Page 1


WE ARE PIM สถาบันการจัดการปัญญาภิวฒ ั น์ หรือพีไอเอ็มเป็นสถาบัน อุดมศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนในการจัดตั้งจากบริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน) โดยได้รบั การรับรองวิทยฐานะ จากกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ภายใต้ ค� ำ แนะน� ำ ของ คณะกรรมการการอุดมศึกษา เพือ่ จัดการเรียนการสอนและ ให้ปริญญาในระดับบัณฑิตและมหาบัณฑิต ตัง้ แต่ปี 2550 และระดับดุษฎีบัณฑิต ตั้งแต่ปี 2555 สถาบันการจัดการ ปัญญาภิวฒ ั น์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาทีเ่ น้นการเรียนการสอน แบบ Work-based Education โดยน�ำการเรียนรู้จ าก ประสบการณ์ จ ริ ง มาขั บ เคลื่ อ นสถาบั น ในฐานะ มหาวิ ท ยาลั ย แห่ ง องค์ ก รธุ ร กิ จ (Corporate University) ที่มีความแตกต่างด้วยความเป็นเลิศทางวิชาการ มุ่งเน้น ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ เ รี ย นรู ้ จ ากการฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านจริ ง กั บ กลุม่ ธุรกิจซีพอี อลล์ เครือซีพี และพันธมิตรทางธุรกิจทีข่ ยาย 02

ความร่วมมืออย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศ เพื่อ ให้นกั ศึกษาได้รบั ประสบการณ์ในการท�ำงานจนเกิดความ เชี่ ย วชาญบั ณ ฑิ ต พี ไ อเอ็ ม จึ ง เป็ น บุ ค ลากรคุ ณ ภาพ ผูม้ คี วามรูท้ างวิชาการ และมีความพร้อมในการปฏิบตั งิ าน อย่ า งมื อ อาชี พ ปัจจุบัน พีไอเอ็มเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการสนับสนุน จากเครือข่ายพันธมิตรมากที่สุด ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา นี่คือจุดแข็งที่ท�ำให้นักศึกษาพีไอเอ็ม ได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ที่กว้างขวางและหลากหลาย ไม่จ�ำกัดเฉพาะธุรกิจในกลุ่มซีพีเท่านั้น เพราะเครือข่าย ของพีไอเอ็มมีอยู่ทั่วโลกและพร้อมให้ความร่วมมือในการ ยกระดั บ การศึ ก ษาไทย


Chemnitz University of Technology Iowa State University University of Akansas

Stenden University of Applied Sciences

Southwest University

Cheng Shiu University Teikyo University Hankuk University of Foreign Studies

William Angliss Institute Massey University

PIM’s Worldwide Network

524

องค์กรธุรกิจทั่วโลก

38

สถานทูต

21

ประเทศ

144 มหาวิทยาลัยใน 28 ประเทศ อาเซียน : กัมพูชา ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม เอเชีย : จีน อินเดีย ญี่ปุ่น เนปาล เกาหลีใต้ ไต้หวัน อิหร่าน ฮ่องกง ยุโรป : ฝรั่งเศส เยอรมนี ลิธัวเนีย เนเธอร์แลนด์ สวีเดน อังกฤษ โปแลนด์ ฟินแลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย : ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อเมริกาเหนือ : สหรัฐอเมริกา แคนาดา 38 สถานทูต เอเชีย : ภูฏาน มาเลเซีย ศรีลงั กา อินโดนีเซีย กัมพูชา อินเดีย ฟิลปิ ปินส์ เวียดนาม สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โอมาน สิงคโปร์ คาซัคสถาน อุซเบกิซสถาน ยุโรป : อังกฤษ ฝรั่งเศส สวีเดน เดนมาร์ก อิตาลี โปแลนด์ ฟินแลนด์ รัสเซีย สาธารณรัฐเช็ก ออสเตรีย เบลเยียม ฮังการี ลัตเวีย เนเธอร์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรเลียและโอเชียเนีย : ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ : สหรัฐอเมริกา เม็กซิโก อาร์เจนตินา เปรู แอฟริกา : แอฟริกาใต้ เคนยา ไนจีเรีย ธุรกิจของเครือ CP ใน 21 ประเทศ คือ ประเทศไทย กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลปิ ปินส์ อินเดีย บังคลาเทศ ปากีสถาน ตุรกี ไต้หวัน สิงคโปร์ จีน รัสเซีย แทนซาเนีย เบลเยียม ญี่ปุ่น อังกฤษ สหรัฐอเมริกา 03


HIGHLIGHT หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเทีย ่ ว Bachelor of Arts Program in Hotel and Tourism Management สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ เป็นหลักสูตรที่นักศึกษาจะได้เรียนรู้จากการ บริการขั้นพื้นฐานจนถึงระดับการจัดการ เน้นความเป็นมืออาชีพ โดยมีหัวใจหลักคือ

“ บริการด้วยใจ สร้างความประทับใจ ผ่านรอยยิ้ม... ”

โครงสร้างหลักสูตร จ�ำนวนหน่วยกิตที่ศึกษาตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกิต ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ�ำนวน 31 หน่วยกิต ประกอบด้วย กลุ่มวิชาภาษา 13 หน่วยกิต กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   6 หน่วยกิต ข. หมวดวิชาเฉพาะ จ�ำนวน 102 หน่วยกิต ประกอบด้วย กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 24 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ 30 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก 30 หน่วยกิต กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 18 หน่วยกิต ค. หมวดวิชาเลือกเสรี จ�ำนวน 6 หน่วยกิต 04


LEARNING FROM REAL PROFESSIONAL

อ.เสาวลักษณ์ พรหมหาชัย รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโรงแรม และการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ

ประสบการณ์การทำ�งาน • อาจารย์ประจำ�สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเทีย่ ว คณะวิทยาการจัดการ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ • หัวหน้าฝ่ายกิจการนักศึกษา โรงเรียนการจัดการโรงแรม และการท่องเที่ยวนานาชาติ (I-TIM) • ผู้ช่วยแผนกครัว โรงแรมเลอเมอริเดียน เชียงใหม่ • ผู้ช่วยแผนก F&B โรงแรมเมอร์เคียว บรัสเซลล์ แอร์พอร์ท ประเทศเบลเยียม ประวัติการศึกษา • ปริญญาโทด้านบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง ภาคภาษาอังกฤษ • ปริญญาตรีด้านการจัดการโรงแรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม ภาคภาษาอังกฤษ • ประกาศนียบัตรด้านการจัดการโรงแรม จาก Elishout Coovi School ประเทศเบลเยียม • อนุ ป ริ ญ ญาด้านการจั ด การโรงแรมและการท่องเที่ยว โรงเรียนการจัดการโรงแรมและการท่องเทีย่ วนานาชาติ (I-TIM) 05


HOTEL&TOURISM TODAY อัตราการเติบโตของนักท่องเทีย ่ วโลกจ�ำแนกตามภูมิภาค ปี 2558-2559

10 8 6 4 2

8.4% 8.1% 4.3% 2%

0 ที่มา : The United Nations World Tourism Organization (UNWTO) January 2017

สถานการณ์ ภ าคท่ องเที่ ยวและภาวะธุรกิจโรงแรมไทยทัง ้ ปี 2559 นักท่องเที่ยวต่างชาติมีจ�ำนวน

32.59

ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว

8.9%

นักท่องเที่ยวไทยมีจ�ำนวน ล้านทริป เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว

148

6.5%

ภาวะธุรกิจโรงแรมอัตราเข้าพัก เฉลี่ยทั่วประเทศ

65.8%

จากการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวทั้งไทยและ ต่างชาติ ท�ำให้อัตราเข้าพักและรายได้ธุรกิจ โรงแรม รวมทั้ ง ความต้ อ งการบุ ค ลากร มีโอกาสปรับเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ที่มา : วิจัยกรุงศรี

06


HTM INSIDE การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว โอกาสเติบโตมากกว่าที่คิด สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว เป็นสาขา วิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานเป็น อย่างสูง เนื่องจากอาชีพบริการเป็น 1 ใน 8 อาชีพเสรี อาเซียน โดยงานรองรับมากถึง 238 ล้านงาน มีต�ำแหน่ง ผู้บริหารกว่า 600,000 ต�ำแหน่ง อีกทั้งยังมีจ�ำนวนงานที่ เพิ่มขึ้นมาในแต่ละปีกว่า 10 ล้านงาน สามารถประกอบ อาชีพได้หลากหลาย จุดเด่นของหลักสูตร • Work-based Learning เรียนรูค้ วบคูก่ บั การทำ�งานจาก การบริการขั้นพื้นฐานจนถึงระดับการจัดการ เน้นความ เป็นมืออาชีพ • มีโอกาสไปศึกษาดูงานในอุตสาหกรรมโรงแรม ท่องเทีย่ ว สปา ธุรกิจ MICE และธุรกิจการบริการทีเ่ กีย่ วข้อง ทำ�ให้ ได้ฝึกประสบการณ์ในสถานที่จริง และมีการวิเคราะห์ ปัญหาจากสถานการณ์จริงโดยทำ�งานเป็นกลุ่ม

• มีงานรองรับ หลายโรงแรมในเครือ CP คือ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียวฟอร์จนู Waldorf Astoria Bangkok โรงแรม ห้าดาวแห่งใหม่ในย่านธุรกิจที่กำ�ลังจะเปิดตัวภายในปี 2560 รวมถึงโรงแรม Marriott Khao Yai ต่างก็ตอ้ งการ คนทำ�งานในด้านนี้เป็นอย่างมาก และมีโอกาสในการ เติบโตกับองค์กรพันธมิตรชั้นนำ�ระดับโลกของเครือ CP ในต่างประเทศอีกด้วย

• โอกาสได้ทุนฝึกงานจากต่างประเทศ เช่น Vincent Pol จากประเทศโปแลนด์ และ Indo Chine Group จาก ประเทศสิงคโปร์ แนวทางประกอบอาชีพ พนักงานออกบัตรโดยสาร พนักงานในบริษัทท่องเที่ยว ผู้จัดงานเลี้ยง-งานประชุม สัมมนา ผู้จัดนิทรรศการ ผู้ประกอบการทัวร์ เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ พนักงานต้อนรับ เชฟ ผู้จัดการห้องอาหาร 07


OUR NETWORK

มหาวิทยาลัย Kyung Hee ประเทศเกาหลีใต้ มหาวิทยาลัยคยองฮี นับเป็นมหาวิทยาลัยทีม่ ชี อื่ เสียงโดดเด่นทางด้านศิลปะแห่งหนึง่ ของ ประเทศเกาหลีใต้ ด�ำเนินการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาหลากหลายสาขา รวมทัง้ สาขา วิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเทีย่ ว โดยมีโครงการนักศึกษาแลกเปลีย่ น และโครงการ ความร่วมมือนานาชาติด้านการวิจัยกับมหาวิทยาลัย 304 แห่งจาก 56 ประเทศ OSAKA YMCA International College สถาบันสอนภาษาญีป่ นุ่ ทีใ่ ช้วธิ กี ารสอนทีม่ รี ปู แบบเฉพาะซึง่ สถาบันเป็นผูค้ ดิ ค้นขึน้ มาเอง โดยมุ่งมั่นที่จะเพิ่มพูนความสามารถทางทักษะภาษาญี่ปุ่น เพื่อให้นักเรียนท�ำงานอย่าง เต็มศักยภาพในสาขาเฉพาะทางในสังคมญี่ปุ่นหรือในสังคมนานาชาติ และส่งเสริมให้ นักเรียนเปิดใจกับคนทั่วโลก มหาวิทยาลัย AUT ประเทศนิวซีแลนด์ เป็นมหาวิทยาลัยทีใ่ หม่ทสี่ ดุ และเติบโตเร็วทีส่ ดุ ในนิวซีแลนด์ ได้รบั การยอมรับในระดับสากล และการแข่ ง ขั น ระดั บ โลก มี ห ลั ก สู ต รหลายๆ หลั ก สู ต รที่ ไ ด้ รั บ ความร่ ว มมื อ จาก สถานประกอบการ โดยนักศึกษาเข้าไปเรียนรูแ้ ละปฏิบตั จิ ริงในสถานประกอบการท�ำให้ได้ ใช้ความรู้ และฝึกทักษะในโลกแห่งความเป็นจริงเช่นเดียวกับพีไอเอ็ม มหาวิทยาลัย Trine University ประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้ ง อยู ่ ที่ เ มื อ งแองโกล่ า มลรั ฐ อิ น เดี ย น่ า มี ห ลั ก สู ต รให้ เ ลื อ กเรี ย นได้ แ ก่ ศิ ล ปะและ วิทยาศาสตร์, ธุรกิจ, การศึกษา และวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับการรับรองวิทยฐานะจาก Higher Learning Commission หนึง่ ในสมาชิกของ The North Central Association of Colleges and Schools 08


WORK-BASED EDUCATION พีไอเอ็มจัดการศึกษาโดยใช้ระบบ Work-based Education ทีม่ งุ่ เน้นการเรียนรูจ้ ากประสบการณ์จริงและการสร้างสรรค์ นวัตกรรมโดยร่วมมือกับองค์กรธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ มีรูปแบบดังต่อไปนี้

เพือ่ เตรียมความพร้อมในการปฏิบตั งิ านจริงในด้านการจัดการโรงแรมและการท่องเทีย่ ว หลักสูตรได้ออกแบบให้นกั ศึกษา ได้รับความรู้ทางวิชาการ และมีโอกาสฝึกงานในสถานประกอบการชั้นน�ำที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ปี 1

เรียนรูภ้ าคปฏิบตั ใิ นอุตสาหกรรมบริการ โดยฝึกทักษะการท�ำงานร่วมกับผูอ้ นื่ การดูแลเอาใจใส่ และให้บริการเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพอใจสูงสุด ภายใต้การสอนงานของพี่เลี้ยง ณ บริษัท ซีพีออลล์

ปี 2

เรียนรูภ้ าคปฏิบตั ดิ า้ นการบริการอาหารและเครือ่ งดืม่ โดยฝึกทักษะการให้บริการ การเสิรฟ์ อาหาร และเครือ่ งดืม่ การปฏิบตั งิ านร่วมกันเป็นทีม ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าทีม่ าใช้ บริการ ภายใต้การสอนงานของพีเ่ ลีย้ งเรียนรูภ้ าคปฏิบตั ดิ า้ นการประกอบอาหารและการจัดการครัว โดยฝึกทักษะการประกอบอาหาร การปรุงอาหาร การปฏิบตั งิ านในครัวประเภทต่างๆ เช่น ครัวร้อน ครัวเย็น ครัวเบเกอรี่ ภายใต้การสอนงานของพีเ่ ลีย้ ง

ปี 3

เรียนรูภ้ าคปฏิบตั ใิ นกลุม่ ธุรกิจน�ำเทีย่ ว โดยฝึกด้านการด�ำเนินงานตัวแทนท่องเทีย่ ว อาทิ การตลาด การโฆษณาประชาสัมพันธ์ ระบบการจอง การเตรียมเอกสารการเดินทางและงานเอกสารต่างๆ ส่วนงานพนักงานต้อนรับทีส่ นามบิน ส่วนงานผูโ้ ดยสารขาเข้า-ขาออก และส่วนงานผูช้ ว่ ยมัคคุเทศก์ เป็นต้น ภายใต้การสอนงานของพีเ่ ลีย้ ง

ปี 4

เรียนรูภ้ าคปฏิบตั ใิ นแผนกห้องพักและการจองห้องพัก โดยใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์ทใี่ ช้ในธุรกิจ โรงแรมและท่องเทีย่ ว โดยหมุนเวียนฝึกปฏิบตั ใิ นส่วนงานแม่บา้ นและงานบริการต้อนรับส่วนหน้า ภายใต้การสอนงานของพีเ่ ลีย้ ง เรียนรูภ้ าคปฏิบตั ใิ นกลุม่ ธุรกิจการประชุม นิทรรศการ การจัดเลีย้ ง และการท่องเทีย่ วเพือ่ เป็นรางวัล (MICE) 09


STUDENTS

เปา - นายรุจภ ิ าส โอฬาริกพันธุ์

เก๋ - น.ส.วรรณวิษา พรดอนก่อ

ปาล์ม - นายปฏิภาณ บุญอยู่

นักศึกษาชัน ้ ปีที่ 4 สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเทีย ่ ว คณะวิทยาการจัดการ

นักศึกษาชัน ้ ปีที่ 4 สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเทีย ่ ว คณะวิทยาการจัดการ

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเทีย ่ ว คณะวิทยาการจัดการ

“ผมสนใจสาขาการจัดการโรงแรมและ การท่องเทีย่ ว เนื่องจากเคยมีโอกาส ได้ท�ำงานพาร์ทไทม์เสิร์ฟอาหาร ทีโ่ รงแรม ท�ำให้รสู้ กึ ชอบงานด้านบริการ เพราะเราได้เจอลูกค้าหลากหลาย ต้อง เรี ย นรู ้ วิ ธี ก ารเซอร์ วิ ส ที่ จ ะท� ำ ให้ เขาประทับใจ ได้ฝึกภาษาเพราะเรา ต้องเจอชาวต่างชาติ เป็นเรือ่ งทีด่ มี าก ที่ตอนปี 1 เราได้ฝึกงานกันที่ร้าน 7-Eleven เพราะเป็นหัวใจของงาน บริ ก ารที่ ส ามารถน� ำ ไปต่ อ ยอด การฝึ ก งานด้ า นการโรงแรมและ การท่องเทีย่ วได้ ในส่วนภาคทฤษฎีที่ เราเรียนก็สามารถน�ำไปใช้งานได้จริง ตอนฝึกงาน ผมว่าตรงนี้คือจุดเด่น ของสาขา เราได้ฝกึ งานหลายที่ รูท้ กุ ขัน้ ตอน ซึง่ เป็นประโยชน์มากส�ำหรับ การท�ำงานในอนาคตครับ”

“เก๋ชอบงานบริการ จึงตัดสินใจเลือก เรียนสาขาวิ ช าการจั ด การโรงแรม และการท่องเทีย่ ว ซึง่ ตอนนัน้ เพิง่ เปิด เป็ น ปี แ รก เมื่ อ ได้ ม าเรี ย นก็ ช ่ ว ย เปิดโลกทัศน์ให้เข้าใจงานบริการมากขึน้ โดยเฉพาะงานโรงแรมซึง่ มีทงั้ ในส่วน F&B (Food & Beverage), House Keeping หรือแผนกแม่บ้าน งาน Front ที่ ห น้ า เคาเตอร์ ดู แ ลต้ อ นรั บ ลู ก ค้ า งานในครัว งานทัวร์ และงาน เซอร์วิส อื่นๆ ที่เกี่ยวกับการโรงแรม และการท่องเทีย่ วจุดเด่นของสาขานี้ คือการแต่งกาย เรามีเครือ่ งแบบ โ บ ว ์ และไทด์ที่เป็นเอกลักษณ์ ชุดยูนิฟอร์ม ของเราจึงเรียบร้อยสวยงาม ซึง่ เป็น สิง่ ส�ำคัญอย่างมากส�ำหรับการท�ำงาน บริการค่ะ”

“ผมอยากเรียนการจัดการโรงแรม และการท่ อ งเที่ ย ว ซึ่ ง ครอบครั ว ก็สนับสนุนเพราะรูว้ า่ ผมชอบท�ำอาหาร แต่พอมาเรียนจริงๆ ผมยังได้เรียนรู้ งานบริการอื่นๆ ยิ่งท�ำให้สนุกกับการ เรี ย นมากขึ้ น จุ ด เด่ น ของพี ไ อเอ็ ม คื อ การเรี ย นการสอนจากอาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ ผ่านประสบการณ์จริง และเรียนไปด้วยฝึกงานไปด้วย ท�ำให้ เรารูม้ าตรฐานการบริการ นอกจาก นี้ ยั ง เปิ ด โอกาสให้ ไ ด้ แ สดงความ สามารถและทั ก ษะต่ า งๆ ล่ า สุ ด ผมได้ เ ป็ น ตั ว แ ท น ข อ ง ส ถ า บั น ไปแข่ ง ขั น บาร์ เ ทนเดอร์ ร ะดั บ มหาวิ ท ยาลั ย และได้ ร างวั ล ที่ 3 นับเป็นประสบการณ์ชีวิตดีๆ อีกเรื่อง ที่พีไอเอ็มมอบให้ครับ”

10


FACILITIES • ห้องปฏิบัติการครัว (Kitchen) เรียนรู้ทำ�การทดลอง ทดสอบอาหาร ไปจนถึงพัฒนาสูตรอาหารและเมนู อาหาร ภายในครัวสามรูปแบบ คือ ครัวร้อน ครัวเย็น และครัวเบเกอรี่ • ห้องปฏิบัติการเครื่องดื่ม (Bar) และกาแฟ (Barista) เรียนรู้ ทำ�การทดลอง ฝึกฝนการประกอบเครื่องดื่มสำ�หรับธุรกิจอาหารและ เครื่องดื่ม ไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มทั่วไปหรือกาแฟ • ห้องปฏิบัติการแผนกต้อนรับส่วนหน้า (Front Office) และการจอง ห้องพัก (Reservation) เรียนรู้ ทำ�การฝึกฝน พัฒนาการบริการสำ�หรับธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท • ห้องประชุม ห้องสัมมนา (ธุรกิจประชุม สัมมนา และจัดเลี้ยง MICE) เรียนรู้ ทำ�การฝึกฝน พัฒนาการบริการสำ�หรับธุรกิจงานจัดเลี้ยง ธุรกิจการ จัดประชุม การจัดการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การจัดงานแสดงสินค้าและ การจัดงานนิทรรศการ • ห้องพักแขก เรียนรู้ ทำ�การฝึกฝน พัฒนาการบริการสำ�หรับธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท

11


HTM Booklet  
HTM Booklet  

ปริญญาตรีคณะวิทยาการจัดการ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) หลักสูตรการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว Hotel and Tourism Management

Advertisement