านกาลเวลา หากเรายังคงสวย สดใส และสาวอย่าง มีคุณภาพทั้งร่างกายและจิตใจ

24

LIFESTYLE

รู้จัก Anti-Aging หลายๆ คนยั ง รู ้ จั ก Anti-Aging แค่การเสริมความงามเพื่อชะลอ ความแก่และริ้วรอยแห่งวัย แต่ จริ ง ๆ แล้ ว Anti-Aging คื อ ศาสตร์การแพทย์ที่ใช้ในการ ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพให้ ดี จ าก ภายในสู ่ ภ ายนอก หรื อ ที่ บางคนเรียกว่า เวชศาสตร์ ชะลอวั ย ซึ่ งไม่ ใ ช่ แ ค่ ก าร ชะลอวัย แต่คือการเสริม สร้างสุขภาพดีทั้งระบบ ให้ เรามีอายุยืนยาวอย่างมี คุณภาพชีวิต


Anti-Aging Food เคล็ ด ลั บ ง่ า ยๆ ที่ จ ะ ช่วยดึงความสวยสุขภาพดีจาก ภายในสู ่ ภ ายนอกเริ่ ม ต้ น ที่ อาหาร เหมือนดังค�ำพูดที่ว่า You are what you eat กินอย่างไรก็ได้อย่างนั้น หาก อยากมีสุขภาพแข็งแรงสดใส อ่อนวัยอยู่เสมอ เราขอแนะน�ำ สุดยอดอาหารต้านความชรา ที่รวมคุณประโยชน์ ม ากมาย แถมยังรับประทานได้ทุกวัน

แอปเปิล สมกับค�ำพูดที่ว่า “An apple a day keeps the doctor away” แอปเปิลมีสารอนุมูล อิสระ ช่วยป้องกันสมองจากการถูกท�ำลาย และควรรับประทานทั้งเปลือกเพื่อให้ได้สารอาหารเต็มที่ ผักโขมและผักใบเขียว ช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจได้ถึง 11% ชาเขียว ชาด�ำ ช่วยป้องกันโรคหัวใจ และลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งเต้านม มะเขือเทศ ซอสมะเขือเทศ อุดมไปด้วยสารไลโคพีน ลดความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจ มะเร็งบางชนิด และโรคจอประสาทตาเสื่อม เมล็ดทานตะวัน มีวิตามินอีสูง และมีสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งช่วยให้เราดูอ่อนเยาว์ บลูเบอร์รี่ องุ่นม่วง มีสารแอนโธไซยานิน ช่วยกระตุ้นความจ�ำและการรับรู้ นอกจากนี้ น�้ำองุ่นยังช่วย บ�ำรุงผิวเพราะอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ ช็อกโกแลต ช่วยลดคอเลสเตอรอล ลดความเสี่ยงเลือดจับตัวเป็นก้อน ควรเลือกรับประทานเป็น ดาร์กช็อกโกแลตจะดีกว่าเพราะมีน�้ำตาลน้อย ขิง ขมิ้น เครื่องเทศ ลดความเสี่ยงในการเป็นโรคอัลไซเมอร์ ป้องกันการเกิดโรคเรื้อรัง

Ways to look younger นอกจากอาหารการกินแล้ว สิง่ ทีข่ าดไม่ ได้ในการชะลอริว้ รอยแห่งวัย โดยเฉพาะสาวๆ ก็คือ การบ�ำรุงผิว เรามีวิธีดูแลผิวพรรณให้ดู อ่อนเยาว์อยู่เสมอมาให้ได้ปฏิบัติตามกันดังนี้ ล้างหน้าให้สะอาดหมดจดทัง้ ตอนเช้า และก่อนเข้านอน โดยเฉพาะสาวๆ ที่ชอบแต่ง หน้า อย่าลืมล้างเครื่องส�ำอางออกให้หมดทุก ครั้งก่อนนอน และเวลาล้างหน้าไม่ควรถูหรือ ขยีบ้ ริเวณรอบดวงตาแรงเกินไป เพราะจะท�ำให้ ผิวช�้ำและเกิดริ้วรอยได้ ทาครีมกันแดดทุกครั้งก่อนออกจาก บ้าน (ควรเลือกค่า SPF ตั้งแต่ 30 ขึ้นไป) หรือเลือกเครื่องส�ำอางที่ผสมสารกันแดด เพื่อ ป้องกันรังสียวู ที งั้ เอและบี รวมทัง้ สาวออฟฟิศที่ ท�ำงานในตึกก็ควรใช้ครีมกันแดด เพราะแสง จากหลอดไฟนีออนก็สามารถท�ำลายผิวของ เราได้เหมือนกัน บ�ำรุงผิวด้วยมอยส์เจอไรเซอร์ทั้งเช้า และกลางคืน โดยตอนเช้าอาจเลือกมอยส์ เจอไรเซอร์ทใี่ ห้ความชุม่ ชืน่ และปกป้องผิวจาก มลภาวะ ส่วนกลางคืนควรเป็นมอยส์เจอไร เซอร์หรือไนท์ครีมที่ช่วยซ่อมแซมและฟื้นฟูผิว ในขณะที่คุณหลับ หาเวลาว่างหรือวันหยุดสบายๆ ขัด ผิวและมาสก์ใบหน้า เพื่อเป็นการขจัดเซลล์ ผิวที่ตายแล้ว กระตุ้นการสร้างคอลลาเจน ให้ ผิวหน้าดูสดใสอ่อนเยาว์ และเพิ่มความชุ่มชื้น ให้แก่ผิว

Being young forever นอกจากอาหารและขั้นตอนการบ�ำรุง ผิวต่างๆ แล้ว เคล็ดลับส�ำคัญที่จะช่วยให้เรา ยังคงความสดใสไม่แก่ก่อนวัยได้ก็คือ การ ปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมเสี่ ย งเพื่ อ การใช้ ชี วิ ต ประจ�ำวันอย่างเหมาะสม หากท�ำได้อย่างที่ เราแนะน�ำรับรองว่าคุณจะยังคงสวยสดใสอยู่ เสมอแน่นอน ดืม่ น�ำ้ ให้ได้วนั ละ 8 แก้ว เพือ่ ผิวพรรณ ทีเ่ ปลัง่ ปลัง่ สดใส ทีส่ ำ� คัญเวลาดืม่ น�ำ้ พยายาม อย่าดื่มผ่านหลอด เพราะจะท�ำให้เกิดริ้วรอยที่ รอบริมฝีปากได้ นอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพออย่าง น้อย 8 ชั่วโมง เพื่อที่ริ้วรอยจะได้ไม่มาถาม หาก่อนวัย ลด ละ เลิกการสูบบุหรี่และดื่มเครื่อง ดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นตัวท�ำลายคอลลาเจน และอีลาสติน ท�ำให้ผิวเกิดริ้วรอย เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ เน้นผักผลไม้ และลดอาหารจ�ำพวกแป้งและ น�้ำตาลที่จะท�ำให้เราอ้วน ความอ้วนท�ำให้ แก่เร็ว แถมยังเสี่ยงเป็นโรคหัวใจและหลอด เลือดด้วย หาเวลานัง่ สมาธิเป็นประจ�ำ จะช่วยให้ หัวใจท�ำงานน้อยลง ไม่เหนื่อยง่าย สมองของ คนที่ชอบนั่งสมาธิจะไวและหนุ่มสาวกว่าอายุ จริง หรือฝึกใช้สมองคิดบ่อยๆ เพื่อกระตุ้นการ ท�ำงานของสมองไม่ให้ฝ่อง่าย ชะลอจังหวะชีวติ ให้ชา้ ลง (ซึง่ ท�ำได้งา่ ยๆ เลยคือ วางหรือกดปิดโทรศัพท์มือถือซะบ้าง) ลองฝึกมองโลกรอบตัวในแง่ดี และพยายาม มีอารมณ์ขันให้มากขึ้น เพราะการหัวเราะเป็น ยาวิเศษที่จะช่วยให้ชีวิตของคุณยืนยาวขึ้นได้

Facial Mask Recipes ผิวคือปราการแรกที่เป็นสิ่งบ่งบอกอายุ หากอยากดู ส ดใสอ่ อ นกว่ า วั ย ลองท�ำ ตาม สูตรมาสก์บ�ำรุงผิวไร้ริ้วรอย ซึ่งใช้ส่วนผสม จากธรรมชาติที่หาได้ง่ายอย่างที่เราเลือกสรร มาให้ได้เลย สูตร 1 ลดริ้วรอย หน้าเนียนใส น�ำแอปเปิลครึ่งผลมาปั่นให้ละเอียด จากนั้นคั้นน�้ำมะนาวใส่ลงไป 1 ช้อนชา คนให้ เข้ากัน น�ำมาพอกหน้า (เว้นรอบดวงตา) ทิ้งไว้ ประมาณ 10 นาที แล้วล้างออก สูตร 2 กระชับรูขุมขน ลดสิวและริ้วรอย น�ำมะม่วงสุกมาฝานเป็นชิ้นบางๆ ใช้ ช้อนบดเนือ้ มะม่วงให้ละเอียดเป็นเนือ้ เดียวกัน แล้วน�ำมาพอกหน้าประมาณ 15 นาที แล้วล้าง ออก (ขณะพอกควรขยับใบหน้าให้น้อยที่สุด) สูตร 3 ผิวขาวใส ยกกระชับ และชุ่มชื่น น�ำกล้วยหอม 1 ลูก และน�้ำผึ้ง 1 ช้อน โต๊ะ มาปั่นให้เป็นเนื้อเดียวกัน แล้วน�ำมาทา ให้ทวั่ หน้า (เว้นรอบดวงตา) ทิง้ ไว้ประมาณ 15 นาที แล้วล้างออก กล้วยมีคุณสมบัติช่วยผลัด เซลล์ผิวที่ตายแล้ว คืนความสดใสให้ใบหน้า อย่างไรก็ตาม การบ�ำรุงใดๆ แค่เพียง ร่างกายภายนอกย่อมไม่สามารถช่วยให้เรา ชะลอความชราได้ ถ้าหากจิตใจไม่ได้รับการ บ�ำรุงเช่นกัน ดังนั้น สิ่งที่ดีที่สุดที่ช่วยให้คุณดู สวย สดใส สุขภาพดี เหมือนเปล่งประกายจาก ภายในก็คอื การคิดดี ท�ำดี และมีรอยยิม้ ให้กบั คนรอบข้างเสมอในทุกๆ วัน

25


HEART & MIND

สุดยอด “เพื่อนร่วมงาน”

คุณก็เป็นได้ Become A Cool Co-worker…

ฏิเสธไม่ได้วา่ เวลาเกิน ครึ่งของชีวิตหนุ่มสาววัยท�ำงาน คงต้องใช้ไปกับการท�ำงาน โดยเฉพาะอย่างยิง่ พนักงานบริษทั ทัง้ หลายทีใ่ ช้เวลาในทีท่ ำ� งานอย่างน้อย ก็วนั ละ 8 ชัว่ โมง และนอกจากปัญหาต่างๆ ในเรือ่ งงานแล้ว อีกปัญหาใหญ่ของหลายๆ คนคือ ปัญหาความสัมพันธ์กับ เพื่อนร่วมงานสารพัดเรื่องที่อาจจะกลายเป็นปัญหาบั่นทอน ความสุขในชีวิตได้ และในเมื่อชีวิตเราหลีกเลี่ยงการท�ำงานไม่ได้ ทางออกที่ดีที่สุดคือ การสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานที่อาจ เป็นคนทีเ่ ราอยูด่ ว้ ยมากทีส่ ดุ ในแต่ละวัน และการเปลีย่ นแปลงตัวเอง ให้กลายเป็นเพื่อนร่วมงานในฝันของทุกคน วิธีสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานง่ายๆ แค่ท�ำได้แบบนี้...

N

owadays, everyone can’t deny that young working generation spends most of their time in the workplace, at least 8 hours per day. Besides, facing the problems from routine work, many people might be faced with relationship problems with co-workers, in which it could be caused a discouragement. However, we cannot avoid working. The best ways are to build good relationship with our co-workers who we spend almost time with them in the daily life and to change yourself to become everyone’s favorite co-worker. The easy ways to build good relationship with your co-workers… See how to…

26

LIFESTYLE

รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

ในการท�ำงานส่วนใหญ่เราจ�ำเป็นต้องท�ำงานร่วมกับคนอืน่ ๆ สิ่งส�ำคัญของการท�ำงานเป็นทีมคือ การเปิดใจรับฟังความเห็นของ เพื่อนร่วมงาน ซึ่งอาจจะช่วยต่อยอดหรือเพิ่มแนวทางการท�ำงานที่ เราอาจมองข้ามไปก็ได้ การคิดหรือตัดสินใจเพียงคนเดียว นอกจาก จะเสี่ยงให้เกิดความผิดพลาดแล้ว ยังท�ำให้คุณดูเป็นคนใจแคบ ไม่ ฟังความคิดเห็นใคร การเปิดกว้างรับฟังคนอื่นเสนอบ้างจะท�ำให้ เพื่อนร่วมออฟฟิศอยากเข้ามาพูดคุยและปรึกษากับคุณมากขึ้น ซึ่ง จะส่งผลดีต่อการท�ำงานเป็นทีมเวิร์ค

ยอมรับความผิดพลาดของตัวเอง

ไม่มใี ครทีไ่ ม่เคยท�ำผิดพลาด แต่สงิ่ ทีท่ ำ� ให้คนทีท่ ำ� ผิดพลาด ได้รบั การยกย่องชืน่ ชมคือ การยอมรับในความผิดพลาดของตนเอง การเอาแต่โวยวาย โทษคนอืน่ จะท�ำให้ไม่มใี ครอยากท�ำงานกับคุณ การยืดอกยอมรับความผิดของตัวเองจะท�ำให้เพื่อนร่วมงานมองว่า คุณเป็นคนมีความรับผิดชอบ และไม่ว่าใครก็อยากท�ำงานกับคนที่ มีความรับผิดชอบกันทั้งนั้น


มีน�้ำใจให้เสมอ

การกระชับความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานง่ายๆ ด้วยการมี น�้ำใจ ช่วยเหลือกัน อาจไม่ต้องเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ แค่การช่วยท�ำงาน หรือรับผิดชอบงานแทนเมือ่ เพือ่ นเจ็บป่วย หรือหากไปเทีย่ วพักผ่อนก็มี ของฝากเล็กๆ น้อยๆ ติดมือมาฝากกันบ้าง แค่นกี้ เ็ ท่ากับการเอาใจใส่ และนึกถึงกันอยู่เสมอ แล้วทีนี้หากเราต้องการความช่วยเหลือหรือ พึ่งพา เพื่อนร่วมงานคนอื่นก็พร้อมช่วยคุณแน่นอน

1. Listen to others’ opinion At workplace, we need to collaborate with others, in which the important thing of team working is to listen to your co-workers’ opinion with an open-minded. This can be helped you to gain more ideas or information, which is better than making decision alone. Do not listen to others’ opinion, it can lead to the mistake or conflict easily and it seems you are a narrow-minded person as well. In this way, you have to be an open-minded and listen to your co-workers’ opinion, then they will love to talk and discuss with you. Finally, good and effective teamwork has been developed.

2. Acknowledge your mistake Anyone has ever made a mistake, but others would be appreciated to the one who acknowledge his/her mistake. To be aggressive and always blame on others, no one would like to work with you. You should accept and acknowledge your mistake courageously. Then, you can be deemed you are responsible, in which everyone love to work with a responsible one.

3. Always show your kindness

เอาใจใส่เรื่องเล็กๆ น้อยๆ

การรูจ้ กั สังเกตหรือเอาใจใส่ในเรือ่ งเล็กๆ ก็เป็นการกระชับ ความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นมากขึ้น เช่น คุณอาจสังเกตเห็นเพื่อน ร่วมงานโต๊ะข้างๆ หน้าซีดหมอง ดูเหมือนไม่สบาย คุณก็ควร ถามไถ่อาการหรือช่วยหายาให้เธอทาน หรือเวลาเพือ่ นได้รบั ค�ำชม หรืองานประสบความส�ำเร็จ การร่วมยินดีกับเพื่อนก็เป็นการ ให้ก�ำลังใจที่ดีและเป็นการช่วยพัฒนาความสัมพันธ์ของคุณและ เพื่อนร่วมงานอีกด้วย

หัดพูด “ค�ำที่มีค่า” ให้เป็น

ค�ำมีคา่ สองค�ำทีพ่ ดู ง่ายๆ นีก้ ค็ อื “ขอบคุณ” และ “ขอโทษ” ทีร่ บั รองว่าหากใช้ให้เป็นจะช่วยสร้างความสัมพันธ์ทดี่ กี บั คนรอบ ข้างได้แน่นอน การรู้จักพูดขอบคุณเมื่อได้รับการช่วยเหลือหรือ น�้ำใจจากคนอื่น และการพูดขอโทษเมื่อเราท�ำอะไรผิดพลาด หรือท�ำให้คนอืน่ ได้รบั ความเดือดร้อน จะช่วยเปลีย่ นสถานการณ์ ที่เลวร้ายให้ดีขึ้นได้ไม่ยาก และยังท�ำให้คุณเป็นคนที่น่าคบหา มากขึ้นด้วย

Another easy way to build the relationship with your coworkers is to show your kindness to them by helping each other, such as working for your co-workers while they were sick, or buy small gifts to your co-workers after you come back from your vacation, etc. This can be shown that you always care and think of them. Certainly, your co-workers are willing to help you when you need a help from them.

4. Be empathetic To show your empathy to your co-workers, it can help you to build healthier relationship, such as if you are aware that your co-workers look pale and feel sick, you can ask them and give them to take a medicine, or you are glad to your co-workers about their accomplishment or achievement. This can lead to an encouragement and help to develop the relationship between you and co-workers as well.

5. Learn to say “worthy words” There are two worthy words, which is certainly helped you to build good relationship with your co-workers if you always say them – “Thank you” and “I’m sorry”. To say “Thank you” for their help and kindness. To say “I’m sorry” for your mistake and fault. Thus, it can lead to better situation and work environment and you can be deemed you are a pleasant and charming person as well.

27


P E Ts

Care of Pregnant Dog... รู้ได้อย่างไรว่าท้องแล้ว

เราสามารถตรวจดูวา่ น้องหมาของเราตัง้ ท้องหรือไม่ โดยจะพบว่ามีการบวมขยาย ของมดลูก ในช่วงแรกจะมีลกั ษณะคล้ายลูกแพร์ และจะค่อยๆ มีลกั ษณะกลมขึน้ เรือ่ ยๆ ตามระยะเวลา ซึ่งสามารถเริ่มตรวจได้หลังผสมครั้งแรกนับไปอีก 20-30 วัน การตั้ง ท้องมดลูกของน้องหมาจะเริ่มขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ ปีกมดลูกจะหย่อนไปทางด้านหน้า ของชายโครง ในช่วงนี้จะไม่สามารถคล�ำดูมดลูกของน้องหมาได้ และสามารถกลับมา ใช้วธิ ตี รวจด้วยการคล�ำได้อกี ครัง้ หลังจากวันที่ 50 เป็นต้นไป เนือ่ งจากมีการบวมลดลง ของมดลูก และสามารถคล�ำพบลูกหมาแต่ละตัวได้งา่ ยขึน้ ด้วย วิธกี ารตรวจแบบนีจ้ ำ� เป็น อย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยประสบการณ์และสภาพของน้องหมาด้วย การ X-Ray เป็นวิธีการตรวจที่ แน่นอนที่สุด แต่ทั้งนี้ควรผ่านไป แล้ว 2 สัปดาห์ การ X-Ray ยัง ช่วยในเรือ่ งการวินจิ ฉัยจ�ำนวน ลูกหมา รวมถึงตรวจเช็คด้วย ว่ามีภาวะการคลอดยากหรือไม่ หากพบว่ามีการเกิดโครงสร้าง กระดู ก ยุ บ นั่ น เป็ น สั ญ ญาณ บอกว่าลูกหมาตัวนั้นตายแล้ว การเที ย บขนาดกะโหลกของ ลูกหมากับขนาดช่องเชิงกราน ของน้ อ งหมาเป็ น วิ ธี ป ระเมิ น ภาวะคลอดยาก แต่ไม่สามารถ ประเมินผลได้แน่นอน วิธีที่ง่ายและปลอดภัยที่สุด น่ า จะเป็ น การตรวจจากเลื อ ดและ ปัสสาวะของน้องหมา เป็นการตรวจวัด ระดับฮอร์โมน Relaxin ซึ่งจะตรวจพบ ฮอร์โมนในเฉพาะน้องหมาที่ท้องเท่านั้น โดย จะตรวจพบได้ตั้งแต่ระยะกลางของการตั้งท้องเป็นต้นไป

อาหารส�ำหรับน้องหมาขณะตั้งท้อง

อาหารควรเปลีย่ นมาใช้สตู รส�ำหรับลูกสุนขั เพราะสูตรลูกสุนขั จะมี คุณค่าทางโภชนาการสูงกว่า ทั้งโปรตีน ไขมัน และควรให้กินอาหารสูตรนี้ อย่างต่อเนือ่ งจนกว่าลูกสุนขั จะหย่านม เพราะเป็นอาหารทีม่ คี ณ ุ ภาพสูง ย่อยและ ดูดซึมได้งา่ ย การดูแลด้านการให้อาหารมีความส�ำคัญต่อการเจริญเติบโตของลูกหมา ในท้อง หากน้องหมามีน�้ำหนักน้อยกว่าปกติ ควรเพิม่ ปริมาณอาหาร เพราะหากไม่ได้รบั อาหารทีเ่ พียงพอเหมาะสมจะท�ำให้นำ�้ หนักแรกคลอดของลูกสุนขั แรกคลอดต�ำ่ และเสีย่ ง กับการตายสูง แต่หากให้อาหารมากเกินไปอาจท�ำให้เกิดปัญหาภาวะคลอดยาก เพราะ ลูกหมามีขนาดใหญ่เกินไป การควบคุมปริมาณการกินของน้องหมาให้เป็นไปอย่าง สม�ำ่ เสมอ โดยลดปริมาณอาหารต่อมือ้ และเพิม่ จ�ำนวนมือ้ อาหาร เพือ่ ให้กนิ ได้มากขึน้ และสะสมพลังงานในร่างกายเพือ่ เตรียมเข้าสูก่ ระบวนการการให้นมในระยะให้นม เพิม่ ปริมาณการกินได้ ให้เป็นไปอย่างช้าๆ และต่อเนื่อง ในช่วง 1-5 วัน ก่อนคลอดเต้านม จะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วเพี่อเร่งการสร้างน�้ำนม ควรต้องให้ความส�ำคัญกับอาหาร ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของการตั้งท้องอีกด้วย ทั้งนี้ ในช่วงใกล้คลอดอาจเสริมอาหารที่ มีกากใยมากขึ้น เพื่อลดปัญหาท้องผูกเนื่องจากการขยายตัวของมดลูกที่ดันล�ำไส้ใหญ่

28

LIFESTYLE

ากน้องหมาของคุณก�ำลังจะเป็นคุณแม่แล้ว การดู แ ลน้ อ งหมาขณะตั้ ง ท้ อ งเป็ น เรื่ อ งที่ ส�ำคัญ แต่การระวังมากเกินความจ�ำเป็นอาจ จะเกิดผลเสียต่อสุนัขและลูกสุนัขได้ โดยน้องหมาของ เราจะตั้งท้องประมาณ 60 วัน บวกลบอีก 3-5 วัน โดย จะนับวันตั้งแต่วันที่ผสมครั้งแรก ดังนั้นการตั้งท้องของ น้องหมาไม่ได้ยาวมากนัก การดูแลเอาใจใส่ที่ถูกต้อง และสมควรจึงเป็นเรื่องที่ต้อง


Where do I start? ใส่ใจ เพื่อสุขภาพที่ทั้งน้องหมาและลูกสุนัข การดูแลเรื่องความสะอาดและเรื่องหมัดก็ เป็นสิ่งส�ำคัญ ควรปรึกษาสัตวแพทย์ไว้แต่เนิ่นๆ จะดี กว่า เพื่อป้องกันโรคต่างๆ ที่เกิดจากหมัด หากมีการ ดูแลร่างกายที่ดี โภชนาการที่ดี และออกก�ำลังกาย สม�่ำเสมอ จะช่วยท�ำให้น้องหมาสามารถคลอดลูกได้ อย่างปลอดภัยมากขึ้น

อาหารเสริมส�ำหรับน้องหมาขณะตั้งท้อง

นอกเหนือจากการดูแลอาหารปกติแล้ว การให้อาหารเสริม วิตามิน และแร่ธาตุ เพิ่มเติมก็เป็นสิ่งจ�ำเป็น เพราะร่างกายของน้องหมาจะถูกลูกหมาดูดซึมวิตามินและ แร่ธาตุไป หากไม่มีการทดแทนอาจส่งผลเสียกับน้องหมาหลังคลอด เช่น สุขภาพ ทรุดโทรม มีน�้ำนมไม่เพียงพอ ขนร่วง เป็นต้น อาหารเสริมที่ส�ำคัญได้แก่ แคลเซียม ฟอสฟอรัส เพราะเป็นแร่ธาตุทนี่ ำ� ไปสร้างกระดูกของลูกหมา รวมถึงเป็นองค์ประกอบ ส�ำคัญในการผลิตน�ำ้ นม หากน้องหมาขาดแร่ธาตุดงั กล่าวจะมีอาการไข้สงู หอบ ตัวสัน่ จนถึงชักเกร็งในช่วงให้น�้ำนม และอาจท�ำให้เสียชีวติ ได้ เราสามารถเสริมแคลเซียมได้ ตั้งแต่อาทิตย์ที่ 3 เป็นต้นไป และงดการให้แคลเซียม 1 สัปดาห์ก่อนคลอด ท้ายสุด การให้อาหารเสริม วิตามิน หรือแร่ธาตุต่างๆ ควรปรึกษาสัตวแพทย์ เพื่อความ ปลอดภัยทั้งน้องหมาและลูกหมา

น้องหมาตั้งท้องกับการออกก�ำลังกาย

การออกก�ำลังกายเป็นปัจจัยส�ำคัญทีจ่ ะท�ำให้สขุ ภาพทัง้ น้องหมา และลูกหมามีสขุ ภาพดี และเป็นปัจจัยหนึง่ ทีล่ ดภาวะการคลอดยากด้วย พาน้องหมาออกก�ำลังกายด้วยการเดินเป็นประจ�ำสม�ำ่ เสมอ ไม่เกิน 20 นาทีตอ่ ครัง้ โดยสามารถเดินได้ 3-4 รอบต่อวัน การ เดินสัน้ ๆ แต่บอ่ ยๆ จะช่วยให้นอ้ งหมามีสขุ ภาพทีแ่ ข็งแรง การเล่นลูกบอล จานร่อน ก็เป็นการออก ก�ำลังกายที่ดีและคุ้นเคยกับน้องหมา แต่ควรเล่นใน ระดับที่มีความปลอดภัย หลีกเลีย่ งการออกก�ำลังในอากาศร้อน หาก เป็นหน้าร้อนควรเปลี่ยนเวลาออกก�ำลังกายเป็นช่วง เช้าหรือช่วงเย็น ในสัปดาห์ที่ 8 ไม่ควรเข้มงวดหรือหักโหมกับ การออกก�ำลังกายมากเกินไป น้องหมาควรออกก�ำลังกายอย่างน้อย 90 นาที ต่อวัน โดยแบ่งออกเป็น 3-4 ช่วงสั้นๆ

ระมัดระวัง! ช่วง 3 สัปดาห์สุดท้ พาน้องหมาออกข้างนอก ายของการตั้งท้อง ไม่ควร และเข้าใกล้น้องหมาตัว เพื่อป้องกันการติดเชื้อ อื่นๆ สามารถอาบน�้ำให้น้องห มาได้ตามปกติถึงแม้ว จะตั้งท้อง แต่ระวังอย ่า ่าอาบ น้องหมาท้องแก่แล้ว คว น�้ำตอนน้องหมามีไข้ หาก รเลี่ยงจากการอาบน�้ำเป็ นการ เช็ดตัวจะดีกว่า หลีกเลี่ยงการฉีดวัคซีน ทุกชนิด วัคซีนบางชนิ เป็นสาเหตุให้เกิดการแท ด ้งได้ ควรฉดี วัคซีนก่อนการผ สม พันธุ์ เพือ่ ป้องกนั การผ่า ไปสู่ลูกสุนขั ทางน�้ำนม น ไม่ควรทิ้งน้องหมาใกล ้ ค ลอ ดอยู่ตามล�ำพัง เพราะ น้องหมาส่วนใหญ่ต้องก ารความช่ ในระหว่างตั้งท้องอาจส วยเหลือเวลาคลอด แตห่ ากเมือกนนั้ มีเลือดห ังเกตเห็นเมือกเป็นครั้งคราว รือหนอง ให้รบี ไปพบสัต วแ ทันที เพราะอาจมีภาวะ แทรกซ้อนระหว่างตั้งคร พทย์ รภ์

29


A good Sofa

D E C O R AT I O N & D E S I G N

จะสร้างบ้านใหม่ แต่งบ้านเก่า ปรับปรุงที่ท�ำงาน ยังไงก็หนีไม่พ้นเรื่องของการซื้อโซฟามาเป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นหนึ่งในบ้าน และที่ท�ำงานแน่นอน แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่า โซฟาแบบไหนล่ะ ถึงจะเรียกว่าโซฟาที่ดี เรามีเทคนิคดีๆ มาเล่าสู่กันฟัง Even in building a new house, renovating a house or an office renovation, basic furniture that is necessary in your house and office, is to buy a new sofa. So, how we know whichever is good, here are some techniques and tips to help you to make a decision in buying a new sofa…

รงใจไม่บานปลาย : จริงๆ แล้วข้อนีค้ วรเป็นข้อแรกก่อน การเลือกซื้อโซฟา เราสามารถหารูปแบบของโซฟาได้ จากอินเตอร์เน็ต รวมถึงลองเข้า Search Engine เพื่อค้นหา ร้าน โรงงาน หรือสถานที่จำ� หน่ายว่าที่ไหนมีโซฟาในแบบที่เรา ต้องการหรือไม่ ซึ่งบางร้านค้าจะมีค�ำอธิบายสินค้า ขนาด วัสดุ หุ้มเบาะ บางที่มีแม้กระทั่งรับสั่งผลิต โดยมีวัสดุให้เราเลือก ได้ ซึ่งเราสามารถหาข้อมูลเบื้องต้น เปรียบเทียบราคา หาก ได้ตรงใจแล้วค่อยไปดูของจริงอีกครั้ง ก่อนตัดสินใจเลือกซื้อ แค่นกี้ ไ็ ด้โซฟาทีต่ รงใจ งบไม่ปานปลาย แถมประหยัดค่าเดินทาง อีกต่างหาก

ครงสร้าง : เป็นสิง่ แรกทีค่ ณ ุ ควรจะดู เพราะความคงทนแข็ง แรงของโซฟาขึน้ อยูก่ บั ปัจจัยนีเ้ ป็นหลัก ลองดูวา่ โครงสร้าง เป็นไม้ชนิดไหน ไม้เนื้ออ่อนหรือไม้เนื้อแข็ง ควรหลีกเลี่ยง โครงสร้างที่ท�ำจากพลาสติก ไม้อัด เพราะอาจจะแตกหรือร้าว ได้ ส่วนขาของโซฟาควรจะเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างหรือยึด ด้วยสกรู ลิ่ม ไม่ใช่แค่การอัดกาวอย่างเดียว

ปริงและฟองน�้ำ : สปริงและฟองน�้ำเป็นส่วนที่รองรับ น�้ำหนัก ดังนั้น การเลือกซื้อโซฟาที่ใช้สปริงและฟองน�้ำ ที่ มี คุ ณ ภาพจะช่ ว ยรองรั บ สรี ร ะของร่ า งกายเราได้ อ ย่ า งถู ก สุขลักษณะ นั่งสบาย ไม่ปวดเมื่อย ฟองน�้ำที่ดีเมื่อใช้ไปนานๆ สดุหุ้มเบาะ : การเลือกวัสดุหุ้มเบาะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ไม่ จะนิ่มลง แต่ไม่ยุบตัวเป็นแอ่ง ควรมองข้าม ไม่ใช่แค่ลวดลายเท่านั้น แต่ชนิดของวัสดุ หุ้มกลับเป็นสิ่งส�ำคัญกว่า นั่นเพราะเป็นพื้นผิวที่ผิวหนังของ ระโยชน์ใช้สอย : เนื่องจากมีโซฟาหลากหลายแบบจน เราสัมผัสอยู่ตลอด การนั่งบนโซฟา การได้สัมผัสจากวัสดุ เลือกกันไม่ถูก ก่อนที่จะเลือกซื้อควรตั้งเป้าไว้ก่อนว่า ที่ดี จะช่วยให้การร่างกายรู้สึกสบายตัว วัสดุหุ้มเบาะมีให้เลือก จะซื้อมาเพื่ออะไร เช่น โซฟาในห้องดูหนัง อาจเลือกโซฟาที่ มากมาย อาทิ มีคุณสมบัติปรับเอนนอนได้ มีความกว้างของส่วนเบาะกว้าง พลาสติก : หุ้มเบาะด้วยพลาสติก วัสดุชนิดนี้จะมีอายุการ หน่อย เพือ่ ความสบายเวลานัง่ ดูหนังนานๆ อย่าลืมว่าโซฟาทีเ่ รา ใช้งานสั้น เพราะราคาถูก เลือกไว้ประดับบ้าน ประดับทีท่ ำ� งาน สามารถบ่งบอกภาพลักษณ์ หนั ง PVC : เป็ น วั ส ดุ ที่ ถู ก เลื อ กน�ำ มาหุ ้ ม เบาะมากที่ สุ ด และไลฟ์สไตล์ของผู้เป็นเจ้าของได้ ที่ส�ำคัญควรเลือกวัสดุที่ เนื่องจากราคาไม่สูงมาก การดูแลไม่ยุ่งยาก สิ่งที่ต้องระวังคือ ท�ำความสะอาดได้ง่าย ของมีคม เพราะจะท�ำให้หนังขาดได้ หนังเทียม : มีความหนามากกว่าหนัง PVC แต่มคี วามเหนียว มากกว่า สิ่งที่ต้องระวังคือของมีคม เพราะจะท�ำให้หนังขาดได้ เช่นเดียวกับหนัง PVC หนังแท้ : เป็นหนังที่ได้มาจากสัตว์ประเภทวัวควาย มีความ ยืดหยุ่นมาก และมีความเหนียวมากกว่าหนังเทียม ยิ่งใช้จะยิ่ง นิม่ การเก็บรักษาก็งา่ ย แต่มรี าคาสูง ต้องระวังของมีคมเช่นกัน ผ้า : เป็นวัสดุทนี่ ยิ มใช้มากขึน้ ในปัจจุบนั เพราะมีลวดลายหลากหลาย และมีเนื้อผ้าให้เลือกมากมาย การดูแลรักษาค่อนข้างยุ่งยาก มากกว่าวัสดุประเภทอื่น

วั

30

LIFESTYLE


B

enefit : Since there is a wide variety of sofa available in the market, it should be considered the purpose before you make a selection, e.g. choosing a sofa for your home theatre room; you may choose a recliner chair and large-sized cushion for your convenience and enjoyment. To be concerned, sofa selection to decorate your home or office, it can be represented to your image and lifestyle as well. Meanwhile, it should be chosen the fabric type that can clean up easily.

S

pring and Cushion : Since spring and cushion are parts of supporting your weight, it is important to choose a sofa with quality spring and cushion, in order to well support to your body and comfortably seat. With time, a cushion will soften but not sag.

B

udget : Actually, the budget should be the first factor to consider. However, you can find more information through internet, including “Search Engine” to find out Sofa Store, Sofa Manufacturer, or any places where you can find out whatever you need. Some will be shown the product details, sizes, and fabric types; or some has provided a customization which they will produce a sofa according to customers’ need. From this information, you can educate yourself first and can do a price comparison before visiting the showroom and making a decision. Thus, you can get the best quality of sofa that suit your need and the one you can afford it, as well as to save your travelling cost.

C

over : Not only the sofa design consideration, we have to close look at the fabric cover, which is another important thing when buying a sofa. Since the quality fabric cover can make you feel good and comfortable while sitting on them. There are a lot of different types of fabric for your consideration; Plastic : This type of fabric has short lifetime but is cheap. PVC : This type of fabric is the most popular one since its cost is not too expensive and it can clean up easily. However, it should be careful of sharp objects to avoid tear. Synthetic Leather : This type of fabric is thicker and tougher than PVC type. As well, it should be careful of sharp objects to avoid tear. Genuine Leather : This type of fabric can be made from calf or cow. It is more flexible and tougher than synthetic leather as well as more expensive. With time, it will soften. Clean up easily. However, it should be careful of sharp objects to avoid tear. Textile : Nowadays, this type of fabric is more popular. It dues to a lot of different design and style. But it is more complex to care and clean up than other types.

F

rame : It is the first important factor for considering. Due to a durability of sofa, we have to check whether it is made of softwood or hardwood. Avoid things made with plastic or plywood because they would be broken or cracked later on. For sofa legs, you should choose a sofa whose legs are one piece with the frame or are screwed onto the frame, not only are glued onto the frame.

Angle

and Curve Enrich your life with Quality and Style

ถนนเกษตร-นวมินทร์

Crystal park เลียบทางด่วนรามอินทรา Angle and Curve CDC ปั๊ม ESSO

0 8 - 1 7 5 5 - 3 3 7 5 www.angleandcurve.net info@angleandcurve.net


E N T E R TA I N M E N Ts

F

Happy Birthday

by Danielle Steel appy Birthday by Danielle Steel begins on one birthday and ends on another. The three main characters -- one 60, one 30 and one 50 -- are each feeling the limitations of their age and the lack of love in their lives. Accidents, affairs and violence ensue, turning their lives upside down.

H

Iron House by John Hart

J

ohn Hart delivers a complex thriller in Iron House. This is the story of an orphan, turned runaway, turned mob pawn who turns away from the sins of his past when he finds love, but might have it all taken away when one man from his old life dies.

32

LIFESTYLE

or as long as he can remember, Nathan Harper (Taylor Lautner) has had the uneasy feeling that he's living someone else's life. When he stumbles upon an image of himself as a little boy on a missing persons website, all of Nathan's darkest fears come true: he realizes his parents are not his own and his life is a lie, carefully fabricated to hide something more mysterious and dangerous than he could have ever imagined. Just as he begins to piece together his true identity, Nathan is targeted by a team of trained killers, forcing him on the run with the only person he can trust, his neighbor, Karen (Lily Collins). Every second counts as Nathan and Karen race to evade an army of assassins and federal operatives. But as his opponents close in, Nathan realizes that the only way he'll survive and solve the mystery of his elusive biological father is to stop running and take matters into his own hands

Abduction

N

ew Mexico Territory. A stranger (Craig) with no memory of his past stumbles into the hard desert town of Absolution. What he discovers is that the people of Absolution don't welcome strangers, and nobody makes a move on its streets unless ordered to do so by the iron-fisted Colonel Dolarhyde (Ford). It's a town that lives in fear. But Absolution is about to experience fear it

Rise of the planet of the apes

A

n origin story in the true sense of the word, Rise of the Apes is set in present day San Francisco. The film is a reality-based cautionary tale -- a science fiction/science-fact blend where mankind's hubris leads to the development of intelligence in apes and the onset of a war for supremacy. Oscar (R)-winning visual effects house WETA Digital - employing certain of the groundbreaking technologies developed for "Avatar" - will render, for the first time ever in the film series, photo-realistic apes rather than costumed actors.

can scarcely comprehend as the desolate city is attacked by marauders from the sky. Now, the stranger they rejected is their only hope for salvation. As this gunslinger slowly starts to remember who he is and where he's been, he realizes he holds a secret that could give the town a fighting chance against the alien force.

Cowboys and aliens

L

isten up all you francophile dancin’ machines, because we’ve got intel on David Guetta’s upcoming LP Nothing But The Beat. While the French DJ’s fifth studio album won’t drop until August 30, the “Where Them Girls At” artist’s latest work will include collaborations with everyone from Flo Rida to Nicki Minaj, Taio Cruz, Ludacris, the forgetful will.i.am, Usher, Snoop Dogg, Akon, Jennifer Hudson, Timbaland, Dev and even Aussie songbird Sia. (We guess D. Guetta didn’t get our memo about Kelly Rowland.) What artist are you most excited to hear the music producer team up with?


T R AV E L I N G

วิธีผ่านการรักษาความปลอดภัยในสนามบินได้ อย่างรวดเร็ว

ถ้าไม่อยากปวดหัวกับการรอเข้าคิวกับระบบรักษา ความปลอดภัยในสนามบิน ขอแนะน�ำเคล็ดลับง่ายๆ ให้ คุณไม่ต้องเสียเวลาและผ่านด่านนี้ไปได้อย่างรวดเร็ว จัดกระเป๋าอย่างเหนือชั้น : ใครที่งงว่าการจัด กระเป๋าจะช่วยให้ผ่านได้เร็วขึ้น นี่คือเรื่องจริงนะจ๊ะ ควร จัดกระเป๋าให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ สามารถเห็นว่ามีอะไรในกระเป๋าคุณได้สะดวก จ�ำไว้ ว่าการบรรจุหรือการจัดกระเป๋าทีเ่ รียบร้อยย่อมแสดงออก ถึงความบริสุทธิ์ใจมากกว่า กระเป๋าถือห้ามมองข้าม : ไม่ใช่แค่กระเป๋า เดินทางที่ต้องจัดเตรียมให้เรียบร้อย การจัดกระเป๋าควร วางเสื้อผ้าไว้ด้านล่าง ตามด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ต่างๆ วางเสื้อผ้าทับลงไปอีกชั้นหนึ่ง และตามด้วยของ ที่ มี น�้ำ หนั ก มากกว่ า อย่ า น�ำ อุ ป กรณ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ขนาดใหญ่ใส่ไว้ในกระเป๋าถือ อีกอย่างอุปกรณ์เหล่านี้ ไม่ควรผ่านเครื่อง X-Ray เพราะอาจท�ำให้เครื่องเสียได้ เลือกเสือ้ ผ้าให้เหมาะสม : ทีด่ า่ นจะมีเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัยในการตรวจโลหะ หากมีสัญญาณ เตือนที่เครื่องตรวจจับโลหะเมื่อคุณเดินผ่าน คุณจะถูก ตรวจสอบเพิ่มเติม หรืออาจรวมถึงการใช้เครื่องมือและ การตรวจสอบที่มากกว่าปกติ ดังนั้น ควรหลีกเลี่ยงใส่ เสือ้ ผ้าทีส่ ว่ นประกอบของโลหะ หากเป็นไปได้ควรสวมใส่ รองเท้าทีส่ ามารถถอดได้สะดวก หรืออาจเป็นรองเท้าแตะ ก็ได้ เพือ่ ความสะดวกสบายในการถอดรองเท้าเข้าเครือ่ ง ตรวจจับโลหะ เตรี ย มตั วให้ พ ร้ อ ม : ตรวจเช็ คให้ พ ร้ อ มว่ า พาสปอร์ตกับตั๋วเครื่องบินอยู่หรือไม่ อยู่ในกระเป๋าใน ส่วนที่หยิบได้ง่ายหรือเปล่า เก็บเอกสารเหล่านี้ในที่ที่ สามารถหยิบใช้ได้งา่ ย เพือ่ ความรวดเร็วในการตรวจเช็ค เอกสาร มาถึงก่อนเวลาเสมอ : ก่อนการเดินทางควร ตรวจสอบวันและเวลาให้แน่นอน และถึงสนามบินก่อน เวลาเครื่องออกไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง เพื่อที่จะได้มีเวลา พอในการตรวจสอบสัมภาระ ระวังค�ำพูดและการแสดงออก : ค�ำพูดและการ แสดงออกที่ไม่เหมาะสมอาจท�ำให้คุณต้องเสียเวลาไป โดยใช่เหตุ และอาจตกไฟลท์เพราะถูกกักตัวก็เป็นได้

การเดินทางพร้อมกับลูกน้อย

ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋า รถเข็น หรืออุปกรณ์อื่นๆ ส�ำหรับเด็กก็จะต้องถูกน�ำเข้าตรวจสอบผ่านเครือ่ ง X-Ray ทั้งหมด ดังนั้น ของต่างๆ จะต้องเก็บพับให้พอดีกับ ช่องตรวจของเครือ่ ง X-Ray ถ้าคุณไม่สามารถน�ำของเข้า เครื่องได้ แจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อขอความช่วยเหลือ และเพื่อ ความรวดเร็วในการเดินทาง ควรปิด พับ อุปกรณ์ต่างๆ ก่อนถึงจุดตรวจ

34

LIFESTYLE

ารเดินทางไปต่างประเทศ แน่นอนว่าต้องมี สนามบิน สายการบิน และกฎหมายต่างๆ เดินทางอยู่บ่อยๆ เรื่องนี้คงเป็นเรื่องที่สบาย

What to

before y


หากเด็กๆ สามารถเดินได้เองแล้ว ควรให้เดินผ่าน เครื่องตรวจจับด้วยตัวเอง ไม่ควรจูง อุ้ม หรือเดินเข้าไป พร้อมกัน หากเด็กๆ ยังไม่สามารถเดินได้ด้วยตัวเอง แล้ว สัญญาณดังขณะที่คุณก�ำลังอุ้มอยู่ เจ้าหน้าที่จะท�ำการ เรียกเพื่อขอตรวจทั้งคุณและเด็กอีกครั้ง และตลอดการ ตรวจสอบจะไม่สามารถอุ้มเด็กส่งผ่านกันได้ นม น�ำ้ ผลไม้ และยาของเด็กๆ สามารถน�ำขึน้ ได้ใน ปริมาณไม่เกิน 3.4 ออนซ์ หรือ 100 มิลลิลติ ร แต่ตอ้ งแจ้ง เจ้าหน้าทีท่ จี่ ดุ ตรวจก่อนทุกครัง้ และเพือ่ ให้การเดินทางได้ รับความสะดวกมากขึ้น คุณควรปฏิบัติดังนี้ แยกนม น�้ำ ผลไม้ หรื อ ยาของเด็ ก ออกจาก ของเหลวอื่นๆ แจ้งเจ้าหน้าที่ที่จุดตรวจอย่างน้อยหนึ่งคนว่า คุณ ได้มีการน�ำนม น�้ำผลไม้ และยาของเด็กๆ มาด้วย และเพื่ อ เป็ น การดี ที่ สุ ด คุ ณ ควรจะสอบถาม กฎระเบี ย บของสายการบิ น ที่ คุ ณใช้ บ ริ ก าร ขอข้ อ มู ล เพิ่มเติมในกรณีที่คุณเดินทางพร้อมกับเด็ก เพื่อคุณจะได้ รับข้อมูลทีถ่ กู ต้อง และเด็กๆ เองก็ไม่ตอ้ งทนหิวตลอดการ เดินทางบนเครื่องบิน

ของเหลวกับการขึ้นเครื่องบิน

เรือ่ งให้เราต้องเตรียมพร้อมมากมาย กับกฎระเบียบของ ในประเทศที่เราก�ำลังจะเดินทางไป ส�ำหรับคนที่ต้อง มาก แต่สำ� หรับนักท่องเทีย่ วมือใหม่ รูไ้ ว้กไ็ ม่เสียหลายค่ะ

o know

เป็นที่รู้กันดีว่าเดี๋ยวนี้จะขึ้นเครื่องบินแต่ละที มี ข้อห้ามมากมายเกีย่ วกับการน�ำของขึน้ ไปด้วย โดยเฉพาะ ของใช้ที่เป็นของเหลว แต่รู้หรือไม่ว่า มากกว่า 70% ของ การเดินทางทางอากาศ มีการเพิ่มมาตรการรักษาความ ปลอดภัย หากคุณเคยมีประสบการณ์อย่าแปลกใจ ไม่ใช่ คุณคนเดียว คนส่วนใหญ่ทเี่ ดินทางด้วยวิธนี กี้ โ็ ดนเหมือน กันหมด ประเทศที่ใช้มาตรการแบบนี้คือ ออสเตรเลีย, ออสเตรีย, เบลเยียม, บราซิล, แคนาดา, จีน, สาธารณรัฐ เช็ก, เดนมาร์ก, อียิปต์, ฟิจิ, ฟินแลนด์, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, ฮ่องกง, อินเดีย, อินโดนีเซีย, อิตาลี, ญี่ปุ่น, มาเลเซีย, มัลดีฟส์, เม็กซิโก, โมร็อกโก, เนเธอร์แลนด์, นิวซีแลนด์, นอร์เวย์, ฟิลิปปินส์, โปรตุเกส, สาธารณรัฐ เกาหลี, สิงคโปร์, เกาหลีใต้, สเปน, สวี เ ดน, สวิ ต เซอร์ แ ลนด์ และ สหราชอาณาจักร เป็นต้น

?

you go

การเดินทาง ส�ำหรับผู้พิการ

นอกเหนือจากของใช้ ส�ำ หรั บ เด็ ก แล้ ว อุ ป กรณ์ ส�ำ หรั บ ผู ้ พิ ก ารก็ ยั ง ได้ รั บ อนุญาตให้ผ่านด่านตรวจ เช่น Wheelchair, Walkers, อุปกรณ์ ขาเที ย ม, เครื่ อ งช่ ว ยฟั ง , ออกซิ เ จน เสริมส่วนบุคคล, อุปกรณ์ที่ใช้กับผู้ป่วยโรค เบาหวาน และยั ง มี อุ ป กรณ์ อี ก มากที่ ไ ด้ รั บ อนุญาต ก่อนเดินทางคุณควรตรวจสอบกับสาย การบินอีกครั้งว่าอุปกรณ์ที่คุณจะน�ำไปด้วยได้รับ อนุญาตหรือไม่ 35


T R AV E L I N G

Ready For The Road Ahead

ที่นั่งประจ�ำต�ำแหน่งเจ้าตัวน้อย

ากคุณเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่ต้องเดินทางไป ไหนมาไหนกับลูกน้อย สิ่งจ�ำเป็นและ ไม่ควรมองข้ามคือ ความปลอดภัยในการเดินทาง เพือ่ ป้องกันลูกน้อยจากอันตรายหรืออุบตั เิ หตุที่ ไม่คาดฝัน ขณะที่เกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์และ คุณเดินทางพร้อมกับลูกน้อย โดยที่อุ้มลูกน้อย ไว้ที่ตัก ลูกน้อยของคุณมีโอกาสได้รับบาดเจ็บ สูง เพราะคุณไม่สามารถที่จะอุ้มลูกได้อย่าง มั่นคงขณะเกิดอุบัติเหตุ การให้ลูกน้อยของ คุณนั่งเบาะนิรภัยส�ำหรับเด็กในการเดินทาง จึงเป็นสิ่งจ�ำเป็นและสามารถลดการบาดเจ็บ ของลูกได้ แต่ทสี่ ำ� คัญกว่านัน้ คือ การเลือกซือ้ และติดตั้งเบาะนิรภัยส�ำหรับเด็กอย่างถูกต้อง และถูกวิธีด้วยนะคะ

รู ้ ห รื อไม่ . ..หากนั่ ง เบาะนิ ร ภั ย ส�ำ หรั บ เด็ ก ที่ไม่ปลอดภัยจะท�ำให้อัตราการเสียชีวิตของเด็ก สูงขึ้น เพราะจากสถิติพบว่า เด็กที่มีอายุต�่ำกว่า 6 ขวบ นั่งบนรถยนต์ โดยนั่งเบาะนิรภัยส�ำหรับเด็ก ทีไ่ ม่ปลอดภัยและประสบอุบตั เิ หตุจะมีอตั ราเสียชีวติ มากกว่าการนั่งเบาะนิรภัยส�ำหรับเด็กที่ปลอดภัย ถึง 4 เท่า 36

LIFESTYLE

การเลือกซื้อ

เนื่องจากอวัยวะต่างๆ ของเด็กยังเติบโตอย่างสมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็นคอ กระดูกสันหลัง หรือ ศีรษะ การใส่ใจเลือกซือ้ เบาะนัง่ นิรภัยทีเ่ หมาะสมจะต้องสามารถประคองเด็ก โดยต้องไม่กอ่ ให้เกิด แรงกดบนตัวเด็ก และมีตวั เบาะทีไ่ ม่ใหญ่หรือเล็กจนเกินไป เบาะนัง่ นิรภัยส�ำหรับเด็กมีอยูด่ ว้ ยกัน 4 แบบ แต่ละแบบถูกออกแบบให้เหมาะกับอายุ น�้ำหนัก และขนาดของเด็กทีแ่ ตกต่างกัน การเลือกซือ้ สามารถเลือกดูจากเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งในการตัดสินใจเลือกซื้อ


ประเภทของเบาะนิรภัย

Infant Carrier Seats

ส�ำ หรั บ เด็ ก แรกเกิ ดไปจนถึ ง อายุ 6 เดือน โดยมีน�้ำหนักประมาณ 9 กิโลกรัม และความสูงประมาณ 26 นิว้ ในหลายแบรนด์จะเป็นลักษณะคล้าย เปลหิ้ ว หรื อ เรี ย กว่ า แบบ 3-1 ซึ่ ง จะรวมทั้งเบาะนั่งนิรภัย รถเข็น และ เปลหิว้ เบาะนิรภัยประเภทนีเ้ ป็นเบาะ แบบหันหน้าไปด้านหลังรถ

Rear - Facing Convertible Seats

ส�ำหรับเด็ก 6 เดือน -1 ปี โดย มีน�้ำหนักประมาณ 13-14 กิโลกรัม หรือเมื่อเด็กนั่งในเบาะนั่งแล้ว ศีรษะ เด็กจะต้องห่างจากขอบบนของเบาะ ไม่ต�่ำกว่า 1 นิ้ว เบาะนิรภัยประเภท นี้เป็นเบาะแบบหันหน้าไปด้านหลังรถ

การติดตั้งเบาะนิรภัยให้ถูกต้อง

เชือ่ หรือไม่วา่ กว่า 70% ของพ่อแม่ตดิ ตัง้ เบาะนิรภัยส�ำหรับเด็กไม่ ถูกต้อง ซึง่ การติดตัง้ ทีไ่ ม่ถกู ต้องก็ไม่ตา่ งอะไรกับการไม่ได้นงั่ เบาะนิรภัย 1.อ่านคูม่ อื การติดตัง้ ให้ครบถ้วนก่อนติดตัง้ เบาะนิรภัยส�ำหรับเด็ก 2.การติดตั้งเบาะนิรภัยส�ำหรับเด็กกับเบาะนั่งให้แน่นด้วยเข็มขัด นิรภัย ซึ่งเบาะนิรภัยส�ำหรับเด็กไม่ควรขยับได้เกิน 1 นิ้ว ในแต่ละข้าง โดยสามารถให้ใช้เข่าช่วยดันเบาะนิรภัยส�ำหรับเด็กเวลาติดตั้ง เพื่อช่วย ให้คุณสามารถดึงเข็มขัดนิรภัยมารัดให้แน่นได้ เพราะเมื่อการติดตั้ง ไม่แน่นหนา หากเกิดอุบัติเหตุเด็กๆ จะได้รับบาดเจ็บที่คอและกระดูก สันหลังเป็นอย่างแรก 3.อย่าวางเบาะนิรภัยส�ำหรับเด็กไว้ที่เบาะหน้าข้างคนขับ เพราะ หากเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้น ถุงลมนิรภัยของรถยนต์จะท�ำให้เด็กได้รับการ บาดเจ็บอย่างรุนแรงได้ หากมีความจ�ำเป็นต้องวางเบาะนิรภัยส�ำหรับ เด็กประเภท Rear-Facing Convertible Seats ไว้เบาะหน้าข้าง คนขับ ควรปลดการท�ำงานของถุงลมฝั่งคนนั่งด้านหน้า หากไม่สามารถ ปลดการท�ำงานด้านหน้า ควรย้ายเด็กไปนั่งข้างหลัง 4.อย่าห่มผ้าให้เด็กๆ ก่อนการรัดเข็มขัดนิรภัย เพราะจะท�ำให้ไม่ สามารถรัดเข็มขัดนิรภัยให้กระชับได้ ซึ่งจะเป็นอันตรายกับเด็กๆ เมื่อ เกิดอุบัติเหตุ

วิธีการดูแลรักษา

หลีกเลี่ยงการตากแดดเป็นเวลานาน ท�ำความสะอาดด้วยการซัก (ถ้าเป็นรุ่นที่ สามารถถอดซักผ้าหุ้มได้) คลุมผ้าเมื่อไม่ใช้ เพื่อป้องกันสิ่งสกปรก และฝุ่นละออง

37


LIFESTYLE voucher คูปอง 1 ใบ ใช้ได้ต่อการซื้อ/ใช้บริการ 1 ครั้ง ขอสงวนสิทธิ์ในการแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรุณาแสดงคูปองก่อนสั่งซื้อสินค้าและบริการ

LIFESTYLE voucher เฉพาะคอร์สเบเกอรี่เท่านั้น คูปอง 1 ใบ ใช้ได้ต่อการซื้อ/ใช้บริการ 1 ครั้ง ขอสงวนสิทธิ์ในการแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรุณาแสดงคูปองก่อนสั่งซื้อสินค้าและบริการ หมดเขตวันที่ 31 สิงหาคม 2554

LIFESTYLE voucher คูปอง 1 ใบ ใช้ได้ต่อการซื้อ/ใช้บริการ 1 ครั้ง ขอสงวนสิทธิ์ในการแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรุณาแสดงคูปองก่อนสั่งซื้อสินค้าและบริการ

LIFESTYLE voucher คูปอง 1 ใบ ใช้ได้ต่อการซื้อ/ใช้บริการ 1 ครั้ง ขอสงวนสิทธิ์ในการแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรุณาแสดงคูปองก่อนสั่งซื้อสินค้าและบริการ

LIFESTYLE voucher คูปอง 1 ใบ ใช้ได้ต่อการซื้อ/ใช้บริการ 1 ครั้ง ขอสงวนสิทธิ์ในการแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรุณาแสดงคูปองก่อนสั่งซื้อสินค้าและบริการ

Forward - Facing Seats

Booster

หรือ Toddle Booster Seat เบาะนั่งนิรภัยชนิดนี้ส�ำหรับเด็กอายุ ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป โดยมีน�้ำหนักไม่เกิน 18 กิโลกรัม หรือเมือ่ เด็กนัง่ ในเบาะนัง่ แล้ว หัวไหล่เด็กจะต้องอยูต่ ำ�่ กว่าระดับ ของแนวเข็มขัดนิรภัย

ส�ำหรับเด็กอายุ 4-8 ปี โดยมี น�้ำหนักเกิน 18 กิโลกรัม มีทั้งแบบ ที่เป็นเบาะทั้งอันและแบบที่มีพนักพิง หลัง (High Back Booster) โดยใช้ งานร่วมกับเบาะนิรภัยแบบ 3 จุดของ เบาะหลัง

ประเภทของการรัดเข็มขัดนิรภัย

แบบ 3 จุด : เบาะนิรภัยประเภทนี้จะมีสายรัด 3 เส้น โดยจะรัดตั้งแต่บ่าทั้ง 2 ข้างลงมา เชื่อมล็อกใกล้ๆ ด้านล่าง ของที่นั่ง แบบ 5 จุด : เบาะนิรภัยประเภทนี้จะมีสายรัด 5 เส้น โดยจะมีสายรัดที่บ่า 2 เส้น สะโพก 2 เส้น และอีกเส้นที่เป้า กางเกง Overhead Shield : เบาะนิรภัยประเภทนีจ้ ะมีคาน ป้องกันการกระแทกหรือการเหวี่ยงตัวของเด็ก T-Shield : เบาะนิ ร ภั ย ประเภทนี้ จ ะมี ค านรู ป สามเหลี่ยมอยู่ติดกับสายรัดที่ช่วงบ่า

Do It!!!

เลือกปร นริ ภยั สำ� หร ะเภทของเบาะ บั เด สรีระของเด ก็ ใหเ้ หมาะสมกบั ชว่ งวยั และ ็กๆ เช่น เ บา ทารกควรส ามารถปรับ ะนั่งนิรภัยสำ� หรับ ในการนอน ควรเลือกซ ได้ม ้ ื อ เ บ า ะ นิรภัยส�ำห าก ผ้าห่อหุ้มระ รับเด็กที่ บายอาก เดก็ ๆ ควรจ าศได้ดี ไม่อับชื้น ะนงั่ เบาะน แบบ Rea ริ ภยั ส�ำห r-Facing Convertib รบั เดก็ ตั้งแต่เกิดแ le Se ละ เบาะนิรภัย นานเท่าที่เป็นไปได ats ้ เพ ปร มากกว่าเบ ะเภทนี้จะมีความปล ราะ าะนั่งนิรภ อดภัย เมื่อคุณมีก ัยประเภทอื่น ารวางแ คันใหม่ อ ย่าลืมเอาเ ผนจะซื้อรถยนต์ บาะ เด็กไปลอง ติดตั้งดูด้ว นั่งนิรภัยส�ำหรับ ยว่าสามาร กันได้หรือไ ถใช้ด้วย ม่


Business Card

Brochure

Plastic Card Photo Book

Certificate Postcard Book

Transactional Printting

Display


Lifestyle Magazine Issue1  

Lifestyle Magazine Issue1