Page 1

June-August 2013

Fun Company แบบ เป๊บซี่-โคล่า Biz on the Move :

Memorable campaign of AXE Provoke

Logistics Intelligence :

Fun Logistics

HR Focus :

Inspire Gen “Y” with Fun

คุณมุกดา ไพรัชเวทย์

กรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจอาหารและขนมขบเคี้ยว บริษัท เป๊บซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จ�ำกัด


Business System Development Program หลักสูตรเพ�อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานธุรกิจ

หลักสูตรระยะสั้นที่สรางผูเชี่ยวชาญในการออกแบบและพัฒนา ระบบงานธุรกิจบนพื้นฐานของการบูรณาการดานทรัพยากร บุคคล เทคโนโลยี และกระบวนการทางธุรกิจเขาดวยกันอยาง กลมกลืน --------------------------------------------------------------------ทักษะสำคัญทีอ่ งคกรทุกระดับตองมี เพ�อความสำเร็จอยางยัง่ ยืน A key to optimize your margins with ZERO investment A short cut to build up corporate’s core capability

ระยะเวลาอบรม 3.5 เดือน รวม 15 สัปดาห เรียนสัปดาหละ 2 วัน (ทุกวันศุกร-เสาร) ตั้งแตเวลา 09.00 - 16.00 น. จำนวนผูเขาอบรม: ไมเกิน 45 ทาน คุณสมบัติผูสมัคร: สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีไมจำกัดสาขา มีประสบการณการทำงานไมนอยกวา 2 ป ควรมีความถนัดดานการใชคอมพิวเตอร ดานการคำนวณ และการส�อสาร

สมัครเขาอบรม หรือสอบถาม รายละเอียดหลักสูตร

An opportunity to develop a better process with professional mentors เหมาะสำหรับ:

ผูบริหารขององคกรทุกระดับ ผูจัดการโครงการ ผูจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูจัดการโรงงาน ผูจัดการบัญชีและการเงิน นักวิเคราะหระบบ พนักงานบริษัทที่ปรึกษาระบบงานธรุกิจ

สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน (PIM) 85/1 หมู 2 ถนนแจงวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท

0 2832 0413 bsd@pim.ac.th www.pim.ac.th/bsd

วิทยากรมากประสบการณจากองคกรชั้นนำ - SCG Accounting Services - SCG Logistics Management - KPMG Phoomchai Audit - Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos - Pantavanij - GoSoft (Thailand)

- CP ALL - Pricewaterhouse Coopers Thailand (PwC) - Ernst & Young International - IBM Thailand - Freewill Solutions - ผูเชี่ยวชาญจากสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ และนักวิชาการผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาระบบงาน จากมหาวิทยาลัยชั้นนำ

Increase your profit with zero investment


June-August 2013

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร การส่งเสริมความสามารถของบุคลากร และการสร้างความผูกพัน ต่อองค์กรนั้นเป็นหนทางที่จะน�ำพาองค์กรไปสู่ความส�ำเร็จได้ วลีภาษาอังกฤษที่ว่า “Work hard, play hard.” (เมื่อถึงเวลาท�ำงานก็ท�ำงานหนักจริงจัง เมื่อถึงเวลาพักผ่อนก็สนุกสนาน จริงๆ) อาจเป็นปรัชญาการท�ำงานของใครหลายๆคน มีงานวิจัยว่าคนหนึ่งคนใช้เวลาไปกับ การท�ำงานถึง 2 ใน 3 ของเวลาทั้งหมดของชีวิต ดังนั้นการท�ำงานจึงเป็นเรื่องที่ควรท�ำให้ชีวิต มีความสุข มีความสนุก เพราะนั่นหมายถึงเวลาเกือบทั้งหมดของชีวิต แนวคิดการสร้างความสุข และความสนุกในการท�ำงานได้ถูกน�ำไปใช้จริงในองค์กรชั้นน�ำของ โลกอย่างกูเกิล (Google) ซึ่งไม่เพียงแค่สร้างบรรยากาศในการท�ำงานที่เป็นเลิศ เต็มไปด้วย ความสนุก ความรัก ความเข้าใจ และความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเท่านั้น แต่ยังรวม ถึงการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่สร้างสรรค์อีกด้วย

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

คุณก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ รศ.ดร.สมภพ มานะรังสรรค์ อาจารย์พรวิทย์ พัชรินทร์ตนะกุล รศ.ดร.สมโรตม์ โกมลวนิช คุณสยาม โชคสว่างวงศ์ รศ.ดร.เรืองศักดิ์ แก้วธรรมชัย คุณปาริชาต บัวขาว

คอลัมนิสต์กิตติมศักดิ์

ดร.เลิศชัย สุธรรมานนท์ ดร.กิตติ เศรษฐวรพันธุ์ อาจารย์วิเชศ คำ�บุญรัตน์

บรรณาธิการ

ดร.ภญ.ธัญญา สุพรประดิษฐ์ชัย

หัวหน้ากองบรรณาธิการ ธมลวรรณ อัศเวศน์

กองบรรณาธิการ

ภัทรกมล ภู่เจริญ ฑิมภ์พร พรตรีสัตย์ เพชรไพลิน สายสุวรรณ วรานี จรูญลักษณ์คนา นฤมล ปันเป็ง อรุณรัตน์ มงคลพิทักษ์กุล

ศิลปกรรม

เอกภพ สุขทอง

ผู้น�ำองค์กรที่ทั่วโลกยอมรับอย่าง Jim Goodnight ต�ำแหน่ง CEO ของบริษัท SAS Institute ซึ่งเป็นบริษัทซอฟต์แวร์ที่ใหญ่ที่สุดของโลกที่ไม่ได้เป็นบริษัทมหาชน และHerb Kelleher อดีต CEO ของ Southwest Airlines ได้รับการยกย่องว่าเป็น CEO ที่สร้างบรรยากาศใน การท�ำงานที่น่าเพลิดเพลินใจ ท�ำให้บุคลากรมีความกระตือรือร้น และรู้สึกดีที่ได้ท�ำงานให้ กับองค์กร โดยเฉพาะ SAS Institute นั้นเป็นบริษัทที่ติดอันดับหนึ่งของ Employer of Choice คือเป็นบริษัทที่น่าท�ำงานด้วยมากที่สุดหลายปีติดต่อกัน นับตั้งแต่ปี ค.ศ.1993 ด้วย การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นผลงาน ความคิดสร้างสรรค์ และความสนุกเพลิดเพลินใจ นิตยสาร MBA Connected by PIM ฉบับนี้ได้รับเกียรติอย่างสูงจากคุณมุกดา ไพรัชเวทย์ กรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจอาหารและขนมขบเคี้ยวประเทศไทย บริษัท เป๊บซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จ�ำกัด มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เรียกว่า “Fun Company” ซึ่งเป็นกุญแจส�ำคัญที่จะน�ำองค์กรไปสู่ความส�ำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ด้วย การท�ำงานที่ได้ผล และบุคลากรในองค์กรก็มีความสุขด้วย การบริหารองค์กรในยุคปัจจุบัน “ทรัพยากรบุคคล” เป็นทรัพยากรที่ส�ำคัญ และมีค่ามาก ที่สุดขององค์กร มีงานวิจัยมากมายที่สนับสนุนว่าการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี และ สร้างสรรค์สง่ ผลให้บคุ ลากรมีความสุขสนุกกับการท�ำงาน เกิดความผูกพันต่อองค์กร ลดอัตรา การลาออก และสามารถธ�ำรงค์รักษาบุคลากรที่มีคุณค่าไว้กับองค์กรได้ ผลลัพธ์ที่ส�ำคัญอีก อย่างหนึ่งคือองค์กรเหล่านั้นจะสามารถดึงบุคลากรที่ดี เด่น เก่ง และมากความสามารถมา ร่วมงานได้ และสิ่งต่างๆเหล่านี้เองที่เป็นปัจจัยส�ำคัญที่จะท�ำให้องค์กรเกิดการพัฒนาและ ประสบความส�ำเร็จเหนือคู่แข่งได้ ดร.ภญ.ธัญญา สุพรประดิษฐ์ชัย บรรณาธิการ

3


คุณเกริกกล้า สนธิมาศ

งานเสวนา Exclusive Talk! Effective Change Management for Excellent Organization

หลักสูตรเพื่อพัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพระบบ งานธุรกิจ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จัดงาน เสวนาแบบ Exclusive Talk ในหัวข้อ “ปรับเปลี่ยน องค์กรอย่างมีกลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศ และความ ยั่งยืน” หรือ “Effective Change Management for Excellent Organization” จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องกมลร�ำลึก อาคาร ธาราสาทร โดยในงานนี้ ถือเป็น Exclusive Talk กับวิทยากรผู้มากประสบการณ์ทางด้านการปรับ เปลี่ยนองค์กร (Change Management) คุณมนูญ สรรค์คุณากร ที่ปรึกษา บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน) อดี ต ผู ้ อ� ำ นวยการส� ำ นั ก งานการบุ ค คล กลาง บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหาชน) และ อดี ต รองกรรมการผู ้ จั ด การใหญ่ กลุ ่ ม ทรั พ ยากร บุคคล ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) โดย คุ ณ มนู ญ ได้ ม าบอกถึ ง ความส� ำ คั ญ ของ Change Management ที่องค์กรทุกรูปแบบไม่ควรมองข้าม พร้อมแนะน�ำเคล็ดลับการท�ำ Change Management แบบไม่มีปิดบังอีกด้วย บรรยากาศในงานจึงเต็มไป ด้วยสาระ และความสนุกสนาน 4

คุณวัลภา สถิรชวาล

คุณนิเวศ พิชยานนท์

สัมมนา Logistics Knowledge Sharing หัวข้อ Boost up Productivity Climate in Organization

“เพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร ... ด้วยการสร้างบรรยากาศการท�ำงาน” ศูนย์นวัตกรรมโลจิสติกส์ร่วมกับหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการโลจิสติกส์ จัดงานสัมมนา Logistics Knowledge Sharing ในหัวข้อ Boost Up Productivity Climate in Organization “เพิ่มประสิทธิภาพใน องค์กร...ด้วยการสร้างบรรยากาศการท�ำงาน” เมื่อวันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ห้อง Convention Hall โดย เน้นสร้างสภาวะแวดล้อมในการท�ำงานให้พนักงานมีความสุข เพื่อจะได้เกิด องค์กรแห่งความสุข ส่งผลให้เกิดผลงานที่ดีและท�ำให้องค์กรพัฒนาไปได้อย่าง ยั่งยืน โดยมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านการสร้างองค์ความรู้ภายในแนวคิด “Happy Workplace” และการสร้างทัศนคติที่สามารถมองเห็นความเป็นไปได้มาให้ ความรู้และแบ่งปันประสบการณ์ ได้แก่ คุณเกริกกล้า สนธิมาศ ประธาน สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย คุณวัลภา สถิรชวาล เลขานุการ สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย คุณนิเวศ พิชยานนท์ รองผู้จัดการทั่วไป ศูนย์กระจายสินค้าสุวรรณภูมิ บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน)


เปิดตัวหลักสูตรระยะสั้นสำ�หรับผู้บริหาร หลักสูตรเพื่อพัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบงานธุรกิจ (Business System Development Program)

ทุกส่วนงานสามารถเชื่อมโยงกันได้อย่างไม่ติดขัด และช่วยท�ำให้ มีประสิทธิภาพในการท�ำงานมากยิ่งขึ้น โดยในหลักสูตรนี้ได้รับ เกียรติจากผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพจากหลากหลายองค์กร มาให้ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนของระบบงานในแต่ละส่วน อาทิเช่น กลุ่ม Big 4 (Pricewaterhouse Coopers, KPMG Phoomchai Audit, Ernst & Young Corporate Services, Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos), SCG Group, PTT Group, Freewill Solutions, IBM Thailand เป็นต้น หลักสูตรนี้ใช้เวลาอบรม 180 ชม. อบรมทุกวันศุกร์ และเสาร์ ติดต่อกัน 15 สัปดาห์ เปิดรับสมัครรุ่นที่ 2 แล้ว เริ่มอบรมวันที่ 2 สิงหาคม – 9 พฤศจิกายน 2556 นี้ สนใจสอบถามรายละเอียด ได้ที่ 0-2832-0413

งานสัมมนาโดนใจชาว HR

และอดี ต รองกรรมการผู ้ จั ด การใหญ่ กลุ ่ ม ทรั พ ยากรบุ ค คล ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) หลังจากนั้นเป็นการเสวนา โต๊ะกลม ในหัวข้อ HR Managing System for Young Pro โดยทีมคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ ดร.เลิศชัย สุธรรมานนท์ ผู้อ�ำนวยการ หลักสูตร MBA in Strategic Human Resource and Organization Management (MBA in S-HRM), ดร.อุทยั สวนกูล อาจารย์ประจ�ำหลักสูตร MBA in Strategic Human Resource and Organization Management (MBA S-HRM) และ อาจารย์วิ เชศ ค� ำ บุ ญ รั ต น์ หั ว หน้ า สาขาวิ ช าการจั ด การ ทรัพยากรมนุษย์ งานนี้เป็นการรวมพลคน HR จากหลากหลาย องค์กรมาอยู่ที่เดียวกันมากกว่า 250 คน

เปิดโครงการกันไปเรียบร้อยแล้ว ส�ำหรับหลักสูตรระยะสั้นน้อง ใหม่ล่าสุดของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2556 กับหลักสูตรเพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบงานธุรกิจ (Business System Development Program) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ร่วมกับสภา วิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อสร้างนักพัฒนาระบบงาน ที่มีความรู้ ความสามารถแก่องค์กรธุรกิจได้ โดยสามารถเข้าใจ ถึงการมีกระบวนการการท�ำงานที่ถูกต้อง จัดการวางระบบให้

ศูนย์พัฒนาเครือข่ายทางธุรกิจร่วมกับหลักสูตรบริหารธุรกิจมหา บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ แ ละองค์ ก าร จั ด งานสั ม มนา “กลยุ ท ธ์ บ ริ ห ารงานบุ ค คลยุ ค ใหม่ พิ ชิ ต ใจ Generation Y” เมื่อวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2556 ณ หอประชุม สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ โดยหัวข้อสัมมนาในงานนี้ได้รับ เกี ย รติ จ ากกู รู ด ้ า น HR มาให้ ค วามรู ้ ใ นเรื่ อ งของการสรรหา บุคลากรให้เหมาะสมกับองค์กร และการเข้าถึงบุคลากรกลุ่ม Generation Y น�ำโดยคุณมนูญ สรรค์คุณากร ที่ปรึกษาด้านการ ศึกษา บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน) และอดีตผู้อ�ำนวยการ ส�ำนักงานการบุคคลกลาง บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหาชน)

5


เนื่องจากหลักสูตร MBA สาขาวิชาการจัดธุรกิจค้าปลีก และสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ได้ปิดภาคการศึกษาล่วงหน้าไปก่อน ดังนั้นฉบับนี้ จึงมีเพียงวิทยากรพิเศษ จากสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การที่มาเยี่ยมเยือน Panyapiwat MBA ของเรา มาดูกันดีกว่าว่ามี ใครกันบ้าง

วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2556

คุณสรรเสริญ กัลวทานนท์

คุณเรืองศักดิ์ วิทวัสการเวท

HR Manager, Samart Telecoms หัวข้อ “ระบบแรงงานสัมพันธ์ถูกใจคน IT”

ผู้บริหารงานทรัพยากรบุคคล ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จ�ำกัด (มหาชน) หัวข้อ “Recruitment & Retention Strategy”

วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2556

วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2556

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายพัฒนาบุคลากร บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ�ำกัด หัวข้อ “International HRM : กรณีศึกษา TOYOTA”

รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายพัฒนาบุคลากรขาย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด หัวข้อ “หลักการปรับปรุง และพัฒนางานโดยระบบไคเซ็น”

คุณสมชาย ตัณฑางกูร

วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2556

คุณขจรศักดิ์ หาญณรงค์

วิทยากร และผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรมนุษย์ หัวข้อ “การพัฒนาองค์การ และการบริหารความ เปลี่ยนแปลงเน้นสร้างค่านิยม และวัฒนธรรม องค์การ”

วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2556

คุณเกรียงศักดิ์ เทพผดุงพร

คุณสมพร ภู่พวง

วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2556

ดร.ณัฐวุฒิ พงศ์สิริ

ผู้ช่วยผู้ว่าการสายทรัพยากรบุคคล และพัฒนาองค์การ ธนาคารแห่งประเทศไทย หัวข้อ “HR & OD in Thailand and Global Trend”

วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2556

คุณภัทรินทร์ ฐิตะรักษา

กรรมการผู้จัดการ บริษัท อ�ำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จ�ำกัด หัวข้อ “การพัฒนาองค์การ การเปลี่ยนแปลงในบริบทโลก ด้วยการสร้างวัฒนธรรมและการบริหารการเปลี่ยนแปลง”

Consulting Director, DDI-Asia / Pacific International Ltd. หัวข้อ “Leadership Development in Global Perspective and Trend”

วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2556

วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2556

รองประธานอาวุโส สายงานการบริหารบุคลากร และประสิทธิภาพองค์กร บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ำกัด (มหาชน) หัวข้อ “International HR and Global Trends”

ผู้อ�ำนวยการทรัพยากรบุคคล บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จ�ำกัด หัวข้อ “การพัฒนาองค์การเพื่อสร้างนวัตกรรม กรณีศึกษา SCG Chemical”

คุณทัสพร จันทรี

6

วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2556

คุณสุภาพร จันทร์จ�ำเริญ


วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556

ทีมผู้บริหารจาก บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

ทีมผู้บริหารจาก บริษัท คาร์มาร์ท จำ�กัด (มหาชน)

วันที่ 12 มีนาคม 2556

วันที่ 19 มีนาคม 2556

วันที่ 25 มีนาคม 2556

ทีมผู้บริหารจาก บริษัท อิเกีย ประเทศไทย

ทีมผู้บริหาร ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

จากบริษัท สมบูรณ์กรุ๊ป จำ�กัด

ทีมผู้บริหารจาก บริษัท โทฟุซัง จำ�กัด

วันที่ 3 เมษายน 2556

ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน)

วันที่ 1 มีนาคม 2556

ทีมผู้บริหารจาก สมาคมเครื่องกีฬาไทย

วันที่ 10 เมษายน 2556

Mr. Edmund Lo และทีมผู้บริหารจาก บริษัท ยูพีเอส พาร์เซล ดีลิเวอร์รี่ เซอร์วิส จำ�กัด

7


คุณมุกดา ไพรัชเวทย์

กรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจอาหารและขนมขบเคี้ยว บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จ�ำกัด

Photo By คุณอัครพัฒน์ อาภาอดุล

เชื่อว่าเพลงนี้คงเป็นเพลงที่คุ้นหูคนไทยอยู่บ้างไม่มากก็น้อย แน่นอนที่สุดว่าเมื่อฟังเพลงนี้ เราก็จะ นึกถึงมันฝรั่งทอดกรอบหลากรส พร้อมทั้งกิจกรรมมันส์ๆ ต่างๆ ที่มีอยู่ตลอดปี Cover Story ฉบับนี้ เราได้รบั เกียรติจาก คุณมุกดา ไพรัชเวทย์ กรรมการผูจ้ ดั การ กลุม่ ธุรกิจอาหารและขนมขบเคีย้ ว บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จ�ำกัด มาเล่าถึงวัฒนธรรมองค์กรที่เรียกว่า “Fun Company” ซึ่งถือได้ว่าเป็นกุญแจแห่งความส�ำเร็จขององค์กรอย่างแท้จริง

9


คุณมุกดาเล่าว่า “เราต้องการเป็นที่ 1 ในธุรกิจขนมขบเคี้ยวของประเทศไทย แม้ว่าการเป็นที่ 1 เป็นสิ่งที่ท้าทาย แต่สิ่งที่ยากกว่า คือการครองความเป็นที่ 1 มายาวนานถึง 17 ปี” ซึ่งนอกเหนือจากการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพให้ผู้บริโภค และกลยุทธ์ทางการตลาด ต่างๆ อีกปัจจัยทีส่ �ำคัญไม่แพ้กนั ก็คอื ปัจจัยภายใน นัน่ ก็คอื บุคลากรทุกคน ทุกระดับ ซึง่ ถือเป็นฟันเฟืองทีส่ �ำคัญทีจ่ ะน�ำพาองค์กรสูค่ วาม ส�ำเร็จนั่นเอง

ท�ำไมต้อง “Fun”

และเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของความส� ำ เร็ จ เมื่ อ พนั ก งานทุ ก คนรู ้ สึ ก แบบนี้ ทุ ก คนก็ จ ะ ท�ำงานอย่างเต็มที่ เริ่มจากเราให้อิสระกับ พนักงาน ทั้งในด้านการแสดงความคิดเห็น หรือไอเดียใหม่ การแต่งตัว หรือการน�ำ อาหารเข้ามาทานในออฟฟิศได้ แต่ทั้งหมด ต้องอยู่บนพื้นฐานของความรับผิดชอบ ซึ่ง สิ่งที่เราเน้นมากมีอยู่ 3 ประการด้วยกัน ได้แก่

เหตุผลง่ายๆ ทีท่ ำ� ให้เรามีวฒ ั นธรรมองค์กร ทีเ่ รียกว่า “Fun Company” ก็เพราะโดย ธรรมชาติของสินค้าเรา เป็นสินค้าที่ต้อง ได้รับการกระตุ้น (Impulsive product) ดังนั้นจะท�ำขนมให้ซีเรียสไม่ได้ ต้องท�ำให้ ผูบ้ ริโภครูส้ กึ ว่าสนุก จนเกิดความรูส้ กึ อยาก ลอง อยากซือ้ อยากทาน สังเกตจากกลยุทธ์ ทางการตลาดทั้งหมด จะสื่อสารเพื่อให้ ผูบ้ ริโภคสัมผัสได้ถงึ ความสนุก ไม่วา่ จะเป็น ตัวพรีเซนเตอร์ ปัจจุบันเลย์ใช้ ณเดชน์ญาญ่า เป็นพรีเซนเตอร์ ซึ่งเขาเป็นตัวแทน คนรุ่นใหม่ที่เปี่ยมไปด้วยความสดใส ร่าเริง ตัวหนังโฆษณาเองก็จะมีเสียงเพลง ท่าเต้น ที่ท�ำให้คนดูแล้วรู้สึกมีชีวิตชีวา นอกจากนี้ ยั ง มี กิ จ กรรมต่ า งๆที่ ท� ำ ให้ ผู ้ บ ริ โ ภครู ้ สึ ก ผูกพันกับสินค้า (Consumer Engagement) ไม่ว่าจะเป็นโครงการ “คิดรสให้เลย์” ที่ เปิดโอกาสให้ผู้บริโภคน�ำเสนอเลย์รสชาติ ใหม่ๆ เข้ามา โดยผู้ชนะก็จะได้รับเงินสด 1 ล้านบาท พร้อมทั้งส่วนแบ่งทางการขาย 1) Teamwork อาจจะเป็นไปได้ยาก และยังได้ความรู้สึกมีส่วนร่วมกับสินค้า ที่ จ ะให้ พ นั ก งานทุ ก คนมี ส ่ ว นร่ ว มกั บ กระบวนการทางการตลาด แต่ เราเปิ ด ใหม่ๆ อีกด้วย โอกาสให้ทกุ ฝ่ายส่งตัวแทนเพือ่ เข้ามามีสว่ น อย่างไรก็ตาม การจะท�ำให้ผู้บริโภคเชื่อได้ ร่วม เช่น ในการออกสินค้าใหม่ ไม่ได้ถูก ต้องเริ่มจากตัวเราเองต้องเชื่อก่อน ดังนั้น จ�ำกัดให้เป็นหน้าทีข่ องฝ่าย Research and องค์กรของเราจะเน้นความสนุก เริ่มจาก Development เท่านั้น ทุกฝ่ายจะส่งตัว ท�ำให้พนักงานทุกคน ทุกระดับ รู้สึกว่าเรา แทนเข้ามาร่วมชิม ร่วมออกความคิดเห็น เป็นครอบครัวเดียวกัน ทุกคนมีความรู้สึก ซึ่งความส�ำเร็จไม่ได้มาอย่างง่ายๆ บางครั้ง เป็นเจ้าขององค์กร (Sense of Belonging) ก็มีผิดพลาด แต่เพราะทุกคนเชื่อว่าเราเป็น 10

ครอบครัวเดียวกัน เมื่อล้ม ก็จะร่วมลุกขึ้น สู้ใหม่ จึงสามารถผ่านวิกฤติต่างๆ มาได้

2) Engagement เราริเริ่มและ

ด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ เพือ่ สร้างความผูกพัน และการมีสว่ นร่วมกับพนักงานอย่างต่อเนือ่ ง ส�ำหรับในระดับบุคคล เราเน้นกิจกรรมทีใ่ ห้ สาระความรู้ มีประโยชน์ ควบคูไ่ ปกับความ สนุกสนานในบรรยากาศสบายๆ เช่น การ จัดกิจกรรม Health Talk ที่เชิญแพทย์ผู้ เชี่ยวชาญมาบรรยายเรื่องการดูแลรักษา สุขภาพส�ำหรับหนุ่มสาวออฟฟิศ กิจกรรม Massage Week ที่ให้พนักงานได้นวดผ่อน คลายในออฟฟิศ กิจกรรม Movie Night ชวนพนักงานไปชมภาพยนตร์ร่วมกัน รวม ถึ ง การท� ำ กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม สั ง คมต่ า งๆ (CSR) เป็นต้น บริษัทฯ จะมีของรางวัลเพื่อ จูงใจให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งของ รางวัลก็จะแตกต่างกันไป เช่น สายส�ำนักงาน ที่ ก รุ ง เทพฯ ก็ จ ะได้ ข องรางวั ล เป็ น บั ต ร ก�ำนัล Starbucks Coffee แต่ถ้าเป็นสาย โรงงาน อาจจะเป็นกระทะไฟฟ้า เป็นต้น ส�ำหรับในระดับทีมหรือระดับหน่วยงาน เรา ก็มีการจัดกิจกรรมใหญ่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท�ำงาน และลดค่าใช้จ่ายที่เรา เรียกว่า “Productivity Campaign” โดย ให้ แ ต่ ล ะที ม แข่ ง กั น ว่ า ที ม ใดจะสามารถ ลดค่ า ใช้ จ ่ า ยหรื อ การใช้ ท รั พ ยากรได้ มากกว่ากัน ซึ่งเหตุผลที่เราจัดการแข่งขัน ลั ก ษณะนี้ ขึ้ น เพราะถ้ า เราแถลงเป็ น นโยบายว่าทุกคน ทุกฝ่ายต้องลดค่าใช้จ่าย


หรือการใช้ทรัพยากรลง ก็จะท�ำให้ทุกคน เครียด กดดัน แต่ถา้ เป็นกิจกรรมแบบนี้ คน ก็จะรู้สึกสนุกและอยากมีส่วนร่วมมากกว่า นอกจากนี้ ในระดับบริษัท ทุกๆ ปี เราจะมี การจัดกิจกรรมฉลองความส�ำเร็จประจ�ำปี ขึ้น เพื่อเป็นการขอบคุณพนักงานทุกคนที่ ได้รว่ มมือร่วมใจและทุม่ เทท�ำงานอย่างเต็ม ที่ตลอดทั้งปี ทั้งที่ส�ำนักงานกรุงเทพฯ และ ทีโ่ รงงาน โดยมีแนวคิดและรูปแบบกิจกรรม ที่แตกต่างกันทุกปี ซึ่งทุกคนจะสนุกไปกับ กิ จ กรรมบั น เทิ ง และสั น ทนาการต่ า งๆ พร้อมรับของรางวัลมากมาย กิจกรรมเหล่า นี้ล้วนแล้วแต่ส่งผลให้พนักงานของเราเกิด ความรัก ความผูกพันและความภักดีต่อ องค์กร ท�ำให้พวกเขาท�ำงานร่วมกันอย่างมี ความสุขเหมือนเป็นสมาชิกในครอบครัว เดียวกันและมุ่งสู่ความส�ำเร็จร่วมกัน

3) Communication เราเน้น

พึงพอใจของพนักงาน โดยคะแนนในแต่ละ ปี นั้ น ถื อ ว่ า อยู ่ ใ นระดั บ ที่ น ่ า พอใจ และ คะแนนก็สูงขึ้นทุกปี แต่เราก็รู้ว่ายังมีหลาย จุ ด ที่ เรายั ง สามารถน� ำ มาพั ฒ นาได้ ซึ่ ง คะแนนความพึ ง พอใจที่ อ อกมาสู ง นั้ น ก็ แสดงให้เห็นว่าพนักงานมีความผูกพันกับ องค์กรมากขึ้น เห็นได้ชัดจากอัตราการ เปลีย่ นงานต�ำ่ ลง (Turnover Rate) และยัง สะท้อนไปถึงการเติบโตทางธุรกิจที่สูงขึ้น อีกด้วย โดยผลการวัดระดับความพึงพอใจ ของพนักงานนีเ้ อง ทีส่ ะท้อนให้เห็นถึงความ ส�ำเร็จในการสร้าง Fun Company เพราะ เมือ่ ใดก็ตามทีพ่ นักงานรูส้ กึ สนุกทีไ่ ด้ทำ� งาน เขาก็จะสามารถสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้กับผู้ บริโภค และสิ่งที่ได้กลับคืนมาก็ย่อมเป็น ความสุข และความพึงพอใจของผู้บริโภค

กั น ดี ว ่ า การจั ด การความเปลี่ ย นแปลง (Change Management) นัน้ เป็นสิง่ ทีย่ าก มาก หลายครั้งเวลาเข้าประชุม ต่างคนต่าง มีความเห็นไม่ตรงกัน ในปีนเี้ ราจึงเน้นค�ำว่า “Positive Thinking” เพราะทุกอย่างนัน้ มีทั้งด้านดี และด้านไม่ดี แต่ขอให้ทุกคน เลือกมองแต่ดา้ นดี หากเมือ่ ไหร่ทเี่ ริม่ คุยกัน ไม่เข้าใจ ให้หยุด ตั้งสติ และค่อยเริ่มคุยกัน ใหม่ โดยจะมี สั ญ ลั ก ษณ์ Positive ซึ่ ง เป็นการเอามือสองข้างขึน้ มาไขว้กนั เป็นรูป บวก เป็นเครื่องเตือนใจให้ทุกคนเลือกมอง แต่ด้านดีๆ เพราะหากพนักงานทุกคน ทุก ระดับ มีทัศนคติที่ดี ความเปลี่ยนแปลง ต่ า งๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น จะไม่ ใช่ อุ ป สรรคในการ ท�ำงานอีกต่อไป

Challenge in 2013

ในปี 2013 นี้ ถื อ ได้ ว ่ า เป็ น ปี แ ห่ ง การ เปลีย่ นแปลง เนือ่ งจากเรามีการลงทุนสร้าง โรงงานแห่ ง ที่ 2 ขึ้ น ที่ อ ยุ ธ ยา และยั ง มี การน�ำเอาระบบ SAP มาใช้ พนักงานเราก็ ต้องเจอกับความเปลีย่ นแปลงทัง้ โครงสร้าง องค์กร ลักษณะการท�ำงาน ซึ่งแน่นอนว่า คุ ณ มุ ก ดายั ง กล่ า วอี ก ว่ า “จริ ง ๆ สิ่ ง ที่ ทุกคนต้องท�ำงานหนักขึน้ และอย่างทีท่ ราบ เป๊ปซี่-โคล่าให้ความส�ำคัญ ก็คงไม่แตก ต่างจากองค์กรอื่นๆ แต่วิธีการที่แต่ละ บริษัทหล่อหลอมบุคลากรของตัวเองนั้น แตกต่ า งกั น เราต้อ งการให้ค วามสนุก เข้าไปอยูใ่ น DNA ของพนักงานทุกคน ทุก ระดับ เพื่อให้ทุกคนส่งผ่านรอยยิ้ม และ เสียงหัวเราะไปยังผูบ้ ริโภค นีจ่ งึ เป็นทีม่ าของ กิจกรรมความสนุกต่างๆ ของเป๊ปซี-่ โคล่า” การสื่อสารกับพนักงานผ่านทุกช่องทาง ไม่ ว ่ าจะเป็ น อี เ มล์ จดหมาย หรือการ ประชุมประจ�ำทุกสัปดาห์ เพื่อสร้างความ เข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน พร้อมเปิดรับฟัง ความคิดเห็นของพนักงานในทุกระดับ

โดยทุกปี เราจะต้องมีการท�ำ Organization Health Survey ซึ่งเป็นการวัดระดับความ คุณมุกดาพร้อมพนักงานกับสัญลักษณ์ “Positive Thinking” ที่เตือนใจให้ทุกคนมองโลกในแง่บวก

11


Memorable campaign of

AXE Provoke

ในหนึ่งวัน คนเรารับสื่อมากมายจากหลายช่องทาง จนบางครั้งเราเองไม่สามารถจ�ำได้ว่าโฆษณาชุดนี้เป็นของสินค้าตัวไหน นอกจากนี้ ในการใช้โทรทัศน์ หรือวิทยุเป็นตัวกลางในการสือ่ สารไปยังผูบ้ ริโภคก็ ไม่เพียงพออีกต่อไปแล้ว โจทย์ของนักการ ตลาดจึงยาก และท้าทายขึ้น ว่าจะท�ำอย่างไรเพื่อให้ผู้บริโภครับรู้ จดจ�ำ และซื้อสินค้า แต่หนึ่งในแคมเปญการตลาดที่เชื่อว่า คงอยู่ ในความทรงจ�ำของผู้บริโภคได้อย่างดี คงหนีไม่พ้นแคมเปญนางฟ้าจากแอ๊กซ์ โพรโวค Biz on the move ฉบับนี้ เราจะมาท�ำความรู้จักกับเบื้องหลังความส�ำเร็จอย่างถล่มทลายของแคมเปญนี้กัน

Even angels will fall

เชื่อว่าผู้อ่านหลายท่านคงจ�ำโฆษณาชุดนี้ได้อย่างดี และประทับใจจนมาถึงวันนี้ โดยโฆษณาชุดนี้เริ่มต้นที่ใจกลางจตุรัสในเมืองเก่าแก่ เมืองหนึ่ง ขณะที่ชาวเมืองนั่งจิบกาแฟพูดคุยกันอยู่ ก็มีอะไรบางอย่างตกลงมาจากท้องฟ้ามาที่พื้น วินาทีต่อมา เราจึงเห็นว่าสิ่งที่ตกจาก ท้องฟ้าเป็นหญิงสาวผมสวยประดุจเทพธิดาหกนาง ที่น่าแปลกคือทุกนางต่างมีปีกเกาะติดอยู่ด้านหลัง และเหนือศีรษะมีวงแหวนเปล่ง ประกายทองส่องสว่าง เสมือนว่าหญิงสาวสวยเหล่านี้เป็นนางฟ้าที่ตกลงมาจากสรวงสวรรค์ นางฟ้าลุกยืนขึ้น เริ่มมุ่งหน้าเดินตรงไปหา สิ่งๆ เดียวกัน ท่ามกลางสายตาของชาวเมืองที่หยุดกิจกรรมทุกอย่างที่พวกเขาก�ำลังท�ำอยู่ หันจุดสนใจมายังพวกเธอ เพราะต่างก็สงสัย ว่านางฟ้าเหล่านี้ยอมตกจากฟากฟ้ามาตามหาสิ่งใดกัน จากนั้นเราจึงเห็นชายคนหนึ่งยืนอยู่กับเวสป้าของเขา ผู้ชายคนนี้นี่เองที่เหล่า นางฟ้าเดินมุง่ หน้าไปหา มิใช่เพียงเดินไปหาอย่างธรรมดาๆ แต่พวกเธอต่างพร้อมใจกันดึงวงแหวนเหนือศีรษะของเธอทิง้ ให้แตกกระจาย เกลื่อนทั่วพื้น เสมือนว่าพวกเธอยอมทิ้งสถานะความเป็นนางฟ้าเพื่อชายธรรมดาๆคนนี้ ถึงจุดนี้เราทุกคนเริ่มสงสัยเหมือนกันว่าเขามี อะไรดีซ่อนอยู่ถึงสามารถมัดใจนางฟ้าเหล่านี้ได้ ตัดไปที่ในบ้านของชายคนนี้ เราเห็นเขาฉีดสเปรย์ทั่วตัว ทันใดนั้นมีเสียงอะไรบางอย่าง ตกลงบนพื้นดังขึ้น เสียงโฆษกดังขึ้นว่า “แอ็กซ์ โพรโวค ขนาดนางฟ้ายังยอมสยบ”

Integrated brand communications

แอ็กซ์ โพรโวค สื่อถึงผู้บริโภคภายใต้ consumer insight ที่ว่า ผู้หญิงบางคนนั้นเป็นผู้หญิงสุดเอื้อมเปรียบประดุจ “นางฟ้า” ประมาณ ว่าเกิดใหม่อีกกี่ชาติก็คงยังจีบไม่ติด ผู้ชายส่วนใหญ่รู้ตัวดีว่าสุดมือเอื้อม แต่ส่วนลึกก็ยังแอบคิดว่ามันจะดีสักแค่ไหนถ้านางฟ้าเหล่านี้จะ เหลียวแลตนสักนิด จึงเป็นทีม่ าของคอนเซ็ปต์ทวี่ า่ แอ็กซ์ โพรโวคนัน้ หอมขนาดผูห้ ญิงระดับอย่างนางฟ้ายังยอมสยบเสน่หข์ องหนุม่ แอ็กซ์ เปิดตัวด้วยหนังโฆษณาที่ท�ำให้ภาพในจินตนาการของผู้ชายทุกคนเป็นจริง แต่โฆษณาทางโทรทัศน์อย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอที่จะเข้าถึง กลุ่มเป้าหมายผู้ชายวัยรุ่น และวัยท�ำงานตอนต้น เราจึงต้องใช้กลยุทธ์ทางการตลาดอย่างครบวงจร

Angels: here, there, everywhere

เริ่มด้วยการสร้างปรากฏการณ์ให้นางฟ้าตกลงมาตามหาชายหนุ่มทั่วกรุง ขบวนรถขนนางฟ้าโฉบไปมาตามจุดส�ำคัญต่างๆ จู่ๆนางฟ้าก็ เดินกันทัว่ สยามสแควร์ เราเก็บภาพทัง้ หมดรวมเป็นคลิปให้แพร่ออกไปทางอินเตอร์เน็ตจนกลายเป็นการบอกต่อ เหล่านางฟ้าไปปรากฏ ตัวทุกที่ ไม่เว้นแม้แต่ในโรงภาพยนตร์ ก่อนทีภ่ าพยนตร์จะฉาย จูๆ่ นางฟ้าก็เดินออกตามหาอะไรบางอย่างจนเจอกับชายหนุม่ ทีฉ่ ดี แอ็กซ์ โพรโวค นางฟ้าทั้งหลายจึงเดินเข้าไปด้วยความเสน่หา เมื่อจบภาพยนตร์ ผู้ชมทุกคนก็ได้รับตัวอย่างน�้ำหอมแอ็กซ์ และถ่ายภาพคู่กับ เหล่านางฟ้าด้านหน้าโรง แน่นอนว่าเราได้พาเหล่านางฟ้าไปยังจุดต่างๆ ที่กลุ่มเป้าหมายเราไป และแจกตัวอย่างน�้ำหอม พร้อมทั้งร่วม เล่นเกม ถ้าใครตามตัวนางฟ้าเหล่านีไ้ ด้ ได้ถา่ ยรูปคู่ และโพสต์ขนึ้ Facebook Axe Thailand ก็จะได้รบั ของรางวัลไป กิจกรรมการตลาด ทั้ง above the line และ below the line รวมถึง online ท�ำให้ปรากฏการณ์นางฟ้ากระจายไปทั่วประเทศจริงๆ 12


Get the angel app

ในขณะนั้น Branded iPhone app ยังไม่ได้เป็นที่นิยมของเหล่า จะมาปรากฏตัวที่งานมากขึ้นและสวยขึ้นตามจ�ำนวนแอ็กซ์ที่ขาย นักการตลาดเท่าไรนัก แต่เราเห็นว่าการท�ำ App นีน้ า่ จะท�ำให้กลุม่ ได้ ยิง่ ชายหนุม่ ร่วมใจกันซือ้ แอ็กซ์มากเท่าไหร่ สาวสวยยิง่ มีมากขึน้ เท่านั้น ท้ายที่สุด ยอดขายเรา เป้าหมายของเราได้ใกล้ชิด และ ทะลุไปจนถึงระดับที่เราสามารถ สนุกกับแคมเปญนางฟ้าของเรา เชิญตัวจี๊ดอย่างเอลลี่ทราน สาว ในอีกมิติหนึ่ง เราจึงท�ำ Get the เวียดนามสุดฮ้อตมาร่วมงานได้ angel iPhone app ที่ให้คนได้ และนี่ ถื อ เป็ น การรวมตั ว ของ จับนางฟ้าเข้ามือถือตนเองด้วย นางฟ้ า ที่ มากที่ สุ ด เป็ น ประวัติการ check-in ตามจุดต่างๆ ทีเ่ รา การณ์ วางนางฟ้าเอาไว้ App นีย้ งั ตัง้ เป็น นาฬิกาปลุกหนุ่มๆ ด้วยเสียงอัน น่ า รั ก ของนางฟ้ า ได้ อี ก ด้ ว ย The Axe Effect ภายในสามเดือนตั้งแต่เราออก ปรากฏการณ์ น างฟ้ า ตกจาก App ไป มีคนโหลด App มากกว่า สวรรค์ครัง้ นัน้ นอกจากได้รบั การ หนึง่ หมืน่ สองพันคน และใช้ App ต้อนรับจากกลุ่มเป้าหมายอย่าง มากกว่าแสนครั้ง ล้นหลามแล้ว ยังได้รบั การยอมรับ จากวงการโฆษณา และการตลาด มากมาย ตั ด สิ น ได้ จ ากรางวั ล Axe Bullet ต่างๆ ที่ได้รับ ไม่ว่าจะเป็น Ad ปัจจัยส�ำคัญที่จะท�ำให้สินค้าใหม่ Man, Bad Awards, Marketing ติดตลาดหรือไม่นั้น คือการสร้าง โอกาสการทดลองสินค้าให้ได้มากทีส่ ดุ กับแอ็กซ์โพรโวค เราได้ออก Association of Thailand, Asia’s Digital Media Award เป็นต้น แอ็กซ์บลุ เล็ตขนาดพกพา 5 มิลลิลติ ร ทีแ่ ม้วา่ ตัวจะเล็ก แต่รปู แบบ จะเห็นได้วา่ กลยุทธ์การตลาดของแอ็กซ์แตกต่างจากสินค้าอุปโภค ของขวดสเปรย์ยังคงความเป็นแอ็กซ์ไว้เต็มเปี่ยม ขวดนี้เราจึง บริโภคทั่วไป เพราะเราไม่ได้มองว่าเราเป็นสินค้าอุปโภคบริโภค จ�ำหน่ายเฉพาะที่ 7-Eleven ซึ่งเป็นร้านค้าที่กลุ่มเป้าหมายของ ทั่วไป เรามองตัวเองเป็น Lifestyle brand ที่ไม่ได้หยุดอยู่แค่การ แอ็กซ์ใช้เป็นทีค่ น้ หาทดลองสินค้าใหม่ๆ เป็นทุนอยูแ่ ล้ว ด้วยขนาด ให้ความหอม เราแข่งขันกับแบรนด์อย่าง Nike, Coke, Pepsi ที่พอดี ราคาที่ใช่ และการออกสื่อโทรทัศน์โปรโมทที่แน่น ท�ำให้ ดังนัน้ จึงเป็นเรือ่ งทีส่ ำ� คัญมากทีเ่ ราจะท�ำให้ทกุ แคมเปญของเราเท่ห์ แอ็กซ์โพรโวคขนาดเล็กจิ๋วขายดิบขายดี เป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์ สนุก เจ๋ง มันส์ ไม่เหมือนใคร ส�ำคัญมากที่แบรนด์เราจะน�ำ ของแคมเปญนี้ อีกทั้งเราต้องการให้คนที่ทดลองขนาดเล็กกลับมา ประสบการณ์ทนี่ า่ จดจ�ำมาให้กบั กลุม่ เป้าหมาย เพราะนัน่ จะท�ำให้ ซือ้ ขนาดใหญ่ขนึ้ ด้วย เราจึงแนบคูปองลดราคาขนาดใหญ่ขนึ้ ไปกับ พวกเขารักแอ็กซ์ ใช้แอ็กซ์ แนะน�ำเพื่อนเขาให้รักแอ็กซ์ และใช้ แอ็กซ์ต่อๆ ไป เพราะไม่ว่าเราจะเปลี่ยนแคมเปญ หรือออกสินค้า ทุกๆขวดเล็กจิ๋ว ซึ่งก็มีคนที่เอาคูปองกลับมาใช้สูงทีเดียว ใหม่อีกกี่ตัวก็ตาม เรายังคงยืนยันว่าคนที่ใช้แอ็กซ์จะได้รับผลลัพธ์ ของ The Axe Effect เสมอ ดั่งสโลแกนที่เราใช้มาตลอดที่ว่า Angel Expo เราพยายามคิดกันถึงการท�ำ activation ใหญ่ๆ สักอย่าง ทีจ่ ะท�ำให้ “แอ็กซ์ เมื่อไหร่...ได้เรื่อง” แอ็กโพรโวคเป็นที่ต้องการ และกล่าวขวัญถึงในกลุ่มเป้าหมาย เรา เริ่มต้นกันจากจุดที่ว่าผู้ชายส่วนใหญ่ชอบไป Motor Expo เพื่อไป ดูรถ และไปดูสาวสวย (จริงๆ แล้วอาจจะอยากไปดูสาวสวยมากกว่า รถก็เป็นได้) เราเลยเกิดไอเดียขึน้ ว่า เราน่าจะจัด Angel Expo คอน เซ็ปต์เดียวกันกับ Motor Expo แต่ไม่มีรถ มีแต่สาวสวย เอ็กซ์โป ครัง้ นีเ้ ป็นงานทีช่ ายหนุม่ ทุกคนร่วมกันสร้าง เพราะกติกาคือนางฟ้า

13


รศ.ดร.เรืองศักดิ์ แก้วธรรมชัย คณบดี คณะบริหารธุรกิจ PIM

สวัสดีครับ พบกันอีกครั้งในฉบับนี้ หลังจากฉบับที่แล้วเล่าความ หลังเรือ่ งโลจิสติกส์ขนั้ เทพทีญ ่ ปี่ นุ่ ให้ทกุ ท่านฟัง ในตอนทีไ่ ด้รบั โจทย์ ให้เขียนเรือ่ ง Fun Logistics ลงในฉบับนีน้ นั้ ผมก็ยงั คิดไม่คอ่ ยออก ครับ แต่ตอนนีผ้ มก�ำลังอยูบ่ นเครือ่ งบินของการบินไทย เทีย่ วบินที่ TG726 มุ่งหน้าไปยังมหานครโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น แต่ท่านไม่ ต้องอิจฉาผมนะครับ เพราะว่าผมมาท�ำงานครับ ไม่ได้มาเทีย่ ว บาง คนอาจจะถามผมว่าแล้วนัง่ เครือ่ งบินนีเ่ กีย่ วกับโลจิสติกส์ดว้ ยหรือ นีล่ ะ่ ครับโหมดการขนส่งทีน่ า่ จะเร็วทีส่ ดุ ในโลกครับ แพ้อย่างเดียว คือยานอวกาศซึ่งเป็นการขนส่งไปนอกโลกนะครับ วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่อง Fun Logistics ครับ ซึ่งค�ำว่า Fun Logistics นี้ ผมขอใช้ค�ำว่า “โลจิสติกส์แบบสบายๆ” ก็แล้วกันนะ ครับ คือไม่มีความยุ่งยาก และทุกคนมีความสุขกันถ้วนหน้า ซึ่งผม ว่าเครื่องบินที่ผมนั่งอยู่นี่ก็น่าจะเป็น Fun Logistics อันหนึ่งด้วย นะครับ เพราะนอกจากอาหารอร่อยแล้ว ยังมีแอร์โฮสเตสสวยๆ มาให้ความสะดวกด้วยสิครับ เพราะฉะนั้นอะไรที่ท�ำให้สะดวก สบายที่ เ กิ ด จากกระบวนการโลจิ ส ติ ก ส์ ข อเรี ย กว่ า เป็ น Fun Logistics เลยก็แล้วกันนะครับ สองย่อหน้าข้างบนนั้น ผมนั่งพิมพ์บนเครื่องบินจากกรุงเทพฯ ไป โอซาก้าครับ ส่วนหลังจากนี้เป็นสิ่งที่ผมเขียนบนเครื่องบินจาก โอซาก้ากลับสู่กรุงเทพฯ ท่านรู้ไหมครับว่าผมเจอ Fun Logistics ขั้นเทพที่ญี่ปุ่นอีกสองตัวอย่างครับ และมันจะท�ำให้ชีวิตเราสบาย ขึน้ แน่นอนในการรับบริการด้านโลจิสติกส์ อีกทัง้ ยังไม่มบี ริการนีท้ ี่ เมืองไทยครับ เพราะผมยังไม่เห็น แต่ถา้ จะมีคงเป็นมหาบัณฑิตของ สถาบันการจัดการปัญญาภิวฒ ั น์นลี้ ะ่ ครับ ทีจ่ ะเป็นผูเ้ ริม่ ท�ำธุรกิจนี้ ก่อนใครโดยการร่วมหุ้นกับผม

14

อันแรกเป็นบริการส่งของหรือพัสดุครับ โดยบริษัทส่งของที่ชื่อ Sagawa Kyūbin (佐川急便) ครับ สิ่งที่ไม่ธรรมดาคืออย่างนี้ ครับ โดยปกติถ้ามีคนส่งของมาให้เราทางพัสดุไปรษณีย์แต่เราไม่ อยู่บ้าน คนส่งของหรือบุรุษไปรษณีย์ก็จะเขียนใบแจ้งให้เราไปรับ ของที่ไปรษณีย์ที่ใกล้บ้านเราที่สุด แล้วท่านจะรู้สึกหงุดหงิดไหม ครับ เพราะบางครั้งเป็นของที่เราอยากได้ตอนนั้นเลย เหมือนบาง ท่านทีส่ งั่ ตุก๊ ตาเฟอร์บแี้ ล้วอยากได้วนั นีเ้ ลย แต่ปรากฏว่ามันไปนอน รอเราที่ที่ท�ำการไปรษณีย์เพราะเราไม่อยู่บ้าน และก็ไม่ว่างไปรับ ซะด้วยสิ หรือไม่ต้องขับรถไปรับเองวันหลัง หรือบางครั้งที่ท�ำการ ไปรษณีย์ก็ปิดไปแล้ว แถมติดวันอาทิตย์หยุดท�ำการอีก ท�ำให้เรา เกิดอาการลงแดงทีไ่ ม่ได้ตกุ๊ ตาเฟอร์บใี้ นทันทีทนั ใด (บางคนอาจจะ บ้าเลยได้นะครับ) แล้วบริการที่ญี่ปุ่นเค้าท�ำกันอย่างไรน่ะหรือ คือ คนส่งของจะถามก่อนว่าเราอยูบ่ า้ นหรือไม่ ถ้าไม่อยูร่ บั ทีบ่ า้ น บริษทั ส่งของจะให้เราบอกว่าจะไปเอาของทีส่ ถานีรถไฟไหน (คนญีป่ นุ่ ใช้ รถไฟกันเยอะมาก) หรือจุดไหนก็ได้ทที่ างบริษทั ขนส่งได้ทำ� การติด ตัง้ ตูร้ บั ของเอาไว้ สมมุตวิ า่ เราจะนัง่ รถไฟกลับจากทีท่ ำ� งานถึงสถานี โตเกียวประมาณ 4 ทุ่มก็แล้วกันนะครับ และเราบอกให้บริษัทส่ง ของน�ำไปไว้ที่ตู้รับของที่สถานีโตเกียว ทางพนักงานของบริษัท ขนส่งก็จะน�ำพัสดุของเราไปใส่ไว้ที่ตู้รับของที่ติดตั้งอยู่แถวสถานี โตเกียวก่อนเวลาสีท่ มุ่ และท�ำการล็อคตู้ โดยมีการก�ำหนดรหัสเปิด ตูเ้ หมือนตูเ้ ซฟครับ โดยรหัสนีจ้ ะถูกส่งเข้ามือถือของคุณ ดังนัน้ ตอน สีท่ มุ่ หลังจากลงรถไฟทีส่ ถานีแล้ว คุณก็เดินไปทีจ่ ดุ วางตู้ และก็เปิด เอาของได้เลยโดยใช้รหัสที่คุณได้รับ แค่นี้คุณก็จะได้ตุ๊กตาเฟอร์บี้ ไปนอนกอดแบบทันใจ (แต่ผมว่ามันน่าสยดสยองมากกว่านะครับ ถ้าจะนอนกอดมันเพราะหน้าตามันไม่น่ารักเอาซะเลย)


อีกตัวอย่างหนึ่งครับ ความจริงอยากให้ท่านเดา แต่คงยากเหมือน กัน ดังนั้นขอเล่าเลยก็แล้วกันครับ Fun Logistics นี้เกี่ยวกับการ เช่ารถขับเองครับ (Car Rental) ซึ่งโดยปกติท่านจะต้องไปรับรถที่ สนามบินหรือทีบ่ ริษทั ใช่ไหมครับ แต่ของบริษทั นีท้ า่ นไปรับรถได้ที่ ร้านค้าสะดวกซื้อที่อยู่ใกล้บ้านท่านครับ สะดวกไหมครับ วิธีการ คือท่านจะต้องเข้าไปจองรถในเว็บไซต์ของบริษทั ให้เช่ารถยนต์ครับ กรอกข้อมูลต่างๆ รวมทั้งข้อมูลบัตรเครดิตครับเพราะจะจ่ายเงิน ผ่านบัตร อ้อ อย่าลืมเลือกวัน เวลา และร้านสะดวกซื้อที่ท่านจะไป รับรถนะครับ แต่มีข้อแม้ว่าท่านจะต้องจองก่อนอย่างน้อย 1 วัน ครับ หลังจากนั้นท่านจะได้รับรหัสเปิดตู้เพื่อรับกุญแจรถที่ร้าน

สะดวกซื้อผ่านมือถือของท่าน ในเวลาที่ท่านจะรับรถก็ไปที่ร้าน สะดวกซื้อ เดินเข้าไปในร้านจะมีตู้วางอยู่ท่านก็กดรหัสของท่าน ตู้ ทีม่ กี ญ ุ แจของท่านอยูก่ จ็ ะเปิด และท่านก็รบั กุญแจรถไปและน�ำไป เปิดประตูรถเช่าของท่านทีจ่ อดรออยูท่ ลี่ านจอดรถของร้านสะดวก ซื้อได้เลยครับ ตอนส่งกลับก็น�ำมาจอดที่เดิมแล้วน�ำกุญแจมาใส่ไว้ ที่เดิม สุดท้ายนีข้ อจบเพียงเท่านีค้ รับ และต้องขออภัยทีไ่ ม่ได้บอกชือ่ ร้าน สะดวกซื้อนี้นะครับ เพราะว่าร้านนี้จะเข้ามาเมืองไทย และเป็นคู่ แข่งกับบริษัทผมครับ

15


คุณมนูญ สรรค์คุณากร

ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารงานบุคคล และที่ปรึกษาด้านการศึกษาของบมจ. ซีพี ออลล์

Inspire Gen

with Fun

คงไม่ ต ้ อ งร่ า ยยาวความเป็ น มาและความเป็ น ไปของคนใน Generation ต่างๆอีกแล้ว ค�ำถามและปัญหายอดฮิตในระยะ 5-6 ปีหลังๆ วนเวียนอยู่กับเรื่องเด็กรุ่นใหม่ไม่สู้งาน อยู่ไม่ทน พูดก็ไม่ ค่อยจะฟัง แถมไม่ค่อยมีระเบียบวินัย ชอบท�ำอะไรตามความคิด ตนเอง ท�ำงานแล้วรู้สึกไม่ชอบหรือไม่มีความสุขก็ยื่นใบลาออก

Generation ได้ ดี เ ท่ า ที่ ค วร บรรยากาศในการท� ำ งานจะมี ความเครียดสูง (Stress), พนักงานขาดความพึงพอใจ เกิดความ คับข้องใจ หรืออาจมีอาการของการปล่อยปละละเลย ไม่เอาใจใส่ ในงาน ผลที่ ต ามมาจากพฤติ ก รรมในองค์ ก รลั ก ษณะนี้ ก็ คื อ มีการออกจากงานของพนักงานค่อนข้างสูง, ความผูกพันต่อองค์กร ประเด็นจึงอยูท่ ผี่ บู้ ริหารองค์กรทัง้ หลายจะท�ำอย่างไรให้คนรุน่ ใหม่ (Engagement) ของพนักงานค่อนข้างต�่ำ ท้ายที่สุด ท�ำให้เกิดการ ที่เรียกว่า Gen “Y” อยากมาท�ำงานด้วยความทุ่มเท ใช้ศักยภาพ ขัดแย้งภายในระหว่างหน่วยงาน หรือพนักงานด้วยกันเอง ของตนอย่างเต็มที่ และไม่ลาออกหนีไปอยู่บริษัทอื่นง่ายๆ เหนือ ด้วยเหตุนี้ สถานประกอบการทั้งหลายในยุคนี้ จึงมีความจ�ำเป็น สิ่งอื่นใดคือจะสร้างแรงบันดาลใจให้คน Generation นี้ อยู่กับ อย่ า งยิ่ ง ยวดในการดู แ ล และบริ ห ารจั ด การพนั ก งานในทุ ก องค์กรอย่างมีความสุขและสนุกกับงานได้อย่างไร ซึ่งถือเป็นการ Generation โดยเฉพาะ Gen “Y” ทีม่ คี วามแตกต่างกันให้เป็นหนึง่ ท้าทายฝีมือ ความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ เดียว และเป็นพลังผลักดันองค์กรไปข้างหน้า สาเหตุเนื่องมาจาก ของผู้บริหารระดับสูงทั้งหลายในปัจจุบัน • Gen “Y” จะเป็นประชากรกลุ่มใหญ่ขึ้นมากที่สุดขององค์กร ข้อสรุปที่ได้จากการค้นคว้าส�ำรวจและรายงานของพนักงาน Gen • Gen “Y” มีผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคม เนื่องจากจะ “Y” ของบริษัทใหญ่ของประเทศหนึ่ง เมื่อเร็วๆ นี้ น่าจะแยกแยะ ส่งผลไปถึงการแย่งชิง และรักษาคนเก่ง (Talent) ทีม่ คี วามสามารถ เรื่องส�ำคัญที่น่าสนใจได้หลายประการด้วยกัน สูงขององค์กรต่างๆในยุคนี้ ความแตกต่างของ Generation มีความส�ำคัญมากขึ้น และส่งผล • อาจสร้างความขัดแย้งระหว่าง Generation ได้สงู เนือ่ งจาก Gen กระทบต่อองค์กร และสถานประกอบการ ความแตกต่างส�ำคัญๆ “Y” ได้ทยอยเข้าเป็นพนักงาน และเริม่ เป็นก�ำลังส�ำคัญขององค์กร ได้แก่ ทัศนคติ (Attitudes), รูปแบบการปฏิบัติงาน (Working แล้ว ในขณะนี้ Baby Boomer ยุคนี้กลับเกษียณอายุจากงานช้า Styles), ความคาดหวั ง จากการท� ำ งาน (Expectations), ลงกว่าอดีต คุณลักษณะ (Characteristics), ความเชื่อ (Believes), ความ • Gen “Y” กล้าที่จะแสดงออก วิจารณ์ (Challenge) แนวปฏิบัติ ต้องการ (Needs), การจัดล�ำดับความส�ำคัญ (Prioritize) รวมทั้ง วิธที ำ� งานเดิมขององค์กร เช่น สิง่ ดีๆ ทางจิตใจทีอ่ งค์กรสะสมมาใน รูปแบบการใช้ชีวิต (Lifestyles) อดีต, กระบวนการท�ำงาน หรือวางแผนทีท่ ำ� กันมา, หรือเรือ่ งความ เข้มงวด กวดขัน หรือวินัยในการท�ำงาน เช่น เวลา, สถานที่ หรือ คุณสมบัติที่แตกต่างนี้ การเติบโตตามวิชาชีพ มีผลทั้งในทางด้านบวก

และด้านลบ

ดังนั้น การรู้เขา รู้เรา เป็นแนวทางที่ต้องน�ำมาใช้ เพื่อสรรหา แนวทางและกระบวนการจัดการกับกรณีนี้ของ Gen “Y” อย่าง น้อยที่สุด เราควรมีข้อมูลและรู้ว่าคนรุ่น Gen “Y” มีวิถีชีวิต และ พฤติกรรมอย่างไรในองค์กร ความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปตาม ยุคสมัย ณ ปัจจุบันมีเรื่องใดบ้างที่มีอิทธิพลต่อการก�ำหนดวิธีการ ท�ำงาน และไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นนี้

ทางด้านบวก หากสามารถปรับเปลี่ยนความแตกต่างเป็นพลังให้ กับองค์กร และปรับเปลี่ยนแนวทางดูแลพนักงาน Gen “Y” ได้ดี จะเกิดความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน สร้างความจงรักภักดีต่อ องค์กร ตลอดจนการเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่พนักงานได้อีก ด้วย ซึ่งพฤติกรรมด้านบวกนี้ จะส่งผลให้เกิดบรรยากาศของการ ท�ำงานเป็นทีม (Team Work) ซึ่งเป็นพื้นฐานส�ำคัญของการสร้าง Gen “Y” Behaviors…..!!! องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) และผลที่ส�ำคัญ ในเบื้องต้น ควรรู้ว่าคนรุ่นนี้เขามีพฤติกรรมในการแสดงออกใน อย่ า งยิ่ ง ได้ แ ก่ การก่ อ ให้ เ กิ ด ความได้ เ ปรี ย บในการแข่ ง ขั น สังคมอย่างไร เพื่อจะได้เข้าใจ และไม่หงุดหงิดเมื่อประสบกับเด็ก (Competitive Advantage) ในที่สุด น้อยจอมกวนในหน่วยงานของเรา และสามารถปรับเปลีย่ นวิธกี าร ในทางตรงกันข้ามหากองค์กรใด ไม่สามารถบริหารจัดการเรื่อง ดูแลเขาเหล่านั้นได้ดีขึ้น พฤติกรรมโดยทั่วไปของ Gen “Y” 16


สามารถสรุปได้ตามภาพข้างล่างนี้

• Gen “Y” ค่อนข้างจะเบื่อง่าย และเร็ว ดังนั้นการจัดการตั้งแต่ เริ่มบรรจุเข้าท�ำงาน (on boarding) ต้องรีบท�ำภายในสัปดาห์แรก ของการเริ่มงาน • ภาพลักษณ์ขององค์กรที่ทันสมัย (Branding-Model Organization) คนรุ่นนี้จะให้ความส�ำคัญเป็นล�ำดับต้นๆ • Recruitment ชอบกระบวนการคัดเลือกเข้าท�ำงานที่ไม่เป็น ทางการ • Gen “Y” คาดหวัง ใคร่รู้ Feedback และผลงานที่ตัวเองปฏิบัติ ตลอดเวลา การประเมินต้องเป็นธรรม (Fair)

เมื่อทราบอย่างนี้แล้ว เราๆ ท่านๆ จะได้เตรียมรับมือที่จะเกิดขึ้น • หัวหน้าโดยตรงเป็นกุญแจส�ำคัญในการสร้างความรูส้ กึ ว่าตัว Gen “Y” มีคุณค่าต่อองค์กร ดังนั้นการพูดคุย และปฏิกิริยาเป็นสิ่งที่ จากพฤติกรรมของ Gen “Y” ได้ถูกต้อง ต้องการอย่างยิ่ง หัวหน้ายังเป็นต้นแบบที่ Gen “Y” จะยึดถือเป็น Gen “Y”’s Desires….!!! แบบอย่าง นอกจากพฤติกรรมทีแ่ สดงออกแล้ว แน่นอน ความต้องการของคน • Cash = King เงินถือว่าเป็นเรือ่ งใหญ่ทใี่ ห้ความส�ำคัญ ซึง่ ต้องการ รุ ่ น นี้ ก็ ถื อ ว่ า เป็ น ปั จ จั ย ส� ำ คั ญ ที่ ค วรค� ำ นึ ง ถึ ง หากจะตั ด สิ น ใจ ความ Fair และ Best โดยมีพนื้ ฐานจากผลการปฏิบตั งิ านเป็นหลัก ออกแบบกระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ของคนรุ่น • Benefits & Welfares ต้องการ ณ วันนี้ ไม่ใช่รอไว้วันพรุ่งนี้ และ ใหม่ Gen “Y” สอดคล้องกับ Lifestyle • ผลตอบแทนทีไ่ ม่ใช่ตวั เงิน Gen “Y” ชืน่ ชมการยกย่อง สรรเสริญ, ความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนพนักงานระดับเดียวกัน • Training & Development เป็นเครื่องมือส�ำคัญในการรักษา Gen “Y” ให้อยู่กับองค์กร การเปิดโอกาสให้แสดงศักยภาพของ Gen “Y” อย่างเต็มที่ (Bring Out Potential) นอกจากมอบหมายงานส�ำคัญๆให้รบั ผิดชอบแล้ว ทั้งพฤติกรรม และความต้องการของ Gen “Y” จะเห็นได้ว่าก็เป็น การไว้วางใจในการ Empower การตัดสินใจ เป็นหน้าที่ของผู้น�ำที่ ความต้องการเฉกเช่นเดียวกันกับคนทั่วไป รุ่นอื่นๆนั่นเอง แต่ด้วย จะต้องบอกกล่าวให้ Gen “Y” รับรู้ว่าเขามีความส�ำคัญต่ออนาคต โลกยุคใหม่เปลี่ยนไป มีระบบ IT ที่ทันสมัยมากขึ้น, งานมีให้เลือก ขององค์กร และมีความเชื่อมั่นว่าเขาท�ำได้ มากขึ้นไม่กลัวตกงาน, การเลี้ยงดูหล่อหลอมในวัยเด็กที่แตกต่าง การสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง Generation ต่างๆ ในฐานะผู้ ผิดแผกไปจากอดีตยุค Gen “X” หรือ Baby Boomers อย่าง บริหารต้องเข้าใจความแตกต่าง และช่องว่างของพนักงานแต่ละรุน่ มากมาย ดังนั้นวิธีที่ Gen “Y” แสดงออก ติดต่อสื่อสาร รวมทั้ง ขณะเดียวกันจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างบรรยากาศของความ ความสัมพันธ์กับคนรุ่นอื่นๆในองค์กร จึงเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ร่วมไม้ร่วมมือระหว่างคนทุกรุ่น และยกย่องให้ Gen “Y” รู้สึกว่า ค่อนข้างมาก เมื่อเป็นเช่นนี้การบริหารจัดการเพื่อสนองตอบ เขาเป็นก�ำลังส�ำคัญของทีม พฤติกรรม และความต้องการของ Gen “Y” จึงจ�ำเป็นต้องยก ด้วยแนวทางที่เสนอแนะนี้ น่าจะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา เครื่องกันในหลายระบบ หลายเรื่องเช่นกัน ทบทวนระบบงาน และกระบวนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ How to inspire Gen “Y” เพื่อให้ปฏิบัติงานเป็นเนื้อเดียวกันกับ Gen “Y” ไม่รสู้ กึ แปลกแยกจากพนักงานรุน่ พีๆ่ มีความรูส้ กึ ทีด่ กี บั พนักงานรุน่ อืน่ ๆ และทีส่ ำ� คัญเพือ่ เสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบตั ิ องค์กร หัวหน้า และเพื่อนร่วมงาน รับรู้ถึงคุณค่าของหน้าที่ และ งานของคนรุ่นนี้ประกอบด้วยเรื่องส�ำคัญๆ ดังนี้ สนุกกับงานที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ มีความหวังกับโอกาส นโยบาย กลยุทธ์และแนวปฏิบตั ดิ า้ นการบริหารงานบุคคล จ�ำเป็น ก้าวหน้าภายในองค์กร เมื่อเป็นเช่นนี้ย่อมจะเป็นการสร้างแรง ต้องได้รับการทบทวนใหม่ ข้อมูลบางประการที่ควรค�ำนึงถึง และ บันดาลใจให้ Gen “Y” ท�ำงานอย่างสนุก และมีความสุขอยู่กับ น�ำมาประกอบการพิจารณา ได้แก่ องค์กรอย่างยาวนาน 17


เชื่อหรือไม่

องค์การสหประชาชาติ หรือ UN ได้ประกาศให้วันที่ 20 มีนาคมของทุกปี เป็นวันความสุขสากล (The International Day of Happiness) เพราะเล็งเห็นถึงความส�ำคัญของ ความสุข โดยเฉพาะการส่งเสริมให้คนในชาติ ต่างๆ มีมวลรวมของความสุขเพิ่มขึ้น ดีขึ้น เป็นการรักษาความสมดุลในการ พัฒนาระหว่างเศรษฐกิจ กับสังคม

เชื่อหรือไม่

การเล่นเกมอะไรก็ได้ที่ไม่ปล่อยให้ เวลาผ่านไปเฉยๆ เช่น หมากรุกกับ เพื่อนซี้ เรียนรู้ภาษาใหม่ หรือ การท่องเที่ยว ล้วนช่วยให้ อายุยืนทั้งสิ้น

MBA

http: //ww w.ra p3g .co

Connected เล่มนี้ ว่ากันด้วยเรื่อง FUN FUN พอมาถึง Believe it or not ก็ขอ เกาะกระแสกับเขาด้วย โดยฉบับนีจ้ ะมาว่ากัน ถึงอิทธิพลของรอยยิ้ม และเสียงหัวเราะที่มีต่อชีวิตของเรา มาดูกันสิว่าจะมี เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยอะไรบ้าง ที่เราไม่รู้

เชื่อหรือไม่

ผู้ที่ชอบเก็บงานกลับไปท�ำที่บ้าน เสี่ยงเป็นโรคหัวใจได้ง่ายกว่า 20 เท่าของ ผู้ที่ไม่เก็บงานกลับไปท�ำที่บ้าน เนื่องจาก เป็นการสะสมความเครียดให้ตัวเองโดยไม่รู้ตัว ภูมิคุ้มกันในร่างกายจึงลดต�่ำลงเรื่อยๆ ผลที่ได้คือ แก่ก่อนวัยอันควร

o.th uang.c banm ww. ://w http

เชื่อหรือไม่

ุ ขอ มลู จากเวบ็ ไซต ขอขอบคณ

m

การหัวเราะ 100-200 ครั้ง เทียบได้กับการเดินเร็ว 10 นาที และเป็นวิธีธรรมชาติเพื่อช่วยกระตุ้น การผลิตฮอร์โมนในร่างกาย ส่งผลให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันโรค มากขึ้น

เชื่อหรือไม่

ประเทศไทยมีความสุข อยู่ในล�ำดับ ที่ 52 ของโลก และเป็นอันดับที่ 3 ในอาเซียน เป็นรองเพียงสิงคโปร์ ที่อยู่ในอันดับที่ 33 และมาเลเซีย ที่อยู่อันดับที่ 51

เชื่อหรือไม่

คนไทยเป็นคนที่มีอารมณ์ดีเป็นล�ำดับที่ 8 ของ โลก ในขณะที่มีอารมณ์เสียน้อยเป็นล�ำดับที่ 14 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าคนไทยมีพื้นฐานทางจิตใจที่ เป็นสุข แต่ยังจ�ำเป็นต้องพัฒนาประเทศเพื่อยก ระดับความเป็นอยู่ที่ดี ตามปัจจัยความสุขที่ ส�ำคัญของทุกประเทศ ทั่วโลก


20

ในปัจจุบนั บทบาทของสถาบันการศึกษา ไม่ ได้ถูกจ�ำกัดเพียงแค่การสร้าง และ พั ฒ นาองค์ ค วามรู ้ ใ ห้ กั บ นั ก ศึ ก ษา เท่านั้น หากแต่รวมถึงการสร้างองค์ ความรู้ และให้บริการด้านวิชาการอื่นๆ แก่ภาครัฐ และภาคเอกชนด้วย สถาบัน การจั ด การปั ญ ญาภิ วั ฒ น์ (PIM) สถาบันอุดมศึกษาภายใต้การสนับสนุน ของบริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน) ก็เช่นเดียวกัน นอกเหนือจากพันธกิจ หลักในการผลิตบัณฑิต และมหาบัณฑิต ที่มีคุณภาพออกสู่สังคมแล้ว เรายังมี การสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ จากการ ผสมผสานความรู ้ ใ นภาคปฏิ บั ติ จ าก ธุรกิจในเครือซีพี ออลล์ และภาคทฤษฎี ผ่านการศึกษาวิจยั ต่างๆ โดยมีเป้าหมาย ที่จะเผยแพร่ และให้บริการวิชาการเหล่า นี้ออกไป เพื่อสนับสนุนการเติบโต และ พัฒนาอย่างยั่งยืนของภาคธุรกิจของ ประเทศ

หลายคนอาจพูดว่า PIM สร้างคนให้กับซีพี ออลล์เท่านั้น แต่ความจริงแล้ว เราไม่ได้ จ�ำกัดว่าบัณฑิตที่จบมาต้องท�ำงานกับซีพี ออลล์ อ ย่ า งเดี ย ว เด็ ก มี สิ ท ธิ เ ลื อ กที่ จ ะ ท�ำงานกับซีพี ออลล์ หรือจะท�ำงานกับทีอ่ นื่ ก็ได้ เพราะเจตนารมณ์ทแี่ ท้จริงคือเราอยาก เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างคนที่มีคุณภาพให้ กับสังคม ส�ำหรับหลักสูตรปริญญาโทเองก็ เช่นกัน นักศึกษาส่วนใหญ่กจ็ ะเป็นบุคลากร จากบริษัทคู่ค้า บริษัทพันธมิตร ไม่ได้มีแต่ บุคลากรของซีพี ออลล์ เพราะเราต้องการ เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยพัฒนาศักยภาพของ บริษทั คูค่ า้ และบริษทั พันธมิตรให้เติบโตไป พร้อมๆกัน

MBA Connected ฉบับนี้ ได้รบั เกียรติจาก คุณสยาม โชคสว่างวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายบริหาร และรักษาการผู้อ�ำนวยการ ส�ำนักบริการวิชาการ PIM มาเล่าให้ฟังถึง บทบาท หน้าที่ของศูนย์บริการวิชาการ แต่ละศูนย์

ซึง่ ศูนย์บริการวิชาการต่างๆ สถาบันฯ ตัง้ ขึ้นมาโดยมองที่ความต้องการของภาค ธุรกิจเป็นหลัก โดยเราจะตัง้ ค�ำถามกับตัว เองว่า อะไรคือสิ่งที่ภาคธุรกิจยังขาดอยู่ แล้วเราจะช่วยเติมเต็มความต้องการตรง นีไ้ ด้ยงั ไง เริม่ จากศูนย์ทตี่ งั้ ขึน้ มาเพือ่ ตอบ

และด้วยความที่ PIM ดึงความร่วมมือจาก ภาคธุรกิจเข้ามาเยอะ จึงมองเห็นความ ต้องการของตลาดธุรกิจอีกแง่หนึง่ นัน่ ก็คอื ทุกองค์กรต่างต้องการตัวช่วยในการวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ เราจึงจัดตั้ง ศูนย์บริการวิชาการขึ้นมา ซึ่งศูนย์บริการ วิชาการแต่ละศูนย์นั้นจะมีบทบาท และ หน้าทีห่ ลักอยู่ 3 ประการด้วยกัน ได้แก่ การ วิ จั ย การให้ ค� ำ ปรึ ก ษา และการอบรม สัมมนา นับว่าเป็นประโยชน์สงู สุดทัง้ ต่อตัว คณาจารย์ ตัวนักศึกษา และตัวภาคธุรกิจ เพราะคณาจารย์เองก็ได้หาความรูใ้ หม่ๆให้ ตัวเองตลอดเวลา แล้วยังน�ำเอาองค์ความรู้ เหล่ า นี้ ไ ปถ่ า ยทอดให้ นั ก ศึ ก ษา ท� ำ ให้ นักศึกษาได้เรียนรู้จากกรณีศึกษาจริง ส่วน ตัวภาคธุรกิจก็สามารถน�ำเอาองค์ความรู้ เหล่านี้ไปช่วยปรับปรุง และพัฒนาองค์กร ของตนเอง

โจทย์ ค วามต้ อ งการพื้ น ฐานของแต่ ล ะ องค์ ก ร อย่ า ง ศู น ย์ ใ ห้ ค� ำ ปรึ ก ษาและ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HR Excellence Center) ศูนย์ศึกษาตลาดและพฤติกรรม ผู้บริโภค (Panyapiwat Market and Consumer Behavior Learning Center: PMCL) ศูนย์บ่มเพาะทางธุรกิจ (Business Incubation Center) และ ด้วยความที่สถาบันฯ มีความร่วมมือกับ ภาครัฐและภาคเอกชน ทัง้ ภายในและต่าง ประเทศ เราจึงมีเครือข่ายที่สามารถแลก เปลี่ ย นความร่ ว มมื อ กั น ได้ อ ย่ า งไม่ ไ ด้ จ�ำกัดอยู่แค่ด้านการศึกษาเท่านั้น โดย หลั ก ๆ คื อ เครื อ ข่ า ยพั น ธมิ ต รจาก 3 ประเทศ ได้แก่ ประเทศจีน ประเทศญี่ปุ่น และประเทศเยอรมัน จึงได้มีการก่อตั้ง ศูนย์อาเซียนจีนศึกษา (China ASEAN Studies Center) ศูนย์เครือข่ายเยอรมัน (Deutsch Networking Center) ศูนย์ เครือข่ายญี่ปุ่น (Japanese Studies Center) ศู น ย์ อ ารยปั ญ ญา (Cross Cultural Center) ศูนย์พัฒนาเครือข่าย ทางธุรกิจ (Business Development Center) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความ ร่วมมือระหว่างกัน นอกจากนี้ก็ยังมี ศูนย์ นวัตกรรมโลจิสติกส์ (Center for Innovative Logistics) ซึ่งเรื่องโลจิสติกส์ ถือเป็นเรื่องที่ก�ำลังอยู่ในความสนใจเป็น อย่างมาก เพราะหากเปิด AEC จริง ไทย ก็จะกลายเป็นศูนย์กลางทางโลจิสติกส์ นอกจากนี้หลายบริษัทยังมองว่า หากมี ระบบการจัดการโลจิสติกส์ที่ดี ก็จะช่วย ลดต้นทุนได้อีกเยอะ ศูนย์สุดท้ายที่นับว่า เป็นศูนย์แรก และศูนย์เดียวในประเทศ ไทยที่ มี บ ริ ก ารวิ ช าการด้ า นนี้ นั่ น ก็ คื อ ศูนย์องค์ความรูด้ า้ นลักชัวรี่ (Luxellence Center) เพราะตลาดลักชัวรี่ในเมืองไทย นั้นเป็นตลาดที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ แต่ยังขาด องค์ความรู้ในการจัดการอยู่


ศูนย์อาเซียน จีนศึกษา (China ASEAN Studies Center)

ศูนย์บ่มเพาะทางธุรกิจ

ศูนย์รวมองค์ความรู้ ให้ค�ำปรึกษา และ วิเคราะห์ถึงผลกระทบองค์รวมต่างๆ ที่เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มประเทศ อาเซียน-จีน รวมถึงการให้ค�ำปรึกษา เกี่ยวกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ และข้อมูล นโยบายต่างๆ ของภาครัฐบาล

(Business Incubation Center) ศูนย์ให้ค�ำปรึกษาและถ่ายทอดองค์ความรู้ ในการจัดตั้งและบริหารธุรกิจอย่างยั่งยืน ส�ำหรับผู้ประกอบการกลุ่ม เอสเอ็มอี โอทอป และแฟรนไชส์

ศูนย์นวัตกรรมโลจิสติกส์

ศูนย์อารยปัญญา

(Center for Innovative Logistics)

(Cross Cultural Center)

มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมแห่งโลจิสติกส์สู่ การเป็นคลังสมองด้านโลจิสติกส์ของไทย

เป็นศูนย์กลางการบูรณาการภาษาและ วัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตก

ศูนย์ ให้ค�ำปรึกษาและ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HR Excellence Center) ศูนย์บริการเพื่อพัฒนาระบบงาน ด้านทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาองค์การ

ศูนย์องค์ความรู้ด้านลักชัวรี่

ศูนย์เครือข่ายเยอรมัน

(Deutsch Networking Center) ศูนย์กลางด้านองค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ทั้งด้านการ ศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม การพัฒนา และวิจัย เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และนวัตกรรมต่างๆ

ศูนย์เครือข่ายญี่ปุ่น

(Luxellence Center) ศูนย์รวบรวมองค์ความรู้ด้านลักชัวรี่ แบรนด์ แห่งแรกและแห่งเดียวของ เมืองไทย

(Japanese Studies Center) สร้างเครือข่ายความร่วมมือและพันธมิตร ทางธุรกิจและการศึกษา เพื่อเป็นศูนย์ องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับประเทศญี่ปุ่น และมุ่งเน้นที่จะก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน ความรู้

ศูนย์ศึกษาตลาดและพฤติกรรม ผู้บริโภค

ศูนย์พัฒนาเครือข่ายทางธุรกิจ

(Panyapiwat Market and Consumer Behavior Learning Center : PMCL) จัดท�ำนวัตกรรมงานวิจัยทางการศึกษา ที่วัดผลทางธุรกิจได้จริง เพื่อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ

(Business Development Center) สร้างเครือข่ายพันธมิตรทางการศึกษา เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ด้านวิชาการระหว่างสถาบันและองค์กร ต่างๆ ซึ่งน�ำไปสู่การพัฒนาธุรกิจสถาบัน ให้ก้าวหน้า

ส�ำหรับผู้ประกอบการท่านใดที่มีความประสงค์จะรับบริการทางวิชาการ สามารถติดต่อได้ที่ ส�ำนักบริการวิชาการ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พี ไอ เอ็ม) ที่โทรศัพท์ 0 2832 0459 สายด่วน 089 817 9991 หรือทาง E-mail: parichatsam@pim.ac.th

21


Alumni’s Corner ฉบับนี้จะมาเล่าสู่กันฟังว่าตลอด 3 เดือน ว่าแล้วก็กลับมาเข้าที่เรื่องดูงานกันเลยดีกว่า เริ่มแรกเราแวะดูงาน ที่ เ ราไม่ ไ ด้ เ จอกั น มี อ ะไรเกิ ด ขึ้ น กั บ เพื่ อ นๆพี่ ๆ น้ อ งๆ กันที่โรงงานโตโยแพ็ค ซึ่งเป็นโรงงานบรรจุน�้ำดื่มมากมายหลาย แบรนด์ ไม่ว่าจะเป็นโออิชิ ยูนิฟ โดยงานนี้ท่านผู้บริหารใหญ่ คุณ Panyapiwat MBA กันบ้าง เริ่มกันที่การศึกษาดูงานนอกสถานที่ของ Panyapiwat MBA รุ่น 6 กันก่อน โดยเมื่อวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 Panyapiwat MBA รุ่น 6 ได้เดินทางไปดูงานกันไกลถึงอยุธยา ซึ่งทีมงาน MBA เขาฝากชมและฝากขอบคุณมา ณ ที่นี้ ว่า รุ่น 6 นี้น่ารักฝุดๆ นัด 7 โมงตรง (ซึง่ ถือว่าเช้ามากๆ) แต่นกั ศึกษาทุกท่านมาตรงเวลา (หลาย ท่านมาก่อนเวลาเสียด้วยซ�ำ้ ) ท�ำให้ลอ้ สามารถหมุนได้ตามเวลาคือ 7.30 น. เป๊ะ เท่านั้นยังไม่พอ ไม่ว่าทีมงานจะขอความร่วมมืออะไร เหล่านักศึกษาก็ให้ความร่วมมือเต็มที่แบบเกินร้อย เอาใจทีมงาน ไปเลยเต็มๆ บ่องตง

คาซุยะ ฮารุคาวา ก็ให้เกียรติมาต้อนรับด้วยตัวเอง แถมโตโยแพ็ค ยังได้เตรียมเครือ่ งดืม่ นานาชนิดทีล่ ว้ นแล้วแต่เป็นผลิตภัณฑ์ของโต โยแพ็คไว้รับรองอีกด้วย งานนี้เรียกได้ว่า อิ่ม(น�้ำ)จัง ตังค์อยู่ครบ แถมได้ความรู้กลับมาอีกเพียบ หลังจากรับประทานอาหารกลาง วันเสร็จ ก็มุ่งหน้าสู่โรงงานข้าวนครหลวงหรือโรงงานข้าวตราฉัตร ซึ่งถือว่าเป็นโรงงานข้าวที่ใหญ่ และทันสมัยที่สุดในเอเชีย ซึ่งเพียง แค่ฟังบรรยายจากคุณอดิศักดิ์ ประมวลมิตรา รองกรรมการผู้ จัดการบริหารธุรกิจข้าว ทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนั้นก็สัมผัสได้ถึงความ อลังการงานสร้างของโรงงานแห่งนี้ ยิง่ พอมีโอกาสได้ไปเดินชมส่วน ต่างๆของโรงงาน และไปสิน้ สุดทีบ่ ริเวณท่าเรือ ทุกคนก็พดู เป็นเสียง เดียวกันว่า “สุดยอด” แถมก่อนกลับกรุงเทพฯ ทุกคนก็ยังได้ข้าว ตราฉัตรติดไม้ตดิ มือกันคนละ 1 ถุงอีกด้วย นับว่าเป็นอีกหนึง่ ทริป ดูงานทีน่ า่ ประทับใจ ทัง้ นีใ้ นนามของทีมงาน MBA และPanyapiwat MBA รุน่ 6 ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านผูบ้ ริหาร และทีมงานของ บริษัท โตโยแพ็ค จ�ำกัด และโรงงานข้าวนครหลวง มา ณโอกาสนี้

ลั้นลากันที่โตโยแพ็ค

พี่โอคะ ไม่ผ่าน QC นะคะ

22


ต่อกันเลยกับบรรยากาศการสอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทของ ว่าที่ Panyapiwat MBA รุน่ 7 ซึง่ จัดขึน้ ในวันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2556 ที่สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ โดยการสอบเป็นแบบ 2 in 1 ก็คือการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ในวันเดียวกัน รองอธิการบดีกล่าวต้อนรับนักศึกษา นั่นเอง ซึ่งในปีนี้ก็มีผู้ให้ความสนใจมาสอบกันอย่างคับคั่ง Panyapiwat MBA รุ่น 7 บรรยากาศการต้อนรับนักศึกษาใหม่ MBA-S-HRM

และที่ส�ำคัญอีกงานหนึ่งที่ใกล้เข้ามาถึงแล้ว รุ่นน้องทุกท่านเตรียม ตัวกันให้พร้อมกับกิจกรรมดีๆที่ก�ำลังจะเกิดขึ้นในวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2556 นี้ นั่นก็คือกิจกรรม MBA First Meet หรือ กิจกรรมรับน้องของ Panyapiwat MBA รุน่ 7 ส่วนสถานทีแ่ ละธีม งานนั่น ทางทีมงานของอุบไว้ก่อน แต่รับรองว่ามันส์ไม่แพ้ปีก่อน แน่นอน ร่วมยินดีกับนักศึกษารุ่นใหม่กันไปเรียบร้อย กลับมาสู่การอัพเดท ความเคลือ่ นไหวของศิษย์เก่า-ศิษย์ปจั จุบนั กันบ้าง หลังจากเรียนจบ และกลับไปท�ำงานที่ประเทศเวียดนาม ก็หายหน้าหายตาไปเลย ส�ำหรับพี่ Pham Nhu Thep หรือ พี่เทพ Panyapiwat MBA รุ่น 2 ทาง Alumni’s Corner กลัวว่าเพื่อนๆรุ่น 2 จะลืมหน้า ก็เลย ขอฝากรูป “น้องวิน” ทายาทของรุ่นมาให้เพื่อนๆ รุ่น 2 ได้ชมกัน เพื่อจะได้คลายความคิดถึงลง รศ.ดร.เรืองศักดิ์ต้อนรับเหล่า Panyapiwat MBA อย่างเป็นกันเอง

หลังจากผ่านการสอบเข้าในบรรยากาศอันตึงเครียด เราก็ได้ นักศึกษาใหม่ประจ�ำปีการศึกษา 2556 หรือ Panyapiwat MBA รุ่น 7 ของเรานั่นเอง ซึ่งแต่ละท่านก็ได้ท�ำความรู้จักและเห็นหน้า ค่าตากันไป จากการมาร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ เมื่อวันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2556 ไปเรียบร้อย ช่วงเช้านักศึกษาใหม่ทุกท่านได้รับ โอวาทและการต้อนรับจากคณะผู้บริหารของสถาบัน น�ำ โดย อาจารย์พรวิทย์ พัชรินทร์ตนะกุล รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และ ได้รับค�ำแนะน�ำการใช้บริการระบบและข้อมูลต่างๆ ของสถาบัน ต่อด้วยช่วงบ่ายเป็นการแนะน�ำตัวเพื่อท�ำความรู้จักกันของแต่ละ หลักสูตร และแนะน�ำแนวทางการศึกษาตลอด 2 ปี ซึ่งบรรยากาศ ในห้องเป็นไปด้วยความสนุกสนาน งานนี้ต้องขอฝากรุ่นพี่ทุกท่าน ช่วยดูแลน้องใหม่กันด้วยนะคะ

เทพ vs เทพน้อย ส่งมาให้คลายคิดถึง

ช่วงนี้ระหว่างที่ Panyapiwat MBA รุ่น 6 ก�ำลังง่วนอยู่กับการหา หัวข้อท�ำ Thesis และ IS อีกทัง้ ยังต้องตามล่าหาลายเซ็นต์อาจารย์ ที่ปรึกษา พี่ๆ Panyapiwat MBA รุ่น 4 เอง หลังจากตรากตร�ำ ร�ำ่ เรียนกันมานาน ก็เรียกว่าก�ำลังอยูใ่ นช่วงโค้งสุดท้ายก่อนจบเช่น กัน Alumni’s Corner ฉบับนี้จึงขอปิดท้ายกันเบาๆด้วยการให้ ก�ำลังใจพี่ๆ ทุกท่าน ทุกรุ่น ขอให้สู้ๆ และทุกอย่างจะผ่านฉลุยคะ แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ ติดตามความสนุกครั้งต่อไปได้ทาง ค้นหาค�ำว่า “Panyapiwat MBA”

23


Wab O N ail

le

Y ip Av L P h

APholar

s

Sc

"AEC Stance, China Connection, Global wisdom"

Rising of Asian economies calls for a new generation of Asian business leaders who have a global vision to integrate resources and create values for customers all over the world. Instead of teaching western management theories or merely applying these theories to a Thai context, the iMBA in PIM creates and imparts knowledge from the perspective of an Asian business executive about how to envisage, germinate, configurate, and grow a truly global business. The establishment of AEC and integration of the regional economy requires a better understanding of business environment of Thailand vis a vis its regional partners, as well as personal exchange and rapport of young business leaders. The iMBA of PIM aims for a diversified international student body, provides special course modules of the regional economies, and encourages cross cultural networking with its oversea immersion program. In education industry, the information technology revolutionizes the modality of teaching and learning, enhances the international mobility of educational institutions and global competition of universities. MBA programs all over the world have also been challenged for their relevance to the business practice. The iMBA of PIM leverages the support of its business network to create a deep learning experiences with hand on practices in business labs, on site classrooms of company visit, and corporate mentor system.

Prof. Dr. Tang Zhimin

Ph.D. Economics, Cambridge University, U.K Vice Dean of Business Administration Director of China ASEAN Studies Center

Panyapiwat Institute of Management Telephone: Mobile: E-mail: Website:

+662 832 0486 +6682 686 1290 imba@pim.ac.th www.pim.ac.th

07 MBA Connected  

Jun - Aug 2013

Advertisement