Page 1

PIM Magazine Vol.7 No.41 November 2016

Discovering the Genius in You

อัจฉริยะดานการคิดใครครวญ Existential Intelligence

คน  ห าค

ั ฉรย น  อจ ป ิ ะใ เ ม น วา

ุ คณ ตวั

อัจฉริยะดานความเขาใจธรรมชาติ Naturalistic Intelligence

อัจฉริยะดานภาษา Linguistic Intelligence

อัจฉริยะดานตรรกะ และคณิตศาสตร Logical Mathematical Intelligence

อัจฉริยะดานมิติสัมพันธ Spatial intelligence

อัจฉริยะดานความเขาใจตนเอง Intrapersonal Intelligence

อัจฉริยะดานดนตรี Musical Intelligence

อัจฉริยะดานความสัมพันธกับผูอื่น Interpersonal Intelligence อัจฉริยะดานรางกายและการเคลื่อนไหว Bodily Kinesthetic Intelligence


สถิตอยู ในใจไทย ตราบนิจนิรันดร นอมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเปนลนพนอันหาที่สุดมิได

ขาพระพุทธเจา สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน (พีไอเอ็ม)


Issue November 2016

Contents 06 PIM Highlight 14 Around the World 16 PIM People 18 PIM Alumni 19 Letters from China 20 Living with Innovation 22 PIM Quote 23 #TeamPIM 24 PIM in Trend 26 Back to School 28 PIM Inspire 30 Our Network 31 PIM International

ASEAN's LEADING CORPORATE UNIVERSITY

Panyapiwat Institute of Management PIM Magazine Vol.7 No.41 November 2016 Office of Organizational Communication Advisor Siam Chocksawangwong Parichart Buakao Editor in Chief Warintara Wiriya Editor Wavee Charnvitidkul Editorial Staff Bhurimas Sawangmake Siriporn Hemashthiti Montakan Werachaidejudom Laphatrada Ponak Translator Dr. Sirinun Krisnajinda Proofreader Suthasinee Poungplub Kathathep Pongthong Gunauksorn Chuenchompoo Orathai Thubthonghuay Chontikan Wanaraksakul Guest Writer Passara Sutthibut Nityata Rodsilp Jukrapun Chitpong Kathathep Pongthong Chanakarn Kingkeaw Graphic Designer Eakapob Sookthong Taksakorn Nuipeng Narin Sri-u-thai Kittipat Panruang 85/1, Moo 2, Chaengwattana Road, Bang-Talad, Pakkred, Nonthaburi, 11120 THAILAND Tel. 0 2832 0200 Fax. 0 2832 0391 www.pim.ac.th www.facebook.com/pimfanpage Line: @pim.line Twitter: @PIMCampus IG: @TeamPIM

Sayhi “…ประเทศชาติของเราจะเจริญหรือเสือ่ มลงนัน้ ย่อมขึน้ อยูก่ บั การศึกษาของประชาชนแต่ละคนเป็นส�ำคัญ... ผลการศึกษา อบรมในวั น นี้ จ ะเป็ น เครื่ อ งก� ำ หนดอนาคตของชาติ ใ น วันข้างหน้า” พระราชด� ำ รั ส พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ล อดุลยเดช เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2508 พีไอเอ็มน้อมน�ำพระราชด�ำรัส เดินหน้าสูต่ น้ น�ำ้ แห่งการสร้างคน คุณภาพ โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการ ปัญญาภิวัฒน์ (สาธิต PIM) เปิดบ้านอย่างเป็นทางการต้อนรับ พ่อแม่ผปู้ กครองและนักเรียนเข้าชมอาคารเรียนใหม่เอีย่ ม 6 ชัน้ พร้อมสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมสนับสนุนการเรียนการสอน แห่งศตวรรษที่ 21 เชื่อมต่อบรรยากาศมหาวิทยาลัยแห่งองค์กร ธุรกิจ และความร่มรืน่ ของศูนย์ฝกึ อบรมธาราพาร์ค ถ.แจ้งวัฒนะ โดยจะเปิดการเรียนการสอนรุน่ แรกในปีการศึกษา 2560 ทีก่ ำ� ลัง จะถึงนี้ หนึ่งในความโดดเด่นที่สุดของโรงเรียนสาธิต PIM คือการค้นหา อัจฉริยภาพของนักเรียนเป็นรายบุคคล โดยมีกระบวนการส�ำรวจ วิเคราะห์ และดูแลให้ค�ำปรึกษาอย่างใกล้ชิด เพื่อให้นักเรียนมี ทั้งแรงบันดาลใจ เป้าหมายที่ชัดเจน ตลอดจนทักษะในการ พัฒนาตนเองให้เป็นเลิศในด้านที่ถนัด ซึ่งนับเป็นก้าวส�ำคัญ ในการสร้างคนตั้งแต่ระดับต้นน�้ำ ขอเชิญชวนท่านผู้อ่านมารู้จัก กับอัจฉริยภาพทั้ง 9 ด้าน ค้นหาความถนัดมากกว่าหนึ่งที่ซ่อน อยูใ่ นตัวเราเอง เพือ่ พัฒนาสูค่ วามเป็นเลิศไปพร้อมๆ กับนักเรียน รุ่นแรกของโรงเรียนสาธิต​PIM ค่ะ วาร์วี ชานวิทิตกุล pimmag@pim.ac.th

3


งานประชุมวิชาการระดับชาติปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 6 “นวัตกรรมเพื่อการส่งเสริมเศรษฐกิจไทยสู่โลกอนาคต” ส�ำนักวิจัยและพัฒนา คณะบริหารธุรกิจ สถาบันการจัดการ ปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) ร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่น และ วิ ท ยาลั ย บั ณ ฑิ ต เอเซี ย จั ด งานประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ ปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 6 ประจ�ำปี 2558 ณ อาคารหอประชุม ปัญญาภิวัฒน์ ถ.แจ้งวัฒนะ ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมเพื่อ การส่งเสริมเศรษฐกิจไทยสู่โลกอนาคต” โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สมภพ มานะรังสรรค์ อธิการบดีพีไอเอ็ม กล่าวเปิดงาน และกล่าวปาฐกถาในหัวข้อ “Thailand 4.0” งานนี้จัดขึ้นเป็น ประจ�ำทุกปี เพื่อประสานความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตร ทางวิ ช าการ ในการวิ จั ย พั ฒ นา ถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู ้ แ ละ เทคโนโลยี และเป็นเวทีนำ� เสนอผลงานวิจยั สูส่ งั คมในระดับชาติ 4

กสทช. ผนึกก�ำลังกับนิเทศศาสตร์ ติดอาวุธการก�ำกับดูแลและส่งเสริม การสื่อสาร "สร้างสรรค์" บนสื่อออนไลน์ ​ ส�ำนักงานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ โทรคมนาคมแห่ ง ชาติ (ส� ำ นั ก งาน กสทช.) ร่ ว มกั บ คณะ นิเทศศาสตร์ พีไอเอ็ม แถลงความร่วมมือโครงก ารส่งเสริม แนวทางการใช้ข้อมูลจากสื่อออนไลน์ของสื่อในยุคหลอมรวม เทคโนโลยี ประจ�ำปี 2559 เพือ่ ขับเคลือ่ นการพัฒนาองค์ความรู้ และเผยแพร่แนวปฏิบตั ใิ นการผลิต-รับ-ใช้ขอ้ มูลบนสือ่ ออนไลน์ ส�ำหรับผู้ประกอบการสื่อ สื่อท้องถิ่น ประชาช นผู้ใช้สื่อ และ เยาวชน


ก้าวสู่การเป็นครูผู้น�ำทางการสอนในศตวรรษที่ 21 ไปกับพีไอเอ็ม คณะศึ ก ษาศาสตร์ ร่ ว มกั บ ส� ำ นั ก สื่ อ สารองค์ ก ร พี ไ อเอ็ ม จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจากมืออาชีพสู่การเป็น ครูยุคใหม่ (PIM Train the Trainer Program) ครั้งที่ 55 ณ โรงแรม 42C The Chic Hotel จ.นครสวรรค์ เพื่อส่งเสริม องค์ความรู้ด้านกลยุทธ์การเป็นครูผู้น�ำทางการสอนยุคใหม่ งานนี้ได้รับเกียรติกล่าวต้อนรับและเปิดงานพร้อมการบรรยาย พิ เ ศษ “กลยุ ท ธ์ การเป็นครูผู้น�ำทางการสอนยุคใหม่”  โดย  รศ.ดร.พิชติ ฤทธิจ์ รูญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และรักษาการ ผู้อ�ำนวยการโครงการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตพีไอเอ็ม จากนั้น เข้าสู่ Workshop “Facilitating Active Learning in the Classroom” โดยอาจารย์ประจ�ำจากคณะศึกษาศาสตร์ พีไอเอ็ม โครงการนี้มีคณาจารย์จากโรงเรียนมัธยมศึกษาเครือข่ายจาก เขตภาคกลางเข้าร่วมทั้งสิ้น 25 โรงเรียน จ�ำนวนกว่า 50 ท่าน

พีไอเอ็ม หนึ่งในศูนย์จัดการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษา เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 17 ประจ�ำปี 2559 สมาคมนิสติ เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับส�ำนักการศึกษาทั่วไป พีไอเอ็ม ร่วมกันจัดการประกวด สุ น ทรพจน์ อุ ด มศึ ก ษา เฉลิ ม ประเกี ย รติ พ ระบาทสมเด็ จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครั้งที่ 17 ประจ�ำปี 2559 ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช โดยพีไอเอ็มเป็นหนึ่งในศูนย์จัดการประกวดภาค กลางรอบคัดเลือก ภายในหัวข้อ “เพียร อดทน เอาใจใส่ คือหัวใจ ของความส�ำเร็จในชีวิต” งานนี้ได้รับเกียรติจาก อ.พรวิทย์ พัชรินทร์ตนะกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวต้อนรับ และ คุณนิสติ จันทร์สมวงศ์ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดนนทบุรี กล่าวเปิดงาน การประกวดสุนทรพจน์นี้นับเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ที่ช ่วย เพิ่มพูนความรู้ให้แก่นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ

Visitors

คณะสภาการศึกษา จังหวัดกระบี่

บริษัท ซีทีไอ โฮลดิ้ง จ�ำกัด

บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)

ส�ำนักงานคณะกรรมการการ ศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 11 แห่ง

5


Hig PI hli M gh t

ค้นหา ความเป็นอัจฉริยะ ในตัวคุณ รู้หรือไม่ว่า ในตัวเราแต่ละคนต่างมีความเป็นอัจฉริยะซ่อนอยู่? บางคนอาจจะรูไ้ ด้จากสิง ่ ทีต ่ วั เองชอบ จากความถนัด หรือทักษะความสามารถ ทีต ่ วั เองเชีย ่ วชาญและฝึกฝนเป็นประจ�ำอยูแ่ ล้ว บางคนอาจจะค้นพบโดยบังเอิญ จากการทดลองท�ำสิ่งใหม่ๆ และพบว่าตัวเองท�ำได้ดีแม้จะเพิ่งท�ำเป็นครั้งแรก ก็ตาม แต่เชื่อหรือไม่ว่า...คนเราไม่ได้มีความเป็นอัจฉริยะอยู่ด้านใดด้านหนึ่ง เพียงด้านเดียว

เรามาค้นหาความเป็นอัจฉริยะในด้านอื่นๆ ของเรากันเถอะ!! 6


ที่มาของอัจฉริยภาพ หลากหลายด้าน ทฤษฎีพหุปัญญา หรืออัจฉริยภาพหลากหลายด้าน (Multiple Intelligences) เป็นทฤษฎี ทางการศึกษาที่มีรากฐานมา จากการค้นคว้าและวิจัยทาง สมอง ได้รับการพัฒนาขึ้นมา ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1983 โดย ดร. โฮเวิร์ด การ์ดเนอร์ (Howard Gardner) ศาสตราจารย์ด้าน การศึ ก ษาแห่ ง มหาวิ ท ยาลั ย ฮาร์เวิรด์ เป็นผูเ้ สนอทฤษฎีนใี้ น หนังสือชื่อ “Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences” ทฤษฎีดงั กล่าว ได้ เ สนอแนวคิ ด ของอั จ ฉริ ย ภาพอันมีหลากหลาย ซึง่ โดย ส่วนใหญ่ในสังคมหรือ ในโรงเรี ย นมั ก มุ ่ ง ความสนใจไป ที่บางด้าน เช่น

ความสามารถทางดนตรี กีฬา และศิลปะ ฯลฯ จึงน่าเสียดาย อย่างยิ่งที่คนซึ่งเป็นอัจฉริยะ ในด้ า นอื่ น ๆ ไม่ ไ ด้ รั บ การ สนั บ สนุ น เพี ย งเพราะความ ส า ม า ร ถ ที่ มี ไ ม ่ ไ ด ้ อ ยู ่ ใ น แนวทางที่ ค นส่ ว นใหญ่ ภาษา ตรรกะและคณิตศาสตร์ ยอมรับนั่นเอง เรามั ก ยอมรั บ นั บ ถื อ คนที่ พูดจาฉะฉานหรือคนที่มีความ คิดเป็นเหตุเป็นผล แต่โดยปกติ แล้ ว ยั ง มี ค นที่ มี พ รสวรรค์ แตกต่างออกไปอย่างเห็นได้ ชั ด ในด้ า นอื่ น ๆ ซึ่ ง การวัด ความฉลาดหรื อ IQ  แบบทั่วๆ ไปนั้นไม่ ครอบคลุม เช่น

9

อัจฉริยะทั้ง

ลักษณะส�ำคัญ ของแนวความคิดนี้

1. ความเป็นอัจฉริยะของ

คนเรามีหลากหลายด้าน ซึง่ ทุก ด้านมีความส�ำคัญเท่าเทียมกัน ไม่มีด้านไหนส�ำคัญกว่าด้าน ไหน

2. อัจฉริยภาพของแต่ละ

คนอาจจะมีมากกว่าหนึ่ง และ แต่ละคนจะมีความสามารถใน ด้ า นต่ า งๆ ไม่ เ ท่ า กั น ความ สามารถที่ผสมผสานกันท�ำให้ แต่ละคนมีเอกลักษณ์เฉพาะ ตน

3. อัจฉริยภาพนั้นสามารถ เพิ่มพูนขึ้นได้ หากได้รับการ ฝึกฝนอย่างเหมาะสมในสภาพ แวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้

อัLinguistic จฉริIntelligence ยะด้านภาษา ผูท้ เี่ ป็นอัจฉริยะด้านภาษาจะมี ความสามารถในการเรี ย นรู ้ ด้ ว ยการฟั ง พู ด อ่ า น เขี ย น สามารถใช้ภาษารูปแบบต่างๆ ตั้งแต่ภาษาพื้นเมืองไปจนถึง ภาษาอื่นๆ ได้ เป็นคนที่พัฒนา ทักษะด้านการฟังและการพูด ได้ดี ท�ำให้รับรู้ เข้าใจภาษา และสามารถสื่ อ สารให้ ผู ้ อื่ น เข้าใจได้ตามทีต่ อ้ งการ บางคน อาจเก่งในการเล่าเรือ่ ง อธิบาย การสอน สามารถจดจ�ำข้อมูล พู ด ชั ก จู ง โน้ ม น้ า วผู ้ อื่ น หรื อ วิเคราะห์การใช้ค�ำพูดได้

• ชอบเรี ย นวิ ช าภาษาไทย ภาษาต่ า งประเทศ ประวั ติ ศาสตร์ มากกว่าคณิตศาสตร์ ลักษณะเด่น • จ�ำชื่อสถานที่ เรื่องราว ราย วิทยาศาสตร์ • มีนิสัยรักการอ่าน ติดหนังสือ ละเอียดต่างๆ ได้ดี อาชีพที่ ชอบเขียน ชอบพูด สามารถเล่า • เจ้าบทเจ้ากลอน มีอารมณ์ขนั เหมาะสม เรื่องต่างๆ ได้ดี ชอบเล่นปริศนา ค�ำทาย • มักจะได้ยินเสียงของค�ำก้อง • ชอบพู ด เล่ น ค� ำ ส� ำ นวน นั ก เขี ย น บรรณาธิ ก าร อยู่ในหูก่อนที่จะได้อ่าน พูด ค�ำผวน ค�ำพ้อง นักข่าว กวี นักพูด นักแปล หรื อ เขี ย น คิ ด เป็ น ค� ำ พู ด นักหนังสือพิมพ์ ทนายความ มากกว่าเป็นภาพ  

ครู นักการเมือง

7


อัจฉริยะด้าน ตรรกะและคณิ ต ศาสตร์ Logical Mathematical Intelligence เรียนรู้ด้วยเหตุผล ตรรกะ และ ตัวเลข มักคิดเป็นระบบ หรือ เรียงล�ำดับตามเหตุการณ์ เก่ง ในการเชื่อมโยงข้อมูลชิ้นส่วน ต่างๆ เข้าเป็นภาพใหญ่ มัก กระตือรือร้นสนใจสิ่งรอบตัว เสมอๆ มีทกั ษะในการแก้ปญ ั หา จั ด ล� ำ ดั บ หรื อ จั ด กลุ ่ ม ข้ อ มู ล เชือ่ มโยงความคิดเชิงนามธรรม และเห็นความสัมพันธ์ระหว่าง ประเด็นที่เกี่ยวข้องกัน มีความ สามารถในการคิดเชิงนามธรร ม การคิ ด คาดการณ์ สามารถ จัดการกับเหตุผลที่เกี่ยวเนื่อง กันเป็นลูกโซ่ได้

ลักษณะเด่น

• ชอบและมีทักษะในการใช้ เหตุผล การซักถามปัญหาให้ คิดเชิงเหตุผล • ชอบความเป็นระบบระเบียบ และล�ำดับขั้นตอนที่ชัดเจน

8

มีความสามารถในการรับรูท้ าง สายตาได้ดี เรียนรูด้ ว้ ยการมอง เห็ น ภาพ/มิ ติ เก็ บ ข้ อ มู ล จาก การมองเห็น และจดจ�ำภาพ เหล่านั้นเป็นข้อมูลไว้ใช้ต่อไป สามารถมองเห็นพื้นที่ รูปทรง ระยะทาง และต�ำแหน่งอย่าง สัมพันธ์เชื่อมโยงกัน มีความไว ต่อการรับรู้ทิศทาง ให้ความ ส� ำ คั ญ กั บ ความเข้ า ใจที่ จ ะ น� ำ ไปสู ่ การลงมื อกระท� ำ จน สามารถถ่ายทอดแสดงออกได้ อย่ า งกลมกลื น หรื อ คิ ด ค้ น สิ่งต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาได้

• สนใจข่าวความเคลื่อนไหว เกี่ ย วกั บ วิ ท ยาศาสตร์ และ ลักษณะเด่น วิทยาการต่าง ๆ • ชอบค้นหาเหตุผลมาหักล้าง • ชอบวาดเขี ย น มี ค วาม หรือวิพากษ์วจิ ารณ์การกระท�ำ สามารถทางศิลปะ ของผู้อื่น •  ชอบฝันกลางวัน ชอบหลับตา • เชื่อถือเฉพาะแต่สิ่งที่อธิบาย คิ ด ถึ ง ภาพในความคิ ด และ จินตนาการ ได้ มีเหตุผลเพียงพอ

• ชอบทดลองแก้ปญ ั หา สนุกที่ ได้ท�ำงานกับตัวเลข หรือเกม • ชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คิดเลข การคิดเลขในใจ

อาชีพที่ เหมาะสม

อัSpatialจฉริ ย ะด้ า นมิ ต ส ิ ม ั พั น ธ์ intelligence

นั ก วิ ท ยาศาสตร์ นั ก วิ จั ย นั ก คณิ ต ศาสตร์ วิ ศ วกร โปรแกรมเมอร์ นั ก บั ญ ชี นักสถิติ แพทย์

• ชอบวาดภาพ ขี ด เขี ย น สิ่งต่างๆ ลงในกระดาษ สมุด จดงาน •  ชอบอ่ า นแผนที่ แผนภู มิ ต่างๆ •  ชอบบั น ทึ ก เรื่ อ งราวไว้ ใ น ภาพถ่ายหรือภาพวาด •  ชอบเล่นเกมต่อภาพ (Jigsaw Puzzles) เกมจับผิดภาพ หรือเกมที่เกี่ยวกับภาพ •  ชอบเรียนวิชาศิลปะ เรขา คณิต พีชคณิต •  ชอบวาดภาพในลั ก ษณะ มุมมองที่แตกต่างออกไปจาก ธรรมดา • ช อ บ ดู ห นั ง สื อ ที่ มี ภ า พ ประกอบมากกว่าหนังสือที่มี แต่ข้อความ

มี ทั้ ง สายวิ ท ย์ แ ละสายศิ ล ป์ อาชีพที่ สายวิทย์มักเป็นนักประดิษฐ์ เหมาะสม วิศวกร ส่วนสายศิลป์มักเป็น ศิ ล ปิ น ในแขนงต่ า งๆ เช่ น จิ ต รกร นั ก เขี ย นการ์ ตู น นักปั้น นักออกแบบ ช่างภาพ หรือสถาปนิก


อัจฉริยะด้าน ร่Bodilyางกายและการเคลื อ ่ นไหว Kinesthetic Intelligence

อัจฉริยะด้าน ดนตรี Musical Intelligence มีความสามารถในการซึมซับ และเข้าถึงสุนทรียะทางดนตรี สามารถจดจ�ำจังหวะ ท�ำนอง และโครงสร้างทางดนตรีได้ดี มักคิดเป็นเสียง จังหวะ และ ตอบสนองต่อเสียงดนตรี ทั้ง ด้านความชื่นชมหรือวิพากษ์ วิจารณ์ และสามารถถ่ายทอด ออกมาโดยการฮัมเพลง เคาะ จั ง หวะ เล่ น ดนตรี และร้ อ ง เพลง

มีความสามารถในการควบคุม ร่ า งกายและการเคลื่ อ นไหว สามารถใช้ มื อ ประดิ ษ ฐ์ สิ่ ง ต่างๆ ด้วยความคล่องแคล่ว ความแข็งแรง ความรวดเร็ว ความยืดหยุ่น ความประณีต และความไวทางประสาท สัมผัส สามารถจดจ�ำและจัด ระบบข้ อ มู ล สิ่ ง รอบตั ว ได้ ดี มี ทั ก ษะในด้ า นกี ฬ า การใช้ ภาษากาย ศิ ล ปะการแสดง • แยกแยะเสียงต่างๆ ได้ดี รูจ้ กั การเลี ย นแบบ การเต้ น ร� ำ ท่วงท�ำนอง เรียนรูจ้ งั หวะดนตรี การใช้ มื อ ในการสร้ า งสรรค์ ได้ดี สิ่งต่างๆ • ชอบผิวปาก ฮัมเพลงเบาๆ ลักษณะเด่น ขณะท�ำงาน • ชอบการเคลือ่ นไหว ไม่อยูน่ งิ่

• ชอบท� ำ อะไรด้ ว ยตนเอง มากกว่าจะให้คนอื่นท�ำให้ตน • ชอบท�ำมือประกอบท่าทาง ขณะพูดคุย • ชอบพูดคุยเสียงดัง เอะอะ ตึ ง ตั ง ชอบเล่ น หกคะเมน ตีลังกากับเพื่อน • ชอบเล่นเครื่องเล่นที่โลดโผน เช่น ชิงช้าสวรรค์ ม้าหมุน รถไฟ เหาะตีลังกา ฯลฯ • ชอบเรี ย นวิ ช าพลศึ ก ษา งานประดิษฐ์ ชอบท�ำกิจกรรม กลางแจ้ง

• ชอบลงมือท�ำจริงมากกว่า การอ่ า นคู ่ มื อ แนะน� ำ หรื อ ดู • มักจะเคาะโต๊ะ หรือขยับเท้า ชอบสัมผัสผูอ้ ื่นเมือ่ พูดคุยด้วย วิดีโอแนะน�ำ ตามจังหวะเมื่อฟังเพลง • เป็ น นั ก กี ฬ า กระตื อ รื อ ร้ น • ชอบใช้ ความคิ ดขณะออก • สามารถจดจ� ำ เสี ย งที่ เ คย ชอบเต้ น ร� ำ เล่ น ละคร หรื อ ก�ำลังกาย เดิน หรือวิ่ง ได้ ยิ น แม้ เ พี ย งครั้ ง เดี ย วหรื อ บทบาทสมมุติ นักแสดง นักเต้นร�ำ นักกีฬา สองครั้งได้ อาชีพที่ ช่างฝีมอื หรือผูเ้ ชีย่ วชาญด้าน

ลักษณะเด่น

• เล่ น เครื่ อ งดนตรี ไ ด้ อ ย่ า ง • ชอบร้ อ งร� ำ ท� ำ เพลง เล่ น น้อย 1 ชิ้น ดนตรี • มักจะได้ยินเสียงเพลงจาก • ชอบเสียงต่างๆ ชอบธรรม- ภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ ชาติ ไวมากกับเสียงที่อยู่รอบ หรื อ วิ ท ยุ ก ้ อ งอยู ่ ใ นหู ต ลอด ตัว เช่น เสียงกระดิ่ง น�้ำหยด เวลา

เหมาะสม ศิลปะ ศัลยแพทย์ ทหาร

นั ก ดนตรี นั ก ร้ อ ง นั ก แต่ ง อาชีพที่ เพลง ดีเจ นักวิจารณ์ดนตรี เหมาะสม วาทยกร

9


อัจฉริยะด้าน ความสั ม พั น ธ์ ก บ ั ผู อ ้ น ่ ื Interpersonal Intelligence มีความสามารถในการเข้าใจ ผู้อื่น ทั้งด้านความรู้สึกนึกคิด อารมณ์ และเจตนาที่ซ่อนเร้น อยู่ภายใน มักจะมองสิ่งต่างๆ ด้วยมุมมองของคนรอบตัว เพือ่ ให้เข้าใจว่าคนอื่นคิดอย่างไร และรู ้ สึ ก อย่ า งไร มี ทั ก ษะใน การเข้ า ใจอารมณ์ ค วามรู ้ สึ ก แรงบันดาลใจ และแรงกระตุ้น ของผู ้ ค น มี ค วามไวในการ สังเกต สีหน้า ท่าทาง น�้ำเสียง และสามารถตอบสนองได้ อย่างเหมาะสม สามารถจูงใจ ผู้อื่นเพื่อให้เกิดความร่วมมือ กัน และท�ำให้เกิดบรรยากาศ ที่ดีระหว่างผู้คน

• ชอบเป็นผู้น�ำ หรือมีส่วนร่วม ในกลุ่ม • ชอบแสดงออกให้ ผู ้ อื่ น ท� ำ ตาม ช่วยเหลือผูอ้ นื่ ท�ำงานหรือ ประสานงานกับผู้อื่นได้ดี

อัจฉริยะด้าน ความเข้ า ใจตนเอง Intrapersonal Intelligence

มีความสามารถในการรูจ้ กั และ • ชอบพู ด ชั ก จู ง ให้ ผู ้ อื่ น ท� ำ เข้าใจตนเอง สื่อสารกับตนเอง มากกว่าจะลงมือท�ำด้วยตนเอง ได้ มี ส ติ กั บ ภาวะภายใน มี • เข้าใจผู้อื่นได้ดี สามารถอ่าน ความรู้เท่าทันอารมณ์ ความ รูส้ กึ นึกคิด เข้าใจแรงปรารถนา กิริยาท่าทางของผู้อื่นได้ และความใฝ่ฝันของตน มอง • มักจะมีเพื่อนสนิทหลายคน ภาพตนเองตามความเป็นจริง • ชอบสังคม อยู่ร่วมกับผู้อื่น รู ้ ถึ ง จุ ด อ่ อ นหรื อ ข้ อ บกพร่ อ ง ลักษณะเด่น มากกว่าจะอยู่คนเดียวที่บ้าน ของตนเอง ในขณะเดียวกันก็รู้ ว่ า ตนมี จุ ด แข็ ง หรื อ ความ • ชอบมีเพื่อน ชอบพบปะผู้คน ในวันหยุด ครู ผู้ให้ค�ำปรึกษา นักการทูต สามารถในเรื่องใด รวมไปถึง ร่วมสังสรรค์กับผู้อื่น พนั ก งานขาย พนั ก งาน สามารถวิเคราะห์แบบแผนการ คิ ดของตนได้ เข้ า ใจบทบาท อาชีพที่ ต ้ อ น รั บ นั ก ก า ร ต ล า ด หน้าทีแ่ ละสัมพันธภาพกับผูอ้ นื่ เหมาะสม ประชาสัมพันธ์ นักการเมือง นักสังคมสงเคราะห์ นักธุรกิจ และสามารถแสดงออกได้ นักเจรจาต่อรอง นักบริหาร อย่างเหมาะสมตามกาลเทศะ และสถานการณ์ รู้ว่าเมื่อไหร่ ผู้จัดการ ควรเผชิญหน้า เมื่อไหร่ที่ควร หลีกเลี่ยง และเมื่อไหร่ที่ต้อง ขอความช่วยเหลือ

ลักษณะเด่น

• ติ ด ตามสิ่ ง ที่ ต นเองสนใจ เป็นพิเศษ มีแรงจูงใจสูง • มีอสิ ระในความคิด รูต้ วั ว่าท�ำ อะไรอยู่ และพัฒนาความรู้สึก นึกคิดอยู่เสมอ • ชอบใช้เวลาว่างในวันหยุดอยู่ คนเดียวมากกว่าทีจ่ ะออกไปใน สถานที่ที่มีคนมากๆ

• เข้าใจตนเอง หมกมุ่นอยู่กับ • ชอบอยู่ตามล�ำพังคนเดียว ความรู้สึก ความคิด และการ เงียบๆ คิดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับ แสดงออกของตัวเอง ตนเอง • ชอบท� ำ อะไรด้ ว ยตนเอง มากกว่าที่จะคอยให้คนอื่นมา ช่วยเหลือ

อาชีพที่ เหมาะสม

10

นั ก ปรั ช ญา นั ก จิ ต วิ ท ยา นั ก วิ จั ย นั ก คิ ด นั ก เขี ย น นั ก วิ ท ยาศาสตร์ เจ้ า ของ กิจการ


ที่มา : - จันทร์เพ็ญ ชูประภาวรรณ. พหุปัญญา (Multiple Intelligence). (Online) 2557; http://taamkru.com/th/พหุปัญญา/ - ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา. ทฤษฎีพหุปัญญา. (Online) 2549; http://www.happyhomeclinic.com/a01-multiple intelligence.htm - ทิศนา แขมมณี. (2553). ศาสตร์การสอน : องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ. (พิมพ์ครั้งที่ 12). กรุงเทพฯ: ด่านสุทธาการพิมพ์. - ศิลป์ชัย เทศนา. พหุปัญญา : วิถีการเรียนรู้ที่แตกต่าง. (Online); http://www.krujongrak.com/mi/mi_selftest1.htm - เว็บไซต์ http://www.baaniq.com/multiple-intelligences/

อัจฉริยะด้าน ความเข้ า ใจธรรมชาติ Naturalistic Intelligence มีความสามารถในการเรียนรู้ สิ่งต่างๆ ในธรรมชาติรอบตัว รู้จักและเข้าใจธรรมชาติอย่าง ลึ ก ซึ้ ง เข้ า ใจกฎเกณฑ์ และ ปรากฏการณ์ ต ่ า งๆ ของ ธรรมชาติ มี ค วามไวในการ สังเกต เพื่อคาดการณ์ความ เป็นไปของธรรมชาติ สามารถ มองเห็ น ล� ำ ดั บ ชั้ น ของความ เชื่อมโยงในธรรมชาติ และมี ทั ก ษะในการจั ด ระบบคิ ด ภายในตัวเอง สามารถจดจ�ำ แยกแยะรายละเอียด และสนุก กับการจัดระบบสิ่งต่างๆ รอบ ตัว ชอบที่จะใช้กราฟ แผนภูมิ ตาราง และล�ำดับเวลา

อัจฉริยะด้าน การคิ ด ใคร่ ค รวญ Existential Intelligence

• สนใจความเป็นไปในสังคม รอบตัว ชอบศึกษาเรือ่ งราวของ มีความสามารถในการเชือ่ มโยง มนุษย์ การด�ำรงชีวิต จิตวิทยา สิ่งต่างๆ เข้ากับภาพใหญ่ จน • คิดถึงการอนุรักษ์ทรัพยากร เห็นความงดงามของสรรพสิ่ง ธรรมชาติและการพัฒนาอย่าง ในโลก เชื่อมโยงการด�ำรงอยู่ ของมนุษย์และตนเองกับสิ่งที่ ยั่งยืนเพื่อสิ่งแวดล้อม ใหญ่กว่า เช่น จักรวาล พระเจ้า • เข้าใจธรรมชาติของพืชและ ความดีงาม สามารถรวบรวม สั ต ว์ ไ ด้ เ ป็ น อย่ า งดี รู ้ จั ก ชื่ อ สรุปรายละเอียด แล้วท�ำให้เกิด ต้นไม้ ดอกไม้หลายชนิด ความเข้าใจถึงสิ่งที่ใหญ่กว่า • ไวต่อความรู้สึก การเปลี่ยน เห็ น คุ ณ ค่ า ของการเกิ ด เป็ น แปลงของดิน ฟ้า อากาศ มนุษย์ เห็นความงดงามของ • สามารถปรั บ ตั ว เข้ า กั บ ศิลปะ คุณธรรม และมีแนวโน้ม ที่จะใส่ใจกับการค้นหาความ สิ่งแวดล้อมได้ดี หมายในชีวิต รู้สึกเป็นอันหนึ่ง ลักษณะเด่น • มี ค วามรู ้ เ รื่ อ งดวงดาว อั น เดี ย วกั บ ครอบครั ว และ • ชอบสัตว์ ชอบเลี้ยงสัตว์ จักรวาล สนใจวิวัฒนาการของ เพื่อนๆ รวมไปถึงชุมชน และ • สนใจสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ สิ่งมีชีวิต ขยายไปถึงชุมชนโลก รอบตัว เกษตรกร ท�ำฟาร์มเลี้ยงสัตว์

อาชีพที่ นักปรุงอาหาร (เชฟ) นักวิจัย เหมาะสม นักวิทยาศาสตร์ นักส�ำรวจ

นักสิง่ แวดล้อม นักธรณีวทิ ยา นักมานุษยวิทยา

อาชีพที่ เหมาะสม

ลักษณะเด่น • ช่างคิด สงสัยใคร่รู้ ตัง้ ค�ำถาม กับตัวเองในเรื่องความเป็นไป ของชีวิต • สนใจเรือ่ งชีวติ หลังความตาย เรื่องเหนือจริง มิติลึกลับ • พยายามมองหาความเชื่อม โยงระหว่ า งการเรี ย นรู ้ ส าขา ย่อยๆ เข้าเป็นภาพใหญ่ • สนใจและชื่ น ชมวรรณคดี เรื่ อ งเล่ า อั ต ชี ว ประวั ติ ข อง คนต่างวัฒนธรรม • ชอบเข้ า ไปเกี่ ย วข้ อ งกั บ ประเด็ น ทางสั ง คมและการ เมือง ศาสนา และการพัฒนา ด้านจิตวิญญาณ

นักคิด นักเขียน นักปรัชญา

แนวความคิดของ ดร.โฮเวิรด์ การ์ดเนอร์ ก่อให้เกิดการเปลีย่ นแปลงทางความคิด และมีอทิ ธิพลอย่างกว้างขวางต่อการจัดการศึกษา และการเรียนการสอนทัง้ ในโรงเรียนและมหาวิทยาลัย ปัจจุบนั ทฤษฎีนไี้ ด้ถกู น�ำไปประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายในกระบวนการส่งเสริม การเรียนรู้ต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนได้ค้นพบศักยภาพของตนเอง สามารถตั้งเป้าหมายได้ตรงกับความสามารถและความสนใจ ท�ำให้รัก ในการเรียนรู้ การท�ำงาน และด�ำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข 11


เด็กนิเทศศาสตร์ พีไอเอ็ม รู้จักตัวเองด้วยทฤษฎีพหุปัญญา คณะนิ เ ทศศาสตร์ พี ไ อเอ็ ม น� ำ ทฤษฎี พหุปญ ั ญามาประยุกต์ใช้ในการออกแบบการ เรียนการสอนและกิจกรรมส�ำหรับคณะตัง้ แต่ ปี 2554 โดย ดร.สุดารัตน์ ดิษยวรรธนะ จั น ทราวั ฒ นากุ ล อดี ต คณบดี ค ณะ นิเทศศาสตร์ และ อ.เอฟ-ชัย วุฒิ รื่นเริง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร

รู้จักตัวเองด้วยพหุปัญญา “คณะนิเทศศาสตร์ได้จดั ท�ำแบบทดสอบที่ อ้างอิงจากทฤษฎีพหุปัญญามาทดสอบ นักศึกษานิเทศทีเ่ ข้ามาเรียนกับเราว่ามีจดุ เด่นหรือจุดด้อยด้านใดบ้าง โดยหลังจาก เรียนไป 2 สัปดาห์ เด็กปี 1 ทุกคนจะได้ท�ำ แบบทดสอบนี้ จากนั้ น จะรายงานผล ทดสอบให้ผู้ปกครองกับนักศึกษาทราบ เพื่อหาแนวทางในการออกแบบการเรียน การสอนและกิจกรรมที่เหมาะสม”

เสริมจุดเด่น กลบจุดด้อย “เราน�ำผลทดสอบของนักศึกษาแต่ละคน มาพิจารณาและเปรียบเทียบหาค่าเฉลี่ย เพื่อให้อาจารย์มีบทบาทในการผลักดัน นักศึกษาให้แสดงความสามารถทีโ่ ดดเด่น ของตั ว เองออกมา เช่ น นั ก ศึ ก ษาที่ มี ศักยภาพด้านภาษาและมนุษยสัมพันธ์ อาจารย์ก็จะให้ออกมาพูดหน้าห้องบ่อยๆ ช่วงฝึกงานก็จะเน้นงานที่ได้พบปะผู้คน หรือใช้ภาษา เช่น งานประชาสัมพันธ์ ส่วน คนที่มีจุดด้อยในด้านใด เราก็หากิจกรรม เสริมเพื่อให้เขาได้พัฒนามากขึ้น

ท�ำสิง่ ทีไ่ ม่ชอบ หรือไม่ใช่ตวั เขา นอกจากนี้ ควรติดตามผลด้วยว่า หลังจากท�ำแล้ว ประสบความส�ำเร็จมากน้อยเพียงใด อย่าง เด็กนิเทศพีไอเอ็มรุน่ แรกทีเ่ ข้ามา ทุกคนได้ ท�ำแบบทดสอบนี้ และเรียนจบแบบ 100% หัวใจส�ำคัญคือความเอาใจใส่ ได้ท�ำงานที่ตรงกับความถนัด สิ่งนี้ท�ำให้ “อาจารย์ เ ป็ น ส่ ว นส� ำ คั ญ ต้ อ งใส่ ใ จ เราภูมิใจว่า นอกจากได้ให้ความรู้แล้ว นักศึกษาทุกคนว่ามีจุดเด่นด้านใด และ นักศึกษาที่จบออกไปนั้นยังได้รู้จักตัวเอง พัฒนาเขาให้ถูกทาง ไม่ใช่ยัดเยียดให้เขา อีกด้วย” 12

พหุปัญญาสไตล์เด็กนิเทศ

พีไอเอ็ม

2 Weeks • นั ก ศึ ก ษาเรี ย นวิ ช าปรั บ พื้ น ฐานด้ า นนิ เ ทศศาสตร์ 2 สัปดาห์

• ผู้สอนให้นักศึกษาท�ำแบบ ทดสอบความสามารถในด้าน ต่างๆ ตามทฤษฎีพหุปัญญา

• น�ำผลทดสอบที่ได้ไปจัดท�ำ กราฟ เพื่อหาค่าเฉลี่ยของเด็ก แต่ละคนว่ามีความสามารถที่ จะเรียนรู้ด้านใด

• ผู ้ ส อนประชุ ม ร่ ว มกั บ ผู ้ ปกครองและนั ก ศึ ก ษา เพื่ อ แจ้งผลทดสอบและปรึกษาว่า ควรพัฒนานักศึกษาในด้านใด

• ออกแบบการเรียนการสอน และกิจกรรมให้เหมาะสมกับ นักศึกษา


สาธิตพีไอเอ็ม

แตกต่างอย่างโดดเด่น การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เน้นให้ผู้เรียนมี บทบาทส�ำคัญในการเรียนรู้ ครูและโรงเรียนท�ำ หน้าที่เป็น Facilitator อ�ำนวยความสะดวกให้ ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านประสบการณ์ จริง มีการจัดรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อค้นหาและพัฒนาศักยภาพตามความถนัด ของตัวเองมากกว่าการเรียนแบบท่องจ�ำเพือ่ สอบ ท�ำให้ผู้เรียนมีโอกาสในการค้นหาความถนัด และ มีแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ระยะยาว เพราะ ผู ้ เ รี ย นมองเห็ น ประโยชน์ แ ละเป้ า หมายใน การประกอบอาชีพและด�ำรงชีวิต

• สร้างนักบริหารจัดการที่เก่งและดี ทุ ก สาขาอาชี พ ต้ อ งอาศั ย ทั ก ษะบริ ห ารจั ด การ และคุณธรรม นักเรียนโรงเรียนสาธิต PIM จะได้ เรียนรู้และฝึกทักษะดังกล่าวผ่านกิจกรรมทั้งใน และนอกห้องเรียนตลอด 6 ปีเต็ม

• เรียนรู้จากประสบการณ์จริง เรียนรูด้ ว้ ยการปฏิบตั จิ ริง เพือ่ ให้เกิดทักษะการคิด วิเคราะห์ ตัดสินใจได้ แก้ปัญหาเป็น

• เน้นทักษะการสื่อสาร จั ด สิ่ ง แวดล้ อ มและกิ จ กรรมให้ ต ้ อ งใช้ ภ าษา อังกฤษ-ภาษาจีนในห้องเรียนและชีวิตประจ�ำวัน

• เป็นเลิศตามความถนัด ส่งเสริมให้เรียนตามความถนัด เพื่อให้มีเป้าหมาย แรงบันดาลใจ และพัฒนาตนเองตามศักยภาพ สูงสุด

• Counseling Service ระบบแนะแนวที่ เ น้ น การดู แ ลให้ ค� ำปรึ ก ษาแบบ รายบุคคลและครบในทุกมิติ

Discovering the Genius in You Don’t you realize that there is a genius hidden inside you? Some people may find out their talent from what they enjoy doing, what they are capable of, or what they are expert in. For others, the discovery may come, by chance, from their experimenting with new ideas, and realize that they are able to do it well even when it is their first time of doing that. Believe it or not? We are not gifted in only one aspect; in fact, we are multiply gifted. According to Dr. Howard Gardner of Harvard School of Education, human beings may possess multiple intelligences. He proposes that multiple intelligences may be classified into 9 abilities: linguistic intelligence,

logical mathematical intelligence, spatial intelligence, musical intelligence, bodily kinesthetic intelligence, interpersonal intelligence, intrapersonal intelligence, naturalistic Intelligence and existential intelligence. Since then, Dr. Gardner’s concepts have been widely influential in educational and classroom management at school and university levels. At present, his theory has been extensively applied in a variety of learning processes to enable learners’ discovery of their own capabilities. In turn, these would enable them to set goals compatible to their abilities and interests, to love learning, as well as to live a happy life.

• เครือข่ายมหาวิทยาลัยทั่วโลก สร้างโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยทั้งในและ ต่างประเทศ

• Digital Classroom ห้องเรียนเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษ ที่ 21 ส่งเสริมบรรยากาศการเรียนให้สนุกสนาน น่าสนใจ และเรียนอย่างมีความสุข

• จ�ำนวนผู้เรียนไม่มาก ด้วยจ�ำนวนผูเ้ รียนต่อห้องไม่เกิน 35 คน ท�ำให้ดแู ล ทั่วถึง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ โทรศัพท์ 0 2837 1111 www.satit.pim.ac.th @satitpim satit.pim

13


Around the World : ภัสสรา สุทธิบุตร และนิตยตา รอดศิลป์ สำ�นักสื่อสารองค์กร

ไขความลับ CSR สไตล์องค์กรระดับโลก “CSR ของบริษัท” หลายคนคงเคยได้ยินค�ำนี้มาบ้าง CSR นั้นย่อมาจาก Corporate Social Responsibility แต่จะมีสักกี่คนที่เข้าใจและมองเห็นประโยชน์อย่างลึกซึ้งว่า CSR ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือ ประชาสัมพันธ์ หรือเป็นเรื่องของการทุ่มงบประมาณเพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้แก่องค์กร แต่การใช้ CSR ให้เป็น หมายถึง การมีกุญแจส�ำคัญที่จะเปิดประตูสู่การเป็นองค์กรก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืน ฉบับนี้เราได้พูดคุยกับกูรูด้าน CSR ขององค์กรระดับโลก ซึ่ง เป็ น อี ก หนึ่ ง พั น ธมิ ต รของพี ไ อเอ็ ม “คุ ณ กรรณิ การ์ จรั ส อุ ไ ร” ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ บริษทั พรอคเตอร์ แอน แกมเบิล เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) หรือ P&G ซึ่งบอกเล่าแนวทางในการท�ำ CSR แบบธรรมดาทีไ่ ม่ธรรมดาจน P&G ได้รบั รางวัลการท�ำ CSR ระดับโลก แน่นอนว่าคนส่วนใหญ่รู้จัก CSR ตามความหมายของมัน คือ เป็นการแสดงความรับผิดชอบขององค์กรที่มีต่อชุมชน เป็นการ คืนก�ำไรสูส่ งั คมในหลากหลายรูปแบบ และแน่นอนอีกว่า เมือ่ จัด กิจกรรม องค์กรก็อยากจะให้สงั คมได้รบั รูเ้ รือ่ งราวดีๆ นีใ้ นวงกว้าง ดังนั้นคนจ�ำนวนไม่น้อยจึงมองภาพของการท�ำ CSR ในมิติของ งานประชาสัมพันธ์เพียงอย่างเดียว แต่จริงๆ แล้ว CSR มีความ ลึกซึง้ กว่านัน้ มาก เพราะหากทุกคนในองค์กรได้รบั การปลูกฝังให้ เห็นว่า องค์กรของเราจะร่วมรับผิดชอบหรือคืนก�ำไรสู่สังคมใน ทิศทางไหน มันจะเป็นพลังในการขับเคลื่อนองค์กร คนท�ำงาน แม้จะเป็นเพียงส่วนเล็กๆ ขององค์กร ก็จะตระหนักถึงคุณค่า ในงานที่ตัวเองรับผิดชอบ เพราะทุกวันที่ได้ท�ำงานคือการเป็น ส่วนหนึ่งซึ่งช่วยยกระดับสังคมที่เราอยู่ร่วมกันให้ดีขึ้นๆ ทุกวัน จุดนี้จึงเป็นสิ่งที่คุณกรรณิการ์มองว่า การท�ำ CSR แท้จริงแล้ว คือ การวางยุทธศาสตร์ในการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร แต่ การที่องค์กรจะเลือกท�ำ CSR ในเรื่องอะไรนั้น เป็นสิ่งที่ต้อง พิจารณากันให้ดี เพราะในหลายครั้งจะเห็นถึงการท�ำ CSR แบบ ตามน�้ำ ซึ่งคุณกรรณิการ์ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า การท�ำ CSR 14


Unveiling the Secret to a Global Organization’s CSR Success คุณกรรณิการ์ จรัสอุไร

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ บริษัท พรอคเตอร์ แอน แกมเบิล เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จ�ำกัด

สามารถท�ำได้หลากหลาย ไม่จำ� เป็นต้องมีรปู แบบเหมือนกัน หรือ รูปแบบตายตัว แต่ที่ส�ำคัญที่สุด คือ ต้องสอดคล้องกับธุรกิจของ องค์กร ซึง่ เป็นโจทย์สำ� หรับผูบ้ ริหารและผูร้ บั ผิดชอบด้าน CSR ที่ ต้องอ่านเกมให้ออก ประกอบกับหากสามารถดูทศิ ทางของสังคม ได้ถูกต้อง ก็จะท�ำให้เราก�ำหนดแผนการท�ำ CSR ขององค์กรได้ อย่างมืออาชีพ เช่น P&G เป็นผู้ผลิตสินค้าอุปโภครายใหญ่ระดับ โลก การก�ำหนดแนวทางการท�ำ CSR จึงต้องพิจารณาเทรนด์ของ โลกว่า ณ ปัจจุบนั และอนาคตอันใกล้ มีประเด็นอะไรทีโ่ ลกจับตา มอง อย่าง P&G จะให้ความส�ำคัญกับ “การพัฒนาโลกหลังปี 2015” (Post-2015 Development Agenda) ขององค์การ สหประชาติ ซึง่ รวบรวมความคิดเห็นจากแต่ละประเทศทัว่ โลกใน การก�ำหนดแนวทางเพื่อเดินหน้าพัฒนาสังคมโลก ซึ่งเมื่อศึกษา กรอบอ้างอิงนี้อย่างรอบด้านแล้ว ก็จะน�ำมาเชื่อมโยงให้เหมาะ กับธุรกิจ แล้วก�ำหนดเป็นแผนการท�ำ CSR ในแบบฉบับของ P&G หรืออีกตัวอย่างหนึ่ง เนื่องจากผลิตภัณฑ์ของ P&G หลายอย่าง เกี่ยวข้องกับการใช้น�้ำ ไม่ว่าจะเป็นแชมพู สบู่ ยาสีฟัน น�้ำยา ซักผ้า ฯลฯ ดังนั้นเราจึงให้ความส�ำคัญกับเรื่องแหล่งน�้ำสะอาด และปลอดภัยเป็นอย่างยิง่ จึงได้จดั โครงการเพือ่ ช่วยให้ชมุ ชนห่าง ไกลมีนำ�้ สะอาดไว้ใช้อปุ โภคบริโภค มีการคิดค้นเทคโนโลยีบำ� บัด น�ำ้ ในแหล่งน�ำ้ ธรรมชาติ โดยใช้ผงบรรจุในซองขนาดเล็ก น�ำ้ หนัก 4 กรัม สามารถผสมน�้ำได้ 10 ลิตร ทิ้งไว้เพียง 30 นาที สามารถ ฆ่าเชือ้ แบคทีเรีย ไวรัส และปรสิตในน�ำ้ สามารถน�ำมาดืม่ ได้อย่าง ปลอดภั ย ท� ำ ให้ ป ระชาชนโดยเฉพาะเด็ ก ๆ มี สุ ข อนามั ย ที่ ดี รวมถึ ง ในกรณี ภั ย ธรรมชาติ ก็ ไ ด้ ใ ช้ เ ทคโนโลยี นี้ ช ่ ว ยเหลื อ ผู้ขาดแคลนน�้ำสะอาด ลดภาระการขนส่งน�้ำดื่มบรรจุขวดซึ่งมี น�้ำหนักมาก ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อพนักงาน P&G ได้เห็นประโยชน์ และเข้าใจความส�ำคัญของน�้ำ ก็ท�ำให้เกิดความพยายามในการ ต่อยอด พัฒนาความคิด สร้างเป็นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อลด การใช้น�้ำ เช่น น�้ำยาซักผ้าสูตรลดการใช้น�้ำในขั้นตอนสุดท้าย

Corporate Social Responsibility is not merely a tool for public relations or a budget aimed to build corporate image. On the contrary, CSR can help to raise the social standard for a better social co-living life, as well as to set a strategic plan for a corporate sustainable growth. This has been possible with the initiative of Proctor and Gamble Trading (Thailand) or P&G, the world’s winner of CSR Corporate. The company set their directives for CSR through the consideration of global trends, focusing on the United Nations’ Post-2015 Development Agenda, a compilation of ideas on trends towards advancing the global development. The careful study of this framework is then linked to P&G lines of business and applied to the company’s CSR plan.

จึงเห็นได้ชดั เจนว่า การวางแผน CSR ทีช่ ดั เจน ตอบโจทย์องค์กร เปรียบเสมือนการเปิดประตูให้ทกุ หน่วยในองค์กร ตัง้ แต่สว่ นเล็กๆ ไม่ว่าจะอยู่ในห้องแล็บ หรือส่วนหน้างานที่ได้พบปะลูกค้า ได้ ค้นเจอเป้าหมายในการท�ำงานร่วมกัน ไม่ได้มองแค่งานตัวเอง แต่มองไกลไปถึงครอบครัว องค์กร และสังคม จึงไม่แปลกที่จะ บอกว่า CSR คือ ยุทธศาสตร์ของการเติบโตอย่างยั่งยืน ไม่ใช่ สิง่ ทีท่ ำ� ตามกระแส ซึง่ ได้ภาพลักษณ์ชวั่ คราวและหายไปในเวลา อันรวดเร็ว คุณกรรณิการ์กล่าวทิ้งท้ายอย่างน่าสนใจ 15


PIM People

สอนโอ๊ปป้าพูดไทยที่

HUFS อาจารย์แอน - ธิดารัตน์ งามนิกร อาจารย์ ประจ�ำกลุม่ สาขาวิชาภาษาไทย ส�ำนักการ ศึกษาทั่วไป เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่แสดง ให้เห็นถึงพลัง University of Networking ของพีไอเอ็ม เมื่อได้รับจดหมายเชิญจาก Hankuk University of Foreign Studies (HUFS) ไปสอนภาษาไทย เป็นเวลา 1 ปี ในระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2559 - 28 กุมภาพันธ์ 2560

“คนเกาหลีให้ความสนใจภาษาไทยมาก ค่ะ จากการสอบถามมีทั้งคนที่รู้จักเมือง ไทย และอยากเรียนภาษาไทย หรือบางคน ก็ไม่เคยไป แต่อยากเรียนภาษาไทยเป็น ภาษาที่สามเพื่อโอกาสในการท�ำงานและ ติดต่อสื่อสารกับคนไทยค่ะ นักศึกษาที่ สนใจมาเรี ย นภาษาไทยส่ ว นใหญ่ เ ป็ น นักศึกษาวิชาเอกล่ามและการแปลภาษา ไทย หรือเรียนภาษาไทยเป็นวิชาโท โดยวิธี การสอนนั้นอาจารย์จะไม่บรรยายอย่าง เดียว แต่จะเน้นให้นักศึกษาฝึกทักษะการ ฟังและพูดภาษาไทย มีกิจกรรมและสื่อ การเรียนการสอนเพื่อช่วยในการจดจ�ำ เช่น การเล่นเกม การฟังเพลง ดูคลิปจาก YouTube การจับกลุ่มสนทนา ฯลฯ” “ปัญหาที่อาจารย์พบในระหว่างการสอน คือ นักศึกษาแต่ละคนมีพนื้ ฐานภาษาไทย แตกต่างกัน อาจารย์จงึ ต้องจัดเนือ้ หาและ แบบทดสอบให้เหมาะสม ส่วนปัญหาอีก อย่างคือ ตัวอาจารย์เองต้องปรับตัวใน ต่างแดนด้วย เพราะเราก็ไม่รภู้ าษาเกาหลี มาก่อน แต่พอได้ลงเรียนภาษาเกาหลี ระดับต้นและสื่อสารกับคนเกาหลีมากขึ้น ทั้งกับนักศึกษาที่เราสอน และการใช้ชีวิต ประจ�ำวัน ก็สามารถด�ำเนินชีวิตได้ดีขึ้น เป็นล�ำดับ”

“ประสบการณ์ทอี่ าจารย์ได้รบั โดยตรงจาก การมาสอนทีเ่ กาหลีคอื การสอนภาษาไทย ให้ แ ก่ ช าวต่ า งชาติ ซึ่ ง สามารถน� ำ ไป ประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นอนาคต ได้ รู ้ จั ก ประเทศ เกาหลี ทั้ ง ด้ า นวั ฒ นธรรม วิ ถีชี วิต และ สภาพสังคม การทีพ่ ไี อเอ็มมีเครือข่ายด้าน การศึ ก ษาก็ จ ะท� ำ ให้ นั ก ศึ ก ษาต่ า งชาติ สนใจและอยากรู้จักเรามากขึ้น นักศึกษา หลายต่อหลายคนที่ HUFS อยากมาเป็น นอกจากจะได้ไปใช้ชีวิตในแดนกิมจิ ซึ่ง นักเรียนแลกเปลีย่ นทีพ่ ไี อเอ็ม หรือบางคน เป็นประสบการณ์ล�้ำค่าที่หาไม่ได้ง่ายๆ ก็ต้องการมาฝึกงานกับเครือซีพีค่ะ” แล้ว อาจารย์แอนยังท�ำหน้าเป็นตัวแทน คนไทยถ่ า ยทอดเรื่ อ งราวต่ า งๆ ให้ ค น เกาหลีรู้จักเมืองไทยมากขึ้น 16


PIM Alliance

กลุมบริษัท ยูนิลีเวอร ในประเทศไทย

ในปี 2475 บริษัท สยามอินดัสตรี ซึ่งมีบริษัทแม่อยู่ในประเทศอังกฤษและประเทศ เนเธอร์แลนด์ ได้ถือก�ำเนิดขึ้นในประเทศไทย เพื่อน�ำสินค้าอุปโภคมาสู่ความต้องการของ ผูบ้ ริโภคชาวไทย และพัฒนา เติบโตมาเป็นกลุม่ บริษทั ยูนลิ เี วอร์ ในประเทศไทย ในปัจจุบนั พันธกิจของยูนิลีเวอร์ คือ เราท�ำงานทุกวันเพื่อสร้างสรรค์อนาคตที่ดียิ่งขึ้น เราช่วยให้ผู้คน รู้สึกดี มีลักษณะชวนมองและแต่งเติมชีวิตให้มีความสุขยิ่งขึ้นด้วยผลิตภัณฑ์และบริการ ที่ดีส�ำหรับผู้บริโภค และดีส�ำหรับคนอื่นๆ ยูนิลีเวอร์ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยมากว่า 84 ปี ผลิตภัณฑ์ของยูนิลีเวอร์ในประเทศไทยได้รับการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ผ่านการวิจัยและพัฒนาโดยค�ำนึงถึงคุณภาพของสินค้าและความปลอดภัยของผู้บริโภค เป็นหลัก กระบวนการผลิตของยูนิลีเวอร์ได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิต หรือ GMP นอกจากนี้ ยูนิลีเวอร์ ไทย โฮลดิ้งส์ ยังเป็นบริษัทแรกในเอเชียที่ได้รับรางวัลขั้นสูง ระดับโลก หรือ Advanced Special Award for TPM Achievement จากสมาคม Japan Institute of Plant Maintenance ในการลดความสูญเสียในการผลิต และเพิม่ ประสิทธิภาพ ในการท�ำงาน ผลิตภัณฑ์ของยูนิลีเวอร์ครอบคลุมสินค้าในครัวเรือน ได้แก่ ผงซักฟอกบรีส โอโม น�้ำยาล้างจานซันไลต์ น�้ำยาปรับผ้านุ่มคอมฟอร์ท ครีมอเนกประสงค์ซิฟ ผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้ส่วนบุคคลดูแลและท�ำความสะอาดผิว ได้แก่ สบู่และครีมอาบน�้ำลักส์ วาสลีน ซิตร้า ซันซิล คลีนคิ เคลียร์ พอนด์ส โดฟ แอกซ์ เรโซนา ใกล้ชดิ ผลิตภัณฑ์อาหารและไอศกรีม ได้แก่ คนอร์ วอลล์ ลิปตัน เบส์ทฟู้ดส์ และภาคธุรกิจผลิตภัณฑ์ชั้นสูง (อาวิยองซ์)

ยูนิลีเวอร์ได้ประกาศแผนการด�ำรงชีวิตอย่างยั่งยืน แผนดังกล่าวมีเป้าหมายทีจ่ ะลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมทีเ่ กิดจากสินค้าของยูนลิ เี วอร์ลงครึง่ หนึง่ ภายในปี 2563 ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้บริโภคให้ดีขึ้นในด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิง่ แวดล้อม รวมถึงการจัดท�ำโครงการด้านสังคมต่าง ๆ ล้วนแต่เป็นโครงการทีม่ งุ่ เน้นการเข้าไป มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาทางสังคมอย่างยั่งยืน เช่น โครงการ “ลานเล่นบรีส เพิ่มพลังเรียนรู้” ซึ่งในปัจจุบันได้พัฒนารูปแบบโครงการมาเป็นโครงการ “บรีส ป.ปลายเปลี่ยนโลก” “โครงการ บ้านอยู่สุข 80 พรรษาบรมราชินีนาถ 80 ปียูนิลีเวอร์” นอกจากนี้ เรายังเป็นสมาชิกผู้สถาปนา “สถาบั น การจั ด การบรรจุ ภั ณ ฑ์ เ พื่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม” ยู นิ ลี เ วอร์ ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ด้ ว ยความโปร่ ง ใส รับผิดชอบในทุกสิ่งที่เรากระท�ำ ยึดมั่นในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ราคาเหมาะสม และ มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค

unileverthai

ผลกระทบ

เชิงบวก ต‹อสังคม

ธุรกิจเติบโต เปšนสองเท‹า

ลด ผลกระทบ ต‹อสิ่งแวดลŒอม

แผนการดำรงชีว�ตอย‹างยั่งยืนของยูนิลีเวอร

www.unilever.co.th

17


PIM Alumni

นิเทศ พีไอเอ็ม

บ้านหลังนี้ที่อบอุ่น

เด็กนิเทศศาสตร์ พีไอเอ็ม ไม่เป็นสองรองใครทัง้ ในด้าน วิชาการและความสามารถอืน่ ๆ ดูได้จากตัวอย่างรุน่ พี่ คนเก่ง ว่าที่บัณฑิตนิเทศศาสตร์ วิชาเอกการสื่อสาร องค์กรและแบรนด์ นายนพดล ทิฆะชน หรือพี่บิว ที่รุ่นน้องนิเทศรู้จักกันเป็นอย่างดี เรียนนิเทศเพราะใจรักการสื่อสาร

ผมสนใจศาสตร์และศิลป์ดา้ นการสือ่ สารเป็นทุนเดิม จนพีไอเอ็ม ได้มาจัดกิจกรรมแนะแนวทีโ่ รงเรียน เลยคิดว่าวิชาเอกการสือ่ สาร องค์กรและแบรนด์ คณะนิเทศศาสตร์นั้นน่าจะเหมาะกับเรา คุณพ่อคุณแม่เองก็สนับสนุนให้เรียนที่นี่ เพราะท่านเห็นความ ส� ำ คั ญ ของการเรี ย นรู ้ ค วบคู ่ ก ารปฏิ บั ติ ที่ จ ะช่ ว ยเสริ ม สร้ า ง ประสบการณ์ในการท�ำงานให้กับผมในอนาคตครับ

นึกถึงพีไอเอ็ม นึกถึงอะไร สิ่งแรกที่นึกถึงคือ Work-based Education เพราะท�ำให้เรา แตกต่างจากมหาวิทยาลัยอืน่ พอใครถามว่าเรียนทีไ่ หน เราบอก ว่าเรียนที่พีไอเอ็ม ที่นี่สอนให้เราเรียนและฝึกงาน ไม่ใช่เพียงใน 7-Eleven เท่านัน้ แต่มอี กี หลายคณะให้เลือกเรียนตามความชอบ มีองค์กรพันธมิตรให้ไปฝึกงาน ผมจบมาพร้อมประสบการณ์ ที่หาที่ไหนไม่ได้นอกจากที่พีไอเอ็ม นอกจากเรียนและฝึกงาน ผมยังชอบกิจกรรมโฮมรูม เปิดโอกาส ให้นักศึกษาได้พูดคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งเรื่องเรียน ฝึกงาน หรือแม้แต่ปญ ั หาส่วนตัว กิจกรรมนีม้ ปี ระโยชน์มาก เพราะท�ำให้ รูจ้ กั ตัวเอง และรูจ้ กั วางแผนสิง่ ทีจ่ ะท�ำในอนาคต ผมน�ำความรูน้ ี้ มาปรับใช้กับงานพีอาร์ที่ท�ำในปัจจุบัน เช่น การเขียนข่าว การ ติดต่อประสานงานกับคนภายนอก เพื่อให้เขารับทราบข้อมูล ที่ถูกต้อง นโยบายของบริษัท สินค้าและบริการ

บ้านหลังนี้ที่อบอุ่น

บรรยากาศที่คณะนิเทศศาสตร์นั้นเต็มไปด้วยความรักความ อบอุ่น และความเอาใจใส่จากอาจารย์ทุกท่าน บุคลากรในคณะ พร้อมให้ความช่วยเหลือตลอดเวลา นิเทศจึงเป็นเหมือนบ้านหลัง ที่สองที่ให้ทั้งความรู้ไปประกอบอาชีพ และมิตรภาพจากเพื่อน พ้องน้องพี่ทุกคน พี่อยากเชิญชวนน้องๆ ที่ก�ำลังตัดสินใจว่าจะเรียนที่ไหนดีว่า พีไอเอ็มเป็นทางเลือกหนึ่งที่มอบประสบการณ์ชีวิตทั้งการเรียน และการท�ำงาน ชีวิตในมหาวิทยาลัยจะเต็มไปด้วยสีสันและ ความท้าทายอย่างแน่นอน 18

บิว

นพดล ทิฆะชน

ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่โฆษณาประชาสัมพันธ์

บริษัท โอซีซี จ�ำกัด (มหาชน)


บันทึกประสบการณ์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ PIM ระหว่างเรียนและใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยซีหนาน นครฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน : Letters from China

ต�ำนานจีนที่ฉันประทับใจ

มีต�ำนานและนิทานเรื่องเล่าของจีนมากมายที่ดิฉันเคยได้รับชมและอ่านมา แต่มีอยู่เรื่องหนึ่ง ที่ดิฉันรู้สึกชื่นชอบเป็นพิเศษ คือเรื่อง 花木兰 หรือในชื่อภาษาไทยก็คือ มู่หลาน นั่นเอง ซึ่งในปัจจุบันนี้ยังไม่มีข้อสรุปที่แน่ชัดว่าสร้างมาจากเรื่องจริงหรือเป็นเพียงเรื่องที่แต่งขึ้น

ต� ำ นานเรื่ อ ง 花木兰 ที่ ดิ ฉั น ได้ รู ้ จั ก เป็ น ครั้ ง แรกนั้ น มาจากฉบั บ การ์ ตู น ที่ ท าง บริษทั ผลิตการ์ตนู ชือ่ ดังอย่าง Walt Disney เป็นผูส้ ร้าง ทีห่ ลายคนคงคุน้ เคยกันดีในชือ่ Mulan ส�ำหรับเรื่องย่อของต�ำนานเรื่องนี้ คื อ เมื่ อ กองทั พ ชาวฮั่ น ได้ รุ ก รานและ ต้องการยึดครองแผ่นดินจีนโดยมีแม่ทัพ ที่ชื่อ ฉางหยู จึงเป็นเหตุให้ฮ่องเต้ต้องออก สารเรียกชายหนุ่มของแต่ละครอบครัวมา เกณฑ์ทหารเพื่อไปต่อสู้กับกองทัพฮั่น แต่ บ้านตระกูลฮวามีลกู สาวเพียงคนเดียว นัน่ ก็คือ ฮวามู่หลาน จึงเป็นเหตุท�ำให้พ่อของ มู่หลานที่ชื่อ ฮวาหู จ�ำต้องออกรบทั้งที่ ก�ำลังป่วยและแก่ชรา มู่หลานไม่เห็นด้วย ที่จะให้พ่อออกรบ เพราะกลัวว่าพ่อจะ เสียชีวิตระหว่างท�ำศึก เย็นวันนั้น มู่หลาน กับพ่อได้ทะเลาะกัน และในคืนนั้นเอง

มูห่ ลานก็ได้ขโมยสารเกณฑ์ทหาร ชุดเกราะ ดาบ ม้า และปลอมตัวเป็นชายออกไป เกณฑ์ทหารแทนพ่อ ในกองทัพ มู่หลาน ได้เจอกับแม่ทัพชางที่คอยช่วยฝึกฝนวิธี การรบให้กบั เธอ เมือ่ กองทัพของแม่ทพั ชาง เผชิญหน้ากับกองทัพฮั่น มู่หลานก็ร่วม ออกรบและช่วยชีวิตทุกคนในกองทัพไว้ แต่ ตั ว เองได้ รั บ บาดเจ็ บ และสลบไป สุดท้ายความจริงถูกเปิดเผยว่า เธอเป็น ผูห้ ญิง จึงมีโทษถึงประหารชีวติ แต่มหู่ ลาน เคยช่วยชีวิตแม่ทัพชางไว้ เลยท�ำให้เธอมี โทษแค่ถูกปลดออกจากกองทัพ และเมื่อ มู่หลานได้รู้ว่ากองทัพฮั่นก�ำลังจะบุกไป พระราชวังของฮ่องเต้ที่ก�ำลังจะจัดงาน ต้ อ นรั บ กองทั พ ทหารของแม่ ทั พ ชาง มู่หลานจึงรีบไปบอกข่าวและช่วยปกป้อง ฮ่องเต้พร้อมกับชาวจีนไว้ได้ส�ำเร็จ ฮ่องเต้ จึงได้มอบเหรียญของตนเองและดาบของ ฉางหยูให้เพื่อเป็นเกียรติแก่วงศ์ตระกูล

ต�ำนานเรื่องนี้มีคติสอนใจอยู่หลายเรื่อง เช่น มูห่ ลานถึงแม้จะเป็นผูห้ ญิง แต่มคี วาม กล้ า หาญที่ จ ะออกรบแทนพ่ อ มี ค วาม กตัญญูรู้จักตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่ บุญคุณของแผ่นดิน มีความเสียสละเพื่อ ส่วนรวม มีความรักต่อแผ่นดิน ต่อผอง เพือ่ น และมีความเคารพต่อบรรพบุรษุ ต่อ พระมหากษัตริย์ นอกจากคติสอนใจแล้ว ยังแสดงถึงวัฒนธรรม ประเพณี และความ เชื่อของชาวจีนอยู่หลายเรื่องเช่น การแบ่ง หน้าที่ของคนจีนในสมัยก่อนอย่างชัดเจน โดยหน้าที่หลักของผู้ชายจะเน้นการใช้ พละก�ำลัง ปกป้องครอบครัว และออกรบ หน้าทีห่ ลักของผูห้ ญิงจะเกีย่ วกับงานบ้าน และปรนนิบตั สิ ามี การนิยมสวดขอพรของ คนจีนในสมัยก่อนจากเหล่าบรรพบุรุษที่ ล่วงลับไปแล้ว ประเพณีการให้แม่สื่อดูตัว เพือ่ เตรียมตัวออกเรือน การเป็นภรรยาทีด่ ี ควรจะต้องมีลูกชายให้ตระกูล การรักษา หน้าตาและเกียรติยศของวงศ์ตระกูล ดวงกมล เพ็ญศิริมงคล นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ ชั้นปีที่ 3

19


Living with Innovation : จักรพันธ์ จิตรพงษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

ในยุคที่หันไปทางไหนก็มีแต่เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ถูกพัฒนาขึ้นมา อย่ า งรวดเร็ ว และอาจจะเปลี่ ย นแปลงวิ ถี ก ารด� ำ เนิ น ชี วิ ต จน บางครั้งมันก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของตัวเราไปแล้วแบบไม่ทัน ตั้งตัว วันนี้เราจะมาท�ำความรู้จักกับค�ำว่า “Internet of Things” หรือที่เรียกกันสั้นๆ ว่า “IoT” (ไอโอที) มันคือเทคโลยีที่เข้ามา เพื่อตอบสนองผู้บริโภคอย่างเราให้มีความสะดวกสบายในการ ใช้ชีวิตมากยิ่งขึ้น เหตุเพราะโลกของอินเทอร์เน็ตในทุกวันนี้ที่ รวดเร็วยิง่ ขึน้ และเข้าถึงทุกคนได้งา่ ย ไม่วา่ จะผ่านการใช้งานจาก สมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์กต็ าม ผนวกเข้ากับอุปกรณ์เครือ่ งใช้ ไฟฟ้าที่อยู่รอบๆ ตัวเรา ผ่านเทคโนโลยีที่เรียกว่า Internet of Things จึงก่อให้เกิดงานนวัตกรรมใหม่ๆ ขึ้นมา ก่อนหน้านัน้ บอร์ดประมวลผลและควบคุมตลอดจนอุปกรณ์หรือ เซ็นเซอร์ตา่ งๆ ทีใ่ ช้ในการตรวจวัด ควบคุม มีขดี ความสามารถต�ำ่ ราคาค่อนข้างสูง ใช้งานยาก แต่ระยะหลังมานี้ถูกพัฒนาให้ น่าสนใจยิ่งขึ้น โดยที่รู้จักกันดี ได้แก่ “Arduino” ที่ใช้งานง่าย มีอุปกรณ์ต่อพ่วงมากมาย แต่ก็ยังไม่สมาร์ทเพียงพอ จนกระทั่ง ระบบอินเทอร์เน็ตได้รบั การพัฒนาให้เข้าถึงผูค้ นอย่างแพร่หลาย จึงมีการน�ำมาใช้ในงานควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบในการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล โดยแสดงผล ผ่านช่องทางการสื่อสารด้วยอินเทอร์เน็ต Internet of Things จากที่เคยเป็นที่รู้จักของคนกลุ่มเล็กๆ วันนี้ ดูเหมือนว่า เจ้าของเทคโนโลยียกั ษ์ใหญ่อย่าง Google, Intel หรือ แม้กระทั่ง Samsung เองก็เข้ามาบุกเบิกตลาด IoT ด้วย ไม่ว่า จะเป็นการสร้างบอร์ดประมวลผลและควบคุมเพื่อให้นักพัฒนา น�ำไปใช้งาน หรือจะเป็นการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เอง เช่น ชุดควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านอย่างเครื่องปรับอากาศ ด้วยการสั่งงานผ่านแอพพลิเคชันบนมือถือ 20


ท้ายสุดนี้ ผู้เขียนมีตัวอย่างผลงานของผู้เขียนเองมาฝาก งาน ชิ้นแรกเป็นแอพพลิเคชันบนมือถือที่ใช้ส�ำหรับการสั่งเปิด-ปิด อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านผ่านสมาร์ทโฟนได้ถึง 4 รายการ ไม่ว่า จะเป็นหลอดไฟหน้าบ้าน-หลังบ้าน เครื่องปรับอากาศ และ ประตูรั้ว อีกทั้งยังสามารถตั้งเวลาเปิดหลอดไฟได้อีกด้วย งานชิ้นที่สองเป็นเว็บแอพพลิเคชันที่ให้ผู้ใช้งานสามารถควบคุม การเปิด-ปิดอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าได้ถึง 4 เครื่อง รวมไปถึง การแสดงอุณหภูมิและความชื้นภายในบ้านผ่านหน้าเว็บไซต์ได้ อีกด้วย โดยหลักการท�ำงานของชุดควบคุมนีม้ บี อร์ด “nodeMCU” เป็นบอร์ดประมวลผลและควบคุมหลักทีต่ อ่ พ่วงกับอุปกรณ์ไฟฟ้า และเซ็ น เซอร์ ต รวจวัด อุณหภูมิภ ายในบ้าน แล้วประมวลผล ส่งข้อมูลทั้งหมดไปยัง “Firebase” แหล่งเก็บข้อมูลที่เปิดให้ บริการฟรีจากทาง Google โดยข้อมูลที่ถูกเก็บนี้จะถูกน�ำไปใช้ ในการแสดงผลที่หน้าเว็บไซต์ เพื่อให้เราสามารถสั่งงานได้จาก ทัว่ ทุกมุมโลก ขอเพียงแค่มสี ญ ั ญาณอินเทอร์เน็ต เห็นไหมละครับ ว่า IoT ท�ำให้การด�ำเนินชีวิตประจ�ำวันเรานั้นง่ายและสะดวก ยิ่งขึ้นเพียงใด

21


PIM Quote

“ ปริญญาบัตรในปัจจุบันไม่ใช่หลักประกันของอนาคตที่มั่นคง

แต่เป็นเพียง 'ใบเบิกทาง' ที่ช่วยสร้างโอกาสให้ได้งานท�ำ แต่หลังจากนั้น ทุกคนต้องใช้ความสามารถพิสูจน์ตัวเอง สถาบันของเราจึงเน้นเรื่องการท�ำงานเป็นพิเศษ และพยายามปลูกฝังนักศึกษาให้มีคุณสมบัติตามคติพจน์ที่ว่า เรียนเป็น คิดเป็น ท�ำงานเป็น เน้นวัฒนธรรม รักความถูกต้อง ”

นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ และผู้ก่อตั้ง สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM)

22


#TeamPIM

oum_amity14 พวกเราชาว PIM ต่างที่มา ต่างคณะ ต่างสาขา แต่มีศรัทธาเดียวกัน #TeamPIM

zolinatch สาวไท #PIMAmbassaorยพีไอเอ็ม #กวนอิมพันมือ #Team PIM

ู้ ณะซงึ่ จ�ำเปน็ ต้องเรีงยขินรง ษ ก ลั ุ ณ งค ้ า สร าร ี ก ิ ธ ampmie_chan “ว วิตเราเอง ยิ่งมีประสบการณ์ถึงพริกถึ จากบทเรียนของชี ะด้านลึกของคุณก็อาจยิ่งเข้มข้นขึ้น เท่าใด คุณลักษณ M เท่านั้น” #TeamPI

belieberkae #foodandhotelthailand2016 #thaicuisine #originalthaifood #TeamHTM #TeamPIM

#TeamPIM

romtonoi มาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเราสิคะ คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการธุรกิจการบิน เรียนจริง ท�ำงานจริง ได้ประสบการณ์จริง #TeamPIM #PIMAIR #AVI

ร่วมแชร์ภาพ และตีพิมพ์ผลงานใน PIM Magazine เพียงติดแฮซแท็ก #TeamPIM บนภาพถ่ายของคุณและเพื่อนๆ (ตั้งค่าเป็นสาธารณะ) จะเป็นภาพเดี่ยว ภาพกลุ่ม กิจกรรม การฝึกงาน มุมสวยๆ ในสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ หรือหน่วยการเรียนทางไกลทั้ง 12 จังหวัดก็ได้

23


PIM in Trend : อ.คทาเทพ พงศ์ทอง สำ�นักการศึกษาทั่วไป

H

“ท�ำมือ” คือ “หัตถกรรม” น�ำพิภพ “มือคือหน้าต่างของความรู้สึกนึกคิด” ประโยคทอง ของอิ ม มานู เ อล คานต์ (Immanuel Kant) นักปรัชญาชาวเยอรมันทีส่ ะท้อนถึงความส�ำคัญของ “งานท�ำมือ” หรือ “หัตถกรรม” ที่รวมเรียกทับศัพท์ กันว่า “งาน Craft” จริ ง ๆ แล้ ว งานหั ต ถกรรมก้ า วตามการก่ อ ก� ำ เนิ ด ของมวล มนุษยชาติ เรียกได้ว่า เกิดขึ้นพร้อมๆ กับการด�ำรงอยู่ของมนุษย์ ก็ว่าได้ นับตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่มีหลักฐานหลงเหลือ ให้ศึกษา และน�ำมาสู่วิวัฒนาการงานท�ำมือในปัจจุบัน ไม่ว่า จะเป็นอาวุธที่ใช้ในการด�ำรงชีพ เครื่องปั้นดินเผา ภาชนะต่างๆ ที่ใช้ในชีวิตประจ�ำวัน หรือจะงานสร้างสรรค์สิ่งของประดับกาย เครื่องประดับตกแต่งต่างๆ ในทุกมุมของโลกต่างมีการถ่ายทอด Nakari จากรุ่นสู่รุ่น สรรสร้างความงามจากความงามพื้นฐานสู่ความ ตระการตาที่ ซั บ ซ้ อ นขึ้ น ตามล� ำ ดั บ สอดรั บ กั บ ความเป็ น นากาฬิ ความเรียบง่ายของนาฬิกาบอกเวลา ที่ตัวเรือนท�ำจาก เอกลักษณ์ของแต่ละอารยธรรม ทั้งนี้ยังสะท้อนถึงความเชื่อ ไม้แท้ ซึง่ ผูผ้ ลิตเชือ่ ว่า ความงามนัน้ ธรรมชาติเป็นผูส้ ร้าง ลวดลาย สิง่ แวดล้อม ตลอดจนรสนิยมของสังคมหลากวัฒนธรรมได้อกี ด้วย ของไม้นั้นเป็นความงามที่ธรรมชาติสรรสร้าง เครื่องของนาฬิกา นอกจากจะเปรียบเสมือนกระจกสะท้อนอัตลักษณ์ของอารยธรรม นั้น เป็ น การผลิ ตแบบอุ ตสาหกรรมจากญี่ ปุ่ น แต่ตัว เรือ นคือ ต่างๆ แล้ว ปัจจุบัน “งาน Craft” ยังถูกน�ำมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้ ผลผลิตจากการใช้มือขัดเกลาอย่างประณีต ประกอบกับการใช้ กับสินค้านานาชนิด และ Craft Movement หรือกระแสความนิยม เครื่องมือเกลาให้กลมกลึง จึงท�ำให้เกิดงานที่ผ่านกระบวนการ ของสินค้าท�ำมือก็ได้ทวีความนิยมเป็นอย่างมาก ท�ำให้งานท�ำมือ ผลิตแบบกึ่งหัตถกรรม หรือ Semi Handcraft อันมีตัวเรือน นั้นมีหลากหลายรูปแบบ ทั้งท�ำมือ 100% หรืออาจจะน�ำมา ที่งดงามเป็นเอกลักษณ์ และแตกต่างกันด้วยลวดลายของไม้ ปรับใช้ในบางส่วน ซึ่งสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าได้เป็น แต่ละชนิด แต่ได้มาตรฐานการผลิตทุกเรือน เท่าตัว ตัวอย่าง Brand ที่น่าสนใจมีดังต่อไปนี้ www.facebook.com/nakariwatch 24


MUMANa Studio

YANO

รังของคนสร้างสรรค์ สวรรค์ของคนรักงานมือ งานปักและเซรามิก เป็นงานศิลปะที่เป็นภารกิจหลักของมุมานะสตูดิโอ เทคนิคการ ปักรูปแบบต่างๆ ถูกถ่ายทอดให้กับกลุ่มผู้สนใจศึกษาและลงมือ ท�ำจริง แต่กว่าจะได้แต่ละชิ้นงาน ต้องผ่านกระบวนการฝึกฝน ความอุตสาหะ และแรงมุมานะอย่างแท้จริง กว่าจะได้งานปัก เข็มกลัดหรือปกเสื้อที่สะดุดตาสักชิ้น หรือจะเป็นงานเซรามิก ทีม่ อื เท่านัน้ ทีจ่ ะปัน้ งานศิลปะอันมีเอกลักษณ์ทสี่ ะท้อนตัวตนของ คนปัน้ ได้เป็นอย่างดี นับเป็นอีกหนึง่ ธุรกิจทีน่ ำ� งาน Craft มาผนวก กับวิถคี นเมืองได้อย่างลงตัว หลังจากปลีกเวลาจากงานทีถ่ าโถม เวลาที่ได้ใช้ไปกับงานท�ำมือช่างเป็นเวลาว่างที่แสนวิเศษ

แบรนด์ เ สื้ อผ้ า จากดี ไ ซน์ เ นอร์ เ ชี ยงใหม่ ที่ ไ ม่ ไ ด้ มี ดีแ ค่เ พียง แพทเทิร์น แต่ยังผนวกงานปักไหมพรม บรรจงร้อยด้าย ปักมือ ด้วยหัวใจของคุณป้าผู้สูงวัยในจังหวัดเชียงใหม่ กระจายรายได้ และสรรสร้างลายปักจากภูมิปัญญาเดิม เพิ่มเติมคือมูลค่าและ ความเป็นเอกลักษณ์จากเสือ้ ผ้าอาภรณ์ธรรมดาให้เป็นทีร่ จู้ กั และ รับรู้ในกลุ่มลูกค้าว่า ถ้าต้องการเสื้อผ้าเส้นใยธรรมชาติทอมือ และงานปักมือคุณภาพ ต้องเรียกหา YANO www.facebook.com/yanothailand

www.mumanastudio.com

นี่เป็นเพียงตัวอย่างของ Brand เล็กๆ ที่ยึดมั่นใน “งาน Craft” และสามารถเพิ่มมูลค่าในเชิงเศรษฐกิจควบคู่กับความงามอันเป็น อัตลักษณ์ทเี่ ด่นชัดของงานหัตถกรรม “มือ” จึงยังคงเป็นเครือ่ งมือคูต่ วั ของมนุษย์ทดี่ ที สี่ ดุ ไม่วา่ กาลเวลาจะผ่านไปนานเพียงใด แม้วา่ อุตสาหกรรมจะท�ำให้เรามีการผลิตที่รวดเร็วขึ้นมาก แต่หากขาดเอกลักษณ์หรือความแตกต่างแล้ว ก็เปรียบเสมือนสินค้าที่ดารดาษ ขาดแรงดึงดูด งาน Craft จึงนับเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่น่าสนใจ ไม่แน่นะครับ จากงานฝีมือที่เรารัก อาจกลายเป็นอาชีพหลัก สร้าง รายได้อันงดงามให้กับชีวิตก็เป็นได้ หรืออย่างน้อยการได้ชื่นชมและเป็นเจ้าของ “งานท�ำมือสวยๆ” สักชิ้น อาจท�ำให้เราอิ่มใจ จนลืมราคากันไปเลยทีเดียว 25


Back to School

26

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่พิเศษ ประเภทสหศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 ก่อตั้งเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2521 เปิ ด สอนระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1- 6 ปั จ จุ บั น มี นั ก เรี ย น 4,296 คน ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียน คือ ดร.โพยม จันทร์นอ้ ย ทีบ่ ริหาร งานโรงเรียนภายใต้วสิ ยั ทัศน์ “เป็นผูน้ ำ� วิชาการ สืบสานวัฒนธรรม สวนกุ ห ลาบ คุ ณ ภาพมาตรฐานสากล บนพื้ น ฐานคุ ณ ธรรม น้อมน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

Award) ปีการศึกษา 2558 ระดับ ม.6 ผลการทดสอบ O-NET มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด ระดับ สพม.3 และ ระดับประเทศในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และปีการศึกษาล่าสุด โรงเรียนได้รับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับ เขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาขนาดใหญ่ระดับเหรียญทอง จากส�ำนักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 และระดับ เหรียญเงิน จากส�ำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ตลอด 38 ปีที่ผ่านมา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ได้หล่อหลอมศิษย์ถึงพร้อมทั้งความรู้ด้านวิชาการ คุณธรรมและ จริยธรรม โดยในปีการศึกษา 2557 โรงเรียนผ่านเกณฑ์การ ประเมินคุณภาพมาตรฐานสากลจากคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นโรงเรียนที่ได้รับรางวัล คุณภาพ SCQA (School Quality Award) และโรงเรียนต้นแบบ การบริหารการจัดการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งส�ำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBEC QA (OBEC Quality

ปัจจุบนั ทางโรงเรียนได้ทำ� บันทึกความร่วมมือทางการศึกษาและ พัฒนาบุคลากร (MOU) กับ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เกิดเป็นความร่วมมือต่างๆ เช่น การมอบทุนการศึกษา การร่วม กิจกรรม PIM Open House กิจกรรม Young Creative Program การแนะแนวการศึ ก ษาต่ อ การศึ ก ษาดู ง าน การสนั บ สนุ น การแข่งขัน Robot การสนับสนุนครูสอนภาษาจีน ฯลฯ จาก ความร่วมมือดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์อย่างดียิ่งแก่นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนบุคลากรของทั้งสองสถาบัน

การท�ำ MOU ระหว่างพีไอเอ็มและ ร.ร. สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ


PIM Inspire : อ.ชนกานต์ กิง่ แก้ว คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

“คยองจู” เมืองแห่งพิพิธภัณฑ์ที่ไร้ก�ำแพง สมบัติของคนเกาหลี มรดกของโลก ถ้าพูดถึงประเทศเกาหลีใต้ คนไทยคงคุ้นเคย กั น ดี จ ากกระแสซี รี ย ์ เ กาหลี แ ละหนุ ่ ม สาว K-POP โดยเฉพาะเมืองหลวงอย่างกรุงโซล มีสถานทีห่ ลายแห่งผ่านตาคอซีรยี ม์ านับครัง้ ไม่ถ้วน เช่น โซลทาวเวอร์ สวนสนุกเอเวอร์ แลนด์ ตลาดเมียงดง ฯลฯ และถ้าใครเป็นแฟน ซีรีย์เกาหลีย้อนยุคอิงประวัติศาสตร์อย่าง ซอนต๊อก มหาราชินีสามแผ่นดินแล้วล่ะก็ อาจจะพอคุ้นกับชื่ออาณาจักรชิลลากันมา บ้าง ด้วยความสงสัยว่าอาณาจักรที่ว่านี้อยู่ ส่วนไหนของเกาหลี ผู้เขียนจึงแพ็คกระเป๋า ออกเดินทางไปเยือนเมืองคยองจู (Gyeongju 경주시) ซึง่ ว่ากันว่าในอดีตนัน ้ เป็นถึงเมืองหลวง ของอาณาจักรชิลลาเลยทีเดียว !!! เมื อ งคยองจู ตั้ ง อยู ่ ท างภาคตะวั น ออก เฉี ย งใต้ ข องเกาหลี ใ ต้ ปั จ จุ บั น ถื อ เป็ น เมืองแห่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม มี สถานที่ส�ำคัญกระจายอยู่ทั่วเมือง จนได้ รับสมญานามว่า “เมืองแห่งพิพิธภัณฑ์ ที่ไร้ก�ำแพง” สถานที่แรกคือ วัดพุลกุกซา (Bulguksa) วัดที่สร้างขึ้นจากหินและไม้ อายุเก่าแก่กว่า 1,500 ปี วัดแห่งนีผ้ า่ นการ ท�ำลายจากศัตรูมานับครัง้ ไม่ถว้ น แต่ได้รบั การบูรณะซ่อมแซมให้สวยงามอยู่เสมอ เป็นทีป่ ระดิษฐานรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิม วัด ถ�ำ้ ซ็อกกูรมั (Seokguram Grotto) ตัง้ อยู่ บนยอดเขา ภายในมี ถ�้ ำ ประดิ ษ ฐาน พระพุทธรูปหินแกรนิตที่สวยงาม วัดทั้ง สองแห่งสันนิษฐานว่าถูกสร้างขึ้นในเวลา ไล่ เ ลี่ ย กั น โดยปั จ จุ บั น ได้ รั บ การขึ้ น ทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแล้ว

28

นอกจากวัดวาอาราม เมืองคยองจูยังมี สถานที่ ท างประวั ติ ศ าสตร์ หอดู ด าว ชอมซองแด (Cheomseongdae) ซึ่งเป็น หอดูดาวทีเ่ ก่าแก่ทสี่ ดุ ในโลก สร้างขึน้ สมัย ราชินซี อนต็อก ด้วยการใช้หนิ 362 ก้อนมา เรียงต่อกันแทนจ�ำนวนวันที่ใช้ก่อสร้าง ส่วนที่ฐานน�ำหิน 12 ก้อนมาเรียงต่อกัน เป็นตัวแทนของ 12 เดือน มองเผินๆ จะมี รูปร่างคล้ายขวดยักษ์ กว้าง 5.7 เมตร และ สู ง 9.4 เมตร สระน�้ ำ อั น อั๊ บ จิ (Anapji Pond) สระน�้ำโบราณที่ถูกขุดขึ้นในสมัย พระเจ้ า มุ น มู เพื่ อ เป็ น ที่ พั ก ผ่ อ นและ ต้อนรับราชอาคันตุกะ น่าเสียดายว่าสมัย สงครามโลก สระน�้ำเสียหายจนไม่อาจ

บูรณะได้ แต่การค้นพบเมื่อ ค.ศ.1974 ก็ ท� ำ ให้ รู ้ ว ่ า ที่ ก ้ น บ่ อ นั้ น มี วั ต ถุ โ บราณอยู ่ มากมาย จึงได้ท�ำการงมขึ้นมาแล้วน�ำไป จั ด แสดงที่ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ส ถานแห่ ง ชาติ คยองจู (Gyeongju National Museum) เพื่ อ ให้ ค นรุ ่ น หลั ง ได้ ศึ ก ษาหาความรู ้ เกีย่ วกับเกาหลีสมัยโบราณ ต�ำแหน่งสระน�ำ้ ปัจจุบันอยู่ตรงสี่แยกไฟแดงตรงข้ามกับ พิพิธภัณฑ์นั่นเอง ถ�ำ้ ซ็อกปิงโก (Seokbinggo) หรือทีแ่ ปลว่า ช่องแข็ง เป็นถ�ำ้ หินเกิดจากการขุดลึกลงไป ใต้ดินเพื่อใช้เป็นที่เก็บอาหาร ความเย็น ภายในถ�้ ำ ช่ ว ยรั ก ษาความสดใหม่ ข อง อาหารไว้แม้ในฤดูร้อน นับเป็นสถานที่


경주시 รู้จักประวัติศาสตร์เกาหลี ผ่านซีรีย์ดัง

ท่องเที่ยวที่แสดงถึงภูมิปัญญาของชาว เกาหลีโบราณ ไฮไลท์ส�ำคัญของเมืองนี้ ที่พลาดไม่ได้เลยคือ อุทยานสุสานหลวง ทุมุลี (Tumuli Park) เนินดินน้อยใหญ่ เขียวขจีทอดตัวเรียงกันเป็นที่ฝังพระศพ ของสมาชิกราชวงศ์ชิลลา สถานที่อีกแห่ง ที่น่าสนใจคือ สุสานม้าสวรรค์ชอนมาชอง (Cheonmachong Tomb) ซึ่งตั้งชื่อตาม ภาพเขียนม้าสวรรค์ (Heavenly Horse) ที่ พ บในสุ ส าน ภายในยั ง พบสมบั ติ อี ก มากมาย เช่น มงกุฎทองค�ำ สายคาดเอว ทองค�ำ ภาชนะที่ท�ำจากหิน

การเดินทางไปเมืองคยองจูนนั้ แสนสะดวก สบาย ไม่ว่าจะเป็นทางรถซึ่งใช้เวลาราว 4 ชั่วโมง หรือรถไฟความเร็วสูง KTX ที่ใช้ เวลาเพียง 2 ชั่วโมงเท่านั้น พอถึงตัวเมือง ก็ ส ามารถต่ อ รถโดยสารประจ� ำ ทางไป สถานทีต่ า่ งๆ ได้อย่างง่ายดาย อีกทางเลือก ทีน่ กั ท่องเทีย่ วนิยมมากคือการเช่าจักรยาน ปัน่ รอบเมือง หรือจะใช้สองเท้าของเราเดิน ชมบรรยากาศของเมืองคยองจู เพื่อดื่มด�่ำ อดี ต ที่ เ คยรุ ่ ง เรื อ งของอาณาจั ก รชิ ล ลา ก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจไม่น้อย

ที่มา : ภาพประกอบทั้งหมดถ่ายโดยผู้เขียน ยกเว้นภาพพระพุทธรูปในถ�้ำซ็อกกูรัมจาก https://en.wikipedia.org/wiki/Seokguram#/media/File:Seokguram_Buddha.JPG ข้อมูลบางส่วนจาก https://en.wikipedia.org/wiki/Gyeongju

อาณาจักรชิลลา สถาปนาโดยพระเจ้าฮยอกกอเซเมื่อ 57 ปี ก่อนคริสตกาล เกิดจากการรวมกันของ อาณาจักรจินฮันกับชนเผ่าต่างๆ อาณา จั ก รชิ ล ลาต้ อ งท� ำ สงครามกั บ อี ก 3 อาณาจั ก รคื อ อาณาจั ก รโคกู ร ยอ อาณาจักรแพ็กเจ และอาณาจักรคายา นานกว่า 600 ปี ก่อนที่พระเจ้ามุนมูแห่ง อาณาจักรชิลลาซึง่ ครองราชย์ระหว่าง ค.ศ. 661 – 681 จะรวบรวมแผ่นดินได้ส�ำเร็จ ด้วยการกลืนโคกูรยอและแพ็กเจเข้าเป็น ส่วนหนึง่ ของชิลลา อาณาจักรชิลลาสิน้ สุด ลงเมื่อ ค.ศ. 935 พระเจ้ามุนมู กษัตริยอ์ งค์ที่ 30 แห่งอาณาจักรชิลลา เป็น ผู ้ ร วบรวมอาณาจั ก รโกคู ร ยอและ อาณาจั ก รแพกเจเข้ า เป็ น หนึ่ ง เดี ย วกั บ ชิลลา เมื่อครั้งด�ำรงพระยศเป็นองค์ชาย บอบมินได้ก่อตั้งพาจินชาน หน่วยงานที่ ดู แ ลกิ จ การทางทะเลเพื่ อ เชื่ อ มสั ม พั น ธ์ ทางการทูตกับจีน ครั้นขึ้นครองราชย์ได้ เปลี่ยนชื่อเป็นพระเจ้ามุนมู รัชสมัยของ พระเจ้ า มุ น มู มี ส งครามครั้ ง ใหญ่ คื อ สงครามชิลลา - ถัง โดยชิลลาเป็นฝ่ายชนะ จึงมีอำ� นาจเหนือแคว้นต่างๆ บนคาบสมุทร เกาหลีอย่างแท้จริง พระราชินีซอนต็อก พระนามเดิมว่าเจ้าหญิงท็อกมาน เป็นพระ ราชธิดาของพระเจ้าจินพยอง แม้จะเป็น สตรี แ ต่ ก็ ป รี ช าสามารถจนได้ รั บ การ ยอมรับ พระเจ้าจินพยองจึงแต่งตั้งให้เป็น เจ้ า หญิ ง รั ช ทายาทสื บ ทอดราชบั ล ลั ง ก์ ต่อมาได้ขึ้นเป็นพระราชินีองค์แรกจาก ทั้งหมดสามพระองค์ของอาณาจักรชิลลา และเปลี่ ย นชื่ อ เป็ น พระราชิ นี ซ อนต๊ อ ก รัชสมัยของพระราชินีซอนต๊อกเป็นช่วงที่ ศิลปวัฒนธรรมและพระพุทธศาสนานิกาย มหายานความรุ่งเรือง มีการสร้างวัดขึ้น หลายแห่ง 29


Our Network

บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำ�กัด

สัญชาติ : ฝรั่งเศส

แบรนด์สินค้า :

L’Oréal (Paris), Maybelline, Garnier, NYX Professional Make up, Lancôme, Shu Uemura, Biotherm, Kiehl’s, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani, Ralph วิสัยทัศน์ : Laurent, Diesel, Vickor & Rolf, Cacharel, Guy Laroche, Urban Decay, เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคใหม่อีก 1 พันล้านคน Clarisonic, L’Oréal Professionel, Kerastase, Vichy, La Roche Posay ด้วยกลยุทธ์ Universalization

ธุรกิจ : น�ำเข้าและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ความงาม ทั้ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ บ� ำ รุ ง ผิ ว (Skincare) ผลิตภัณฑ์สำ� หรับเส้นผม (Haircare) และ เครื่องส�ำอาง (Make up)

30

ข้อมูลอื่นๆ : ลอรี อั ล ให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การพั ฒ นา อย่างยั่งยืน (Sustainability Development) ด้ ว ยการประกาศพั น ธสั ญ ญา Sharing Beauty with All ที่ค�ำนึงถึง การปรับปรุงแนวทางการด�ำเนินธุรกิจ ให้สอดคล้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในทุ ก ขั้ น ตอนการปฎิ บั ติ ง าน ตั้ ง แต่ การวิ จั ย การผลิ ต การตลาด รวมถึ ง การพัฒนาพนักงาน คู่ค้า และชุมชน

ปรัชญา แนวคิดหลัก : การน� ำ เสนอผลิ ต ภั ณ ฑ์ ค วามงามที่ มี คุณภาพ ประสิทธิภาพ และปลอดภัยทีส่ ดุ เพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการด้ า น ความงามที่ ห ลากหลายของผู ้ บ ริ โ ภค ทั้งหญิงและชายทั่วโลก

ความสัมพันธ์กับ PIM : สนั บ สนุ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ พื่ อ ใช้ ใ นกิ จ กรรม ของกองทุ น เพื่ อ ชี วิ ต แห่ ง การเรี ย นรู ้ (PIM SMART)


PIM International PIM signs MOU with Stenden University of Applied Sciences, hosts Grand Tour September 27th, 2016 marked the beginning of the official partnership between Stenden University of Applied Sciences (Stenden) and PIM, as signed by Mr. Leendert Klaassen, President of the Executive Board, Stenden and Assoc. Prof. Dr. Sompop Manarungsan, President, PIM. H.E. Mr. Karel Hartogh, Ambassador, Embassy of the Kingdom of the Netherlands in Bangkok, Thailand was present to witness this important milestone for both institutions and countries. Mr. Klaas-Wybo van der Hoek, Vice President of the Executive Board, Stenden and PIM’s Mr. Phornvit Phacharintanakul, Vice President for Academic Affairs were also in attendance. After the signing ceremony, a seminar carrying the theme “21st Century Skills: Academic and Industry Collaboration” brought together over 300 professionals, academic partners and friends, and students to the CP ALL Academy.

Mr. Phornvit highlighted the importance of creating a balance between work and study to become a competitive hire in the future. The second speaker, also a Stenden alumni, Mr. Hans Van Den Born, Executive Director, Netherlands Thai Chamber of Commerce narrated his unique work experience having worked in different industries, stressing that honing soft skills is key to climbing the career ladder. A panel discussion rounded up the afternoon session with Ms. Sandy Loup, Academic Dean, Stenden Thailand and Ms. Noppasorn Siripakde, Director of Human Resources, Marriott Marquis Queen's Park joining the keynote speakers as panelists. A celebratory cocktail/mocktail party soon followed the panel discussion, hosted by PIM’s Faculty of Hotel and Tourism Management (HTM). 31


สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน (PIM)

PANYAPIWAT INSTITUTE OF MANAGEMENT

ASEAN’S LEADING

CORPORATE UNIVERSITY

มหาวิทยาลัยแหงองคกรธุรกิจชั้นนำของอาเซียน

หลักสูตรปริญญาตรี เรียนรูควบคูฝกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ คณะบริหารธุรกิจ

คณะศิลปศาสตร ภาษาจีนธุรกิจ ภาษาญี่ปุนธุรกิจ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ

การจัดการธุรกิจการคาสมัยใหม International Modern Trade Business Management (หลักสูตรนานาชาติ)

คณะศึกษาศาสตร

คณะการจัดการโลจิสติกส และการคมนาคมขนสง

การสอนภาษาจีน การสอนภาษาอังกฤษ

การจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน การจัดการการคมนาคม การจัดการสถานีและพื้นที่

คณะอุตสาหกรรมเกษตร การจัดการเทคโนโลยีฟารม การจัดการเทคโนโลยีแปรรูปอาหาร Farm Technology Management (หลักสูตรนานาชาติ) * Food Processing Technology Management (หลักสูตรนานาชาติ) *

คณะวิทยาการจัดการ การจัดการอสังหาริมทรัพยและทรัพยากรอาคาร การบริหารคนและองคการ การจัดการโรงแรมและการทองเที่ยว การจัดการธุรกิจการบิน Hotel and Tourism Management (หลักสูตรนานาชาติ) *

Aviation Business Management (หลักสูตรนานาชาติ)

0 2832 0200

*

คณะนิเทศศาสตร การสื่อสารองคกรและแบรนด วารสารศาสตรคอนเวอรเจนท

85/1 หมู 2 ถ.แจงวัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทรสาร 0 2832 0391

คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร นวัตกรรมการจัดการเกษตร

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมการผลิตยานยนต วิศวกรรมหุนยนตและระบบอัตโนมัติ Information Technology (หลักสูตรนานาชาติ) * Robotics and Automation Engineering (หลักสูตรนานาชาติ) *

คณะการจัดการธุรกิจอาหาร การจัดการธุรกิจอาหาร การจัดการธุรกิจภัตตาคาร Food Business Management (หลักสูตรนานาชาติ) *

contactreg@pim.ac.th pimfanpage @pim.line

www.pim.ac.th @PIMCampus * Future Programs 2018

PIM Magazine 41  

Nov 2016

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you