Page 1

คณะบริหารธุรกิจ Faculty of Business Administration ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ หลักสูตร 4 ปี การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (Modern Trade Business Management)


WE ARE PIM สถาบันการจัดการปัญญาภิวฒ ั น์ หรือ พีไอเอ็มเป็นสถาบันอุดมศึกษาทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนในการจัดตั้งจาก บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน) โดยได้รับ การรั บ รองวิ ท ยฐานะจากกระทรวง ศึ ก ษาธิ ก าร ภายใต้ ค� ำ แนะน� ำ ของ คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา เพื่ อ จัดการเรียนการสอนและให้ปริญญา ในระดั บ บั ณ ฑิ ต และมหาบั ณ ฑิ ต ตั้งแต่ปี 2550 และระดับดุษฎีบัณฑิต ตั้ ง แต่ ป ี 2555 สถาบั น การจั ด การ ปัญญาภิวฒ ั น์ เป็นสถาบันอุดมศึกษา ที่เน้นการเรียนการสอนแบบ Workbased Education โดยน�ำการเรียนรูจ้ าก 02

ประสบการณ์จริงมาขับเคลือ่ นสถาบัน ในฐานะมหาวิทยาลัยแห่งองค์กรธุรกิจ (Corporate University) ทีม่ คี วามแตกต่าง ด้วยความเป็นเลิศทางวิชาการ มุง่ เน้น ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ เ รี ย นรู ้ จ ากการฝึ ก ปฏิบัติงานจริงกับกลุ่มธุรกิจซีพีออลล์ เครื อ ซี พี และพั น ธมิ ต รทางธุ ร กิ จ ที่ ขยายความร่วมมืออย่างกว้างขวางทัง้ ในและต่างประเทศ เพื่อให้นักศึกษา ได้รับประสบการณ์ในการท�ำงานจน เกิดความเชี่ยวชาญ บัณฑิตพีไอเอ็ม จึ ง เป็ น บุ ค ลากรคุ ณ ภาพผู ้ มี ค วามรู ้ ทางวิชาการ และมีความพร้อมในการ ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ

ปั จจุ บัน พี ไ อเอ็ มเป็ น มหาวิ ท ยาลั ย ที่ ไ ด้ รั บ การสนั บ สนุ น จากเครื อ ข่ า ย พั น ธ มิ ต ร ม า ก ที่ สุ ด ทั้ ง ภ า ค รั ฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา นี่คือ จุดแข็งที่ท�ำให้นักศึกษาพีไอเอ็มได้ เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ที่กว้างขวาง และหลากหลาย ไม่จำ� กัดเฉพาะธุรกิจ ในกลุม่ ซีพเี ท่านัน้ เพราะเครือข่ายของ พีไอเอ็มมีอยูท่ วั่ โลกและพร้อมให้ความ ร่วมมือในการยกระดับการศึกษาไทย


Lowa State University

Chemnitz University of Technology

Southwest University Cheng Shiu University

Stenden University of Applied Sciences

University of Akansas

Teikyo University Hankuk University of Foreign Studies

William Angliss Institute

PIM’s Worldwide Network

524

38

องค์กรธุรกิจทั่วโลก

สถานทูต

144 มหาวิทยาลัยใน 28 ประเทศ อาเซี ย น : กั ม พู ช า ลาว มาเลเซี ย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม เอเชี ย : จี น อิ น เดี ย ญี่ ปุ ่ น เนปาล เกาหลีใต้ ไต้หวัน อิหร่าน ฮ่องกง ยุ โ รป : ฝรั่ ง เศส เยอรมนี ลิ ธั ว เนี ย เนเธอร์แลนด์ สวีเดน อังกฤษ โปแลนด์ ฟินแลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรเลี ย และโอเชี ย เนี ย : ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อเมริกาเหนือ : สหรัฐอเมริกา แคนาดา

เอเชี ย : ภู ฏ าน มาเลเซี ย ศรี ลั ง กา อินโดนีเซีย กัมพูชา อินเดีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โอมาน สิงคโปร์ คาซัคสถาน อุซเบกิซสถาน ยุโรป : อังกฤษ ฝรัง่ เศส สวีเดน เดนมาร์ก อิ ต าลี โปแลนด์ ฟิ น แลนด์ รั ส เซี ย สาธารณรั ฐ เช็ ก ออสเตรี ย เบลเยี ย ม ฮั ง ก า รี ลั ต เ วี ย เ น เ ธ อ ร ์ แ ล น ด ์ สวิสเซอร์แลนด์ ออสเตรเลียและโอเชียเนีย : ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ : สหรัฐอเมริกา เม็กซิโก อาร์เจนตินา เปรู แอฟริกา : แอฟริกาใต้ เคนยา ไนจีเรีย

Massey University

ธุรกิจของเครือ CP ใน

21 ประเทศ

คื อ ประเทศไทย กั ม พู ช า ลาว พม่ า เวียดนาม อังกฤษ มาเลเซีย ฟิลปิ ปินส์ อิ น เดี ย บั ง คลาเทศ ปากี ส ถาน ตุ ร กี ไต้หวัน ศรีลังกา จีน รัสเซีย แทนซาเนีย เบลเยียม ญี่ปุ่น อังกฤษ สหรัฐอเมริกา

03


HIGHLIGHT ธุรกิจการค้าสมัยใหม่มีแนวโน้มเติบโต อย่ า งต่ อ เนื่ อ งและรวดเร็ ว ทั้ ง ยั ง มี พัฒนาการ ที่น่าสนใจภายใต้รูปแบบ ร้านค้าทีห่ ลากหลาย เช่น ร้านสะดวกซือ้ ไฮเปอร์ ม าร์ เ ก็ ต ห้ า งสรรพสิ น ค้ า ร้ า นค้ า ปลี ก ในรู ป แบบการขายส่ ง ตลอดจนร้านค้าปลีกทีข่ ายสินค้าเฉพาะ อย่างหรือสินค้าพิเศษ เพื่อให้ก้าวทันต่อสภาพแวดล้อมทาง ธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป ในยุคโลกาภิวัตน์ สถาบันการจัดการ ปัญญาภิวัฒน์ (PIM) จึงได้ออกแบบ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจั ด การธุ ร กิ จ การค้ า สมั ย ใหม่ เพื่ อ สร้ า งบั ณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณ ภาพ ซึ่ ง มี ค วาม เชีย่ วชาญ ในการบริหารจัดการงานด้าน ธุรกิจค้าปลีกอย่างแท้จริง โอกาสทางการศึ ก ษาในสาขาวิ ช า การจั ด การธุ ร กิ จ การค้ า สมั ย ใหม่ ยั ง ขยายไปยั ง ส่ ว นภู มิ ภ าค ด้ ว ยการ จัดการเรียนการสอนภายใต้หลักสูตร ในระบบการศึกษาทางไกล และการ เปิดหน่วยการเรียนทางไกลขึ้นใน 12 จังหวัด ส่งผลให้นกั ศึกษาสามารถเรียน และฝึกปฏิบัติงานในท้องถิ่นของตน ได้โดยไม่จำ�เป็นต้องย้ายถิ่นฐาน ซึ่ง ก่อให้เกิดการจ้างงาน กระจายรายได้ รองรั บ การขยายตั ว ของกลุ่ ม ธุ ร กิ จ การค้ า สมั ย ใหม่ ใ นแต่ ล ะภู มิ ภ าค รวมทั้ ง สนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด การพั ฒ นา ท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

โครงสร้างหลักสูตร จ�ำนวนหน่วยกิตที่ศึกษาตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 138 หน่วยกิต หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ�ำนวน 33 หน่วยกิต ประกอบด้วย

กลุ่มวิชาภาษา กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

หน่วยกิต หน่วยกิต หน่วยกิต หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ จ�ำนวน 99 หน่วยกิต ประกอบด้วย

กลุ่มวิชาแกน กลุ่มวิชาบังคับ กลุ่มวิชาเลือก หมวดวิชาเลือกเสรี จ�ำนวน 6 หน่วยกิต

04

15 6 6 6

42 หน่วยกิต 42 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต


MTM INSIDE มูลค่าค้าปลีกชาติอาเซียน ปี 2559-2563

ล้านเหรียญสหรัฐ 800,000

700,000

9

,80

468

00

,0 522

600,000

5.5

,50

624

1.4

,17

739

2559 2560

2

,17

639

2561 2562

500,000

2563

400,000

1

,83

123

200,000

17

,5 137

7

,84

180

4

,54

150

300,000

1 ,78

151

9.0

,85

149

9.5

1

9 73,5

5

,48

165

52.0

,8

201

06.2

03

,2 53

อินโดนีเซีย

มาเลเซีย

ฟิลิปปินส์

129

03

56,0

69

สิงคโปร์

4

,41

69,1

49,7

100,000

6

,57

154

49.1

,9 182

7

1

6 40,5

6

9.3

,57

171

68.9

,1 192

4

,41

122

09

96,9

1

,04

109

3.7

,61

135

8.5

,53

158

37.9

75,3

ไทย

เวียดนาม

ที่มา : Economist Intelligence Unit

• แม้มูลค่ารวมของตลาดค้าปลีกอาเซียนจะมีสัดส่วน เพียง 5% ของมูลค่าตลาดค้าปลีกโลก แต่กลับมีอัตรา การเติ บ โตสู ง ที่ สุ ด และยั ง มี แ นวโน้ ม การขยายตั ว อย่างต่อเนื่อง • คาดการณ์ ว ่ า ในปี 2563 ตลาดค้ า ปลี ก อาเซี ย น (อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และ เวียดนาม) จะมีมูลค่ารวมสูงถึง 1.54 ล้านล้านเหรียญ สหรัฐ • โครงสร้างธุรกิจค้าปลีกอาเซียน โดยเฉพาะอินโดนีเซีย และกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา, ลาว, เมียนมาร์, เวียดนาม) มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงจากร้านค้า แบบดั้งเดิมที่มีสัดส่วน 90% ลดลงเหลือ 80% ขณะที่ กลุม่ ค้าปลีกสมัยใหม่จะมีสดั ส่วนเพิม่ จาก 10% เป็น 20% • การขยายตัวของกลุ่มชนชั้นกลาง และการลงทุนจาก ต่างประเทศ ถือเป็นกุญแจส�ำคัญในการขับเคลือ่ นธุรกิจ การค้าสมัยใหม่ให้เติบโตแบบก้าวกระโดดในภูมิภาคนี้

เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจการค้า สมั ย ใหม่ ใ นโลกยุ ค การค้ า เสรี สถาบั น การจั ด การ ปั ญ ญาภิ วั ฒ น์ จึ ง ได้ เ ปิ ด หลั ก สู ต รปริ ญ ญาตรี บ ริ ห าร ธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (หลักสูตรนานาชาติ) โดยมุ่งสร้างบุคลากรมืออาชีพ ป้ อ นเข้ า สู ่ ส ถานประกอบการในระดั บ สากล รวมทั้ ง สร้างผู้ประกอบการใหม่ที่มีศักยภาพในการสร้างสรรค์ นวั ต กรรมธุ ร กิ จ เพื่ อ เพิ่ ม ขี ด ความสามารถทางการ แข่งขันในตลาดสากลด้วย 05


LEARNING FROM REAL PROFESSIONAL

ผศ.ดร.ศรีไพร ศักดิ์รุ่งพงศากุล รักษาการคณบดีคณะบริหารธุรกิจ

ประวัติการศึกษา • Ed.D. (Higher Education) Oklahoma State University, U.S.A. • ค.ม. (การวัดและประเมินผลการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • ค.บ. เกียรตินิยมอันดับ 2 (คณิตศาสตร์) วิทยาลัยครูสวนสุนันทา ประสบการณ์การท�ำงาน • รักษาการคณบดีคณะบริหารธุรกิจ และรักษาการผู้อ�ำนวยการหลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ • คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้ช่วยคณบดี หลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยสยาม • อุปนายก สมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ผลงานทางวิชาการ • ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีการจัดการความรู้ ส�ำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น • เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ส�ำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น • หนังสือการใช้ Microsoft Windows & Office ส�ำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น • ต�ำราคอมพิวเตอร์ระดับประถมและมัธยมศึกษา (เทคโนโลยีสารสนเทศ) ส�ำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จ�ำนวน 18 เล่ม

06


CREATE PROFESSIONALS BY PROFESSIONALS

คณะบริ ห ารธุ ร กิ จ สาขาวิ ช าการจั ด การธุ ร กิ จ การค้ า สมัยใหม่ มุง่ มัน่ สร้างบัณฑิตทุกคนให้เป็นนักจัดการธุรกิจ มื อ อาชี พ โดยเน้ น การเรีย นรู้ภ าคทฤษฎีค วบคู่ไ ปการ ฝึกปฏิบัติงาน (Work-based Education) ในส่วนของการศึกษาภาคทฤษฎี เหล่าคณาจารย์ทงั้ ทีเ่ ป็น นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ และนักบริหารมืออาชีพจาก ภาคธุรกิจ พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านธุรกิจการค้า สมัยใหม่ให้กับนักศึกษาหลักสูตรภาคปกติอย่างเข้มข้น รวมทั้ ง ถ่ า ยทอดสดไปยั ง ห้ อ งเรี ย นปลายทางของ หน่วยการเรียนทางไกลทัว่ ประเทศ ด้วยความทันสมัยของ เทคโนโลยีการสื่อสาร ทำ�ให้นักศึกษาสามารถซักถาม แสดงความคิดเห็น นำ�เสนองาน โต้ตอบกับอาจารย์ผสู้ อน และเพื่อนนักศึกษาด้วยกัน ผ่านระบบการเรียนการสอน ได้แบบ 2 ทาง (2 Ways Communications) โดยที่ ระยะทางมิ ไ ด้ เ ป็ น อุ ป สรรคต่ อ การศึ ก ษาแต่ อ ย่ า งใด นอกจากนี้ นักศึกษายังสามารถทบทวนทำ�ความเข้าใจ

บทเรียนย้อนหลังได้ด้วยตนเองผ่านทางโทรศัพท์มือถือ และแท็บเล็ต มากกว่าความรูใ้ นห้องเรียน คือการเก็บเกีย่ วประสบการณ์ จากการฝึกปฏิบัติงาน ภายใต้ความร่วมมือของบริษัท ในเครื อ ซี พี ออลล์ จำ�กั ด (มหาชน) บริ ษั ท ในเครื อ เจริญโภคภัณฑ์ รวมทั้งบริษัทอื่นๆ ที่เป็นพันธมิตรทาง ธุรกิจ พร้อมเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้ามาฝึกฝนทักษะ และวิ นั ย ในการทำ�งาน เช่ น การจั ด การส่ ว นหน้ า ร้ า น การบริหารจัดการร้าน การต้อนรับและการบริการลูกค้า ซึง่ นอกจากประสบการณ์จริงทีห่ าไม่ได้จากทีอ่ นื่ นักศึกษา ยังจะมีรายได้ในระหว่างฝึกปฏิบัติงานอีกด้วย ด้วยเหตุนี้ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ ธุรกิจการค้าสมัยใหม่ จึงมีศกั ยภาพเป็นผูน้ ำ�สูง เชีย่ วชาญ ในการบริหารงานด้านธุรกิจการค้าสมัยใหม่ มีใจรักการให้ บริการ และพร้อมทำ�งานได้ทันที (Ready to Work) หลัง สำ�เร็จการศึกษา

07


WORK-BASED EDUCATION ระบบการจัดการศึกษาทีเ่ ป็นเอกลักษณ์ สร้างมืออาชีพด้วยมืออาชีพ โดยได้รบั ความร่วมมือจากองค์กรธุรกิจ ทัง้ ในประเทศ และต่างประเทศ สะท้อนถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ที่มุ่งมั่นเป็นมหาวิทยาลัยแห่ง องค์กรธุรกิจชั้นนำ�ของอาเซียน (ASEAN’s Leading Corporate University) ได้เป็นอย่างดี

OUR NETWORK สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์มีเครือข่ายพันธมิตร ที่ เ ป็ น องค์ ก รบริ ษั ท ชั้ น นำ�ระดั บ ประเทศ พร้ อ มเป็ น “ห้องเรียน” ให้นกั ศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการ จัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ เข้าร่วมฝึกงานและสัมผัส ประสบการณ์จริงจากโลกแห่งการทำ�งาน ดังนี้

08


CAREER OPPORTUNITIES บัณฑิตจากสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ได้รับ การยอมรับในเรือ่ งของ “คุณภาพ” และ “ความเป็นมืออาชีพ” ซึง่ ตรงกับความต้องการของตลาด แรงงานสากล ขณะเดียวกันบัณฑิตเหล่านี้ก็พร้อมจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้ ขยายตัว ไม่ว่าจะเลือกเติบโตบนเส้นทางสายใดก็ตาม ดังนี้

เติบใหญ่ในองค์กรระดับชั้นนำ� ประกอบอาชีพในสายการบริหารจัดการ ธุรกิจการค้าสมัยใหม่ในระดับบริหาร ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายสนับสนุนสายงาน ด้านต่างๆ ในองค์กรบริษทั ทีป่ ระกอบธุรกิจการค้าสมัยใหม่ รวมทัง้ ธุรกิจอืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้าสมัยใหม่ กลยุ ท ธ์ ห ลั ก ขององค์ ก รบริ ษั ท ที่ ป ระกอบธุ ร กิ จ การค้ า สมั ย ใหม่ เช่ น ร้านสะดวกซื้อ ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ คือการขยายสาขาอย่างต่อเนื่องและ รวดเร็ว ดังนั้น จึงต้องการบุคลากรคุณภาพอีกเป็นจำ�นวนมากเพื่อรองรับ การขยายตัวของธุรกิจ นอกจากนี้ ภายในองค์กรยังมีโครงการพัฒนาศักยภาพ รูปแบบต่างๆ เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับเติบโตตามสายงานต่อไป

เติบโตบนเส้นทางของตนเอง ประกอบธุรกิจส่วนตัวในด้านธุรกิจการ ค้าสมัยใหม่ สนองนโยบายภาครัฐทีต่ อ้ งการสร้างผูป้ ระกอบการใหม่เชิง สร้างสรรค์ ซึ่งมีส่วนสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ เจ้าของร้านค้าปลีกสมัยใหม่ เช่น ร้านมินิมาร์ท ร้านสะดวกซื้อ โดย นำ�ประสบการณ์ ความรู้ ตลอดจนระบบการจัดการร้านค้าสมัยใหม่ มาใช้บริหารจัดการร้านค้า เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและ สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าอย่างยั่งยืน ผูป้ ระกอบการทีผ่ ลิตสินค้าหรือบริการสำ�หรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ไม่ ว่ า จะเป็ น ผู้ ป ระกอบการขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม (SMEs) หากให้ความสำ�คัญกับการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน ของสิ น ค้ า การสร้ า งคุ ณ ค่ า สิ น ค้ า และบริ ก ารซึ่ ง เป็ น ที่ ต้ อ งการของ ผู้บริโภค ย่อมสามารถวางจำ�หน่ายสินค้าผ่านช่องทางการค้าสมัยใหม่ ที่มีศักยภาพสูงได้ 09


ALUMNI เพลง - พรพรรณ กุลพรม

บัณฑิตสาขาวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ คณะบริหารธุรกิจ ปัจจุบัน : ผู้จัดการร้าน 7-Eleven สาขาแฮปปี้คอนโด (ดอนเมือง)

“ถ้าเทียบกับเพื่อนๆ ที่เรียนจบ ม.6 แล้วต่อมหาวิทยาลัย ตอนเรียนเราอาจไม่มีเวลาว่าง ไปเที่ยวสนุกสนาน เพราะต้องเรียนและฝึกงานไปด้วย เนื่องจากต้นทุนของเราไม่ได้มี มากนัก แต่เราก็ภมู ใิ จเพราะมีเงินส่งเสียให้ทางบ้าน ปัจจุบนั ทำ�งานแล้วทีร่ า้ น 7-Eleven และได้ รั บ โอกาสในการขึ้ น เป็ น ระดั บ หั ว หน้ า งานในเวลาอั น สั้ น ซึ่ ง เป็ น ผลมาจาก การทำ�งานหนัก ในขณะที่เพื่อนบางคนยังหางานทำ�ไม่ได้หรือยังเป็นลูกน้องเขาอยู่เลย 4 ปีที่พีไอเอ็ม ให้ประสบการณ์ชีวิตมากมายที่หาไม่ได้จากที่อื่น ความใฝ่ฝันส่วนตัวใน เวลานี้คือ อยากจะเป็นเจ้าของร้าน ก็ได้มองโอกาสของ 7-Eleven ไว้เช่นกัน” โจ้ - ทศพล แก้วนุช

บัณฑิตสาขาวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ คณะบริหารธุรกิจ ปัจจุบัน : เจ้าของกิจการร้านอาหาร Joe Café

“นักศึกษาพีไอเอ็ม กล้าคิด กล้าทำ� เพราะเราได้รบั โอกาสให้เผชิญกับโลกของการทำ�งาน จริงก่อนคนอื่น ผมโชคดีตรงที่ได้ไปฝึกปฏิบัติงานที่ร้าน 7-Eleven ได้เจอผู้จัดการร้าน ที่ดี เลยทำ�งานสนุก ตอนฝึกงานก็ไปหลายที่ ตอนจบก็ไปอยู่ร้านคัดสรร เบเกอรี่ & คอฟฟี่ กระทั่งได้ขึ้นเป็นผู้จัดการร้าน อาจารย์ที่สอนภาคทฤษฎีก็เป็นมืออาชีพที่ผ่าน ประสบการณ์การทำ�งานมาแล้ว ทำ�ให้ผมได้ทฤษฎีทนี่ ำ�ไปใช้ได้จริง และทุกวันนีก้ น็ ำ�มา ปรับใช้ในการบริหารจัดการร้านอาหาร ตอนนี้ผมได้ส่งต่อร้านที่กรุงเทพฯ ให้น้องชาย ดูแล รวมทัง้ ร้านใหม่ทจี่ ันทบุรีให้กบั พีส่ าว จากนี้ไปผมตั้งใจจะเปิดร้านอาหารเพิม่ ครับ” บี - ลักขณา แก้วเมือง

บัณฑิตสาขาวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ คณะบริหารธุรกิจ ปัจจุบัน : เจ้าหน้าที่ด้านฝึกอบรมกรุงเทพและการศึกษา บริษัท ออลล์ เทรนนิ่ง จ�ำกัด

“การเรียนและฝึกงานไปด้วย ทำ�ให้เรารู้สึกว่าชีวิตมันมีค่า เรามีเงินใช้ในระหว่างเรียน ทั้ ง ยั ง ช่ ว ยแบ่ ง เบาภาระของพ่ อ แม่ อี ก อย่ า งเราค่ อ นข้ า งจะมั ธ ยั ส ถ์ จึ ง เก็ บ เงิ น ได้ ค่อนข้างมาก ส่วนค่าเทอมก็ได้ทุนเจียระไนเพชรและทุน PIM SMART ช่วยการฝึกงาน ตัง้ แต่ชว่ งเรียนทำ�ให้เราเข้าใจว่าชีวติ จริงมันไม่เหมือนกับทฤษฎีทเี่ รียนมา เราจึงสามารถ ปรับตัวได้เร็วกว่าคนทั่วไป และเข้าใจตัวเองว่าชอบทำ�งานในลักษณะไหน ปัจจุบัน เราจึงมีความสุขกับการทำ�งานเป็นเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม เพราะงานนี้เน้นการพูดและ การสอนคน น้องๆ ที่เข้าฝึกอบรมได้รับความรู้กลับไป เราก็รู้สึกดีไปด้วย” 10


หน่วยการเรียนทางไกล 12 จังหวัด คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

เรียนใกล้บ้าน ด้วยมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ

เป็ น ระบบการเรี ย นการสอนทางไกล ของ สถาบันการจัดการปัญญาภิวฒ ั น์ (PIM) ทีเ่ ปิด สอนในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศไทย

เปิ ด สอนระดั บ ปริ ญ ญาตรี ในสาขาวิ ช า การจั ด การธุ ร กิ จ การค้ า สมั ย ใหม่ คณะ บริหารธุรกิจ ได้รับการประเมินระดับดี จาก สำ�นั ก งานรั บ รองมาตรฐานและประเมิ น คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) บั ณ ฑิ ต ที่ สำ�เร็ จ การศึ ก ษาจะได้ รั บ วุ ฒิ ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต หรือ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่)

เรียนในห้องเรียน 3 เดือน สลับฝึกปฏิบัติงาน ในร้าน 7-Eleven 3 เดือนมีรายได้ระหว่าง ฝึกภาคปฏิบัติ

11


เปิดรับสมัครนักศึกษาแล้ววันนี้ พร้อมทุนการศึกษา 30% 50% และ 100% สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร. 0 2855 0000

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) 85/1 หมู่ 2 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2855 0000 โทรสาร : 0 2855 0391 contactreg@pim.ac.th

www.pim.ac.th

pimfanpage

@pim.line

PIMCampus

MTM Booklet  

ปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) หลักสูตรการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ Modern Trade Business Management

MTM Booklet  

ปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) หลักสูตรการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ Modern Trade Business Management

Advertisement