Page 1


PIM กับการสร้างเครือข่าย ในระดับนานาชาติ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ หรือ พีไอเอ็ม (PIM) เป็น Corporate University หรือมหาวิทยาลัยแห่งองค์กร ธุรกิจโดยเครือเจริญโภคภัณฑ์ (C.P. Group) มีแนวคิดที่ ต้องการสร้างคนให้มีทักษะความสามารถพร้อมส�ำหรับ การปฏิบัติงานจริง จึงออกแบบระบบการเรียนการสอน ให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ควบคู่กับการลงมือท�ำจริง

ผ่ า นระบบ Work-based Education และสร้ า ง ความเชือ ่ มโยงกับองค์กรพันธมิตรหลากหลายด้าน เพือ ่ สร้าง องค์ความรูใ้ หม่ๆ ทีต ่ อบโจทย์ความต้องการของประเทศ และ เตรียมคนให้มีความสามารถพร้อมส�ำหรับการแข่งขัน ด้านเศรษฐกิจและสังคมในระดับนานาชาติ

ประโยชน์ของเครือข่ายความร่วมมือต่อนักศึกษา 1. Work-based Education เป็นระบบการเรียนการสอนทีน่ กั ศึกษา PIM จะ ได้รบั โอกาสฝึกงานและดูงานกับองค์กรพันธมิตรชัน้ น�ำทัง้ ในและต่างประเทศ และมีโอกาสท�ำงานกับองค์กรเหล่านี้ทันทีที่เรียนจบ 2. ทุนการศึกษา มีทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ และ ทุนสนับสนุนจากภาคธุรกิจกว่า 4,000 ทุนต่อปี รวมทั้งกองทุนเพื่อชีวิต แห่ ง การเรียนรู้ (PIM SMART) ที่ ส นั บ สนุ น ค่ า ครองชี พ และอุ ป กรณ์ การศึกษาแก่นักศึกษา PIM อีกด้วย 3. นักศึกษาแลกเปลี่ยน มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่าง PIM กับ มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ โดยในแต่ละปีจะมีนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก ต่างประเทศมาที่ PIM มากกว่า 200 คน 4. แลกเปลีย่ นองค์ความรู้ ภาคการศึกษามีการแลกเปลีย่ นบุคลากรทาง การศึกษาและความร่วมมือทางวิชาการผ่านการประชุมวิชาการ งานวิจัย และงานสัมมนาภาคต่างๆ ภาคธุรกิจ มีการเชิญผูเ้ ชีย่ วชาญในองค์กรธุรกิจ มาเป็นอาจารย์พิเศษและวิทยากรในงานเสวนาต่างๆ ที่จัดขึ้นเป็นประจ�ำ อย่างต่อเนื่อง เครือข่ายความร่วมมือของคณะศิลปศาสตร์ ธุรกิจการค้าสมัยใหม่

02

ธุรกิจการบริการ

ธุรกิจสุขภาพและการแพทย์


WORK-BASED EDUCATION

การศึกษาที่เรียนรู้จากประสบการณ์จริง

มหาวิทยาลัยแห่งองค์กรธุรกิจ (Corporate University) ของบริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน) กลุ่มธุรกิจที่ มั่ น คงและมี เ ครื อ ข่ า ยกว้ า งไกลที่ สุ ด ในประเทศไทยมี แ นวทางการเรี ย นรู ้ แ บบ Work-based Education ตลอดหลักสูตร 4 ปี นักศึกษาจะได้เรียนรู้ทฤษฎีสลับกับการฝึกปฏิบัติงานจริง โดยวางเป้าหมายการฝึกงาน อย่างชัดเจน แบบฉบับเฉพาะของ PIM ดังนี้

ปี 1

ปี 2

ปี 3

ปี 4

* เรียนรูก ้ ารท�ำงานเป็นทีม และเข้าใจธุรกิจหลัก ของซีพีออลล์

*เฉพาะสาขาวิ ช าภาษาจี น ธุ ร กิ จ ฝึ ก งานที่ 7-Eleven ตอนปี 4 เป็นเวลา 3 เดือน

ฝึกทักษะการท�ำงานติดต่อประสานงาน บริษัท ทรูทัช จ�ำกั ด หรื อในส� ำ นั ก บริหารเครือข่าย บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน) 3 เดือน

ฝึ ก ทั ก ษะการจั ด การ การเขี ย น แผนธุรกิจในสถานประกอบการ หรือ ฝึกปฏิบต ั ง ิ านร้าน 7-Eleven 3 เดือน

ฝึกทักษะการบริการการจัดการลูกค้า สัมพันธ์ ในร้านค้าปลีกสินค้าปลอดภาษี คิง พาวเวอร์ (King Power) ร้านซูรฮ ู ะ (Tsuruha) หรือสถานประกอบการ ที่ ต ้ อ งใช้ ภ าษาตรงตามสาขาวิ ช า ที่ เ รี ย น 3 เดื อ น

ฝึ ก ทั ก ษะผู ้ ป ระกอบการ วางแผน จัดการองค์กรในสถานประกอบการ หรือกลุ่มบริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน) ตลอดปีการศึกษา

ฝึกงานที่ร้าน 7-Eleven นักศึกษาพีไอเอ็มทุกคณะ ทุกสาขาวิชา จะได้ฝึกงานในร้าน 7-Eleven อย่างน้อย 1 ครั้ง (ประมาณ 3 เดือน) เพราะเราเชื่อว่าห้องเรียนเล็กๆ อย่าง 7-Eleven เต็มไปด้วยความรู้ และประสบการณ์มหาศาล ทั้งการเตรียม ความพร้อมเข้าสูโ่ ลกธุรกิจ วินยั การท�ำงานร่วมกับผูอ้ นื่ ใจบริการ จิตวิทยา การสือ่ สารตลอดจนนวัตกรรมและ เทคโนโลยี ซึง่ เป็นพืน้ ฐานทีด่ ี เพือ่ ก้าวสูค่ วามส�ำเร็จในทุกอาชีพได้เมือ่ ส�ำเร็จการศึกษา บัณฑิตพีไอเอ็มจึงสามารถ เข้าท�ำงานในสายอาชีพตามสาขาวิชาและความถนัดของตน 03


CAREER OPPORTUNITIES เมื่ อ ส� ำ เร็ จ การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต ร บั ณ ฑิ ต สามารถ ประกอบอาชี พ ในบริ ษั ท หรื อ หน่ ว ยงานหลากหลาย ที่ใช้การสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศหลักทั้ง 3 ภาษา โดยมีโอกาสได้รบ ั คัดเลือกเข้าท�ำงานในบริษท ั ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษท ั ในเครือนอกจากนีย ้ ง ั สามารถ ท� ำ งานในอาชี พ ต่ า งๆ อาทิ มั ค คุ เ ทศก์ ล่ า ม นั ก แปล นั ก เขี ย น ครู ส อนภาษา เลขานุ ก าร พิ ธี ก ร นั ก ข่ า ว

นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ชิปปิ้ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานงานในองค์กรธุรกิจ องค์กรความ ร่วมมือระหว่างประเทศ สถานทูต สหประชาชาติ กระทรวง การต่ า งประเทศ เจ้ า หน้ า ที่ ส ายสนั บ สนุ น ทุ ก แขนง ในงานธนาคาร การตลาด การน�ำเข้า-ส่งออก สายการบิน บริ ษั ท ร่ ว มทุ น ส� ำ นั ก งานต� ำ รวจแห่ ง ชาติ (ต� ำ รวจ ท่ อ งเที่ ย ว)

ข้อดีของการเรียนรู้ ผ่านประสบการณ์จริงแบบฉบับ PIM

• สอนโดยมืออาชีพ (Work-based Teaching) ด้วย ความเป็นสถาบันอุดมศึกษาของซีพี จึงเต็มไปด้วย อาจารย์มืออาชีพจากโลกธุรกิจ ที่มาพร้อมความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ท�ำงานจริง • สอนทฤษฎี ค วบคู ่ กั บ กรณี ศึ ก ษาของผู ้ เ ชี่ ย วชาญ นักปฏิบัติในองค์กร • การเรียนรู้ภาคทฤษฎีในห้องเรียน • การเรียนรู้ภาคปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ • เรียนรู้จากการปฏิบัติ (Work-based Learning) 04

• เรี ย นรู ้ จ ากปฏิ บั ติ จ ริ ง ได้ รั บ ประสบการณ์ ต รง สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง น�ำกลับมาแลกเปลี่ยน กันและเสนอนวัตกรรม • อาจารย์นิเทศงานระหว่างการฝึกปฏิบัติ • นักศึกษา อาจารย์ ท�ำงานวิจยั จากปัญหาจริงในองค์กร ที่ ส ามารถใช้ ป ระโยชน์ แ ละสร้ า งนวั ต กรรมได้ (Work-based Researching) • ต่ อ ยอดความคิ ด จากการเรี ย นการสอนสู ่ ผ ลงาน ประดิษฐ์ คิดค้น สร้างสรรค์ ทั้งในด้านธุรกิจและการ ศึกษา


ทุนการศึกษา ด้วยความเป็น Corporate University หรือมหาวิทยาลัย แห่งองค์กรธุรกิจ เราจึงมีทุนการศึกษาจ�ำนวนมากจาก องค์กรธุรกิจทั้งในและนอกเครือเจริญโภคภัณฑ์ที่เชื่อมั่น ในรู ป แบบการเรี ย นการสอนผ่ า นประสบการณ์ จ ริ ง

ทุน

ทุน

(Work-based Education) ตลอดจนมี ส ่ ว นช่ ว ยใน การออกแบบหลักสูตรให้หอ้ งเรียนมีชวี ติ ชีวาและเต็มไปด้วย องค์ความรูท้ สี่ ามารถน�ำไปใช้ได้จริง สร้างบัณฑิตทีม่ คี ณ ุ ภาพ พร้อมท�ำงานและรับมือกับการเปลีย่ นแปลงของโลกธุรกิจ

ทุน

50%

30% 50%

• ส� ำ หรั บ ทุ น การศึ ก ษา 50% นั ก ศึ ก ษาที่ ผ ่ า นการคั ด เลื อ ก จะมี ค ่ า ใช้ จ ่ า ยต่ อ เทอมโดย ประมาณ ดังนี้ • คณะศิลปศาสตร์ 18,650 บาท*

• ผู ้ ส มั ค รต้ อ งมี ค ะแนนสะสม ม.ปลาย/เทียบเท่า 2.00 ขึ้นไป • ผ่านการคัดเลือกตามขั้นตอน ของพี ไ อเอ็ ม ระหว่ า งเรี ย น ต้ อ งรั ก ษาเกรด 2.00 ขึ้ น ไป

* เป็นค่าใช้จ่ายโดยประมาณของคณะ ขึ้นอยู่กับสาขาวิชาที่ผ่านการคัดเลือก

ทุน

100% ทุนเจียระไนเพชร

• ผู ้ ส มั ค รต้ อ งมี ค ะแนนสะสม ม.ปลาย/เทียบเท่า 3.00 ขึ้นไป ผ่านการคัดเลือกตามขั้นตอน ของพี ไ อเอ็ ม • ระหว่ า งเรี ย นต้ อ งรั ก ษาเกรด 2.50 ขึ้นไป

05


วิสัยทัศน์คณบดี คณะศิลปศาสตร์ PIM

อ. ทิพวรรณ อภิวันท์วรรัตน์ คณบดี คณะศิลปศาสตร์

ภายใน 5 ปีขา้ งหน้า ศิลปศาสตร์ PIM จะเป็นศิลปศาสตร์ ที่ไฮเทคที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศ เรามีแผนพัฒนาที่ ชัดเจนในการสร้างนักศึกษา 3 ด้าน คือ • ศิลปศาสตร์จะเป็นหนึ่งเดียวกัน เราจะใช้เทคโนโลยี ทุกอย่างในการถ่ายทอดความรู้ เพื่อให้นักศึกษา สามารถเรียนรูไ้ ด้ทกุ ที่ และเชือ่ มโยงนักศึกษา ผูป้ กครอง และอาจารย์เข้าไว้ด้วยกัน ด้วยช่องทางการสื่อสาร อันหลากหลาย • เน้นการสร้างคนให้เชีย่ วชาญและโดดเด่นในเชิงภาษา แล้วส่งต่อไปยังโลกภายนอกผ่านการเรียนการสอน แบบ Work-based Education ที่ให้นักศึกษาได้ เรียนรู้จากโลกแห่งการท�ำงานจริง • ผลักดันให้นกั ศึกษามีความรูค้ วามสามารถเฉพาะทาง โดยการส่งประกวดแข่งขันเพือ่ ขยายศักยภาพบัณฑิต ของ PIM ให้สามารถ “คิดเป็น ท�ำงานเป็น ใช้ชวี ติ เป็น เด่นภาษา”

06


หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

ประกอบด้วย 3 สาขาวิชา ได้แก่ • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (BC) Bachelor of Arts Program in Business Chinese • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ (BJ) Bachelor of Arts Program in Business Japanese • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (CEB) Bachelor of Arts Program in Communicative English for Business

โลกทีธ่ รุ กิจการค้าเชือ่ มโยงถึงกันจากทวีปสูท่ วีป ประเทศ สูป่ ระเทศ นอกจากทักษะการบริหารธุรกิจแล้ว ทักษะการ สือ่ สาร ภาษาโดยเฉพาะภาษาทีเ่ ป็นสากล ทัง้ อังกฤษ จีน และญี่ปุ่น คือภาษาที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในแวดวง อุตสาหกรรม การสร้างบุคลากรทางวิชาชีพที่มีทักษะ ด้านธุรกิจและสามารถรองรับในภาษาหลักเหล่านี้ได้ จึงเป็นเป้าหมายของคณะศิลปศาสตร์ PIM เราไม่ มุ ่ ง สอนเฉพาะภาษาแต่ อ อกแบบหลั ก สู ต รให้ เชื่อมโยงองค์ความรู้ ทั้งภาษา วัฒนธรรม และธุรกิจ เข้ า ด้ ว ยกั น เพื่ อ สร้ า งมื อ อาชี พ ที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญ ด้านการสือ่ สารทางธุรกิจภายใน 4 ปี โดยแต่ละหลักสูตร นักศึกษาจะมีโอกาสพัฒนาทักษะการสือ่ สารทัง้ การฟัง พูด อ่าน เขียน กับอาจารย์ผทู้ รงคุณวุฒแิ ละมีประสบการณ์ ตรงในภาคธุรกิจ

ทุกวันนี้ การแข่งขันในโลกธุรกิจ สัมพันธ์กับหลายแง่มุมทางสังคม อย่ า งเข้ ม ข้ น จึ ง ยิ่ ง ต้ อ งการ ผู ้ สื่ อ สารที่ มี ค วามเข้ า ใจอย่ า ง ถ่องแท้ด้านธุรกิจ วัฒนธรรม และ ประวัติศาสตร์

07


มีความสามารถท�ำงานอย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีทักษะทางสังคมในการท�ำงานร่วมกับผู้อื่น

มีความสามารถคิดวิเคราะห์ คิดเชิงบูรณาการ และคิดเชิงวิสัยทัศน์

อัตลักษณ์นักศึกษา ศิลปศาสตร์ PIM

มีจริยธรรมประจ�ำใจ รู้จักให้คุณค่ากับตนเองและ ผู้อื่น สามารถวางแผน แก้ปัญหาและพัฒนาชีวิต ตนเองได้อย่างต่อเนื่อง

มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและต่างประเทศ เพื่อการ สื่อสารในเชิงธุรกิจได้อย่างมั่นใจและมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ ภาษาในการสร้างสรรค์งานใหม่ๆ ที่เกิดประโยชน์ได้ตลอดเวลา

ศิลปศาสตร์ PIM เรียนอะไรบ้าง เนื้อหาการเรียนแบ่งเป็น 3 ด้าน ดังนี้

ภาษา

วัฒนธรรม

ธุรกิจ

ฟั ง พู ด อ่ า น เขี ย น แปลภาษา เชิ ง ธุ ร กิ จ การคิ ด เชิ ง วิ เ คราะห์

สั ง ค ม ก า ร เ มื อ ง ห ม า ก ล ้ อ ม วิ ถี ชี วิ ต วั ฒ นธรรมการท� ำ งาน กั บ ต่ า งชาติ ประวั ติ ศ าสตร์ ร ่ ว ม สมัยวัฒนธรรม การค้า ภูมศ ิ าสตร์ ศาสนา และความเชื่ อ

พั ฒ น า บุ ค ลิ ก ภ า พ จิ ต วิ ท ย า การบริการ การบัญชีและการเงิน การตลาดและพฤติกรรม ผูบ ้ ริโภค กฎหมายธุ ร กิ จ คอมพิ ว เตอร์ การน�ำเสนอเชิงธุรกิจ ฝึกปฏิบต ั ง ิ าน เศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ

ภาษาที่เกี่ยวข้องกับ การโรงแรม สายการบิ น การ ท่องเที่ยว ธุรกิจระหว่างประเทศ โลจิสติกส์ ค้ า ปลี ก การตลาด ล่ า ม ส�ำนักงาน

08

ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ปรัชญา ดนตรี วรรณคดี การจัด ดอกไม้ การชงชา การเขียนพู่กัน ตัดกระดาแบบจีน พับกระดาษแบบ ญี่ปุ่น ห่อผ้าแบบญี่ปุ่น การแสดง

เสริมศักยภาพสู่ความส�ำเร็จ การจัดการความขัดแย้ง ภาวะผูน ้ ำ� การบริ ห ารงานบุ ค คล การเป็ น ผู้ประกอบการและนวัตกรรม


หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ

Bachelor of Arts Program in Business Chinese

ประชากรหลักพันล้านคนในประเทศที่เศรษฐกิจก�ำลัง ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง คือตลาดที่มีศักยภาพมหาศาล ขั้วอ�ำนาจเศรษฐกิจโลกก�ำลังถ่ายเทจากซีกโลกตะวันตก มายังซีกโลกตะวันออก ในขณะนี้ ประเทศจีนก�ำลังก้าวมามี บทบาทส�ำคัญยิ่งในเวทีโลก ภาษาจีนจึงเป็นกลไกส�ำคัญ หนึ่งในฐานะภาษาที่เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ในยุคโลกาภิวัตน์ บัณฑิตสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจจะเป็น

ผูม้ สี ว่ นช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ในฐานะ ผู ้ เ ข้ า สู ่ อ งค์ ก รที่ ต ้ อ งติ ด ต่ อ สั ม พั น ธ์ กั บ ประเทศจี น หรื อ ชาวจีนโดยตรง เช่น เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ ผูท้ ำ� งานหรือด�ำเนินธุรกิจการค้ากับชาวจีน

HIGHLIGHT • ได้รับความรู้ทางธุรกิจจากมืออาชีพ • เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารภาษาจีนเชิงธุรกิจ • การฝึกฝนปฏิบัติด้านภาษาจีนธุรกิจ • โปรแกรม 1+1+2 เรียนรู้ภาษาจีนธุรกิจแบบเข้มข้นกับเจ้าของภาษา • สื่อมัลติมีเดียส�ำหรับการเรียนการสอนภาษาจีนพื้นฐาน

09


CAREER OPPORTUNITIES • อาชีพด้านการท่องเที่ยวและการบริการ • มัคคุเทศก์ภาษาจีน • ล่าม นักแปลภาษาจีน • เจ้าหน้าที่ในกระทรวงต่างประเทศ สถานทูต • อาจารย์ผู้สอนภาษาจีนในสถาบันอุดมศึกษา มัธยมศึกษา ประถมศึกษา หรือสถาบันสอนภาษา

NETWORK ด้านการศึกษาแบบ BC โปรแกรม 1+1+2

คื อ โอกาสเรี ย นรู ้ ภ าษาจี น ธุ ร กิ จ แบบเข้ ม ข้ น กั บ เจ้าของภาษาเป็นเวลา 1 ปี ที่มหาวิทยาลัยชั้นน�ำ ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ในโครงการ • หลักสูตรร่วมมหาวิทยาลัยซีหนาน • หลักสูตรร่วมมหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้

โปรแกรมเรียนภาษาจีน สื่อมัลติมีเดียส�ำหรับการเรียนการสอนภาษาจีนพื้นฐาน เป็นโปรแกรมสอนภาษาจีน ที่ครอบคลุมทัง ้ ด้านการออกเสียง ค�ำศัพท์ การเขียน และไวยากรณ์ มีไฟล์แบบฝึกหัด ทบทวนให้น�ำกลับไปท�ำและใช้งานสะดวก

10


BC STUDENT & ALUMNI จูนจบการศึกษาชัน้ ม.ปลาย จากบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 และตัดสินใจ มาเรี ย นต่ อ คณะศิ ล ปศาสตร์ PIM ทั้ ง ๆ ที่ ไ ม่ มี พื้ น ฐานภาษาจี น มาก่ อ น “ตอนที่จบ ม.ปลาย แล้วสอบได้ทุน 100% ที่ PIM ก็ยิ่งรู้สึกว่าหมดเวลา แล้วที่พ่อแม่ต้องมาเหนื่อยท�ำงานส่งเราเรียน ถามว่าจริงๆ แล้วชอบภาษา จีนไหม คือไม่เลย ศูนย์มาเลย เรียนศิลป์ค�ำนวณมา แต่ก็รู้ว่าคณะที่เรา สอบได้ มันดูมีอนาคตนะ ภาษาจีนทุกวันนี้เป็นภาษาสากลไปแล้ว พ่อแม่ ก็ ส นั บ สนุ น เพราะพี่ ช ายเรี ย นบริ ห ารธุ ร กิ จ ที่ นี่ และโน้ ม น้ า วเราด้ ว ยการ เรีย นคู่กับฝึก งาน เขาเชื่ อว่ า ลู กจะได้ ประสบการณ์ ดีๆ ไปใช้ ใ นอนาคต” “เมื่ อ ก่ อ นคิ ด ว่ า เราไม่ มี ชี วิ ต วั ย รุ ่ น เลย (หั ว เราะ) แต่ ม าคิ ด อี ก ที ถึ ง ไม่ มี ปิ ด เทอมยาวๆ แต่ เ วลาได้ ห ยุ ด อาทิ ต ย์ ห นึ่ ง เราก็ ใ ช้ ชี วิ ต วั ย รุ ่ น เต็ ม ที่ ของเราได้ และมันก็เพียงพอ สรุปว่าน่าจะเกี่ยวกับ Positive Thinking เรี ย นที่ นี่ ต ้ อ งมี ค วามมานะ ตามสโลแกนเลย และก็ ต ้ อ งอดทน มั น ไม่ เหมื อ นกั น นะ มานะต้ อ งขยั น อดทน นี่ คื อ ต้ อ งถึ ก ด้ ว ย บางที สิ่ ง ที่ เ รา ได้ มันไม่ได้หมายถึงเงินเท่านั้น แต่หมายถึงโอกาส หมายถึงการเรียนรู้” จูน - กานต์ชนันทน์ แตงสกุล บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าภาษาจี น ธุ ร กิ จ คณะศิลปศาสตร์ PIM

ทันทีทเี่ รียนจบ จูนผ่านการคัดเลือกเข้าท�ำงานต�ำแหน่ง Account Executive ที่ บริษทั ฮานาเซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จ�ำกัด บริษทั ผลิตชิน้ ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ สัญชาติอเมริกัน ที่มีฐานการผลิตอยู่ทั้งในประเทศไทย จีน และสหรัฐอเมริกา

ฝ้ายได้รับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโทที่คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย เจิ้งซิว ณ เมืองเกาสง ประเทศไต้หวัน การที่ PIM มีเครือข่ายด้านการศึกษา เป็นโอกาสดีที่นักศึกษาจะได้ฝึกงานในบริษัทชั้นน�ำของไทย และท�ำให้ได้ รับประสบการณ์นอกเหนือจากในห้องเรียน ฝ้ายก็เป็นหนึ่งในนักศึกษา ของ PIM ที่มีโอกาสฝึกงานในบริษัทชั้นน�ำของประเทศ และได้รับทุนการ ศึกษาต่อปริญญาโทเนื่องจาก PIM และมหาวิทยาลัยเจิ้งซิวได้ท�ำความ ร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการ และมี ทุ น การศึ ก ษาให้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง “ไต้หวันเป็นประเทศที่น่าอยู่ แต่ต้องปรับตัวมาก โดยเฉพาะการเรียน ปริ ญ ญาโทที่ เ น้ น การศึ ก ษาด้ ว ยตั ว เอง ต้ อ งอ่ า นหนั ง สื อ และบทความ ต่ า งๆ เพื่ อ เขี ย นรายงาน ภาษาส่ ว นใหญ่ ที่ ใ ช้ ใ นห้ อ งเรี ย นคื อ ภาษา จี น และภาษาอั ง กฤษ โอกาสมาเรี ย นต่ อ ที่ ไ ต้ ห วั น ไม่ ไ ด้ ม าง่ า ยๆ และ มหาวิ ท ยาลั ย นี้ มี ส าขาวิ ช าที่ น ่ า สนใจมาก บางวิ ช ามี อ าจารย์ พิ เ ศษ ซึ่ ง เป็ น ผู ้ บ ริ ห ารบริ ษั ท ชั้ น น� ำ ในไต้ ห วั น มาสอน ที่ ส� ำ คั ญ เราเลื อ กเรี ย น ได้ ต ามความสนใจ ใครที่ อ ยากมาเรี ย นควรเตรี ย มตั ว ภาษาจี น มา เป็ น อย่ า งดี “ถ้ า ไม่ มี PIM ก็ ค งไม่ มี ฝ ้ า ยในวั น นี้ ขอบคุ ณ PIM และ อาจารย์ทุกท่านที่ให้โอกาสในการท�ำงานและการศึกษาที่มีคุณภาพค่ะ”

ฝ้าย - กชพร ศรีมนัส

บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าภาษาจี น ธุ ร กิ จ คณะศิ ล ปศาสตร์ PIM

11


หลังจบ ม.ปลาย จากโรงเรียนราชวินติ บางแก้วในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.สมุทรปราการ พลอยเลือกมาเรียนที่ PIM เพราะเชื่อว่า Work-based Education ท�ำให้ค้นพบ ว่าตนเองชอบอะไร “ก่อนเข้ามาเรียนที่ PIM มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรรม Yong Creative Program ท�ำให้ได้รจู้ กั และคิดว่า Work-based Education น่าสนใจ เพราะนอกจากเรียน แล้ว ยังจะได้ฝกึ งานด้วย เราจะได้เรียนรูง้ านหลายๆ แบบ และไม่ได้เรียนแค่ภาษาจีน แต่ยังได้เรียนเกี่ยวกับธุรกิจ วัฒนธรรมการค้าด้วยค่ะ” “ประสบการณ์ฝึกงาน ตอนปี 1 ฝึกที่คิงพาวเวอร์ สาขาสนามบินสุวรรณภูมิ ต�ำแหน่ง Customer Experience Management ได้ฝกึ ทักษะการสือ่ สาร หน้าที่ คือ ประจ�ำร้านค้าในคิง พาวเวอร์ เพื่อขอข้อมูลลูกค้าที่มาใช้บริการ ท�ำให้ได้ สือ่ สาร กับลูกค้าตลอดเวลา และมีโอกาสเป็นล่ามให้กบั พีๆ่ พนักงานในร้านช่วย ขายสินค้าและดูแลลูกค้า” พลอย - พิมลพรรณ เพ่งพินจิ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ

“ชัน้ ปี 2 ฝึกงานทีโ่ รงแรมเจ ดับบลิว แมริออท กรุงเทพ ต�ำแหน่ง Manho Server ได้ฝกึ ทักษะการบริการในภัตตาคารแมนโฮ เป็นประสบการณ์ทม่ี คี า่ มาก ได้เรียนรู้ งานบริการโดยตรงจากมืออาชีพ ได้พบเจอลูกค้า เรียนรูท้ กั ษะการพูด การสือ่ สาร การสังเกต ได้เปิดมุมมองและทัศนคติใหม่ๆ จนลูกค้าชมว่าใส่ใจ ให้บริการเป็น อย่างดี ดีใจมากค่ะ” “ชัน้ ปี 3 ฝึกงานที่ 7- Eleven ได้เรียนรูท้ กุ ส่วนของร้านสะดวกซือ้ พีๆ่ จะสอนงาน ทุกอย่าง ตั้งแต่วิธีการเติมสินค้าในร้าน การดูสินค้าและผลิตภัณฑ์ การเป็น แคชเชียร์ การดูแลความสะอาดในร้าน การปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม ระบบการท�ำงาน วิธีการบริหารคนในร้าน” “การเรียนการสอนแบบ Work-based Education ท�ำให้ค้นพบว่าชอบอะไร เมื่อถึงเวลาต้องปฏิบัติงานจริง ก็สามารถจัดระบบการท�ำงานให้พร้อมรับมือ แก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เข้ามาได้ทันที และสิ่งส�ำคัญที่สุดคือการดูแลเอาใจใส่ ของอาจารย์ ที่ ดู แ ลนั ก ศึ ก ษาทุ ก คนอย่ า งใกล้ ชิ ด คอยให้ ค� ำ ปรึ ก ษาและ ค�ำแนะน�ำทุกๆ เรื่องค่ะ”

12


LEARNING FROM REAL PROFESSIONAL

ประวัติการศึกษา • M.A. (Teaching Chinese to Speakers of Other Language), Capital Normal University, Beijing, People’s Republic of China, 2555 • อ.บ. (ภาษาจีน), มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550 อ. ธนาพร ปัญญาอมรวัฒน์ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ

ประสบการณ์ท�ำงาน • อาจารย์ประจ�ำสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ • อาจารย์สอนภาษาจีน โรงเรียนเซนต์จอห์น • เจ้าหน้าที่ท�ำบทบรรยายภาพยนตร์ บริษัท เทคนิค คัลเลอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด

13


หลักภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ

Bachelor of Arts Program in Business Japanese

จริงจังแบบญี่ปุ่น ยืดหยุ่นแบบไทย ญีป่ นุ่ คือมหาอ�ำนาจทางเศรษฐกิจของโลกที่มีฐานการ ผลิตในประเทศไทยมานานหลายสิบปี วันนี้ ญี่ปุ่นยังคง เป็นอันดับหนึ่งในฐานะผู้ลงทุนในอุตสาหกรรมในไทย มากที่สุด ดังนั้น บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญภาษาญี่ปุ่น จึงเป็นที่ต้องการอย่างมาก คณะศิลปศาสตร์ PIM จึงเร่ง สร้างบุคลากรที่มีความสามารถสื่อสารด้วยภาษาญี่ปุ่น และมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ รวมถึงเข้าใจสังคม

และวัฒนธรรมญี่ปุ่น เพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยนด้าน เศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ บัณฑิตสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ จะมีส่วนช่วยพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมในฐานะผู้เข้าสู่องค์กรที่ต้องติดต่อ สั ม พั น ธ์ กั บ ประเทศญี่ ปุ ่ น หรื อ ชาวญี่ ปุ ่ น โดยตรง เช่ น เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ ผู้ท�ำงานหรือด�ำเนิน ธุรกิจการค้ากับชาวญี่ปุ่น

HIGHLIGHT • ความรู้ทางธุรกิจ • เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารภาษาญี่ปุ่นเชิงธุรกิจ • มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ • รอบรู้เรื่องสังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ

14


CAREER OPPORTUNITIES • อาชีพด้านการท่องเที่ยวและการบริการ • มัคคุเทศก์ภาษาญี่ปุ่น • ล่าม นักแปลภาษาญี่ปุ่น • เจ้าหน้าที่ในกระทรวงต่างประเทศ สถานทูต • อาจารย์ผู้สอนภาษาญี่ปุ่นในสถาบันอุดมศึกษา มัธยมศึกษา ประถมศึกษา หรือสถาบันสอนภาษา

NETWORK ด้านการศึกษาแบบ BJ คื อ ความร่ ว มมื อ ที่ ค ณะเศรษฐศาสตร์ และบั ณ ฑิ ต วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทเคียว จะรับนักศึกษาจาก PIM เพื่ อ ศึ ก ษาต่ อ ระดั บ ปริญญาตรี และ/หรือ ปริญญาโท ปีละ 1 คน โดยให้นักศึกษาไปเรียนต่อในปี 3-4 และ มหาวิทยาลัยเทเคียว จะรับรองหน่วยกิต 2 ปีแรกของ นักศึกษาจาก PIM ทีม่ าศึกษา เมือ่ เรียนจบแล้ว นักศึกษา จะมีสิทธิ์ได้รับปริญญาจากมหาวิทยาลัยเทเคียวด้วย

2+2 Teikyo University

15


BJ STUDENT & ALUMNI

หนึ่งเรียนจบ ม.ปลาย จากโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ จังหวัดนนทบุรี เลือก มาเรียนภาษาญี่ปุ่นธุรกิจที่พีไอเอ็มเพราะว่าได้รับทุน บวกกับอยากเรียน ทั้งทางด้านภาษาและธุรกิจอยู่แล้ว “ตอนปี 1 ฝึกงานทีบ่ ริษทั ทรู ทัช ฝึกเป็นคอลเซ็นเตอร์คอยรับออเดอร์จากลูกค้า ของเดอะพิซซ่า คอมปะนี” “ปี 2 ฝึกงานในแผนกอาหารและเครือ่ งดืม่ ทีแ่ มริออทเอ็กเซ็กคูทฟี อพาร์ทเมนท์ สุขุมวิทพาร์ค ท�ำตั้งแต่จัดโต๊ะ เตรียมอาหาร ท�ำเครื่องดื่ม เสิร์ฟ และพูดคุย กับแขก ได้ท�ำมาทั้งหมดเลยค่ะ งานแตกต่างจากปี 1 โดยสิ้นเชิง จึงใช้เวลา ปรับตัวบ้าง แต่ได้ประสบการณ์ที่คุ้มมากจากที่นี่ค่ะ” “ปี 3 ฝึกที่ 7-Eleven ทั้งการบริหารเวลา และวันหยุดที่ลดน้อยลง จึงท�ำให้ ช่วงแรกต้องปรับตัวอยูพ่ อสมควรค่ะ แต่พอได้ทำ� ซักพัก รูส้ กึ สนุก และได้เรียนรู้ มากมาย ทั้งด้านการขาย การจัดของ รู้ระบบการท�ำงานในร้าน ฯลฯ” “ปี 4 (ครัง้ ที่ 1) ฝึกทีโ่ รงพยาบาลสมิตเิ วช สุขมุ วิท ส่วนตัวเป็นคนชอบงานบริการ และเคยมีประสบการณ์จากทางโรงแรมมาแล้วบ้าง จึงเป็นการท�ำงานที่สนุก และได้ความรู้มากที่สุดค่ะ ได้ใช้ทั้งรูปประโยคและค�ำศัพท์ทางการแพทย์ ด้วยค่ะ สิ่งที่ประทับใจในงานบริการที่สุดคือเราสามารถช่วยเหลือได้ตาม ประสงค์ ของแขกหรือคนไข้ได้” “ปี 4 (ครั้งที่ 2) ฝึกที่เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ เป็นครั้งแรกที่ได้ฝึกงาน ในออฟฟิศ มีงานหลากหลายมาก ทั้งเทศกาลภาพยนตร์ญี่ปุ่น การแสดง Performance สัมนาต่างๆ ได้ท�ำงานเยอะดีค่ะ งานสนุกบ้างยากบ้างแต่เป็น แรงผลักดันให้ตัวเอง”

หนึ่ง - หนึ่งฤทัย บุญคง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ

“เรี ย นจบแล้ ว อยากท� ำ งานด้าน บริการที่ได้ใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็ น หลั ก (ที่ญี่ปุ่น) คิดว่าถ้าเจองานทีเ่ หมาะ กั บ ตั ว เราแล้ ว ก็ ไ ม ่ เ กี่ ย ง เ รื่ อ ง องค์กรค่ะเพือ ่ จะได้ไปญีป ่ น ุ่ คงต้อง เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากที่ไทย พอสมควร ถ้าที่ไทยอยากเริม ่ จาก การเป็นล่ามค่ะ”

16


เมื่อ เรีย นจบ ม.ปลาย จากโรงเรี ยนเซนต์ ปอลคอนแวนต์ จั ง หวั ดชลบุ รี มุ้งมิ้งเลือกเรียนที่ PIM เพราะได้รับทุนการศึกษา ช่วยแบ่งเบารายจ่าย ผูป้ กครอง และมีพนื้ ฐานภาษาจีนและญีป่ นุ่ มาบ้างแล้ว จึงสนใจการเรียนแบบ Work-based Education ว่าน่าจะท�ำให้มีโอกาสมากกว่าการเรียนภาษา อย่างเดียว “ส่วนตัวมีพนื้ ฐานภาษามาก่อน จึงท�ำให้เรียนรูไ้ ด้คอ่ นข้างเร็ว ส่วนเทคนิคคือ ฝึกฝนจากสิง่ ทีช่ อบ เช่น จดจ�ำค�ำศัพท์หรือประโยคง่ายๆ จากการดูการ์ตนู หรือ ละครญีป่ นุ่ แต่ภาษาญีป่ นุ่ ก็ยากค่ะ เพราะมีการแบ่งหลายระดับ การจะเข้าใจ ได้ต้องเรียนรู้ทั้งภาษาและวัฒนธรรมควบคู่กัน” “ชอบบรรยากาศห้องเรียน เพราะกลุ่มที่เรียนไม่ใช่กลุ่มใหญ่ ท�ำให้ได้ฟังและ ซักถามได้อย่างเต็มที่ และอาจารย์ก็จัดการเรียนการสอนได้ดีค่ะ” “ส�ำหรับการฝึกงาน ตอนปี 1 เป็นพนักงานบริการทางโทรศัพท์ ให้กับบริษัท ทรู ทัช ได้ฝึกการใช้น�ํ้ำเสียงที่สุภาพ และฝึกการท�ำความเข้าใจ สรุปใจความ เพื่อบอกทางและส่งต่อความต้องการของลูกค้าไปถึงร้านสาขาค่ะ” มุ้งมิ้ง - มิ่งกมล ต้นวัฒนะ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ

“ชอบบรรยากาศห้องเรียน เพราะ กลุ่มที่เรียนไม่ใช่กลุ่มใหญ่ ท�ำให้ ได้ ฟ ั ง และซั ก ถามได้ อ ย่ า งเต็ ม ที่ และอาจารย์ ก็ จั ด การเรี ย นการ สอนได้ดีค่ะ”

“ตอนปี 2 ท�ำงานในฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่บริษัทชาร์พ แอพพลายแอนซ์ ได้ เ ข้ า ใจระบบการท� ำ งานตั้ ง แต่ รั บ คนเข้ า จนถึ ง การเกษี ย ณอายุ ง าน หรือลาออก จากงาน ใช้โปรแกรมค�ำนวณเงินเดือนได้ รวมถึงได้ประสานงาน ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทด้วยค่ะ” “ปี 3 ฝึกงานพนักงานร้าน 7-Eleven ได้ขายของอย่างจริงจัง ต้องกระตุ้น ยอดขาย รวมไปถึงการดูแลจัดการสินค้า ทั้งที่จัดเก็บในคลังสินค้าหลังร้าน และการจัดซุ้มโปรโมชั่นในพื้นที่ขาย รวมถึงการประกอบอาหารให้สะอาด ถูกสุขอนามัยตามมาตรฐานของร้านด้วยค่ะ” “สิง่ ทีป่ ระทับใจทีส่ ดุ ในการเรียนที่ PIM คือ การได้รบั โอกาสต่างๆ จากอาจารย์ ค่ะ ถึงเราไม่ใช่คนทีเ่ ก่งทีส่ ดุ แต่ถา้ เราได้รบั โอกาสในการฝึกฝนประสบการณ์ จะท�ำให้เราเก่งขึ้นและกล้าเผชิญโลกมากขึ้นค่ะ”

17


LEARNING FROM REAL PROFESSIONAL

ประวัติการศึกษา • รป.ม. (การปกครองท้องถิ่น) คณะรัฐศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ • ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง (เกียรตินิยมอันดับ 2)

อ. วิษณุ หาญศึก อาจารย์ประจ�ำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ

ประสบการณ์ท�ำงาน • Japanese Coordinator, Mitsubishi Corporation LT (Thailand) Co., Ltd. • Marketing Coordinator, Thai Summit Autoparts Industry Co., Ltd. • Ambassador, Siam Paragon

18


หลักสูตรภาษาอังกฤษ เพือ ่ การสือ ่ สารทางธุรกิจ

Bachelor of Arts Program in Communicative English for Business

จากข้อบัญญัติที่ 34 ในกฎบัตรอาเซียนที่กล่าวว่า “ภาษา ที่ใช้ในการท�ำงานของอาเซียนคือภาษาอังกฤษ” แสดงให้ เห็นว่าภาษาอังกฤษจะกลายเป็นภาษาหนึง่ ทีม่ คี วามส�ำคัญ อย่างมากในการติดต่อสือ่ สารทัง้ กับภาครัฐและภาคเอกชน ของประเทศสมาชิกอาเซียน การรวมตัวของประชาคม เศรษฐกิจอาเซียนถือเป็นจุดเปลีย่ นครัง้ ส�ำคัญของเศรษฐกิจ ไทยในทุกด้าน ธุรกิจต่างๆ ทัง้ ด้านอุตสาหกรรม ด้านบริการ และด้านอืน่ ๆ จะมีการแข่งขันสูง นอกจากนีป้ ระเทศสมาชิก AEC ยังสามารถเคลื่อนย้ายแรงงานได้อย่างเสรี ท�ำให้ ประชาชนของประเทศสมาชิกจ�ำเป็นต้องติดต่อสือ่ สารกัน ได้โดยมีภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลาง

ดั ง นั้ น จึ ง มี ค วามจ� ำ เ ป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ ผู ้ ที่ ต ้ อ งการ ประสบความส� ำ เร็ จ ทางธุ ร กิ จ จ� ำ เป็ น ต้ อ งเชี่ ย วชาญ ภาษาอังกฤษประกอบกั บ มี ค วามรู ้ ด ้ า นเศรษฐกิ จ และ มีความคิดสร้างสรรค์เพื่อเพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการ แข่งขันกับคู่แข่งทางธุรกิจจากประเทศต่างๆ ได้ เชี่ ย วชาญภาษาอั ง กฤษที่ ใ ช้ สื่ อ สารกั น ทั่ ว โลกและ มีความรูค้ วามเข้าใจธุรกิจการค้าระหว่างประเทศเลือกฝึกงาน กับองค์กรธุรกิจชัน้ น�ำใน 3 ธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจการค้า สมั ย ใหม่ ธุ ร กิ จ การบริ ก าร และธุ ร กิ จ สุ ข ภาพและ การแพทย์ เตรียมตัวให้พร้อมแต่เนิน่ ๆ เพือ่ ความส�ำเร็จใน ระดับสากล

Hi!

19


HIGHLIGHT • สอนภาษาอังกฤษเพื่อตอบสนองความต้องการ ของ 3 ประเภทธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจด้านการค้า สมั ย ใหม่ ธุ ร กิ จ ด้ า นการบริ ก าร และธุ ร กิ จ ด้ า นสุ ข ภาพและการแพทย์

• อาจารย์ผู้สอนมีประสบการณ์ทางวิชาชีพโดยตรง

• ใช้ ภ าษาอั ง กฤษเป็ น สื่ อ ในการเรี ย นการสอน (ในวิ ช าเอกทั้ ง หมด)

• หลักสูตรมีเส้นทางอาชีพที่ชัดเจน ท�ำให้นักศึกษา เห็ น แนวทางในการเลื อ กประกอบอาชี พ ตาม ความถนัดของตนเอง

• มี แ หล่ ง ฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านจากบริ ษั ท ในเครื อ ข่ า ย ที่สนับ สนุนการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Work-based Education

CAREER OPPORTUNITIES • ผู้ประกอบการด�ำเนินธุรกิจกับชาวต่างประเทศ • เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายต่างประเทศ • เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าในธุรกิจการโรงแรม การท่องเที่ยว การพยาบาลและสุขภาพ • ล่าม นักแปลภาษาอังกฤษ • พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน และพนักงาน สายการบิน

20

• มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่หล่อหลอมให้นักศึกษา ได้น�ำความรู้มาประยุกต์ใช้ ท�ำให้ซึมซับ เข้าใจ วัฒนธรรมตะวันตก เพื่อน�ำไปใช้ในการท�ำงาน


CEB STUDENT & ALUMNI

“คิดว่าภาษาอังกฤษเป็นกุญแจส�ำคัญทีท่ ำ� ให้เราสือ่ สารกับคนทัว่ โลกได้ ที่ CEB สอนภาษาอั ง กฤษเชิ ง ธุ ร กิ จ บวกกั บ การเรี ย นควบคู ่ ก ารฝึ ก ปฏิ บั ติ ง าน ซึ่ ง อุ ้ ม คิ ด ว่ า จะมี โ อกาสที่ ดี ร อเราอยู ่ แ น่ น อน” “อุ้มคิดว่าโชคดีมากที่ได้อยู่ในบรรยากาศที่เอื้อให้เราพร้อมจะเรียนรู้อยู่เสมอ มีหลายสิง่ ทีท่ ำ� ให้อมุ้ ประทับใจ แต่ทปี่ ระทับใจทีส่ ดุ คือประสบการณ์ทอี่ าจารย์ ได้ถ่ายทอดให้เราซึ่งล้วนมาจากประสบการณ์จริง” “ไปฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านที่ ส ถานประกอบการ มาแล้ ว 2 แห่ ง แห่ ง แรกคื อ โรงแรมเจดับบลิว แมริออท เขาหลักรีสอร์ทแอนด์สปา ฝึกงานในต�ำแหน่ง ผู้ช่วยเชฟ แผนกอาหารและเครือ่ งดืม่ ได้รว่ มงานกับเชฟชาวไทยและต่างชาติ ได้ลงมือท�ำหลายอย่างทั้งตกแต่งจานอาหาร เตรียมวัตถุดิบ แต่สิ่งที่สนุกที่สุด คือ ได้ช่วยให้ค�ำแนะน�ำลูกค้าต่างชาติเกี่ยวกับเมนูอาหาร” “สถานประกอบการแห่งที่สองคือ ร้าน 7-Eleven หน้าที่หลักเป็นพนักงาน แคชเชี ย ร์ ค ่ ะ ซึ่ ง ฝึ ก ความว่ อ งไวและไหวพริ บ เพราะจะต้ อ งบริ ก ารให้ ลูกค้าประทับใจพร้อมท�ำงานด้วยความตั้งใจและเต็มใจในการให้บริการ การฝึกปฏิบตั งิ านทัง้ สองแห่งได้เรียนรูก้ ารท�ำงานร่วมกับผูอ้ นื่ เข้าใจวัฒนธรรม องค์กรเป็นประสบการณ์ทลี่ าํ้ ค่ามาก”

อุ้ม - พิชญา ศรีมณี นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิ ช าภาษาอั ง กฤษ เพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ

“ภูมใิ จมากทีไ่ ด้เข้ามาเป็นสมาชิกในครอบครัวแสนอบอุน่ อย่าง CEB ที่ PIM ค่ะ”

21


LEARNING FROM REAL PROFESSIONAL

ประวัติการศึกษา

• D.Ed. (Teaching English to Speakers of Other Language, TESOL), The University of Melbourne, Victoria, Australia, 2006 • M.A. (Interdisciplinary Studies: English, French, Education), Oregon State University, Oregon, USA, 1975 • B.A. (English, French), Ohio State University, Ohio, USA, 1973 ประสบการณ์ทำ�งาน

• อาจารย์ด้านภาษาอังกฤษ ประจ�ำระดับปริญญาตรี โท และเอก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร • หัวหน้าภาควิชาภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัย ราชภัฏพระนคร • รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ คณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร • รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนคร ดร. ศิรินันท์ กฤษณจินดา หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ

22

• อาจารย์นิเทศวิชาเอก (การสอนภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร • ประธานกรรมการก� ำ กั บ มาตรฐานวิ ช าการ ประจ�ำสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัย ราชพฤกษ์


เสียงสะท้อนถึง ศิลปศาสตร์ PIM “คนที่ ไ ว้ ว างใจให้ ท� ำ งานได้ คื อ คนที่ รู ้ จั ก แก้ ป ั ญ หา เฉพาะหน้า มีทกั ษะและปฏิภาณไหวพริบดี ทีค่ งิ พาวเวอร์ เราเป็นบริษัทค้าปลีกขนาดใหญ่ระดับสากล นักศึกษา ที่มาฝึกงานต้องพบกับลูกค้าชาวจีนจ�ำนวนมากที่มาซื้อ สินค้า นอกจากทักษะการสือ่ สารภาษาจีนทีต่ อ้ งได้อยูแ่ ล้ว การแก้ปัญหาและความรับผิดชอบในหน้าที่ก็ส�ำคัญมาก” “สิ่ ง ที่ ท� ำ ให้ ป ระทั บ ใจในนั ก ศึ ก ษาภาษาจี น ธุ ร กิ จ คณะศิ ล ปศาสตร์ PIM คื อ เขามี วิ ธี ก ารแก้ ป ั ญ หาได้ ค่ อ นข้ า งดี เช่ น กรณี ลู ก ค้ า ถามข้ อ มู ล สิ น ค้ า แล้ ว ไม่ สามารถตอบได้ เขาจะแบ่งรับแบ่งสูก้ อ่ นจะขออย่างสุภาพ ให้ลูกค้าคอยสักครู่ ให้รุ่นพี่ที่อยู่ใกล้ๆ ดูแลลูกค้าแทนก่อน แล้ ว พยายามไปหาข้ อ มู ล ที่ ลู ก ค้ า ต้ อ งการมาให้ หรื อ กลับมาอีกครัง้ พร้อมกับคนทีส่ ามารถให้คำ� ตอบได้ นีค่ อื สิง่ ที่นักศึกษา PIM มี คือพอฉันไม่รู้ฉันต้องไปหาจนรู้ให้ได้”

คุณมนัส ประสงค์งาน

ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานบุคคล (สรรหาและว่าจ้างบุคลากร)

บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล  จำ�กัด

23


LA Booklet  
LA Booklet  

ปริญญาตรีคณะศิลปศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) หลักสูตร 4 ปี

Advertisement